VAN DE REDACTIE

VV. De Zwerver
Sportpark De Schans
Schansweg 1a
2961 BA Kinderdijk
Kantine
0786912840
0786930132
Hoofdbestuur
Voorzitter
Secretaris (A.I)
Penningmeester
Senioren
Jeugd
Dames
Alg .Zaken
Tiede van Bockel
Bram Geerling
Pieter van Drongelen
Piet van Genderen
Arjan van Gemeren
Frank Bosselaar
Vacant
VTZ
Contactpersoon
Piet van Genderen
0786916555
Terrein/Opstallen
Jaap Roodnat
0617397233
Jeugdbestuur
Voorzitter
Secretaris
Wedstrijdsecretaris
Arjan van Gemeren
Herman Bentlage
Ab van Driel
0653721775
Jeugdbestuurskamer
Technische staf
Hoofdtrainer
Ass trainer
Keeperstrainer
Ass scheidsrechter
Verzorger
Team Managers
0786914233
0786919155
0786916555
0653721775
0633083026
0786915022
0633971743
0786919193
Leider/Materiaalman
Trainer 2e elftal
Leider
Ass scheidsrechter
Richard Mank
Edward Knook
Ronald Denenkamp
Titus Fleur
Jasper Borsje
Hennie Deelen
Wim Buitendijk
Mathijs van Driel
Cees van den Heerik
Sander van Est
Titus Fleur
Wedstrijdsecretais
Martin van Drongelen
0786912840
Wedstrijdsecretaris
Dames
Frank Bosselaar
0786931713
0633083026
Ledenadministratie
Pieter van Drongelen
0786919155
Sponsor/reclame
Club van 100
Jaap Roodnat
0617397233
PR
Jan Roodnat
0184682727
Redactie Clubblad
Jan Roodnat
Joke Kooij
Tiede v Bockel
0623165268
0786916907
0786914233
Email adres clubblad
[email protected]
Website
www.vvdezwerver
Arie Deelen
[email protected]
INLEVEREN KOPIJ 4 oktober 2014
Per email aan [email protected]
VAN DE REDACTIE
Met trots presenteren we onze leden hierbij als
afsluiting van het seizoen weer een superdikke
GOAL. Aan deze uitgave hebben weer een
aantal mensen hun bijdrage geleverd,
waarvoor we hen van harte willen danken. Er
is uiteraard weer plaats voor veel voetbal
maar ook voor andere zaken, vreugdevolle en
trieste en dat hoort ook allemaal bij onze
warme rood-zwarte club. Er is in het
afgelopen seizoen weer van alles gebeurd.
We gingen in september met vele teams met
frisse moed van start. Dat gold zeker ook voor
de 3 hoogste senioren teams. Juist daar heeft
onze club zware klippen moeten omzeilen en
aan het eind diepe dalen moeten betreden.
De oorzaken worden in deze GOAL
voldoende belicht en er past alleen maar diep
respect voor degenen die zich op hun eigen
wijze hebben ingezet om de uiteindelijke
degradaties te voorkomen. Dat het uiteindelijk
niet is gelukt is jammer maar meer ook niet,
juist omdat er alles aan gedaan is. Het
volgend seizoen komt er over enkele
maanden weer aan en er wachten juist ook
deze 3 teams weer nieuwe uitdagingen. De
kansen om de kampioensvlag te hijsen zijn
met het oog op het seizoen 2014-2015
aanmerkelijk gestegen en dan kunnen we
weer feestvieren op De Schans. Wij als
redactie van de GOAL zullen er weer in
geuren en kleuren kond van doen. Er is echter
ook nog meer dan de 3 hoogste
seniorenteams. Bij de jeugd mochten we
diverse kampioenen huldigen en ook de
damesafdeling blijft maar groeien. Wellicht
kan er bij De Zwerver in de toekomst ook nog
wat moois opbloeien tussen de mannen en de
dames, zoals dat bij de korfbal zo gebruikelijk
is. We hebben in deze GOAL ook weer plaats
ingeruimd voor een nieuwe rubriek want een
succesvolle uitgave moet altijd aan de
toekomst werken. Dit keer heeft Wim Roodnat
(een gerenommeerde effectgever uit het
verleden) ons van zijn heldendaden bericht en
we zijn benieuwd of Mister De Zwerver de
uitdaging aanneemt. Ons resten in de laatste
weken van het lopende seizoen behalve
jeugdtoernooien nog de familiedag en de
extra ledenvergadering. Hopelijk mogen we
elkaar daar weer in groten getale ontmoeten
alvorens we van een welverdiende vakantie
mogen gaan genieten. De GOAL hoopt na
de nieuwe presentatiegids medio oktober
weer met de volgende uitgave te verschijnen.
Jan Roodnat
Namens de redactie
juni 2014 - 1
VAN DE VOORZITTER
Het seizoen 2013/2014 zit er al weer op. Een voetbalseizoen waarin weer veel is gebeurd.
In de eerste plaats denk ik aan al die vrijwilligers binnen onze vereniging, die het weer mogelijk maakten,
dat er kon worden gespeeld. De werkers, die de velden in goede staat hielden, de vele
leiders/begeleiders en trainers van onze jeugd en senioren, de mensen achter de bar en in de keuken en
vele anderen. Nog altijd draait het verenigingsleven (gelukkig) op vrijwilligers.
In de afgelopen maand werden we opgeschrikt door het overlijden van Jaap Jonker. We wisten, dat hij
ziek was maar het bericht overvalt je dan wel. In deze GOAL een in memoriam van dit waardevolle lid
van onze vereniging.
Het seizoen begon geweldig. De vele mensen, die onder leiding van Jaap Roodnat zorgden, dat onze
accommodatie er weer piekfijn uitzag. Er waren veel complimenten, ook van bezoekers, voor de
uitstraling, die de Schans weer heeft. Op sportief gebied ging het dit jaar minder. Vanaf het begin bleek,
dat de selecties voor de eerste 3 elftallen toch te krap waren. En gedurende het seizoen werd dat steeds
erger door blessures en schorsingen. Resultaat is, dat het 1e, 2e en 3e elftal het komende seizoen een
klasse lager moeten gaan spelen. Voor spelers, begeleiding en supporters teleurstellend. Winnen en
verliezen hoort bij de sport en dat is soms hard. Het is goed om na afloop van de laatste wedstrijden het
seizoen te evalueren. Wat ging er goed, wat ging er fout, wat kan beter. Om dan aan de hand van de
conclusies nieuw beleid te maken voor het komende seizoen.
Dat sluit aan bij de gesprekken, die we nu gedurende de afgelopen maanden over de toekomst van onze
vereniging hebben gehad. De start werd gegeven op de ledenvergadering in het najaar van 2013. Na
een zestal bijeenkomsten zal in de ledenvergadering van juni het resultaat van de gesprekken worden
gepresenteerd. Als voorzitter kwam ik geïnspireerd uit de bijeenkomsten. De grote betrokkenheid van de
aanwezigen, de gesprekken en suggesties, die er uit voort kwamen maken duidelijk, dat er een toekomst
is voor onze vereniging. Een toekomst op financieel en sportief gebied. Het komende seizoen zal in het
teken staan van de verdere uitwerking en invoering van de plannen.
Uit de gesprekken kwam in ieder geval naar voren, dat er meer aandacht zal moeten komen voor onze
jeugd. Er is veel waardering voor alles wat er gebeurt maar er moet meer aandacht komen voor de
technische kant van het voetbal in de training en coaching van de jeugdteams. Met het aanstellen van
Arie Visser hopen we daarmee een extra stap te maken in het komende seizoen.
De zomer zal in het teken staan van het wereldkampioenschap voetbal. En nu al zijn er vele discussies
van de mensen “langs de lijn” over opstellingen, nieuwe systemen, spelers, trainer enz. En zoals altijd zijn
we het niet met elkaar eens. Ieder heeft zo zijn eigen mening. En dat was het afgelopen seizoen niet
anders langs de lijn van onze elftallen. Want het is zo makkelijk om je mening te geven als je niet de
verantwoordelijkheid hebt voor opstellingen, aanstellingen en andere situaties. Aan de ene kant blijft dat
het boeiende van de voetbalsport. Je raakt er niet over uitgesproken met al die meningen. Het geeft een
onderlinge band. Maar er is ook die andere kant, dat het ontaardt in negatief gedrag langs en op het
veld. Supporters, die tegen de eigen spelers en trainers verkeerde opmerkingen maken. Mensen, die hun
mening al klaar hebben zonder naar de achtergronden te vragen. Je ziet dat in het groot ( op de TV)
maar ook binnen de eigen club.
Zo gaan we een rustperiode in van de vakantie. Dat geldt niet voor de werkers, die hun handen weer vol
hebben aan het opknappen van de velden, de mensen die de kantine open houden en bestuurders die
weer bezig zijn met nieuwe seizoen.
Ieder een goede tijd toegewenst.
Tiede van Bockel - voorzitter
2 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
IN MEMORIAM
Op dinsdag 6 mei bereikte ons bij De Zwerver het bericht van het overlijden van Jaap Jonker. Wij wisten van zijn
slechte gezondheidstoestand maar zo’n bericht komt toch altijd nog onverwacht.
Onder de oudgedienden van De Zwerver vonden vele telefoontjes plaats om elkaar in kennis te stellen van het
overlijden van Jaap. De leden van de werkersploeg spraken er ’s morgens over aan tafel. Alles met veel respect
voor wat Jaap betekend heeft voor De Zwerver.
Als geboren West-Kinderdijker kreeg hij al vroeg belangstelling voor De Zwerver. Hij werd lid van de club op 1
oktober 1963. De speld van het 50-jarig lidmaatschap werd enige maanden geleden bij Jaap thuis uitgereikt
door de voorzitter.
Jaap was een vaste supporter bij thuis- en uitwedstrijden. In het uitgebreide interview met Jaap in het clubblad van
mei 2010 is te lezen hoezeer de club in zijn hart zat. Hij diepte daarin diverse herinneringen op die een
onuitwisbare indruk hadden achtergelaten.
Maar hij was niet alleen supporter. Als er bij de club iets gebeuren moest op het gebied van ijzeren constructies
werd er al snel bij het bedrijf van Jaap aangeklopt en we mogen zeggen nooit tevergeefs. Deze materiële hulp
werd door onze vereniging, die het bijna uitsluitend van zelfwerkzaamheid moet hebben, zeer op prijs gesteld.
Dat begon al op het oude terrein aan de Puntweg, beter bekend als de Put. De Zwerver promoveerde daar naar
de hoogste afdeling en Jaap vond dat hier een passend cadeau bijhoorde. A. Jonker Constructie-werkplaats
leverde een prachtig scorebord af. Het was van forse omvang en gewicht. Maar toen De Zwerver ging verhuizen
naar de huidige locatie aan De Schansweg werd het scorebord uitgegraven en op een trainingsavond door
tientallen spelers handmatig overgedragen naar de nieuwe locatie. Dat gaf aan hoezeer De Zwerver dit door Jaap
beschikbaar gestelde attribuut op prijs stelde. Op De Schans doet het al 45 jaar dienst. Een aantal vernieuwers
wilde onlangs de overstap maken naar een electronisch scorebord want dat paste beter bij de moderne tijd. Maar
daar kwam zoveel weerstand tegen uit de club, dat dit heilloze plan geen doorgang vond. Dat bord van Jonker
moest gewoon zo blijven en daar moest je niet aankomen.
En zo zijn er nog veel meer zaken, die door Jaap mogelijk werden gemaakt op het nieuwe sportpark De Schans.
En allemaal belangeloos.
De mensen, die hem kenden waren aangeslagen toen ze van zijn ernstige ziekte hoorden. Toen zijn gezondheid
verder verslechterde kwam hij niet meer naar de wedstrijden. Een aantal maanden terug bezochten Tiede van
Bockel en Jaap Roodnat hem en zagen we dat hij verder was achteruit gegaan. Maar desondanks zat hij toen
weer volop op zijn praatstoel en diepte herinneringen op.
De begrafenis vond op 10 mei plaats te Alblasserdam. Namens de club werden de condoleances aan de familie
overgebracht en waarderende woorden over Jaap gesproken. Die middag hing de clubvlag op sportpark De
Schans halfstok. Vòòr de wedstrijd van het 1e elftal werd 1 minuut stilte in acht genomen en door de spelers
werden rouwbanden gedragen. Zo nam De Zwerver afscheid van een zeer gewaardeerd clublid.
Jaap, moge je rusten in vrede.
Bestuur v.v. De Zwerver
juni 2014 - 3
UITNODIGING VOOR EXTRA LEDENVERGADERING
VOETBALVERENIGING DE ZWERVER
Hierbij nodigen wij de leden uit voor een ledenvergadering die gehouden zal worden op:
Datum:
Donderdag 19 juni
Plaats:
Kantine van de vereniging op De Schans
Aanvang:
20.00 uur
AGENDA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Opening
Rapportage van de gesprekken over de Toekomst van De Zwerver
Voorstellen naar aanleiding van deze rapportage
Gedachtewissling
Vaststellen contributie seizoen 2014/2015
Rondvraag
Sluiting
Het bestuur
4 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
DE STAAT VAN ONS HOOFDVELD
Regelmatig zijn er meningen te horen over ons
hoofdveld. Het gaat dan meestal over de staat
waarin dit verkeert en het valt op dat er terzake
vele deskundigen lijken te zijn die precies weten
wat er gedaan en verbeterd moet worden.
Het leek ons daarom goed om vanuit de
werkersgroep eens wat zaken te belichten en
een toelichting te geven op de aanpak die wij
volgen bij het onderhoud. Allereerst kunnen we
vaststellen dat ons hoofdveld zeer intensief wordt
gebruikt. De KNVB-norm voor het bespelen van
een grasveld is 250 uur per jaar. Met gemiddeld
37 zaterdagen waarop het veld de gehele dag
bespeeld wordt en ook nog de nodige
avondwedstrijden vanaf begin april zit De
Zwerver altijd boven deze norm.
De algemene toestand van het veld laat te
wensen over. De drainage aan de dijkzijde is
uitgesproken slecht. Het water bereikt daar door
de grondsamenstelling maar moeizaam de
drainage. De oorzaak van deze slechte, en
gelukkig plaatselijke, grondsamenstelling ligt in
het verleden. En de lezingen hierover lopen
uiteen. Het heeft dus weinig zin hier verder op in
te gaan. Het feit ligt er. Vaak staan daar dan
ook plassen die tot afgelastingen leiden. Er
bestaan plannen om in dat gedeelte een extra
drain aan te leggen op ca. 40cm diepte, nog
boven de bestaande drainagebuizen. Met zo’n
oplossing zijn goede resultaten geboekt in de
strook buiten het veld waar sinds de renovatie al
zo’n drain ligt om het straatwerk te beschermen.
Het blijft echter wel een lapmiddel.
Een totale renovatie van het hoofdveld is een
kostbare zaak. We moeten dan denken aan
bedragen rond de E. 40.000-E. 50.000. Bij
zo’n renovatie wordt ook de drainage
vernieuwd. Verder wordt het veld dan tot een
diepte van ca. 10cm omgewerkt zodat een
ondergrond wordt verkregen met een goed
mengsel van grond en zand. Ook wordt het veld
dan helemaal uitgevlakt zodat zakkingen
verdwijnen. Op dit moment ontbreken ons de
middelen om zo’n renovatie uit te laten voeren.
Door de intensieve bespeling is er elke week
veel speelschade bestaande uit putten en
slidingsporen. Dit moet handmatig hersteld
worden en zoveel mogelijk weer vlak worden
gemaakt. Een zeer arbeidsintensief werk, zeker
in de natte maanden waarin veel speelschade
ontstaat. Een veel gehoorde opmerking is dat er
dan gerold moet worden met de wals. Daar zijn
2 opmerkingen over te maken. Met rollen
worden de diepere putten niet vlak gemaakt.
Rollen is een zaak van millimeters. Putten zijn
vaak 1-3 cm diep en soms nog dieper. Rollen is
bovendien schadelijk voor het veld als het te
vaak gebeurd, bijvoorbeeld wekelijks, zeker als
het veld vrij nat is. De ondergrond wordt dan
teveel opeen geperst en daardoor draineert het
veld niet goed meer. Bij droogte wordt het dan
een soort betonlaag. De grondtechnische
bedrijven zoals Grontmij en Dick Klok
Cultuurtechniek raden beiden sterk af om al te
frequent te rollen. Wij beperken dit tot 1x per
maand.
Voor het dichtmaken van putten zijn meestal
meerdere werkers één of enkele ochtenden
bezig. We zouden daar wel meer tijd aan willen
besteden maar daar hebben we gewoon te
weinig mankracht voor. Met 2 of 3 mensen er
bij voor 1 of 2 ochtenden zouden we al een
eind verder komen. Wie voelt zich geroepen ??
U bent van harte welkom. Werktijden van
8.30u. – 11.30u. met koffie om 9.00u.
Verdere bewerkingen die we zelf uitvoeren zijn
bemesting met kunstmest, beluchting (met de
prikrol), het verwijderen van onkruid en het
afsteken van de randen. En natuurlijk de
maaibeurten, in het groeiseizoen vaak 2 keer
per week. Daarbij moet ook gras verzameld en
afgevoerd worden. In erg droge perioden wordt
de sproeiinstallatie tevoorschijn gehaald om de
natuur een handje te helpen. Voordat er een
sproeibeurt kan worden gegeven moet het
waterschap gebeld worden om de sloot op een
voldoende hoog peil te brengen. Om volledig te
zijn vermelden we ook de belijning die 1 keer
per week gezet wordt met de kalkwagen.
juni 2014 - 5
[email protected]
JEUGD
SPONSORS
van
v.v. De Zwerver
HOOFDSPONSORS
IHC Merwede, Kinderdijk
The Coatinc Company
Alblasserdam B.V.
SPONSORS
Anko Piping, Dordrecht
Bochanen & Zn
Autobedrijf,
Alblasserdam
Een sportieve look,de nieuwste trends,laat je door ons adviseren!
Dames/heren/kinderkapsalon
o.a gespecialiseerd in:
extensions
metamorfoses,visagie
bruidsarrangementen
Decolux, Rotterdam
KCI-Ferier B.V.,
Alblasserdam
Tel: 078-6918737
Van Hogendorpweg 2
2953AS Alblasserdam
6 - juni 2014
CAI Techniek, Rotterdam
Clubblad v.v. De Zwerver
Jaarlijks wordt groot onderhoud gepleegd aan
het veld. Dat gebeurt door Klok Cultuurtechniek
uit Heenvliet. Het veld wordt eerst machinaal
bewerkt om het weer helemaal vlak te maken.
Deze bewerking heet “koro-dressen” waarbij er
grond uit het veld wordt gesneden en achter de
machine weer wordt gedeponeerd. Daarna
wordt de grond over het hele veld glad
getrokken. Voor deze bewerking is een paar
dagen droog weer nodig omdat de uitgesneden
grond goed droog moet zijn voordat deze
ingesleept wordt. De volgende bewerking is dan
het inzaaien over het gehele veld. Dan is er ca.
12-14 weken rust nodig om de nieuwe grasmat
te laten groeien. De 14 weken halen we meestal
niet. In het najaar vindt ook nog de bewerking
“vertidrainen en bezanden” plaats. Hierbij
worden met pennen gaten in de grasmat
gemaakt die met zand worden opgevuld. Dit
bevordert de beluchting en de drainage en
voorkomt dat de grond te vet wordt.
Al met al proberen we dus het veld in een zo
goed mogelijke staat te houden. In natte
maanden is dat het moeilijkst door de grote
speelschade en kost dit heel veel mankracht die
we vaak niet beschikbaar hebben.
Als u wilt reageren op dit artikel kan dat altijd.
Jaap Roodnat,
Tel. 06 17 397 233, e-mail
[email protected]
Nieuwe radiokamer op De Schans
Na het afronden van de renovatie hoofdveld was de vraag waar een nieuwe plek gevonden kon worden
om de radio-reporters en schrijvende pers onder te brengen. Door de afgraving van “de knik” in het
hoofdveld was daar binnen de omheining eigenlijk geen goede plaats meer voor. Na rijp beraad en het
nodige tekenwerk door Gerrit de Jong werd besloten een aparte ruimte op een verhoogde plaats te
creëren. Deze werd gesitueerd vlak bij de werplaats-container en parallel aan de lange zijde van het
veld. Nadat de fundering was aangelegd door de werkers Erno Krankovits en Piet van Stek werd ook de
onderbouw en trap door hen gemonteerd. Deze staalconstructie kwam tot stand met veel dank aan Bas
Ros en de bedrijven Coatinc Alblasserdam en Coatinc de Meern. M&Z Bouw plaatste de bovenbouw.
Het speciale glaswerk kwam van Glashandel van Es uit Sliedrecht. De stroomvoorziening en het
afmonteren van de elektra werden gedaan door Jan Koolmees en Mark den Boef. Henk Verhey zal nog
het binnenverfwerk verzorgen.
Zo kwam er door eendrachtige samenwerking van vrijwilligers en bedrijven (waarbij de nodige
sponsoring in natura plaatsvond en goede kortingen werden verkregen) een prachtige faciliteit tot stand
die de allure van De Schans verhoogd. Reeds in de afbouwfase werd er gebruik van gemaakt door
diverse verslaggevers. Vooral het goede overzicht over het veld vanaf deze verhoogde en overdekte
zitplaats viel zeer in de smaak.
Complete oplevering vindt binnenkort plaats. Wij bedanken alle vrijwilligers en de deelnemende
bedrijven voor hun bijdrage en inzet.
Jaap Roodnat
Commissie Terreinen & Opstallen
juni 2014 - 7
HET DOEK IS GEVALLEN VOOR HET 1E ELFTAL
We hebben het uiteindelijk dan toch niet gered. Na een dramatisch verlopen seizoen waaraan
allerlei oorzaken ten grondslag lagen is de verloren tweekamp met het vorig seizoen uit de 1e
klasse gedegradeerde Roda Boys/B na strafschoppen de laatste stap naar de degradatie
geweest. En het zag er allemaal nog zo veel belovend uit aan het begin van het seizoen.
Met een groep van 34 werd er gestart met een selectie voor 2 elftallen. Uiteindelijk kon er in de
laatste P/D wedstrijd geen beroep worden gedaan op 6 basisspelers en het mag dan ook als
een groot compliment gelden dat ondanks dat er pas in de beslissende strafschoppenserie
moest worden gecapituleerd.
De voorbereiding van het seizoen begon al rommelig omdat een aantal spelers verspreid op
vakantie ging. Daarbij liet ook nog een belangrijk geachte speler ondanks de nog op het laatste
moment geregelde overschrijving het gewoon afweten. Dat Lucas Adelino pas in de 12e
wedstrijd kon instromen was ook een forse streep door de rekening. Tom vd Linden is behalve in
de eindfase wegens een slepende blessure het hele seizoen niet beschikbaar geweest en
Raymond Visser moest al na een paar competitieduels afhaken.
Na de thuiswedstrijd tegen Spijkenisse kwam daar ook de beenbreuk van Robert Kuijpers nog bij
en Alex Barnhoorn miste de laatste 5 wedstrijden en de nacompetitie met een blessure. Behalve
de blessures hadden we dit seizoen een record aan schorsingen waardoor Frank de Haan,
Marnix vd Adel, Paulo Goncalves, Jort van Meerkerk en Wesley Kassels een of meer wedstrijden
moesten toekijken. Voeg daarbij nog de problemen van een speler die weigerde om in het 2e te
voetballen en een andere die wegens disciplinaire redenen niet beschikbaar was en het verhaal
is zo ongeveer wel verteld.
De nieuwe trainer Richard Mank heeft dan ook maar zelden met een vaste opstelling kunnen
spelen maar anderzijds hebben spelers zich daardoor ook op andere plaatsen kunnen bewijzen.
We hebben hele goede maar ook hele zwakke wedstrijden gespeeld. We hebben soms gelukkig
gewonnen maar ook ongelukkig verloren. Duidelijk was dat we te weinig scorend vermogen
hadden maar ook dat we te veel goals hebben tegen gekregen. Dat zal ongetwijfeld te maken
hebben gehad met het ontbreken van de balans in het elftal door de soms noodzakelijke
mutaties maar wellicht ook met het heel lang zoeken naar de juiste poppetjes op de juiste
plaatsen. .Uithuilen en opnieuw beginnen maar zeker zeer goed evalueren zal noodzakelijk zijn
om het komend seizoen in de 2e klasse slechts eenmalig te laten zijn. Het spelersmateriaal van
De Zwerver is immers absoluut 1e klasse waardig.
Hieronder volgen de korte statistieken van de laatste wedstrijden van de competitie alsmede de
nacompetitie.
WEDSTRIJD NR 16 - SLIEDRECHT - DE ZWERVER 0-1 (RUST 0-0)
Deze inhaalwedstrijd was in zoverre bijzonder, dat op verzoek van Sliedrecht op een
woensdagavond werd gespeeld. De toen nog trainer John de Wolf dacht tegen De Zwerver wel
even wat schorsingen wegens gele kaarten weg te kunnen spelen. Dat het uiteindelijk verlies
werd was een zware streep door de rekening van het laf spelende Sliedrecht. Uiteindelijk kreeg
het in de blessuretijd een penalty tegen omdat de net ingevallen Kevin Diedrich door de keeper
werd neergelegd.Willy Hanst schoot koel de eindstand van 0-1 op het bord. Diedrich was de
enige invaller voor Redouan El Akchaoui en Robert Kuijpers moest ten koste van een rode kaart
na het neerhalen van Verhoef de overwinning veilig stellen. De Zwerver kwam door de zege op
17 punten en bleef op de 11e plaats
8 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
WEDSTRIJD NR 17 – ZUIDLAND – DE
ZWERVER 5-1 (RUST 3-0)
Een week eerder was de Old Firm
afgelast dus 10 dagen na de winst bij
Sliedrecht opnieuw een uitwedstrijd. De
verwachtingen waren hoog gespannen
maar het zou een van de meest
teleurstellende prestatie van het seizoen
worden. Vanaf het begin ging er van alles
mis. Zuidland voetbalde vanaf de
middenlijn en kreeg van een veel te ver
opgedrongen De Zwerver alle kans om
op de counter te scoren. Zo stond het
dan ook in de rust al 3-0. Dat een kwartier na rust de voor Redouan El Akchaoui ingevallen
Kevin Diedrich 3-1 maakte was slechts een opleving. Het werd uiteindelijk 5-1 voor de verraste
thuisclub, Alex Barnhoorn had in de rust Lucas Adelino vervangen. Er was veel frustratie wat gele
kaarten betekende voor Paulo Goncalves, Jesper vd Adel en Lucas Adelino. Al met al een
inktzwarte middag maar toch bleef de 11e plaats behouden.
WEDSTRIJD NR 18 – DE ZWERVER – DRECHTSTREEK 1-2 (RUST 1-0)
Twee weken na het echec bij Zuidland was de wedstrijd tegen Drechtstreek wederom een strijd
om de fatale plaatsen. De Zwerver speelde een ijzersterke 1e helft met grote kansen voor Alex
Barnhoorn, Willy Hanst en Wesley Kassels maar doelman Timo Epping speelde de wedstrijd van
zijn leven. Door een eigen goal vlak voor rust kwam De Zwerver toch nog op de verdiende 1-0.
Na rust was de kracht weggevloeid en verkreeg Drechtstreek uit een hoekschop en een vrije trap
een 1-2 voorsprong. Ondanks verwoede pogingen in het laatste kwartier kon een diep
teleurgesteld De Zwerver niet meer dichterbij komen. Geel was er voor Frank de Haan en
invallers waren Jesper vd Adel voor Paulo Goncalves en Kevin Diedrich voor Alex Barnhoorn.
De Zwerver zakte naar de 12e positie.
WEDSTRIJD NR 19 – HEERJANSDAM – DE ZWERVER 4-2 (RUST 0-1)
Een week later werd afgereisd naar Heerjansdam waar thuis nog kansloos van was verloren.
Sinds die tijd was er veel veranderd op de Molenwei en De Zwerver ontmoette een lamlendig
acterende thuisclub. Jammer genoeg kon een superieur De Zwerver voor rust slechts eenmaal
scoren door een kopbal van Marnix vd Adel op aangeven van Redouan El Akchaoui 0-1. Wat
er in de eerste 6 min na rust gebeurde zal wel altijd een mysterie blijven maar De Zwerver kreeg
binnen dat tijdsbestek door een gemakkelijk gegeven strafschop en 2 defensieve blunders 3
goals achter de oren 3-1. Mentaal zwaar aangeslagen was men direct kansloos voor de rest
van de partij. De goed doorzettende invaller Jesper vd Adel kon in de 63 e min nog wel de
aansluitingstreffer scoren 3-2 maar Heerjansdam stelde 5 min later orde op zaken met de 4-2
en gooide boel op slot. Met een kater van jewelste werd de kleedkamer opgezocht. Door de
nederlaag zakte men naar de 13e plaats. Geel was er voor Mathijs Vermaat en de invallers
waren Kevin Diedrich voor Alex Barnhoorn en Jesper vd Adel voor Redouan El Akchaoui Frank
de Haan was geschorst
WEDSTRIJD NR 20 – DE ZWERVER –SPIJKENISSE 1-4 (RUST 0-1)
De verwachtingen tegen de bezoekende koploper Spijkenisse waren door de resultaten (3
nederlagen op rij) niet al te hoog gespannen. Ondanks een technisch overwicht van de gasten
kon De Zwerver door hard werken in de wedstrijd blijven. Al in de beginfase kreeg Wesley
juni 2014 - 9
Kassels een open kans om te scoren maar hij faalde. Pech was er toen na een half uur de bal
door Robert Kuijpers ongelukkig in eigen doel werd gekopt 0-1. Na rust maakte Spijkenisse het
karwei geroutineerd af zonder zich echt druk te maken. Uitblinker Lucas Adelino mocht het
genoegen smaken met zijn goal de 1-3 aan te tekenen. In de blessuretijd werd het ook nog 1-4.
Door de nederlaag zakte De Zwerver naar de laatste plaats.Geel was er voor Robert Kuijpers en
er werd niet gewisseld. De Zwerver speelde zonder de zieke Willy Hanst en de geblesseerde Alex
Barnhoorn
WEDSTRIJD NR 21 – DE ZWERVER – NIEUW LEKKERLAND. 1-2 (RUST 1-2)
Een inhaalwedstrijd met een grote faam en dus veel toeschouwers. De Zwerver begon sterk en
zette NwLekkerland vast op eigen helft. Vooral Alex Barnhoorn en Wesley Kassels toonden zich
ware kwelgeesten voor de groen-witte
verdediging. Jammer genoeg kreeg
Alex Barnhoorn geen strafschop toen
hij door Hartman naar de grond werd
getrokken en Wesley Kassels vond
doelman Bakema op zijn weg. Toch
werd het overwicht beloond toen
Wesley Kassels prachtig inkopte uit
een vrije trap van Redouan El
Akchaoui 1-0. Nw Lekkerland kwam
tegen de verhouding in 7 min voor
rust op gelijke hoogte toen vd Heijden
uit een schaarse counter een gekraakt
schot van Munoz in de rebound
afrondde 1-1. Uit een onterechte vrije trap tegen Lucas Adelino scoorde vd Heijden op slag van
rust ook nog 1-2 en stond de wedstrijd op zijn kop. De Zwerver kon na rust ondanks heftig
aandringen en een wederom aan Alex Barnhoorn onthouden strafschop toen hij in de mangel
ging hier niets meer aan veranderen. De zure nederlaag en dan ook nog in de derby tegen
NwLekkerland kwam dubbel hard aan en hield De Zwerver op de laatste plaats. Geel was er
voor Lucas Adelino en Jort van Meerkerk. Invallers waren Willy Hanst voor Marnix vd Adel,
Jesper vd Adel voor Redouan El Akchaoui en Kevin Diedrich voor de met een beenbreuk
uitgevallen Robert Kuijpers.
WEDSTRIJD NR 22 – ALBLASSERDAM – DE ZWERVER 0-2 (RUST 0-1)
Een ontketend De Zwerver zonder de geschorste Jort van Meerkerk en de geblesseerden Robert
Kuijpers en Alex Barnhoorn trof op Souburgh een ongemotiveerd Alblasserdam. Pas 6 min voor
rust werd het overwicht uitgedrukt in een voorsprong toen Willy Hanst op aangeven Marnix vd
Adel scoorde 0-1. Na rust bleef De Zwerver aandringen en dit resulteerde in de 76 e min in de
0-2 van verdediger Kevin Diedrich die de bal uit een schot op de lat van Jesper vd Adel achter
Schreuders kopte. Daarvoor was vooral Wesley Kassels gevaarlijk met een aantal mooie acties
die echter geen goal opleverden. Geel was er voor Willy Hanst en Tom vd Linden was in de
blessuretijd de tactische wissel voor Kevin Diedrich. Door de zege steeg De Zwerver naar de met
Zaamslag gedeelde plaats 12
WEDSTRIJD NR 23 – DE ZWERVER – ZAAMSLAG 3-2 (RUST 0-0)
Dit was een zogenaamde 6 punten wedstrijd omdat de Zeeuwen puntgelijk met De Zwerver op
de 12e en 13e plaats stond. De spanning was te snijden en de wedstrijd had in de eerste helft
een zenuwachtig verloop. Omdat de 0-0 niet voldoende was voor de thuisclub werden er in de
10 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
rust wat omzettingen gedaan en die misten hun uitwerking niet. Al 2 min na de hervatting
scoorde Jesper vd Adel de 1-0. Uit een scrimmage werd het echter al snel weer 1-1. Nadat na
een fraaie solo van Mathijs Vermaat Jesper vd Adel de lat had gebeukt maakte Willy Hanst in de
60e min de bevrijdende 2-1. De Zwerver was los en scoorde een kwartier voor tijd wederom
door Willy Hanst nu met een kopbal 3-1. De Zwerver reeg hierna de kansen aaneen maar werd
niet meer gescoord mede door de voortreffelijk keeper Braafhart. Vlak voor tijd scoorde
Zaamslag nog de 3-2 maar daar bleef het bij. Door de overwinning steeg De Zwerver naar
plaats 11. Frank de Haan en Marnix vd Adel kregen geel wat een schorsing betekende voor de
volgende wedstrijd thuis tegen Pelikaan. Er werd niet gewisseld.
WEDSTRIJD NR 24 – DE ZWERVER – PELIKAAN 0-0
Een boeiende wedstrijd en een uitstekende scheidsrechter Bijl uit Hendrik Ido Ambacht maar
geen doelpunten, dat was het resultaat van deze partij. Met Pelikaan kwamen met trainer
Tempelaar en de spelers vLeeuwen, De Klerk en Manucho Adelino bekende gezichten naar De
Schans. Geen gele kaarten en ook geen wissels maar toch gebeurde er van alles in deze
wedstrijd waar Tom vd Linden op de plaats van Frank de Haan een prima partij vertolkte in zijn
eerste volle wedstrijd van het seizoen. De beide keepers vervulden een hoofdrol maar ook het
missen van open kansen door Pelikaan kwam De Zwerver niet slecht uit.Ondanks de goede
partij zakte De Zwerver door het puntenverlies naar plaats 12.
WEDSTRIJD NR 25 – RIJSOORD – DE ZWERVER 2-1 (RUST 1-1)
Om zeker te zijn van de nacompetitie was het belangrijk de volle winst mee te nemen uit
Rijsoord. Een in de beginfase wel erg rustig opererend De Zwerver nam pas het initiatief in de
loop van de eerste helft nadat het na een kwartier door een defensieve blunder op een 1-0
achterstand was gekomen. Daarna verzuimde Rijsoord nog 2 grote kansen te benutten tegen
een aangeslagen verdediging. Toen de rust was weergekeerd zorgde Willy Hanst in de 38e min
op aangeven van uitblinker Wesley
Kassels voor de 1-1. Hiervoor had
de lange aanvaller na een solo op
de paal gemikt. In de tweede helft
zakte De Zwerver tegen het einde
langzaam weg en dat gaf Rijsoord
de gelegenheid toch nog de volle
winst naar zich toe te trekken na
een duidelijke handsbal 2-1. Een
teleurstelling maar de 12e plaats
bleef behouden. Geel was er voor
Marnix vd Adel die de laatste
wedstrijd tegen VVGZ dus aan zich
voorbij ziet gaan.Hij werd ook
gewisseld ten faveure van Jort van
Meerkerk.
WEDSTRIJD NR 26 – DE ZWERVER – VVGZ 4-1 (RUST 2-0)
Met de komst van het nergens meer voor spelende VVGZ was dit toch een beladen laatste
wedstrijd. Niet alleen omdat De Zwerver bij verlies en winst van Zaamslag bij Zuidland nog
rechtstreeks kon degraderen maar ook omdat trainer Johan vd Werff in de pers de boel op
scherp had gezet met een verwijzing naar zijn afscheid op De Schans 5 seizoenen geleden.
juni 2014 - 11
VVGZ liet duidelijk merken geen geschenken weg te zullen geven maar het had buiten de waard
gerekend en dat was hun eigen naar ASWH vertrekkende doelman vd Borst die een vrije trap
van Redouan El Akchaoui door de benen liet glippen die door Jesper vd Adel werd ingetikt 1-0.
Toen dezelfde speler ook nog eens prima tegendraads koppend reageerde wederom met
dezelfde aangever was het 2-0. VVGZ was duidelijk de bovenliggende partij maar Daniel Borsje
en het nu eens 100 procent benutten van de kansen maakte De Zwerver de winnaar. Dat werd
na rust nog eens overgedaan toen de attente Kevin Diedrich tweemaal koppend op identieke
wijze voorbereidend werk van Willy Hanst afmaakte Daar tussendoor had Heezen met een fraai
hakballetje voor de eretreffer gezorgd zodat er aan het eind een fraaie 4-1 voor De Zwerver op
het bord stond, dat verder zonder kaarten weg kwam. Invallers waren in het laatste kwartier Tom
vd Linden voor Frank de Haan, Stefan Lommerde voor Wesley Kassels en Jelle Smidt voor Jort
van Meerkerk. De Zwerver eindigde met 27 punten en kon zich gaan opmaken voor de dubbele
confrontatie met Roda Boys/B
NACOMPETITIE
1e WEDSTRIJD DE ZWERVER – RODA BOYS/B 1-1 (RUST 1-0)
De tegenstander was vorig seizoen via de nacompetitie en Zaamslag gedegradeerd naar de 2 e
klasse en wilde zo snel mogelijk weer terugkeren. De kampioensrace was nipt verloren van
Lienden. De Zwerver kon zonder schorsingen aantreden en had het niet gemakkelijk tegen de
Aalstenaren. Toch kwam men nog voor rust aan de leiding toen Jesper vd Adel scoorde op
aangeven van Willy Hanst 1-0. Na rust startte Roda Boys/B furieus en binnen 3 min scoorde
Ippel de gelijkmaker 1-1. De Zwerver kreeg 5 min later de kans een nieuwe voorsprong te
nemen toen Jesper vd Adel binnen de 16 werd neergelegd. Redouan El Akcahoui faalde vanaf
de stip en dit kwam De Zwerver niet meer te boven. Het mocht daarbij nog blij zijn dat de
gasten in het laatste kwartier uiterst
slordig met de kansen omsprongen
anders had de gelijke stand wel eens ver
weg kunnen zijn. Met 3 gele (Wesley
Kassels, Marnix vd Adel en Paulo
Goncalves) en 1 rode kaart (na de 2e
gele voor Paulo Goncalves) werd toch
een zware
tol betaald omdat dit schorsingen voor
Wesley Kassels en Marnix vd Adel
betekende voor de return in Aalst.
Invallers waren Wesley Kassels voor
Redouan El Akchaoui en Shagmard Mari
voor Kevin Diedrich.
Team van de week de kampioenen van E1
2e WEDSTRIJD RODA BOYS/B – DE ZWERVER 1-1 (RUST 0-0)
(VERLENGING 1-1) BESLIST OP STRAFSCHOPPEN 4-2.
Met een zwaar gehavend team moest De Zwerver de return spelen in Aalst dat slechts 2 spelers
miste. De Zwerver kon niet beschikken over de geschorsten Wesley Kassels en Marnix vd Adel.
Paulo Goncalves was met neef Stefan Lommerde in Portugal en Kevin Diedrich kon door
familieomstandigheden niet spelen. Hierdoor kregen 2e elftalspelers Robbin vd Bok en Niels
Verloop een basisplaats en stond ook Tom vd Linden aan de aftrap.
Na een moeizaam begin pakte het in een verdedigende opstelling spelende De Zwerver het
langzaam op en in de loop van de eerste helft en de tweede helft hield het gelijke tred met de
gastheren, die door invaller vd Linden in de 72e min de leiding namen 1-0. Drie min voor tijd
12 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
scoorde Jesper vd Adel op aangeven van Willy Hanst de gelijkmaker 1-1. In de resterende tijd
en blessuretijd kreeg De Zwerver door Willy Hanst en de sterk ingevallen Shagmard Mari twee
grote kansen om de wedstrijd winnend af te sluiten tegen een volkomen uitgeblust RodaBoys/B
maar het lukte niet. In de verlenging was De Zwerver de bovenliggende partij maar Mathijs
Vermaat zag zijn prima vrije trap door een voortreffelijke vd Loo worden gekeerd wat hij nog
eens deed bij een kopbal van de aanvoerder. In de 2e verlenging had de zeer beweeglijke
Shagmard Mari de overwinning op de schoen maar hij miste in vrije positie Roda Boys/B snakte
naar de strafschoppen en die brachten tenslotte de beslissing na een bloedstollende partij.
Keeper vd Loo pakte er 2 en Roda Boys/B benutte er 4 zodat De Zwerver diep teleurgesteld
naar de 2e klasse afdaalde. Ze hadden alles gegeven maar het was niet gelukt. Edwin Tukker
en Shagmard Mari toonden zich in de loop van de 2e helft sterke invallers voor Robbin vd Bok
en Redouan El Akchaoui. Kaarten zonder gevolgen waren er nog voor Tom vd Linden en Frank
de Haan.
JR
TOPSCORERS 1E KLASSE
Henk Roeland(SHO)
Jeffrey Duinstee (zuidland)
Julien Gret (Spijkenisse)
Chris Kooremans (Drechtstreek)
Joey Klein (VVGZ)
Luciano van Harlingen (Sliedrecht)
Mike van Gool (Rijsoord)
24
20
16
Geert Bakker (SHO)
Dennis Verhoef (Sliedrecht)
Emir Jasarevic (Spijkenisse)
15
Roperto Dorothea (Spijkenisse)
14
Sander Baraghan (Rijsoord)
11
Kahlid Rahli (Rijsoord)
Marcel van de Berg (Zuidland)
Jean-Paul vd Heijden (Nw Lekkerland)
10
Nilton Tavares (Sliedrecht)
Hierbij wat foto’s van de huldiging van Paulo Goncalves voor zijn 250 wedstrijden in het 1e
elftal van vv de Zwerver. Bijzonder is dat zijn vader (trouwe supporter) het mocht overhandigen.
juni 2014 - 13
ZOMERRECES
Het zit er weer op. De competitie 2013/2014 behoort weer tot het verleden. Voor de meesten onder ons
het moment om de voetbalschoenen in een hoek te smijten. Voor de supporters breken er weer onzekere
tijden aan. Hoe laat gaat de kantine open ? Gaat de kantine trouwens wel open ? Onder druk van de
partner wordt voor een aantal maanden de focus verlegd naar de BBQ in de tuin en voor de minder
gelukkigen onder ons begint de trek naar de overvolle stranden waar de hordes schaars geklede dames
nooit opwegen tegen de gigantische verveling van zo'n truttig dagje naar de kust. Hoewel ook ik ten
slachtoffer val aan dit fenomeen probeer ik de talloze agenda's in de gaten te houden of er toch niet bij
mij in de buurt een darttoernooitje te vinden is waar ik mij aan deze jaarlijks terugkerende ellende kan
onttrekken. Want laten we eerlijk zijn. Een gezellig darttoernooi in een zweterig buurthuis is altijd nog
vele malen aantrekkelijker als in de file staan voor het strand met een mekkerende partner naast je die
elke afgelegde meter laat weten dat "we eerder hadden moeten vertrekken". Wees getroost vrienden. Bij
U is het niets anders. Meestal antwoord ik in zo'n situatie dat ik het die avond wel goed zal maken.
Meestal reageert mijn vrouw dan verrast en hoopvol tegelijk tot ze begrijpt dat ik bedoel dat ik die avond
eerder naar huis wil vertrekken.
Het is me ook wat. Het hele jaar leef je toe naar de momenten waarop je met je maten gezellig over
voetballen kan reutelen en opeens is er 3 a 4 maanden helemaal niks. Zelfs de spelers die aan het einde
van het seizoen hadden besloten om te stoppen zijn na twee bezoekjes aan het zand van Kijkduin
volledig teruggekomen op hun mening. Daar zit je dan. Op een voor 15 euro gehuurde, slechtzittende
strandstoel. Iedereen heeft op zo'n dag geluk maar jij ? Jij treft het weer niet. De stoelen voor jou blijken
gehuurd door een wat ouder Belgisch echtpaar en ondanks jouw smeekbeden gooit mevrouw de trossen
los. Met een klap daalt haar voorgevel neer in het hete zand terwijl de strandwachten aan komen rennen
omdat men vreest dat er zojuist een 1000-ponder tot ontploffing is gebracht. En het feit dat de voor je
zittende kolos je uitzicht bederft is eigenlijk nog niet het ergste. Nee, de gluiperige glimlach van je
echtgenote maakt deze dag tot een hel. Ze weet dat je op iets totaal anders had gehoopt om deze dag
nog een beetje aardig door te komen. Onthutst sluit je je ogen maar en je gedachten dwalen af naar de
afgelopen competitie. Vooraf was je er vanuit gegaan dat je team best om de prijzen mee had kunnen
doen. Zelf voetbalde je ook geweldig maar de rest van het team bleek toch minder in vorm te zijn. Maar
goed, het was gezellig dus die vooraf niet gedachte degradatie of gemiste titel was snel vergeten.
En jawel hoor. Het feit dat je onder dwang heb ingestemd met een dagje zand verzamelen in je bilnaad
blijkt ook deze keer weer niet voldoende. Je moet ook nog gezellig gaan doen. Vermoeid open je de
ogen en werp je een blik op je horloge. Pfffff. Pas een uur voorbij. Er is altijd een oplossing te vinden
dus je oppert : "Zullen we wat gaan drinken". Weg van dat gruwelijke uitzicht en weg van die strandstoel
from hell. In mijn geval (en ik zeg dat in alle eerlijkheid) begint mijn vrouw op die momenten al een
beetje medelijden te krijgen. En dorst. Het grote leed is eigenlijk op die momenten al geleden. Met
straffe pas lopen we naar de dichtsbijzijnde strandtent en voegen ons bij het leger van gelijkgestemden
die ons al voor gingen. En gek genoeg kom je op die plekken vrijwel altijd mensen tegen die voetballen
als hobby hebben. Ook blijken de partners het vaak heel goed met elkaar te kunnen vinden. Maar
ondanks deze hoopvolle ontwikkeling is het zaak om alert te blijven. Voor je het weet maken de partners
de afspraak om het "volgende week nog eens over te doen". Ik los dit zelf vaak op door op de terugreis
te zeggen dat die nieuwe vriendin wel heel opvallend zat te lonken naar me. Niemand zou dat geloven
maar ik zie de twijfel in de ogen van mijn vrouw geboren worden. En meestal eindigt het met de
mededeling dat ze de volgende week lekker in de tuin blijft liggen met een glaasje rose. Als de sfeer echt
goed is dan probeer ik soms te zeggen : "Dan kan ik wel weer eens een toernooitje gaan gooien of weer
gewoon naar de kantine". En met het deze dag verdiende geluk wordt daar nog vaak instemmend op
geantwoord. Dan lijkt de zomer direct al minder erg.
14 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
DE ZWERVER 2 DEGRADEERT UIT DE HOOFDKLASSE
Na een door allerlei oorzaken uitermate moeizaam verlopen seizoen is De Zwerver 2 er niet in geslaagd
de hoofdklasse status te behouden. Het volgend seizoen zal dus in de 1e klasse moeten worden getracht
weer op het hoogste niveau terug te keren.
12e wedstrijd - Pelikaan 2-De Zwerver 2 4-0 (0-0)
Dit was de eerste wedstrijd na de winterstop. De Zwerver miste diverse spelers maar desondanks
vertrokken we vol vertrouwen naar Zwijndrecht. Vanaf de 1e min was Pelikaan de bovenliggende partij
maar door een goede organisatie en door kort te dekken gaf De Zwerver weinig ruimte weg. Bij rust was
het 0-0. Na rust kwam Hugo Penning in het veld voor de geblesseerde Santi.De tweede helft voerde
Pelikaan de druk op en de Zwerver kreeg het moeilijk De ruimtes werden groter. Inmiddels was
Shagmard ook gewisseld (aansluiten bij het 1e) voor Matthias de Graaf. De vraag was hoe lang De
Zwerver stand zou houden. In de 59e ste min kwam dan toch de treffer voor Pelikaan 1-0 nog geen
minuut later lag nr 2 in het netje. Hierna was het verzet gebroken en maakte Pelikaan nog 2 doelpunten
en was de 8e nederlaag een feit. Spelers van 3 en 4 weer bedankt.
13 e wedstrijd - Kozakken Boys 2-De Zwerver 2 2-4 (2-0)
De Zwerver boog een 2-0 achterstand na rust om in een 4 2 voorsprong door doelpunten van Kenny
Papa 2x, Robbin vd Bok en Hugo Nouwen en won verdiend op de basis van de 2e helft. Bij De Zwerver
was Lucas bereid gevonden om de gelederen te versterken. De Zwerver begon onwennig en door twee
onachtzaamheden stond men binnen 20 minuten met 2-0 achter. Gaandeweg de 1e helft werd het beter
en waren er 2 mogelijkheden voor Hugo en Niels. Na rust met dezelfde 11 een ander De Zwerver en
Kozakken Boys had het moeilijk en kwam er niet meer uit. Dat resulteerde in de 51e min in de
aansluitingstreffer. De voorzet van Remy kwam bij Kenny terecht die beheerst 2-1 maakte. De Zwerver
bleef de aanval zoeken. Cruciaal was de 2-2. Een diepe bal op Shagmard (wel of geen buitenspel) die
niet zelfzuchtig Kenny aanspeelde die zijn 2e goal van de middag scoorde. Een verassing leek in de
maak want de 2-3 kwam in de 64e min. Kenny werd diep gestuurd en trok scherp voor en Robbin was er
als de kippen bij om de 2-3 binnen te schieten. Kozakken Boys bracht een extra aanvaller en ging 1 op
1 spelen De Zwerver reageerde door Robbin te wisselen voor Raymon Kamerling. In de laatste min
scoorde Hugo de bevrijdende 4e treffer na een assist van Lucas. Man van de wedstrijd was Kenny met
twee treffers en een assist.
14 e wedstrijd - De Zwerver 2-Almkerk 2 2-2 (1-1)
De heenwedstrijd eindigde in 1-1 en ook vandaag hielden beide elftallen elkaar in evenwicht.De Zwerver
kwam in de 3e min op voorsprong door een doelpunt van Shagmard, die alleen op de keeper afging en
beheerst scoorde 1-0. Na 7 min stond het alweer gelijk toen een scherp indraaiende hoekschop werd
ingekopt 1-1. De Zwerver probeerde zich weer te herpakken en kreeg ook kansjes maar de rust brak aan
met 1-1. Met dezelfde 11 werd aan de 2e helft begonnen. De eerste kans was voor Shagmard maar zijn
kopbal belandde in de handen van de keeper. Inmiddels was Jan Willem Jelle(naar het 1e) komen
vervangen en plotseling was daar de 1-2 toen een voorzet vanaf links door de spits van Almkerk werd
ingekopt De Zwerver ging op zoek naar de gelijkmaker. Inmiddels was Almkerk met 10 man komen te
staan door twee keer geel van hun laatste man. Door goed hinderen van Maurice kwam een afgeslagen
bal bij Jan Willem die in de 77e min met een droge knal de 2-2 scoorde. De Zwerver ging nog voor de
drie punter maar men had niet meer de kracht.
juni 2014 - 15
15 e wedstrijd Nw Lekkerland 2-De Zwerver 2 2-1 (0-1)
De Zwerver is er niet in geslaagd om Nieuw Lekkerland(NL) te achterhalen in de stand. De Zwerver
kwam op voorsprong toen na 7 min Shagmard profiteerde van een foute terugspeelbal 0-1.Daarna
ontwikkelde zich een wedstrijd die zich afspeelde op het middenveld. Inmiddels was Shagmard
uitgevallen en vervangen door Yusuf. In de 2e helft kwam Wilan in de ploeg voor de geblesseerde
Robbin. Waar men de 1e helft nog wel de duels wist te winnen kwam men er in de 2e helft niet meer aan
te pas. NL werd steeds sterker en het was aan Jochem en het aluminium te danken dat men nog zo
lang in de wedstrijd bleef. Uiteindelijk sloeg het noodlot toe toen een als voorzet bedoelde bal
onhoudbaar voor Jochem in het doel verdween 1-1 Men kwam niet meer onder druk vandaan en het
wachten was op de 2-1 en die kwam er helaas ook. Een diepe bal werd ongelukkig beoordeeld en de
spits van NL scoorde beheerst 2-1.Met nog ca 10 min te spelen kreeg De Zwerver nog een paar kansjes
maar de absolute wil voor een goed resultaat ontbrak. Toch nog een positief punt nl. de eerste 90 min.
Van Gerard na lang blessureleed.
16 e wedstrijd 15 mrt 2014 De Zwerver 2-VVGZ 2 1-4 (1-0)
Het is De Zwerver weer niet gelukt om een voorsprong vast te houden. Waar de 1e helft duidelijk voor
De Zwerver was hier in de 2e helft niets meer van terug te zien. De Zwerver kwam op een verdiende
voorsprong toen Kenny alleen op de keeper afging en in de 27e min de 1-0 liet aantekenen. Men
verzuimde in deze fase om de 2-0 te scoren en zo brak de rust aan met een verdiende 1-0 voorsprong.
De 2e helft probeerde VVGZ de bakens te verzetten en men werd gaande weg sterker. Maar pas in de 70
min. Kwam de gelijkmaker. Een vrije trap werd snel genomen en de spits scoorde van uit de draai de 11. Vanaf de aftrap een grote kans voor Kenny maar vrij voor de keeper miste hij jammerlijk. In plaats van
op voorsprong kwam men even later op achterstand toen een vrije trap vanaf de zijkant laag in de korte
hoek werd geschoten 1-2. Wilan en Maurice werden vervangen door Robbin en Willem Heij om voor
nieuwe impulsen te zorgen maar het mocht niet baten want in een mum van tijd stond men met 1-4
achter. Weer een gemiste kans op meer. Spelers van het 4e bedankt voor jullie bijdrage.
17 e wedstrijd - ASWH 2-De Zwerver 2 4-0 (0-0)
Het is niet gelukt om een goed resultaat mee te nemen vanuit H.I.Ambacht Na een verdienstelijke 1e helft
zonder doelpunten kwam men er in de 2e helft niet meer aan te pas en scoorde ASWH vier keer
waarvan de laatste twee in de laatste minuten. De Zwerver had de 1e helft de zaakjes aardig onder
controle men liet de bal aan ASWH en als de kans zich voordeed kwam men er snel uit. Een gevaarlijk
moment was de vrije trap van Jelle in het zijnet belandde In de 2e helft moest Gerard vervangen worden
door Maurice waardoor er enkele omzettingen gedaan moesten worden. Binnen 10min stond men
plotseling met 2-0 achter. De eerste goal kwam uit de rebound toen Robbin de bal cornerwilde schieten
en deze op de paal kwam 1-0. Nog geen 5 min later was het 2-0 toen een indraaiende voorzet werd
gemist door Jeroen. Daarna werd Stefan nog gewisseld om bij het 1e aan te sluiten waardoor de kracht
ontbrak om het ASWH in de resterende tijd nog moeilijk te maken en zo werd er in de laatste minuten
nog twee keer gescoord en eindigde de wedstrijd in een teleurstellende 4-0 nederlaag.
18 e wedstrijd - De Zwerver 2-Pelikaan 2 1-3 (0-0)
Dit was de 1e e inhaalwedstrijd in en rijtje van vier Door een aantal afmeldingen deze week door ziekte
was het maar de vraag in hoeverre zij fit waren voor deze wedstrijd en tel daarbij nog de blessures van
Shagmard, Hugo en Raymond en een schorsing van Robbin op dan weet je dat het weer puzzelen was.
Vanwege het inhaalweekend waren er spelers van het 3e en het 6e bereid te helpen en dank hiervoor.
Waar Pelikaan voetballend beter was probeerde De Zwerver er toch het beste van te maken. De
organisatie stond goed af en zo eindigde de 1e helft in 0-0. Na de rust werd de geblesseerde Remy
16 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
CLUB VAN 100
V.V. DE ZWERVER
Met uw lidmaatschap
ondersteunt u de club
bij de grotere uitgaven.
Enkele voorbeelden zijn:
- aanschaf tractor (2007)
- nieuw terrasmeubilair
(2009)
Besteding 2013:
nieuw ophangsysteem
reclameborden
hoofdveld.
juni 2014 - 17
vervangen door Kenny waardoor Stefan de positie van Remy innam en begon De Zwerver even
onwennig aan de 2e helft. Dat resulteerde in een aantal mogelijkheden voor Pelikaan en de 1-0
achterstand in de 60e min. De Zwerver stroopte de mouwen op en in de 70 min kwam de gelijkmaker
toen Kenny met een rake kopbal de 1-1 noteerde. De Zwerver was weer in de wedstrijd maar kwam toch
weer op achterstand toen een onnodig weggegeven vrije trap niet goed werd verwerkt 1-2. Een bittere pil
vlak voor het einde maar het had zomaar gelijk kunnen staan toen Jelle zijn inzet van de lijn gehaald zag
worden door een Pelikaan verdediger Uit de daaropvolgende tegenaanval maakte Pelikaan aan alle
illusies een einde en scoorde de 1-3
19 e wedstrijd - De zwerver 2-Oranje Wit 2 3-4 (1-1)
Het is De Zwerver niet gelukt om aansluiting te vinden Oranje Wit sloeg in de laatste minuut toe na niet
goed ingrijpen in de verdediging. De Zwerver begon gehavend aan wedstrijd. Na 7 minuten kwam De
Zwerver op voorsprong na een goede dieptepass op Maurice die keurig Jan Willem aanspeelde en diens
lage schot verdween van dichtbij onhoudbaar in het doel 1-0. Oranje Wit begon vanaf dat moment,
onder aanvoering van good old Rob v Veen, De Zwerver onder druk te zetten. Deze middag was de rol
van de scheidsrechter ook bepalend. In de 28e min vlagde onze grensrechter voor buitenspel maar het
doelpunt werd toch goed gekeurd 1-1. Na rust een zelfde spelbeeld Oranje Wit was de betere ploeg
maar men was slordig in de afwerking. In de 55 e min gaf de scheidsrechter een onterechte penalty die
koelbloedig werd benut 1-2. De niet fitte Jan Willem was vervangen door Falko en men probeerde door
veel strijd het tij te keren en in de 68e min kwam de gelijkmaker. Een voorzet werd door Yusuf verlengd
naar Kenny die keurig de 2-2 inkopte. De Zwerver ging door en Oranje Wit was even aangeslagen en in
de 77e min was er zelfs de voorsprong toen Kenny de bal keurig in de verre hoek schoot 3-2 maar nog
geen minuut later was het al weer gelijk. Niet goed verwerken in de verdediging gaf de spits vrije
doortocht op Jochem 3-3. Daarna kon het alle kanten op maar in plaats van een vrije trap mee liet de
scheidsrechter doorvoetballen en door niet adequaat verdedigen werd het 3-4. Al met al weer een zure
nederlaag voor De Zwerver waar men elke week wel met personele problemen kampt.
Het doek valt..........
Het is De Zwerver 2 niet gelukt om zich te handhaven in de res. Hoofdklasse. Verschillende oorzaken zijn
hier debet aan. Na de ongelukkige wedstrijd tegen Oranje Wit 2 (zie het laatste wedstrijdverslag) was de
haast onmogelijke om in de resterende wedstrijden nog het vege lijf te redden. In de midweekse wedstrijd
tegen Stedoco 2 dolf De Zwerver het onderspit na een 2-0 voorsprong verspeelde men in de laatste
minuten bij een 2-2 tussenstand de voorsprong(2-4). De zaterdag erna was er de uitwedstrijd tegen
Heerjansdam 2 met spelers van het 6e, 4e en 3e elftal dan weet je dat het een moeilijk verhaal zou
worden. Na een 1-1 ruststand moest men toch het meerdere erkennen in Heerjansdam 3-1. In de
volgende midweekse wedstrijd tegen Nieuw Lekkerland 2 is het ook niet gelukt om in deze wedstrijd de 3
punten op de Schans te houden. Na een boeiend gevecht kwam De Zwerver verdiend op een 1-0
voorsprong maar zoals zo vaker deze competitie viel in de laatste minuten een doelpunt en kreeg men
weer het deksel op de neus 1-1 en was de degradatie een feit.
De Zwerver speelde de nog de resterende drie wedstrijden plichtsgetrouw uit in het Zeeuwse Goes tegen
SSV 65 2 doordeweeks!!7 0 (5-0) , Gpc Vlissingen 2 thuis 4-4 (1-2)door doelpunten van Kenny 2x
Shagmard 1x en Jelle 1x en de laatste wedstrijd was uit bij Sliedrecht 2 6-1(1-0) doelpuntenmaker
Hugo En zo kwam er een eind aan het seizoen met als dieptepunt de drie punten in mindering door
niet opkomen door gebrek aan spelers bij de uitwedstrijd tegen het Zeeuwse Kloetinge 2. . Dit was
helaas de rode draad van het afgelopen seizoen. Er moest elke weer een beroep gedaan worden op
spelers uit andere teams (B1,3e 4e 6e ). Al begon men nog wel hoopvol met de aantallen maar door
verschillende oorzaken is het niet geworden wat men vooraf wel gehoopt had. Volgend seizoen weer
18 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
opnieuw proberen in de reserve 1e klas met een nieuwe trainer en hopelijk meer spelers, die dan ook
het niveau aan kunnen en dan zal dat best goed gaan komen.
Hierbij wens ik iedereen het beste toe. Het gaat jullie allen goed bij de mooie club De Zwerver . Ik heb
De Zwerver een beetje in mijn hart gesloten en jullie zullen me zeker nog gaan zien.
Volgend seizoen ga ik weer aan de slag als trainer van het 2e elftal en wel bij de VV- Rijsoord .
Nogmaals iedereen het allerbeste.
Trainer De Zwerver 2 Cees van den Heerik.
Afscheid Steven de Boer bij het 3e elftal
Op zaterdag 3 mei 2014 heeft Steven de Boer een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. Na
een lidmaatschap van maar liefst 27,5 jaar heeft Steven de knoop doorgehakt en besloten om
te stoppen met voetballen. Steven doorliep alle jeugdelftallen en was jarenlang vaste waarde in
het 2e elftal. De laatste jaren voetbalde hij in het 3e en dat elftal heeft afgelopen zaterdag op
gepaste wijze afscheid van hem genomen met enkele mooie cadeaus.
Namens het bestuur, de spelersgroep én begeleiding van het 3e elftal: Steven, bedankt voor alle
leuke jaren!
Patrick Visser
juni 2014 - 19
De afgelopen tijd hebben we weer
verschillende projecten in onze club kunnen
steunen. Doordat veel mensen wekelijks
meedoen, is het ook mogelijk om de lasten
van de club iets te verlichten.
De volgende projecten zijn door U
gesteund:
trainingsballen 3e elftal
Trainingsballen dames
darttoernooi
muziekbox selectie
trainingsballen B1 jeugd
oefenhesjes
materiaal onderhoudsploeg ( waaronder
een kettingzaag)
tafelbladen staantafels kantine
DJ bij de wedstrijd de Zwerver- Nieuw
Lekkerland
after summer party
Ook kunnen we weer op 14 juni een
familiedag organiseren. We hopen dat er
weer veel leden met familie, vrienden en
vriendinnen op deze dag aanwezig zullen
zijn ( zie het programma).
Voor het eerst kunt U een “Zwerver”top 100
samenstellen. In de hoek van de kantine
staat een doos. Daarin kunt U een briefje
met Uw favoriete 5 nummers doen. De top
100 wordt op de familiedag gedraaid door
verschillende DJ’s van de Zwerver. De top
10 wordt ‘s avonds gedraaid.
We hopen als commissie op veel
belangstelling en zien U graag op zaterdag
14 juni op de Schans.
PROGRAMMA FAMILIEDAG
ZATERDAG 14 JUNI 2014
09.00 - 11.30 UUR
10.30 – 14.30 UUR
13.00 – 13.30 UUR
13.30 – 14.00 UUR
14.00 – 16.00 UUR
15.30 – 19.00 UUR
16.30 – 17.00 UUR
17.00 – 17.15 UUR
17.30 - 18.00 UUR
18.00 – 19.00 UUR
20.00 – 00.30 UUR
OPEN DAG JEUGD
KRAMEN
KRAT VAN DE LAT JEUGD
RAD VAN AVONTUUR JEUGD (GRATIS)
MIXTOERNOOI SENIOREN
BARBEQUE
KRAT VAN DE LAT SENIOREN
VRIJWILLIGER VAN HET JAAR/TOPSCORERS
RAD VAN AVONTUUR
REUNIEWEDSTRIJD 2E ELFTAL
FEESTAVOND SAMBA MET TOP 100
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM OP DEZE FAMILIEDAG
20 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
ZWERVER 4 HANDHAAFT IN VIERDE KLASSE
De tweede seizoenshelft is al weer
goed op weg en het einde van het
seizoen nadert. Zwerver 4 heeft
zich
veilig
gespeeld
voor
handhaving in de reserve vierde
klasse. Na het kampioenschap van
vorig jaar, werd een zware
competitie verwacht. In de praktijk
bleek
echter
dat
er
veel
niveauverschil zit tussen de 11
teams in de competitie.
Blessures
Dit jaar heeft het Krimpense vriendenteam te kampen gehad met een aantal tegenslagen. Bij
een doordeweekse oefenwedstrijd tegen Dilettant in oktober scheurde aanvoerder Frits de Vries
uit het niets zijn achillespees en de zaterdag daarop liep centrale verdediger Pieter Veerman een
knieblessure op. Hierdoor raakte het team in een week tijd twee vaste krachten voor een langere
periode kwijt. Door blessures en andere omstandigheden was daardoor de wedstrijdselectie
soms erg krap, waardoor er een beroep werd gedaan op spelers uit andere (jeugd)teams
(waarvoor dank).
Doelsaldo
Zoals gezegd varieert de kwaliteit van de teams in de vierde klasse behoorlijk. Zwerver 4 mag
tevreden zijn met het positieve doelsaldo. VVGZ werd twee keer met grote cijfers van de mat
geveegd met 11-0 en 0-7. Ook Rijsoord werd tweemaal met gemakkelijk verslagen, 1-8 en 84. Resultaten waar het team zeer trots op mag zijn.
Zware tegenstanders
Bovenin de competitie komt de Zwerver 4 moeilijkere tegenstanders tegen. In de tweede
seizoenshelft speelde Zwerver 4 voor het eerst, nadat de wedstrijd meerde keren was afgelast en
uitgesteld, op 8 maart tegen koploper Emma. De Zwerver startte zeer sterk, maar scoorde
slechts één keer. Na een helft gedomineerd te hebben, bleken de Turks-Nederlandse
Dordtenaren van Emma te sterk. Een leuke wedstrijd, maar helaas niet met het gewenste
resultaat. Toch kon iedereen trots zijn op de geleverde prestatie in de eerste helft.
Zwerver 4 toernooi
Naar verwachting zal de eindklassering van Zwerver 4 ergens in het midden zijn. Een prima
resultaat bij het eerste jaar vierde klasse na promotie. Aan het einde van het seizoen volgt nog
een toetje: het Zwerver 4-toernooi. Op 24 mei 2014 spelen acht teams uit de regio om de eer.
Rond 18.00 uur wordt de toernooifinale gespeeld. Om 20:45 uur staat de Champions League
Finale in Lissabon op het programma. Zoals ieder jaar belooft ook deze editie, van het door
Dirk Mesker gesponsorde toernooi, een groot feest te worden. Uiteraard bent u van harte
welkom om dit voetbalfeest mee te vieren op De Schans.
Op de hoogte blijven van de laatste wedstrijdverslagen van Zwerver 4? Kijk ook eens op:
http://vvdezwerver4.ditismijnteam.nl
juni 2014 - 21
Hallo
luitjes
Hier de laatste bijdrage
van het seizoen van de
Meiden / Dames afdeling
Wat gaat het seizoen toch
snel voorbij en wat zijn er
weer heel veel leuke
dingen gebeurd maar er
was helaas ook een
minder gebeurtenis.
Van de meiden van MD1
en MC1 hebben we een
geweldig leuk seizoen
gezien met veel plezier,
inzet en beleving.
En daarbij moeten we
zeker niet vergeten nog
eens te vermelden, dat de
meiden
van
MD1
kampioen zijn geworden.
Nogmaals meiden ik ben
trots op jullie.
Het minder goede nieuws
is ( hoort er ook bij ), dat
de meiden van MA1
moesten worden terug
getrokken uit de competitie
omdat we steeds minder
speelsters
tot
onze
beschikking hadden i.v.m.
werk, school, stage enz.
enz.
Bij dezen wil ik deze
meiden en de begeleiding
bedanken voor hun inzet
De dames VR1 hebben
ook een leuk seizoen
22 - juni 2014
gedraaid met wat ups en
downs. In het najaar
seizoens- gedeelte lekker
kampioen geworden en in
het voorjaar iets minder
helaas Ook deze dames
en begeleiding wil ik bij
dezen bedanken voor de
inzet en we hopen op
enkele nog beter resultaten
in het komend seizoen.
Voor het nieuwe seizoen
kan ik alvast verklappen,
dat we een meisjes ME1
kunnen verwelkomen en
dat wij een succes trainer
hebben weten binnen te
halen.
Ja,
ja
Andre
Schilt
succesvol bij D2, twee
maal kampioen dit seizoen
en het toernooi gewonnen
bij SHO en dat zegt toch
wel genoeg dacht ik zo.
Andre welkom bij de
Dames / Meiden afdeling.
Onze Amy van Doorn gaat
in het nieuwe seizoen de
groep E3 gemengd doen.
Zij heeft dan haar trainers
papieren gehaald
Wat betreft het nieuwe
MC1 kan ik vertellen, dat
dit begeleid gaat worden
door Julia, Menno en
Dionne.
Diana
stopt
met
begeleiding
en
gaat
gewoon lekker moeder zijn
langs de kant.
Diana ook jij bedankt voor
je inzet. Je had het niet
beter kunnen doen.
Clubblad v.v. De Zwerver
Ik zelf ga met Ronald in het
nieuwe seizoen de meiden
MB1 doen want het ging
bij mij toch weer kriebelen
om weer te graan trainen
Ik ga het langzamerhand
afsluiten en ik wil alle
begeleiders,
trainers,
vlaggers en scheidsrechters
heel hartelijk bedanken
voor hun inzet en ik ben er
bijzonder trots op om met
deze club van mensen te
mogen samenwerken.
Ook wil ik de sponsors
Nico van Ford Wensveen
en Jolanda van Bochanen
bedanken voor alles wat ze
mogelijk gemaakt hebben
en hoop ook hen weer te
mogen begroeten in het
seizoen 2014/2015
Verder iedereen bedankt,
een
fijne
vakantie
toegewenst en ik hoop
jullie weer te zien in het
volgend seizoen.
Met een vriendelijke sport
groet FrankBosselaar
Dames /Meiden Afdeling
KAMPIOENEN
Er worden nog enkele laatste wedstrijden gespeeld, maar dan is het voetvalseizoen al weer echt
voorbij. Gelukkig hebben we de foto’s van onze kampioenen nog!
DE ZWERVER 5
Op zaterdag 12 april is het 5e elftal, onder
luid gejuich van het massaal
toegestroomde publiek, kampioen
geworden. Na het fluitsignaal was het één
groot feest op het veld inclusief
champagnedouche en vervolgens zijn de
spelers op een platte kar door Kinderdijk en
Alblasserdam gereden.
DE ZWERVER MD1
Damesvoetbal is tegenwoordig heel populair, dat is bij De Zwerver niet anders. Op de Schans
voetballen behoorlijk wat meidenelftallen.
De meiden hadden te kampen met een wisselvallige start van het seizoen. Gelukkig konden zij
enkele zeer belangrijke wedstrijden winnen tegen BZS, Ameide en Beesd. Het werd spannend
bovenin en op 12 april moest er een heuse kampioenswedstrijd worden gespeeld. Het was er op
of er onder tegen DFC. De meiden waren heel erg gespannen en kwamen met 0-1 achter,
maar gelukkig wisten zij deze achterstand om te buigen naar een klinkende overwinning 4-1,
waarna het kampioensfeest losbarste.
De kampioenen van De Zwerver
MD1:
Destiny, Nienke, Alejandra, Romy,
Micky, Inge, Evi, Michelle,
Mirjam, Chadida, Sabine, Jessica,
Romy en Nikki
juni 2014 - 23
Onze
sponsoren en
adverteerders
zijn voor onze
vereniging
uitermate
belangrijk.
Hartelijk
dank!!!
24 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
DE ZWERVER D2
Onze koning winterkampioenen! Moeizaam
aan het seizoen gestart. Maar zij wisten zich
al snel te herpakken en begonnen aan hun
zegereeks. De mede-titelkandidaat liet her en
der puntjes liggen zodat de koppositie kon
worden overgenomen. Een direct treffen
tussen beiden werd gewonnen en zo kon de
titel D2 niet meer ontgaan.
Bijgedragen aan dit succes hebben:
Angel de keeper met het engeltje op de lat,
Danny The Ladykiller, Nick de man met de zevenmijlslaarzen, Luuk is Back, Sam de kleine
reuzendoder, Daniel de Stoere, Puya de tovenaar van de Schans, Marek de leeuw met de wilde
manen, Wessel de Kameleon, Darren the King of the assist en Job het kanon van de Kinderdijk.
DE ZWERVER E1
Pet je af. Zij werden zowel VOOR- als NAJAARSKAMPIOEN!
Een werkelijk fantastische prestatie van Sten,
Senna, Tom, Tim, Dean, Stan, Roel, Stefan.
Na de laatste wedstrijd die met 7-1 gewonnen
werd, vond er een fantastisch feest plaats. Het
bleef met champagne, patat en bekers nog lang
onrustig op “De Schans” en natuurlijk eindigden
de trainers en leiders met kleren onder de douche.
DE ZWERVER E3
Op 29 maart hebben zij thuis gevoetbald
tegen OMC E2. Zij wonnen deze wedstrijd
met overtuigende cijfers: 10-0. De Zwerver
E3 stond voor die tijd eigenlijk al ruim
bovenaan en er kon eigenlijk al niets meer
mis gaan. Het kampioenschap is met een
knallend feest afgesloten.
Pjotr, Tygo, Ramon, Thijs, Boyd, Jim, Owen,
Gaby en Faye deden het super!
juni 2014 - 25
EINDSTAND SENIOREN SEIZOEN 2013-2014
Spijkenisse
SHO
Sliedrecht
Rijsoord
Nieuw Lekkerland
Heerjansdam
Pelikaan
VVGZ
Klundert
Alblasserdam
Zuidland
De Zwerver
Zaamslag
Drechtstreek
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
58
46
46
40
40
37
36
34
33
32
29
27
22
20
Kozakken Boys 2
Sliedrecht 2
Kloetinge 2
ASWH 2
Almkerk 2
Pelikaan 2
VVGZ 2
Heerjansdam 2
SSV'65 2
Oranje Wit 2
Stedoco 2
Nieuw Lekkerland 2
GPC Vlissingen 2
De Zwerver 2
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
56
53
52
45
45
42
40
40
36
33
27
25
10
9
Alblasserdam 2
Papendrecht 2
Rijsoord 4
Sliedrecht 3
Groot Ammers 2
ASWH 3
HSSC'61 2
Peursum 2
VVAC 2
Wieldrecht 3
De Zwerver 3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
45
39
39
38
31
30
22
21
20
19
3
SC Emma 2
Groot Ammers 3
Ameide 3
EBOH 4
De Zwerver 4
Papendrecht 4
Sliedrecht 6
Hardinxveld 4
Rijsoord 9
ZBC'97 5
VVGZ 6
20
20
20
19
20
20
20
20
20
20
19
55
44
41
39
29
29
26
21
20
7
4
De Zwerver 5
Alblasserdam 5
VVGZ 7
Pelikaan 11
Papendrecht 5
De Alblas 6
Sliedrecht 10
ZBC'97 6
Heerjansdam 7
Oranje Wit 10
Groote Lindt 5
Hardinxveld 8
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
54
48
45
41
37
36
31
23
23
14
14
10
Pelikaan 8
Nieuw Lekkerland 7
Oranje Wit 11
De Zwerver 6
Drechtstreek 9
Papendrecht 7
VVGZ 8
DFC 6
Sliedrecht 11
IFC 3
Hardinxveld 10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
44
42
40
33
29
27
25
23
21
18
7
9
9
8
8
8
8
24
19
13
10
6
0
Topcorers eindstand 2013-2014
Jacco Siereveld
Willem Heij
Brain Becude
Alexander Sprong
Anton Broekzitter
Louwrens vd Breevaart
Geoffrey Lemkes
Arthur Verloop
John IJsselstijn
Kenny Papa
Hugo Penning
David Hage
Jan-Willem v Asperen
Kevin Didrich
Willy Hanst
Santi Rodriguez
Ruurd van der Ham
Alex Barhoorn
Wesley Kassels
Walter Zwijnenburg
Daniel van Asperen
Dennis Nijssen
Jeffrey van der Rhee
Shagmard Mari
Remco Versteeg
Robert-Jan Sprong
Maurice Paardekoper
Jelle Smidt
Chris de Boer
Dennis Verwoerdt
John Vink
Lars Deelen
9 spelers
25 spelers
26 - juni 2014
Wieldrecht VR 1
Heerjansdam VR1
De Zwerver VR1
Hardinxveld VR1
Nieuw Lekkerland VR1
Drechtstreek VR 1
33
5e
23
4e
22 6e/4e
22
6e
16
5e
12 4e/6e
12
5e
12
5e
11
4e
9 2e/1e
9
3e
9
5e
8 2e/3e
7 2e/1e
6
1e
6
3e
6
4e
5
1e
5
1e
5
4e
5
6e
5
6e
5
6e
4
2e
4
5e
4
6e
3
2e
3
2e
3
5e
3
5e
3
5e
3
6e
2
1
Clubblad v.v. De Zwerver
HET MOMENT...van Wim Roodnat
Iedere voetballer heeft wel eens een situatie meegemaakt die hij nooit meer vergeet. Het
mooiste doelpunt, de grootste blunder of dat andere vreemde voorval. Via het
estafette-stokje hopen we die momenten in het clubblad te krijgen.
HET MOMENT...van Wim Roodnat
Mijn merkwaardigste doelpunt scoorde ik op de training in een doel van één meter breed.
Het was nog in 'De Put'in een partij met kleine doeltjes, de bekende ijzeren boogjes. Als je als
verdediger voor zo'n poortje gaat staan is scoren heel moeilijk.
Omdat de tegenpartij in die bewuste partij onverwacht balverlies leed, kon ik vanaf het
middenveld oprukken naar het vijandelijke doel. Alleen Eppie van der Kooy stond nog in de
weg. Hij besloot voor bovenvermelde tactiek te kiezen en pal voor het poortje te gaan staan.
Echter, daarbij liet zijn richtinggevoel hem even in de steek. Eppie stond niet recht voor het
doel, maar er schuin naast...
In een flits besloot ik Eppie in de waan te laten dat hij het doel goed afschermde. Het vervolg
was komisch. Ik liep recht op Eppie af, die geconcentreerd mijn schot of schijnbeweging
afwachtte. Op een meter afstand tikte ik de bal simpel opzij in het volkomen ongedekte doel.
De verbijstering bij Eppie was groot. Of dit voorval voor hem aanleiding is geweest om naar
Australië te emigreren, weet ik niet.
Onwrikbare muur
Die andere bijzondere goal scoorde ik in een uitwedstrijd bij Stedoco. Nadat de
scheidsrechter had gefloten voor een overtreding van de tegenpartij, schopte een
Stedoco-speler de bal kwaad weg. Het duurde even voordat het bruine monster terug was
op de plaats van de overtreding, even buiten het strafschopgebied. Het gevolg was dat de
muur al was opgesteld voordat de bal op zijn plaats lag. Die situatie buitte ik uit door de bal
enigszins bezijden de muur neer te leggen en snel mijn aanloop te nemen. Het logge
bouwwerk kwam niet meer van zijn plaats. Ik kon eigenlijk recht op doel schieten. Een beetje
effect was nog wel nodig, maar aangezien ik na mijn 20-ste geen bal meer zonder effect heb
getrapt, was dat geen probleem. Doelpunt dus. Een zwak protest tegen het feit dat de bal
niet op de juiste plaats lag, maakte geen indruk op de scheids.
Ik geef het estafette-stokje door aan Pleun de Paauw, die bijvoorbeeld zou kunnen vertellen
wat zijn slimste opmerking tegen een tegenstander of scheidsrechter is geweest.
juni 2014 - 27
DARTTOERNOOI 5 juli 2014
Het kan bijna niemand zijn ontgaan dat op 5 juli 2014 een groot darttoernooi zal worden gehouden in
de kantine van De Zwerver. Omdat het voor de vereniging de eerste keer is dat er een toernooi van deze
omvang zal plaatsvinden, willen wij als organisatie, ook namens het Bestuur, een kleine toelichting geven
op deze dag. Deze toelichting geven we met name omdat een darttoernooi in vergelijking met de
normale voetbalactiviteiten nu eenmaal iets totaal anders is.
Voorgeschiedenis
Nadat we in de zomer van 2013 zijn gestart met het darten in competitieverband in de kantine hebben
de initiatiefnemers afgesproken om het eerste volledige seizoen af te sluiten met een groot en Open
Darttoernooi. Open wil in dit verband zeggen dat het toernooi is opengesteld voor iedere darter die
daarvoor belangstelling heeft. De ploegen van De Schans en Men in Black zullen dit toernooi
organiseren met een tweeledig doel. Allereerst leeft de wens om de dartsport te promoten maar
daarnaast is de bedoeling om de vereniging in staat te stellen om in deze voetballoze periode ook nog
aanzienlijke inkomsten te genereren. Om dit alles mogelijk te maken is een commissie samengesteld
waar Frank Bosselaar als bestuurslid deel van uitmaakt. Gemaakte afspraken zullen door hem in het
Bestuur worden gemeld zodat iedereen op de hoogte is. Inmiddels heeft de commissie een aantal keren
vergaderd en zijn alle belangrijke zaken in kaart gebracht. Op dit moment gaan we er vanuit dat alles
op de juiste manier is geregeld en het is aan de darters en de toeschouwers nu om van deze dag een
succes te maken.
Deelnemersveld
Op het moment van schrijven zijn vrijwel alle beschikbare deelnemersplaatsen vergeven. Ik zeg bijna
omdat we met name voor onze eigen Zwerver-mensen nog wat reserveplaatsen hebben gereserveerd.
We weten dat er onder onze leden nog een aantal darfanaten rondlopen die om wat voor reden dan
ook nog niet hebben ingeschreven. Voor leden en sympathisanten die alsnog willen meedoen zou den
we willen zeggen: Wees er snel bij en schrijf je in. Inschrijven kan per e-mail naar Arie van Golen
([email protected]). Maar VOL=VOL wat betekent dat wachten tot 5 juli zou kunnen betekenen
dat je niet meer mee kan doen.
Opzet van de dag
In de voormiddag (vanaf 13.00 uur) zal worden gestart met het darttoernooi door een 80-tal deelnemers
waarvan een groot deel een Zwerver-heden of -verleden heeft. Daarnaast zullen er tientallen darters uit
geheel Nederland deelnemen aan dit toernooi. Voor zover we het nu kunnen schatten zal dit
darttoernooi ongeveer om 19.00 uur worden afgesloten met een naar wij hopen daverende finale.
Aansluitend daarop zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Om de dag spetterend af te sluiten zal onze eigen Sander van Est vanaf een uur of 8 een daverend
optreden gaan verzorgen.
Hoewel dit toernooi gehouden worden tijdens de WK in Brazilië zal gedurende het toernooi er geen
wedstrijd van ons Nederlands Elftal zijn, mocht men de kwart-finale bereiken. Wel bestaat de kans dat
Oranje om 22.00 uur moet voetballen (als ze tenminste 1e in de poule worden) maar wellicht kunnen
we dit nog inpassen in het dagschema.
28 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
Hoe verloopt zo’n dag
Wij hopen vanaf een uur of 12 in de middag alle darters en aanhang te mogen begroeten en met naar
schatting een man of 100 zal het een drukke boel worden. De kantine zal voor deze dag qua inrichting
hierop worden aangepast. In de loop van de middag (vanaf een uur of 5) zullen de eerste
uitgeschakelde darters huiswaarts keren maar we gaan er vanuit dat rond deze tijd de belangstelling van
de overige Zwerver-mensen op gang is gekomen zodat we de hele dag een gezellige drukte zullen
hebben.
Hier van uitgaande hopen we op schitterend weer en we zullen proberen voldoende ruimte voor iedereen
te maken door het terras te verplaatsen.
Het zal al met al een dag gaan worden die misschien weinig met voetbal te maken zal hebben maar wel
tot een geweldige opbrengst voor onze club zal leiden.
Mocht er nog iemand zijn die verdere vragen over deze dag heeft dan zijn de mensen van de commissie
uiteraard graag bereid om een en ander nader toe te lichten. Voor de volledigheid zal ik daarom deze
mededeling besluiten met het vermelden van de voltallige commissie.
Wij hopen iedereen, darter of niet, op deze dag te mogen begroeten.
Commissie Open Kinderdijk 2014
Gert Haksteeg, Cor de Jong, Ad van Meerkerk, Frank Bosselaar en Arie van Golen
BOS Scheidsrechters
Deze jongens zijn geslaagd voor de scheidsrechters cursus.
Het gaat om Alexander Sprong, Robin van Herk en Dennis Nijssen
juni 2014 - 29
30 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
Klaverjassen bij vv de Zwerver 2013 / 2014
Het klaverjas seizoen september 2013 mei 2014 is weer voorbij.
Een uitermate gezellige kompetietie waar vooral gezelligheid voorop stond.
Uiteraard met een hapje en een drankje, en voor de beste 7 á 8 van de
avond een prijs.
Na 9 maandagen gespeeld te hebben, hebben een nieuwe winnaar
Dit maal was overal Kees Verbaan de sterkste, en heeft de wissel bokaal in ontvangst genomen.
De uitslag is als volgt.
1. K. Verbaan
2. W. v.d Berg
3. P. Vries
4. R v.d Kooi
5. C. Kooij
6. H. Vries
7. G. Klein
8. T. Baas
9. H. Snel
10. P. Stellaard
11. Zuurmond
12. D. van’t Hof
13. G. Klis
14. G. Nuis
15. J. Roeland
16. W. v Schayk
17. B. Roodnat
18. W. de Graaf
19. C. Hoogeveen
20. Mw. Groen
21. Wim de Graaf
22. J. Bezemer
23. R. van Wijnen
24. T. Kruithof
25. K. de Jong
26. K. de Groot
Het volgende seizoen start weer in september as, iedereen die kan klaverjassen, een goed
humeur heeft, en komt voor de gezelligheid is van harte uitgenodigd.
Hierbij de data september 2014 mei 2015
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
22 september 2014
27 oktober 2014
17 november 2014
15 december 2014
19 januari 2015
16 februari 2015
16 maart 2015
13 april 2015
11 mei. 2015
Met vriendelijke groet;
Koos / Gerrit / Wil en Henk
juni 2014 - 31
TOPSPORT EN COMPETITIESTILTE ZIJN EEN IDEALE COMBINATIE
Voor de voetbalamateurs zit het seizoen er bijna
op. Op het moment van schrijven lopen er
alleen nog wat nacompetities die beslissend zijn
voor
de
volgende
jaargang.
De
penningmeesters kijken al uit naar de derby’s en
naar de hiermee gepaard gaande recettes. De
KNVB heeft inmiddels aangekondigd dat er ook
in de 2e en 3e klassen in het komend seizoen wel
eens verrassende indelingen tegemoet gezien
kunnen worden. Hiermee is vorig seizoen al een
begin gemaakt in de 1e klasse toen bv Almkerk
zich voornamelijk in het Utrechtse mocht
begeven. Wat de topklasse betreft is dat
natuurlijk geen probleem daar is er nl. in ons
zaterdagvoetbal maar een van en daar kan je
dus precies weten waar je heen moet of wie er
op bezoek komt. Dat zullen natuurlijk voor 90%
weer dezelfde clubs zijn want de jupiler league is
voor succesvolle zaterdagclubs absoluut geen
optie.
Jammer
was
wel
dat
de
kampioenswedstrijd niet in de ambiance van de
zaterdagafdeling (in dit geval van het
Harderwijkse VVOG ) kon worden afgewikkeld
maar dat jupiler collega Volendam als gastheer
moest fungeren. Was toch een beetje surrogaat
en dan ook nog om 13.00 uur beginnen! Aan
De Dijk durfden ze het dus blijkbaar ook niet
echt aan. Dat was een gemiste kans want de
respectievelijke aanhangers van Spakenburg en
GVVV moeten toch in staat worden geacht zich
als echte voetbalsupporters te gedragen als
vertegenwoordigers
van
het
aloude
Spakenburgse
en
Veenendaalse
zaterdagvoetbalbolwerk, Misschien wilden de
supporters
van
de
rivaliserende
clubs
IJsselmeervogels en DOVO wel een beetje olie
op het vuur komen gooien. Wie zal het zeggen
maar jammer blijft het dat het gevreesde of
misschien meer de vrees voor hooliganisme zich
ook al in de top van het zaterdagvoetbal heeft
ingevreten. Wat het afgelopen seizoen betreft is
het opmerkelijk te noemen dat een
gerenommeerde club als Katwijk (nog heel
recent kampioen van Nederland) afgedaald is
naar de hoofdklasse, terwijl een ander bolwerk
Noordwijk moet vechten om behoud van haar
status via de nacompetitie.
32 - juni 2014
Eeuwige rivaal Quick Boys uit Katwijk aan Zee is
bezig de omgekeerde weg te bewandelen en zal
bij promotie zeker weer een sieraad voor de
topklasse worden. Het Hoornaarse Stedoco (hoe
lang is het nou echt geleden dat ons eigen De
Zwerver ze de weg naar de 1e klasse versperde?)
kan zelfs ook nog naar die hoogste regionen
van het zaterdagvoetbal promoveren. Zeer
bijzonder en ook wel heel mooi dat dit mogelijk
is.Waar we op dit moment echter vooral naar
uitkijken is de komende mondiale krachtmeting
in Brazilië waar nu nog aan de stadions wordt
gebouwd als je de media moet geloven. Ook
interessant is hoe de straatarme bevolking zich
zal gedragen, Enerzijds fijn gemalen door de
commerciële belangen van de FIFA en hun
eigen machtige bond en anderzijds de
chauvinistische trots van het mogen organiseren
van het belangrijkste 4 jaarlijkse tournooi ter
wereld. En dan zijn ze ook nog kanshebber met
fantastische concurrenten als Spanje, buurland
Argentinië en Duitsland. Maar ook Italië en
Frankrijk zullen weer hun partijtje mee gaan
blazen. De rest mag als outsider worden
beschouwd. In Nederland probeert men
inmiddels
hartstochtelijk
de
kunstmatige
oranjekoorts op te wekken maar het wil nog niet
erg lukken al is het vriespunt inmiddels weer ver
weg. Het Nederlandse voetbalpubliek lijkt in
wankel evenwicht tussen cynisme en optimisme.
Zullen goudhaantjes Robben en Sneijder
voldoende in hun mars hebben om de rest van
het team op sleeptouw te nemen? Dat is de
cruciale vraag, waarbij gehoopt mag worden
dat juist deze twee spelers van blessures worden
gevrijwaard. Dat we weer op prachtige partijen
zullen worden getrakteerd lijkt buiten kijf te
staan. Daarvoor is er op wereldniveau
voldoende te bieden en zeker zullen er
nieuwesterren aan het wereldvoetbalfirmament
gaan schitteren. Dat is elk tornooi zo geweest en
dat zal ook nu geval zijn. Maar niet alleen het
WK ligt ons Nederlanders aan het hart. We zijn
tenslotte ook wielerliefhebbers in hart en nieren.
Momenteel blinken in de Italiaanse bergen de
wonderbaarlijk snel genezen Wout Poels en de
piepjonge nieuwe Belkin hoop Wilco Kelderman
Clubblad v.v. De Zwerver
met aansprekende prestaties uit. En dan volgt
ook nog eens een Vuelta en een Tour de
France, waarvoor Robert Geesink zich
brutaalweg weer heeft aangemeld. Natuurlijk
gaat het niet alleen om de Nederlanders als er
mooie wielersport wordt bedreven maar het
geeft wel iets extra’s als we als klein landje weer
wat in de melk te brokkelen hebben. Het is al
weer veel te lang gereden dat we in de top 3
meededen. Met de prachtige prestatie van Nicky
Terpstra in Parijs-Roubaix zijn we wel weer in de
juiste stemming gebracht en denken we dat we
weer kunnen meespelen op het hoogste niveau.
Zou mooi zijn maar dat moet dan nog wel even
bewezen worden. Want het zal u zeker zijn
opgevallen dat er momenteel heel veel
wielerlanden zijn en dat al lang niet meer de
dienst wordt uitgemaakt door alleen maar
Fransen, Italianen en Spanjaarden en soms een
heel kwalijke stoorzender uit de States. De frêle
Colombianen lijken na decennia afwezigheid nu
vooral in het hooggebergte weer met een
prachtige lichting een hoofdrol te kunnen gaan
spelen maar ook de krachtmannen uit de
nieuwe Oost-Europese landen blazen hun
partijtje danig mee. Dan hebben we ook nog
Roland Garos en Wimbledon en dan is het
alweer bijna 1 augustus. De tijd dat de
trainingen van de voetbalamateurs weer
beginnen en we dus ons weer kunnen gaan
richten op een nieuw seizoen. Voor de ene club
een treetje lager dan vorig jaar en voor de
ander een treetje hoger maar ook nu zullen de
supporters weer achter hun cluppies staan want
zonder die supporters en de nodige publiciteit is
het ook voor de spelers een stuk minder leuk.
Winnen en verliezen doe je tenslotte met elkaar.
We hopen op veel mooie wedstrijden, een leuke
indeling en sportief succes voor de rood-zwarte
brigade van De Schans, dat weer een
onneembaar bolwerk zal moeten worden. .
Alan Mras
HET ZWERVERPASPOORT VAN
Naam: Romy van Oeveren
Leeftijd: 12 jaar
Broers/Zussen: geen
Huisdier: Baiyley kat en hond
Bumper
School: Het Kompas
Favoriete schoolvak: gym
Minst favoriete schoolvak: rekenen
Elftal: MD 1
Positie: voorstopper
Favoriete voetbalclub in Nederland: Feyenoord
Beste voetballer in Nederland: Pelle
Favoriete buitenlandse voetbalclub: Barcelona
Beste voetballer in het buitenland: Messi
Mooiste shirt in Nederland: Feyenoord
Mooiste shirt in buitenland: Barcelona
Lelijkste shirt: Hereveen
Leukste sport na het voetballen: vechtsport kempo
Favoriete band: Racoon
Favoriete zanger: Mika
Favoriete zangeres: Pink/ Anouk
Leukste tv-programma: Wie is de mol
Leukste film: Afblijven en Timboektoe van Carry Slee
Lekkerste eten: Pizza
Lust geen: Spruiten
Houd van: Sporten en zingen
Beste vriendin: Evi en Lisa
juni 2014 - 33
DE JEUGD
Het seizoen is weer voorbij en dus is het tijd om de balans op te maken.
Hieronder een overzicht hoe het sportief gezien is gegaan in de competitie.
MA1: 7e plaats in de 1e klasse (helaas eerder uit de competitie gehaald wegens te weinig
spelers
B1: 10e plaats in de 2e klasse
D2: KAMPIOEN in de 4e klasse
B2: 11e plaats in de 4e klasse
E1: KAMPIOEN in de 2e klasse
MC1: 3e plaats in 1e klasse
E2: 6e plaats in de 4e klasse
C1: 7e plaats in de 1e klasse
E3: KAMPIOEN in de 4e klasse
C2: 7e plaats in de 4e klasse
F1: 2e plaats in de 2e klasse
MD1: KAMPIOEN in de 3e klasse
F2: 6e plaats in de 4e klasse
D1: 3e plaats in de 2e klasse
Minipupillen: geen competitie maar wel toernooien gespeeld.
We hebben wederom een aantal kampioenen in ons midden. Gefeliciteerd! Dit is natuurlijk
super leuk en ook door de betreffende teams uitgebreid gevierd. Maar naast de kampioenen is
er natuurlijk ook prima gevoetbald door de andere ploegen ieder op zijn eigen niveau. Goed
gedaan allemaal!
Naast het voetbal zijn er weer de nodige andere leuke dingen gedaan zoals een gameavond,
karten, laser-gamen en paintballen. Dit is gedaan als team of met elkaar in de kantine. Verder
is er met de B-jongens een avond geweest om te praten over de toekomst van de club. Dit
laatste is onderdeel van een serie avonden die zijn geweest waarover het bestuur iedereen gaat
informeren op de ledenvergadering van 19 juni 2014. Hierbij tevens een oproep om daar zeker
heen te komen.
Op 5 mei was er een cursus voor pupillenscheidsrechters. Deze cursus werd gehouden in
samenwerking met vv Nieuw Lekkerland en de KNVB. De cursisten haalde allemaal hun
certificaat en zullen in het volgende seizoen wedstrijden gaan fluiten.
In de maand mei en juni zijn en worden er nog de nodige toernooien gespeeld - zowel uit als
thuis- en dan zijn er ook nog de familiedag en het pupillenkamp.
De commissie Voetbal Zaken is druk bezig geweest met de voorlopige samenstellingen van de
teams voor het volgend seizoen. Wat ik hierover kan melden is, dat we volgend seizoen met de
volgende teams aan de competitie gaan beginnen: A1, MB1, B1, B2, MC1, C1, C2, D1, D2,
ME1, E1, E2 en F1. De minipupillen gaan weer vriendschappelijk spelen. De spelers zijn
geïnformeerd en hebben al getraind en gespeeld in de nieuwe teamsamenstellingen. De leiders
en trainers voor alle teams zijn bijna allemaal bekend en dat is natuurlijk erg prettig.
Verder kan ik melden, dat we volgend seizoen met een Technisch Jeugd Coördinator gaan
werken. Het wordt Arie Visser , die naast het vervullen van de functie van TJC ook het B1 blijft
34 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
trainen. Arie zal zich bezig gaan houden met het “train de trainer” concept. Dit houdt in dat hij
de jeugdtrainers gaat voorzien van oefenstof en hen daarbij gaat ondersteunen en begeleiden in
de uitvoering. Daarnaast gaat Arie de voetbalschool op de woensdagmiddag meer onder de
aandacht brengen waardoor we wellicht meer aanwas van F-pupillen kunnen verwachten.
Inmiddels is Arie al betrokken bij de commissie Voetbal Zaken en heeft ondersteuning gegeven
bij het samenstellen van de teams voor volgend seizoen. Verder zullen er een aantal trainers, die
nu al actief zijn bij de jeugd, een trainersopleiding gaan volgen bij de KNVB.
Als laatste kan ik melden, dat er een plan is gemaakt voor de aanleg van een Panna veldje.
Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de AA stichting. Deze stichting heeft inmiddels EUR 1.000
toegezegd. Erg fijn natuurlijk maar dit betekent wel , dat er weer de nodige arbeid moet
worden verricht om dit te realiseren. Dit veldje zal komen op de plek naast het huisje van de
“Corner”. Over dit project zal in de komende tijd meer bekend worden en er zal de steun van
een ieder worden gevraagd bij de realisatie.
Rest mij nog iedereen een fijne vakantie te wensen en iedereen te bedanken, die zich heeft
ingezet binnen de vereniging. Tot volgend seizoen!
Arjan van Gemeren Jeugdvoorzitter
Cursus voor nieuwe Pupillenscheidsrechters.
Maandag 5 mei 2014 was er een cursus voor jeugdspelers waarbij zij hun certificaat konden
halen voor Pupillenscheidsrechter. De cursus werd gegeven door Gerrit van den Heuvel van de
KNVB met ondersteuning van Ad van Meerkerk.
Doordat dit een gezamenlijk initiatief was van vv Nieuw Lekkerland en vv De Zwerver waren er
van beide verenigingen deelnemers aan deze cursus. Om het geleerde direct in de praktijk te
kunnen brengen waren er van beide verenigingen twee teams aanwezig die in de ochtend en in
de middag een wedstrijd hebben gespeeld. Tijdens deze wedstrijden kregen de “verse”
scheidsrechters om de beurt de gelegenheid hun kunsten te laten zien. Om 15.30 uur was de
uitreiking van de certificaten waarna iedereen voldaan naar huis ging
Namens het jeugdbestuur wil ik
iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan deze dag en alle
deelnemers natuurlijk van harte
gefeliciteerd met het behalen van jullie
certificaat Pupillenscheidsrechter.
juni 2014 - 35
MD1 team van de week bij de Zwerver1
Op zaterdag 10 mei mochten wij team van
de week zijn bij de mannen wedstrijd. Een
hoop gegiechel in de kleedkamer met het
maken van de spandoeken…en later in de
gang waar de mannen de meiden ophalen
en vervolgens het veld op lopen, sommige
hand in hand -
De meiden hebben een
leuke middag gehad, in de
rust penalty schieten en
nog lekker patat gegeten.
Bedankt voor de
geslaagde middag!!
36 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
Meiden inloopavond.
Vrijdag 23 mei 2014 was er bij De Zwerver een inloopavond voor meiden.
Via de media is hier aandacht aan besteed in de hoop meisjes die willen gaan voetballen een
keer bij ons te laten meetrainen.
Er zijn op deze vrijdagavond 37 meiden naar de vereniging gekomen om te trainen.
De avond begon om 18.30 uur en zou duren tot ongeveer 22.00 uur.
Nadat Frank om half 7 de meidenavond geopend had met een toespraakje begon de training.
Er werden groepjes gemaakt en onder begeleiding van speelsters uit Dames 1 werd een circuit
afgewerkt. Iedere ronde duurde 10 minuten waarna er werd doorgedraaid.
Na 3 rondjes was er een pauze
waarin de meiden op het terras
genoten van limonade en fruit.
Daarna werden er nog 3 rondjes
gemaakt.
Om 8 uur zat iedereen op het
terras even uit te rusten maar de
meisjes wisten niet hoe snel ze
weer het veld op moesten gaan om
met z’n alle te gaan partijen.
Het was een ERG GESLAAGDE
avond en zeker voor herhaling
vatbaar.
KAMPIOENSFEESTJE VAN E3
juni 2014 - 37
HET ZWERVERPASPOORT VAN
HET ZWERVERPASPOORT VAN
Naam: Jim de Groot
Naam: Wessel Sparreboom
Leeftijd: 9 jaar
Leeftijd: 10 jaar
Broers/Zussen: Bart en Koen
Broers/Zussen: 1 zus
Huisdier: Floortje
Huisdier: hond Tara
School: Dr. H. Bavinckschool
School: De Boeg Alblasserdam
Favoriete schoolvak: gymnastiek
Favoriete schoolvak: gym
Minst favoriete schoolvak: taal
Minst favoriete schoolvak: begrijpend lezen
Elftal: E3
Elftal: E2
Positie: links achter
Positie: rechts achter
Favoriete voetbalclub in Nederland: Feyenoord
Favoriete voetbalclub in Nederland: Feyenoord
Beste voetballer in Nederland: Pelle
Beste voetballer in Nederland: Robin van Persie
Favoriete buitenlandse voetbalclub: Real Madrid
Favoriete buitenlandse voetbalclub: Barcelona
Beste voetballer in het buitenland: Ronaldo
Beste voetballer in het buitenland: …
Mooiste shirt in Nederland: Feyenoord uittenue
Mooiste shirt in Nederland: Feyenoord thuisshirt
Mooiste shirt in buitenland: ….
Mooiste shirt in buitenland: Barcelona
Lelijkste shirt: Ajax uitshirt
Lelijkste shirt: Ajax uitshirt
Leukste sport na het voetballen: zwemmen
Leukste sport na het voetballen: Trefbal
Favoriete band: ….
Favoriete band: Avicci
Favoriete zanger: Marco Borsato
Favoriete zanger: F. Williams
Favoriete zangeres: ….
Favoriete zangeres: ….
Leukste tv-programma: Spongebob Squarepants
Leukste tv-programma: Spongebob
Leukste film: Lady en de vagebond deel 2
Leukste film: Actiefilms
Lekkerste eten: spaghetti
Lekkerste eten: Pizza
Lust geen: spruiten
Lust geen: Bieten
Houd van: buiten spelen
Houd van: Voetbal
Beste vriend: Max van Koppen
Beste vriend: Tycho
38 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver
EINDSTAND JEUGD SEIZOEN 2013-2014
De Alblas MA1
SC Everstein MA1
Sv BLC MA1
OJC Rosmalen MA1
VVAC MA1
Tricht MA1
De Zwerver MA1
Den Dungen MA1
MEC'07 MA1
DFC MA1
9
9
8
8
9
9
8
9
9
8
25
19
18
18
13
13
7
7
6
0
Pelikaan B2
Oranje Wit B3
SC Emma B1
RKsv RCD B1
ASWH B2
Groot Ammers B1
Rijsoord B1
IFC B2
De Alblas B1
De Zwerver B1
VVAC B1
Sliedrecht B2
22 50
22 47
22 43
22 41
22 41
22 37
22 29
22 25
22 24
22 22
22 17
22
3
Drechtstreek B3
Heerjansdam B2
RKsv RCD B2
VVGZ B4
Asperen B2
Wieldrecht B3
Oranje Wit B6
VVGZ B3
VVAC B2
De Zwerver B2
Groot Ammers B2
SVS'65 B1
10
10
10
9
10
9
10
9
10
10
9
10
27
24
19
16
16
15
15
15
12
6
5
0
IFC C1
LRC C1
SVW C1
Drechtstreek C1
Kozakken Boys C1
Sleeuwijk C1
Unitas C1
De Zwerver C1
Oranje Wit C2
VVAC C1
Papendrecht C1
Rijsoord C1
22 60
22 54
22 53
22 48
22 32
22 23
22 22
22 22
22 18
22 17
22 15
22 14
IFC C3
Rijsoord C2
Pelikaan C6
De Zwerver C2
Alblassedam C2
Drechtstreek C4
ASWH C3
SSW C1
GSC/ODS
RKsv RCD C3
Heerjansdam C2
Nieuw Lekkerland C2
10
10
8
10
8
8
10
9
9
10
8
9
20
18
16
16
15
14
14
13
12
11
3
1
Heerjansdam D1
Groot Ammers D1
De Zwerver D1
Dubbeldam D2
Stedoco D2M
Alblasserdam D1
DFC D1
SC Emma D2
Arkel D1
Papendrecht D2
Nieuw Lekkerland D1
RKsvRCD D1
22 59
22 59
22 45
22 44
22 39
22 30
22 30
22 20
22 19
22 16
22 10
22 10
De Zwerver D2
Alblasserdam D2
VVGZ D5
Wieldrecht D3
Rijsoord D3G
ASWH D5
10 28
10 24
10 16
10 11
10
5
10
2
Oranje Wit MC1
SJO GRC-14 MC1
De Zwerver MC1
SC Everstein MC1
Tricht MC1
Kerkwijk MC1
10
10
9
10
10
9
25
22
16
11
7
3
De Zwerver MD1
Beesd MD1
10 24
9 17
7 15
9 10
8
9
9
0
De Zwerver E1
EBOH E1
Heerjansdam E1
Nieuw Lekkerland E1
RKsv RCD E1
Pelikaan E2
9 20
10 20
10 17
10 14
9
6
10
5
Heerjansdam E6
Oranje Wit E13
Wieldrecht E7
Papendrecht E5
Papendrecht E6
De Zwerver E2
10
10
10
8
9
9
30
22
14
8
7
0
Wieldrecht F3
De Zwerver F1
RKsvRCD F2
Drechtstreek F5
De Alblas F2
Pelikaan F3
10 21
10 20
10 15
10 14
9 13
9
0
SSW F2
De Alblas F6
Drechtstreek F9
Heerjansdam F5G
RKsv RCD F5
De Zwerver F2
10
10
10
10
10
10
27
21
21
9
9
3
BZS MD1
IFC MD1
Ameide MD1
DFC MD1
De Zwerver E3
Wieldrecht E6
OMC E2
Oranje Wit E11
Drechtstreek E9
Alblasserdam E3
7
10
10
10
24
17
15
14
8
7
9
2
juni 2014 - 39
Regels en voorwaarden inzake het lidmaatschap.
Lid worden:
- U vult een aanmeldingsformulier in
- U vult een machtigingsformulier in voor het automatisch incasseren van de contributie
- U ondertekent beide formulieren
Indien u overschrijving aanvraagt van een andere club naar v.v. De Zwerver:
U laat het overschrijvingsformulier invullen door “oude” vereniging
Bij het overschrijvingsformulier levert u tevens in:
- de Ledenmutatiekaart en u spelerspas
- U vult een aanmeldingsformulier in
- U vult een machtigingsformulier in voor het automatisch incasseren van de contributie
- U ondertekent beide formulieren
Alleen als aan bovenstaande is voldaan, kunnen wij uw lidmaatschap definitief maken.
-
Betaling:
- Geschied door automatische incasso
- U gelieve er voor te zorg te dragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat om de incasso succesvol te laten
plaatsvinden
Opzeggen:
Het opzeggen van het lidmaatschap van v.v. De Zwerver kan alleen geschieden door dit schriftelijk te melden aan de
ledenadministratie. Voor adres: zie clubblad of website.
Noot:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 juli t/m 30 juni.
Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk als de contributie voor het lopende seizoen is voldaan.
Contributie
Per maand
Per maand
Per jaar vooruit
Zelf betalen
Automatische incasso
Automatische incasso
incl. 5% korting
Pupillen:
8,30
8,00
Junioren:
9,55
9,25
Senioren:
13,30
13,00
Rustende leden:
8,30
8,00
Ere leden/ LVV:
0,00
0,00
65+ leden:
6,80
6,50
Donateurs:
4,55
4,10
De contributie bedragen gelieve u over te maken op Giro 406841.
Adreswijzigingen
91,20
105,45
148,20
91,20
0,00
74,10
46,75
Graag vraag ik u aandacht voor het volgende :
Ik zou het als ledenadministrateur ten zeerste op prijs stellen als u een eventuele adreswijziging naar
mij zou willen opsturen.
Dit om te voorkomen dat er op de ledenlijst foutieve adresgegevens staan vermeld.
Aan de hand van deze ledenlijst wordt namelijk ook het clubblad bij de u thuisbezorgd.
Zo kan ik de ledenlijst up to date houden.
U kunt de wijzigingen per post of per mail naar mij opsturen.
Pieter van Drongelen
Zwanebloem 43
2954 NH Alblasserdam
[email protected]
40 - juni 2014
Clubblad v.v. De Zwerver