Notulen 25-02-2014

ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2014.
Aanwezig:
BUYS Rosette, voorzitter
DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST
Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, VRANKEN Ward,
raadsleden
TIERENS Karl, vertrouwenspersoon van VEREST Paul
VERMEIREN Wouter, secretaris.
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur
I. OPEN VERGADERING.
1. Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van 28
januari 2014.
Het verslag van de openbare vergadering van 28 januari 2014 wordt goedgekeurd en
ondertekend.
2. Nieuwbouw Seniorama III (uitbreiding Seniorama II).
2.1. Kennisname gedeeltelijke goedkeuring vorderingsstaat 11 sanitair en HVAC.
De Raad,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 24 april 2012
betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Seniorama III - Perceel 3:
sanitair en HVAC” aan AG THERMO-SERVICE, Herenveld 20 te 9500 Geraardsbergen
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 331.242,24 excl. btw of € 400.803,11
incl. 21% btw;
Gelet op de brief van de federale overheidsdienst financiën BTW-controlekantoor
Dendermonde 2 van 11 maart 2013 houdende toepassing van het verlaagd btw-tarief van
12% ten aanzien van de aan het OCMW verstrekte en gefactureerde werken in onroerende
staat m.b.t. de oprichting van assistentiewoningen mits het OCMW een attest aanvraagt dat
wordt uitgereikt door het Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid overeenkomstig artikel
2 van de bijlage XVI bij het BVR van 24 juli 2009 bettreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregels voor woonzorgvoorzieningen en
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;
Gelet op de beslissing van het Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid van 21 maart 2013
houdende goedkeuring van de voorafgaande vergunning voor de realisatie van de groep
van assistentiewoningen Seniorama II te Groenlaan 10, 9255 Buggenhout;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden
vastgelegd in het bijzonder bestek;
Overwegende dat de aannemer AG THERMO-SERVICE, Herenveld 20 te 9500
Geraardsbergen vorderingsstaat 13 indiende, en dat deze ontvangen werd op
11 september 2013;
Overwegende dat de werken een bedrag bereikten van:
Bestelbedrag
Btw
TOTAAL
Bedrag vorige vorderingsstaten
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
Huidige vorderingsstaat
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
Totaalbedrag uitgevoerde werken
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
+
=
+
=
+
=
+
=
+
=
+
=
+
=
€ 331.242,24
€ 69.560,87
€ 400.803,11
€ 270.558,13
€ -120,13
€ 270.438,00
€ 32.452,55
€ 302.890,55
€ 57.779,08
€ -914,07
€ 56.865,01
€ 6.823,80
€ 63.688,81
€ 328.337,21
€ -1.034,20
€ 327.303,01
€ 39.276,35
€ 366.579,36
Overwegende dat de ontwerper, Abetec nv, Vlassenhout 8 te 9200 Dendermonde op
16 september 2013 een proces-verbaal van nazicht heeft opgesteld;
Overwegende dat een factuur gedateerd op 30 augustus 2013 met nr. 2013/0134 voor een
bedrag van € 56.865,01 excl. btw of € 63.688,81 incl. 12% btw werd ontvangen op
30 augustus 2013;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 22 oktober 2013 om
vorderingsstaat 11 niet voor uitbetaling te aanvaarden tot zolang geen gevolg wordt
gegeven aan de geformuleerde tekortkomingen;
Overwegende dat de tekortkomingen ondertussen werden weggewerkt, uitgezonderd de
levering van 20 douchezitjes;
Gelet op de beslissing van het Vast Bureau van 13 febrauri 2014 om vorderingsstaat 11
voor uitbetaling te aanvaarden mits aftrek van post 22.07.54 met als beschrijving “zitje
voor douche – 20 stuks” ten bedrage van € 9.788,40 excl. btw, zodat de factuur voor een
bedrag van € 47.076,61 (= 56.865,01 – € 9.788,40) excl. btw of € 52.725,80 (= 63.688,81
– 10.963,01) incl. 12% btw voor uitbetaling werd aangeboden aan de financiële dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudgetten
van 2011, op artikel 924/270000;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Beslist:
Enig artikel: Kennis te nemen van de beslissing van het Vast Bureau van 13 januari 2014
houdende gedeeltelijke goedkeuring van vorderingsstaat 11 van AG THERMO-SERVICE,
Herenveld 20 te 9500 Geraardsbergen voor de opdracht “Seniorama III - Perceel 2:
Sanitair en HVAC” voor een bedrag van € 47.076,61 (= 56.865,01 – € 9.788,40) excl. btw
of € 52.725,80 (= 63.688,81 – 10.963,01) incl. 12% btw.
3. Renovatie sanitaire leidingen en GBS beheerssysteem HVAC WZC.
3.1. Goedkeuring vorderingsstaat 1: renovatie sanitaire leidingen.
De Raad,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, §1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 augustus 2013
betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Renovatie sanitaire
leidingen/automatisatie CV WZC” aan GEZEL II nv, Beukenstraat 160 te 9255
Buggenhout tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 196.210,63 excl. btw of
€ 207.983,27 incl. 6% btw;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden
vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2013 san OCMW Buggenhout/Alpa;
Overwegende dat de aannemer GEZEL II nv, Beukenstraat 160 te 9255 Buggenhout
vorderingsstaat 1 indiende, en dat deze ontvangen werd op 29 januari 2014;
Overwegende dat de werken een bedrag bereikten van:
Bestelbedrag
Bedrag verrekeningen
Bestelbedrag na verrekeningen
Btw
TOTAAL
Bedrag vorige vorderingsstaten
Huidige vorderingsstaat
Prijsherzieningen
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
Overwegende dat de werken aanvingen op 13 januari 2014;
Overwegende dat de uitvoeringstermijn 40 werkdagen bedraagt;
+
=
+
=
+
=
€ 196.210,63
€ 620,00
€ 196.830,63
€ 11.809,84
€ 208.640,47
€ 0,00
€ 55.189,08
€ 0,00
€ 55.189,08
€ 3.311,34
€ 58.500,42
Overwegende dat in de huidige vorderingsstaat 15 dagen werd gewerkt zodat de resterende
termijn 25 werkdagen bedraagt;
Overwegende dat de werken correct werden uitgevoerd;
Overwegende dat de ontwerper Otico bvba op 29 januari 2014 een proces-verbaal van
nazicht heeft opgesteld;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Met unanimiteit;
Beslist:
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 1 van GEZEL II nv,
Beukenstraat 160 te 9255 Buggenhout voor de opdracht “Renovatie sanitaire
leidingen/automatisatie CV WZC” voor een bedrag van € 55.189,08 excl. btw of
€ 58.500,42 incl. 6% btw.
Art. 2: De factuur en de vorderingsstaat worden voor betaling overgemaakt aan de
financiële dienst.
3.2. Goedkeuring verrekeningen.
3.2.1. Verrekening 2: leveren en plaatsen van waterontharder.
De Raad,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 augustus 2013
betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Renovatie sanitaire
leidingen/automatisatie CV WZC” aan GEZEL II nv, Beukenstraat 160 te 9255
Buggenhout tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 196.210,63 excl. btw of
€ 207.983,27 incl. 6% btw;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden
vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2013 san OCMW Buggenhout/Alpa;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 januari 2014
betreffende de goedkeuring van verrekening 1 - Vervangen lekkende driewegklep voor een
bedrag in meer van € 620,00 excl. btw of € 657,20 incl. 6% btw;
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om
volgende wijzigingen aan te brengen:
HV in meer
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
=
+
=
€ 4.035,54
€ 4.035,54
€ 242,13
€ 4.277,67
Overwegende dat hiervoor een offerte werd ontvangen op 14 februari 2014;
Overwegende dat deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen het
bestelbedrag overschrijdt met 2,37%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu
€ 205.409,72 excl. btw of € 217.734,30 incl. 6% btw bedraagt;
Gelet op de motivering voor deze verrekening:
leveren en plaatsen van een waterontharder type BWT 6025ALCYO 5/4", incl
aansluitstuk, bypass en rvs aansluitslang. Waterontharder voor ontharding koudwater
keukenwater;
Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend;
Overwegende dat de ontwerper Otico bvba gunstig advies verleende;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Met unanimiteit;
Beslist:
Enig artikel: Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 2 - Leveren en plaatsen van
waterontharder van de opdracht “Renovatie sanitaire leidingen/automatisatie CV WZC”
voor het totaal bedrag in meer van € 4.035,54 excl. btw of € 4.277,67 incl. 6% btw.
3.2.2. Verrekening 3: extra meetpunten t.g.v. wijzigingen aan het tracé.
De Raad,
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 15;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 7 en 8;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld
besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 augustus 2013
betreffende de goedkeuring van de gunning van de opdracht “Renovatie sanitaire
leidingen/automatisatie CV WZC” aan GEZEL II nv, Beukenstraat 160 te 9255
Buggenhout tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 196.210,63 excl. btw of
€ 207.983,27 incl. 6% btw;
Overwegende dat de uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden
vastgelegd in het bijzonder bestek met nr. 2013 san OCMW Buggenhout/Alpa;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 januari 2014
betreffende de goedkeuring van verrekening 1 - Vervangen lekkende driewegklep voor een
bedrag in meer van € 620,00 excl. btw of € 657,20 incl. 6% btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 25 februari 2014
betreffende de goedkeuring van verrekening 2 - Leveren en plaatsen van waterontharder
voor een bedrag in meer van € 4.035,54 excl. btw of € 4.277,67 incl. 6% btw;
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om
volgende wijzigingen aan te brengen:
HV in meer
Totaal excl. btw
Btw
TOTAAL
=
+
=
€ 2.726,13
€ 2.726,13
€ 163,57
€ 2.889,70
Overwegende dat hiervoor een offerte werd ontvangen op 14 februari 2014;
Overwegende dat deze verrekening en de vorige reeds goedgekeurde verrekeningen het
bestelbedrag overschrijdt met 4,69%, waardoor het totale bestelbedrag na verrekeningen nu
€ 203.592,30 excl. btw of € 215.807,84 incl. 6% btw bedraagt;
Gelet op de motivering voor deze verrekening:
extra meetpunten ten gevolge van wijzigingen in het tracé van de leidingen;
Overwegende dat voor deze verrekening geen termijnsverlenging wordt toegekend;
Overwegende dat het advies van de ontwerper Otico bvba;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Met unanimiteit;
Beslist:
Enig artikel: Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 3 - extra meetpunten ten
gevolge van wijzigingen aan het tracé van de opdracht “Renovatie sanitaire
leidingen/automatisatie CV WZC” voor het totaal bedrag in meer van € 2.726,13 excl. btw
of € 2.889,70 incl. 6% btw.
4. Goedkeuring gunning vervanging buitendeuren dienstencentrum en
buitenschrijnwerk doorgangswoning Lindedreef 2.
4.1. Perceel 1: vervanging buitendeuren dienstencentrum.
De Raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vervanging gedeelte buitenschrijnwerk:
ramen en deuren” een bijzonder bestek met nr. 2013038 werd opgesteld door
Woonzorgcentrum;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
• Perceel 1: Seniorama I – Dienstencentrum
• Perceel 2: Doorgangswoning Lindedreef
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van
deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013
betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s
uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
− R2 PROJECTS nv, Hoogveld 52 te 9200 Dendermonde
− BRIZON bvba, Senator A. Jeurissenlaan 1001 te 3520 Zonhoven
− VANDEVELDE Constructie bvba, Doortstraat 49 te 1745 Opwijk
− PLATTEAU Ramen, Hoogveld 91 te 9200 Dendermonde;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 31 januari 2014 om 10.00 uur
dienden te bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 31 mei 2014;
Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van R2 PROJECTS nv, Hoogveld 52 te 9200
Dendermonde (€ 3.500,65 excl. btw of € 3.710,68 incl. 6% btw);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 6 februari 2014 opgesteld door
Woonzorgcentrum;
Overwegende dat woonzorgcentrum voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande,
deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde R2 PROJECTS nv, Hoogveld 52 te
9200 Dendermonde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.500,65 excl. btw
of € 3.710,68 incl. 6% btw;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 6 februari 2014 een visumaanvraag werd
ingediend en dat de financieel beheerder het visum verleende op 7 februari 2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Met unanimiteit;
Beslist:
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 februari 2014 voor de opdracht “Vervanging gedeelte buitenschrijnwerk: ramen en
deuren - Perceel 1: Seniorama I - Dienstencentrum”, opgesteld door woonzorgcentrum.
Art. 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Art. 3: Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde R2 PROJECTS nv,
Hoogveld 52 te 9200 Dendermonde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 3.500,65 excl. btw of € 3.710,68 incl. 6% btw.
Art. 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bijzonder bestek met nr. 2013038.
4.2. Perceel 2: vervanging buitenschrijnwerk doorgangswoning Lindedreef 2.
De Raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vervanging buitenschrijnwerk
doorgangswoning Lindedreef 2” een bijzonder bestek met nr. 2013038 werd opgesteld
door het diensthoofd sociale dienst;
Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
• Perceel 1: Seniorama I – Dienstencentrum
• Perceel 2: Doorgangswoning Lindedreef
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van
deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013
betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s
uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
− R2 PROJECTS nv, Hoogveld 52 te 9200 Dendermonde
− BRIZON bvba, Senator A. Jeurissenlaan 1001 te 3520 Zonhoven
− VANDEVELDE Constructie bvba, Doortstraat 49 te 1745 Opwijk
− PLATTEAU Ramen, Hoogveld 91 te 9200 Dendermonde;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 31 januari 2014 om 10.00 uur
dienden te bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 31 mei 2014;
Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van R2 PROJECTS nv, Hoogveld 52 te 9200
Dendermonde (€ 14.644,74 excl. btw of € 15.523,42 incl. 6% btw);
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 6 februari 2014 opgesteld door het
diensthoofd sociale dienst;
Overwegende dat het diensthoofd sociale dienst voorstellen om, rekening houdende met
het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde R2 PROJECTS nv,
Hoogveld 52 te 9200 Dendermonde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 14.644,74 excl. btw of € 15.523,42 incl. 6% btw;
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door POD
Maatschappelijke Integratie, Koning Albert II - Laan 30 te 1000 Brussel, en dat het
toegezegd bedrag € 26.850,00 bedraagt;
Overwegende dat een deel van de kostprijs gesubsidieerd wordt door Eandis cvba,
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle, en dat dit deel wordt geraamd op € 375,00;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 6 februari 2014 een visumaanvraag werd
ingediend en dat de financieel beheerder het visum verleende op 7 februari 2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Met unanimiteit;
Beslist:
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
6 februari 2014 voor de opdracht “Vervanging buitenschrijnwerk doorgangswoning
Lindedreef”, opgesteld door Woonzorgcentrum.
Art. 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Art. 3: Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde R2 PROJECTS nv,
Hoogveld 52 te 9200 Dendermonde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 14.644,74 excl. btw of € 15.523,42 incl. 6% btw.
Art. 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bijzonder bestek met nr. 2013038.
5. Goedkeuring aanpassingswerken brandnormering WZC.
De Raad,
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 26, §1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet bereikt);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken,
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, §2;
Gelet op het besluit van het bestuur van 25 januari 2013 betreffende de gunning van de
ontwerpopdracht voor de opdracht “Structurele aanpassingen brandnormering WZC” aan
Abetec nv, Vlassenhout 8 te 9200 Dendermonde;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr. 130108 werd
opgesteld door de ontwerper, Abetec nv, Vlassenhout 8 te 9200 Dendermonde;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.250,00 excl. btw
of € 40.232,50 incl. btw;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013
betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van
deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2013
betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s
uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
− WYCOR nv, Industrieterrein Kwatrecht Biezeweg 6 te 9230 Wetteren
− LISSENS M & K, Kalkenstraat 29 te 9255 Buggenhout
− VERPLANCKE nv Algemene Bouwwerken, Molenstraat 91 te 9130 Beveren
− PAN-ALL nv, Diebeke 13 te 9500 Geraardsbergen
− VAN DEN RIJSSE nv, Joseph Cardijnstraat 40 te 9240 Erpe-Mere;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 31 januari 2014 om 10.00 uur
dienden te bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 31 mei 2014;
Overwegende dat 2 offertes werden ontvangen:
− VERPLANCKE nv Algemene Bouwwerken, Molenstraat 91 te 9130 Beveren
(€ 16.439,00 excl. btw of € 17.425,34 incl. 6% btw)
− PAN-ALL nv, Diebeke 13 te 9500 Geraardsbergen (€ 6.915,00 excl. btw of
€ 7.329,90 incl. 6% btw)
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 11 februari 2014 opgesteld door de
secretaris;
Overwegende het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te
gunnen aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde PAN-ALL nv, Diebeke 13 te
9500 Geraardsbergen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 6.915,00 excl. btw
of € 7.329,90 incl. 6% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudgetten
van 2014;
Overwegende dat een visum vereist is, dat op 11 februari 2014 een visumaanvraag werd
ingediend en dat de financieel beheerder het visum verleende op 11 februari 2014;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de
bevoegdheden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en
inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en houdende diverse bepalingen
betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende
het bestuurlijk toezicht;
Met unanimiteit;
Beslist:
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
11 februari 2014 voor de opdracht “Structurele aanpassingen brandnormering WZC”.
Art. 2: Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Art. 3: Deze opdracht wordt gegund aan de meest voordelige regelmatige bieder, zijnde
PAN-ALL nv, Diebeke 13 te 9500 Geraardsbergen, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van € 6.915,00 excl. btw of € 7.329,90 incl. 6% btw. De
uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 5 werkdagen.
Art. 4: De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bijzonder bestek met nr. 130108.
Artikel 5: De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het
investeringsbudgetten van 2014.
6. Aanpassing reglement thuisbezorgde maaltijden.
De Raad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn en later wijzigingen, verder het OCMW-decreet,
artikelen 51en 52;
Overwegende dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de reglementen vaststelt die
betrekking hebben op het beleid van het OCMW en op het inwendige bestuur ervan;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 mei 2013
betreffende de vaststelling van het reglement thuisbezorgde maaltijden/warme maaltijden
aan huis;
Gelet op de aanpassing van het reglement thuisbezorgde maaltijden door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 27 augustus 2013 m.b.t. deponeren van de
maaltijdrecipiënten in het restafval;
Overwegende de vaststelling dat de maaltijdtester, d.i. de laatste maaltijd van een
maaltijdronde, in de winterperiode slechts moeizaam de voorgeschreven temperatuur
behaalt;
Overwegende het voorstel van de externe keukenbeheerder om over te schakelen naar
aluminium maaltijdrecipiënten met volgende eigenschappen:
− verhoging van de levertemperatuur met gemiddeld 5 °C,
− opwarming in een conventionele of heteluchtoven is mogelijk, maar niet in een
microgolfoven,
− recyclage is mogelijk via de PMD-vuilniszak;
Gelet op het voorstel om het reglement in die zin aan te passen;
Overwegende dat de gebruikers van de maaltijden nadien op de hoogte dienen gebracht te
worden;
Met unanimiteit;
Beslist:
Artikel 1: De overschakeling naar aluminium maaltijdrecipiënten goed te keuren.
Art. 2: Artikel 5 van het reglement “thuisbezorgde maaltijden/warme maaltijden aan huis”
wordt integraal vervangen als volgt:
“Afspraken i.v.m. het nieuwe bedeelsysteem:
− Gelieve na het nuttigen van de maaltijd het wegwerpmateriaal uit de
boxen te halen en te deponeren bij het PMD-afval.
− Lege boxen dienen meegegeven te worden met de bedelers van de
maaltijden.
− De boxen houden de maaltijd gedurende 3 uur op temperatuur.
− De maaltijdrecipiënten voor zowel de hoofdmaaltijd als de soep kunnen
worden opgewarmd in een heteluchtoven of conventionele oven. De
maaltijdrecipiënten mogen NIET in een microgolfoven opgewarmd
worden.”
Art. 3: De gebruikers van de warme maaltijden worden van deze wijzigingen op de hoogte
gebracht per brief.
7. Toe te voegen documenten meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014.
De Raad,
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de Organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn, in het bijzonder de artikels 144 t.e.m. 159;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen, verder het BVR BBC;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 22 maart 2013 (BB 2013/4) betreffende de strategische
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de
beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de omzendbrief van 18 oktober 2013 (BB 2013/8) betreffende de veralgemeende
invoering van de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het goedgekeurde meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 17 december 2013;
Gelet op het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur belast met het
toezicht van 31 januari 2014 betreffende de opvraging van bijkomende documenten;
Gelet op de toe te voegen documenten in bijlage;
Overwegende dat toe te voegen documenten ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden
aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 258 § 3 van het OCMW – decreet de
toezichtstermijn voor het meerjarenplan en budget van 50 dagen pas begint te lopen nadat
voornoemde ontbrekende stukken zijn binnengekomen;
Met unanimiteit;
Beslist:
Artikel 1: De volgende documenten in bijlage goed te keuren:
Toe te voegen aan de toelichting van het meerjarenplan 2014-2019
− de financiële risico’s (omschrijving en middelen om risico’s te dekken);
− het overzicht van de entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa ;
Toe te voegen aan het budget 2014
− een motivering van de berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat van
het vorige boekjaar;
Toe te voegen aan de toelichting van het budget 2014
− de toelichting bij het investeringsbudget: per nieuwe investeringsenveloppe die
betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de
ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.
Art. 2: Een afschrift van deze beslissing zal samen met de goedgekeurde documenten
binnen de 20 dagen aan College van Burgemeester en Schepenen en aan de
Provinciegouverneur worden overgemaakt.
Bijlage 1: Toe te voegen documenten aan de toelichting van het
meerjarenplan 2014-2019
De financiële risico’s
Pensioenlast van gewezen vastbenoemde personeelsleden:
Er is momenteel geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd daar de wettelijke
basispensioenbijdragen van het vastbenoemde personeel hoger is dan de pensioenlast van
de gewezen vastbenoemde personeelsleden (zie schrijven van RSZPPO van 3/09/2013). In
de periode 2014-2019 wordt er geen ingrijpende wijziging verwacht in deze verhouding.
Bovendien geniet het OCMW van een korting van 1,50% op de wettelijke
pensioenbijdragen.
Investeringen:
De geplande investeringen zijn veelal vervangingsinvesteringen aan het bestaande
patrimonium. Er wordt niet geïnvesteerd in nieuw patrimonium. Op deze wijze tracht het
bestuur het risico op onverwachte onderhoudskosten zo goed als mogelijk uit te sluiten.
Alle geplande investeringen worden gefinancierd met eigen middelen.
Er werden geen andere financiële risico’s gedetecteerd.
Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële
vaste activa
Het OCMW Buggenhout heeft geen vorderingen, aandelen of andere belangen in extern
verzelfstandigde agentschappen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
publiekprivate samenwerkingsverbanden, verenigingen of vennootschappen als vermeld in
titel 8 van het OCMW-decreet, e.a.
Bijgevolg werden er geen entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.
Bijlage 2: Toe te voegen documenten aan pagina 25 van de toelichting
van het budget 2014-2019.
Per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire
beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die
gepaard gaan met de normale exploitatie
Code
Omschrijving
Geschatte ontvangst Geschatte uitgave
exploitatie
exploitatie
IE-2*
Investering: Renovatie doorgangswoning
"tuinhuis"
IE-3**
Investering: aanpassingswerken
Seniorama I en II
* De actie “het tuinhuis renoveren tot doorgangswoning” van de prioritaire doelstelling
“dakloosheid curatief en preventief aanpakken” behelst de renovatie van een bestaande
woning dienstdoend voor de nood- en crisisopvang van dak- en thuislozen tot een
doorgangswoning voor dak- en thuislozen. De geplande investeringen worden volledig
gefinancierd met subsidies van de Nationale Loterij. De ontvangsten en uitgaven zullen in
2014 niet verschillen van voorgaande jaren. Bovendien zijn de huurontvangsten
allesbehalve zeker aangezien de kamers in de doorgangswoning niet permanent bezet zijn.
Raming voornaamste exploitatieontvangsten en –uitgaven
Huur (+- 30% leegstand):
Brandverzekering:
Ontvangsten:
8.400,00
Uitgaven:
105,00
** Het actieplan “de badkamers van Seniorama I renoveren” van de prioritaire doelstelling
“een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden aan de bewoners van de assistentiewoningen in
een aangepaste infrastructuur” behelst de renovatie van de huidige baden met hoge opstand
naar instapdouches zonder opstand. De renovatie wordt gefinancierd met eigen middelen.
De exploitatieontvangsten en - uitgaven zullen in 2014 niet verschillen van voorgaande
jaren en werden opgenomen onder het gelijkblijvend beleid assistentiewoningen dat een
totaaloverzicht geeft van de exploitatieontvangsten en - uitvagen voor alle serviceflats en
assistentiewoningen van Seniorama I, II en III.
Raming voornaamste exploitatieontvangsten en –uitgaven Seniorama I
Huur:
Benodigdheden gebouwen:
Onderhoud tuin:
Afvalophaling:
EGW:
Brandverzekering:
Milieubelasting:
Personeelskosten:
(onderhoud + woonassistent )
Ontvangsten:
130.000,00
16.107,00
Uitgaven:
3.645,00
6.782,00
2.200,00
16.107,00
1.830,67
240,00
14.947,00
Bijlage 3: Toe te voegen aan de toelichting van het budget 2014-2019
Motivatie van de berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat
van het vorige boekjaar.
Bijgaand de tabel die als basis diende voor de berekening van het gecumuleerde
budgettaire resultaat van het vorige boekjaar. Enkel de cijfers van de jaarrekening 2012,
met als correctie de provisie voor vakantiegeld, werden in aanmerking genomen. In elk
geval verschilt onderstaand resultaat weinig met de berekening van het resultaat indien er
wel rekening wordt gehouden met cijfers uit het budget 2013. De cijfers van de
jaarrekening 2013 zullen na budgetwijziging worden ingebracht als nieuw gecumuleerd
resultaat.
8. Klachtenrapportage 2013.
De Raad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn en later wijzigingen, verder het OCMW-decreet,
artikelen 203 en 204;
Gelet op de goedkeuring van het reglement klachtenbehandeling door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van 25 juni 2013, in het bijzonder artikel 11 dat bepaalt dat de
kwaliteitscoördinator jaarlijks een rapport over de klachtenbehandeling van het vorige jaar
overmaakt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het rapport klachtenbehandeling 2013 in bijlage;
Beslist:
Enig artikel: Kennis te nemen van het rapport klachtenbehandeling 2013 in bijlage.
9. Akteneming beëindiging tijdelijke vervanging OCMW-raadslid.
De Raad,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn en later wijzigingen, verder het OCMW-decreet,
artikelen 24 en 26;
Gelet op het schriftelijke verzoek van raadslid Lauwers Karen van 11 juni 2013 aan de
OCMW-voorzitter om haar te laten vervangen door haar eerste opvolger omwille van
tijdelijke verhindering om medische redenen;
Gelet op de akteneming door Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 juni 2013 van de
tijdelijke verhindering raadslid Lauwers Karen en de vervanging door opvolger Vranken
Ward in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst;
Gelet op de e-mail van 14 februari 2013 van mevrouw Karen Lauwers waarin zij stelt dat
zij haar mandaten terug zal opnemen vanaf 11 maart 2014;
Overwegende dat Raad voor Maatschappelijk Welzijn akte neemt van de beëindiging van
de periode van verhindering;
Beslist:
Enig artikel: Neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering van
mevrouw Karen Lauwers. Vanaf 11 maart 2014 neemt mevrouw Karen Lauwers terug haar
mandaten op in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau en het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.
De voorzitter sluit de vergadering om 19.55 uur
ALDUS VASTGESTELD IN DE HIERVOORVERMELDE ZITTING.
DE OCMW-SECRETARIS,
DE OCMW-VOORZITTER,
W. VERMEIREN
R. BUYS