"Beantwoording Kamervragen over de relatie

> Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag
Minister-President
Aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Binnenhof 19
2513 AA Den Haag
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Onze referentie
3780179
Datum
2 oktober 2014
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op vragen van het lid Van Raak (SP)
d.d. 4 april 2014, kenmerk 2014Z06207.
DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
Mark Rutte
Pagina 1 van 2
2014Z06207
Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister-president over de
relatie tussen prins Bernhard en de geheime diensten
1
Klopt het dat prins Bernhard in 1995 opdracht heeft gegeven aan de toenmalige
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), de voorganger van de Algemene
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), om hem inlichtingen te verschaffen over
het dossier dat de Amerikaanse geheime diensten over de prins zouden hebben?
1)
2
Welke opdrachten of suggesties heeft prins Bernhard nog meer gegeven aan de
BVD of aan andere geheime diensten?
3
Heeft prins Bernhard de toenmalige minister-president op de hoogte gesteld van
zijn verzoek aan de BVD?
4
Voor welke andere personen is de BVD of zijn andere geheime diensten nog meer
bereid geweest opdrachten uit te voeren?
5
Bent u bereid de Commissie voor Toezicht betreffende de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten (CTIVD) te vragen een onderzoek te doen naar de contacten
tussen prins Bernhard en de Nederlandse veiligheidsdiensten?
1) http://politiek.thepostonline.nl/2014/04/03/bernhard-gaf-vaker-opdracht-aanveiligheidsdiensten/
Antwoorden
1-5
Prins Bernhard is in 2004 overleden. De BVD is in 2002 opgevolgd door de AIVD.
Wijlen prins Bernhard was geen opdrachtgever van de BVD of andere geheime
diensten. De BVD en andere geheime diensten zijn werkzaam geweest binnen de
hiervoor geldende wettelijke kaders. De motie inzake een onderzoek die op 4
december 2013 is ingediend (Kamerstukken II 2013/4, 33750 III, nr. 5) is op 5
december 2013 door de Tweede Kamer verworpen.
Pagina 2 van 2