Toelichting OCMW-raad 1 juli 2014 o

Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.07.2014
Toelichtende nota
OPENBARE VERGADERING
1. Goedkeuring van het ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor
maatschappelijk welzijn d.d. 03.06.2014
Zie bijlage.
2. Ter kennisname: principiële beslissing Schepencollege – huis van het kind Herent
Het college wenst het project ‘Huis van het Kind Herent’ op te starten en geeft daarom de
opdracht aan Lien Wauters en Kathleen Verhaegen om 2 dossiers op te maken in verband met
het Huis van het Kind: een erkenningsdossier en een subsidiedossier. Er is vanuit kind en gezin
een oproep tot subsidiering huizen van het kind. De aanvragen moeten ingediend worden ten
laatste op 31 juli 2014. Er wordt een subsidiebedrag van zo’n 8.906,21 euro beschikbaar gesteld
door de Vlaamse overheid van Herent.
Deze actie is niet ingeschreven in het BBC.
3. Ter goedkeuring: Leven en welzijn – buurtinitiatief Casa Manuel
In bijlage vindt u het subsidiedossier.
Deze actie kadert in BBC 2014:
02. Beleid en organisatie
D-13 Vrijwilligers aantrekken, aanmoedigen en waarderen
05. Leven en welzijn
D-26: buurtzorg bevordert het welzijn van de Herentenaar
AP-114: Sociaal Huis laat buurtbewoners kennismaken met bewoners van
doorgangswoningen en LOI.
AP- 115 Sociaal Huis organiseert in de lente 2014 een groot buurtfeest ter inhuldiging
van Casa Manuel.
AP – 116 Sociaal Huis vraagt de subsidie ‘ter bevordering van de sociale cohesie aan’
04. Thuis en ouderenzorg
D-22: Open Cafetaria De Hemelboom en restaurant De Pollepel verder laten doorgroeien tot
een Lokaal Dienstencentrum.
Kan de raad zich akkoord verklaren met dit subsidiedossier?
4. Ter bespreking: beleid en organisatie - organisatiebeheersing: eindrapport Thetis doorlichting
Het eindrapport werd u op 19.06.2014 bezorgd.
De raad wordt geïnformeerd over het advies van Thetis. Over de verder te ondernemen stappen
zijn onderhandelingen binnen de stuurgroep, bestaande uit ambtenaren, schepencollege en vast
bureau, lopende.
Deze actie kadert in BBC 2014:
02. Beleid en organisatie
D-30 organisatiebeheersing en organisatieoptimalisatie: continue verbetering van de werking.
AP-127 Implementeren van de procedure organisatieoptimalisatie: verbeterbronnen
gebruiken om verbeteringen door te voeren.
ACT- 294: Het rapport van de organisatiedoorlichting gebruiken voor bepaalde
veranderingstrajecten.
5. Ter goedkeuring: Beleid en organisatie – Patrimonium: aankoop, leveren en plaatsen
van een tooggeheel met bergingkasten en bijpassend meubilair. (2014/014): gunning
De Raad,
Overwegende dat in het kader van de opdracht “aankoop, leveren en plaatsen van een
tooggeheel met bergingkasten en bijpassend meubilair.” een bijzonder bestek met nr.
2014/014 werd opgesteld door de Technische Dienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 incl. 21%
BTW;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 3 juni 2014 betreffende
het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma’s uit te nodigen
om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
- SCHEVENELS PROJECT INTERIEURS bvba, DELLESTRAAT 49 te 3550 Heusden-Zolder
- SALENS nv, GERARD DAVIDSTRAAT 65 te 8000 Brugge
- ASTRANOVA nv, EENBEEKSTRAAT 53, BUS A te 9070 Destelbergen
- TEAMWORK'S INTERIORS BVBA, Steenweg 88 te 3540 Herk-de-Stad
- TRIPLE-D BVBA, Oude Nethensebaan 33/7 te 3051 Sint Joris Weert
- Verlaenen Daniel, Heerstraat 12 te 3020 Herent
- EQUIPAL BVBA, Ambachtenstraat 2 te 3210 Lubbeek;
Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 13 juni 2014 om 11.00 uur dienden te
bereiken;
Overwegende dat de verbintenistermijn van 90 kalenderdagen eindigt op 11 september 2014;
Overwegende dat 5 offertes werden ontvangen:
- SCHEVENELS PROJECT INTERIEURS bvba, DELLESTRAAT 49 te 3550 Heusden-Zolder
(€ 23.959,40 excl. btw of € 28.990,87 incl. 21% btw)
- SALENS nv, GERARD DAVIDSTRAAT 65 te 8000 Brugge (€ 35.303,95 excl. btw of
€ 42.717,78 incl. 21% btw)
- TEAMWORK'S INTERIORS BVBA, Steenweg 88 te 3540 Herk-de-Stad (€ 35.975,00 excl.
btw of € 43.529,75 incl. 21% btw)
- EQUIPAL BVBA, Ambachtenstraat 2 te 3210 Lubbeek (€ 44.725,00 excl. btw of € 54.117,25
incl. 21% btw)
- Crea-Decor, Lochtemanweg 8 te 3580 Beringen (€ 23.429,08 excl. btw of € 28.349,19 incl.
21% btw)
Gelet op het verslag van nazicht van de offertes van 17 juni 2014 opgesteld door de Technische
Dienst;
Gelet op de bespreking in het Vast Bureau d.d. 16.06.2014.
Overwegende dat de Technische Dienst voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande,
deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend
met de gunningscriteria) bieder, zijnde ,…., tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van …. ;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in explotaiebudget 2014;
6. Ter kennisgeving: beslissing voedselbank Half-weg rond verhuis naar Casa Manuel
Gezien de huidige locatie van de voedselbank Half-weg in de pastorij in Veltem te klein geworden
is, zijn zij op zoek naar een andere locatie. Om tot een centralisatie te komen van een aantal
dienstverleningen voor kansarmen, werd hun een ruimte in de kelders van Casa Manuel
aangeboden. Hier bevindt zich immers al het initiatief tweedehandskleding d’ Akozje en het
aanbod van doorgangswoningen. Half weg heeft echter beslist om op dit aanbod niet in te gaan.
Zij schrijven hieromtrent het volgende:
“Hoewel de ruimte op zich aantrekkelijk is, bleken de nadelen die ze voor ons mee brengt
belangrijker dan de voordelen.
Het feit dat alle voeding via de lift moet passeren is een moeilijk te nemen hindernis. Daarnaast
speelt de ligging ook een grote rol. Nu zijn er medewerkers die gemakkelijk passeren omdat ze
toch vlak bij zijn. Wanneer we naar Herent centrum zouden verhuizen ontstaat het gevoel dat
deze " telkens op en af" moeten wat de belasting erg vergroot.”