open avond en open dag goed bezocht - Kornak

OPEN AVOND EN OPEN DAG GOED BEZOCHT
Datum: 28-3-2014
Negende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2013-2014. Nummer: 14
Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen maandagavond was de informatieavond en woensdagochtend
was de open dag op Kornak voor toekomstige ouders. We zijn tevreden
over de opkomst! Dit jaar deden we voor de 10e keer onze presentatie van
Kornak. We hebben de presentatie van 2004 nog eens teruggehaald en
met elkaar bekeken hoe de wereld in de afgelopen 10 jaar is veranderd en
hoeveel zaken zich ontwikkeld hebben. Waar nog geen enkele ouder 10
jaar geleden een smart Phone had, had afgelopen maandag 100% van de
ouders een smart Phone tot hun beschikking. De ontwikkelingen gaan razendsnel, het aantal jaren om een generatiekloof te realiseren daalt. Een
groot deel van de beroepen waarin onze kinderen later gaan werken, bestaat nog niet eens. Belangrijk is dus om continu te blijven kijken waar de
focus ligt binnen ons onderwijs en ons af te vragen wat bijdraagt aan de
ontwikkeling van onze kinderen in de huidige en toekomstige maatschappij.
Kornak, alle ruimte om te ontdekken!
Kornak zit momenteel op zijn piek wat betreft het leerlingenaantal. Momenteel zitten er 530 leerlingen bij ons op Kornak. De aankomende jaren zullen
er minimaal twee volwaardige groepen 8 uitstromen, waardoor we langzaamaan iets in leerlingaantal zullen gaan dalen. De verwachting was dat
deze piek al vier jaar geleden een feit zou zijn, maar de recessie was in dit
geval van positieve invloed, daar de huizen in fases werden gebouwd en
de instroom hierdoor geleidelijk is verlopen.
Vanaf volgende week zal Wijmke op de maandag, dinsdag en woensdag
werkzaam zijn op Basisschool Durv binnen onze Stichting Tabijn. Wijmke
zal daar de functie van Intern begeleider vervullen in een nieuwe uitdagende omgeving. Wij vinden dit een uitgesproken kans voor Wijmke om haar
kwaliteiten daar in te zetten. Wijmke haar taken binnen Kornak, worden intern verdeeld. Uiteraard zal Wijmke op de donderdag en vrijdag wel haar
werkzaamheden in groep 1/2 voortzetten. Wijmke zal deze werkzaamheden op zich nemen, totdat de vacature wordt uitgezet binnen Durv. Wij
wensen Wijmke veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging.
Als laatste willen wij u wijzen op een brief van de UVA , graag jullie aandacht hiervoor.
Goed weekend,
Hans en Irma (directie Kornak)
In dit nummer:

Blz. 2 UvA onderzoek

Blz. 2 Bibliotheek
nieuws

Blz. 4 De groepen 6

Blz. 4 Kinderzwerfboek

Blz. 5 De groepen 1/2
en 8

Blz. 6 BSO en plusklas

Blz. 7 Jip is geboren

Blz. 8 De groepen 5

Blz. 9 De groepen 3

Blz. 10 De groepen 7
Onderzoek UvA
Aan alle ouders en leerlingen van de groepen 4 t/m 8,
We gaan aanstaande dinsdag een promovendus van
de universiteit van Amsterdam helpen bij zijn onderzoek naar het lerende brein.
Er is eerder al onderzoek gedaan naar de relatie tussen warmte en koude en de capaciteit tot leren.
Zijn vermoeden is dat kinderen met een warm hoofd
een betere concentratie hebben. Hij heeft al op
een aantal scholen zijn onderzoek gedaan en zal dit
aanstaande dinsdag, en de 5 daarop volgende, bekijken op onze school in de groepen 4 t/m 8.
We vragen alle kinderen om een muts mee te nemen
en deze de hele morgen op te houden. Aan het eind
van de morgen zullen er dan testen gedaan worden.
U wordt uiteraard op de hoogte gehouden via het Kornak-nieuws over de uitkomst van te testen.
Bibliotheek nieuws
De brief hierover van de UvA vindt u op de volgende
pagina.
Sinds enkele jaren beschikt Kornak over een echte bibliotheek, waar de kinderen naar hartenlust boeken kunnen lenen om in de klas te lezen. Dit is mogelijk dankzij de medewerking van een aantal enthousiaste moeders die het lenen en terugbrengen van de boeken in goede banen leiden. Voor dit
team zijn we op zoek naar versterking. We zijn op zoek naar moeders, vaders, opa’s of oma’s die aan
het begin van de schooldag een uurtje willen helpen in de bibliotheek. Als u hier iets voor voelt kunt u
zich aanmelden bij juf Jacquelien van de administratie. U kunt haar vinden in het kantoor in de gang
bij de groepen 1 / 2.
Verder zijn we op zoek naar leesboeken voor kinderen, die bij u thuis ongebruikt in
de kast staan. Met de andere scholen van stichting Tabijn zijn we bezig een bibliotheek op te zetten voor dyslectische kinderen. Alle Tabijnscholen gebruiken het
programma Kurzweil om kinderen met dyslexie te helpen met het lezen. De teksten
van de les- en werkboeken worden dan voorgelezen op de computer. Alle scholen
zijn bezig om de lesboeken die gebruikt worden geschikt te
maken voor gebruik met Kurzweil en nu willen we hetzelfde
gaan doen met een flink aantal leesboeken.
Om het gebruiksklaar te maken voor Kurzweil moet het boek echter worden
stukgesneden om te worden gescand. U begrijpt dat we daar liever geen
boeken uit onze bibliotheek voor gebruiken en we zijn ook niet op zoek naar
boeken die uw kinderen thuis nog lezen. Maar mocht u thuis kinderboeken
hebben staan, waar niemand meer iets mee doet, dan houden we ons aanbevolen. U kunt de boeken inleveren bij meester Ben. Ook hij is te vinden in
het kantoor in de gang bij de groepen 1 / 2.
Geachte ouders / verzorgers,
Zoals u wellicht via de nieuwsmedia hebt vernomen zijn er kortgeleden opzienbarende resultaten gepubliceerd over de invloed die het kauwen heeft op de hersenen van met name oudere personen. Goed
kauwen bleek de werking van de hersenen significant te verbeteren. Nu was uit eerder onderzoek al bekend, dat het kauwen van bijvoorbeeld kauwgom een positieve invloed heeft op de toetsresultaten van
kinderen, dus helemaal als een verrassing kwamen deze bevindingen niet.
Parallel aan dit onderzoek doet de afdeling BTS (brain temperature survey) van de UvA onderzoek naar
de invloed die warmte of koude heeft op het functioneren van de hersenen. Zoals u wellicht bekend is, is
het hoofd het deel van het menselijk lichaam, waardoor de meeste warmte verloren gaat. Nu zijn er aanwijzingen dat een te koud hoofd een negatieve invloed heeft op de hersenwerking. Het zou mogelijkerwijze de reactiesnelheid vertragen en tevens een negatieve invloed hebben op het vermogen tot logisch
redeneren.
Om te verifiëren in hoeverre deze aannames juist, dan wel onjuist zijn is de afdeling BTS van de UvA
een onderzoek gestart naar de invloed van koude, dan wel warmte op de hersenwerking van kinderen.
Uw school, is gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek en de directie heeft daar positief op gereageerd.
We vragen uw medewerking bij het volgende:




Gedurende een zestal dinsdagen zal bij de kinderen van de groepen 4 t/m 8 onderzoek worden
gedaan naar de werking van de hersenen met een hoofd dat warm, dan wel koud is.
We willen u daarom vragen uw kind aanstaande dinsdag een muts mee te geven, die ze gedurende de hele ochtend ook in de klas moeten dragen. Aan het eind van de ochtend krijgen de kinderen vervolgens een aantal testjes aangeboden om de activiteit van de hersenen te meten.
De week daarna mogen de kinderen juist helemaal geen muts dragen. Ook dan wordt de ochtend
afgesloten met een aantal testjes.
Door dit gedurende 6 weken te herhalen, waarvan 3 met en 3 zonder muts hopen we aantoonbare verschillen in de werking van koude, dan wel warme hersenen te kunnen aantonen.
We hopen op de medewerking van u en uw kinderen. Mocht u onverhoopt niet willen dat uw kind deelneemt aan dit onderzoek, wilt u dan een emailbericht sturen naar het volgende emailadres
[email protected] Graag vernemen we dan ook de reden dat uw kind niet mag deelnemen aan dit onderzoek.
We hopen op uw medewerking bij dit uiterst belangrijke fundamentele onderzoek.
Met vriendelijke groet,
Ir. E. Palen
Nieuws uit de groepen 6
De kinderen zijn volop bezig met het schoolthema Middeleeuwen.
We hebben de film Kruistocht in spijkerbroek bekeken, kastelen
gemaakt en besproken of de kinderen in de middeleeuwen zouden willen leven. Er kwam uit dat er voordelen en nadelen aan het
leven in de Middeleeuwen zitten. De kinderen moesten op het
land helpen, konden niet naar school en het was niet erg hygiënisch, waardoor er veel ziektes uitbraken. Je kon wel leren zwaardvechten en misschien woonde je
wel in een kasteel. We zijn ook bezig met de entreetoetsen. De kinderen nemen het serieus en werken
geconcentreerd.
Met rekenen zijn we bezig met het klokkijken op de seconde
en het cijferend onder elkaar aftrekken.
Met spelling zijn we bezig met het leren van het pijlenschema. De kinderen leren de werkwoorden in de tegenwoordige
en de verleden tijd schrijven.
Kinderzwerfboek laat alle kinderen lezen
Lezen is heel erg belangrijk voor je ontwikkeling. Maar lezen is vooral ook erg leuk en ontspannend.
Kinderzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen.
Neem me mee, lees me en laat me weer zwerven…
Het idee van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen. Ze moeten ze daarna wel weer laten zwerven. De zwerftocht van boeken kan worden gevolgd op deze website.
Kornak doet mee
Zoals al eerder in het Kornaknieuws heeft gestaan, hebben we op school ook een ‘zwerfboekenkast’,
met boeken die al gestickerd zijn en waar gratis boeken uit mee te nemen zijn. Deze staat tussen de
houten trap en de lift. Neem gerust een boek mee, lees het en laat het weer ergens achter. Leuk voor
in de meivakantie!
Wilt u meer weten over Kinderzwerfboek, kijk ook eens op: www.kinderzwerfboek.nl. Hier vindt u ook
informatie over hoe u zelf mee kunt doen met boeken die wellicht staan te verstoffen in uw boekenkast.
Veel leesplezier!
De leescoördinatoren.
Kinderpraat:
Kleuter 1: Juf, ben jij
getrouwd?
Juf: Nee..
Kleuter 1: Waarom
niet?
Juf: Dan moet ik
eerst een vriendje
hebben!
Kleuter 1: Heb je die
nog niet?
Juf: Nee..
Kleuter 2: Jawel
hoor! Wij zijn al jouw
vriendjes!
Kleuter 3: Maar je
kan niet met ons trouwen..
Kleuter 1: Nee..
Kleuter 3: Daar heb
je een prins voor nodig!
Nieuws uit de groepen 8
De afgelopen weken hebben de kinderen hun advies gekregen voor het
voortgezet onderwijs.
We zijn gestart met de musical. De musical heet
Windkracht 8. De liedjes zijn we al volop aan het
oefenen en de rollen zijn verdeeld.
Met Alles in 1 hebben we de persoonsvorm en
de voltooid deelwoorden herhaald. Met rekenen
hebben we het over het verzamelen van gegevens, het lezen van cirkeldiagrammen en hebben we geleerd wat
priemgetallen zijn.
Vorige week zijn er jongeren van de jeugd- en jongerenraad Uitgeest in
de klas geweest en hebben een les gegeven over de politiek. Daarna
zijn we met de kinderen naar het gemeentehuis gefietst. De kinderen
hadden de opdracht om een plan te bedenken wat je veranderd zou
willen zien in Uitgeest. In de raadszaal mochten ze hun plan presenteren. Twee onderwerpen werden uitgekozen; deze groepen mochten
tegen elkaar een debat voeren. Het was een leerzame ochtend.
Ik weet wel waarom
dat beste vrienden
zijn.
Omdat ze elkaar lief
vinden
Er wordt vanaf vandaag hard getraind voor het schoolvoetbal. Wilt u nog
even kijken of u kunt rijden om de kinderen naar het voetbalveld te brengen.
Juf, wil je m'n beker
openmaken?
Hij zit supersterk!
Woensdag hebben Gaby,Kayleigh,Kira,Marinthe,Eva,Meike,Luuk en
Wouter de spellen uit de pluskist uitgeprobeerd. Het
zijn spellen waarbij je niet kunt
winnen maar waarbij je goed
moet kunnen samenwerken.
Leerling uit groep 5:
'Meester, waar werk
Nieuws uit de groepen 1 / 2
Het schoolthema 'Middeleeuwen' leeft. Ook bij de kleuters!
We praten en werken over ridders, kastelen en jonkvrouwen. We bouwen kastelen, werken met plattegronden, spelen rollenspel in échte kastelen en knutselen van alles over dit thema dat de kinderen erg
aanspreekt. En naast alle gebeurtenissen rond de Middeleeuwen leren wij ook de maanden van het
jaar en de begrippen 'morgen', 'overmorgen', 'gisteren', etc. We gaan aan de slag met beginrijm en zoals tijdens ieder thema, wordt de letterkennis uitgebreid.
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit de klas van juf Saskia en juf Irene kunnen er alvast rekening mee houden dat er op16 april een verrassing voor hen staat te wachten. De kleuters zijn er al
druk mee in de weer. De uitnodiging met de exacte tijden volgt nog.
Tot slot een oproepje aan alle ouders/verzorgers:
Zouden jullie thuis willen kijken of er oude lakens / stoelkussens zijn? Deze zouden wij graag ontvangen om ermee buiten te spelen! De lakens / stoelkussens die we nu hebben zijn aan vervanging toe.
Ook knutselspulletjes zijn weer van harte welkom: wc rolletjes, kurken, flesjes, glazen / plastic potjes,
etc.
Alvast heel erg bedankt!
Groetjes van alle kleuterjuffen
Plusklas project energie:
Nieuws uit de BSO
De BSO is druk bezig met de voorbereidingen voor de meivakantie.
Dat is echter niet het enige wat er achter de schermen plaatsvindt.
Naast de dagelijkse werkvoorbereidingen zorgt de BSO ook regelmatig voor deskundigheidsbevordering van teamleden en ook voor
teambuilding tijdens werkoverleggen.
Zo hebben we recentelijk een studiemiddag gehad over het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen. Deze week stond in het
teken van teambuilding en feedback. Volgens de oudercommissie
zijn dit zaken die wij best naar buiten mogen brengen om ouders een
kijkje achter de schermen van de BSO te geven, vandaar dit bericht.
We zijn de teambuilding begonnen met een opwarmer in de vorm
van het spel ‘openhartig’. Door middel van kaarten wordt onder andere gevraagd kwaliteiten van elkaar te benoemen, maar ook wat je
de ander bijvoorbeeld cadeau zou doen als je een geldbedrag aan
die persoon kan besteden. Zo valt goed af te checken in hoeverre je
elkaar kent maar komt je ook dingen over elkaar te weten die je
(nog) niet wist.
Vervolgens hebben we aan elkaar ieders kwaliteiten benoemd en
onderbouwd. Dit gaf iedereen een super boost en ook inzicht in hoe
we elkaars kwaliteiten optimaal kunnen benutten.
Kernkwaliteiten gekoppeld aan ons team waren: sociaal, creatief,
sportief, zorgzaam, geduldig, motiverend, intelligentie en kennis.
Nieuws uit de plusklas
De plusklas leerlingen werken in tweetallen aan het thema Middeleeuwen. M.b.v. vaste stappen bespreken we het thema. Dit resulteert in onderzoeksvragen. De kinderen maken vervolgens een plan
om de informatie te presenteren.
Deze vormen van presenteren zijn inmiddels zeer verschillend.
Ter informatie enkele voorbeelden van de onderzoeksvragen en plannen van de tweetallen:

Teun en Milan: Wat zijn kruistochten en wat gebeurde er tijdens een kruistocht?

Matthijs, Lars en Sem: Functie van kastelen en aanvals– en verdedigingstactieken in de Middeleeuwen.

Stef en Sander: Een 3D spel over rechters en straffen in de
Middeleeuwen en de kledij.

Sofie en Sanne: Hoe ging men in de Middeleeuwen om met
‘heksen’?

Anne en Laura: Het leven van kinderen in de Middeleeuwen
uitgewerkt in een quiz.

Amber en Iris: Karel de Grote in spel– en quizvorm

Lotte en Julia: een film over kastelen, ridders en jonkvrouwen
Jip is geboren!
Hij zat wel erg lekker in de buik van zijn moeder, maar na
41 weken en 5 dagen is, op zaterdag 15 maart, onze zoon
Jip thuis geboren. Hij woog 4040 gram en was 56 cm lang.
Nu al de lengte van zijn vader! Alles ging goed en op
woensdag 19 maart mocht ik weer naar school om
o.a. beschuit met muisjes te gaan uitdelen in de klas. Maar
na een telefoontje van thuis kon ik na een half uur op
school te zijn geweest, weer naar huis. Jip had nog steeds
niet gepoept en dat duurde nu te lang, dus moesten we
naar het ziekenhuis in Alkmaar. Daar werd er bloed geprikt
bij hem en er werden ook nog röntgenfoto's gemaakt van
zijn buik.
Daaruit bleek
dat Jip misschien wel de
ziekte van
Hirschsprung
zou hebben.
Dat houdt in
dat er een
stukje van de
darmen niet
goed werkt en
dan zou een operatie volgen. Maar hiervoor moesten we
wel, deze zelfde woensdag, naar het AMC in Amsterdam.
Ook hier werd Jip onderzocht en dachten ze nog steeds
aan deze ziekte.
Ondertussen was Jip wel gaan poepen en hadden we goede hoop dat het nu vanzelf goed ging komen. Hoe blij kan
je zijn met een poepluier! Toch zijn we in het AMC een
nachtje blijven slapen ter observatie. De volgende dag was
het wachten op de chirurg, die ons ging vertellen hoe het
verder zou gaan. Jip bleef het goed doen wat betreft poepen en drinken, dus we bleven goede hoop houden. En
gelukkig, aan het begin van de avond werden we uit het
ziekenhuis ontslagen met de mededeling dat we het uiteraard goed in de gaten moeten houden, maar dat het gewoon heel lang heeft geduurd voordat Jip ging poepen.
Nu zijn we alweer gewoon thuis en heb ik er een week
werken op zitten. En dat is toch ook wel weer prettig.
We zijn lekker van elkaar aan het genieten en ook zijn
broers en zus zijn erg trots op hun broertje.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de leuke cadeautjes
en kaartjes, ook namens Jip en zijn mama.
Groetjes van trotse papa Jelle
Inschrijven 53e avondvierdaagse van Uitgeest
Inschrijven voor de 53e avondvierdaagse
van Uitgeest is dit jaar mogelijk van
dinsdag 1 tot en met vrijdag 4 april 2014.
Dat meldt de organisatie vandaag. Aanmelden kan ’s middags tussen 15.30 en
17.00 uur en ’s avonds tussen 19.00 en
20.00 uur. Inschrijfformulieren worden
uitgedeeld op de scholen in Uitgeest en
zijn te downloaden via
www.avondvierdaagse.speeltuinuitgeest
.nl. Deelname kost, bij voorinschrijving,
4 euro per persoon.
Het evenement zelf start op dinsdag 15
april 2014. Een lange stoet enthousiaste
deelnemers loopt vier dagen lang door de
mooiste plekjes van het dorp. Net als voorgaande jaren zijn er twee verschillende afstanden. Voor de kleinsten onder ons
(groep 1 tot en met 5) zijn er tochten van 5
kilometer uitgestippeld. Zij lopen verplicht
onder begeleiding. Voor de grotere kinderen (vanaf groep 6) en de fanatieke volwassenen is er de 10 kilometer. Beide afstanden beginnen en eindigen bij speeltuinvereniging “Kindervreugd” aan de Middelweg 108-110 in Uitgeest.
Voor meer informatie over de 53e avondvierdaagse kunt u terecht op de website,
www.avondvierdaagse.speeltuinuitgeest.nl.
Nieuws uit de groepen 5,
Het thema Middeleeuwen leeft inmiddels helemaal bij alle kinderen van
groep 5. We werken hard en leren veel
nieuwe dingen. Ook zijn we in de groepen 5 op dit moment bezig met een
muurkrant rondom de Middeleeuwen.
We verzamelen informatie op internet
en verwerken in dit in Word. Ook zoeken we plaatjes bij dit onderwerp. Als
alles af is print juf of meester het uit en
plakken de kinderen de informatie en
plaatjes op een mooie manier op een
groot vel papier. De resultaten zijn verbazingwekkend gaaf en kunt u bekijken
de gangen en lokalen van de groepen 5!!
in
Natuurlijk moet er ook gerekend worden
en leren we op dit moment hoe we op een goede manier cijferend af
kunnen trekken. We leren daarbij dat als we het verschil moeten weten
tussen twee getallen, het makkelijk is om een minsom te maken. In het
voorbeeld hiernaast ziet u twee kilometertellers. Wat is het verschil in
kilometers? Bij deze som is er sprake van 10-tal overschrijding. Dat is
eenvoudig op te lossen door -2 (2 te kort) op te schrijven. Mijn antwoord
is dan 258.
Ook weten wij inmiddels alles over liters, centiliters en milliliters.
Zo weten wij dat 1liter hetzelfde is als 100 cl. en ook hetzelfde is als 1000 ml. Als we dit weten kunnen wij de som hiernaast eenvoudig oplossen. 10 x 100 ml. = 1000 ml. (1 liter)
Je kunt dus 10 bekertjes vullen.
Met spelling werken wij
hard aan de weetwoorden s/z
van Slang en Zwaan en de v/f van Vaas en Feest. Dit is best een lastige spellingregel omdat dit woorden zijn
die je uit je hoofd moet weten. Vandaag de spreuk: ‘Onthoud goed hoe je het schrijven moet!’ Blijft u thuis af
en toe ook oefenen!
paar weken op onze thematafel!
Heeft u nog leuke spullen die
te maken hebben met het thema ‘Middeleeuwen’? Wij zetten ze graag een
Groetjes,
Juf Carlijn, meester Jelle en meester Coen
Nieuws uit de groepen 3.
Afgelopen week hebben we meegedaan met de leuk leren
week van Squla. Het was leuk om te zien hoe enthousiast
de kinderen ermee bezig waren. De strijd voor de meeste
muntjes was voelbaar, het ging de hele dag door. In het
spel werden taal, rekenen en spellingsonderdelen aangeboden en we hebben hier dus ook veel van geleerd. De
uitslag is nog onbekend en laten we zo snel mogelijk weten.
Kern 9 is alweer afgerond. Nog 3 kernen te gaan. De kinderen kunnen nu de vijfletterwoorden, -aai, -ooi- -oei woorden, tweelettergrepige woorden en woorden die beginnen
met be-, ge- en ver- correct en vlot lezen. In de klas zijn
deze leesmoeilijkheden nog eens na te lezen op de kaarten aan de muur. In kern 10 leren de kinderen woorden die
eindigen op –eeuw, -ieuw en –uw en tweelettergrepige
woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is zoals ja-ren, le-zen, bo-men correct lezen. Het is
belangrijk om veel te lezen, herhaling blijft noodzakelijk.
Op rekengebied kennen de kinderen nu de getallenlijn t/m
50. Ze kunnen vooruit- en terugtellen vanaf een willekeurig getal en daarbij de cijfersymbolen schrijven. Vanaf nu
moeten de kinderen de sommen t/m 10 vlot uitrekenen.
We oefenen sommen t/m 20. Daarbij worden eerst eenvoudige sommen onder de 10 aangeboden en gemaakt en
daarna naar analogie sommen boven de 10. Zo wordt een
som als 5+2 vergeleken met 15+2. Dat maakt het uitrekenen een stuk eenvoudiger.
Zoals jullie in de klas hebben kunnen zien zijn we ook bezig met het thema de middeleeuwen. We leren over kastelen, ridders en jonkvrouwen
en we praten hoe die mensen
in die tijd leefden. Het is een
interessant thema omdat we
goed kunnen kijken naar vroeger en nu.
Tip: De hele en de halve uren moeten de kinderen
nu beheersen.
Vraag thuis af en toe eens hoe
laat het is.
Nieuw kinderkoor bij
Toonbeeld
Vanaf woensdag 26 maart start bij Toonbeeld het Sterrenkoor! Een koor voor iedereen van 6 t/m 10 jaar die houdt van zingen. Dit koor gaat o.l.v. Titia Mijnen 10 lessen zingen én... sluit dit project af met een
echt optreden tijdens de KunstFietsRoute
Castricum.
De repetities vinden plaats op woensdagmiddag van 15.00 tot 15.45 uur en de kosten bedragen € 29,50. Doet uw kind mee?
Aanmelden kan via www.toonbeeld.tv en
natuurlijk kan uw kind 26 maart eerst een
keer kijken en meezingen. wilt u dit wel
even aan ons doorgeven via 0251 659012
of [email protected] Toonbeeld vindt u
aan de Jan van Nassaustraat 6, 1901
TJ Castricum.
Nieuws uit de groepen 7.
Wij mogen deze keer het Kornak Nieuws maken van de groepen 7. Oooh…. we vergeten ons voor te
stellen. We heten Teun en Dirck. Elke week zijn er weer andere kinderen die het mogen schrijven.
Wij zijn de eerste die dit mogen doen.
Oorlogsgeheimen
De groepen 7 en 8 zijn op 14 maart naar het theater geweest. We gingen naar Oorlogsgeheimen. Het
waren niet 10 acteurs maar twee, en ze speelden alle rollen. Af en toe waren er hele harde knallen
waar je erg van schrok. De hoofdrolspelers waren Tuur en Maartje. Het gaat over Tuur die de hele tijd
terugdenkt aan de oorlog. Hij denkt ook veel aan Maartje. Hij denkt aan het avontuur dat hij beleefd
heeft met zijn gezin en Maartje. Het is echt een heel spannend avontuur.
Wij raden Oorlogsgeheim zeker aan.
Engelse les van Daan Schrikker
In de groepen 7 kwam vrijdag (14-3) Daan de broer van Tessa een Engelse les geven. Hij gaf een Engelse les over de middeleeuwen. Het was een interessante les.
Entreetoets
De eerste entreetoetsen gingen deze week van start. De kinderen hebben er zin in.
We hebben al schrijven, studievaardigheden, rekenen en begrijpend lezen gedaan.
We moeten nog 12 toetsen. We hebben een goed geplande toetstijd.
Verkeersexamen
Deze weken gaan de groepen 7 ook het verkeersexamen doen. Het fietsexamen is een theorie- en
praktijkexamen. De praktijk is een route door Uitgeest en daar staan allemaal verkeersborden.
Je wordt bekeken door mensen en ook beoordeeld. Je moet hier bewijzen dat je veilig doet in het verkeer. En ook dat je zelf veilig bent in het verkeer. Het theorie-examen van verkeer is een boekje waar je
allemaal vragen in moet vullen en situaties moet beoordelen.
Gitaaroptreden
De groepen 7 hebben nu een aantal maanden gitaarlessen gevolgd. Zij willen een paar liedjes presenteren en een optreden houden. Dat optreden vindt plaats op 3 april. Daarbij zijn jullie van harte welkom.
De kinderen hebben er zin in.
Thema middeleeuwen
De school is op 17 maart begonnen met het thema middeleeuwen. En dit is nu volop aan de gang.
Nu de eerste dagen voorbij zijn weten de kinderen al meer van het thema af. Er staan al veel spullen in
de school die er mee te maken hebben. Dinsdag 15 april gaan wij naar slot Assumburg.
```
BSO actueel
Sponsor kleding
Sport BSO
Afgelopen dinsdag is de infobrief voor de
meivakantie er weer uitgestuurd via digiduif. De strookjes kunnen ingeleverd
worden tot 4 april. De hele vakantie zal
het thema 'kunst ' centraal staan en wij
zijn achter de schermen alweer druk bezig met de voorbereidingen.
Basisschool
Kornak
Benningskamplaan 60
1911 LP UITGEEST
Directie:
Hans Ploeg & Irma Jacet
Email: [email protected]
Website:
www.kornak-tabijn.nl
Telefoon:
School: 0251-707227
Mobiel: 0612296146
Mobiel BSO: 0653201719
Basisschool Kornak is ook
een school van Stichting
Tabijn.
www.tabijn.nl