SAMENVATTING JAARVERSLAG 2013

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2013
1. Free a Girl in cijfers
Inhoudsopgave
1.1 Som der baten
1.2Symbolen
1.3 Een impressie van wereldwijde resultaten
6
8
10
2. Free a Girl
14
Moeder van de
18-jarige Kalpana
3. Jaarrekening
20
Sinds enkele
weken weer
herenigd met
haar dochter.
4.Controleverklaring
24
2.1
2.2
2.3
2.4
Juni 2014
2
4
Hier staat Free a Girl voor
Highlights 2012 - 2013
Uitdagingen 2012 - 2013
Vooruitblik 2014 3.1 Staat van baten en lasten
3.2Toelichting
16
16
16
18
21
22
FREE A GIRL IN CIJFERS
1
4
Moeder van de
19-jarige Sonam
Haar dochter is
een maand geleden
verhandeld van
Nepal naar India.
Mei 2014
1.1
SOM DER BATEN
SOM DER BATEN
SOM DER LASTEN
89,43 %
79,71 %
13,31 %
0,33 %
Baten uit fondsenwerving Subsidies Baten uit acties van derden Overige baten
3,56 %
6,68 %
1.369.243,5.000,53.661,100.776,-
Totaal1.508.679,Donaties en giften Sponsoring 6
794.689,569.553,-
6,98 %
Bestedingen aan de doelstelling:
Werving baten
Kosten beheer en administratie
1.212.983,202.543,106.183,-
Totaal1.521.709,-
1.2
SYMBOLEN
2 miljoen
6500 personen
1.700.000
16
Schatting van het aantal
kinderen dat gedwongen
wordt tot prostitutie of
pornografie
Achterban waarmee we
contact houden via de
website en via social
media
De mediawaarde
van deze exposure
Aantal lokale organisaties financieel ondersteund in binnen- en buitenland waarmee
wij prostitutie van jonge meisjes bestrijden
241
196.674
609 meisjes
Die alleen al in India en
Thailand werden bevrijd
uit bordelen.
Aantal kranten en magazines,
reportages en interviews die verschenen
over het werk van Free a Girl
Aantal unieke bezoekers
per jaar van de website
15 procent
Mina, 17 jaar
Van 12 tot 15 jaar gedwongen in de
kinderprostiutie. Twee jaar geleden
is zij bevrijd.
8
19.000.000
mensen
is ons bereik door onze
communicatie activiteiten
De kosten van fondsenwerving
die daarmee ruim onder het
door het CBF toegestane
percentage van 25% bleven
1.781
likes
3.208
volgers
1.3
EEN IMPRESSIE
VAN WERELDWIJDE
RESULTATEN
5
Aantal nieuwe partnerorganisaties die er in 2013
bij zijn gekomen
263
Rescue Foundation - India
Meisjes bevrijd uit de prostitutie
142
Free a Child - India
Meisjes bevrijd uit de prostitutie
13
61
200
10
Freedom Firm - India
Bevrijdingsacties waarbij 73 meisjes werden
bevrijd
Odanadi - India
Meisjes werden bevrijd door het nieuw opgestarte
bevrijdingsteam
REAP - India
Kinderen ontvingen onderwijs en werden minder
vatbaar voor kinderhandel
Moeder en zoon in deze periode
nog op zoek naar de des tijds
vermiste 18-jarige Kalpana.
1.3
EEN IMPRESSIE
VAN WERELDWIJDE
RESULTATEN
ACAMP - Brazilië
19 leerlingen volgen een
cursus als alternatief voor het
straatleven waar prostitutie
een onderdeel van is.
Barraca - Brazilië
Volgens planning worden 80
kinderen en jongeren bevrijd
uit een situatie van seksuele
uitbuiting.
Maria Mãe da Vida
474 meisjes hebben de
beroepstraining afgemaakt
en kregen een ander
toekomstperspectief dan
vervallen in de prostitutie.
688 meisjes hebben bovendien
gezondheidszorg ontvangen.
Shakti Samuha - Nepal
BNWLA (Bangladesh National
THE RED SUN Kids Foundation
Woman Lawyers Association) -
(TRSKF) - China
Bangladesh
In juni 2013 werd het nieuwe
opvanghuis geopend voor 56
voormalig slachtoffers van
kinderprostitutie.
Steunt de armste kinderen in
Yuhuzhen. Door deze steun
kunnen de kinderen naar school
blijven gaan en zijn zij minder
kwetsbaar voor uitbuiting en
misbruik.
Sao Sari Foundation (SSF) -
Let’s Care - Filipijnen
Cambodja
200 kwetsbare kinderen
uit gemarginaliseerde
gemeenschappen ontvangen
hulp via het SSF's Protection
Program waarmee smokkel,
uitbuiting en het misbruik
van deze kinderen wordt
voorkomen.
AAT (Alliance Anti Trafic) -
18 mishandelde en misbruikte
meisjes ontvingen hulp waaronder ook 2 zwangere meisjes.
ASSEJA (Association enfants,
jeunes et avenir) - Kameroen
119 slachtoffers van mensenhandel en kinderprostitutie
ontvingen onderwijs en psycho
sociale hulp.
Thailand
IOM - Moldavië
40 meisjes ontvingen als
voormalig slachtoffer van
kinderprostitutie ondersteuning
van Shakti Samuha middels
onderwijs, beroep trainingen,
en huisbezoeken.
12
70 slachtoffers zijn bevrijd
uit situaties van seksuele
uitbuiting.
Het bevrijden, repatriëren en
re-integreren van 2 slachtoffers
van mensenhandel en 5
slachtoffers van seksueel
geweld.
Fier Fryslân - Nederland
Bouw van ‘De Garaasje’: het
kenniscentrum mensen- en
kinderhandel is gericht op
buitenlandse slachtoffers van
mensenhandel.
ECPAT - Nederland
Juridische ondersteuning van
48 buitenlandse slachtoffers
van mensenhandel.
Koruncuk - Turkije
Opvanghuis zorgt dat
kwetsbare kinderen onderdak,
zorg en onderwijs krijgen.
FREE A GIRL
2
Gita, 19 jaar
Na haar bevrijding en traumacounseling
woont zij inmiddels weer zelfstandig,
samen met haar zusje
14
2
FREE A GIRL
HIGHLIGHTS 2012 - 2013
UITDAGINGEN 2012 - 2013
2.1 HIER STAAT FREE A GIRL VOOR
Elk kind en elke jongere heeft het recht om op te groeien in een
veilige omgeving. Kinderen en jongeren moeten beschermd worden
tegen geweld, uitbuiting, mishandeling en discriminatie.
Free a Girl wil dat slachtoffers van kinderprostitutie uit hun
situatie bevrijd worden en de hulp krijgen die ze verdienen.
Alleen door daders te arresteren en te berechten kunnen we een
einde maken aan de gruwelijke handel in kinderen. Ook willen we
voorkomen dat minderjarige meisjes in de prostitutie belanden
door kwetsbare meisjes de opvang en zorg te geven die ze
verdienen.
Free a Girl wil prostitutie van kinderen en gedwongen prostitutie
van jongeren tot en met 23 jaar, waar ook ter wereld, bestrijden.
Om dit te bewerkstelligen richt de stichting zich primair op het
bevrijden van minderjarige meisjes die gedwongen worden tot
prostitutie. Secundair zet Free a Girl zich in voor rehabilitatie en
re-integratie van de slachtoffers en het veroordeeld krijgen van
mensenhandelaren en pooiers.
2.2 HIGHLIGHTS 2012-2013
‘We maken
het niet mooier
dan het is’
16
2013 was ook het jaar dat Free a Girl het CBF keurmerk
kreeg en haar naam wijzigde van Stop Kindermisbruik naar
Free a Girl.
De campagne ‘We maken het niet mooier dan het is’ ontwikkelt
door Publicis, heeft Free a Girl in Nederland op de kaart gezet.
Ook de ‘Loesje campagne’, waarbij er samen met andere
organisaties aandacht is gevraagd voor de schrijnende situatie van gedwongen
prostitutie op de Wallen, heeft voor veel media aandacht gezorgd.
Door de opbrengsten van evenementen en de donaties die we mochten
ontvangen, konden we alle lopende projecten voortzetten en nieuwe
projecten starten in India en Brazilië. In 2013 heeft Free a Girl samengewerkt
met organisaties in India, Nepal, Bangladesh, Thailand, Turkije, Cambodja,
de Filipijnen, Kameroen, Brazilië, Moldavië en Nederland.
In 2013 zijn we ook doorgegaan met deuren intrappen. Maar liefst 609 meisjes
zijn bevrijd uit bordelen en middels voorlichting en rehabilitatie zijn honderden
meisjes geholpen.
2.3 UITDAGINGEN 2012-2013
2013 heeft in het teken gestaan van verdere professionalisering en
herstructurering van de eigen organisatie. Project procedures zijn verbeterd en
vastgelegd. Na het vertrek van Roelof van Laar (mede-directeur/bestuurder) is
besloten hem niet te vervangen. De directie/bestuur bestaat sinds juli 2013 uit
Evelien Hölsken en wordt ondersteund door het managementteam.
Free a Girl heeft in 2013 veel geïnvesteerd in het (her)ontwikkelen van de
project procedures en op basis daarvan zijn nieuwe formats ontwikkeld. Deze
tijdsinvestering werd gedaan omdat er behoefte was aan meer duidelijkheid
zowel vanuit de kant van Free a Girl als vanuit partners (bleek uit partner­
tevredenheidsonderzoek). De procedure rond Planning, Monitoring en
Evaluatie is als eerst omschreven en is door ‘trial en error’ het afgelopen
jaar steeds verder ontwikkeld. De formats die op basis hiervan zijn gemaakt,
zijn geleidelijk in 2013 ingevoerd. Onderdeel van de herschreven procedures
is de aanname van nieuwe partnerorganisaties. Free a Girl heeft in 2013 vijf
partnerorganisatie toegevoegd aan haar partnerbestand.
2
VOORUITBLIK 2014
Twee jaar
geleden is Mina
bevrijd uit de
kinderprostitutie.
Inmiddels
werkt zij als
begeleidster op
een crèche.
2.4 VOORUITBLIK 2014
In 2014 zullen we onze focus thematisch en regionaal gaan
verscherpen zodat we ons kunnen richten op waar we goed in
zijn: meisjes bevrijden, terugbrengen naar hun moeder en daders
veroordelen. Daar doen we het voor!
We richten ons op concrete activiteiten met een direct resultaat.
Free a Girl concentreert zich op het monitoren en evalueren van
de projecten, het werven van fondsen, het geven van voorlichting
en het beïnvloeden van het beleid van de Nederlandse regering.
We blijven kritisch in het uitgeven van geld aan fondsenwervende
mechanismen.
Ook in 2014 voert Free a Girl weer verschillende campagnes uit.
Met oog op grote events in Brazilië, zoals het WK 2014 en de
Olympische Spelen 2016, wordt bijvoorbeeld de Brazilië campagne
gehouden. Een bewustwordingscampagne voor voetbalsupporters
in Brazilië en de rol die zij kunnen spelen om prostitutie van
minderjarigen te melden.
In de afgelopen jaren hebben we een vaste kern opgebouwd aan
sponsoren. Dit zijn bedrijven die een x-bedrag doneren of een
veiling item hebben aangekocht. Aangezien onze tegenprestatie
vaak de inzet van een ambassadeur vereist maakt dat onze
organisatie kwetsbaar. Om de continuïteit van Free a Girl te
waarborgen en minder afhankelijk te worden van BN’ers zullen we
meer fondsenwervende concepten gaan uitwerken.
18
JAARREKENING
3
20
Durgha, 18 jaar
Van 13 tot 15 jaar
gedwongen in de
kinderprostitutie.
Twee jaar geleden
is zij bevrijd
en werkt in
een hotel.
3.1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
ref
Resultaat 2013
Begroting 2013
Resultaat 2012
Baten uit eigen fondsenwerving
5
1.369.243
1.470.000
1.372.127
Baten uit acties derden
6
53.661
-
-
Overige baten
7
100.776
1.000
1.011
1.523.679
1.471.000
1.373.138
Resultaat 2013
Begroting 2013
Resultaat 2012
Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
8
1.212.983
1.176.800
1.086.448
Lasten in verband met werving baten
9
202.543
205.000
193.019
10
106.183
100.000
90.176
1.521.709
1.481.800
1.369.643
1.970
-10.800
3.496
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
Het resultaat is toegevoegd aan
Continuïteitsreserve
1.970
3.496
Realisatie 2013
Begroting 2013
Realisatie 2012
Kosten eigen fondsenwerving in % van baten
eigen fondsenwerving
15%
9%
14%
Het totaal aan bestedingen aan de
doelstellingen in % van de totale baten
80%
86%
79%
3.2
Baten uit acties derden
Baten uit acties van derden
TOELICHTING OP DE
STAAT VAN BATEN
EN LASTEN
Begroting 2013
Resultaat 2012
55.661
-
-
53.661
-
-
De baten uit acties van derden betreft voor een groot deel de opbrengsten van de Stichting Koken voor het goede doel.
Overige baten
Baten uit eigen fondswerving
Resultaat 2013
Resultaat 2013
Begroting 2013
Resultaat 2012
Donaties & giften
794.689
1.070.000
1.163.215
Sponsoring in geld
305.180
300.000
35.000
Sponsoring in natura
264.373
-
153.912
-
-
10.000
5.000
100.000
10.000
1.369.243
1.470.000
1.372.127
Resultaat 2013
Begroting 2013
Resultaat 2012
Ontvangen rente
776
1.000
1.011
Bijzondere baten
100.000
-
-
100.776
1.000
1.011
De bijzondere baten betreft de vrijval van een reservering voor een project van de Rescue Foundation dat geen doorgang heeft kunnen vinden.
Nalatenschap
Subsidies
Lasten besteed aan doelstellingen
Resultaat 2013
Begroting 2013
Resultaat 2012
Projecten Free a Girl
509.993
200.000
362.822
Projecten partnerorganisaties
702.990
976.800
723.627
1.212.983
1.176.800
1.086.448
Het resultaat
Het resultaat van Stichting Free a Girl voor het boekjaar 2013 bedraagt € 1.970 positief en is toegevoegd aan de continuïteitsreserve.
22
CONTROLEVERKLARING
4
24