Voorwaarden voor inschrijving in het Register Bijzonder Beheer_1

Voorwaarden voor inschrijving in het
Register Bijzonder Beheer
1. De Stichting Register Bijzonder Beheer stelt de voorwaarden voor inschrijving in het
Register Bijzonder Beheer, hierna te noemen “het register”, vast.
Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd conform de Statuten van de Stichting
Register Bijzonder Beheer.
2. Een makelaar en/of taxateur kan inschrijving in het register verzoeken als hij/zij:
-
Lid is van één van de beroepsverenigingen NVM, VBO of VastgoedPro
en
Beschikt over het diploma Taxateur Bijzonder Beheer van de NVMSOM
en/of
Beschikt over het diploma Makelaar Bijzonder Beheer van de NVMSOM
Of een nader door de Stichting te bepalen diploma en/of erkenning
3. Inschrijving in het register geld voor telkenmale voor een periode van 1 (één) jaar
4. Om inschrijving in het register met een jaar te verlengen moet de Makelaar Bijzonder
Beheer en de Taxateur Bijzonder Beheer permanente educatie volgen
5. De permanente educatie bestaat uit
a. permanente educatie van de beroepsverenigingen en overige
(certificering)registers waar de Makelaar Bijzonder Beheer en de Taxateur
Bijzonder Beheer uit hoofde van zijn of haar beroepsuitoefening lid van is
b. permanente educatie door het Register Bijzonder Beheer: deze bestaat uit
het volgen van een tweetal dagdelen per jaar. Deze dagdelen kunnen worden
afgesloten met een toets waarvoor de deelnemer dient te slagen
Voorwaarden voor inschrijving in het
Register Bijzonder Beheer
-
De Makelaar Bijzonder Beheer en Taxateur Bijzonder Beheer dient te voldoen aan
de permanente educatie als genoemd onder a. en dient op eerste verzoek van het
register daarvan bewijs aan te leveren
6. Aan inschrijving in het register zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen voor het
jaar 2014 voor een Makelaar Bijzonder Beheer en een Taxateur Bijzonder Beheer
€ 50,= exclusief BTW. De bijdrage in de administratiekosten voor 2015 bedraagt €
50,= exclusief BTW.
7. De kosten voor permanente educatie komen voor rekening van de ingeschrevene in
het register.
8. Door inschrijving in het register gaat de Makelaar Bijzonder Beheer en de Taxateur
Bijzonder Beheer akkoord met:
- de openbare publicatie van zijn/haar gegevens in het Register Bijzonder Beheer, als
weergegeven op de site www.registerbijzonderbeheer.nl
- het klachtenreglement van de Stichting Register Bijzonder Beheer
- de voorwaarden voor inschrijving in het Register Bijzonder Beheer
Het bestuur van de Stichting Register Bijzonder Beheer