Verslag gezamenlijk planteam 17 juli 2014

Verslag planteam Reigerpad Weimansweg
vergadering
aanwezig
Planteam Reigerpad Weimansweg
Bep Polderdijk (bewoner), Erwin van Leeuwen
(bewonersondersteuning), Anouk Thijssen
(Havensteder), Salina Teeuw (Havensteder),
Bionda Schrooten (bewoner), Wim Butter
(bewoner), Els Verschoor (bewoner), Johan
Henderson (BOV), Hakima El Hajjami
(bewoner), Luuk Verschoor (bewoner), Hennie
van den Haspel (bewoner), Joris Molenaar
(supervisor) en Sandra Aarts (architect) en
Aad de Muijnck (bewoner)
Datum
17 juli 2014
Tijd, plaats
19.30 uur- 21.30 uur, Vreewijkhuis, Dreef 83
afwezig
Annita van der Hout (bewoner), Nancy Polderdijk
(bewoner), Cor van der Hout (bewoner), Sjors van
Wel (HVV),André van Wel (BOV), Thea de Reus
(bewoner), Anne-Marie Smal (bewoner), en René
van Gogh (bewoner)
voorzitter / verslag
Anouk / Salina
actie door
1
Opening
Anouk opent de vergadering en heet iedereen welkom. Streven is om
21.00 uur te eindigen.
2
Mededelingen
a. Nieuwe projectleider van de gemeente is Allyson Mannsur. Zij is trekker
van de buitenruimte. Zij gaat ook het IP opstellen.
b. We hebben afgelopen periode veel gesprekken gehad met de
constructeur. Op basis van de ingemeten scheefstand zijn we tot de
conclusie gekomen dat we 70 woningen op palen moeten gaan zetten. Het
verbreden van de bestaande fundering bleek helaas geen goede
oplossing. We hebben in de financiën altijd rekening gehouden met 50
woningen. De kosten voor een palenfundering aanbrengen zijn hoog. We
gaan na de zomer en vóór het versturen van de renovatievoorstellen kijken
welke consequenties dit heeft. Er zijn namelijk bouwkundig ook wat
tegenvallers geweest tijdens de renovatie van de modelwoningen. We
hebben aan de buitenzijde van de woning een aantal bezuinigingen
gezocht, welke niet te maken hebben met het comfort van de woning, maar
wel kosten besparen. Sommige dubbele goten zijn verwijderd en enkele
draaiende delen zijn vaste delen geworden. Aan de achterzijde willen we
PVC regenpijpen gaan toepassen in plaats van zink. Al deze financiële
zaken worden na de vakantie op een rij gezet.
3
Vaststellen verslag van 16 juni
Het verslag is vastgesteld en kan op de website van VreewijkVerder
worden geplaatst.
4
Terugkoppeling
a.
Bezoeken aan de modelwoningen (stuk van Lizzy zie
Planteam Weimansweg-Reigerpad
Pagina 1 van 4
17-07-2014
Verslag planteam Reigerpad Weimansweg
bijlage)
- De keukenkastjes boven horen 70 cm te zijn. Bij het
nameten in de modelwoningen blijken ze 64.5 cm te zijn.
- Bij Reigerpad 9 is zeker de wens dat de openslaande
deuren aan de achterzijde vervangen kunnen worden door
een raam.
- Bewoners willen geen inloopkast in de slaapkamer boven.
b.
Overleg welstand (toelichting Joris)
We hebben veel bereikt, niet alles. Oorspronkelijke schuine
dakkapellen mogen blijven. Gevel indeling kan ook anders per
woning aan de tuin kant. Goot onder de dakkapel hoeft niet te
worden toegepast. Er is meer eenvoud in de uitvoering en dit is
gunstig voor de financiën. Welstand was onder de indruk van
al het werk wat we met zijn allen hebben verzet. Het
straatbeeld is een aandachtspunt bij welstand en is van publiek
belang. De oorspronkelijke ramen met details komen terug. De
roedes komen aan de straatkant. De kleurstelling moet in de
geest zijn van de kleuronderzoek en mag licht oker zijn. De
kleur moet passen bij de stenen. SD-4270 gele oker licht heeft
de voorkeur van de bewoners. Sandra en Joris kijken hier in
augustus naar.
Bewoners zijn teleurgesteld over de raamindeling met roedes.
Joris snapt dit wel, maar welstand beschouwt dit als een
essentieel punt in de cultuurhistorische waarde. De andere
ramen mogen wel zonder roedes.
Er is een gesprek geweest met de rijkdienst, monumenten en
welstand en directie Havensteder hierover. We hebben er met
zijn allen alles aan gedaan.
Moet het wit in de boerderijwoningen in de Weimansweg terug
worden gebracht? Waar het is blijft zo. Waar het niet aanwezig
is, wordt het niet aangebracht. Het moet wel een geheel zijn,
niet een woning wel en de ander niet.
De schuren zijn hoger uitgevoerd dan ze oorspronkelijk waren.
De hekjes en de schuren blijven dezelfde hoogte als nu.
Alles wat nu blauw is wordt straks groen S5540-G10Y.
Het ruitje in de voordeur is voor sommigen te hoog. Als het wat
lager kan graag.
c.
Doortrekken achterpaden ( Sandra – presentatie, kaart
Lizzy)
d.
Definitief ontwerp dakkapel (Sandra – presentatie)
Bewoners vinden de dakkapel zoals die er nu uitziet mooi.
e.
Isolatie (Sandra – presentatie)
Volgende keer komt er een terugkoppeling hierover. Niemann
is de energie labels aan het berekenen. Waar de ruimte is en
Planteam Weimansweg-Reigerpad
Pagina 2 van 4
17-07-2014
Verslag planteam Reigerpad Weimansweg
het toelaat zullen we zeker benutten. Het behalen van de
energie label (minstens B voorkeur voor A) is leidend.
f.
Elektrapunten (Anouk - Terugkoppeling op papier)
g.
Planning
Na de zomervakantie hebben we een nieuwe afspraak met welstand. Dan
zijn de aandachtspunten van welstand verwerkt voor alle woningtypes. We
weten dan pas welk effect het heeft op de planning en het verzenden van
het renovatievoorstel. 3 september komt Welstand bijeen. Een week
daarna verwachten we het verslag en hebben we tijd om te kijken wat dit
doet met de planning.
Rondvraag
Joris: Weimansweg 10 t/m 24: boven kleine kamer en badkamer aan de
straat kant. Daar behouden we de drie ramen zoals nu en behouden we
het straatbeeld.
De presentatie wordt gemaild. De uitganspunten van bewoners zijn goed
opgepakt. Sandra kan nu verder me het definitief ontwerp.
Aandachtspunten van de bewoners hierbij zijn:
- Iedere cm telt. Kijk goed waar de isolatie wordt aangebracht. Is het
nodig en kan het niet anders.
- De keuken is nu geïsoleerd boven het plafond. Kan dit ook zo in de
woonkamer
Rondvraag en sluiting
Volgend overleg 15 september om 19.30 uur
Actielijst
Ter besluitvorming
Schetsontwerp dakkapellen
Plaatsing elektra
status
Afgehandeld
Afgehandeld
Opmerkingen
Ter informatie
Kleurstelling
status
Afgehandeld
Keuze uitvoering kozijnen
Afgehandeld
Terugkoppeling advies welstand
geheel ontwerp
Definitieve planning uitvoering
Uitwerking van de berging
Nog op te starten
Opmerkingen
Advies welstand en rijksdienst is
aanwezig
Advies welstand en rijksdienst is
aanwezig
Staat gepland voor 3 september
Planteam Weimansweg-Reigerpad
Nog op te starten
In behandeling
Pagina 3 van 4
Bezichtiging is geweest op 24
juni
Na uitslag 70%
17-07-2014
Verslag planteam Reigerpad Weimansweg
Aanpassingen ontwerp n.a.v.
opmerkingen arch, HS en
supervisor op modelwoningen
Ontkoppeling poort Jagershuis
Constructieve aanpak fundering
In behandeling
Noodzaak verwijderen betonnen
plaat
Uitkomst mogelijkheid
doortrekken achterpad
Weimansweg noord
In behandeling
Verplaatsing van watermeter
Planning in renovatievoorstel
verduidelijken
Wordt nummer 37 Reigerpad
van beide kanten geïsoleerd
i.v.m. geluid?
Aanpassing schrobputje
noodzakelijk bij openslaande
deuren
Behang klaar
In behandeling
In behandeling
afgehandeld
Is uitgevoerd in de modelwoning
Input bewoners
Voorstel blokplanning uitvoering
Status
Nog op te starten
Opmerkingen
Na 70% goedkeuring
Planteam Weimansweg-Reigerpad
Nog op te starten
In behandeling
In behandeling
Afgehandeld
Input wordt opgehaald
Ligt een eerste voorstel van de
constructeur
Nog niet alle reacties binnen van
bewoners. Af te ronden voor
verzending van
renovatievoorstel.
Nr. 31 wordt van 2 kanten
geïsoleerd
In behandeling
Pagina 4 van 4
17-07-2014