de gemeentepagina van deze week

DE GEMEENTEPAGINA
17 SEPTEMBER 2014
groen #583
blauw #288
EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM
I
POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM
I
TEL .: (035) 692 88 88
I
INFO @ BUSSUM . NL
I
WWW . BUSSUM . NL
Informatiebijeenkomsten PGB
Mensen in de regio met een
persoonsgebonden
budget
(PGB) krijgen volgend jaar te
maken met een verandering
in de uitbetaling van hun budget. Daarover ontvangen zij
binnenkort een brief van de
Sociale Verzekeringsbank.
De manier van uitbetalen van
PGB’s verandert. Met ingang
van 1 januari 2015 stort de gemeente geen geld meer op de
rekening van PGB-houders. Dit
geld gaat voortaan naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De SVB beheert vanaf 2015 de
PGB’s en betaalt de zorgverleners. PGB-houders moeten de
SVB daarvoor opdracht geven,
het zogenaamde ‘trekkingsrecht’
Informatiebijeenkomsten
‘Wat gaat er voor mij veranderen?’, ‘Wanneer ontvangt mijn
zorgverlener via de SVB haar/
zijn salaris?’ of ‘Hoe log ik in
op Mijn PGB’? U zult vast en
zeker veel vragen hebben. Samen met de SVB organiseren
de gemeenten in de regio Gooi
en Vechtstreek dan ook een
aantal informatiebijeenkomsten.
U kunt zelf bepalen waar u een
informatiebijeenkomst wilt bijwonen.
• 18 september 18.00-20.00
Huizen, Gemeentehuis Huizen
(Graaf Wichman 10)
• 24 september 15.00-17.00
Hilversum, Amrâth Hotel
Lapershoek (Utrechtseweg 16)
• 29 september 19.00-21.00
Bussum, Gemeentehuis
Bussum (Brinklaan 35)
• 1 oktober 15.00-17.00
Bussum, Gemeentehuis
Bussum (Brinklaan 35)
• 8 oktober 18.00-20.00
Hilversum, Amrâth Hotel
Lapershoek (Utrechtseweg 16)
• 14 oktober 18.00-20.00
Huizen, Gemeentehuis
Huizen (Graaf Wichman 10)
• 29 oktober 16:00-18:00
Eemnes, BEL-Combinatie
(Zuidersingel 5)
• 3 november 18.00-20.00
Huizen, Gemeentehuis
Huizen (Graaf Wichman 10)
Wilt u liever op een andere wijze
informatie opvragen?
Dat kan via www.svb.nl/pgb
of telefonisch met de SVB via
(030) 264 82 00. U kunt ook van
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur uw gemeente bellen
op het nummer (035) 692 85 30.
Je kan er niet omheen: Bussum, hart van ’t Gooi
Wethouder onthult ’hartverwarmend’ bord
Bussum, hart van ’t Gooi.
Deze slogan prijkt vanaf deze
week onder elf borden bij ingaande wegen van Bussum.
De onderborden komen uit
de koker van Pro Bussum, de
stichting die nu een klein jaar
aan de slag is om de aantrekkelijkheid van Bussum te vergroten en de gemeente meer
op de kaart te zetten. Wethouder Economische Zaken Adriana van den Berg onthulde
gistermiddag het eerste bord
aan de Huizerweg.
De slogan klopt als een bus. To-
pografisch en qua regiofunctie
vormt Bussum inderdaad het
hart van het Gooi. Een bezoek
meer dan waard: ook vanuit
omliggende gemeenten komen mensen graag winkelen in
Bussum. Bussum kan ook beschouwd worden als toeristisch
vertrekpunt naar andere mooie
plekken in het Gooi, zoals Laren, Naarden-Vesting, het plassengebied en het Gooimeer.
Een krachtig Bussum
De toevoeging aan de borden
is één van de manieren waarop
Pro Bussum bezig is om Bussum
Het eerste onderbord werd onthuld op de Huizerweg. Van links
naar rechts: Ellen Hazenberg, evenementencoördinator, Pieter
Schut, secretaris Pro Bussum en Adriana van den Berg, wethouder
Economische Zaken.
FOTO: GEMEENTE BUSSUM.
krachtiger op de kaart te zetten.
Dat gebeurt ook door het organiseren van aansprekende evenementen en door verbetering van
de samenwerking tussen lokale
ondernemers onderling en met
initiatiefnemers en instellingen.
Voorbeelden zijn de bloembakken die deze zomer het centrum
opfleurden of het tegengaan van
leegstand. Daarnaast geeft Pro
Bussum elk kwartaal een evenementenkalender uit en worden
evenementencoördinator Ellen
Hazenberg en dorpsmanager
Ellen van Vossen aangestuurd.
Pro Bussum wordt (mede)gefinancierd uit het Ondernemersfonds, dat Bussum een aantal
jaar geleden instelde.
Nieuwe initiatieven
“Met de onderborden alleen is
Bussum er natuurlijk niet”, aldus
Pieter Schut, secretaris van Pro
Bussum. “We blijven samen met
ondernemers en derden nieuwe
initiatieven voor Bussum ontplooien.” Wethouder Van den
Berg vult aan: “Het zou mooi zijn
als de slogan bij inwoners ‘tussen de oren’ gaat zitten. Bussum
heeft veel in huis, het bruist van
de activiteiten. Daar mogen we
best trots op zijn.”
REDACTIE : AFDELING COMMUNICATIE
Natuur in Bussum:
de groene glazenmaker
De groene glazenmaker is
een vrij grote libel die voornamelijk in de lager gelegen
delen van Nederland voorkomt. Van eind juli tot midden
september kun je de groene
glazenmaker zien vliegen. In
Bussum zijn ze onder andere
te vinden in de Kom van Biegel, ’t Mouwtje en de Zandzee
Poel.
De zijkant van het borststuk van
de libel is groen. Het vrouwtje
heeft groene vlekken op het
achterlijf, het mannetje blauwe.
De mannetjes vallen vooral op
als zij rond het middaguur hun
patrouillevluchten uitvoeren. Ze
verdedigen hun territorium tegen andere mannetjes en zoeken een vrouwtje om mee te
paren. De groene glazenmaker
is de enige libel in Nederland
die de eieren in slechts één
plantensoort afzet, namelijk
in de krabbenscheer. Bij een
verslechterende waterkwaliteit
(met name inlaat van gebiedsvreemd water) verdwijnt de
krabbenscheer.
Bescherming
De groene glazenmaker is zeldzaam in Nederland. De libel
wordt zwaar beschermd door
de Flora- en faunawet en is opgenomen op de Rode Lijst van
bedreigde en kwetsbare libellen
Nederland. Omdat de groene
glazenmaker afhankelijk is van
krabbenscheer schoont de gemeente Bussum de poelen half
om half op, zodat er genoeg
krabbenscheer blijft staan. Hierbij hanteert de gemeente de
leidraad Flora- en faunawet.
De groene glazenmaker staat
vermeld op de Natuurwaardenkaart die de gemeente heeft laten op stellen.
De Natuurwaardenkaart en de
algemene informatie over de
leidraad kunt u vinden op de
website van de gemeente onder het kopje ‘Verkeer en Milieu’.
‘Houd de stoep vrij, gebruik de
gratis bewaakte fietsenstalling’
Dinsdag 9 september jl. was
de aftrap voor de promotieactie ‘Houd de stoep vrij, gebruik de gratis bewaakte fietsenstalling’. Op de stoep voor
LET OP
de bibliotheek worden veel
fietsen geparkeerd waardoor
voetgangers belemmerd worden en kans op fietsdiefstal
onnodig groot is.
Geachte fietser,
Houd de stoep vrij,
gebruik de GRATIS
bewaakte fietsenstalling
Voor nadere info: http://www.bussum.nl/
producten-en-diensten/inhoud/fietsparkeren/
DE GEMEENTEPAGINA
EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE BUSSUM
I
POSTBUS 6000, 1400 HA BUSSUM
I
TEL .: (035) 692 88 88
I
INFO @ BUSSUM . NL
I
REDACTIE : AFDELING COMMUNICATIE
Agenda
Op donderdag 18 september
2014 vindt er in het gemeentehuis een vergadering van
de gemeenteraad plaats. Kijk
voor de actuele agendapun-
Onderhoudend,
informatief
en gezellig, maar niet drukbezocht. Dat was zaterdagmiddag de Dag van de Democratie in het gemeentehuis van
Bussum.
ten op www.bussum.nl. De
vergadering begint om 20.00
uur.
U bent van harte welkom deze
bijeenkomst bij te wonen.
BEKENDMAKINGEN
Gemeente Bussum Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon: (035) 692 88 88
leiding/motivatie om binnen de
lokale politiek van Bussum actief
te worden. Dat leverde verrassende en onderhoudende verhalen op. Tijdens de ludieke demo-
FOTO: GEMEENTE BUSSUM.
cratiequiz bleek dat ook raadsleden nog lang niet alles van hun
gemeente weten. VVD-raadslid
Hugo Bellaart beantwoordde de
meeste vragen correct.
Erkentelijkheidssymbool gemeente Bussum
Kent u iemand die zich langdurig met hart en ziel inzet
voor de gemeenschap? Het
is juist nu de tijd om iemand
voor te dragen voor ‘De Kleine Johannes’. Dit erkentelijkheidssymbool van Bussum
wordt ieder jaar tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bussum uitgereikt.
‘De Kleine Johannes’ is al in
1978 door het gemeentebestuur ingesteld en inmiddels
een begrip in Bussum. Een
teken van erkentelijkheid voor
personen of groepen van personen (al dan niet ingezetenen
van Bussum) die zich met hart
en ziel hebben ingezet voor de
Bussumse gemeenschap en/of
haar medemens. Denk hierbij
groen #583
blauw #288
WWW . BUSSUM . NL
Kringgesprek tijdens Dag van de Democratie
Het voltallige college van burgemeester en wethouders en een
groot aantal raads- en commissieleden waren aanwezig om inwoners via workshops, gesprekken en een rondleiding wegwijs
te maken in de lokale democratie. Omdat het aantal bezoekers
beperkt was, werd gekozen voor
een alternatief programma. In
een kringgesprek vertelden de
politici over hun persoonlijke aan-
17 SEPTEMBER 2014
enzovoort.
Voordracht Kleine Johannes
Wilt u iemand voordragen, stuur
dan voor 22 november a.s. een
brief met motivatie aan het College van burgemeester en wethouders, t.a.v. G. de Boer, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.
Of per e-mail: [email protected]
bussum.nl o.v.v. ‘Kleine Johannes’.
aan activiteiten op het gebied
van kunst en cultuur, zorg, vrijwilligerswerk,
ontwikkelingshulp, jeugdopvang, welzijn,
educatie, bejaardenzorg, veiligheid, sociale cohesie, buurtverenigingen, sportverenigingen
Medio
december
ontvangt
u bericht of uw voordracht
tot toekenning heeft geleid.
Is dat niet het geval, dan wordt
uw aanvraag één jaar bewaard.
U hoeft dan niet opnieuw de
voordracht in te dienen. Meer
informatie kunt u ook lezen op
onze website: www.bussum.nl/
over-bussum/kleine-johannes.
Wethouder Sport Lia de Ridder
opent eerste Bussum Sportief
Zo’n vijftien sportverenigingen hebben zich
afgelopen zondag van hun beste kant laten
zien tijdens de eerste editie van Bussum
Sportief. Het evenement vond plaats aan de
Struikweg: dé Sportboulevard van Bussum.
Lia de Ridder:“Dit college wil nadrukkelijk
de kracht van de samenleving ondersteunen en stimuleren. We zijn dan ook erg blij
met dit initiatief voor Bussum Sportief en
ondersteunen het van harte. Sport draagt
letterlijk en figuurlijk bij aan de samenleving.
Samen sporten is een gezonde vorm van
samenleven, waarbij je ook nog eens werkt
aan je eigen kracht. Bussum Sportief is bovendien een erg gezellige manier om kennis
te maken met minder bekende sporten.”
AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN:
Heuvellaan 5
kappen ceder zijtuin woning.
Jozef Israëlslaan 3-55
kappen berk zijtuin woning.
Spijkerstraat 92
plaatsen dakkapel dakvlak voorgevel woning.
Inzage:
• Stukken met betrekking tot de aangevraagde omgevingsvergunningen kunt
u inzien aan de balie van de afdeling Vergunningen & Handhaving op het
gemeentehuis.
• De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en overzichten
van geweigerde omgevingsvergunningen kunt u vinden op de gemeentelijke
website www.bussum.nl. De definitieve agenda van de CRK treft u 24 uur
voorafgaand aan de vergadering aan. Tot die tijd kan de agenda door ons
aangepast worden.
Reguliere procedure
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN BOUWEN
PLANOLOGISCHE TOESTEMMING / MONUMENTEN /
KAPPEN / SLOPEN / AANLEGGEN
Beerensteinerlaan 32
plaatsen erker voorzijde woning.
Brediusweg 34
kappen conifeer voortuin.
Burg. s’Jacoblaan 38
aanleggen verharding tuin woning.
Irisstraat 22
intern constructief wijzigen woning.
Wilhelminaplantsoen 2
intern constructief wijzigen woning.
/
12-09-14
15-09-14
15-09-14
11-09-14
05-09-14
Bezwaar:
Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk,
gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de
bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en
wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende
vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst.
Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de
Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500
DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het
behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht
geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de
beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een
beslissing is genomen.
Let op: de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager en de publicatie in
de krant vindt niet altijd op dezelfde dag plaats. Wilt u meer weten, neemt u dan
contact met ons op.
Informatie:
Voor informatie kunt u op werkdagen, telefonisch of door middel van een
baliebezoek op het gemeentehuis, contact opnemen met de afdeling
Vergunningen & Handhaving op telefoonnummer (035) 692 86 30 of via
e-mailadres: [email protected]
Openingstijden: Vrije inloop
08.30 – 12.30 uur
Op afspraak
08.30 – 17.00 uur
REGLEMENT VERKEERSREGELS
VERKEERSTEKENS
EN
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met:
Weidehof 1403 PN
De aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid
van de woning aan de Weidehof.
Prinses Beatrixplantsoen 1402 TR
Het opheffen van één gehandicaptenparkeerplaats op het Prinses
Beatrixplantsoen.
Laarderweg 1403 RG
Het opheffen van één gehandicaptenparkeerplaats op de Laarderweg.