Bijlage K : Engagementsverklaring

Bijlage K : Engagementsverklaring
Het gaat hierbij om wederzijdse afspraken tussen de school en de ouders.
1. Afspraken rond oudercontact
Een persoonlijk contact tussen leerkracht en ouder(s) is belangrijk. Daarom organiseert de school een
aantal oudercontacten, gespreid over het schooljaar.
De data worden vermeld op bijlage D.
In het belang van het kind verwacht de school dat ouders zich engageren om steeds aanwezig te zijn
op het oudercontact. De school engageert zich om te zoeken naar een alternatief overlegmoment als
de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het oudercontact.
2. Engagement inzake voldoende aanwezigheid (inclusief op tijd komen) en
meewerken aan het spijbelbeleid
De ouders engageren zich ertoe hun kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuter- als
in het lager onderwijs. Het regelmatig te laat komen, wordt (na een verwittiging) als problematisch
beschouwd.
In het kleuteronderwijs engageren de ouders zich ertoe dat hun kleuter in voldoende mate aanwezig
is.
Concreet betekent dit:
 In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs drie jaar wordt moet het 150 halve
schooldagen aanwezig zijn geweest, of 100 halve schooldagen indien de leerling na 31 december van
hetzelfde schooljaar de leeftijd van drie jaar bereikt;
 In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vier jaar oud wordt moet het 185 halve
schooldagen zijn aanwezig geweest;
 In het schooljaar waarin een leerling in het kleuteronderwijs vijf jaar oud wordt moet het 220 halve
schooldagen zijn aanwezig geweest;
Het naleven van dit engagement is verplicht om het recht op een schooltoelage te behouden.
Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling minstens 220 halve
dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool. Leerlingen
die aan deze voorwaarde niet voldoen moeten een taaltoets afleggen om aan te tonen dat zij in
voldoende mate Nederlands beheersen.
In het lager onderwijs zijn de ouders verplicht erop toe te zien dat hun kind vanaf het begin van de
leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van
alle lessen en activiteiten die op het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd. De
leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens
de schoolvakanties).
Het ligt niet in de bedoeling dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te
vertrekken of om later uit vakantie terug te keren.
Gewettigde afwezigheden. In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen
gewettigd afwezig zijn.
Zie schoolreglement: hoofdstuk 2: 8. “ Vormen van afwezigheden”.
Problematische afwezigheid.
Een problematische afwezigheid is een afwezigheid die niet kan gewettigd worden. Elke
problematische afwezigheid van minstens een halve schooldag wordt door de school systematisch
opgevolgd.
Schoolreglement Basisonderwijs: Bijlage A
Scholengroep Rivierenland
RVB 2014 06 10
Schooljaar 2014-2015
Pagina 1
Bij tien halve schooldagen spijbelen moet het begeleidend CLB ingeschakeld worden en zal een
begeleidingsdossier opgemaakt worden.
Als de ouders niet ingaan op het initiatief van het CLB en de problematische afwezigheid blijft
aanhouden, meldt de school dit aan de overheid.
Bij zeer ernstige problematische afwezigheden, en nadat alle begeleidingsinspanningen van de school
en het CLB tevergeefs zijn geweest, of indien blijkt dat de leerling zelfs spoorloos is, kan de school
altijd beslissen om tot uitschrijving over te gaan.
Ingeval het kind in de loop van een schooljaar van school verandert, dan zal de oude school aan de
nieuwe school laten weten hoeveel dagen het kind reeds problematisch afwezig geweest is.
Om het recht op een schooltoelage te behouden mag een leerling in het lager onderwijs gedurende
niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest en het daaraan voorafgaande
schooljaar niet meer dan 30 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest (of gedurende ten
minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest indien de leerling in dat schooljaar niet leerplichtig was)
3. Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele
leerlingenbegeleiding
Je kind wordt permanent begeleid. Mocht in de loop van het jaar blijken dat er zich bij je kind een
probleem voordoet, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Je zoon of dochter krijgt dan extra
aandacht, waarbij ondersteunende maatregelen binnen de klas genomen worden. Als speciale zorg
door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen
met jou en het Centrum voor Leerlingbegeleiding besproken.
Van de ouders wordt hiertegenover een positief engagement verwacht.
4. Een positief engagement tegenover de onderwijstaal van de school
Onze school erkent en respecteert de anders taligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen
alles in het werk voor een goede communicatie met de ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker
dan de vorm. Je hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook een
positief engagement tegenover deze onderwijstaal.
Leerlingen die anderstalig zijn, hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de
Nederlandse taal.
Het is voor de school immers een quasi onmogelijke opgave om een leerling Nederlands aan te leren,
indien die uitsluitend tijdens de schooluren Nederlands hoort, spreekt en leest. Daarom verwachten wij
van elke leerling die in het Nederlandstalig onderwijs wordt ingeschreven, dat hij ook probeert om
Nederlands te spreken in zijn vrije tijd. Ook van de ouders wordt hieromtrent een positief engagement
verwacht.
5. Een positieve houding ten aanzien van bijkomende inspanningen om de
taalachterstand van leerlingen weg te werken
De ouders engageren zich ertoe hun kind te laten participeren aan de extra maatregelen, die de
school in het kader van haar talenbeleid neemt.
Kinderen met taalachterstand zullen extra begeleiding van de zorg juf krijgen.
ook in de klas zal men gepast omgaan met de achterstand
Schoolreglement Basisonderwijs: Bijlage A
Scholengroep Rivierenland
RVB 2014 06 10
Schooljaar 2014-2015
Pagina 2