PTA vwo 2014-2015 - OSG Sevenwolden

Programma van Toetsing en Afsluiting
bovenbouw VWO
schooljaar 2014/2015
Aan de vwo-leerlingen uit de vierde, vijfde en zesde klassen
Hierna vinden jullie informatie over het schoolexamen 2014-2015, het centraal
examen 2015 en veel van wat daarbij komt kijken. Je hebt deze informatie nodig om
de (school)examens goed door te komen. Lees een en ander dan ook goed door en
noteer belangrijke zaken alvast in je agenda.
Het informatiepakket bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA
(regeling schoolexamens voor de afdeling VWO)
2. Bijlage bij het PTA voor de afdeling VWO
3. Informatie over het centraal examen (CE)
ad 1) In het PTA wordt onder verantwoordelijkheid van de betreffende vakgroep voor
elk vak beschreven
 wat de toetsstof is
 wanneer en in welke vorm de verschillende toetsen plaatsvinden
 wanneer welk (deel van het) schoolexamen herkanst kan worden
 hoe de eindcijfers van het schoolexamen berekend worden.
ad 2,



3) In de Bijlage bij het PTA kun je terugvinden
bepalingen met betrekking tot het schoolexamen en het centraal examen
wat er in het examenjaar allemaal moet gebeuren, en
wanneer dat - voorzover nu bekend - plaatsvindt.
Let op: in de loop van het schooljaar kunnen hierin nog veranderingen komen.
Hierover zul je tijdig worden geïnformeerd.
 andere belangrijke data (uitslag van het examen, herkansing, diplomauitreiking)
Opmerking: het Examenreglement van OSG Sevenwolden is geplaatst op de
schoolwebsite, is te vinden op ItsLearning en ligt ter inzage bij de teamleiders.
In dit reglement vind je (o.a.) je rechten en plichten met betrekking tot
 de organisatie van het eindexamen
 de gang van zaken tijdens het eindexamen
 onregelmatigheden
 beroepsmogelijkheden
Heerenveen, 1 oktober 2014
De heren
A. Visser, teamleider VWO 5,6
E. de Vries, teamleider VWO 4
S.J. Nanninga, secretaris van het examen
kennelijke fouten en omissies in dit document voorbehouden
Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 2014-2015





























van de vakken
officiële afkorting
aardrijkskunde
algemene natuurwetenschappen
bewegen, sport en maatschappij
biologie
culturele en kunstzinnige vorming
Duitse taal- en letterkunde
economie
Engelse taal- en letterkunde
filosofie
Franse taal- en letterkunde
geschiedenis
Griekse taal- en letterkunde
informatica
Latijnse taal- en letterkunde
oriëntatie op loopbaan en beroepskeuze
lichamelijke opvoeding
maatschappijleer (gemeenschappelijke deel)
maatschappijwetenschappen
management & organisatie
muziek
natuurkunde
Nederlandse taal- en letterkunde
profielwerkstuk
scheikunde
tekenen
wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C
wiskunde D
(ak)
(anw)
(bsm)
(biol)
(ckv)
(dutl)
(econ)
(entl)
(fi)
(fatl)
(ges)
(grtl)
(in)
(latl)
(lob)
(lo)
(maat)
(maw)
(m&o)
(mu)
(nat)
(netl)
(pws)
(schk)
(te)
(wisA)
(wisB)
(wisC)
(wisD)
Deze regeling geeft per vak een schematisch overzicht van de schoolexamens in het
schooljaar 2014-2015. Uit dit overzicht kun je aflezen wanneer ongeveer welk
schoolexamen plaatsvindt, waar het over gaat en hoe het wordt meegeteld in de
berekening van het schoolexamencijfer. Ook is voor een aantal vakken een
aanvulling op de algemene herkansingsregeling opgenomen.
De kijk-/luistertoetsen voor Duits, Engels en Frans worden in week 4 (2015)
afgenomen. Bij deze toetsen wordt gebruik gemaakt van een extern toetssysteem
(Cito). Hierdoor is het mogelijk dat het behaalde cijfer later bekend wordt dan
gebruikelijk bij schoolexamens.
In de tabellen wordt met de code S, M, P, G, I of L aangegeven wat voor schoolexamen het betreft. Hierbij staat S voor schriftelijk, M voor mondeling, P voor
practicum, G voor groepsopdracht, I voor individuele opdracht en L voor luistertoets.
Tevens wordt per toets, voor zover mogelijk, aangegeven hoe lang deze duurt. De
afkorting K staat voor kunstdossier.
Deze regeling heet officieel
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van OSG Sevenwolden,
afdeling vwo, 2014-2015
Nadere informatie over de precieze tijd en plaats van de toetsen en de herkansingen
en wat je verder over het schoolexamen moet weten kun je in de loop van het
schooljaar tegemoet zien.
Aardrijkskunde (ak)
Te gebruiken methode
Schrijver
Titel
Uitgever
ISBN
W.Bouritius e.a
W.Bouritius e.a
W.Bouritius e.a
W.Bouritius e.a
de Geo: vwo, Globalisering leer/werkboek
de Geo: vwo, Systeem aarde leer/werkboek
de Geo:vwo, ZO-Azië in beeld leer/werkboek
de Geo:vwo, Wonen in Nederland leer/werkbk
ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff
9789006433166
9789006433180
9789006433203
9789006433227
De toetsen voor de lln. in
Code
T1a
T1b
T1c
T1d
T1e
T1f
T1g
T1h
T1i
T1j
T1k
T1L
Periode van
afname
SE 5.1
SE 5.2
SE 5.3
SE5.4
VWO 5,
cursusjaar 2014-2015
Omschrijving:
Te beheersen leerstof
Wereld: Globalisering Hfdst. 1.1 t/m 1.4
PO Actualiteit
Toets hoofdstuk 1 + 2.1, 2.2, 2.3
Wereld: Globalisering Hfdst. 3.1, 3.2, 3.3
PO Gapminder
Eindtoets hoofdstuk 1, 2 en 3
Aarde: Systeem aarde Hfdst. 1.1 t/m 1.5
PO Muziek = geografie
Toets hoofdstuk 1 en 2.1, 2.2, 2.3
Aarde: Systeem aarde.Hfdst. 3.1 t/m 3.4
PO Film = geografie
Eindtoets hoofdstuk 1, 2, 3 en 4
weging
Soort toets
1x
1x
2x
1x
1x
4x
1x
1x
2x
1x
1x
4x
Tijdsduur
S
50
S
S
50
50
S
S
100
50
S
S
50
50
S
100
Eindcijfer VWO 5 = T1 = gewogen totaal (T1a-T1L) / 20
PO-cijfer niet hoger dan een 8
De toetsen voor de lln. in
Code
T2
T3
T4
Periode van
afname
SE6.1
SE6.2
SE6.3
VWO 6,
cursusjaar 2014-2015
Omschrijving:
Te beheersen leerstof
Leefomgeving: Wonen in Nederland Hfdst. 1 en 2
Leefomgeving: Wonen in Nederland Hfdst. 3
Gebieden: Zuidoost-Azië in beeld Hfdst. 1 t/m 3
Soort toets
Tijdsduur
S
S
S
50
50
100
De praktische opdracht
Code
PO1
Periode van
afname
SE6.2 en
SE6.3
Uiterste
inleverdatum:
01-03-2015
Soort opdracht
Keuze uit:
- ‘Centrale diensten
Christaller’
- ‘Grote rivieren in Lage
Landen’
- ‘Van probleemwijk naar
prachtwijk’
Beoogd eindproduct
Te beheersen leerstof en
vaardigheden
Schriftelijke verslaglegging
- De Geo Wonen in
en/ of
Nederland
(powerpoint/prezi)presentatie - in
tweetallen/groepsverband
zelfstandig doen van een
onderzoek
De berekening van het schoolexameneindcijfer in VWO 6:
(2xT1 + T2 + T3 +2xT4 + PO1)/ 7
Nadere bepalingen ten aanzien van een toets of praktische opdracht uit een
schoolexamenperiode : de (deel)toetsen in VWO 5 en PO1 kunnen niet worden herkanst.
Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
VWO 5
Code
Omschrijving stof
Weging Soort opdracht
Ta
Tb
Tc
Periode
van
afname
SE 5.4
SE 5.4
SE 5.4
Domein Biosfeer
Domein Materie
Domein Leven
1
1
1
Td
SE 5.4
Domein Heelal
1
De berekening van het schoolexameneindcijfer:
(Ta + Tb + Tc + Td ) / 4
Posteropdracht klimaat
Ontwerpopdracht
Natuurwetenschappelijk
verslag over practicum
forensisch onderzoek en
kanker
Presentatie opdracht
Bewegen, sport en maatschappij (bsm)
De toetsen
Code Periode
Van afname
T1
SE 4.3
T2
T3
T4
Omschrijving;
te beheersen leerstof
bewegen en gezondheid (EHBSO) D1, D3
SE 5.3
Bewegen en regelen C3, C4 spelregels C2
bewegen en gezondheid D2
SE 6.2
bewegen en samenleving E1, E2, E3, E4, E5
SE 6.1 t/m 6.3 Theoretische onderzoeksopdracht A, B, C, D, E
Soort toets;
Tijdsduur
S
50
S
50
S
S
50
De praktische opdrachten
Code Periode
Van afname
PO1 4e klas
PO2 5e klas
PO3 SE 4.1 t/m 4.4
5.1 t/m 5.4
6.1 t/m 6.3
PO4 SE 4.1 t/m 4.4
5.1 t/m 5.4
6.1 t/m 6.3
PO5 SE 5.1 t/m 5.4
PO6 SE 4.1 t/m 4.4
5.1 t/m 5.4
6.1 t/m 6.3
Omschrijving
Soort opdracht + sub domeinen: Aantal activiteiten:
Voortgangscijfer BSM 4e klas.
Voortgangscijfer BSM 5e klas.
Spel
B1
zes activiteiten
Turnen
B2
twee activiteiten
Bewegen op muziek B3
Atletiek
B4
één activiteit
vier activiteiten
Zelfverdediging
één activiteit
B5
Deelnemer
C1
Onderlinge instructie A, C2
Te beheersen vaardigheden:
drie doelspelen, twee terugslagspelen
en één slag-/loop spel
keuze uit; springen, acrobatiek,
zwaaien, balanceren en klimmen
stapeldans van min. 2 x 32 tellen
twee loopnummers, één werpnummer
en één springnummer
keuze uit; schermen, judo, kickboksen
alle activiteiten
twee lessen geven,
lesschema met
verslaggeving
Organisatie
A, C3
één sportdag en
verslag
Trainingsschema A, C4, D2 één
trainingsschema
3 Keuzeactiviteiten B6
deelname aan 3
buitenschoolse
activiteiten
min. 80% actieve deelname verplicht
een leidinggevende rol kunnen
vervullen, een logische lesopbouw
kunnen maken en uitvoeren.
een toernooi en buitenschoolse
activiteit (mede)organiseren
trainingsschema opstellen voor eigen
en/of andermans gebruik
actieve deelname (muurklimmen, skiën,
snowboarden, waterskiën, survival,
perslucht duiken, ijshockey)
Eigen fitheid meten D2
Ervaring opdoen in E1
het werkveld
test + verslag
actieve deelname + verslag
fit test ondergaan
min. 6 sportdagen
fluiten/begeleiden
De berekening van het schoolexamencijfer
{T1 + T2 + T3 + T4 + PO1 + PO2 + PO3 + PO4 + PO5} : 9
Nadere bepalingen ten aanzien van een toets of praktische opdracht uit een schoolexamenperiode.
PO1 = Eindrapport cijfer = laatste voortgangscijfer van alle getoetste onderdelen in de 4 e klas.
PO2 = Eindrapport cijfer = laatste voortgangscijfer van alle getoetste onderdelen in de 5 e klas.
In bovenstaande formule zijn PO3 en PO4 het gemiddelde van alle activiteiten binnen die PO’s.
PO3 bestaat uit het gemiddelde van minimaal 10 activiteiten.
Herkansingen van T1 en T2 vallen niet onder PO1 en PO2 .
Herkansingen van PO3 en PO4 worden alleen toegestaan als er sprake was van een blessure of ziekte en zij
binnen de gestelde termijnen van het PTA vallen.
PO5 en T4 zijn niet herkansbaar.
PO6 en het examendossier moeten voldoende worden afgesloten. Dit is naar beoordeling van de docent.
Al het gemaakte en ontvangen werk gaat na goedkeuring in het examendossier.
Biologie (biol)
VWO 4,
groep 2014/2015
Methode: Nectar 3e editie VWO 4
Code
T1a
Periode van
afname
SE 4.1
T1b
SE 4.2
T1c
SE 4.3
T1d
SE 4.4
Leerstof (nieuw)
H1 Gedrag
H2 Soorten en populaties
H3 Ecosystemen
H4 Cel en leven
Practicum/verdiepingsopdracht
H5 Onderzoek
H6 Voortplanting
Practicum/verdiepingsopdracht
H7 Erfelijkheid
H8 Evolutie
Verdiepingsopdracht
Weging
Soort Toets
Tijdsduur
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
S
S
S
S
P
S
S
P
S
S
P
50
50
50
50
100
50
50
100
50
50
150
T1= (T1a+T1b+T1c+T1d) / 4
NB:
Voor elk schoolexamenonderdeel wordt de stof van de voorafgaande schoolexamenonderdelen
bekend verondersteld.
Nadere bepaling ten aanzien van de herkansing van een toets of praktische opdracht:
T1, ofwel de individuele onderdelen die samen T1 opleveren, kunnen niet herkanst worden.
VWO 5, groep 2014/2015
Methode: Nectar 3e editie VWO 5
Code
T2a
Periode van
afname
SE 5.1
T2b
SE 5.2
T2c
SE 5.3
T2d
SE 5.4
Leerstof (nieuw)
H9 Bloedsomloop
H10 Uitscheiding
Practicum/verdiepingsopdracht
H11 Voeding en vertering
H12 Afweer
Practicum/verdiepingsopdracht
H13 Hormonen
H14 Zenuwstelsel
Verdiepingsopdracht
H15 Waarnemen
H16 Sport
Weging
Soort Toets
Tijdsduur
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
S
S
P
S
S
P
S
S
P
S
S
50
50
100
50
50
100
50
50
150
50
50
T2= (T2a+T2b+T2c+T2d) / 4
NB:
Voor elk schoolexamenonderdeel wordt de stof van de voorafgaande schoolexamenonderdelen
bekend verondersteld.
Nadere bepaling ten aanzien van de herkansing van een toets of praktische
opdracht/practicum/verdiepingsopdracht:
T2, ofwel de individuele onderdelen die samen T2 opleveren, kunnen niet herkanst worden.
Voor leerlingen met een havodiploma vormt het niet-afgeronde havo SE eindcijfer het T1 cijfer.
vervolg >>
vervolg: biologie VWO 6,
groep 2014/2015
Methode: Biologie voor jou VWO 4; id. VWO 5; id. VWO 6
De toetsen in VWO 6:
T3
SE 6.1
BvJ vwo6
Thema 1 basisstof 3 t/m 7
Thema 2 basisstof 1 en 4 t/m 7
BvJ vwo6
Thema 3 basisstof 1 t/m 6
Thema 4 basisstof 1 t/m 7
Thema 5 basisstof 1 t/m 5
1
S
100
T4
SE 6.3
1
S
100
NB:
Voor elk schoolexamenonderdeel wordt de stof van de voorafgaande schoolexamenonderdelen
bekend verondersteld.
De berekening van het schoolexameneindcijfer voor VWO 6, cohort 2014/2015:
(T1+T2+T3+T4) / 4
Nadere bepalingen ten aanzien van de herkansing van een toets of praktische opdracht uit een
schoolexamenperiode:
T1 en T2 cijfers tellen ook mee als rapportcijfer. T3 en T4 kunnen herkanst worden.
Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv)
Te gebruiken methode
Schrijver
Titel
Uitgever
Geljon c.s.
Palet, informatieboek
Thieme
Geljon c.s.
Themakatern 1 Helden
Thieme
Geljon c.s.
Themakatern 2 De stad
Thieme
Geljon c.s.
Themakatern 3 Liefde
Thieme
Geljon c.s.
Themakatern 4 De droom
Thieme
Per lesperiode komen aan bod een thema en een kunstdiscipline, te weten:
Beeldende vorming, Drama, Film en fotografie en Muziek en dans
ISBN
9003238502
9003238553
900323857x
9003238766
9003238804
De toetsen
Code
T1
Periode
van afname
SE4.1
T2
SE4.2
T3
SE4.3
T4
SE4.4
Omschrijving;
Te beheersen leerstof
Naar keuze: één van de in SE4.1 behandelde disciplines met de
bijbehorende begrippen *
Naar keuze: één van de in SE4.2 behandelde disciplines met de
bijbehorende begrippen *
Naar keuze: één van de in SE4.3 behandelde disciplines met de
bijbehorende begrippen *
Naar keuze: één van de in SE4.4 behandelde disciplines met de
bijbehorende begrippen *
* te weten:
voor beeldende vorming:
voor drama:
voor film en fotografie:
voor muziek en dans:
Soort toets;
Tijdsduur
S
30
S
30
S
30
S
30
Palet informatieboek, p. 54 t/m 71, 72 t/m 81 óf 82 t/m 89 + aantekeningen
Palet informatieboek, p. 12 t/m 33 + aantekeningen
Palet informatieboek, p. 34 t/m 41, 110 t/m 115 + aantekeningen
Palet informatieboek, p. 26 t/m 33 en 42 t/m 53 + aantekeningen
De gemaakte en beoordeelde toetsen maken deel uit van het kunstdossier dat de leerling in de loop van het
cursusjaar samenstelt.
De opdrachten
Code
PO1
Periode
van afname;
uiterste
inleverdatum
SE4.1
23 oktober 2014
PO2
SE4.2
8 januari 2015
PO3
SE4.3
19 maart 2015
PO4
SE4.4
11 juni 2015
Omschrijving
Soort opdracht:
Beoogd eindproduct:
I een praktische opG dracht m.g.v. de
behandelde discipline
I een praktische opG dracht m.g.v. de
behandelde discipline
I een praktische opG dracht m.g.v. de
behandelde discipline
I een praktische opG dracht m.g.v. de
behandelde discipline
een schriftelijk verslag, materiaal behorende bij een
ontwerp of presentatie thema
verband leggen tussen
kunstvormen
een schriftelijk verslag, materiaal behorende bij een
ontwerp of presentatie thema
verband leggen tussen kunstvormen
een schriftelijk verslag, materiaal behorende bij een
ontwerp of presentatie thema
verband leggen tussen kunstvormen
een schriftelijk verslag, materiaal behorende bij een
ontwerp of presentatie thema
verband leggen tussen kunstvormen
G = groepsopdracht voor 2 à 3 personen
I = individuele opdracht
Te beheersen leerstof
en vaardigheden:
 vervolg
De gemaakte en beoordeelde opdrachten maken deel uit van het kunstdossier dat de
leerling in de loop van het cursusjaar samenstelt.
Het uitvoeringsprogramma
Code
K1
K2
K3
K4
Periode van afronding; wijze
waarop:
SE4.1
23 oktober 2014
SE4.2
8 januari 2015
SE4.3
19 maart 2015
SE4.4
11 juni 2015
Omschrijving
Te verrichten handeling:
Een kunstautobiografie schrijven
Deelnemen aan twee culturele activiteiten
Opdrachten uitvoeren in het kader van een thema
PO1 uitvoeren
T1 afleggen: schriftelijke toets van 30 minuten
Deelnemen aan twee culturele activiteiten
Opdrachten uitvoeren in het kader van een thema
PO2 uitvoeren
T2 afleggen: schriftelijke toets van 30 minuten
Een balans- of periodeverslag schrijven
Deelnemen aan twee culturele activiteiten
Opdrachten uitvoeren in het kader een het thema
PO3 uitvoeren
T3 afleggen: schriftelijke toets van 30 minuten
Deelnemen aan twee culturele activiteiten
Opdrachten uitvoeren in het kader van een thema
PO4 uitvoeren
T4 afleggen: schriftelijke toets van 30 minuten
Een balans- tevens eindverslag schrijven
Beoogd product:
Kunstdossier1
Kunstdossier2
Kunstdossier3
Kunstdossier4
De beoordeling van het kunstdossier
Per periode beoordeelt de desbetreffende periode-leraar de onderdelen van het kunstdossier dat de leerling
gedurende die periode samenstelt. Elk onderdeel dient voldoende te zijn uitgevoerd. Een als onvoldoende
beoordeeld onderdeel moet opnieuw worden gedaan. De periodedocent geeft daar nadere aanwijzingen voor.
De herkansingsregeling van het schoolexamen
Als het kunstdossier aan het eind van het cursusjaar als onvoldoende wordt beoordeeld, bepaalt het team
van CKV-docenten welke aanvullende werkzaamheden de leerling moet verrichten en binnen welke termijn
dat moet gebeuren.
Duitse taal en literatuur (dutl)
Te gebruiken methode: Na Klar
Uitgever: Malmberg
De toetsen
Code
T1
T2
T3
T4
Periode
van afname
SE6.1
SE6.2
SE6.3
SE6.3
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Schrijfvaardigheid: formele brief
Spreekvaardigheid, n.a.v. gelezen literatuur en voorbereide dialogen
Luistervaardigheid
Literatuur: n.a.v. literatuurgeschiedenis en gelezen werken
Soort toets;
Tijdsduur
S
100
M
20*
L
60**
S
50
* per tweetal
** Bij deze toets wordt gebruik gemaakt van een extern toetssysteem (Cito). Hierdoor zijn er afwijkingen
mogelijk in het afnamemoment en het moment waarop de beoordeling bekend gemaakt wordt.
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1 +T2 +T3 + T4) / 4
Economie
Te gebruiken methode
Schrijver
H. Duym e.a.
H. Duym e.a
H. Duym e.a
H. Duym e.a
Titel
Percent Economie 1
Percent Economie 2
Percent Economie studiehulp 1
Percent Economie studiehulp 2
De toetsen
Code
Periode van Omschrijving;
afname
te beheersen leerstof
Soort Tijdsduur
toets
T1
SE6.1
Percent Economie 1 hfdst. 1 t/m 10
S
100
T2
SE6.2
S
100
T3
SE6.3
Percent Economie 1 hfdst. 11 t/m 17
Percent Economie 2 hfdst. 18 t/m 20
Percent Economie 2 hfdst. 21 t/m 29
S
100
De berekening van het schoolexamencijfer: (T1 + T2 + T3) / 3
Engelse taal en literatuur (entl)
De toetsen
Code
T1
Periode
van afname
SE6.1
T2
SE6.2
T3
SE6.3
T4
SE6.3
Omschrijving;
te beheersen leerstof; oefenmateriaal
Schrijfvaardigheid in de vorm van een formele brief;
alle grammatica uit de gehele schoolcarrière + alle gemaakte
oefenschrijfwerk en nagekeken werk uit ath.5 en -6.
Gespreks- en spreekvaardigheid: dialoog/discussie in tweetallen
over een kort tevoren uitgereikte stelling of tekstfragment;
presentatie van / bevraging over leeservaring met twee zelfstandig
gelezen Engelstalige boeken;
voorbereiding: alle klassikale oefensessies in ath.5 en -6.
Luistervaardigheid: Cito kijk- en luistertoets;
oude oefen-Cito kijk- en luistertoetsen, luistertoetsen uit
Alquin + overig klassikaal aangeboden luistermateriaal.
Letterkunde: onderzoek naar kennis en beheersing van in de les
behandelde werken en fragmenten daarvan, literair begrippenapparaat en literatuurgeschiedenis **
Soort toets;
Tijdsduur
S
50
M
20
L
60*
S
50
* Bij deze toets wordt gebruik gemaakt van een extern toetssysteem (Cito). Hierdoor zijn er afwijkingen mogelijk in het
afnamemoment en het moment waarop de beoordeling bekend gemaakt wordt.
** Een eventuele herkansing van deze toets zal mondeling plaatsvinden.
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1 + T2 + T3 + T4) / 4
Franse taal en literatuur
De toetsen VWO 6
Code
T1
T2
Periode
van afname
SE6.1
SE6.2
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Schrijfopdracht op basis van geoefende materialen
Tentamen literatuur/ roman/toneelstuk (Le mur/La leçon)
Soort toets;
Tijdsduur
S
100
S
50
T3
T4
SE6.3
SE6.3
Luistervaardigheid *Kijk- en Luisterexamen CITO
Spreekvaardigheid in 2 tallen: gesprek/dialoog en eigen presentatie
op basis van geoefende materialen
L
M
60
30
* Bij deze toets wordt gebruik gemaakt van een extern toetssysteem (Cito). Hierdoor zijn er afwijkingen mogelijk in het
afnamemoment en het moment waarop de beoordeling bekend gemaakt wordt
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1+T2+T3+T4) / 4
Filosofie (fi)
VWO 6:
Schrijver
Ellen Geerlings
Ellen Geerlings
Tjeerd van der Laar
& Sander Voerman
Titel
Het oog in de storm Deel 1
Het oog in de Storm Deel 2
Vrije Wil
Toetsing van het huidige
V6
Uitgever
Boom
Boom
Lemniscaat
ISBN
978 90 8506 066 4
978 90 8506 065 9
978 90 477 0330 3
cohort
Code
Periode van
afname
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Soort Tijdsduur
toets
T1
SE 4.3
Het oog in de storm deel 1, helemaal
S
60
PO1
T2
T3
SE 5.3
SE 6.1
SE 6.2
Het oog in de storm deel 2, hoofdstuk 8
Vrije Wil, hoofdstukken 1 en 2
Vrije Wil, hoofdstukken 3 en 4
PO
S
S
100
100
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1 + PO1 + T2 + T3) / 4
VWO 4:
Schrijver
Ellen Geerlings
Ellen Geerlings
Nog nader bekend te
maken
Titel
Het oog in de storm Deel 1
Het oog in de Storm Deel 2
Scepticisme; eindexamenkatern
Uitgever
Boom
Boom
ISBN
978 90 8506 066 4
978 90 8506 065 9
Toetsing van het huidige V4 cohort
Code
T1
Periode van afname
SE 4.3
T2
SE 5.2
PO1
SE 5.2
T3
SE 5.4
PO2
SE 5.4
T4
SE 6.3
Omschrijving
Het oog in de storm
deel 1, H3+extra
stof
Het oog in de storm,
deel 2, H5+ extra
stof
Het oog in de storm,
deel 2, H5+ extra
stof
Het oog in de storm,
deel 2, H8+ extra
stof
Het oog in de storm,
deel 2, H8+ extra
stof
Scepticisme,
eindexamenkatern+
extra stof
De berekening van het schoolexameneindcijfer:
T = (T1 + T2 + T3 + T4 + PO1 + PO2) / 6
Soort toets
S
tijdsduur
100
S
100
PO
S
100
PO
S
100
Griekse taal en literatuur (grtl)

vwo 4,
schooljaar 2014-2015:
Code
T1a
Periode van afname
SE4.1
Omschrijving, te beheersen leerstof
Kcv:Synopsis H1(extra mythen),2
en 4 + kunststijlen, geschiedenis
van Griekenland
Kcv:geschiedenis van Rome,
Christendom,kerkbouw, Synopsis
H8
Kcv:Literatuurstudie :leerstof en
vaardigheden: Hoofdstuk 5 en 6 +
bronnen en secundaire literatuur
afhankelijk van het gekozen
onderwerp
T1b
SE4.2
PO1
SE4.3
T1c
SE4.4
Kcv:Synopsis H5 en 6;kunststijlen,
mythen
eindcijfer V4 = T1 = (T1a + T1b + PO1 + 2xT1c ) / 5
S
50
T2
T3
SE5.2
SE5.3
S
M
100
30 (tweetal)
45 (drietal)
T4
T5
SE5.4
SE6.2
S
S
100
100
Nader vast te stellen in 15-16
Individueel pensum (5 pagina’s
OCT + 45 pagina’s teksten in
vertaling)
Nader vast te stellen in 15-16
De CE-stof van SE6.1 en 6.2:
Euripides (Electra)
Soort toets, tijdsduur
S
50
S
50
Werkstuk, presentatie op
school en in Rome
! T1 is alleen als geheel herkansbaar; de onderdelen waaruit T1 bestaat, zijn dat niet.

vwo 5,
schooljaar 2014-2015: de toetsen
Code
T1
Periode van afname
SE5.2
T2
SE5.3
T3
SE5.4
T4
SE6.2
T5
SE6.3

vwo 6,
Omschrijving, te beheersen leerstof
De stof van SE5.1 en 5.2: Lysias en
Euripides (10 pagina’s OCT)
Individueel pensum (5 pagina’s
OCT + 45 pagina’s teksten in
vertaling)
De stof van SE5.3 en 5.4: Homerus
en Plato (10 pagina’s OCT)
De CE-stof van SE6.1 en 6.2:
Herodotus
De CE-stof van SE6.3: Herodotus
Soort toets, tijdsduur
S
100
M
30 (tweetal)
45 (drietal)
S
100
S
100
S
100
schooljaar 2014-2015: de toetsen
Code
T4
Periode van afname
SE6.2
T5
SE6.3
Omschrijving, te beheersen leerstof Soort toets, tijdsduur
De CE-stof van SE6.1 en 6.2:
S
100
Homerus Ilias
De CE-stof van SE6.3: Homerus
S
100
Ilias
De berekening van het schoolexameneindcijfer voor vwo 5 en vwo 6:
(T1 + T2 + T3 + T4 + T5) / 5
Geschiedenis vwo 5
Te gebruiken methode
MEMO Geschiedenis voor de bovenbouw VWO
Handboek VWO
Reader voor thema 5 en 6 door docent samengesteld.
De toetsen
Code
Periode van Omschrijving:te beheersen leerstof
afname
T1a
SE51
P1a
Tijdscharnier +Hoofdstuk 9 , 10 en 11+
kenmerkende aspecten
Thema 1 : Bronnenonderzoek
Soort toets
Tijdsduur
S
100
PO1 :verslag of presentatie in
tweetallen
15
S
100
Thema 2: Bezoek Rijksmuseum
(vervolg op thema De Republiek VWO 4 en
voorbereiding op historische context De
Republiek in VWO 6)
T1b
SE52
P1b
Hoofdstuk 11, 12 en 13 met verdieping +
kenmerkende aspecten
Thema 3 Speelfilm en historische
werkelijkheid
T1c
SE53
P1c
T1d
P1d
T1e
SE54
PO2:presentatie in twee of drietallen 15
+ verslag
Hoofdstuk 13 met verdieping en 14
(zelfstudie) + kenmerkende aspecten
S
Thema 4: Spotprentanalyse 1945- heden
PO3: presentatie individueel+verslag 15
100
Thema 5: Nederlands –I ndië wordt Indonesië S
50
Thema 6:Het Midden-Oosten(Inleiding +
presentaties)
PO4: presentatie, tweetallen
15
S Eindtoets (vaardigheidstoets)
100
Herhaling H1 tm 13 (zelfstudie) +
kenmerkende aspecten en aantekeningen
Eindcijfer VWO 5:
T1 = {2x(T1a+T1b+T1c+T1d) + (P1a+P1b+P1c+P1d) + 3xT1e} / 15
De toetsen en presentaties in vwo 5 kunnen niet worden herkanst.
>> vervolg
vervolg:
geschiedenis vwo 6
Te gebruiken methode:
Handboek MEMO Geschiedenis bovenbouw VWO;
Examenkatern Historische contexten VWO
De toetsen
Code
Periode van
afname
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Soort Tijdsduur
toets
T1
SE51
Memo handboek H 9 tm13 + kenmerkende aspecten
nvt
n.v.t
S
100
S
100
S
100
Thema s VWO 5
Onafgeronde gemiddelde VWO 5= T1
T2
SE61
Memo handboek H1 tm 13 + kenmerkende aspecten
Examenkatern : historische context De Republiek
T3
SE62
Memo handboek H 1 tm 13 + kenmerkende aspecten
Examenkatern : historische context: De Republiek, de Verlichting en
Duitsland
T4
SE63
Memo handboek H 1 tm 13 + kenmerkende aspecten
Examenkatern Historische contexten: De Republiek, de Verlichting,
Duitsland en de Koude Oorlog.
De praktische opdracht (reeds in V5 afgenomen)
Code
PO1
Periode van Omschrijving
afname
Soort opdracht:
SE53
Analyse
spotprent
Beoogd eindproduct:
Individueel
Te beheersen leerstof en
vaardigheden:
mondelinge presentatie van ICT en presentatievaardigheden
20 minuten en schriftelijk
verslag
De berekening van het schoolexameneindcijfer
{2x(T1+T2+T3+T4) + PO1} / 9
Nadere bepaling : PO1 kan niet worden herkanst.
onderzoeksvaardigheden
Informatica
Te gebruiken methode:


Informatica Actief, www.informatica-actief.stoas.nl
Aanvullend lesmateriaal op it’s learning en readers
Voor leerlingen die in 2014/2015 in VWO 4 zitten
Code
Periode van
afname
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Toets/PO
Weging
T1
SE4.1
Informatie digitaal
T1
5%
PO1
SE4.3
Programmeren 1
PO1
5%
PO2
SE4.4
Computers en randapparatuur; Besturingssystemen;
PO2
5%
Computernetwerken; Geschiedenis van de computer
SE 5.1 t/m
SE 6.3
Relationele databases; Databasemanagementsystemen,
Informatiemodellering, Programmeren, Computernetwerken, security,
Verdieping/keuzeonderwerp, Project: De organisatie;
Projectmanagement; Mensen in een project; Informatiesystemen
85%
Voor leerlingen die in 2014/2015 in VWO 5 zitten
Code
Periode van
afname
Omschrijving;
te beheersen leerstof
SE 4.1 t/m
Informatie digitaal; Programmeren 1
Toets/PO
Weging
15%
SE 4.4
T2
SE 5.1
Relationele databases, Databasemanagementsystemen,
T2
15%
PO3
SE 5.2
Programmeren 2
PO3
10%
PO4
SE 5.3
Informatiemodellering
PO4
10%
PO5
SE 5.4
Computernetwerken, security
PO5
5%
SE 6.1 t/m
Verdieping/keuzeonderwerp, Project: De organisatie;
Projectmanagement; Mensen in een project; Informatiesystemen
SE 6.3
45%
Voor leerlingen die in 2014/2015 in VWO 6 zitten
Code
Periode van
afname
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Toets/PO
Weging
SE 4.1 t/m
SE 5.4
Informatie digitaal, Computers en randapparatuur;
Besturingssystemen; Computernetwerken; Geschiedenis van de
computer, Programmeren 1, Programmeren 2, Relationele databases,
Databasemanagementsystemen
PO5
SE 6.1
Informatiemodellering
PO5
15%
PO6
SE 6.2
Verdieping/keuzeonderwerp
PO6
10%
PO7
SE 6.3
Verdieping/keuzeonderwerp
PO7
10%
PO8
SE 6.3
Project: De organisatie; Projectmanagement;
PO8
10%
55%
Mensen in een project; Informatiesystemen
Opmerkingen:





Toetsen worden in de toetsweek afgenomen.
Herkansen van een SE onderdeel in VWO 4 of VWO 5 heeft geen invloed op rapportcijfer.
Inhoud en volgorde van praktische opdrachten in VWO 6 worden bepaald in overleg met examenkandidaten.
PO5 t/m PO8 beslaan steeds een periode van 6 weken.
Praktische opdrachten in periode SE 6.3 kunnen niet herkanst worden.
Lichamelijke Opvoeding (lo)
De toetsen
Code
PO1
PO2
PO3
Periode van Omschrijving
afronding Te verrichten activiteit:
SE 4.2
4.4
SE 5.2
5.4
SE 6.1
6.2
Te beheersen vaardigheden:
Actieve deelname aan de binnen - en locatiesportdag Deelname bekwaamheid in praktische,
sociale en organisatorische zin
Actieve deelname aan de binnen - en locatiesportdag Deelname bekwaamheid in praktische,
sociale en organisatorische zin
Actieve deelname aan minimaal vier keuzeactiviteiten 100% actieve deelname en voldoende
van sportoriëntatie (totaal 12 lessen)
praktische ervaring in de keuzeactiviteiten
De beoordeling van het schoolexamen
PO1, PO2 en PO3 moeten voldoende of goed uitgevoerd worden. Dit kan door 100% actieve
deelname.
Wanneer alle drie de PO’s beoordeeld zijn met goed, is de eindbeoordeling goed. In alle
andere gevallen voldoende.
Een onvoldoende heeft invloed op het slagen van de eindexamenkandidaat. Vandaar dat er
dan ter compensatie een nader te bepalen praktische en/of theoretische opdracht moet
worden uitgevoerd, dan wel een nader te bepalen inhaalprogramma moet worden gevolgd.
Latijnse taal en literatuur (latl)

vwo 4,
schooljaar 2014-2015:
Code
T1a
Periode van afname
SE4.1
T1b
SE4.2
PO1
SE4.3
T1c
SE4.4
Omschrijving, te beheersen leerstof
Kcv:Synopsis H1(extra mythen),2
en 4 + kunststijlen, geschiedenis
van Griekenland
Kcv:geschiedenis van Rome,
Christendom,kerkbouw, Synopsis
H8
Kcv:Literatuurstudie :leerstof en
vaardigheden: hfdst. 5 en 6 +
bronnen en secundaire lit., afh. van
het gekozen onderwerp
Kcv:Synopsis H5 en 6;kunststijlen,
mythen
T1a
SE4.1
Kcv:
T1b
SE4.2
Kcv:
PO1
SE4.3
Kcv:
T1c
SE4.4
Kcv:
eindcijfer vwo 4 =T1 = (T1a + T1b + PO1 + 2x T1c ) / 5
Soort toets, tijdsduur
S
50
S
50
Werkstuk, presentatie op
school en in Rome
S
50
S
S
50
50
S
50
! T1 is alleen als geheel herkansbaar; de onderdelen waaruit T1 bestaat, zijn dat niet.
T2
T3
SE5.2
SE5.3
T4
T5
SE5.4
SE6.2

vwo 5,
Periode van afname
SE5.2
T2
SE5.3
T3
SE5.4
T4
SE6.2
T5
SE6.3
vwo 6,
S
M
S
S
100
30 (tweetal)
45 (drietal)
100
100
schooljaar 2014-2015: de toetsen
Code
T1

Nader vast te stellen in 15-16
Individueel pensum (5 pagina’s
OCT + 45 pag. teksten in vertaling)
Nader vast te stellen in 15-16
De CE-stof van SE6.1 en 6.2:
Historiografie
Omschrijving, te beheersen leerstof
De stof van SE5.1 en 5.2: Martialis,
Catullus en Plinius (10 pagina’s
OCT)
Individueel pensum (5 pagina’s
OCT + 45 pagina’s teksten in
vertaling)
De stof van SE5.3 en 5.4: Cicero en
Tacitus (10 pagina’s OCT)
De CE-stof van SE6.1 en 6.2:
Vergilius
De CE-stof van SE6.3: Vergilius
Soort toets, tijdsduur
S
100
M
30 (tweetal)
45 (drietal)
S
100
S
100
S
100
schooljaar 2014-2015: de toetsen
Code
T4
Periode van afname
SE6.2
T5
SE6.3
Omschrijving, te beheersen leerstof Soort toets, tijdsduur
De CE-stof van SE6.1 en 6.2:
S
100
Cicero en Plinius
De CE-stof van SE6.3: Cicero en
S
100
Plinius
De berekening van het schoolexameneindcijfer in vwo 5 en vwo 6:
(T1 + T2 + T3 + T4 + T5) / 5
LOB
(loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
De activiteiten
Periode van
afname;
Omschrijving
Pf1
SE41
Provinciale Beroepenvoorlichting I
Leeuwarden
Schriftelijk verslag
V
Pf2
SE42 en SE43
Opdrachten KeuzeWeb
I
Schriftelijk verslag
V
Pf3
SE43
Voorlichting vervolgopleidingen
door oud leerlingen
I
Schriftelijk gesprek
F
Pf4
SE43
College Carrousel,
I
Schriftelijk verslag
V
I
Schriftelijk verslag
V
Code
Activiteit
Beoogde eindproducten:
Verplicht/Facultatief
mits ingeloot RUG
Pf5
SE41 t/m SE44
Gesprek met mentor
Pf6
SE51 t/m SE54
Bezoek minimaal twee algemene I
open dagen WO of HBO instelling
F
Pf7
SE51 t/m SE54
Gesprek met mentor
I
V
Pf8
SE53
Voorlichting vervolgopleidingen
door oud leerlingen
I
Pf9
SE54
Speeddate beroependragers
I
V
Pf10
SE55
Gesprek met decaan
I
V
Pf11
SE61
Voorlichtingsavond WO instelling I
V
Pf12
SE61 t/m SE63
Open dag WO of HBO
instelling/Dag op locatie WO
instelling
I
V
Pf13
SE61 t/m SE63
Proefstuderen/meeloopdag bij
gekozen instelling
I
V
Pf14
SE63
Voorlichting vervolgopleidingen
door oud leerlingen
I
F
Pf15
SE53
Gesprek met decaan
I
Vaststellen vervolgopleiding
V = verplicht
F = facultatief
I = individuele opdracht
Schriftelijk verslag
V
V
De gemaakte en beoordeelde opdrachten en verslagen maken deel uit van het portfolio dat de
leerlingen in de loop van vwo 4, vwo 5 en vwo 6 samenstellen.
Maatschappijleer (maat)
Te gebruiken methode
Schrijver
Linthorst, M.Y., c.s.
Linthorst, M.Y., c.s.
Titel
Thema's Maatschappijleer, lesboek
Thema's Maatschappijleer, werkboek
(gemeenschappelijk deel, VWO 4)
Uitgever
Essener
Essener
ISBN
9789086740543
9789086740550
De toetsen
Code
Periode
van afname
T1
SE4.1
T2
SE4.2
T3
SE4.3
T4
SE4.4
PO1
SE 4.1
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Wat is maatschappijleer?
lesboek hfdst. 1 en 2 plus aantekeningen
het thema rechtsstaat, lesboek hfdst. 1 t/m 9 plus aantekeningen
het thema parlementaire democratie
lesboek hfdst. 1 t/m 6+ 9 plus aantekeningen
verzorgingsstaat
lesboek hfdst. 1 t/m 7 plus aantekeningen
het thema pluriforme samenleving
lesboek hfdst. 1 t/m 8 plus aantekeningen het thema
Toepassen analyseschema
PO2
SE4.2
Presenteren Politieke Partij
PO3
SE4.3
Toekomst Verzorgingsstaat
De berekening van het schoolexameneindcijfer:
{T1 + 2x(T2+T3 +T4) + PO1+PO2+PO3} / 10
LET OP: de drie praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst.
Soort toets;
Tijdsduur
S
50
S
50
S
50
S
50
Nader te
bepalen
Nader te
bepalen
Nader te
bepalen
Maatschappijwetenschappen (maw)
Te gebruiken methode
Examenmodule
De toetsen
Code
T1a
T1b
T1c
T1d
T2
T3
T4
Periode
van afname
SE51
SE52
SE53
SE54
SE6.1
SE6.2
SE6.3
Massamedia
Mens en werk
Criminaliteit, strafrecht en samenleving
Politieke besluitvorming
Mens, milieu en samenleving
Ontwikkelingssamenwerking
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Module Werk
Module Milieu
Module Politiek
Module Politiek en internationale verhoudingen
Module Rechtsstaat en onderzoek
Module Politieke besluitvorming
Module Massamedia
Soort toets;
Tijdsduur
S
50
S
50
S
50
S
50
S
50
S
50
S
50
De praktische opdrachten
Code
Periode
van afname;
Omschrijving
Soort opdracht:
PO1
PO2
PO3
SE51
SE52
SE53
G/I Nader te bepalen
G/I Nader te bepalen
G/I Nader te bepalen
Beoogd eindproduct:
Te beheersen vaardigheden:
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
 De vier deeltoetsen T1a -T1d en de drie PO’s uit VWO 5 vormen samen het T1 cijfer.
Berekening schoolexamencijfer T1 :
T1 = {2x(T1a+T1b+T1c+T1d) + PO1+PO2+PO3} / 11
De berekening van het schoolexameneindcijfer
(T1 + T2 + T3 + T4) / 4
Nadere bepalingen ten aanzien van de herkansing van een toets of praktische opdracht uit een
school-examenperiode:
De deeltoetsen en PO’s uit het vijfde leerjaar kunnen niet worden herkanst.
Management en Organisatie (M&O)
Te gebruiken methode:
schrijver
Luc Repiels
Luc Repiels/
Huib Stoffels
Huib Stoffels
Luc Repiels
Huib Stoffels
Huib Stoffels
Huib Stoffels
titel
Stichting en Vereniging
Marketing & Logistiek
uitgever
Uitgeverij Stoffels
Uitgeverij Stoffels
isbn
978-94-6020-111-0
978-94-6020-116-5
De Eenmanszaak dl1
Organisatie & Personeel
De Naamloze Vennootschap
De Eenmanszaak dl2
De Industrie
Uitgeverij Stoffels
Uitgeverij Stoffels
Uitgeverij Stoffels
Uitgeverij Stoffels
Uitgeverij Stoffels
978-94-6020-112-7
978-94-6020-115-8
978-94-6020-118-9
978-94-6020-113-4
978-94-6020-117-2
V6 schooljaar 2014-2015
Code
Periode van
afname
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Soort Tijdsduur
toets
T1
SE6.1
De Industrie
S
100
T2
SE6.2
Stichting en Vereniging , De Eenmanszaak dl.1,
Organisatie & Personeel
S
100
T3
SE6.3
De Naamloze Vennootschap, De Eenmanszaak dl.2,
De Industrie
S
100
Berekening schoolexamencijfer: (T1+T2+T3) / 3
Muziek (mu)
Te gebruiken methode
Schrijver
Overmars c.s.
Titel
Intro
Uitgever
ThiemeMeulenhoff
De toetsen
Code
T1
T2
Periode
van afname
SE6.1
SE6.2
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Scriptie
Inzicht hebben in een muziekhistorische ontwikkeling adhv een eigen
werkstuk over een muziekhistorisch onderwerp en bronnenboek.
Solfège
Klassikaal:
1 – twee melodiefragment noteren
– een ritme noteren in 4 /4 en 6/8 maatsoort
Soort toets;
Tijdsduur
M
30
S
20
P
20
S
100
Individueel:
2 – onvoorbereid spelen
– onvoorbereid treffen / zingen
3 – een melodie en/of ritme improviseren
T3
SE6.3
Werkmap 1: Horen, Zien, Schrijven + stencils solfège
Geschiedenis / solfège / instrumenten:
Aan de hand van luisteropdrachten en partituren:
- inzicht tonen op stilistisch / muziekhistorisch gebied
- termen en begrippen uit de algemene muziekleer
kunnen toepassen en noteren
Werkmap 1 helemaal en Bronnenboek
Stencils muziekgeschiedenis
Stencils algemene muziekles
Muziek op maat VWO over instrumenten
De praktische opdracht
Code
PO1
Periode
van afname;
uiterste
inleverdatum
SE6.3
Nader te bepalen
Omschrijving
Soort opdracht:
Te beheersen vaardigheden:
G Praktijk en eindconcert:
Alleen en in groepsverband spelen en/of zingen van 7 werken uit minimaal 4
verschillende cultuurperioden, waaronder eigentijds werk op tenminste twee
instrumenten. Daarbij geldt de stem als een instrument. Wanneer een werk is
ingestudeerd, wordt op initiatief van de kandidaat een opname gemaakt. Deze
opnames worden beoordeeld.
Uit het verzamelde materiaal wordt een keuze gemaakt voor de openbare presentatie te houden aan het eind van de cursus. Zie ook lijst met informatie en
aanwijzigingen die in de les is uitgereikt.
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1 + T2 + T3 + PO1) / 4
Beoogd eindproduct:
Natuurkunde
VWO 4, 2014-2015
Te gebruiken methode
Schrijver
Titel
M. Dirksen et al.
Newton 4 VWO 4e editie
Uitgever
Thieme- Meulenhoff
ISBN
9789006312867
De toetsen
Code
T1a
Periode van
afname
SE 4.1
T1b
SE 4.2
T1c
SE 4.3
T1d
SE 4.4
Omschrijving
Te bestuderen hoofdstukken
Toets hs 1
Toets hs 6a
Verslag over een PO1
Toets hs 2
Toets hs 4a
Toets hs 4
Toets hs 5
Verslag over een PO2 (hs 6b)
Toets hs 3
Weging Soort toets;
Tijdsduur
2
50
S
2
50
S
1
S
2
50
S
2
50
S
2
50
S
2
50
S
1
S
2
50
S
De berekening van het schoolexamencijfer
T1 = (T1a + T1b + T1c + T1d ) / 4
VWO 5, 2014-2015
Te gebruiken methode
Schrijver
Bas Blok et al.
Titel
Newton 5 VWO 4e editie
Uitgever
Thieme- Meulenhoff
ISBN
9789006312911
Code Periode
van
afname
T2a
SE 5.1
Omschrijving;
Te beheersen leerstof
weging Soort toets;
Tijd toets
Toets over hoofdstuk 7
3
S
50
T2b
SE 5.2
Toets over hoofdstuk 9 en keuzekatern Biofysica
3
S
50
T2c
SE 5.3
T2d
SE 5.4
Verslag van een proef PO3
Toets over hoofdstuk 10
Toets over hoofdstuk 8 en keuzekatern Geofysica
1
3
3
S
S
S
50
50
De berekening van het schoolexamencijfer
T2 = (T2a + T2b + T2c + T2d) / 4
 vervolg 
vervolg
natuurkunde: VWO 6, 2014-2015
Te gebruiken methode
Schrijver
Kortland et
al.
Titel
Uitgever
Newton 3e editie VWO informatie boek 1, 2 Thieme
en 3
Meulenhoff
Newton 3e editie VWO verwerkingsboek 1,2
en 3
ISBN
Code Periode
van
afname
T3
SE 6.1
Omschrijving;
Te beheersen leerstof
weging Soort toets;
Tijd toets
Toets over hoofdstuk 11, 15, 16,17
1
S
100
T4
SE 6.2
Toets over hoofdstuk 9, 12, 18,19
1
S
100
T5
SE 6.3
Toets over hoofdstuk 13, 14, 20
1
S
100
De berekening van schoolexameneindcijfer
Eindcijfer = {T1 + (2x T2) + T3 + T4 + T5} / 6
Nadere bepalingen





POn is groepsopdrachten voor twee of drie personen. Kan per PO verschillen.
POn dient 10 dagen na practicum te worden ingeleverd.
De periodegemiddelden in V4 vormen samen T1 en deze telt één keer mee voor het eindcijfer.
De periodegemiddelden in V5 vormen samen T2 en deze telt twee keer mee voor het eindcijfer.
De leerstof van alle hoofdstukken waarbij een a of een b is vermeld, wordt minimaal één week voor
de toets aan leerlingen bekend gemaakt.
Voor alle leerjaren geldt:
* Voor proefwerken en schoolexamens mogen leerlingen geen grafische rekenmachine gebruiken.
Het gebruik daarvan is alleen in de les, bij PO’s en tijdens het centraal examen toegestaan.
* Alleen de toetsen in vwo 6 kunnen herkanst worden.
Nederlandse taal en literatuur (Netl)
Te gebruiken methodes:
Diverse syllabi samengesteld door de vakgroep Nederlands.
Bekend wordt verondersteld de theorie in de methodes Nieuw Nederlands en Laagland.
Voor de kandidaten van vwo 5/6 in het schooljaar 2014-2015:
Code Periode
Omschrijving / te beheersen leerstof
Soort toets:
Tijdsduur
T1
SE5.4
Spreekvaardigheid
M
Deelname aan een debat, op basis van door de
kandidaat geselecteerde en geordende
documentatie volgens aanwijzingen van de docent.
Een debatteam legt in een lesuur het SE af en werkt
bovendien als jury voor een ander debatteam.
50 (in de
les)
T2
SE6.1
Schrijfvaardigheid
Gedocumenteerd schrijven over een door de
vakgroep samengestelde documentatiemap,
uitgereikt aan het begin van het SE. Bekend wordt
verondersteld: de aard en opbouw van de
tekstsoorten uiteenzetting, beschouwing en betoog,
de theorie met betrekking tot publieksgerichtheid en
de regels met betrekking tot spelling en zinsbouw.
S
150
T3
SE6.2
Literatuur
Mondeling schoolexamen -individueel of in duo’sover twaalf literaire werken uit de Nederlandse
literatuur. Drie werken van voor 1880, een novellenen poëziebundel worden tijdens de lessen
behandeld.
M
15 of 30
T4
SE6.3
Leesvaardigheid
De kandidaat kan een tekst analyseren,
interpreteren, beoordelen en (delen ervan) beknopt
samenvatten. Ook worden argumentatieve
vaardigheden getoetst. Stijl en spelling worden
beoordeeld.
S
100
De berekening van het schoolexamencijfer:
{T1 + (2x T2) + T3 + (2x T4)} / 6
Nadere bepalingen ten aanzien van de herkansing van een toets uit een schoolexamenperiode:
(1) Voor de herkansing van T1 geldt, dat de vorm waarin de herkansingstoets wordt afgenomen, mede
afhankelijk is van het aantal herkansers. De examinatoren van de vakgroep Nederlands stellen die
vorm vast.
NB: T1 is alleen herkansbaar als schoolexamen, niet als toets voor de overgang.
(2) T3 (mondeling SE literatuur) is niet herkansbaar.
Profielwerkstuk (PWS)
De toets
Code
PWS
Periode
van afname;
uiterste
inleverdatum
SE 6.1 en 6.2
uiterste
inleverdatum:
12 februari 2015
Omschrijving
Soort opdracht:
Beoogd eindproduct:
G Zie verstrekte
handleiding
profielwerkstuk
Verslag + logboek
Te beheersen leerstof
en vaardigheden:
Onderzoeksvaardigheden en
presentatievaardigeheden
G= groepsopdracht voor drie personen
Van elke leerling wordt aanwezigheid en actieve deelname verwacht op de presentatieavond
op donderdag 19 februari 2015.
Een schriftelijke uitgeprinte én een digitale versie van het PWS en logboek dienen op
donderdag 12 februari 2015 ingeleverd te worden.
Bij gebleken ongelijke inzet van de groepsleden kan de begeleider een verschillend cijfer aan de
verschillende groepsleden toekennen.
Nadere bepalingen ten aanzien van de herkansing van een toets uit een schoolexamenperiode:
Het PWS kan niet herkanst worden.
Scheikunde (schk)
VWO 4 2014-2015
Te gebruiken methode
Schrijver
Bekkers, R.
Code
Titel
Chemie 4 VWO 6e editie
Diverse modules
Uitgever
Noordhoff uitgevers
PO1a
Periode van
afname
P1
Te beheersen leerstof
T1a
SE 4.1
PO1b
P2
T1b
SE 4.2
PO1c
P3 en P4
Reisverslag, practicumverslagen ecoreizen,
procesbeoordeling
Chemisch rekenen, atoombouw en chemische binding
(ecoreizen + extra’s)
Zoutchemie, chemisch rekenen
(H5)
Koolstofchemie 1, chemisch rekenen
(H3)
Demonstreren van scheikunde (H7)
T1c
SE 4.3
Schoonmaken (H6)
T1d
SE 4.4
Energie, snelheid , evenwicht, rendement
(H7+8)
ISBN
Soort
toets
S proces
Tijd
(min)
-
S
50
S + Verslag
+ werkplan
S
50 + 50
Proces +
presentatie
S
-
S
50
50
50
De berekening van het schoolexamencijfer T1 in VWO 4:
T1 = {(PO1a + 2x PO1b + PO1c ) + 2x(T1a + T1b + T1c + T1d)} / 12
Geen van deze deeltoetsen of PO’s is herkansbaar.
VWO 5 2014-2015
Te gebruiken methode
Schrijver
Bekkers, R.
Code
PO2a
T2a
PO2b
T2b
T2c
PO2c
T2d
Titel
Uitgever
Chemie 5 VWO 6e editie
Noordhoff uitgevers
Diverse modules
Periode van
Te beheersen leerstof
Soort
afname
toets
P1
Opzetten en uitvoeren onderzoekje (H 9)
P+S
SE5.1
Koolstofchemie 2 (H 10)
S
P2
Ontwerpopdracht (H 11)
P+S
P2
Redoxreacties (H 11)
S
SE 5.2
Zuren en basen (H 9 + 12)
S
P3
Analysetechnieken (H 13)
P+S
SE5.4
Groene chemie in de industrie (H 14) en Kunststoffen
S
(H 15)
ISBN
Tijd
(min)
50
50
50
50
50
2 x 50
100
De berekening van het schoolexamencijfer T2 in VWO 5:
T2 = {(PO2a + PO2b + 2x PO2c ) + 2x(T2a + T2b + T2c + T2d)} / 12
Geen van deze deeltoetsen of PO’s is herkansbaar.
>>vervolg>>
- vervolg scheikunde
VWO 6, 2014-2015
Te gebruiken methode
Schrijver
Franken P, c.s.
It’s Learning
De toetsen
Code
Titel
Chemie Overal deel 2 en 3
FS-Sk-V6/T1 (voor theorie en oefeningen van deel 1)
T1
Periode van
afname
SE 6.1
T2
SE 6.2
T3
SE 6.3
NB.
Uitgever
Omschrijving
Te bestuderen hoofdstukken
Atoombouw en chemische binding
Zouten
Chemisch rekenen
Reactiesnelheid en chemisch evenwicht (Hs 11)
Zuur- basechemie (Hs 16 en chemie in mond)
Redoxchemie (Hs 9+14)
Polariteit van stoffen (Hs 12)
Instrumentele analysetechnieken (Hs 13)
Koolstofchemie (Hs 15+17)
Stereochemie.(Hs 10)
Biochemie (Hs 18 en module biotechnologie)
Industriele chemie (module biotechnologie en Hs 19)
ISBN
Soort
toets
S
Tijdsduur
S
100
S
100
100
Voor elk schoolexamen wordt de stof van de voorafgaande schoolexamens bekend verondersteld.
De praktische opdracht
Code
Periode van
afname
Omschrijving
Soort opdracht
PO1
G
SE 5.3
G = groepsopdracht voor 2 à 3 personen.
De berekening van het schoolexameneindcijfer:
{4x(T1 + T2 + T3) + 3x PO1} / 15
Beoogd eindproduct
Werkplan, meetbrief
en verslag
Te beheersen stof en
vaardigheden
Zelfstandig enkele korte
onderzoekjes kunnen opzetten
en uitvoeren
Tekenen (te)
Te gebruiken methode
Schrijver
P. de Hartog
Titel
Kunst op niveau
Uitgever
Lambo b.v.
Cito
Themabundel CSE
Website digischool
CvE
ISBN
978-94-6062008-9
De toetsen
Code
T1
T2
T3
Periode
van afname
SE6.1
SE6.2
SE6.3
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Kunstgeschiedenis gerelateerd aan het thema van het CSE
Kunstbeschouwing gerelateerd aan het thema van het CSE
Powerpoint-presentatie gerelateerd aan het thema van het CSE
Soort toets;
Tijdsduur
S
100
S
100
M
25
NB Schriftelijke voorbereiding van T3 conform afspraken uiterlijk 2 weken voor T3 inleveren.
De praktische opdracht
Code
PO1
Periode
van afname;
uiterste
inleverdatum
SE6.1 / SE6.2
jan 2015
Omschrijving
Presentatie en toelichting van eigen praktisch werk n.a.v. het Centraal Praktisch
Examen van vorig schooljaar
N.B. 1 PO1 betreft 2- en/of 3-dimensionale voorstudies, beeldend onderzoek en een collectie.
Bijbehorende procesbeschrijvingen en werkboeken dienen uiterlijk één week voor toetsperiode
SE6.2 te worden ingeleverd.
N.B. 2 In januari 2015 start op school het Centraal Praktisch Examen. Dit gebeurt overeenkomstig de
voorschriften van de CvTE.
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1 + T2 + T3 + PO1) / 4
Nadere bepalingen ten aanzien van de herkansing van een toets of praktische opdracht uit een
school-examenperiode:
 Alleen T1 kan worden herkanst.
Wiskunde A (wisA)
Te gebruiken methode
Schrijver
Schooljaar 2014-2015
Code
Periode
van afname
T1
SE5.4
T2
SE6.1
T3
SE6.2
T4
SE6.3
Titel
Getal en Ruimte 2007
Uitgever
EPN
Omschrijving;
te beheersen leerstof
hfdst 1, 4, 6, 8, 9 en 11
hfdst 2, 5, 7, 10, 12, 14 en16
hfdst 1, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15
alle examenstof
ISBN
Soort toets;
Tijdsduur
S
100
S
100
S
100
S
100
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1 + T2 + T3 + T4 ) / 4
Wiskunde B (wisB)
Te gebruiken methode
Schrijver
Schooljaar 2014-2015
Code
Periode
van afname
T1
SE5.3
T2
SE5.4
T3
SE6.1
T4
SE6.2
T5
SE6.3
Titel
Getal en Ruimte 2007
Uitgever
EPN
Omschrijving;
te beheersen leerstof
hfdst 2, 3, 7 en 10
hfdst 5, 6, 9 en 11
hfdst 4, 8, 12 en 14
hfdst 7, 10, 13 en 14
Alle examenstof
ISBN
Soort toets;
Tijdsduur
S
100
S
100
S
100
S
100
S
100
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1 + T2 + T3 + T4 + T5) / 5
Wiskunde C (wisC)
Te gebruiken methode
Schrijver
Schooljaar 2014-2015
Code
Periode
van afname
T1
SE5.4
T2
SE6.1
T3
SE6.2
T4
SE6.3
Titel
Getal en Ruimte 2007
Omschrijving;
te beheersen leerstof
hfdst 1, 4, 6, 8, 9, 10
hfdst 2, 5, 7, 11, 13 en 15
hfdst 1, 3, 4, 6, 8, 10 en 14
alle examenstof
De berekening van het schoolexamencijfer
(T1 + T2 + T3 + T4 ) / 4
Uitgever
EPN
ISBN
Soort toets;
Tijdsduur
S
100
S
100
S
100
S
100
Wiskunde D (wisD)
Te gebruiken methode: eigen materiaal
Schooljaar 2014-2015
huidige groep vwo 5
Code
T1a
T1b
T1c
T1d
Periode
van afname
Periode 1
Periode 2
Periode 3
Periode 4
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Vectormeetkunde
Combinatoriek en Kansrekening
Complexe getallen
Kansrekening en Statistiek
Soort toets;
Tijdsduur
T
100
T
100
T
100
T
100
De berekening van het schoolexamencijfer voor vwo5: T1 =(T1a+T1b+T1c +T1d) / 4
Opmerking: de toetsen betreffen 100 minuten toetsen die gegeven worden in de toetsweken aan het eind
van de betreffende periode.
Schooljaar 2014-2015
huidige groep vwo 6
Code
T4
T5
T6
Periode
van afname
periode 1
periode 2
periode 3
Omschrijving;
te beheersen leerstof
Kansrekening en Statistiek
Discrete dynamische modellen en getaltheorie
Continue dynamische modellen
Soort toets;
Tijdsduur
T
100
T
100
T
100
Opmerking: de toetsen betreffen 100 minuten toetsen die gegeven worden in de toetsweken aan het eind
van de betreffende periode.
De berekening van het uiteindelijk schoolexamencijfer: (T1+T2+T3+T4+T5+T6) / 6
Toelichting: in VWO 5 zijn in het schooljaar 2013-2014 drie schoolexamens afgenomen.
Overzicht van de schoolexamens VWO in het schooljaar 2014 - 2015
Tijdens de toetsperiodes:
4.1
vak
AK
ANW
BSM
BIOL
CKV
DUTL
ECON
ENTL
FI
FATL
GES
GRTL
IN
LATL
MAAT
MAW
M&O
MU
NAT
NETL
SCHK
TE
WISA
WISB
WISC
WISD
VWO 4 - toetsperiode
4.2
4.3
4.4
5.1
T1a-c
T1a
T1
T1b
T2
T1
T1c
T3
T1d
T4
T2a
VWO 5 - toetsperiode
5.2
5.3
5.4
T1d-f
T1g-i
T2b
T2
T2c
T1j-l
T1a-T1d
T2d
T1
T1a
T1a
T1
T1a
T1
T1b
T1c
T1b
T2
T1c
T4
T1b
T1
T1c
T2
T1d-e
T3
T1
T2
T3
T1a
T1b
T1c
T1d
T2c
T2d
T1
T2d
6.1
T2
VWO 6 - toetsperiode
6.2
6.3
T3
T4
T3
T4
T4
T2
T2
T2
T3
T2
T3
T4
T3 + T4
T3
T3 + T4
T4
T5
T3
T2
T2
T4
T3
T2
T2
T3
T4
T3
T5
T4
T3
T3
T5
T4
T3
T3
T4
T5
T4
T6
T3
T1
T1
T1
T2
T1
T2
T3 + T4
T4
T5
T2
T3
T1a
T1b
T1c
T1d
T2a
T2b
T1a
T1b
T1c
T1d
T2a
T2c
T1
T1a
T1b
T1c
T1
T2
T1
T1d
T2
T1
T1
T3
T2
T1
T1
T2
T3
T2
T4
Verdeling van de praktische opdrachten VWO in het schooljaar 2014 – 2015
Tijdens de lesperiodes:
4.1
vak
AK
ANW
BSM
BIOL
CKV
DUTL
ECON
ENTL
FI
FATL
GES
GRTL
IN
KCV
LATL
LO
MAAT
MAW
M&O
MU
NAT
NETL
SCHK
TE
WISA
WISB
WISC
WISD
VWO 4 - lesperiode
4.2
4.3
4.4
PO1 +
→+
→+
→
PO3 +
PO4 +
→+
→+
→+
→+
→
→
PO6 +
→+
→+
→
PO1
PO2
PO3
PO4
PO1
PO1
5.1
VWO 5 - lesperiode
5.2
5.3
5.4
VWO 6 - lesperiode
6.1
6.2
6.3
PO1 +
→
PO3 +
PO4 +
→+
→+
→+
→+
PO6 +
→+
→+
PO7/8
PO2 +
PO3 +
PO4 +
PO5 +
PO6 +
→+
→+
→+
→+
→+
→+
→+
→+
→+
→+
→
→
→
→
→
PO1
PO2
PO3
PO4
PO2
PO1
PO3
PO4
PO5
PO5
PO6
PO1
PO2
PO2
PO3 +
→
PO1
PO1
PO1
PO2
PO3
PO1
PO2
PO3
PO1
PO1
PO1a
PO1b
PO2
PO1c
+→
PO3
PO2a
PO2b
PO2c
PO1 +
→
Verklaring van afkortingen:
SE4.*
SE5.2
Tn
POn
schoolexamenperiode 4e klas, bepaalde deelperiode
deelperiode 2 van 5e klas
mondelinge of schriftelijke toets nummer
praktische opdracht nummer
BIJLAGE
bij het Programma van Toetsing en Afsluiting van
OSG Sevenwolden, afdeling vwo
Wanneer in het Examenreglement van OSG Sevenwolden of in deze bijlage wordt
gesproken van de (locatie)directeur, dient men te lezen: de directeur vwo.
De secretaris van het examen is de heer S.J. Nanninga.
Nadere bepalingen ten aanzien van de organisatie van het schoolexamen
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
Schoolexamenperioden.
Onderdelen van het schoolexamen vwo worden afgenomen in het vijfde en
zesde leerjaar en in beperkte mate in het vierde leerjaar.
Schriftelijke en mondelinge schoolexamentoetsen worden deels in lesvrije
perioden afgenomen, deels binnen een zgn. toetsband. Dat is een aantal
weken waarin zowel lessen worden verzorgd als (schoolexamen)toetsen
worden afgenomen. De toetsband komt niet voor in vwo 6.
Schoolexamenperiode 41 (SE41) bv. valt samen met de eerste lesvrije periode
in vwo 4, SE53 bv. is de toetsband in vwo 5 in maart/april 2015.
Het aantal schriftelijke toetsen per vak en de per toets toegestane
tijd.
Het aantal schriftelijke toetsen per vak is bepaald op maximaal vier en per
schoolexamenperiode maximaal één. Voor de vakken natuurkunde,
wiskunde-B, Latijn en Grieks is het aantal toetsen maximaal vijf.
Daarnaast kunnen er voor de vakken die dat betreft maximaal twee
schoolexamentoetsen mondeling worden afgenomen, per schoolexamenperiode maximaal één.
Een schriftelijke toets duurt 50 of 100 minuten. Voor het vak NETL is eenmaal
een toets van 150 minuten toegestaan.
Kijk- en luistertoetsen bij de moderne vreemde talen duren ca. 60 minuten.
De maximale tijd van een mondelinge toets bedraagt 30 minuten.
Een mondelinge toets waar drie of meer kandidaten tegelijkertijd aan
deelnemen, duurt maximaal 45 minuten.
3
3.1
Praktische opdrachten (PO’s).
De leerling moet ten hoogste twee praktische opdrachten per vak uitvoeren.
Deze moeten voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in het
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
In afwijking hiervan geldt dat voor het vak lichamelijke oefening drie volledige
praktische opdrachten moeten worden gemaakt, en voor de vakken bewegen,
sport en maatschappij (BSM) en informatica (IF) zes, resp. acht stuks.
Bij een aantal vakken leveren deel-PO’s in de loop van een schooljaar samen
uiteindelijk één PO-cijfer op.
4
Het combinatiecijfer
Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de hierna te noemen
vakken die met een cijfer op de cijferlijst staan. Het combinatiecijfer wordt op
de cijferlijst vermeld en telt mee bij de uitslagbepaling.
Voor het vwo betreft het de vakken
- algemene natuurwetenschappen (ANW); wordt alleen nog in het huidige en
het volgende schooljaar aangeboden in vwo 5.
- maatschappijleer (algemene deel),
- klassieke culturele vorming (KCV); vervalt vanaf het huidige vwo 4-cohort.
- het cijfer voor het profielwerkstuk (PWS)
Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst
vermelde afgeronde gehele cijfers gemiddeld. Vervolgens wordt dat
gemiddelde weer afgerond op het naastbij liggende gehele getal (5,5 wordt 6
en 5,45 wordt 5). Als één van de aan het combinatiecijfer bijdragende
onderdelen een drie of lager is, kan de leerling niet slagen.
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
Het profielwerkstuk
Het profielwerkstuk is een uitgebreide praktische opdracht en heeft betrekking
op één of meer vakken van het eindexamen. Ten minste één van deze vakken
heeft een omvang van 400 uur. Met het profielwerkstuk sluit de leerling als
het ware zijn profiel af. Hier zijn 80 klokuren mee gemoeid. Via het
profielwerkstuk worden vaardigheden, kennis en inzicht getoetst. Net als bij
een gewone praktische opdracht tellen bij de beoordeling het werkproces, het
eindresultaat en de presentatie mee.
Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer dat meetelt voor het
combinatiecijfer.
De leerling maakt een profielwerkstuk dat moet voldoen aan de voorwaarden
zoals die zijn omschreven in de Handleiding Profielwerkstuk, die elke leerling
via ItsLearning kan raadplegen. De handleiding wordt ook op de website van
OSG Sevenwolden geplaatst.
De school geeft in deze handleiding nadere aanwijzingen voor het
vervaardigen van een acceptabel profielwerkstuk en geeft de datum aan
waarop het profielwerkstuk uiterlijk moet zijn afgerond.
Herkansing schriftelijke, praktische en/of mondelinge toetsen.
Met inachtneming van de in het PTA geboden mogelijkheden moet een leerling
een herkansing van een toets en/of een praktische opdracht digitaal volgens
een voorgeschreven format aanvragen bij de secretaris van het examen vóór
een door de locatiedirecteur te bepalen datum en tijdstip.
Herkansingstoetsen moeten worden afgelegd op de momenten die door de
locatiedirecteur worden vastgesteld. Indien een leerling verhinderd is daarbij
aanwezig te zijn, wordt hij niet in staat gesteld om de herkansing op een
ander tijdstip alsnog te maken. Zie ook art. 14b.3 van het Examenreglement.
Praktische opdrachten kunnen onder voorwaarden worden herkanst volgens
een door de desbetreffende vakgroep op te stellen tijdschema. Zie ook
art. 14.3 van het Examenreglement.
Een leerling die in de gelegenheid wordt gesteld een herkansingstoets af te
leggen, ontvangt van de secretaris digitaal bericht over tijd en plaats van deze
herkansingstoets.
Rapportage van schoolexamenresultaten.
De school stelt na elke toetsperiode waarin schoolexamentoetsen zijn
afgenomen, de leerlingen en de leraren-examinatoren via een tussentijds
rapport op de hoogte van de schoolexamenresultaten. Ouders en verzorgers
worden geacht door de leerlingen te worden geïnformeerd.
Na afronding van het schoolexamen controleren leerling en leraar-examinator
samen de behaalde schoolexamencijfers en het daaruit voortvloeiende
eindcijfer van het schoolexamen.
Verschillen de bevindingen over de toegekende cijfers, dan wordt de
secretaris geraadpleegd. Het cijfer dat vermeld staat op het werk van de
leerling is bindend.
7.4
7.5
8
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Uiterlijk een week voor aanvang van het centraal examen ontvangt elke
leerling, voor zover van toepassing, een rapport met daarop, per vak, een
overzicht van de behaalde schoolexamencijfers en alle daaruit voortvloeiende
eindcijfers van het schoolexamen en de beoordeling van de vakken waarvoor
geen cijfer wordt vastgesteld.
De leerling is verplicht eventuele fouten of omissies in dit rapport onmiddellijk
te melden bij de teamleider en de secretaris van het examen. Kloppen de
cijfers, dan tekent de leerling voor akkoord op de daarvoor bestemde lijst.
De archivering van het schoolexamen: het examendossier
Het schoolexamen brengt nogal wat met zich mee. Er wordt dan ook een
dossier van bijgehouden: het examendossier. Van dit examendossier bewaart
de school tot een half jaar nadat de leerling de school heeft verlaten:
deze algemene informatie over het schoolexamen
het Examenreglement van onze school
het Programma van Toetsing en Afsluiting
alle nadere instructies voor praktische opdrachten, handelingsdelen en het PWS
alle toetsopgaven + correctiemodellen
alle opdrachten verstrekt in het kader van praktische opdrachten en het PWS
alle beoordelingen van werkstukken
alle cijfer- en beoordelingslijsten en schoolexamenrapporten.
(a), (b) en (c) worden in ieder geval gepubliceerd op ItsLearning en de schoolwebsite. Daarnaast ligt dit materiaal ter inzage bij de teamleiders.
Nadat de leerling zich akkoord heeft verklaard met de beoordeling ervan, krijgt hij al
zijn gemaakte schoolexamenwerk mee om zelf te bewaren.
Na afloop van elke schoolexamenperiode ontvangt de leerling tevens een schoolexamenrapport (h).
De leerling dient zijn gemaakte en geretourneerde schoolexamenwerk en de hem
uitgereikte schoolexamenrapporten goed te bewaren, in ieder geval tot een half jaar
na het verlaten van de school.
Einde BIJLAGE
Nadere bepalingen ten aanzien van de organisatie van het centraal examen
1
De indeling van het eindexamen
Voor al je vakken doe je examen. Dit examen bestaat per vak uit één of twee delen:
1. het schoolexamen (SE). Dit examendeel verzorgt onze school zelf
2. het centraal examen, kortweg CE, dat voor alle vwo-scholen in ons land gelijk is.
Het schoolexamen bestrijkt de leerjaren vwo 4, 5 en 6. Het centraal examen wordt
afgenomen aan het einde van vwo 6. Voordat je aan het centraal examen kunt
beginnen, moet je je schoolexamens hebben afgerond.
De volgende vakken op het vwo bestaan uit alleen schoolexamenonderdelen:
 algemene natuurwetenschappen (ANW)
 bewegen, sport en maatschappij (BSM)
 culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
 maatschappijleer [gemeenschappelijke deel, vierde klas] (MAAT)
 informatica (IF)
 lichamelijke opvoeding (LO)
 wiskunde-D (WD)
 profielwerkstuk (PWS)
Alle overige vakken sluit je af met een schoolexamen én een centraal examen. Het
schoolexamencijfer en het cijfer van het centraal examen zijn getallen die op één
decimaal zijn afgerond. Beide gedeelten tellen even zwaar. Het examencijfer is dus
het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer van het centraal examen.
Dat gemiddelde wordt ten slotte afgerond op een geheel getal.
Nieuw
Bedenk dat, om te slagen voor je eindexamen, je examencijfers vanaf 2014 moeten
voldoen aan drie extra eisen, naast die van de al langer geldende slaag/zakregeling:
 eis (A), al van kracht vanaf het centraal examen 2012:
Het gemiddelde van al je CE cijfers (dus zonder de SE cijfers) moet 5,50 of hoger zijn.
 eis (B), met ingang van het centraal examen 2013:
Je mag niet lager dan één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal
examen) halen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde samen.
Voldoen je resultaten niet aan deze beide toegevoegde eisen, dan ben je gezakt voor het
examen.
 eis (C), met ingang van het examen 2014:
Je moet de rekentoets hebben afgelegd. De uitslag van de rekentoets telt nog niet mee in de
slaag/zakregeling. Dat is pas het geval vanaf het examen in 2016. Het cijfer voor de rekentoets
wordt in 2015 echter wel (apart) vermeld op je cijferlijst.
2
Het Centraal Examen (CE) vwo 2015
Het tijdschema voor het Centraal Examen 2015 vwo ziet er als volgt uit:
[typefouten voorbehouden]
Datum:
Tijd:
Vak:
ma 11 mei
13.30-16.30
Nederlands
di 12 mei
09.00-11.30
tekenen
wo 13 mei
13.30-16.30
wiskunde A, B, C
ma 18 mei
9.00-12.00
geschiedenis
13.30-16.30
natuurkunde
9.00-12.00
Grieks
13.30-16.30
economie
9.00-11.30
Duits
13.30-16.30
biologie
9.00-12.00
aardrijkskunde
13.30-16.00
Engels
9.00-12.00
Latijn
13.30-16.30
maatsch.wetenschappen
9.00-12.00
filosofie
13.30-16.00
Frans
9.00-11.30
muziek
13.30-16.30
scheikunde
di 19 mei
wo 20 mei
do 21 mei
vr 22 mei
di 26 mei
wo 27 mei
Ruim voor aanvang van het CE ontvang je een rooster dat je precies vertelt wanneer
je waar moet zijn.
De examenuitslag na het eerste tijdvak (CE1)
1. De examenuitslag wordt, na het eerste tijdvak, vastgesteld op donderdag
11 juni 2015.
2. Er wordt door de teamleiders en overige leidinggevenden naar gestreefd om de
leerlingen die afgewezen zijn tussen 14.00 uur en 17.00 uur telefonisch te
informeren. Zodra alle niet-geslaagden zijn gebeld, worden de namen van de
geslaagde kandidaten gepubliceerd bij de hoofdingang van de locatie
Fedde Schurer en op ItsLearning.
3. De leerlingen die niet zijn geslaagd worden op donderdag 11 juni om 19.00 uur
op school verwacht om hun herkansingsmogelijkheden te bespreken.
4. Geslaagden worden op donderdag 11 juni om 20.00 uur op school verwacht om
hun examenresultaten te vernemen. Op grond hiervan kunnen zij besluiten om
gebruik te maken van de mogelijkheid tot herkansing (art.28
Examenreglement).
Herkansing van het Centraal Examen (tweede tijdvak, CE2)
1. Elke leerling heeft voor één vak recht op herkansing.
2. Herkansing van het eindexamen is alleen mogelijk voor een vak waarin al in het
eerste tijdvak examen is afgelegd; het eindcijfer van het schoolexamen van dat
vak blijft gehandhaafd.
3. Als definitief eindcijfer voor het CE geldt na herkansing het hoogste van de twee
eindcijfers behaald in het eerste en in het tweede tijdvak.
4. Het aanvragen van een herkansing moet gebeuren via een speciaal formulier, te
verkrijgen bij de secretaris. Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 12 juni, 12.00
uur persoonlijk worden ingeleverd bij de examensecretaris.
5. Om de leerlingen die willen herkansen te helpen bij de keus van het te
herkansen vak en om aanwijzingen te geven, zijn de examinatoren op
donderdag 11 juni vanaf 19.00 uur beschikbaar.
6. Via ItsLearning wordt aangegeven waar en wanneer de herkansingen vanaf
diinsdag 16 juni zullen plaatsvinden. Voor enkele vakken worden deze
herkansingen buiten Heerenveen op vrijdag 19 juni afgenomen.
7. Precieze data en tijdstippen voor het centraal examen, tweede tijdvak (CE2)
worden in maart 2015 door het College voor Toetsing en Examens (CvTE)
bekendgemaakt.
8. Een leerling die in het eerste tijdvak om een geldige reden - dit ter beoordeling
van de directeur - verhinderd is geweest om aan één of meer toetsen van het
CE deel te nemen en die voor afronding van zijn eindexamen is aangewezen op
het tweede tijdvak, mag, als hij wil herkansen, alvast voor een ander vak
herkansen in het tweede tijdvak. Voor de toets(en) die hij eventueel daarnaast
nog moet afleggen, wordt hij verwezen naar de staatsexamencommissie voor
een examen in het derde tijdvak (augustus 2015).
9. Een leerling die om een geldige reden - dit ter beoordeling van de directeur verhinderd is om in het tweede tijdvak van zijn recht op herkansing gebruik te
maken, wordt verwezen naar de staatsexamencommissie (derde tijdvak, aug.
2014).
De examenuitslag na het tweede tijdvak
1. De normen worden naar verwachting door het CvTE op vr. 26 juni 2015
beschikbaar gesteld. Zodra de locatiedirecteur, teamleiders en de secretaris, na
controle van de cijfers door de leraren-examinator, de uitslag hebben kunnen
vaststellen, wordt de leerling die na het eerste tijdvak was afgewezen, over de
uitslag gebeld.
De diploma-uitreiking
1. De diploma-uitreiking zal plaatsvinden op donderdag(na)middag 2 juli 2015.
Tijdstip en locatie(s) worden tzt. bekendgemaakt.
2. De leerling dient persoonlijk bij de diploma-uitreiking aanwezig te zijn om het
diploma in ontvangst te nemen en te ondertekenen.
3
Gedragsregels bij schoolexamen- en CE-toetsen
Wees op tijd aanwezig in de ruimte waar je volgens je schoolexamenof CE-rooster moet zijn. Ben je 30 minuten of meer te laat, dan word je niet
meer tot de schoolexamentoets / het CE-examen toegelaten. Voor telaatkomen
bij kijk-/luistertoetsen gelden nog strengere regels: zie het Examenreglement.
2. Jassen, tassen, lectuur, etuis, mapjes, e.d. worden niet in de examenruimtes
toegelaten . Telefoons , andere communicatieapparatuur, camera’s, digitale
spelletjes, tablets en (personal) audio ♫ - of videoapparatuur zijn evenmin
toegestaan.
1.
3.
4.
Etenswaren mogen alleen in doorzichtige verpakking in de examenruimte
aanwezig zijn.
Voor een schoolexamentoets / toets van het CE neem je mee:
 een vulpen of zeer goede, blauw of zwart schrijvende balpen
 twee goed geslepen potloden en vlakgum
 één markeerstift is toegestaan
 geen correctiepen of correctielak (Typex).
 voldoende opgeladen accu of batterijen voor rekenmachine; eventueel
reservebronnen
Bij het Centraal Examen vwo zijn uitsluitend de volgende hulpmiddelen
toegestaan:
- alle vakken
tekenpotlood, blauw en rood kleurpotlood, liniaal
met millimeterverdeling, geodriehoek, passer;
niet-grafische rekenmachine (zie *)
ééndelig Nederlands woordenboek, niet-digitaal;
- aardrijkskunde
Grote Bosatlas, 54e druk (s)
- biologie
BINAS, 5e druk (s)
- klassieke talen
woordenboek LA-NL, GR-NL, niet-digitaal; nadere
info bij vakdocent
- management & organ.
goedgekeurde grafische rekenmachine, zie **
- mod. vreemde talen
één- of tweedelig woordenboek, niet-digitaal
- natuur- en scheikunde
goedgekeurde grafische rekenmachine, zie **;
BINAS, 5e druk (s)
- wiskunde A, B en C
goedgekeurde grafische rekenmachine, zie **
deze hulpmiddelen worden tijdens het Centraal Examen door de school verzorgd.
5.
(s)
Voor de Binas uitgave (5e druk) is een erratum uitgegeven. Zie voor errata de site
www.noordhoffuitgevers.nl > voortgezet onderwijs > zoeken op ‘Binas errata’. Het
is toegestaan deze fouten in Binas te verbeteren.
In de examenzalen is ook speciaal papier aanwezig, zoals millimeterpapier,
logaritmisch papier en waarschijnlijkheidspapier. Wanneer tijdens het examen blijkt
dat je dit nodig hebt, kun je een surveillant vragen je dergelijk papier te geven.
*
Niet toegestaan is het gebruik tijdens het examen van niet-grafische reken machines
die

alfanumeriek zijn

op het lichtnet moeten worden aangesloten

tijdens het examen opgeladen worden

geluidsoverlast bezorgen

voorzien zijn van een schrijfrol, alarminstallatie dan wel zend- en/of
ontvangstmogelijkheden

grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster.
**
Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet met het lichtnet of met
andere apparatuur verbonden worden. Zij mag evenmin door meer dan één
kandidaat gebruikt worden. Verder is het niet toegestaan dat de kandidaat
tegelijkertijd de beschikking heeft over twee
grafische rekenmachines.
Ten slotte is het niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt
gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal examen.
De meest recente toegestane grafische rekenmachines zijn:
- Casio FX-9750GII, FX-9850Gplus, CFX-9850GBplus, FX-9860G/FX-9860GII of
FX-9860G SD/FX-9860GII SD, CG10, CG20
- Hewlett Packard 38G of 39G+
- Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900
- Texas Instruments 83, 83 plus, 84 of 84 plus, silver edition
- Texas Instruments TI-Nspire en TInSpire CX, alleen de versie zonder CAS (de TINspire CAS is niet toegestaan).
TI levert ook een opvallend oranje extern gemonteerde cradle waarmee communicatie met
een externe computer mogelijk is. Deze cradle is bij het centraal examen niet toegestaan.
Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven
daarmee niet of minder goed te maken zijn. De grafische rekenmachines genoemd in de
Septembermededeling 2006 van het CvTE voldoen nog.
Over het gebruik van hulpmiddelen tijdens de schoolexamentoetsen word je verder
door je vakdocent geïnformeerd.
Voor alle toetsen van schoolexamen en centraal examen gelden bovendien
de volgende bepalingen:
 Je maakt je werk, behalve tekeningen of grafieken, met vul- of balpen, niet met
potlood. Tekeningen en grafieken maak je wel met potlood.
 Het gebruik van correctielak of iets vergelijkbaars is niet toegestaan.
 Je mag geen papier meenemen naar het examenlokaal; je maakt het werk op
papier dat de school je verstrekt.
 Nadat de opgaven zijn uitgedeeld en de surveillant, teamleider, directeur en/of
secretaris het tijdstip van aanvang én beëindiging van de toets heeft
vastgesteld, mag je aan het werk.
 Tijdens het examen heerst volstrekte stilte.
 Als de surveillant, teamleider, directeur en/of secretaris het einde van de toets
aankondigt, leg je je pen neer. Pas als al het werk is ingenomen, mag je praten
en daarna vertrekken.
 Ben je eerder klaar? Leg dan je werk zo neer dat degenen die achter of naast je
zitten er geen blik op kunnen werpen.
 Je mag niet voor het einde van de gestelde toetsduur vertrekken.
 Voor opmerkingen of vragen tijdens de toets (naar de wc, meer antwoordpapier
oid.) trek je de aandacht van de surveillant door je arm op te steken.
Vragen over de toets zelf mogen niet door de surveillant beantwoord worden.
 Wanneer de rust in de examenruimte onverhoopt wordt verstoord en je daar
last van hebt, kun je dat melden aan de surveillant. Bedenk daarbij wel dat
bepaald schoolgedruis, zoals dat van een leswisseling, er gewoon bij hoort.
 Gedurende het laatste kwartier van een toets mag je niet van je plaats, dus ook
niet naar de wc.
 Overtreding van een of meer van de hierboven genoemde gedragsregels wordt
beschouwd als een onregelmatigheid, zoals genoemd in artikel 5 van het
Examenreglement en kan vérgaande consequenties hebben.
Voor vragen over of naar aanleiding van het Examenreglement of het
Programma van Toetsing en Afsluiting kun je je wenden tot je teamleider of de
secretaris van het examen.