voorblad financien portret-Bx

Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
:
BUDGET 2014
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
INVENTARIS
BUDGET 2014
• Beleidsnota
• Doelstellingennota
• B1 Het doelstellingenbudget
• De financiële toestand
• Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
• Lijst met daden van beschikking
• Lijst met nominatief toegekende subsidies
• Financiële nota
• B2 Het exploitatiebudget
• B3 De investeringsenveloppe
• B4 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
• B5 het liquiditeitenbudget
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
BELEIDSNOTA
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
DOELSTE
DOELSTELLINGENNOTA
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
Beleidsnota 2014
Stad Leuven
2
Stadsbrede doelstellingen
3
4
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000021
De stad Leuven is het boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut in de
richting van een klimaatneutrale stad.
Indicatoren:
Het energieverbruik (elektriciteit en gas) op Leuvens grondgebied/2 jaar (IMPACT)
Het energieverbruik van het eigen patrimonium (lijst te definiëren door data en facilitair beheer) /2
jaar (IMPACT)
Aantal sensibiliseringsacties in functie van klimaatneutraliteit/jaar (OUTPUT)
Aantal leden in de vzw Leuven Klimaatneutraal/jaar (IMPACT)
De eigen productie van hernieuwbare energie in de stad (KWh)/jaar (OUTPUT)
De hoeveelheid (kg) restafval per inwoner en het aandeel (%) selectief ingezameld afval/ elke 3
jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal verplaatsingen in de vrije tijd met zacht vervoer/openbaar vervoer en individueel
gemotoriseerd vervoer/ elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal verplaatsingen woon-/werkverkeer met zacht vervoer/openbaar vervoer en individueel
gemotoriseerd vervoer/ elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal bijkomende fietsstallingen vanaf 2014/jaar (OUTPUT)
Aantal lopende m fietspaden en asfaltslijtlagen aangelegd of vernieuwd vanaf 2014/jaar
(OUTPUT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
J
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
4.738.065,16 €
313.000,00 €
-4.425.065,16 €
5
6
2014
Actieplan:
Periode:
2014000022
2014 - 2019
Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling via Leuven Klimaatneutraal 2030.
Actie
2014
2014000146
RDB
Uitgave
Ontvangst
247.600,00
80.000,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd
en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030.
Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn
vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030, hiervoor wordt een projectcoördinator
aangeworven.
Mohamed Ridouani
Uitgave
0,00
Mohamed Ridouani
5.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
55.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
78.000,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000885
RDB
6143002000 4
0350
U E
Ontvangst
148.000,00
Catering voor evenementen Leuven Klimaatneutraal.
2014001080
RDB
6493003000 4
0350
U E
Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1.
2014001077
RDB
6493003000 4
0350
U E
Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal.
2014002450
RDB
6640000000 4
0350
U I
14P_KLIMAA
Toegestane investeringssubsidie Leuven KLimaatneutraal.
Actie
2014
2014000147
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat
deze maximaal participeren.
De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project
en laat deze maximaal participeren.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
33.500,00
0,00
3.500,00
0,00
25.000,00
0,00
5.000,00
0,00
6130002000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
2014002236
RDB
2014000867
Betaling begeleiding het kader van projectcellen en thematische cellen Leuven Klimaatneutraal.
Was voorheen toelage Netwerk Duurzaam Leuven.
RDB
6130003000 4 0350
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Kaderopdracht: adviezen door technische experts omtrent projecten rond Leuven Klimaatneutraal.
2014000880
RDB
6150002000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Allerlei kleine prestaties voor Leuven Klimaatneutraal
Actie
2014
2014000148
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid
het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen.
De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in
hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014002135
RDB
7406999000 4
0350
O E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de samenwerkingsovereenkomst rond duurzaam
milieubeleid (Milieuconvenant).
Actie
2014
2014000149
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject.
De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
66.100,00
0,00
30.000,00
0,00
1.600,00
0,00
2014000770
RDB
6130002000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Betaling van begeleiding door de vormingsorganisaties van het project "Milieuzorg op school".
2014000774
RDB
6143001000 4
0390
U E
Mohamed Ridouani
Onkosten voor de organisatie van acties van het scholenproject CONDOR.
7
2014000782
RDB
6494999000 4
0390
U E
Mohamed Ridouani
Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR).
8
34.500,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000023
2014 - 2019
Streven naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en deelname van iedereen aan
acties voor energiebesparende investeringen en hernieuwbare energie.
Actie
2014
2014000150
RDB
Uitgave
Ontvangst
132.600,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een
energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), ¿
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000737
RDB
6130003000 4
0341
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
7.600,00
0,00
6.000,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
Verlenen van planadviezen over duurzaam bouwen en begeleiden bouwteams.
2014000740
RDB
6143001000 4
0390
U E
Mohamed Ridouani
Organisatie van recepties en aankoop geschenken voor allerlei activiteiten rond energie.
2014000741
RDB
6494999000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/2002.
Actie
2014
2014000151
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en
verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen.
De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en
verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
59.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
32.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
27.000,00
0,00
2014000882
RDB
6130002000 4
0350
U E
Ontvangst
Erelonen consultancy Leuven Klimaatneutraal.
2014002169
RDB
6494999000 4
0350
U E
Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie
van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen
gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit
25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen.
Actie
2014
2014000152
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000163
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse
normen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000623
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
66.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2014002555
RDB
2841000000 4
0350
U I
14PAKLIMAA
Mohamed Ridouani
Aankoop aandelen CORE.
9
Ontvangst
2014000881
RDB
6130003000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
30.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
35.000,00
0,00
Energieconcepten voor eigen projecten.
2014002783
RDB
6640000000 4
0350
U I
1490INVTOE
Om duurzame warmtebronnen ook toegankelijk en betaalbaar te maken voor doelgroepen verleent
de stad haar steun aan het Europees Demonstratieproject van Vlario waarbij de warmte uit het
afvalwater in de Van Waeyenberglaan gebruikt zal worden voor de verwarming van een sociaal
woonproject. We doen dit onder de vorm van een investeringstoelage aan de sociale
huisvestingsmaatschappij Dijledal.
10
2014
Actieplan:
Periode:
2014000024
2014 - 2019
Het eigen patrimonium als pilootprojecten voor LKN2030 inzetten en op andere fronten een voorbeeld
van interne milieuzorg zijn.
Actie
2014
2014000991
FB
Uitgave
Ontvangst
500.000,00
0,00
Facilitair beheer
31/12/2014
Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal
Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014002529
FB
2210000007 2
0119-9999 U I
14P_KLIMAA
Mohamed Ridouani
Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal
11
Ontvangst
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000025
2014 - 2019
Afval voorkomen en maximaal inzetten op de recyclage van materialen of grondstoffen.
Actie
2014
2014000164
RDB
Uitgave
Ontvangst
201.000,00
3.000,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om
energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken.
Overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om
energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te
maken.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000175
REI
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Reinigingsdienst
31/12/2014
Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen.
Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen.
Myriam Fannes
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
2014000293
REI
6494999000 4
0300-9999 U E
Myriam Fannes
Ontvangst
185.000,00
0,00
185.000,00
0,00
Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel.
Actie
2014
2014000501
REI
Reinigingsdienst
31/12/2014
Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken.
Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014000700
REI
6494999000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Verlenen van subsidies aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken.
Actie
2014
2014000600
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfer te
behouden (duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, feesten, herbruik, recycleren, ...).
De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfer te
behouden (duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, feesten, herbruik,
recycleren, ...).
Mohamed Ridouani
Uitgave
2014000808
RDB
6130006000 4
0390
U E
Ontvangst
1.000,00
3.000,00
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
0,00
3.000,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Opleiding voor compostmeesters (o.a. cursus kringlooptuinieren)
2014000808
RDB
7406999000 4
0350
O E
Subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor het project kringlooptuinieren.
12
2014
Actieplan:
Periode:
2014000026
2014 - 2019
Streven naar duurzame verplaatsing. (indicator: 30% van alle verplaatsingen met fiets of te voet
gebeuren, 30% met openbaar vervoer en 30% met de auto.
Actie
2014
2014000153
RDB
Uitgave
Ontvangst
559.680,00
230.000,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000165
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000559
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien.
De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te
voorzien.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014001105
RDB
6640000000 4
0350
U I
1490INVTOE
Mohamed Ridouani
Ontvangst
9.680,00
0,00
9.680,00
0,00
Jaarlijkse bijdrage aan het platformmanagement van 'Proeftuin Olympus' (tot en met 2014)Besluit
gemeenteraad 23/04/2012.
Actie
2014
2014000851
VOM
Verkeersorganisatie en mobiliteit
31/12/2014
De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer.
De stad heeft met De Lijn een overeenkomst afgesloten in kader van het derde betalerssysteem: samen met de
onderwijsinstellingen bekostigt ze de studentenpas (hier betaalt de student ook een deel van),de buspasjes voor -12jarigen, de 1.60 euro-actie: inwoners van de regio kunnen op zaterdag voor de prijs van 1.60 euro met De Lijn naar het
centrum van Leuven en terug, samen met de 19 andere gemeenten het gratis nachtvervoer en de P+Bus pas van parking
De Bond en parking Heilig Hart.
Dirk Robbeets
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
6493003000 4
0210
U E
Louis Tobback
2014001967
VOM
2014001967
De raming van de uitgave is gebaseerd op het aantal ontwaardingen dat in 2012 werd gedaan en in
de veronderstelling dat door het invoeren van het remgeld een beperkt aantal ontwaardingen door
studenten minder zullen gebeuren. In dit bedrag is er eveneens 25.000 euro voorzien om de Lijn te
ondersteunen bij het voeren van een communicatiecampagne.
O E
Louis Tobback
VOM 7000099900 4 0210
De stad ontvangt de helft van het remgeld dat werd ingevoerd op de studentenpas, zijnde 10 euro.
Deze raming is gebaseerd op het aantal studentenpassen dat werd besteld, en op basis van de
goedlopende verkoop bij de aanvang van het academiejaar.
13
Uitgave
Ontvangst
550.000,00
230.000,00
550.000,00
0,00
0,00
230.000,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000027
2014 - 2019
De lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van het duurzaam
beleid en het project Leuven Klimaatneutraal.
Actie
2014
2014000166
RDB
Uitgave
Ontvangst
3.000,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,..
De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,..
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000883
RDB
6130006000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Organisatie stadstuintjes, opzetten en ondersteunen van ruil- en deelinitiatieven.
Actie
2014
2014000167
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten, ...
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
14
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000028
2014 - 2019
De stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig maken, goed onderhouden en
multifunctioneel inzetten.
Actie
2014
2014000951
FB
Uitgave
Ontvangst
3.093.185,16
0,00
Facilitair beheer
31/12/2014
Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele
In collegezitting van 4 oktober werd beslist het renovatieproject af te blazen en te voorzien in een nieuwbouw met maximale
inzet van vernieuwbare energie
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014002428
FB
2210000007 6
0705
U I
14P_KLIMAA
Dirk Robbeets
Ontvangst
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
Nieuwbouw gemeenschapscentrum
Actie
2014
2014000971
FB
Facilitair beheer
31/12/2014
Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium
Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2210000007 2
0119-0200 U I
14P_KLIMAA
Dirk Robbeets
2014002429
FB
2014002487
Investeringsprogramma technisch onderhoud stadsgebouwen, Energiemonitoring stadsgebouwen,
Conditiemeting, duurzaamheidsevaluatie en meerjaren onderhoudsplanning stadsgebouwen,
Stabiliteitsonderzoek toren stadsomwalling St. Donatuspark, aanpassing liften diverse gebouwen,
veiligheidscoördinatie diverse werven
FB
2210000007 2 0119-9999 U I
14P_KLIMAA
Mohamed Ridouani
Investeringen in de isolatie van de stadsgebouwen
15
Ontvangst
2.343.185,16
0,00
1.843.185,16
0,00
500.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000029
2014 - 2019
Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030"
Actie
2014
2014000168
RDB
Uitgave
Ontvangst
1.000,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000410
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Er worden voorstellingen rond het thema 'Leuven Klimaatneutraal' geprogrammeerd.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000411
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties (bv workshops).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000823
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001915
BIB
6130006000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Uitnodigen van sprekers voor lezingen of workshops tijdens de Leuvense klimaatweek.
16
Ontvangst
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000022
De stad Leuven wil via open communicatie alle burgers op een systematische,
objectieve, tijdige en verstaanbare manier informeren met digitale communicatie
als bijzonder aandachtspunt.
Indicatoren:
Bezoekers website/jaar (IMPACT)
Aantal informatie initiatieven door de stad georganiseerd/jaar (OUTPUT)
Aantal ontvangers van digitale stadsnieuwsbrieven/jaar (IMPACT)
Spreiding van informatie over en door de stad (Stadsmonitor) Aandeel (%) van de inwoners dat
zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, de dienstverlening, de initiatieven en de
beslissingen in en door de stad.
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
545.700,00 €
Totaal ontvangsten:
106.000,00 €
Saldo:
-439.700,00 €
17
2014
Actieplan:
Periode:
2014000030
2014 - 2019
Gericht beheren en uitbouwen van de communicatiemiddelen en communicatiemix.
Actie
2014
2014000104
COM
Uitgave
Ontvangst
235.000,00
0,00
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Organisatie van infocampagnes.
Organisatie van infocampagnes.
Els Van Hoof
Uitgave
0,00
Els Van Hoof
210.000,00
0,00
Els Van Hoof
17.000,00
0,00
Directeur communicatie en stadsmarketing
2014000162
COM
6150015000 2
0119-0300 U E
Ontvangst
227.000,00
Drukwerken en advertenties communicatie en stadsvernieuwing
2014000164
COM
6150016000 2
0119-0300 U E
Verdeling brochures via Belgische Distributiedienst of De Post
Actie
2014
2014000108
COM
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Vernieuwing van de formule "OpZondagen".
Vernieuwing van de formule "OpZondagen".
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur communicatie en stadsmarketing
2014000165
COM
6130006000 2
0119-0300 U E
Els Van Hoof
Moderator, auteursrechten foto's, Vaartkomopzondag, Parkabdij op zondag, Centrale werkplaatsen
Op Zondag, ¿
18
Ontvangst
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000031
2014 - 2019
De kwaliteit verhogen van de digitale communicatie op gebied van kennis, techniek, design, taalgebruik
en toegankelijkheid en usability.
Actie
2014
2014000109
COM
Uitgave
Ontvangst
60.000,00
0,00
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Het uitbouwen van de website van aanbod gerichte naar vraag gerichte communicatie en het ontwikkelen van mobiele websites en
apps.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur communicatie en stadsmarketing
60.000,00
0,00
2014001402
COM
6640000000 2
0119-0300 U I
Ontvangst
1490INVTOE
Els Van Hoof
500,00
0,00
Aankoop van een licentie teamviewer.
2014001448
COM
6640000000 5
0520
U I
1490INVTOE
Els Van Hoof
5.000,00
0,00
0520
U I
1490INVTOE
Els Van Hoof
2.500,00
0,00
Website Vesalius.
2014001410
COM
6640000000 5
Aankoop allerlei IT-materiaal voor het Meetinglokaal.
2014001406
COM
6640000000 5
0520
U I
1490INVTOE
Els Van Hoof
50.000,00
0,00
U I
1490INVTOE
Els Van Hoof
2.000,00
0,00
Ontwikkeling van een app. (Vesalius).
2014001407
COM
6640000000 5
0520
Aankoop van een kleuren- en ticketprinter voor de balie.
19
Actieplan:
2014
Periode:
2014000032
2014 - 2019
Sociale media invoeren als bijzonder aandachtspunt in de communicatie.
Actie
2014
2014001049
PER
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Rekruteren via sociale media.
Els Van Hoof
Uitgave
Stadssecretaris
20
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000033
2014 - 2019
Het maximaliseren van het gebruik van (semi-)externe kanalen binnen de directie sport.
Actie
2014
2014000216
SPO
Uitgave
Ontvangst
8.500,00
0,00
Sport
31/12/2014
Een duidelijke, eenvoudige, volledige en eigentijdse informatieverspreiding over de verschillende sportactiviteiten verschaffen.
Aanmaak en doelgericht verspreiden van printcommunicatie: affiches, flyers, programmaboekjes, uitnodigingen, banners
Drukken en ontwerpen sportgids, flyers, banners,....Indicator:Aantal informatieinitiatieven door de stad georganiseerd/jaar
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
2014000961
SPO
6143006000 6
0740-0100 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
8.500,00
0,00
8.500,00
0,00
Drukken en ontwerpen sportgids, flyers, banners,....
Actie
2014
2014000217
SPO
Sport
31/12/2014
Maximaliseren van gebruik externe communicatiekanalen sport: uitdatabank, infoleuven, mediaschermen andere diensten,
www.leuven.be
Maximaliseren van gebruik externe communicatiekanalen sport: uitdatabank, infoleuven, mediaschermen andere diensten,
www.leuven.be. Indicator1: Bezoekers website (subsite sport)/jaar; Indicator2: Aantal informatieinitiatieven door de stad
georganiseerd/jaar
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000218
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Inzet van sociale media sport: facebook/twitter
Inzet van sociale media sport: facebook/twitter. Indicator: Bezoekers facebook/jaar.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000219
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Opmaak en operationeel gebruik e-loket (online inschrijftool) voor jeugd- en sportkampen
Opmaak en operationeel gebruik e-loket (online inschrijftool) voor jeugd- en sportkampen
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
21
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000034
2014 - 2019
Inzet op duidelijke, volledige, professionele en gebruikersgerichte externe en interne communicatie voor
de culturele sector.
Actie
2014
2014000310
CUL
Uitgave
Ontvangst
143.000,00
106.000,00
Cultuur
31/12/2014
De directie cultuur blijft het project UiT in Leuven (UiTdatabank, UiTagenda, UiTmagazine, UiTwebsite ...) in samenwerking met
CultuurNet Vlaanderen voortzetten en volgt de meest recente ontwikkelingen hiervan op de voet.
Denise Vandevoort
Uitgave
Ontvangst
141.000,00
106.000,00
11.000,00
0,00
Denise Vandevoort
130.000,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
106.000,00
Directeur cultuur
2014001219
CUL
6150002000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Kosten voor de uitgave van Uit in Leuven (distributie, drukken omslagen met logo...).
2014002322
CUL
6150002000 6
0701-0100 U E
Drukkosten krantje Uit in Leuven.
2014001529
CUL
7409999000 6
0701-0100 O E
Werkingssubsidie cultuur, 1 euro/inwoner.
Actie
2014
2014000311
CUL
Cultuur
31/12/2014
De directie cultuur zet in overleg met de dienst communicatie een goede perswerking op poten via persberichten, persconferenties
...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000313
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000412
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
De directie cultuur i.s.m. de dienst communicatie ontwikkelt verschillende (mobiele) websites zowel voor de eigen als stadsbredere
festivals (Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, M-idzomer...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000413
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie verschillende (mobiele) websites, zowel voor eigen aanbod als
stadsbrede projecten (stadsambassadeur, School met cultuur, Carrousel, 30CC, De Kinderbib, De FactorY...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
22
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000414
CUL
Cultuur
31/12/2014
De directie cultuur onderneemt initiatieven rond sociale media (facebook , twitter ...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000415
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
De directie cultuur zet in overleg met de dienst communicatie een goede perswerking op poten via persberichten, persconferenties
...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000416
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
De directie cultuur maximaliseert het gebruik van (semi-)externe kanalen zoals de UITdatabank, InfoLeuven, mediaschermen,
mijnleuven.be ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000417
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Beheer van adressenbestanden: bovenlokale en culturele pers, 30CC-klanten, Bibleden, cultuurraad ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000418
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Input in de UiTdatabank voor eigen aanbod en stimuleren invoer door derden.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000419
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Advertenties, katernen, bijlagen in dagbladen en/of weekbladen ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000420
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
23
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000421
CUL
Cultuur
31/12/2014
Opleidingen m.b.t. communicatie, promotie ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000566
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
De directie cultuur i.s.m. de dienst communicatie ontwikkelt verschillende (mobiele) websites zowel voor de eigen als stadsbredere
festivals (Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, M-idzomer...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000567
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie verschillende (mobiele) websites, zowel voor eigen aanbod als
stadsbrede projecten (stadsambassadeur, School met cultuur, Carrousel, 30CC, De Kinderbib, De FactorY...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000568
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
De directie cultuur onderneemt initiatieven rond sociale media (facebook , twitter ...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000569
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Beheer van adressenbestanden: bovenlokale en culturele pers, 30CC-klanten, Bibleden, cultuurraad ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000570
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Input in de UiTdatabank voor eigen aanbod en stimuleren invoer door derden.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000571
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
24
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000660
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Signalisatie in de bibliotheek, in Tweebronnen, in de schouwburg ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001371
BIB
2300000000 6
0703
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Vernieuwen/aanpassen van de binnensignalisatie.
Actie
2014
2014000824
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie printcommunicatie, zowel voor eigen aanbod als stadsbrede
projecten (stadsambassadeur, Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, Carrousel, M-idzomer, 30CC, de Bib/kinderbib, De FactorY ...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001919
BIB
6150002000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Drukwerken voor verschillende projecten die in/door de bib georganiseerd worden.
25
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000035
2014 - 2019
Het voeren van een toegankelijke externe communicatie op maat van verschillende groepen en
producten op basis van de toegankelijkheidsscan.
Actie
2014
2014000696
DIV
Uitgave
Ontvangst
16.200,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Een optimale buurtgerichte communicatie voeren om de toegankelijkheid van het sociaal aanbod in de aandachtsbuurten van
Leuven te realiseren
Om het aanbod van buurtwerk, aanbod van organisaties in de buurt, buurtinformatie en initiatieven naar de bewoners van
de 6 aandachtswijken te verspreiden, worden volgende initiatieven ontwikkeld: driemaandelijkse buurtkrant, thuis in de
buurtbrochure (laagdrempelige buurtbrochure met specifieke aandacht voor nieuwe bewoners met als inhoud aanbod
buurtwerk, organisaties binnen de buurt, sociale stadsinfo,...), communicatie over vorming, activiteiten en andere initiatieven
van het stedelijk buurtwerk, voorstellingsfolder om het aanbod van de 14 werkingen in Leuven met een structureel en vrij
ontmoetingsaanbod bekend te maken, ....
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
16.200,00
0,00
Bieke Verlinden
500,00
0,00
Bieke Verlinden
0,00
0,00
Bieke Verlinden
12.000,00
0,00
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
3.000,00
0,00
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
700,00
0,00
2014001315
DIV
6150015000 5
0909-0100 U E
Ontvangst
Folder team buurtwerk (herdruk)
2014001313
DIV
6150015000 5
0909-0100 U E
Herdruk en lay-out Thuis in de buurt brochure in de 6 aandachtsbuurten
2014001311
DIV
6150015000 5
0909-0100 U E
Buurtkranten in de 6 aandachtsbuurten, 4 edities per jaar
2014001314
DIV
6150015000 5
Druk bij acco van flyers
2014001349
DIV
6150015000 5
Update en herdruk folder basiswerkingen en winterzondagopvang
26
2014
Actieplan:
Periode:
2014000190
2014 - 2019
Het voorzien in aangepaste communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen zoals kinderen en
jongeren.
Actie
2014
2014000430
JEU
Uitgave
Ontvangst
83.000,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Gebruik van een mediamix op maat van jongeren.
Mediamix (beeld, video, radio, tekst) wordt gebruikt waarbij de boodschap door en voor jongeren gebracht wordt.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2014000659
JEU
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor het gebruik van een mediamix op maat van
jongeren
Actie
2014
2014000431
JEU
Jeugd
31/12/2014
Samenwerking met de mijnLeuven-crew
MijnLeuven-crew zijn jongeren die fungeren als communicator voor andere jongeren.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001291
JEU
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor acties in het kader van de samenwerking met de
mijnLeuven-crew
Actie
2014
2014000432
JEU
Jeugd
31/12/2014
Verspreiding van mijnLeuven Magazine
MijnLeuven-magazine (een magazine voor en door jongeren en met thema's die hen aanspreken) blijft een belangrijk
communicatiemiddel en wordt blijvend verspreid in de Leuvense middelbare scholen.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
28.000,00
0,00
2014000553
JEU
6130003000 5
0750
Ontvangst
U E
Dirk Vansina
10.000,00
0,00
U E
Dirk Vansina
18.000,00
0,00
Lay-out van mijnLeuven-magazine
2014002684
JEU
6150015000 5
0750
Drukwerk MijnLeuven-magazine
Actie
2014
2014000433
JEU
Jeugd
31/12/2014
Uitwerken van de website mijnLeuven.be als interactieve tool en als toegang tot de stad.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000663
JEU
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor het uitwerken van de website mijnLeuven.be als
interactieve tool en als toegang tot de stad.
Actie
2014
2014000434
JEU
Jeugd
31/12/2014
Inzetten op sociale media.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
27
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000435
JEU
Jeugd
31/12/2014
Online en papieren communicatie over het aanbod naar ouders en kinderen
Het optimaliseren van de communicatie naar ouders en kinderen over het aanbod zowel online als gedrukt via Hinkedoe.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
25.000,00
0,00
2014000563
JEU
6130003000 5
Ontvangst
0750
U E
Dirk Vansina
10.000,00
0,00
0750
U E
Dirk Vansina
15.000,00
0,00
Lay-out Hinkedoe
2014002686
JEU
6150015000 5
Drukwerk Hinkedoe
28
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000023
De stad Leuven betrekt de Leuvenaar als waardevolle partner bij het lokale beleid.
Indicatoren:
Spreiding van informatie over en door de stad / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal participatieinitiatieven door de stad georganiseerd/jaar (OUTPUT) KWALITATIEVE
SITUATIESCHETS
Consultatie van bewoners door het stadsbestuur / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Participatie in het verenigingsleven / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Actieve betrokkenheid van de burger / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Bereidheid om mee te praten over de stad / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Vertrouwen in het stadsbestuur / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
83.100,00 €
0,00 €
-83.100,00 €
29
2014
Actieplan:
Periode:
2014000036
2014 - 2019
Organisatie participatieinitiatieven inzake leefbaarheid.
Actie
2014
2014000174
REI
Uitgave
Ontvangst
15.000,00
0,00
Reinigingsdienst
31/12/2014
Subsidies voor opruimacties door scholen en verenigingen.
Subsidies voor opruimacties door scholen en verenigingen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014000292
REI
6494999000 4
0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Subsidies voor opruimacties door scholen en verenigingen. Deze actie gebeurt in samenwerking met
het duurzaamheidsteam.
30
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000038
2014 - 2019
Het ondersteunen en stimuleren van Leuvenaars tot beleidsparticipatie, met specifieke aandacht voor
Leuvenaars die omwille van uiteenlopende redenen zoals bv. afkomst, leeftijd, moeilijker deelnemen aan
het beleid.
Actie
2014
2014000303
CUL
Uitgave
Ontvangst
53.900,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Overleg met en beleidsparticiapatie vanuit lokale partners in de cultuurraad.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002134
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
Werkingstoelage Cultuurkoepel. Vanaf 2003 werd de structuur van het orgaan grondig gewijzigd:
naast een overkoepelende raad wordt gewerkt met vijf deelraden, elk bevoegd voor een specifiek
domein van het cultuurbeleid.
Behalve een coördinerende en sturende functie naar het cultuurbeleid toe (adviesfunctie) worden
door dit orgaan sporadisch een aantal culturele initiatieven ontplooid.
Actie
2014
2014000436
JEU
Jeugd
31/12/2014
Vindplaatsgericht werken om jongeren en kinderen te bereiken voor deelname aan beleid.
Vindplaatsgericht werken (bvb. met scholen) om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken voor
deelname aan beleid.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000437
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Elk kind en jongere kan zijn stem laten horen.
De stad zorgt ervoor dat ook nieuwe groepen jongeren aandacht op maat krijgen, zodat elk kind en jongere de kans heeft
zijn stem te laten horen.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000438
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Betrekken van de buurt en de kinderen en jongeren bij werken aan jeugdinfrastructuur en openbare ruimte.
Het altijd en in een zo vroeg mogelijke fase betrekken van de buurt en de kinderen en jongeren bij werken aan infrastructuur
en openbare ruimte en het zorgen voor een brede (online) terugkoppeling.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000569
JEU
6130002000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Prestaties van derden voor participatie jeugdruimte.
Actie
2014
2014000439
JEU
Jeugd
31/12/2014
Betrekken van de jeugd en bewoners uit de buurt bij (her)aanleg van jeugdterreinen.
Het bij de aanleg of heraanleg van jeugdterreinen altijd betrekken van de jeugd en bewoners uit de buurt van deze terreinen
en het zorgen voor een brede (online) terugkoppeling.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002689
JEU
6150015000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Drukwerk participatie jeugdruimte
31
Ontvangst
500,00
0,00
500,00
0,00
Actie
2014
2014000440
JEU
Jeugd
31/12/2014
Organiseren van jeugdwelzijnsoverleg en jeugdwerkoverleg
De stad betrekt het middenveld via jeugdwelzijnsoverleg en jeugdwerkoverleg als structurele partners van jeugdbeleid in
Leuven.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000441
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Het zichtbaar maken van inspraak en participatie van kinderen en jongeren
Het zichtbaar maken van inspraak en participatie van kinderen en jongeren door regelmatig terug te koppelen naar een
bredere doelgroep dan enkel de deelnemers.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000442
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Organisatie van participatieve initiatieven van, voor en door kinderen en jongeren.
Het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van participatieve initiatieven die kinderen en jongeren de kans geven inspraak
te hebben.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000573
JEU
6130002000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
KRAS-scholierenparlement, wordt gegeven aan Globelink.
Actie
2014
2014000531
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Overleg met Sector en andere partners betrokken bij kinderopvang in Leuven in de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang Leuven Lokaal Overleg Kinderopvang (SARKO-LOK)
Bieke Verlinden
Uitgave
2014000963
KIND
6494999000 5
0945
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
U E
Bieke Verlinden
Toelage aan Stedelijke adviesraad Kinderopvang - erkende adviesraad
Actie
2014
2014000605
SOCZA
Betrekken van georganiseerde senioren bij het beleid, op een actieve manier, op vlak van advisering van het stedelijk
seniorenbeleid via de seniorenraad
De ondersteuning van het dagelijks bestuur en de algemene vergadering van de seniorenraad op inhoudelijk en
administratief vlak.
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000818
SOCZ 6150002000 5
Ontvangst
2.650,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
650,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
2.000,00
0,00
Studiereis seniorenraad
2014000812
SOCZ 6494999000 5
Toelage seniorenraad - erkende adviesraad
Actie
2014
2014000714
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Opzetten van gerichte acties om participatie van etnisch diverse Leuvenaars aan bestaande inspraakinitiatieven (zoals jeugdraad,
cultuurraad, seniorenraad...) te bevorderen.
Bijvoorbeeld het toeleiden van Leuvense etnisch culturele minderheden naar een persoonlijk ontwikkelingstraject waardoor
ze in een bestaand lokale adviesraad of organisatie kunnen participeren. Dit loopt via een partnership in het project
Changemakers van het minderhedenforum.
Denise Vandevoort
Uitgave
0,00
Directeur sociale zaken
32
Ontvangst
0,00
0,00
Actie
2014
2014000716
DIV
Diversiteit en buurtwerk
0,00
31/12/2014
Zorgen dat ook nieuwe groepen jongeren aandacht op maat krijgen, zodat elk kind en jongere de kans heeft zijn stem te laten horen.
Het luik mijnGedacht is een onderdeel van mijnLeuven, met als doel de stem van jongeren te laten horen bvb. rond
verkiezingen, GAS-wetgeving, welzijnsbeleid, enz.. Hierbij wordt op maat gediversifieerd en vindplaatsgericht gewerkt in
scholen, hangplekken, met OKAN-jongeren,... om zoveel mogelijk jongeren van verschillende achtergrond te bereiken.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000759
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteunen van de adviesraad toegankelijkheid
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001522
DIV
6494999000 5
0911
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Toelage adviesraad toegankelijkheid - erkende adviesraad
Actie
2014
2014000760
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Gebruiken van expertise en netwerk voor beleidsparticipatie van personen met een functiebeperking
Actief toeleiden via netwerk naar participatie-initiatieven van andere diensten en organisaties, en hen in contact brengen
met het eigen netwerk
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000894
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het dynamiseren en coördineren van de participatie van het Leuvense middenveld aan het beleid rond ontwikkelingssamenwerking
met een duidelijke plaats voor de erkende adviesraad (derdewereldraad).
De derdewereldraad komt vijfmaal per jaar samen om haar adviserende rol t.a.v. het beleid ontwikkelingssamenwerking te
vervullen.
Het samen met de derdewereldraad organiseren van een jaarlijks Noord-Zuidforum voor de Leuvense inwoners, om hen te
betrekken bij het tot stand komen en de uitvoering van het beleid ontwikkelingssamenwerking in Leuven.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002230
DIV
6494999000 5
0909-9999 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Toelage aan de derdewereldraad - erkende adviesraad
Actie
2014
2014001130
SPO
Sport
31/12/2014
Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de sportraad.
Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de sportraad.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
2014001042
SPO
6159999000 6
Ontvangst
3.500,00
0,00
0740-0100 U E
Els Van Hoof
1.500,00
0,00
0740-0300 U E
Els Van Hoof
2.000,00
0,00
Werkingskosten sportraad
2014000958
SPO
6494999000 6
Toelage voor de sportraad
Actie
2014
2014001131
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de milieu-adviesraad.
Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de milieu-adviesraad.
Mohamed Ridouani
Uitgave
2.000,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
33
Ontvangst
0,00
2014000756
RDB
6130006000 4
0390
U E
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
Werkingskosten voor de milieu-adviesraad (MAR).
2014000759
RDB
6494999000 4
0390
U E
Toelage aan de MAR (milieu-adviesraad).
Actie
2014
2014001132
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.(GECORO)
Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.(GECORO)
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
33.750,00
0,00
750,00
0,00
33.000,00
0,00
2300000000 4
0610
U I
149_OVERIG
Carl Devlies
2014002557
RDB
2014001900
Aankoop groot projectiescherm voor de vergaderingen van de GECORO en fototoestel voor adviseur
erfgoed.
RDB
6130004000 4 0610
U E
Carl Devlies
Betaling zitpenningen gecoro.
34
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000039
2014 - 2019
Het ontwikkelen van werkvormen van beleidsparticipatie aangepast aan de diversiteit van de
maatschappij.
Actie
2014
2014000443
JEU
Uitgave
Ontvangst
14.200,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Organisatie van jeugdparticipatie.
De stad vernieuwt de structurele participatie via hervorming van de jeugdraad, en werkt naar complementaire en ad hoc
participatievormen op maat van de diverse groepen jeugd.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000665
JEU
6494999000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Toelage aan de jeugdraad als erkende adviesraad
Actie
2014
2014000444
JEU
Jeugd
31/12/2014
Ontwikkeling van digitale tools op maat van kinderen en jongeren.
De stad ontwikkelt digitale tools op maat van jongeren zoals bvb. jongeren om ze bij het beleid te betrekken.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
2014000666
JEU
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de ontwikkeling van digitale tools op maat van
kinderen en jongeren.
Actie
2014
2014000609
SOCZA
Gebruik maken van expertise en netwerken opgebouwd binnen de stad voor beleidsparticipatie van senioren in sport, cultuur,
wonen enz...
Het aansporen van andere stadsdiensten om rekening te houden met de bevolkingsgroep senioren in hun beleidsdomeinen.
Myriam Fannes
Uitgave
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000610
SOCZA
Ontvangst
0,00
Evalueren en hervormen van de seniorenraad
Samen met de seniorenraad en de belanghebbende organisatie wordt er gezocht naar een werkbaar model voor de
seniorenraad zodat alle leeftijdsgroepen kunnen bereikt worden.Er wordt gezocht naar een model met volgende
doelstellingen: breder bereik van leeftijdsgroepen en verschillende soorten van engagement mogelijk maken (zowel qua
inhoud als tijdsinvestering)
Myriam Fannes
Uitgave
Actie
2014
2014000636
SOCZA
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Zoeken naar diverse werkvormen om ook niet-georganiseerde senioren te bereiken voor beleidsthema's die hen aanbelangen
Er wordt samen met andere stadsdiensten gezocht naar mogelijkheden om niet-georganiseerde personen te betrekken bij
verschillende beleidsthema's of projecten.
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
35
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000686
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Buurt- en beleidsparticipatie vanuit buurtwerkingen en buurtcentra
De betrokkenheid op het buurtcentrum, de buurt en de ruimere stad verder bewaken en waar mogelijk verhogen bij
buurtbewoners. Breder bereik via uitbreiding naar andere bewonersgroepen ruimer dan de eigen vrijwilligersgroep en
bezoekers buurtcentrum, en dit via diverse werkvormen op maat
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000688
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Buurtwerkers zijn een brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten en leiden kansarme buurtbewoners toe naar algemene
beleidsparticipatie
Actief toeleiden naar initiatieven van de stad en derden in kader van thematische en structurele participatie. Bottom-up
doorgeven van signalen van buurten en bewoners naar stadsdiensten. Stem van stakeholders aandachtsbuurten laten
horen bij de opmaak van plannen en daarbuiten. Infosessies rond fysieke veranderingen in de buurt op maat voor de
bewoners van de aandachtsbuurten.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000720
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Organisatie van het thematische inspraakfora met aangepaste inspraakmethodieken om etnisch diverse doelgroepen te betrekken
bij het beleid en samen in gesprek te gaan met relevante middenveldorganisaties
Jaarlijks wordt er een inspraakforum georganiseerd waarbij experts, middenveld, etnisch diverse Leuvenaars en
geïnteresseerde Leuvenaars discussiëren over een specifiek thema. De informatie die uit deze inspraakfora wordt geput
kan dienen als voeding voor
Denise Vandevoort
Uitgave
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000795
SOCZA
Ontvangst
0,00
Rol opnemen van brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten voor bottom-up ad hoc participatie.
Gebiedsgerichte werking detecteert noden in buurten en geeft signalen van buurten en bewoners door naar stadsdiensten.
Bieke Verlinden
Uitgave
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000797
SOCZA
Ontvangst
0,00
Gebruik van diverse werkvormen om zowel georganiseerde als niet-georganiseerde stakeholders uit de buurt te bereiken voor
beleidsthema's en stadsprojecten met een territoriale invalshoek.
De gebiedsgerichte werking brengt het stedelijk beleid mee naar de wijken binnen de beperkingen van personeelsinzet, en
met voorrang voor sociale uitdagingen. Op eigen initiatief en/of i.s.m. andere diensten en organisaties betrekken ze de
Leuvense bewoners actief bij sociale beleidsthema's en/of thema's waarbij de buurt een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld
door woonkamerdebatten, wijkcafé's,... Hierbij werken ze aan de eigen competentieversterking en kennisverhoging door
intervisie, workshops en vormingen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001692
SOCZ 6130006000 5
0171
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
2.200,00
0,00
1.250,00
0,00
Erelonen en vergoedingen (bijv. spreker, begeleiding visiedag, workshops, vorming)
2014001684
SOCZ 6150004000 5
0171
U E
Bieke Verlinden
300,00
0,00
0171
U E
Bieke Verlinden
650,00
0,00
Huur lokalen
2014001690
SOCZ 6150015000 5
Drukwerk (flyers, affiches buurtbijeenkomnsten).
36
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000024
De stad Leuven wil een klantgerichte toegankelijke dienstverlening aanbieden aan
alle burgers met oog voor diversiteit.
Indicatoren:
Tevredenheid over loketvoorzieningen / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal transacties via het e-loket/jaar (IMPACT)
Het aantal fysieke klantbezoeken per dienst/jaar (IMPACT)
Vertrouwen in het stadsbestuur / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Zichtbaarheid van de diversiteit in publieke functies naar herkomst / elke 3 jaar (IMPACT)
(Stadsmonitor)
Zichtbaarheid van de diversiteit in publieke functies naar geslacht / elke 3 jaar (IMPACT)
(Stadsmonitor)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
455.400,00 €
Totaal ontvangsten:
183.471,00 €
Saldo:
-271.929,00 €
37
2014
Actieplan:
Periode:
2014000040
2014 - 2019
Een diversiteitsbeleid voeren bij de eigen diensten en voorzieningen met oog voor een toegankelijk
aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening en een aanbod voor alle burgers te garanderen.
Actie
2014
2014000722
DIV
Uitgave
Ontvangst
327.400,00
183.471,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
De stad voert een actief integratiebeleid door het gericht begeleiden van collega-stadsdiensten en reguliere sectoren van hun
aanbod op maat van woonwagenbewoners
Ondersteuning en afstemming tussen diverse stadsdiensten (gemeenschapsdiensten, groendienst, financiën, meldpunt
gebouwen,¿.) via tweemaandelijkse woonwagencommissie.
Denise Vandevoort
Actie
Ontvangst
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014
2014000723
DIV
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Afstemmen van de verschillende diensten die rond diversiteit, inclusief fysieke toegankelijkheid, en in elke directie iemand als
aanspreekpunt aan te duiden voor diversiteitsacties en -beleid.
oprichting van DLI (divers Leuven Intervisiegesprekken) om 3X per jaar vorming en ondersteuning te bieden aan
stadspersoneel dat met diversiteit in aanraking komt.
Denise Vandevoort
Directeur sociale zaken
Actie
Ontvangst
Uitgave
2014
2014000756
DIV
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Realiseren van de acties in het kader van Vlaamse beleidsprioriteiten diversiteits- en integratiebeleid en Stedenfonds, door opdracht
aan de EVA vzw DiversLeuven
Globale subsidie van stad aan vzw DiversLeuven, zie acties met codes LIBVBP01, LIBVBP02, LIBVBP03, LIBVBP04,
LIBVBP05.
Denise Vandevoort
Directeur sociale zaken
2014001516
DIV
6492001000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
Uitgave
Ontvangst
327.400,00
183.471,00
155.000,00
0,00
172.400,00
0,00
0,00
183.471,00
Toelage voor acties om het samenleven in etnisch-culturele diversiteit te verbeteren.
2014003781
DIV
6494999000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
Basistoelage VZW DiversLeuven voor acties rond etnische diversiteit
2014001515
DIV
7409999000 5
0902
O E
Denise Vandevoort
Subsidie Vlaanderen Beleidsprioriteiten integratie.
Actie
2014
2014000758
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ontwikkelen van een aanbod van externe/interne vorming en ondersteuning voor alle stedelijke diensten en voorzieningen
Interculturaliserigstraject met collega stadsdiensten, vorming "duidelijke taal" werken met interculturele competenties,
kruispuntdenken ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
38
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000041
2014 - 2019
Het versterken van het e-government, en de digitalisering van noodzakelijke diensten voor de burgers in
andere sectoren.
Actie
2014
2014000532
KINDO
Uitgave
Ontvangst
85.000,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Ontwikkelen van portaal "mijnkindinleuven.be"
Binnen het portaal een unieke ingangspoort naar verschillende bestaande (online) loketten zoals het vrijetijdsloket
(sportkampen, grabbelpas en speelpleinwerking), voorschoolse kinderopvang, binnenschoolse kinderopvang, en op termijn
naar basisonderwijs.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000533
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Blijvende optimalisatie van het loket kinderopvang als unieke ingangspoort voor centrale aanmelding en toewijzing van
kinderopvang in Leuven.
De basis voor het digitaal loket werd reeds gelegd in de vorige jaren. Het huidige budget voorziet in de ontwikkeling en
verfijning van modules in functie van een optimalisatie van de werking van het digitaal loket en in de bemanning van het
loket kinderopvang (loonkost projectmedewerker). Deze persoon zorgt voor de dagdagelijkse ondersteuning van de
kinderdagverblijven.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
2014000964
KIND
6493003000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Werkingstoelage samenwerkingsplatform Centrum voor Kinderopvang Leuven en digitaal loket
voorschoolse kinderopvang
Actie
2014
2014000694
JEU
Jeugd
31/12/2014
Uitwerken digitaal loket jeugd/sport
Uitwerken digitaal loket jeugd/sport
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2014001304
JEU
6640000000 5
0750
U I
1490INVTOE
Dirk Vansina
Ontvangst
Digitaal loket jeugd/sport
Actie
2014
2014000827
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
In samenwerking met het lokale onderwijsveld en LOP een digitale aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs uitwerken
Ontwikkelen en uitvoeren van een aanmeldingsprocedure om kinderen in het Leuvens basisonderwijs in te schrijven ism het
Lokaal Overlegplatform, welzijnspartners en de basisscholen. De stad stimuleert om van het criterium 'buurt' een
voorrangscriterium te maken, naast de bestaande decretaal vastgelegde voorrangscriteria.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
39
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000043
2014 - 2019
Burgergerichte digitalisering.
Actie
2014
2014000131
SEC
Uitgave
Ontvangst
15.000,00
0,00
Secretariaat
31/12/2014
Ontwikkelen van een tool voor de behandeling van de aanvragen tot inname van openbaar domein.
Louis Tobback
Uitgave
Directeur algemene zaken
Actie
2014
2014000587
BUR
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Burgerzaken
31/12/2014
De introductie van een basis CRM-systeem is nodig om de mogelijkheid tot diversificatie van de dienstverlening te kunnen beheren
en te sturen
In een eerste fase (2014) gaat het om het optimaliseren van de communicatie met de burger door uitbreiding met e-mail,
gsm, ... i.p.v. enkel briefwisseling (met een geschatte besparing van ongeveer ¿ 50.000 over 5 jaar ten opzichte van de
huidige papieren briefwisseling). In een tweede fase (2016) is de aankoop van een CRM-pakket (Customer/Citizen
Managment System) en de bijhorende consultancy gepland
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur burgerzaken
15.000,00
0,00
2014002571
BUR
6640000000 2
0130-0100 U I
Ontvangst
1490INVTOE
Dirk Vansina
0,00
0,00
1490INVTOE
Dirk Vansina
15.000,00
0,00
Aankoop CRM-pakket en consultancy in 2016
2014002570
6640000000 2
BUR
0130-0100 U I
Uitbouw burger-contact-systeem ter optimalisering van de communicatie met de burger in
voorbereiding van de aankoop van een CRM-pakket
Actie
2014
2014001005
BUR
Burgerzaken
31/12/2014
Inrichten van een extra (elektronisch) stembureau
De stijging van het aantal kiezer en de herindeling van de kieswijken nopen tot het voorzien van een extra (elektronisch)
stembureau
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur burgerzaken
2014002575
BUR
6640000000 2
0130-0100 U I
1490INVTOE
Dirk Vansina
Inrichten nieuw stembureau (aankoop stemcomputers)in 2018
40
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000044
2014 - 2019
Burgergerichte fysieke dienstverlening.
Actie
2014
2014001004
BUR
Uitgave
Ontvangst
28.000,00
0,00
Burgerzaken
31/12/2014
Biometrische gegevens worden verwerkt in paspoort en elektronische vreemdelingenkaart via een eigen burgergericht proces
Aankoop van 6 bijkomende bio-packs (voor het opnemen van de biometrische gegevens op paspoort en elektronische
vreemdelingenkaart) om deze dienstverlening aan alle loketten van de C- en D-zone aan te bieden
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur burgerzaken
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
2014002569
BUR
6640000000 2
0130-0100 U I
1490INVTOE
Dirk Vansina
Aankoop 6 bio-packs
41
Ontvangst
42
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000025
De stad Leuven wil een gezond financieel beleid verder uitbouwen met bijzondere
aandacht voor stabilisatie, schaalvoordeel en responsabilisering.
Indicatoren:
Schuldenlast/jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
44.975.702,45 €
3.005.268,63 €
-41.970.433,82 €
43
2014
Actieplan:
Periode:
2014000046
2014 - 2019
Stabilisatie van de werkingskosten.
Actie
2014
2014000055
FIN
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Financiën
31/12/2014
Evaluatie van de werkingskosten met onderscheid tussen samendrukbare en onsamendrukbare werkingskosten.
Evaluatie van de werkingskosten met onderscheid tussen samendrukbare en onsamendrukbare werkingskosten.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
Actie
2014
2014000056
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
In kaart brengen onderscheid gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kosten.
In kaart brengen onderscheid gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kosten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014000058
FIN
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiën
31/12/2014
Voorzien van een vaste enveloppe voor nettopremies en subsidies.
Voorzien van een vaste enveloppe voor nettopremies en subsidies.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
44
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000047
2014 - 2019
Met de satellieten en het OCMW zoveel mogelijk schaalvoordelen en transparantie realiseren.
Actie
2014
2014000059
FIN
Uitgave
Ontvangst
44.975.702,45
0,00
Financiën
31/12/2014
Bijdragen in de tekorten van de satellieten.
Bijdragen in de tekorten van OCMW, politiezone, M, AGSL, erediensten.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
2014001094
FIN
6491001000 3
0400
Ontvangst
43.241.796,39
0,00
19.017.959,06
0,00
U E
Carl Devlies
U E
Dirk Vansina
53.932,31
0,00
Dirk Vansina
9.956,46
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Dirk Vansina
22.594,89
0,00
Dirk Vansina
1.753,33
0,00
Dirk Vansina
7.367,09
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Dirk Vansina
36.931,66
0,00
Dirk Vansina
179,87
0,00
Dirk Vansina
34.938,81
0,00
Dirk Vansina
29.394,51
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Dirk Vansina
28.152,54
0,00
Dirk Vansina
46.493,30
0,00
Dirk Vansina
85.413,58
0,00
Dirk Vansina
5.493,24
0,00
Dirk Vansina
23.591,73
0,00
Dirk Vansina
31.619,06
0,00
15.395.649,00
0,00
Bijdrage tekort Politiezone jaar N
2014002330
FIN
6491001000 2
0790
Exploitatietoelage aan de Protestantse Parochie Leuven(VPKB)
2014002546
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis
2014002528
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-lo
2014002567
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacob
2014002328
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Haasrode
2014002562
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Antonius
2014002556
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilig Hart Blauwput
2014002452
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost
2014002329
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven
2014002434
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco
2014002419
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus
2014002421
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist
2014002424
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus
2014002445
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis
2014002418
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria
2014002422
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus
2014002459
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus
2014002527
FIN
6491001000 2
0790
U E
Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten
2014001090
FIN
6491001000 5
0900
U E
Carl Devlies
U E
Mohamed Ridouani
830.082,31
0,00
U E
Denise Vandevoort
2.862.300,00
0,00
Carl Devlies
0,00
0,00
Carl Devlies
767.993,64
0,00
Carl Devlies
2.300.000,00
0,00
Bijdrage tekort OCMW jaar N
2014001075
FIN
6590000000 4
0629
Exploitatietekort AGSL jaar N-1
2014001078
FIN
6590000000 6
0700
Tussenkomst in het exploitatietekort M jaar N
2014004739
FIN
7479999000 5
0900
O E
0610
U I
SOS OCMW
2014002703
VGSL 2801000000 4
1491FINACT
Volstorting deelneming stadskantoor AGSL
2014002706
VGSL 2903300000 4
0610
U A
Voorfinanciering investerinsgprojecten AGSL
45
2014002542
VGSL 2903400000 4
0610
U A
Carl Devlies
1.650.000,00
0,00
Carl Devlies
0,00
0,00
Ter beschikking stellen van voldoende liquiditeiten voor AGSL
2014002542
VGSL 2903400000 4
0610
O A
Terugbetaling converteerbare voorschotten.
Actie
2014
2014000060
FIN
Financiën
31/12/2014
Inventarisatie en synchronisatie van organisatie overschrijdende dossiers vooral op vlak van ondersteunende diensten.
Inventarisatie en synchronisatie van organisatie overschrijdende dossiers vooral op vlak van ondersteunende diensten.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
Actie
2014
2014000061
FIN
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiën
31/12/2014
Opmaak geconsolideerde BBC-rapportering van satellieten.
Opmaak geconsolideerde BBC-rapportering van satellieten.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
Actie
2014
2014001082
FIN
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiën
31/12/2014
Bijdragen in de financiering van het patrimonium van onze satellieten.
Bijdragen in de investeringsuitgaven van onze satellieten.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
2014002561
FIN
6640000000 2
0790
U I
Ontvangst
1.733.906,06
0,00
1471EREDIE
Dirk Vansina
12.500,00
0,00
1471EREDIE
Dirk Vansina
25.000,00
0,00
Dirk Vansina
62.283,10
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Dirk Vansina
97.263,95
0,00
Dirk Vansina
13.000,00
0,00
Dirk Vansina
6.075,60
0,00
Dirk Vansina
50.000,00
0,00
Dirk Vansina
750.834,17
0,00
Dirk Vansina
75.000,00
0,00
Dirk Vansina
8.033,24
0,00
Dirk Vansina
5.000,00
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Dirk Vansina
300.000,00
0,00
Dirk Vansina
6.000,00
0,00
Dirk Vansina
29.916,30
0,00
Dirk Vansina
44.031,00
0,00
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jozef
2014002576
FIN
6640000000 2
0790
U I
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus
2014002560
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek
2014002543
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten
2014002594
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco
2014002535
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo
2014002596
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis
2014002439
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco
2014002600
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus
2014002597
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten
2014002599
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw van Troost
2014002414
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria
2014002420
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus
2014002598
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist
2014002568
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jacob
2014002593
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek
2014002462
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus
46
2014002574
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Dirk Vansina
200.000,00
0,00
Dirk Vansina
42.149,80
0,00
Dirk Vansina
6.818,90
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius
2014002456
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost
2014002595
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode
2014002425
FIN
6640000000 2
0790
U I
1471EREDIE
Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus
47
2014
Actieplan:
Periode:
2014000048
2014 - 2019
Het schuldbeheer verder optimaliseren en dynamischer maken.
Actie
2014
2014000062
FIN
Uitgave
Ontvangst
0,00
3.005.268,63
Financiën
31/12/2014
Periodieke doorlichting van de schuldportefeuille organiseren.
Periodieke doorlichting van de schuldportefeuille organiseren.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
Actie
2014
2014001041
FIN
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Financiën
31/12/2014
Afbouw uitstaande schuld.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
2014001720
FIN
4943300000 6
0740-9999 O A
Els Van Hoof
Ontvangst
0,00
3.005.268,63
0,00
1.005.268,63
Terugvordering van Sportoase van aflossingen van leningen te hunne laste.
2014002658
VGSL 2291000000 1
0050
O I
149AOVERIG
Carl Devlies
0,00
1.080.900,00
O I
149AOVERIG
Carl Devlies
0,00
919.100,00
Verkoop van onroerend patrimonium.
2014002752
VGSL 2610000007 1
0050
Verkoop van onroerend patrimonium - Lei 10 te 3000 Leuven
48
2014
Actieplan:
Periode:
2014000049
2014 - 2019
Een kader creëren voor het toekennen van renteloze leningen en prefinanciering.
Actie
2014
2014000063
FIN
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Financiën
31/12/2014
Uitwerken van een reglement met betrekking tot het toekennen van renteloze leningen en andere prefinancieringen met aandacht
voor de aanpassing aan de gezondheidsindex en marktconforme looptijden.
Uitwerken van een reglement met betrekking tot het toekennen van renteloze leningen en andere prefinancieringen met
aandacht voor de aanpassing aan de gezondheidsindex en marktconforme looptijden.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
49
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000050
2014 - 2019
Evaluatie van belastingen, retributies en subsidies.
Actie
2014
2014000064
FIN
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Financiën
31/12/2014
Belastings- en retributiereglementen doorlichten op vlak van aspecten zoals: actualiteit, beleidsdoel, duurzaamheid, omvang,
realistische en billijke prijszetting.
Belastings- en retributiereglementen doorlichten op vlak van aspecten zoals: actualiteit, beleidsdoel, duurzaamheid,
omvang, realistische en billijke prijszetting.
Carl Devlies
Uitgave
Directeur financiën
50
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000026
De stad Leuven wil streven naar een kwaliteitsvolle, efficiënte interne organisatie
op een kwalitatieve, efficiënte en economisch verantwoorde wijze zodat het
stadsbestuur optimaal kan functioneren.
Indicatoren:
Aantal kandidaten voor examens voor stadsfuncties (exclusief tewerkstellingsmaatregelen en
projecten)/jaar (IMPACT)
Aantal kandidaten voor interne vacatures/jaar (IMPACT)
Aantal vacatures voor stadsfuncties (exclusief tewerkstellingsmaatregelen en projecten)/jaar
(OUTPUT)
Verzuimpercentage in de organisatie/jaar (IMPACT)
Aantal procedures waarbij men afwijkt van diplomavoorwaarden/jaar (OUTPUT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
0,00 €
Totaal ontvangsten:
0,00 €
Saldo:
0,00 €
51
2014
Actieplan:
Periode:
2014000051
2014 - 2019
Digitalisering van de interne werking.
Actie
2014
2014000132
SEC
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Secretariaat
31/12/2014
Invoer E-decision.
Louis Tobback
Uitgave
Directeur algemene zaken
Actie
2014
2014001050
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Uitbouwen van personeelsrapportage.
Opzetten van personeelsrapportage (benchmark centrumsteden).
Louis Tobback
Uitgave
Stadssecretaris
52
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000052
2014 - 2019
Stad Leuven als aantrekkelijke en professionele regionale werkgever.
Actie
2014
2014001042
PER
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Het mogelijk maken van personeelsmobiliteit tussen stad en OCMW.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014001043
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Voeren van een personeelstevredenheidsonderzoek.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014001044
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Voeren van een leeftijdsbewust en divers personeelsbeleid.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014001045
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Inzetten op een dynamische en flexibele organisatiestructuur en daarop afgestemde personeelsbehoefteplanning.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014001046
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Onderzoeken en realiseren van een uitbreiding van de samenwerking met OCMW Leuven.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014001047
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Gerichter rekruteren door naast diplomavereisten, ook ervaringsvereisten of andere voorwaarden tot kandidaatstelling op te nemen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
53
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014001048
PER
Personeel
31/12/2014
Ontwikkelen van een online sollicitatietool.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
54
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Leven, leren, werken
55
56
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000032
De stad Leuven wil een open, leefbare en solidaire stad blijven waar burgers
doorheen verschillen verbonden zijn met elkaar en de wereld.
Algemene opmerking: de stad Leuven heeft de steekproef van de Stadsmonitor voor de meting
van 2014 uitgebreid zodat de resultaten beschikbaar zijn op niveau van 8 wijkzorggebieden (3 in
de binnenstad en 5 in de deelgemeenten).
Indicatoren:
Tevredenheid over het contact in de buurt / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Deelname aan buurtactiviteiten / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd / elke 3 jaar
(IMPACT) (Stadsmonitor)
Aandeel (%) inwoners (totale bevolking) en kinderen (0-11 jaar) dat woont binnen 400 m
loopafstand van
speelruimte.(Stadsmonitor)
Intensiteit van contacten / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Speelruimte in de wijk / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Houding tegenover diversiteit / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Sociale integratie in de buurt / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor) Vertrouwen in de medemens /
elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Tevredenheid over de leefbaarheid van de stad / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Nieuwe solidariteitsvraag / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Buurtproblemen (verkeershinder, lawaaihinder, overlast en lastig gevallen worden, milieuhinder,
vandalisme)(Stadsmonitor)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
1.650.078,07 €
55.175,00 €
-1.594.903,07 €
57
2014
Actieplan:
Periode:
2014000053
2014 - 2019
Het versterken van samenleven in diversiteit, en het bestrijden van discriminatie op basis van geslacht,
afkomst, levensbeschouwing, seksuele geaardheid,¿.
Actie
2014
2014000735
DIV
Uitgave
Ontvangst
24.205,00
5.175,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ontmoeting stimuleren tussen bevolkingsgroepen
Door bijvoorbeeld de organisatie van: KOM BINNEN, vredeswandeling, infoavonden, interculturele kortfilm rond "ontmoeting
in Leuven"¿ Een kort overzicht wordt gegeven in de jaarlijkse rapportering.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000736
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Uitwerken van sensibiliserings- en beeldvormingsprojecten rond de Leuvense diversiteit
Jaarlijks wordt een groot sensibiliseringsproject uitgewerkt. Bijvoorbeeld "Ik kom van ver" een interactieve tentoonstelling en
fotoboek over meer dan 40 Leuvense vrouwen uit alle hoeken van de wereld.
Denise Vandevoort
Uitgave
2014001455
DIV
6130005000 5
0902
U E
Ontvangst
7.500,00
0,00
Denise Vandevoort
2.200,00
0,00
Directeur sociale zaken
Workshops, auteursrechten en optredens
2014001459
DIV
6130006000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
1.300,00
0,00
0902
U E
Denise Vandevoort
500,00
0,00
Prestaties door derden
2014001457
DIV
6139999000 5
Tussenkomst in kosten voor tijdelijke inrichting slachtplaats voor het offerfeest
2014001458
DIV
6143004000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
500,00
0,00
U E
Denise Vandevoort
3.000,00
0,00
Receptie- en representatiekosten
2014001454
DIV
6494999000 5
0902
Acties "ik kom van ver"
Actie
2014
2014000737
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Samenwerken met Leuvense islamitische organisaties rond beeldvorming over islam
Infoavonden in de door federale en Vlaamse overheid erkende moskee Al Ihsaan, samenwerking met betrekking tot de
organisatie van voldoende tijdelijk erkende slachtplaatsen voor Leuvense moslims tijdens het jaarlijkse islamistische
offerfeest, 50 jaar migratie in Leuven,...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000738
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Fietskoppels in samenwerking met de Leuvense Fietsschool
In samenwerking met de Leuvense Fietsschool worden, in kader van het project Samen Inburgeren, fietskoppels gevormd
tussen anderstaligen en Nederlandstaligen om samen activiteiten te ondernemen. Het streefdoel is om op 3 jaar tijd
minimum 60 fietskoppels samen te brengen. Indicator: aantal fietskoppels per jaar.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001468
DIV
6492001000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
5.175,00
5.175,00
5.175,00
0,00
0,00
5.175,00
Doorgeefsubsidie aan VZW DiversLeuven voor project Samen inburgeren (middelen Vlaanderen)
2014001469
DIV
7409999000 5
0902
O E
Denise Vandevoort
Ontvangst voor VZW DiversLeuven
58
Actie
2014
2014000739
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Kenbaar maken van acties en tentoonstellingen rond diversiteit naar partners en publiek
Bijvoorbeeld volgende acties, tentoonstellingen worden actief gepromoot: jaarlijkse straatactie op de Internationale dag
tegen racisme, tentoonstelling "Geland in Leuven, pakket Soccerdas! (=vormingspakket over Leuvense
woonwagenbewoners), het boek, de tentoonstelling en het project "Ik kom van ver" wordt actief gebruikt en gepromoot, en
zo mogelijk wordt het project voortgezet.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000740
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteuning bieden aan scholen en verenigingen via een educatief aanbod rond interculturele competenties en positieve
beeldvorming rond etnisch- culturele diversiteit
Wereldkleur, matching, organisatie, ondersteuning van begeleiders
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000764
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Actief werken aan positieve beeldvorming rond holebi's en transgenders en holebigerelateerde thema's onder de aandacht brengen
Bijvoorbeeld de organisatie van weerbaarheidstrainingen homofoob en transfoobgeweld, het organiseren van
informatiesessies met alle partners betrokken bij het behandelen van meldingen/aangiftes homofoob en transfoob geweld,
bvb door tentoonstellingen en expo's in samenwerking met het holebihuis. Ondersteunen van wereldaidsdag door middel
van logistieke ondersteuning en publiceren van informatie in het gemeentelijk informatiekatern.
Denise Vandevoort
Uitgave
2014002261
DIV
6150001000 5
0909-0200 U E
Ontvangst
9.850,00
0,00
Denise Vandevoort
350,00
0,00
Denise Vandevoort
3.000,00
0,00
6.500,00
0,00
Directeur sociale zaken
Technisch werkmateriaal (bvb.voor tentoonstellingen)
6494999000 5
0909-0200 U E
2014002894
DIV
2014002290
Projectsubsidies voor projecten in het kader van positieve beeldvorming rond holebi's en
transgenders en holebigerelateerde thema's.
DIV
6494999000 5 0909-0200 U E
Denise Vandevoort
Toelage Holebifilmfestival.
Actie
2014
2014000875
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Actief bestrijden van discriminatie en sensibilisering rond genderthema's, en meer bepaald vrouwendiscriminatie, en dit in de brede
Leuvense gemeenschap
Organiseren van activiteiten zoals tentoonstelling, lezing, organisatie van de invulling van de Internationale vrouwendag 8
maart/genderweek, link met bredere diversiteitsthema's, werken rond discriminatie in andere culturen ...
Denise Vandevoort
Uitgave
0,00
Denise Vandevoort
180,00
0,00
Denise Vandevoort
1.500,00
0,00
Directeur sociale zaken
2014002285
DIV
6126152000 5
0909-0200 U E
Ontvangst
1.680,00
Verzekeringen verbonden aan tentoonstellingen, werkmateriaal.
2014002147
DIV
6143001000 5
0909-0200 U E
Recepties tentoonstellingen, Vrouwendag,...
59
2014
Actieplan:
Periode:
2014000054
2014 - 2019
Het ondersteunen en stimuleren van de sociale samenhang op wijkniveau, en het bewaken van de
leefbaarheid van de wijken samen met bewoners en andere partners.
Actie
2014
2014000798
SOCZA
Uitgave
Ontvangst
277.177,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Aanpakken van leefbaarheidsproblemen op buurtniveau in regie.
De gebiedsgerichte werking pakt samenlevingsproblemen op buurtniveau aan in regie, en neemt daarvoor de nodige acties.
Dit doen ze over heel het grondgebied, samen met relevante actoren op dat terrein en de relevante partners voor het
betreffende leefbaarheidsprobleem (bewoners, wijk- en andere organisaties, politie, stadsdiensten en bestuur). Proactief
opsporen van noden in de buurten en hierrond actie ondernemen. De gebiedsgerichte werking spoort proactief noden op
door cijfermatige en kwalitatieve analyses en evoluties in de samenleving.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001703
SOCZ 6130006000 5
0171
Ontvangst
800,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
450,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
250,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
100,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Erelonen en vergoedingen sprekers.
2014001707
SOCZ 6143001000 5
0171
Representatie- en receptiekosten
2014001709
SOCZ 6150004000 5
0171
Huur lokalen voor vergaderingen of acties.
Actie
2014
2014000801
SOCZA
Actief aan de slag gaan in buurten rond brede maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid, vergrijzing, zorg en
kinderarmoede, en dit in coalitie met buurtbewoners, lokale partners en het middenveld.
Gebiedsgerichte werking voert een actief top-down territoriaal beleid rond sociale thema's. Een goede aanpak van
uiteenlopende thema's als vermaatschappelijking van de zorg, bestrijding van de eenzaamheid, dementievriendelijkheid,
opvoedingsondersteuning en tegengaan van kinderarmoede situeert zich vaak op uitbouwen van netwerken rond
individuen. Territoriale netwerken met buren en buurtpartners werken integraal en zijn daardoor onmisbare schakels.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
26.000,00
0,00
2014001712
SOCZ 6143001000 5
0171
Ontvangst
U E
Bieke Verlinden
300,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
400,00
0,00
Bieke Verlinden
300,00
0,00
Bieke Verlinden
25.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Catering buurtvergaderingen
2014001715
SOCZ 6143006000 5
0171
Erelonen en vergoedingen begeleiders of sprekers buurtvergaderingen allerlei
2014001713
SOCZ 6150015000 5
0171
U E
Drukwerk voor exploitatie (bvb. flyers en affiches)
2014001716
SOCZ 6492001000 5
0171
U E
Projecttoelagen vernieuwende initiatieven leefbaarheid en duurzaamheid op wijkniveau
Actie
2014
2014000802
SOCZA
Stimuleren en ondersteunen van burgers om een actieve en constructieve rol voor hun straat, buurt en medebewoners blijvend op
te nemen.
Inzetten op initiatieven die de sociale duurzaamheid stimuleren en hierbij cocreatie en coalities met de maatschappij
stimuleren bijv. gemeenschappelijk tuinieren, 'winwin' op buurtniveau, 'buurt aan de beurt',... Het verder zetten van de
projectoproep Kom op voor je wijk, straat- en buurtfeesten via het reglement Toffe uren met je buren ondersteunen, samen
met andere initiatieven zoals de Dag van de buren,...
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
15.600,00
0,00
400,00
0,00
1.600,00
0,00
Bieke Verlinden
600,00
0,00
Bieke Verlinden
5.000,00
0,00
2014001721
SOCZ 6130006000 5
0171
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Erelonen en vergoedingen sprekers bijv. voor info-avond actieve burgers
2014001726
SOCZ 6143001000 5
0171
U E
Bieke Verlinden
Receptie en catering voor initiatieven samen met buurten en buurtbewoners
2014001731
SOCZ 6143006000 5
0171
U E
Publiciteit (signalisatie/infoborden Kom op voor je wijk).
2014002632
SOCZ 6150001000 5
0171
U E
Klein materiaal voor workshops, werving, campagnes,...
60
2014001728
SOCZ 6150015000 5
0171
U E
Bieke Verlinden
8.000,00
0,00
Drukwerk voor exploitatie (communicatiemateriaal voor Kom op voor je wijk, Dag van de Buren,
volkstuinen, win win, buurt aan de beurt,...)
Actie
2014
2014001086
PER
Personeel
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000054
Bieke Verlinden
Uitgave
Stadssecretaris
234.777,00
0,00
113.732,00
0,00
46.112,00
0,00
8.107,00
0,00
572,00
0,00
6.046,00
0,00
2.468,00
0,00
100,00
0,00
37.071,00
0,00
2014004010
PER
6203010000 5
0171
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Bezoldigingen contractueel personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
6203010000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004004
PER
2014004011
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6203020000 5 0171
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
6203020000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004005
PER
2014004012
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6203030000 5 0171
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
6203030000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004006
PER
2014004013
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203080000 5 0171
2014004014
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
PER
6213010000 5 0171
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
2014004007
PER
15.036,00
0,00
2014004015
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0171
6213010000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
3.260,00
0,00
2014003972
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0909-9999 U E
1.323,00
0,00
2014003611
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6235500000 5 0171
U E
Mohamed Ridouani
686,00
0,00
264,00
0,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
2014004009
PER
6235500000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
61
2014
Actieplan:
Periode:
2014000055
2014 - 2019
Het verbreden en verdiepen van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Leuven.
Actie
2014
2014000807
DIV
Uitgave
Ontvangst
103.550,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
De Noord-Zuidwerking van de stad stimuleert de opname van Zuid-thema's en ontwikkelingssamenwerking is de werking van
andere stadsdiensten en Leuvense partners zoals scholen en verenigingen.
Contacten met andere stadsdiensten om aspecten van ontwikkelingssamenwerking (blijvend) in hun werking te verankeren:
bv. cultuur van het Zuiden in de cultuurprogrammatie, basisinformatie over ontwikkelingssamenwerking in de bibliotheek,
ontwikkelingssamenwerking in het duurzaamheidsspel voor voor het stadspersoneel, ontwikkelingssamenwerking in Leuven
klimaatneutraal 2030, een aanbod mondiale vorming voor de Leuvense jeugd, vredesactiviteit in de Leuvense
activiteitenkalender, mondiale vorming in de bekendmaking van het aanbod naar de Leuvense scholen...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000810
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen en mee coördineren van de 11.11.11-campagne in Leuven
Het mee vertalen van de nationale campagne van 11.11.11 (de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging) naar het
Leuvense grondgebied, in samenwerking met het Leuvense 11.11.11-comité (vrijwillige wijkverantwoordelijken). Het
organiseren van de ondersteuning van de stad Leuven aan het Leuvense 11.11.11-comité voor het voeren van de politieke
en financiële acties binnen deze campagne.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000811
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen van het Afrika Filmfestival in Leuven.
Het organiseren van de ondersteuning van de stad Leuven aan de vzw Afrika Filmfestival voor de realisatie van het Afrika
Filmfestival in Leuven.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002248
DIV
6494999000 5
0909-9999 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
Toelage aan de VZW Afrika Filmfestival.
Actie
2014
2014000812
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het dynamiseren en coördineren van de FairTradeGemeente-campagne in Leuven
Het organiseren van regelmatige bijeenkomsten van de trekkersgroep FairTradeGemeente Leuven, het hiervoor uitnodigen
van andere Leuvense actoren van duurzame voeding (vegetarisch, lokaal, bio, seizoensgebonden) om de trekkersgroep te
verbreden, het vinden van aansluiting bij Leuven Klimaatneutraal 2030, het uitstippelen en uitvoeren van een gezamenlijk
FairTradeGemeentetraject voor Leuven.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002260
DIV
6494999000 5
0909-9999 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
Werkingstoelage aan de trekkersgroep FairTradeGemeente Leuven via de VZW DiversLeuven
Actie
2014
2014000813
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen van en deelnemen aan de Zuiddag.
Het bekendmaken van de Zuiddag naar de Leuvense bevolking, bedrijven en handelaars toe als potentiële werkgevers, en
de organisatie van vrijwilligerswerk voor 30 leerlingen in diverse stadsdiensten tijdens de Zuiddag.
Denise Vandevoort
Uitgave
1.200,00
Directeur sociale zaken
62
Ontvangst
0,00
2014002288
DIV
6139999000 5
0160
U E
Denise Vandevoort
1.200,00
0,00
Vrijwilligersvergoeding en leerlingen Zuiddag (¿ 30 en ¿40)
Actie
2014
2014000814
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen van verenigingen en samenwerkingsverbanden die in de stad Leuven werken rond informatie en educatie over
het Zuiden.
Het oproepen tot het indienen van een aanvraag voor een toelage Noord-Zuidwerking, het beoordelen van de aanvragen en
het formuleren van een gemotiveerd advies over de aanvragen voor het college en de gemeenteraad.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
18.750,00
0,00
18.750,00
0,00
2014002250
DIV
6494999000 5
0909-9999 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense NoordZuidorganisaties (GR 24/05/2004)
Actie
2014
2014000815
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen van Leuvense ontwikkelingshelpers die in projecten werken met rechtstreekse steun in het Zuiden, en aan
11.11.11
Het oproepen tot het indienen van een aanvraag voor een toelage Noord-Zuidwerking, het beoordelen van de aanvragen en
het formuleren van een gemotiveerd advies over de aanvragen voor het college en de gemeenteraad.
Onderzoeken of de stad Leuven de Noord-Zuidtoelagen aan Leuvense ontwikkelingshelpers die in projecten werken met
rechtstreekse steun in het Zuiden verhoogt van ¿500 tot ¿ 750 of ¿ 1000
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
18.750,00
0,00
18.750,00
0,00
2014002347
DIV
6492001000 5
0160
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense
ontwikkelingshelpers in het buitenland (GR 24/05/2004)
Actie
2014
2014000816
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen van de Leuvense vredesbeweging voor de herdenking van WO I.
Het bijeenbrengen van de Leuvense vredesorganisaties en het verder afstemmen van hun bijdragen op de geplande
herdenking van WOI in 2014. Het coördineren van de ondersteuning van de stad Leuven aan de bijdragen van de Leuvense
vredesbeweging.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002246
DIV
6494999000 5
0909-9999 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
6.850,00
0,00
6.850,00
0,00
Werkingstoelage voor het project 2014 aan de Leuvense vredesbeweging
Actie
2014
2014000895
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het actief samenwerken met Leuvense actoren ontwikkelingssamenwerking
Het verzamelen van basisgegevens over de actoren ontwikkelingssamenwerking die in Leuven actief zijn en het online
beschikbaar maken van deze gegevens voor de Leuvense inwoners. Het ontwikkelen van een online Noord-Zuidkalender
waarin de Leuvense actoren ontwikkelingssamenwerking zelf hun activiteiten aankondigen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002245
DIV
6150002000 5
0909-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Ontwikkeling website/webtoepassing.
Actie
2014
2014000896
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen en mee organiseren van het Leuvens Wereldfeest
Het organiseren van een duurzaam, gezinsvriendelijk wereldfeest met regionale uitstraling, in samenwerking met de vzw
Wereldfeest Leuven en 30CC. Het aanbieden van cultuur en ontspanning met muziek, interculturele ontmoeting, informatie
en sensibilisatie inzake ontwikkelingssamenwerking, duurzame ontwikkeling en diversiteit; met een forum voor Leuvense
organisaties die actief zijn op deze vlakken.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
43.000,00
0,00
43.000,00
0,00
2014002233
DIV
6494999000 5
0909-9999 U E
Denise Vandevoort
Organisatie van het Wereldfeest
63
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000056
2014 - 2019
Het stimuleren van elke Leuvense school om een brede school te zijn in hun eigen werking, in de wijk en
in de maatschappij.
Actie
2014
2014000828
OND
Uitgave
Ontvangst
98.860,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Actief stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen de scholen en de buurt.
Actief stimuleren en ondersteunen van scholen om buurtgericht te werken en netwerken in hun buurt aan te gaan zodat de
school een ontmoetingsplaats in de buurt kan worden. De stad ondersteunt de scholen ook bij het maken van analyses van
hun buurt en socio-economische omgeving, zodat kansen en sterktes optimaal benut kunnen worden en uitdagingen en
zwaktes zo efficiënt mogelijk aangepakt. Zo versterken scholen met eigen acties de buurt en de bewoners en de brede
schoolgemeenschap, gebaseerd op de noden en behoeftes. Omgekeerd kunnen de krachten van de buurt optimaal
aangesproken worden voor het beantwoorden van eigen behoeftes van de school en de leerlingen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
45.120,00
0,00
2014002269
OND
6150014000 5
0880
Ontvangst
U E
Mohamed Ridouani
120,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
20.000,00
0,00
25.000,00
0,00
Reis- en verblijfkosten personeel.
6493003000 5
2014002268
OND
2014004694
Projecttoelagen aan scholen op basis van reglementen Brede school en Brede Opvang (GR
28/01/2013)
U E
Mohamed Ridouani
OND 6494999000 5 0880
0880
Werkingsmiddelen voor projecten Brede School en brede Opvang in samenwerking met vzw
Kinderopvang Leuven
Actie
2014
2014000829
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Stimuleren van samenwerking tussen de Leuvense scholen en SLAC/Academie en SLAC/Conservatorium rond muzische
vorming/beeldende kunst.
De Leuvense scholen en de stedelijke academie en conservatorium werken samen rond muzische vorming /beeldende
kunst zowel tijdens de lesuren als in de naschoolse opvang. Eén van de doelstellingen van deze samenwerking is om
"kansarme" kinderen te laten proeven van cultuur en toe te leiden naar academie en/of conservatorium.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000830
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Eigen stedelijke projecten i.s.m. scholen om kinderen bij de buurt en de bredere samenleving te betrekken.
Het zelf organiseren van projecten ism Leuvense scholen en organisaties in de buurt die kinderen betrekken bij hun buurt
en de brede samenleving (bv. opruim- en veegactie, Spelenderwijs, ...). Indicator: kort overzicht van de projecten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002035
OND
6150001000 5
0880
Ontvangst
4.200,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.200,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
Knutselmateriaal Brede School
2014002037
OND
6150015000 5
0880
Druk educatieve brochure.
Actie
2014
2014000888
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
De stad organiseert een zanghappening voor scholen rond internationale solidariteit.
Indicator: aantal deelnemers aan de zanghappening.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
15.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.500,00
0,00
Mohamed Ridouani
11.500,00
0,00
2014002270
OND
6126151000 5
0880
U E
Ontvangst
Verzekering verbonden aan tentoonstellingen, zanghappening.
2014002172
OND
6130006000 5
0880
U E
kosten organisatie zanghappening
64
2014002173
OND
6150001000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
Technische prestaties zanghappening.
Actie
2014
2014001087
PER
Personeel
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000056
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
34.540,00
0,00
22.693,00
0,00
2.240,00
0,00
1.365,00
0,00
2014003998
PER
6203010000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Bezoldigingen contractueel personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014003999
PER
6203020000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014004000
PER
6203030000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014004001
PER
7.446,00
0,00
2014003616
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Administratieve dienst voor het
lokaal flankerend onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0880
6213010000 5
655,00
0,00
2014003938
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
PER
6235500000 5 0880
U E
Mohamed Ridouani
141,00
0,00
0880
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
65
2014
Actieplan:
Periode:
2014000057
2014 - 2019
Het evalueren van de stedenband, en het ondersteunen van de bestuurskracht van Para en/of andere
steden in het Zuiden, in samenwerking met de Leuvense NGO-sector en brede samenleving.
Actie
2014
2014000817
DIV
Uitgave
Ontvangst
112.765,00
50.000,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het evalueren van de stedenband met Para en het hernieuwen van deze stedenband tot en met 2019 na een positieve evaluatie.
Het afronden van de evaluatie in Leuven van de stedenband met Para, het formuleren van een gemotiveerd advies voor het
college en de gemeenteraad, het communiceren van de beslissing van de gemeenteraad naar alle betrokken in Leuven en
Para, en het organiseren van een werkbezoek voor het afsluiten van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst indien zo
beslist wordt.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2014001788
DIV
6494999000 5
0160
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Toelage aan de VZW DiversLeuven voor het organiseren van een werkbezoek voor het afsluiten van
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in het kader van de stedenband.
Actie
2014
2014000818
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
De samenwerking met het bestuur en het middenveld van Para rond een selectie van beleidsdomeinen
Als de stedenband met Para hernieuwd wordt, de samenwerking met Para verderzetten rond de uitbouw van de
afvalvoorkoming, - selectie, -ophaling, en -verwerking in Para, rond de uitbouw van de financiën en planning in Para en rond
drop-outs in Para (link tussen onderwijs, ondernemerschap en cassave). Hiervoor een meerjarenplan opmaken en uitvoeren.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2014001794
DIV
6494999000 5
0160
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Toelage aan de VZW DiversLeuven voor acties in samenwerking met het bestuur en het middenveld
van Para
Actie
2014
2014000819
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het nauwer betrekken van het Leuvense netwerk van actoren ontwikkelingssamenwerking en de brede samenleving bij de
stedenband met Para binnen de selectie van beleidsdomeinen
Als de samenwerking met Para verdergezet wordt, het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met Leuvense actoren
ontwikkelingssamenwerking en met Leuvense verenigingen voor de realisatie van de afvalvoorkoming, - selectie, -ophaling,
en -verwerking in Para, de uitbouw van de financiën en planning in Para en van een project rond drop-outs in Para (link
tussen onderwijs, ondernemerschap en cassave). Het exploreren en afsluiten van een scholenband tussen de Parkschool
(SBLO) en de school SO/VSO Fajalobi Het van op afstand onderzoeken of de basisvoorwaarden voldaan zijn voor een
succesvolle scholenband tussen deze Leuvense en Paraanse school, en het hierbij inschakelen van VVOB Suriname. Het
organiseren van een uitwisselingsbezoek om de band af te sluiten indien de basisvoorwaarden voldaan zijn.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2014001797
DIV
6494999000 5
0160
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Toelage aan VZW DiversLeuven, acties rond ontwikkelingssamenwerking m.b.t. de stedenband met
Para
Actie
2014
2014000820
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het vergroten van de bekendheid van de stedenband met Para in Leuven.
Het beter bekend maken van de stedenband met Para in Leuven met de geschikte communicatiekanalen van de stad
Leuven, aangevuld met specifiek communicatiemateriaal zoals bv. banners, affiches, folders, opname in sociale media¿
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002255
DIV
6494999000 5
0909-9999 U E
Denise Vandevoort
Toelage aan de VZW DiversLeuven voor het beter bekend maken van de stedenband met Para in
Leuven.
66
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Actie
2014
2014000821
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002257
DIV
7406999000 5
0909-9999 O E
Denise Vandevoort
Ontvangst
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking.
Actie
2014
2014001093
PER
Personeel
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000057.
Noord-Zuidconsulent
Denise Vandevoort
Uitgave
Stadssecretaris
57.765,00
0,00
Mohamed Ridouani
38.600,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.935,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.242,00
0,00
Mohamed Ridouani
12.641,00
0,00
1.112,00
0,00
235,00
0,00
2014003979
PER
6203010000 5
0160
U E
Ontvangst
Bezoldigingen contractueel personeel/Hulp aan het buitenland
2014003980
PER
6203020000 5
0160
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Hulp aan het buitenland
2014003981
PER
6203030000 5
0160
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Hulp aan het buitenland
2014003982
PER
6213010000 5
0160
U E
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Hulp aan het buitenland
6224010000 5
0160
U E
Mohamed Ridouani
2014003983
PER
2014003984
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Hulp aan het
buitenland
PER
6235500000 5 0160
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Hulp aan het buitenland
67
2014
Actieplan:
Periode:
2014000075
2014 - 2019
De openbare ruimte ontwikkelen als een waardevolle informele ontmoetingsruimte en fijne verblijfplaats
voor alle Leuvenaars, inclusief kinderen en jongeren.
Actie
2014
2014000445
JEU
Uitgave
Ontvangst
1.033.521,07
0,00
Jeugd
31/12/2014
(Her)aanleg van speelterreinen in Leuven.
Het (her)aanleggen van Leuvense speelterreinen
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002643
JEU
2200000007 5
Ontvangst
599.869,47
0,00
0750
U I
149_OVERIG
Dirk Vansina
275.000,00
0,00
0750
U I
149_OVERIG
Dirk Vansina
324.869,47
0,00
Aanleg speelterreinen
2014002647
JEU
2200000007 5
(Her)aanleg speelterreinen projecten 2012 en 2013
Actie
2014
2014000446
JEU
Jeugd
31/12/2014
Onderhoud, herstellingen en vervanging kleine speeltoestellen op speelterreinen.
Het optimaliseren van het onderhoud van de speelterreinen in samenwerking met eventuele partners.
Dirk Vansina
Uitgave
2014002642
JEU
2220000007 5
0750
U I
149_OVERIG
Ontvangst
252.077,60
0,00
40.000,00
0,00
57.077,60
0,00
Dirk Vansina
65.000,00
0,00
Dirk Vansina
90.000,00
0,00
Directeur sociale zaken
Dirk Vansina
Groot materiaal voor vervangingen en herstellingen op de speelterreinen
2014002648
JEU
2300000000 5
0750
U I
149_OVERIG
Dirk Vansina
Facturen voor investeringen voor vervanging en kleine herstellingen op speelterreinen
2014000577
JEU
6150001000 5
0750
U E
Aankoop zand, houtschors, ... voor onderhoud speelterreinen.
2014000667
JEU
6493003000 5
0750
U E
Technisch onderhoud van de Leuvense speelterreinen, samenwerkingsovereenkomst VZW Wonen
en Werken
Actie
2014
2014000447
JEU
Jeugd
31/12/2014
Opmaak van een speelweefselplan.
De stad maakt een speelweefselplan op met oog voor informele én formele speelruimte, en implementeert dit plan in de
volgende jaren en bij heraanleg van wegen en bij stadsontwikkelingsprojecten.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000448
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Ondersteuning van speelstraten en de buitenspeeldag.
De vzw Stedelijk Jeugdwerk biedt ondersteuning bij speelstraten en de buitenspeeldag door het blijvend stimuleren en
faciliteren van initiatieven van derden en buurtcomités in het kader van de buitenspeeldag, door het organiseren van een
eigen initiatief op de buitenspeeldag, door het ter beschikking stellen van speelkoffers,....
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
2014000668
JEU
2014000669
Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor het ondersteunen van speelstraten en de
buitenspeeldag.
U E
Dirk Vansina
JEU
6493003000 5 0750
Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor het ter beschikking stellen van speelkoffers aan
jongeren, jeugdverenigingen, speelstraten-leefstraten.
68
Ontvangst
5.000,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
Actie
2014
2014000449
JEU
Jeugd
31/12/2014
Organisatie van speelstraten-leefstraten.
De stad blijft speelstraten-leefstraten organiseren. In de jaarlijkse rapportering wordt het aantal speelstraten-leefstraten
weergegeven.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000584
JEU
6143001000 5
Ontvangst
3.500,00
0,00
0750
U E
Dirk Vansina
500,00
0,00
0750
U E
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
U E
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
Receptie peters/meters
2014000587
JEU
6143003000 5
Speelpakket voor meters en peters.
2014000581
JEU
6143006000 5
0750
Drukwerk speelstraten
Actie
2014
2014000451
JEU
Jeugd
31/12/2014
Het faciliteren van de organisatie van kinder- en jongerenactiviteiten in de openbare ruimte.
Het faciliteren van de organisatie van kinder- en jongerenactiviteiten in de openbare ruimte. In de jaarlijkse rapportering
wordt een kort overzicht gegeven.
Dirk Vansina
Uitgave
2014000840
JEU
6150014000 5
0750
Ontvangst
450,00
0,00
450,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
U E
Dirk Vansina
Reis- en verblijfkosten van personeel
Actie
2014
2014000804
SOCZA
Ondersteunen van het gebruik van het openbaar domein door bewonersgroepen voor activiteiten die sociale samenhang op straaten buurtniveau bevorderen.
Gebiedsgerichte werking stimuleert en faciliteert straat-, buurt- en wijkfeesten door de dienstverlening van o.a. de stad
bekend te maken, door het organiseren van overleg tussen alle betrokkenen,...
Bieke Verlinden
Uitgave
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000805
SOCZA
Ontvangst
0,00
In samenwerking met bewoners de projectoproep Kom op voor je wijk voortzetten.
Kom op voor je wijk als instrument om bewonersgroepen medeverantwoordelijkheid te geven voor hun leefomgeving.
Hiermee kunnen hun ideeën omtrent de buurt omgezet worden in concrete realisaties.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
61.470,00
0,00
40.000,00
0,00
12.200,00
0,00
9.270,00
0,00
2014001736
SOCZ 6492001000 5
2014002646
Projecttoelagen toegekend aan burgers of buurtorganisaties op basis van het reglement Kom op voor
je wijk (GR 26/05/2008)
SOCZ 6640000000 5 0171
U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
0171
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Kom op voor je wijk projecten (GR 26/05/2008)
2014002651
SOCZ 6640000000 5
0171
U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
Saldo investeringssubsidies Kom op voor je Wijk (2013) (GR 26/05/2008)
Actie
2014
2014001089
PER
Personeel
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000075
Dirk Vansina
Uitgave
0,00
Mohamed Ridouani
30.062,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.240,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.031,00
0,00
Stadssecretaris
2014003317
PER
6201010000 5
0750
U E
Ontvangst
111.154,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003318
PER
6201020000 5
0750
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003319
PER
6201030000 5
0750
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Jeugd
69
2014003992
PER
42.336,00
0,00
2014003993
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6203020000 5 0909-9999 U E
6203010000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
3.138,00
0,00
2014003994
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6203030000 5 0909-9999 U E
2.650,00
0,00
2014003320
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6211010000 5 0750
U E
Mohamed Ridouani
4.705,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003321
PER
Mohamed Ridouani
8.402,00
0,00
2014003995
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Jeugd
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 5 0909-9999 U E
6211020000 5
13.923,00
0,00
2014004689
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0909-9999 U E
1.225,00
0,00
2014003322
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6235500000 5 0750
U E
Mohamed Ridouani
184,00
0,00
258,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
0750
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Jeugd
2014003997
PER
6235500000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
Actie
2014
2014001096
SOCZA
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000075 (gebiedsgerichte werking).
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
70
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000033
De stad Leuven ondersteunt bevolkingsgroepen zodat zoveel mogelijk Leuvenaars
(ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse, geslacht ...) actief deelnemen aan de
samenleving.
Indicatoren:
Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Tevredenheid over het cultureel aanbod / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Tevredenheid over speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd / elke 3 jaar
(IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal kinderen in de speelpleinwerking/jaar (IMPACT)
Tevredenheid over de kinderopvang in de buurt / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aanbod en gebruik van buitenschoolse kinderopvang in Leuven (eigen cijfers voor zowel
stedelijke als niet-stedelijke IBO's en binnenschoolse kinderopvang van vzw Kinderopvang
Leuven)
Participatie in het verenigingsleven / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aandeel (%) van de inwoners met minstens wekelijks contact met niet-inwonende familie,
vrienden/kennissen
of buren. / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)"
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
3.492.684,28 €
198.916,29 €
-3.293.767,99 €
71
2014
Actieplan:
Periode:
2014000058
2014 - 2019
Iedere Leuvenaar met plezier aan het bewegen krijgen en een levenslange sportparticipatie mogelijk
maken.
Actie
2014
2014000221
SPO
Uitgave
Ontvangst
120.000,00
0,00
Sport
31/12/2014
Sportaanbod in het stadscentrum en in de wijken voorzien voor jong en oud. Hierbij hebben we grote aandacht voor nieuwe
(vormen van) sporten en/of alternatieve/laagdrempelige organisatievormen
Vaste 'sportmomenten' op buurtniveau (fitocity, fitometer, buurtterreintjes); Uitbouw buurtsport doelgroepgericht in de
wijken; Sportaanbod voorzien voor senioren / seniorengids optimaliseren - up to date houden en verspreiden; Sport naar de
mensen dragen: Buurtsport - Beweegbus; We stimuleren dokters om sport als medicatie voor te schrijven. BOV - Portaal BOEBS, participatie (gezondheidsambtenaar); Organiseren sportkampen met de Leuvense sportverenigingen sportkampen blijven innoveren en inspelen op de huidige sportrends - kwaliteit van de sportkampen garanderen (waken
over de kwaliteit en waken over de lesgeversvereisten). Indicator1: Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie /
elke 3 jaar (Stadsmonitor); Indicator2: Aantal deelnemers aan de sportkampen/jaar; Indicator3: Aantal deelnemers aan
structureel anders georganiseerde levenslange sportinitiatieven; Indicator4: Aantal sportclubs dat dossiers indient voor
recreatieve sportmanifestaties/jaar
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
95.500,00
0,00
6.000,00
0,00
500,00
0,00
Els Van Hoof
3.000,00
0,00
Els Van Hoof
1.000,00
0,00
Els Van Hoof
15.000,00
0,00
Els Van Hoof
70.000,00
0,00
6139999000 6
0740-0100 U E
Els Van Hoof
2014001273
SPO
2014001280
Auteursrechten, sabam/billijke vergoeding sportevenementen, erelonen en vergoedingen voor
optredens, lesgevers, gidsen
SPO
6143001000 6 0740-0100 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
Receptie- en representatiekosten
2014000969
SPO
6159999000 6
0740-0100 U E
Technische prestaties van derden (busvervoer,....)
2014000988
SPO
6159999000 6
0740-0100 U E
Aankopen aandenkens, trofeeën
2014001586
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Toelage DCLA - Eindejaarscorrida
2014000380
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Toelage VZW Tofsport - Algemene werking
Actie
2014
2014000222
SPO
Sport
31/12/2014
We lanceren een bewegingsschool ism sportverenigingen en anderzijds binnen het 'brede school' en 'brede opvangconcept' van de
Stad Leuven om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier op een verantwoorde manier aan lichaamsbeweging te laten
doen. (cf. actie 2014000276)
Twee sporen: bewegingsschool zowel implementeren bij onderwijs als bij de sportverenigingen/sportdienst. Kader
scheppen rond talentonwikkeling in de sport. Opstellen testbatterij - Opmaak motorisch rapport.(cf. actie 2014000276)
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000223
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
We stimuleren de ontwikkeling van doorgroeiclubs sport.
Ondersteunen en stimuleren doorgroeiclubs op recreatief niveau / omnisport aanbieden / groepssporten / verbreding
sportaanbod / bewegingsschool
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
72
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000224
SPO
Sport
31/12/2014
We bieden ondersteuning in het vrijwilligersbeleid binnen sportclubs
Samenstelling van een vrijwilligerspool - Opleiding vrijwilligers - Coaching vrijwilligers vanuit de club/vanuit buurtsport
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000225
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
We stimuleren samenwerking tussen sportclubs
Organisatie van een gemeenschappelijke actie m.n.: Leuven beweegt: clubs stimuleren, motiveren en ondersteunen om
deel te nemen aan deze actie; Sportverenigingen die activiteiten organiseren bij buitenlandse zustersteden en zo de stad
Leuven sportief vertegenwoordigen worden financieel ondersteund. Opmaak/verfijning specifiek subsidiereglement voor
jumelage activiteiten.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000226
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
We stimuleren samenwerking tussen sportclubs en scholen
Sportclubs aanzetten om met scholen samen te werken, in het kader van brede schoolprojecten. In het kader van het
project 'brede school en brede opvang' zal een attractief, naschools sportaanbod gecreëerd worden voor jongeren van het
secundair onderwijs (SNS-pas) / lager onderwijs (SOSport)Sport-na-school-pas (SNS-pas) / SOS-sport; Organiseren van
een Fitclass in het Redingenhof specifiek voor doelgroepen: senioren/vrouwen/... Indicator: Aantal gebruikers van een SNSpas/jaar
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
24.500,00
0,00
24.500,00
0,00
2014000935
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Els Van Hoof
Toelage aan VZW Sporty - Project "sport op school"
73
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000059
2014 - 2019
Iedere Leuvenaar met plezier aan het bewegen krijgen met bijzondere aandacht voor doelgroepen.
Actie
2014
2014000227
SPO
Uitgave
Ontvangst
40.500,00
0,00
Sport
31/12/2014
Leuven ijvert voor gezonde sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen die moeilijk rondkomen door samenwerking tussen
verenigingen en het OCMW en het sportchequesysteem.
Optimaliseren en uitbreiden sportchequesysteem (sportbon). Indicator1: Aantal uitgereikte sportcheques/jaar;
Indicator2:Aantal nieuwe aansluitingen tot de sportcheques/jaar Indicator3: Aantal deelnemers aan structureel anders
georganiseerde doelgroepgerichte sportinitiatieven
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
2014000938
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
Toelage vzw sportpromotie - Diversiteit/anders georganiseerd sporten
Actie
2014
2014000228
SPO
Sport
31/12/2014
Stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap.
Ism provincie de gehandicaptensportwerking in kaart brengen / uitgeven van een sportgids voor G-sport - verder
optimaliseren en up to date houden; Samenwerking met de verschillende specifieke onderwijsinstellingen,
woonzorginstellingen, externe organisaties, ...en de eigen sportverenigingen; Een solide promotienetwerk uitwerken.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000229
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Via opleidings- en tewerkstellingstrajecten kunnen jongeren (uit kansengroepen) 'buurtsportwerker' in de eigen buurt worden.
Samenstelling van een buurtwerkerspoule
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000230
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
We stimuleren de toeleiding van jongeren in sportverenigingen ifv kansengroepen.
Stimuleren ontwikkeling van 'doorgroeiclubs' - toeleiding hangjongeren, jongeren van allochtone afkomst in de
sportverenigingen
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
10.500,00
0,00
Els Van Hoof
7.000,00
0,00
Els Van Hoof
3.500,00
0,00
2014001050
SPO
6139999000 6
0740-0100 U E
Ontvangst
Vergoedingen lesgevers, lessenreeksen buurtsport
2014001058
SPO
6159999000 6
0740-0100 U E
Deelname jeugdsportival, aandenkens,....buurtsport
Actie
2014
2014000231
SPO
Sport
31/12/2014
We voorzien ism Rode Antraciet een sportaanbod in de Leuvense gevangenissen voor de gedetineerden.
Ism Rode Antraciet wordt onderzocht op welke manier een sportaanbçod in de gevangenissen van Leuven kan uitgewerkt
worden. Uitwerken sportaanbod ism sportverenigingen
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
74
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000061
2014 - 2019
Het subsidiëren van organisaties die bijzondere aandacht hebben voor participatie van doelgroepen.
Actie
2014
2014000297
CUL
Uitgave
Ontvangst
81.000,00
34.730,00
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Cie Tartaren.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014002139
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage Compagnie Tartaren. Compagnie Tartaren is een buurtgericht sociaal-artistiek
theatergezelschap uit de Ridderbuurt. Het gezelschap wil met haar theater mensen die anders
misschien geen kansen krijgen een eigen stem geven. Dit zowel voor spelers, medewerkers als
publiek uit diverse groepen in de samenleving, met extra aandacht voor maatschappelijke
kwetsbaarheid.
Actie
2014
2014000298
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage participatieprojecten.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
2014002316
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage participatieprojecten. Op basis van het subsidiereglement voor
participatieprojecten. Deze projecttoelagen beogen nieuwe impulsen te geven aan het Leuvense
cultuurbeleid.
Actie
2014
2014000299
CUL
Cultuur
31/12/2014
Subsidiëring OCMW in het kader van de afsprakennota.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
2014002137
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage OCMW. Het OCMW volgt administratief het Leuvens participatiefonds op. Dit fonds
kadert in de afsprakennota tussen stad, OCMW en de Vlaamse Gemeenschap. De stad ontvangt
hiervoor jaarlijks het volledige bedrag van de Vlaamse Gemeenschap en stort dit door aan het
OCMW via een subsidie.
Actie
2014
2014000300
CUL
Cultuur
31/12/2014
Toelage Vlaamse Gemeenschap afsprakennota participatiedecreet.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001215
CUL
7409999000 6
0701-0100 O E
Denise Vandevoort
Ontvangst
0,00
34.730,00
0,00
34.730,00
Werkingssubsidie van de hogere overheid voor het participatiedecreet.
Actie
2014
2014000402
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage De FactorY (via vzw 30CC).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
2014002062
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelage De FactorY. Het sociaal-artistieke atelier De Factor Y richt zich inzonderheid op
kansarmen en OCMW-cliënteel. Inhoudelijk worden vier beeldende disciplines onderwezen en is er
ruime aandacht voor cultuurparticipatie (extern bezoek van theater, musea). De administratieve en
logistieke opvolging van het atelier berust sinds 01 januari 2005 bij 30CC.
75
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000062
2014 - 2019
Het bevorderen van culturele participatie.
Actie
2014
2014000301
CUL
Uitgave
Ontvangst
195.985,00
45.100,00
Cultuur
31/12/2014
De verschillende stedelijke culturele instellingen en afdelingen organiseren buurtprojecten en -activiteiten; bv. Buurtcultuur,
culturele bijdrage seniorenweek, Wereldfeest, Colora Festival, Bib aan Huis, e-inclusie,
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002136
6494999000 6
CUL
0712
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
8.160,00
0,00
8.160,00
0,00
Werkingstoelage Colora Festival. Een meerdaags multicultureel muziekfestival op diverse locaties in
de stad en met deelname van locale culturele actoren.
Actie
2014
2014000302
CUL
Cultuur
31/12/2014
Realiseren van een UiT-pas in samenwerking met CultuurNet en andere stadsdiensten.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000562
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Werking spelotheek.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014000886
BIB
6150001000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
5.500,00
100,00
5.500,00
0,00
0,00
100,00
Aankoop speelgoed voor spelotheek. De spelotheek richt zich op kinderen en volwassenen met een
ontwikkelingsstoornis, een handicap of langdurige ziekte en op leerbedreigde kinderen.
2014001620
BIB
7020000000 6
0703
O E
Denise Vandevoort
Ontvangsten boetes spelotheek.
Actie
2014
2014000563
PER
Personeel
31/12/2014
Ondersteuning collectievorming gevangenis.
Denise Vandevoort
Uitgave
Stadssecretaris
32.325,00
45.000,00
Ontvangst
2014003932
BIB
6150001000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
8.500,00
0,00
2014002211
BIB
7409999000 6
0703
O E
Denise Vandevoort
0,00
45.000,00
2014003291
Subsidie ter ondersteuning van de collectievorming van de gevangenis (aankoop boeken +
personeelkost).
PER
6201010000 6 0703
U E
Mohamed Ridouani
15.213,00
0,00
Mohamed Ridouani
868,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.018,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.381,00
0,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003292
PER
6201020000 6
0703
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003293
PER
6201030000 6
0703
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003294
PER
6211010000 6
0703
U E
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003295
PER
Mohamed Ridouani
4.253,00
0,00
2014003296
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Openbare bibliotheken
PER
6235500000 6 0703
U E
Mohamed Ridouani
6211020000 6
92,00
0,00
0703
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Openbare bibliotheken
76
Actie
2014
2014000892
SOCZA
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Initiatieven rond het verminderen van financiële en andere drempels voor actieve cultuurparticipatie zoals de vrijetijdspas, enz.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002202
SOCZ 6494999000 5
0909-9999 U E
Denise Vandevoort
Doorgeefsubsidie Stedenfonds in het kader van cultuurparticipatiewerking
77
Ontvangst
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000063
2014 - 2019
De stedelijke culturele instellingen en afdelingen werken aan een netwerk binnen de stad waardoor het
mogelijk wordt om overkoepelend te werken rond cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming.
Actie
2014
2014000403
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
De kerngroep participatie werkt een afsprakennota uit.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
78
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000064
2014 - 2019
Inspelen op de doelgroep jongeren via "urban en streetculture".
Actie
2014
2014000404
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Organiseren van cursussen en workshops van graffiti, urban dance (moderne dans, lockin, poppin, new jack, new style, ragga,
housedanc, jazz, ...), urban music, urban sports (tricking, freerunning, parkour ...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
79
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000066
2014 - 2019
De verschillende stedelijke culturele instellingen en afdelingen organiseren buurtprojecten en
activiteiten als Amateurama, Carrousel, A!Mee-Zing ... Ze werken structurele acties uit voor specifieke
doelgroepen.
Actie
2014
2014000296
CUL
Uitgave
Ontvangst
6.000,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Organisatie Picknick in het Park.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001189
CUL
6130006000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
6.000,00
0,00
500,00
0,00
1.850,00
0,00
2.600,00
0,00
200,00
0,00
850,00
0,00
Erelonen en vergoedingen voor geleverde prestaties tijdens Picknick in het Park (bv grimeurs).
6143001000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
2014001191
CUL
2014001193
Aankopen van allerhande benodigdheden voor het organiseren van Picknick in het Park (bv drank,
koffiekoeken...).
CUL
6143003000 6 0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Aankopen van relatiegeschenken voor de deelnemers van Picknick in het Park (bv dekentjes).
2014001194
CUL
6150001000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Aankoop klein materieel voor Picknick in het Park (bv t-shirten, vlagjes, tafellakens...).
2014001190
CUL
6150004000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Huur materieel tijdens Picknick in het Park (bv decoratiematerieel).
Actie
2014
2014000405
CUL
Cultuur
31/12/2014
Er wordt meer aandacht besteed aan wijkwerking.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000409
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Organisatie Carrousel.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
80
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000067
2014 - 2019
Extra inzet op het informeren en versterken van individuen zodat mensen zelfredzaam worden en
gemakkelijker hun weg vinden binnen de samenleving.
Actie
2014
2014000717
DIV
Uitgave
Ontvangst
188.500,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteunen en begeleiden van mensen van het Leuvense woonwagenterrein
Dit gebeurt zowel individueel als in groep. Vzw DiversLeuven zet basiswerkers in om de woonwagenbewoners dagelijks
individueel te ondersteunen. Zowel coaching als toeleiding naar reguliere werkingen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000719
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Voortzetten van het taalstimuleringsproject "De taalcaravaan" op het woonwagenterrein.
Kennis van het Nederlands is een middel om de zelfredzaamheid van de woonwagenbewoners te vergroten. Onder andere
wekelijkse voorleessessies, spelletjes spelen in het Nederlands met kinderen en ouders,... door vrijwiligers in de caravans.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000741
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Actieve toeleiding van anderstaligen naar sport- en jeugdverenigingen, cultuur, zinvolle vrijetijdsbesteding
Met het aanbod "Bijt in je vrije tijd" leidt de stad actief en in samenwerking met CBE open school, CVO's en ILT etnisch
diverse Leuvenaars toe naar verenigingen met proefdeelnames op maat via duidelijke eenvoudige informatie.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001470
DIV
6494999000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
Project Bijt in je vrije tijd om etnisch diverse Leuvenaars actief toe te leiden naar verenigingen met
proefdeelnames op maat.
Actie
2014
2014000742
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteunen van de Leuvense Fietsschool.
Het leren fietsen van volwassenen die in hun kindertijd nooit hebben leren fietsen. Ecologische hefboom, gezondheids- en
economische meerwaarde. Indicator: aantal deelnemers.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014001473
DIV
6494999000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Voor acties en initiatieven bijvoorbeeld cursus nieuwkomers enz...
Actie
2014
2014000743
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Organiseren van infosessies voor Leuvense etnisch diverse organisaties en voor Leuvenaars van andere afkomst
Jaarlijks worden twee infosessies georganiseerd rond bijvoorbeeld inschrijvingsmodaliteiten in het Leuvense onderwijs,
werking van het Fonds vrijetijdsparticipatie, ¿
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
81
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000885
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Doorbreken digitale kloof.
Een open computerleercentrum openhouden voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, ondersteuning van deze jongeren
in het verwerven van computervaardigheden, organiseren van computerlessen op maat van jongeren uit de buurt of
deelorganisaties en hun begeleiders, faciliteren van het computergebruik door een technische ondersteuning en een
sensibiliserende rol opnemen in de thematiek van de digitale kloof.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
2014002082
DIV
6492001000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
In het kader van het dichten van de digitale kloof specifiek voor de doelgroep kinderen en jongeren
Actie
2014
2014000887
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen van een ontmoetingsplaats voor mensen die moeilijk terecht kunnen bij familie, vrienden of kennissen
Het ondersteunen van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Er
worden linken gelegd naar diverse hulpverlenende instanties en groepswerking rond verschillende thema's zoals
bijvoorbeeld armoede, (geestelijke) gezondheidszorg, ...
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002084
DIV
6492001000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Toelage voor de basiswerking in Inloopcentrum De Meander
82
Ontvangst
114.000,00
0,00
114.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000068
2014 - 2019
Het ondersteunen van inwoners met een functiebeperking via een gepast aanbod.
Actie
2014
2014000761
DIV
Uitgave
Ontvangst
303.000,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Voorzien van een jaarlijkse toelage voor opvoeders van een kind met een handicap
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001524
DIV
6494999000 5
0911
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
165.000,00
0,00
165.000,00
0,00
Sociaal-pedagogische toelage voor personen die de zorg op zich nemen van een kind met een
handicap (GR 25/06/2012)
Actie
2014
2014000762
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteunen via een toelagereglement van initiatieven en projecten die de integratie van personen met een functiebeperking en
hun evenwaardige deelname aan het maatschappelijk leven bevorderen
Reglement uitvoeren, opvolgen, evalueren en bijsturen. Bevraging van de doelgroep en hun stakeholders
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
2014001525
DIV
6494999000 5
0911
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Ondersteuning van verenigingen voor mensen met een beperking en projecttoelagen toegankelijkheid
van handelszaken. (GR 28/09/2009)
Actie
2014
2014000763
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteunen van het aangepast vervoer in de Leuvense regio
Samenwerking onder meer met toelage en opvolging decretale evoluties in samenwerking met vzw Mobiel
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
82.000,00
0,00
82.000,00
0,00
2014001528
DIV
6494999000 5
0911
U E
Denise Vandevoort
Toelage aan VZW Leuven-Hageland Mobiel voor coördinatie aangepast vervoer in de Leuvense regio
en het groepsvervoer
83
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000069
2014 - 2019
Het voorzien van een aanbod aan activiteiten in de schoolvakanties en tijdens het jaar, dat kwalitatief,
veilig en speels is, verspreid over het grondgebied, en dat meegroeit met de stad.
Actie
2014
2014000452
JEU
Uitgave
Ontvangst
524.261,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Organisatie van speelpleinwerkingen in de paas- en zomervakanties in de deelgemeentes en Leuven-centrum
Dirk Vansina
Uitgave
0,00
Dirk Vansina
8.000,00
0,00
Directeur sociale zaken
2014002644
JEU
2300000000 5
0750
U I
149_OVERIG
Ontvangst
360.500,00
Groot materiaal voor werking en activiteiten
2014001694
JEU
6150011000 5
0750
U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0750
U E
Dirk Vansina
350.000,00
0,00
Lidgeld VVJ
2014000670
JEU
6493003000 5
Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van speelpleinwerkingen in de
paas- en zomervakanties in de deelgemeentes en Leuven-centrum.
Actie
2014
2014000453
JEU
Jeugd
31/12/2014
Organisatie van een kwalitatief spelaanbod voor kleuters en kinderen binnen en buiten de stad(skern) in de kleine vakanties.
Organisatie van een kwalitatief spelaanbod voor kleuters en kinderen binnen en buiten de stad(skern) in de kleine vakanties.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000454
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Organisatie van MAC en wijkspeelplein
Organisatie van MAC en wijkspeelplein
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000455
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Ondersteuning van particuliere speelpleinen.
Ondersteuning van particuliere speelpleinen.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
61.500,00
0,00
61.500,00
0,00
2014000671
JEU
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
Toelage aan speelpleinwerkingen in Leuven (GR 27/08/2012)
Actie
2014
2014000457
JEU
Jeugd
31/12/2014
Organisatie winterspeeltuin.
Voorzien in een goedkoop speelaanbod in een warme en overdekte ruimte voor kinderen tijdens de kerstvakantie
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2014000672
JEU
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van winterspeeltuin.
84
Ontvangst
Actie
2014
2014001090
JEU
Jeugd
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000069.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
52.261,00
0,00
Mohamed Ridouani
31.943,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.959,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.294,00
0,00
Mohamed Ridouani
672,00
0,00
5.086,00
0,00
2014003284
PER
6201010000 5
0750
U E
Ontvangst
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003285
PER
6201020000 5
0750
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003286
PER
6201030000 5
0750
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Jeugd
6201050000 5
0750
U E
2014003287
PER
2014003288
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Jeugd
PER
6211010000 5 0750
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003289
PER
Mohamed Ridouani
9.104,00
0,00
2014003290
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Jeugd
PER
6235500000 5 0750
U E
Mohamed Ridouani
6211020000 5
203,00
0,00
0750
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Jeugd
85
2014
Actieplan:
Periode:
2014000070
2014 - 2019
Opname van de lokale regie met betrekking tot integraal gezinsbeleid.
Actie
2014
2014000534
KINDO
Uitgave
Ontvangst
244.576,80
12.000,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Trekken van het samenwerkingsverband Leuvense Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning.
De stad trekt het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning (LOOO). Dit is een tweemaandelijks overleg met alle partners
uit de gezinsondersteunende sector met betrekking tot samenwerkingsafspraken, gezamenlijke projecten, informatieeuitwisseling, voedingsbodem voor Huis van het Kind, ¿.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000536
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Bundelen van het preventieve gezinsondersteunend aanbod onder "Huis van het Kind"
Coördinatie van de bundeling gebeurt in samenwerking met lokale partners.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
56.776,80
0,00
Bieke Verlinden
50.000,00
0,00
Bieke Verlinden
6.776,80
0,00
2014000966
KIND
6493003000 5
0944
U E
Ontvangst
Algemene werkingstoelage
2014002650
KIND
6640000000 5
0944
U I
1490INVTOE
Saldo investeringssubsidie (2010) voor huis Savoyestraat
Actie
2014
2014000548
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Onderzoeken of er een uitleendienst kan opgestart worden om materiaal uit te lenen aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen
Onder andere in samenwerking met verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW, Spit,...
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000549
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Ondersteunen en stimuleren van borstvoedingsvriendelijke praktijken, organisaties en projecten.
Bijvoorbeeld label borstvoedingsvriendelijke stad, kinderdagverblijven ondersteunen om hun moeders te stimuleren om
borstvoeding te blijven geven,...
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000551
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
De stad werkt samen met bestaande initiatieven gezinsondersteuning, vanuit het belang van integraal basiswerk in het gezin als
kruispunt voor effectieve armoedebestrijding.
Het ondersteunen van integrale gezinsondersteuning aan huis om onder andere opvoedingsondersteuning te bieden aan
kansarme gezinnen met jonge kinderen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2014000971
KIND
6493003000 5
0944
U E
Bieke Verlinden
Voor de vrijwilligerswerking van integrale gezinsondersteuning in huis
86
Ontvangst
Actie
2014
2014000552
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Uitbouwen van aanbod aan spel- en ontmoetingsplaatsen voor jonge gezinnen
In samenwerking met partners voort uitbouwen van een divers en toegankelijk aanbod aan spel- en ontmoetingsplaatsen
voor kinderen en hun ouders of andere vertrouwde volwassenen in Leuven.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
6492001000 5
0944
U E
Bieke Verlinden
2014004717
KIND
2014004717
Realiseren van een extra aanbod op nieuwe locaties om ontmoeting tussen jonge gezinnen te
faciliteren. Dit wordt in samenwerking met vzw Huis van het Kind gerealiseerd.
O E
Bieke Verlinden
KIND 7406999000 5 0944
Ontvangst
Vanuit de projectoproep sociale cohesie van de provincie Vlaams-Brabant krijgt de stad Leuven voor
2014 12.000 euro toegekend voor de realisatie van extra ontmoetingsplaatsen voor jonge gezinnen.
Actie
2014
2014000657
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Initiatief nemen en acties ondersteunen voor integraal beleid waarin 'Ieder kind telt' centraal staat.
In het kader van 'Ieder kind telt' wil de stad Leuven initiatieven m.b.t.een kindvriendelijke stad en nieuwe
armoedebestrijdende gezinsondersteunende initiatieven ondersteunen. We denken dan bijvoorbeeld aan initiatieven zoals
een gezinsmateriaal-o-theek, borstvoedingsvriendelijke stad, cultuuraanbod voor baby's en peuters,...
Bieke Verlinden
Uitgave
2014001104
KIND
6492001000 5
0944
Ontvangst
118.800,00
0,00
80.000,00
0,00
38.800,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
U E
Bieke Verlinden
Initiatieven in het kader van kindvriendelijke stad, gezinsondersteuning, kinderarmoedebestrijding
2014002721
KIND
6493003000 5
0944
U E
Bieke Verlinden
Transactiekrediet voor project buggytheek (collegebeslissing 2013).
Actie
2014
2014000910
SOCZA
Consultatiebureaus Kind en Gezin.
Bieke Verlinden
Uitgave
0,00
4.500,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
2014002289
SOCZ 6494999000 5
0986
Ontvangst
4.500,00
U E
Bieke Verlinden
Consultatiebureaus Kind en Gezin.
Actie
2014
2014000950
SOCZA
Geboorte- en adoptietoelage
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
27.500,00
0,00
27.500,00
0,00
2014002406
SOCZ 6494999000 5
0949
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Geboorte- en adoptietoelage op basis van reglement (GR 26/01/2009)
Actie
2014
2014001113
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
De sector ondersteunen bij de opstart van nieuwe projecten gezinsondersteuning.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014001114
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Ondersteunen van professionele gezinsondersteuningsnetwerken (bvb. Lokaal overleg opvoedingsondesteuning) via overleg,
vorming en intervisie.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
87
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000071
2014 - 2019
Blijvende inzet op buurtwerk tegen kansarmoede, in buurten waar extra aandacht voor leefbaarheid en
samenleven nodig is.
Actie
2014
2014000662
DIV
Uitgave
Ontvangst
891.590,48
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het buurtwerk waardeert, vormt en versterkt zijn vrijwilligers en de vrijwilligerswerking
Organisatie van vormings en waarderingsactiviteiten voor de vrijwilligers van de buurtcentra en de Kettekeet in het kader
van de "week van de vrijwilliger" en daarbuiten. Versterken van vrijwilligers door samenwerking en overleg over de
buurtcentra heen, en met vrijwilligers van andere organisaties zoals bvb.buurtcomités uit de buurt.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001180
DIV
6130006000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
Vrijwilligersforum
Actie
2014
2014000663
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteunen van vrijwilligers als onmisbare schakel in de verdere uitbouw van buurtwerkingen en de armoedebestrijding
Via de vzw Buren voor wijken en de Kettekeet de werking van de buurtcentra met vrijwilligers verder uitbouwen.
Waarderings- en rekruteringsbeleid van vrijwilligers.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2014001686
DIV
6494999000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Werkingstoelage voor de administratieve verplichtingen van de VZW Buren voor wijken zoals kosten
boekhouding en verzekeringen en werkingsmiddelen voor de Kettekeet.
Actie
2014
2014000664
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Basisaanbod aan ontmoeting en activiteiten aanbieden in de stedelijke buurtcentra
Verder uitbouwen van de buurtcentra tot laagdrempelige gezellige ontmoetingscentra met plaats voor ontspanning,
activiteiten, vorming, dienstverlening,doorbreken van de digitale kloof, gezonde voeding, cultuur, actualiteit
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
46.670,00
0,00
2.700,00
0,00
Bieke Verlinden
1.000,00
0,00
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
2.200,00
0,00
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
370,00
0,00
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
400,00
0,00
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
40.000,00
0,00
2014001184
DIV
6130006000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Sabam en billijke vergoeding stedelijke buurtcentra en specifieke activiteiten
2014001918
DIV
6150001000 5
0909-0100 U E
Aankoop kantoormateriaal.
2014001360
DIV
6150001000 5
Kranten buurtcentra
2014001266
DIV
6150003000 5
Brandblussers buurtcentra
2014001921
DIV
6150014000 5
Reiskosten
2014002081
DIV
6492001000 5
Samenwerking met VZW Wonen en werken in het kader van de sociale economie en het stedelijk
buurtwerk
Actie
2014
2014000665
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Aanpak van de vuilnisproblematiek in de 6 aandachtsbuurten
Vuil- en stortproblematiek blijvend aanpakken in de 6 aandachtsbuurten door het ondersteunen van afvalhokken, en
begeleiden van de vrijwilligers samen met sociale woonmaatschappij
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
88
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000666
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Leefbaarheid van de buurt verhogen door overleg en afstemming van de partners binnen de buurt
Structureel overleg met sociale woonmaatschappij, gemeenschapswachten,wijkpolitie, OCMW, CAW enz. in het
buurtoverlegpunt. Acties rond leefbaarheid.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000667
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het buurtwerk zet in op eigen competentieversterking en kennisverhoging door intervisie, workshops en vormingen.
Begeleiding visiedag en workshops en projecten in de buurtcentra en de kinderwerkingen
Bieke Verlinden
Uitgave
0,00
Bieke Verlinden
1.500,00
0,00
Bieke Verlinden
6.200,00
0,00
2.000,00
0,00
Directeur sociale zaken
2014001186
DIV
6130006000 5
0909-0100 U E
Ontvangst
9.700,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
2014001201
DIV
6141009000 5
0909-0100 U E
Gsm 6 personen en internet 4 buurtcentra en vaste telefoon 4 buurtcentra
2014001197
DIV
6150001000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Aankoop exploitatiemateriaal
Actie
2014
2014000668
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Organisatie van laagdrempelige vorming op maat ter versterking van de doelgroep.
Het buurtwerk organiseert praktische vormingen op maat van de doelgroep over zowel maatschappelijke als dagdagelijkse
thema's met als doel het verhogen van de kennis, vaardigheden, en de zelfredzaamheid in de maatschappij
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001188
DIV
6130006000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
Samenwerking met vormingsplus, open school of andere partner rond vorming op maat in de
buurtcentra
Actie
2014
2014000669
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
De buurtbewoners worden gestimuleerd rond gezondheid en gezonde voeding.
Organisatie van een aanbod rond gezondheid en gezonde voeding via vorming voor doelgroep en vrijwilligers als schakel in
de kansarmoedebestrijding.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001192
DIV
6130006000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/buurtwerking
Actie
2014
2014000675
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Nieuwe bewoners kennis laten maken met het aanbod van buurtwerking en hun nieuwe buurt en de zichtbaarheid verhogen van
projecten die gerealiseerd worden binnen het buurtwerk
Organisatie van groepsontmoetingen voor nieuwe bewoners en toonmomenten van projecten gerealiseerd door de
buurtwerking
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001264
DIV
6143004000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Receptiekosten
89
Ontvangst
500,00
0,00
500,00
0,00
Actie
2014
2014000676
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Organisatie van een laagdrempelige kinderwerking in bepaalde buurtcentra met specifieke aandacht voor maatschappelijke
kwetsbaarheid en het doorbreken van kinderarmoede
Opstarten en/of verder uitbouwen van een kinderwerking in bepaalde buurtcentra in nauw overleg met partners uit de buurt
met bijvoorbeeld naschoolse animatie, huiswerkbegeleiding, woensdagnamiddagactiviteiten, speelpleinwerking,
ouderwerking, enz¿
Bieke Verlinden
Uitgave
2014001265
DIV
6126152000 5
0909-0100 U E
Ontvangst
4.500,00
0,00
Bieke Verlinden
2.000,00
0,00
Bieke Verlinden
2.500,00
0,00
Directeur sociale zaken
Verzekering Kettekeet en kinderaanbod in Wilsele-dorp
2014001357
DIV
6143001000 5
0909-0100 U E
Receptie- en representatiekosen, 4-uurtjes Kettekeet
Actie
2014
2014000678
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Voeren van de lokale regie rond spreiding, inhoud en optimalisatie van het aanbod aan buurtwerk en basiswerkingen in Leuven
Opvolgen en sturen van de noden en behoeften naar buurtwerk en basiswerk in Leuven. Subsidiëring van niet-stedelijke
buurtwerkingen in buurten waar er nood en behoefte is aan buurtwerk en basiswerk.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
6492001000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
2014004686
DIV
2014002078
Toelage voor de buurtwerking in Casablanca - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een
samenwerkingsovereenkomst
Bieke Verlinden
DIV
6492001000 5 0909-0100 U E
2014004692
Toelage voor de buurtwerking in de Ridderbuurt - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een
samenwerkingsovereenkomst
DIV
6494999000 5 0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
393.000,00
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Eenmalige subsidie in kader van gebruik van De Loods
Actie
2014
2014000679
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Blijvend inzetten op netwerkvorming en partnerships met interne stadsdiensten en maatschappelijke actoren
De buurtwerking versterkt de samenwerking met partners als sport, jeugd, cultuur, milieu, groen, onderwijs, vzw
DiversLeuven,... en met het OCMW, CAW, Huis van het Kind vzw, open school...
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000680
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Evalueren van kwaliteit en aanpassen en uitbreiden van de huidige infrastructuur aan de huidige en nieuwe noden
Evaluatie van de huidige gebouwen gebruikt door zowel stedelijke als private buurtwerkingen en voorstellen uitwerken tot
optimalisatie.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
52.822,48
0,00
11.822,48
0,00
2014002779
DIV
2300000000 5
0909-0100 U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
Ontvangst
Aankoop exploitatiemateriaal voor keuken Mannenstraat (deel overdracht formulier T)
2014002634
DIV
2300000000 5
0909-0100 U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
3.000,00
0,00
0909-0100 U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
2.000,00
0,00
0909-0100 U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
1.000,00
0,00
1490INVTOE
Bieke Verlinden
27.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
Groot exploitatiemateriaal buurtcentra
2014002635
DIV
2400000000 5
Meubilair buurtcentra
2014002636
DIV
2410000000 5
Kantooruitrusting voor de buurtcentra
6640000000 5
0909-0100 U I
2014002653
DIV
2014002645
Investeringsenveloppe wijkinfrastructuur zoals Hoogland, inrichting buurtcentrum Casablanca,
eventuele tussenkomst buurtcentrum Ridderbuurt,...
1490INVTOE
Bieke Verlinden
DIV
6640000000 5 0909-0100 U I
2014001362
Investeringstoelage aan CVBA Dijledal voor buurtcentrum Casablanca - Stedenfonds 2008-2013 saldo 20%
DIV
6640000000 5 0909-0100 U I
1490INVTOE
Bieke Verlinden
Informatica-uitrusting buurtcentra
90
Actie
2014
2014000682
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Doorverwijzen en schakelen van de doelgroep naar partners lokaal sociaal beleid en andere welzijnspartners
Toeleiding en doorverwijzing met extra zorg richting OCMW, CAW en andere partners met specifieke aandacht voor
kinderen en jongeren
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000684
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Trekken van het lokaal overleg basiswerkingen om de samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende basiswerkingen
verder te verdiepen en te bevorderen
Verder uitbouwen van het leuvens overleg basiswerking via meer samenwerking en gezamenlijke acties
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014001092
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000071.
Team buurtwerk.
Bieke Verlinden
Uitgave
Stadssecretaris
370.298,00
0,00
235.178,00
0,00
15.096,00
0,00
14.808,00
0,00
14.505,00
0,00
2014003985
PER
6203010000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
2014003986
PER
6203020000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
2014003987
PER
6203030000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
6203050000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
2014003988
PER
2014003989
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 5 0909-0100 U E
81.860,00
0,00
2014003990
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Buurtwerking
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0909-0100 U E
7.199,00
0,00
2014003991
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
PER
6235500000 5 0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
1.652,00
0,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
91
2014
Actieplan:
Periode:
2014000072
2014 - 2019
Het voeren van een beleid dat de kennis van het Nederlands en de taalvaardigheid van Leuvense
inwoners van alle leeftijden verbetert, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren.
Actie
2014
2014000744
DIV
Uitgave
Ontvangst
122.167,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Inzetten op meer oefenkansen Nederlands voor anderstaligen
Via gratis uitspraaklessen (twee keer twee groepen van 10 sessies) en via 7 praatgroepen Kom binnen's in buurtcentra, in
wijkwerkingen en in het gebouw van de integratiedienst en de gebouwen van CBE Open school. Deze praatgroepen gaan
wekelijks door tijdens het schooljaar.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000748
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Opzetten van een taalgemengde speelpleinwerking in samenwerking met de jeugddienst
Via ondersteuning van monitoren van de speelpleinwerking rond creëren van een taalrijke omgeving
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000749
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Aandacht hebben voor de voordelen van meertaligheid
Bvb door het ondersteunen van "schooltjes in eigen taal" door het toelagereglement etnisch-diverse organisaties.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000832
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Opzetten van taalprojecten om de (instructie)taal van leerlingen te versterken
In samenwerking met de lokale onderwijspartners worden in de Leuvense scholen projecten georganiseerd om de
(instructie)taal van de leerlingen te verhogen met als doel de doorstroming naar het hoger onderwijs te verhogen. Ook wordt
in samenwerking met de vzw Divers Leuven en CBE Open school wijkprojecten opgezet rond het leren van Nederlands.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000833
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Organisatie van de zomerschool
Tegengaan van zomerverlies bij anderstalige kinderen door het organiseren van de zomerschool. Anderstalige kinderen van
de laatste kleuterklas en eerste graad lagere school uit alle Leuvense scholen kunnen in de zomervakantie al spelenderwijs
Nederlands leren of onderhouden. De zorgcoördinatoren zorgen voor de toeleiding.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2014002271
OND
6494999000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van de Zomerschool
92
Ontvangst
Actie
2014
2014000834
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Stimuleren van taalexpressie bij Leuvense leerlingen ism Leuvense scholen, Slac en andere organisaties.
We zetten samen met de Leuvense scholen en Slac projecten op rond taalexpressie tijdens en na de lesuren zodat
leerlingen zich goed kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000835
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Stimuleren van scholen om een tweede taal aan te leren vanaf het derde leerjaar.
We stimuleren via de onderwijsraad dat scholen de mogelijkheid krijgen om vanaf het derde leerjaar een tweede taal aan te
leren.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000836
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Aanbod van vreemde talen uitwerken in het project Binnenschoolse Kinderopvang.
We organiseren een aanbod vreemde talen tijdens de naschoolse opvang zodat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om op
speelse wijze andere talen te leren.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000837
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Stimuleren van Leuvense scholen om contacten aan te gaan met scholen over de taalgrens.
We zetten Scholen aan om uitwisselingen aan te gaan met scholen over de taalgrens.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000839
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Streven naar een afgestemd taalbeleid voor alle Leuvense scholen ism alle lokale onderwijspartners
We streven ernaar dat alle Leuvense scholen een netoverstijgend en gezamenlijk taalbeleid voeren in hun scholen. Het
taalbeleid wordt onder supervisie van de onderwijsraad uitgewerkt.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002040
OND
6143001000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
500,00
0,00
500,00
0,00
Broodjes voor vergaderingen.
Actie
2014
2014000893
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
De stad breidt het aanbod aan laagdrempelige taalcursussen en oefenkansen uit i.s.m. CBE Open School, en stimuleert anderstalige
ouders om hun Nederlands blijvend te verbeteren.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002263
OND
6493003000 5
0830
U E
Mohamed Ridouani
Nominatieve toelage voor de werking van het volwassenenonderwijs laag- en niet-geschoolden
93
Ontvangst
111.667,00
0,00
111.667,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000073
2014 - 2019
Ontwikkelen en bestendigen van een kwaliteitsvol stedelijk buitenschools opvangaanbod.
Actie
2014
2014000554
OND
Uitgave
Ontvangst
400.000,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Ontwikkelen en bestendigen van kwaliteitsvol stedelijk buitenschools aanbod op maat van school en buurt via het project
binnenschoolse Kinderopvang.
Behouden en uitbreiden van stedelijk buitenschools opvangaanbod via project binnenschoolse Kinderopvang. Uitbreiden
van het aanbod op lange termijn tot in totaal ongeveer 35 basisscholen en het ondernemen van kwaliteitsverhogende
acties. Jaarlijks wordt een kort overzicht gegeven van de kwaliteitsverhogende acties en het aanbod.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000986
OND
6493003000 5
0870
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
Project binnenschoolse kinderopvang verderzetten in alle Leuvense scholen via vzw KOL
Actie
2014
2014000557
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Uitbouwen van een divers en gediversifieerd personeelsbeleid met oog op zowel sociale activering als kwaliteitsverhoging.
Om kwalitatieve opvang aan te kunnen bieden moeten we beschikken over opgeleid personeel. We stimuleren
laaggeschoolden om de opleiding educatief kinderwerker (samenwerkingsverband stad en en CVO Sociale School
Heverlee) te volgen en werven afgestudeerden van deze opleiding aan.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000572
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Behouden en versterken van de samenwerking tussen stedelijke buitenschoolse kinderopvang en de scholen en de buurt, onder
meer binnen de visie Brede School.
Behouden en versterken van de samenwerking tussen stedelijke buitenschoolse kinderopvang en de scholen en de buurt,
onder meer binnen de visie Brede School.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000574
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Behoud van het aanbod en de werking van de eigen kwaliteitsvolle IBO 't Koetshuis via de stedelijke vzw Kinderopvang Leuven
Organisatie van een kwaliteitsvolle IBO met een huiselijke gezinssfeer via de (EVA) vzw kinderopvang Leuven.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014001112
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Ingaan op projectoproepen om het stedelijk buitenschools opvangaanbod uit te breiden.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
94
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000074
2014 - 2019
De stad regisseert en voert een seniorenbeleid in samenwerking met de senioren, het OCMW en andere
lokale partners.
Actie
2014
2014000607
SOCZA
Uitgave
Ontvangst
82.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
De organisatie van een jaarlijkse studiereis naar een andere gemeente/stad om inhoudelijke uitwisseling te doen.
De organisatie van een jaarlijkse studiereis naar een andere gemeente/stad om inhoudelijke uitwisseling te doen met de
plaatselijke seniorenraad.
Myriam Fannes
Uitgave
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000637
SOCZA
Ontvangst
0,00
In kaart brengen van de diversiteit aan noden en behoeften op vlak van dienstverlening voor ouderen, zodat het beleid van de stad
hier beter kan worden op afgestemd.
Samenhangend met hervormen van de seniorenraad en het bereiken van de niet-georganiseerde senioren willen we de
dienstverlening van de stad beter afstemmen op de diversiteit binnen de groep ouderen, door het aanpassen van het
aanbod en gerichter informatie te geven.
Myriam Fannes
Uitgave
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000638
SOCZA
Ontvangst
0,00
Uitgeven en verdelen van de Senioreninfo op jaarlijkse basis.
Uitgeven en verdelen van de Senioreninfo op jaarlijkse basis.
Myriam Fannes
Uitgave
0,00
3.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
2014000934
SOCZ 6150015000 5
0959
Ontvangst
3.000,00
U E
Myriam Fannes
Drukken Senioreninfo
Actie
2014
2014000642
SOCZA
Ondersteunen van dienstencentra bij het opzetten van projecten die ouderen de kans geven om langer in hun vertrouwde omgeving
te blijven wonen
Dienstencentra krijgen inhoudelijke en financiële ondersteuning bij de uitvoering van projecten die ervoor zorgen dat
ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
2014000947
SOCZ 6494999000 5
0959
U E
Myriam Fannes
Ontvangst
Voor acties in samenwerking met lokale dienstencentra bv. Seniorama
Actie
2014
2014000643
SOCZA
Ondersteunen van ouderen door tussenkomst personenalarm.
Personen kunnen beroep doen op de stad voor een tussenkomst in de kosten van een personenalarm. Dit personenalarm
zorgt er voor dat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
26.800,00
0,00
26.800,00
0,00
2014000948
SOCZ 6494999000 5
0959
U E
Myriam Fannes
Toelagen aan Leuvenaars als tussenkomst in de huur van een personenalarm (GR 22/05/2000)
95
Ontvangst
Actie
2014
2014000644
SOCZA
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Ondersteunen van mindermobielen op vlak van mobiliteit.
De mobiliteit van ouderen wordt ondersteund door het inzetten op een betaalbaar aanbod aanvullend bij het reguliere circuit
(de Lijn, de NMBS, taxi's)
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
2014000949
SOCZ 6494999000 5
0959
U E
Myriam Fannes
Ontvangst
Toelage Minder Mobielen Centrale voor gratis lidmaatschap Leuvense senioren en personenvervoer
in Leuven
Actie
2014
2014000645
SOCZA
Verankeren van het project dementievriendelijke gemeente om van de stad Leuven een dementievriendelijke gemeente te maken
Personen met dementie en hun mantelzorgers worden gestimuleerd om deel te nemen aan het dagdagelijkse leven.
Organisaties worden bewust gemaakt van de extra aandacht dat ze met minieme inspanning kunnen bieden aan personen
met dementie.
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
2014000950
SOCZ 6493003000 5
0959
U E
Myriam Fannes
Ontvangst
Project in samenwerking met het OCMW, dementievriendelijke gemeente
Actie
2014
2014000646
SOCZA
Regie seniorenbeleid
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000954
SOCZ 6141009000 5
Ontvangst
1.700,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
500,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
200,00
0,00
Telefoonkosten
2014000956
SOCZ 6150004000 5
Huur materiaal
2014000951
SOCZ 6150014000 5
Reis- en verblijfskosten in kader van activiteiten rond seniorenbeleid.
96
2014
Actieplan:
Periode:
2014000076
2014 - 2019
Investeren in jongerencultuur en het ondersteunen van jeugdcultuureigen uitingsvormen. (De stad
ondersteunt jongeren bij hun ideeën en stimuleert de samenwerking die ontstaat van onderuit.)
Actie
2014
2014000459
JEU
Uitgave
Ontvangst
188.604,00
107.086,29
Jeugd
31/12/2014
Organisatie skate- en blade en BMX kampen.
De stad integreert de skate- en blade en BMX kampen binnen het gewone aanbod aan sportkampen indien mogelijk en
wenselijk, en integreert op deze manier nichecultuur van jongeren in het mainstreamaanbod.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000460
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Ruimte bieden aan jongerenmuziek en -dans.
De stad werkt eraan om jongerenmuziek en -dans zoals hiphop een volwaardige plek binnen de Leuvens culturele en
jongerenscène, zodat deze talentontplooiïng een kans krijgt voort te groeien binnen reguliere circuit.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
75.600,00
61.000,00
2014000849
JEU
6150001000 5
0750
Ontvangst
U E
Dirk Vansina
1.300,00
0,00
U E
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
U E
Dirk Vansina
300,00
0,00
U E
Dirk Vansina
61.000,00
0,00
Dirk Vansina
11.500,00
0,00
0,00
61.000,00
Technische benodigdheden.
2014000850
JEU
6150002000 5
0750
Huur en onderhoud technische benodigdheden.
2014000848
JEU
6150004000 5
0750
Huur en onderhoud bureaumateriaal
2014001699
JEU
6493001000 5
0750
Huurtoelage voor Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat
6493003000 5
0750
U E
2014000847
JEU
2014002639
Samenwerkingsovereenkomst Straatrijk, Urban Woorden, Scorpio vzw voor projecten jongeren en
straatcultuur
JEU
7050999900 5 0750
O E
Dirk Vansina
Huur Jeugdcentrum Vleugel F door vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven
Actie
2014
2014000461
JEU
Jeugd
31/12/2014
Samenwerking met scholen.
Het samenwerken met de scholen om vindplaatsgericht jongeren te bereiken en projecten op te zetten rond jeugdcultuur en
jeugdinformatie.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000619
JEU
6141009000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Telefoonkosten
Actie
2014
2014000462
JEU
Jeugd
31/12/2014
Uitvoeren van een veilig skatebeleid.
De stad Leuven onderzoekt hoe skaten in de openbare ruimte veilig en leefbaar kan gefaciliteerd worden, en neemt dan de
gepaste acties.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
97
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000463
JEU
Jeugd
31/12/2014
Uitvoeren van een graffitibeleid.
Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor het faciliteren van legale vormen van street art en graffiti binnen een
coherent graffitibeleid, en stelt actief legale muren ter beschikking.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2014000853
JEU
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor het faciliteren van legale vormen van street art en
graffiti.
Actie
2014
2014000464
JEU
Jeugd
31/12/2014
Ruimte bieden aan nieuwe jongerentrends.
De stad biedt nieuwe jongerentrends een kans vanuit een fundamenteel respect voor kinderen en jongeren als de toekomst
van deze maatschappij.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000465
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Ruimte bieden om 'aan cultuur te doen'
De stelt actief ruimte ter beschikking om 'aan cultuur te kunnen doen'
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000466
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Subsidiëring van kleinschalige concerten binnen een jeugdconcertenfonds.
Subsidiëring van kleinschalige concerten binnen een jeugdconcertenfonds.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000467
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Subsidiëring van projecten voor en door jongeren.
Subsidiëring van projecten voor en door jongeren. In de jaarlijkse rapportering wordt een kort overzicht van de
gesubsidieerde projecten gegeven.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000468
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Uitvoeren van een fuifbeleid.
De stad werkt een fuifbeleid uit waar samenleven van burgers en fuivende jongeren een vanzelfsprekenheid is.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
98
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000470
JEU
Jeugd
31/12/2014
Uitvoeren van het mijnLeuven-beleid.
MijnLeuven algemeen, jeugdinformatie, participatie en jeugdcultuur blijven de pijlers van de mijnLeuvenwerking, waarbij
bottom-up jongereninitiatieven en begeleiding het traditionele aanbodgericht werken vervangt.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000478
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
ONTVANGST gelinkt aan actieplan.
ONTVANGST gelinkt aan actieplan.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000657
JEU
7404999000 5
0750
O E
Dirk Vansina
Ontvangst
0,00
46.086,29
0,00
46.086,29
Ontvangsten VBP3
Actie
2014
2014001091
JEU
Jeugd
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000076.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
60.004,00
0,00
Mohamed Ridouani
37.873,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.861,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.242,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.003,00
0,00
2014003297
PER
6201010000 5
0750
U E
Ontvangst
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003298
PER
6201020000 5
0750
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003299
PER
6201030000 5
0750
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003300
PER
6211010000 5
0750
U E
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003301
PER
Mohamed Ridouani
10.794,00
0,00
2014003302
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Jeugd
PER
6235500000 5 0750
U E
Mohamed Ridouani
6211020000 5
231,00
0,00
0750
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Jeugd
99
2014
Actieplan:
Periode:
2014000213
2014 - 2019
De stad ondersteunt kinderen in hun schoolcarrière, en de ouders, zowel met eigen projecten als in
intense samenwerking met partners, en dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.
Actie
2014
2014000854
OND
Uitgave
Ontvangst
104.500,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Samenwerken met het Leuvense onderwijsveld rond projecten "welbevinden op school".
We werken samen met alle basissscholen rond de resultaten van het project "welbevinden op school", uitgewerkt door KU
Leuven en stimuleren zo het welbevinden van kinderen en leerkrachten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000855
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Bestrijden van het watervaleffect op school door voortzetting van het Buddy-project, i.s.m. tutoringprojecten van de Hogescholen
We streven ernaar om alle kinderen die het nodig hebben naschools een externe studiebegeleiding te geven via een Buddy.
Indicator: aantal buddies per schooljaar, aantal geholpen kinderen en begeleidingen per schooljaar.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
52.000,00
0,00
2014002042
OND
6130006000 5
0880
Ontvangst
U E
Mohamed Ridouani
5.000,00
0,00
0880
U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
0880
U E
Mohamed Ridouani
45.000,00
0,00
Workshops en navormingen buddy's.
2014002041
OND
6143001000 5
Receptiekosten.
2014002265
OND
6493002000 5
Toelage voor personeelskosten projectmedewerker buddy
Actie
2014
2014000856
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van een inhoudelijke uitbreiding van het buddy-systeem, naar bvb. sociale
vaardigheden.
We onderzoeken of we via het Buddy-project buddy's in de scholen kunnen inschakelen die jongeren kunnen ondersteunen
bij het aanleren van sociale vaardigheden.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000858
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Bevorderen van instroom/doorstroom van bepaalde doelgroepen naar hogere onderwijsinstellingen via het ondersteunen van acties.
We ondersteunen de acties van de hogere onderwijsinstellingen om de instroom en doorstroom van bepaalde doelgroepen
te bevorderen en zetten ism alle onderwijspartners zelf acties op. Cfr Ambassadeursproject KU Leuven, GroepT
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002267
OND
6493003000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Nominatieve toelage voor de werkingskosten van de sensibiliseringsweek rond integratie binnen het
onderwijs (PartYcipation Week)
Actie
2014
2014000859
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Aanbieden van stage- en werkplaatsen aan jongeren als brug naar reguliere tewerkstelling.
De stad biedt zelf stage- en werkplaatsen aan voor jongeren
Mohamed Ridouani
Uitgave
0,00
Directeur sociale zaken
100
Ontvangst
0,00
0,00
Actie
2014
2014000860
OND
Onderwijsbeleid en scholen
0,00
31/12/2014
Tegengaan van ongekwalificeerde schooluitval door het opzetten van het project bedrijfscoaches i.s.m. alle onderwijspartners en
het bedrijfsleven
We ondernemen actie tegen ongekwalificeerde schooluitval door het opzetten van het project bedrijfscoaches. In
samenwerking met de lokale onderwijspartners en het bedrijfsleven zorgen we dat leerlingen via een rolmodel uit het
bedrijfsleven kennismaken met verschillende werksituaties om zo een positieve studiekeuze te bevorderen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000861
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Ondersteunen van scholen om kwetsbare en/of anderstalige ouders te bereiken.
We ondersteunen scholen om acties rond ouderbetrokkenheid te organiseren zodat kwetsbare en/of anderstalige ouders
bereikt worden. We doen dit via het opstellen van een werkmap met goede lokale voorbeelden ism de zorgcoördinatoren,
via uitwisseling en een projectenfonds ouderbetrokkenheid. Indicator: kort overzicht van projecten ouderbetrokkenheid die
door het projectenfonds worden ondersteund.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000862
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Bevorderen van regelmatig schoolbezoek en tegengaan van spijbelgedrag ism jeugd- en sociale dienst van de politie, de
preventiedienst, het LOP en de lokale onderwijspartners.
We bevorderen het regelmatig schoolbezoek door scholen te ondersteunen in hun acties rond ouderbetrokkenheid en
regelmatige aanwezigheid. De stad heeft samen met de jeugd- en sociale dienst van de politie, LOP, preventiedienst,
onderwijs- en welzijnspartners een spijbelactieplan opgesteld. Indicator: aantal problematische afwezigheden in het
secundair onderwijs (cijfer Steunpunt Sociale Planning Provincie).
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002043
OND
6150015000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
500,00
0,00
500,00
0,00
Gezamenlijke informatiefolder.
Actie
2014
2014000863
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Actief werken aan kleuterparticipatie
We werken ism alle lokale onderwijspartners aan kleuterparticipatie door op 3 momenten in een jaar een verjaardagskaart
en infofolder rond kleuteronderwijs naar alle 2-jarigen te sturen. Indicator: aandeel ingeschreven kleuters t.o.v. het totaal
aantal kleuters in het rijksregister (Cijfer Steunpunt Sociale Planning Provincie).
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000864
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Uitgeven en verspreiden van een jaarlijkse infobrochure over het inschrijvingsbeleid basisonderwijs i.s.m. het LOP.
Samen met het LOP brengt de stad jaarlijks een infobrochure uit over het inschrijvingsbeleid en verspreidt deze borchure
naar alle Leuvense gezinnen met kinderen die die zich mogen inschrijven in het kleuteronderwijs. Rond deze brochure
werkt de stad samen met alle kinderopvanginitiatieven, buurtwerkingen,... en spoort hen actief aan om ouders informatie te
geven over inschrijvingen in het kleuteronderwijs.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
101
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000865
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Controleren van de leerplicht en tegengaan van spijbelgedrag
We controleren de leerplicht ism de wijkinspecteurs van de politie. Samen met de jeugd- en sociale dienst van de politie en
lokale onderwijs- en welzijnspartners wordt het spijbelactieplan toegepast.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000866
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Algemeen beleid rond gelijke onderwijskansen
Door het voeren van een algemeen beleid rond gelijke onderwijskansen, en het ondersteunen van projecten die de gelijke
onderwijskansen bevorderen, streeft de stad ernaar de leerlingen in hun schoolcarrière optimaal te begeleiden. Zo wil ze
ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk leerlingen alle kansen krijgt om zijn/haar talenten optimaal te ontwikkelen. De stad wil
blijvend inzetten op het versterken van het welbevinden van de Leuvense scholieren.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2014002044
OND
6492001000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Acties in samenwerking met derden in het kader van gelijke onderwijskansen - begunstigden nog te
bepalen via samenwerkingsovereenkomsten
102
Ontvangst
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000034
De stad Leuven voert een actief beleid om de toegankelijkheid van de
maatschappelijke sectoren te verhogen.
Indicatoren:
Huishoudens met betalingsmoeilijkheden (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal leefloontrekkers (Stadsmonitor)
Fiscale inkomens beneden de kritische grens (Stadsmonitor)
Betaalbaarheid van zorg en opvang / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aanbod/vraag/gebruik voorschoolse kinderopvang/jaar uit digitaal loket Centrum voor
Kinderopvang Leuven
Capaciteit/vraag kinderopvang/jaar (IMPACT)
Tevredenheid over de kinderopvang in de buurt/3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Tevredenheid over het aanbod aan onderwijsvoorzieningen / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Spijbelgedrag in het voltijds secundair onderwijs / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Spijbelgedrag in het deeltijds secundair onderwijs / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Spijbelgedrag in het lager onderwijs / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Schoolse vertraging per onderwijsvorm / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Houding tegenover diversiteit / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Nieuwe solidariteitsvraag / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
2.147.331,00 €
Totaal ontvangsten:
2.592.489,00 €
Saldo:
445.158,00 €
103
2014
Actieplan:
Periode:
2014000083
2014 - 2019
Opvolging van de ontwikkelingen in de sociale sectoren om het beleid aan te passen aan nieuwe
inzichten en ontwikkelingen.
Actie
2014
2014000867
SOCZA
Uitgave
Ontvangst
113.121,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
De stad verwerft en ontsluit informatie voor gebruik door haar diensten, lokale middenveld en partnerorganisaties, en
burgerinitiatief.
Onderzoeken en studies worden actief opgevolgd en uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken en studies worden
op een duidelijke en overzichtelijke manier ontsloten, zowel intern naar de stadsdiensten als extern naar het lokale
middenveld, partner organisaties, en burgerinitiatief.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
47.700,00
0,00
300,00
0,00
32.400,00
0,00
15.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
2014002227
SOCZ 6150011000 5
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Lidgeld Kenniscentrum Sociaal Europa
2014002707
SOCZ 6494999000 5
0909-9999 U E
Louis Tobback
Stadsmonitor - verhoging statistische significantie tot op niveau Leuvense wijkzorggebieden
2014002013
SOCZ 6494999000 5
0909-9999 U E
Louis Tobback
Bijdrage in de werkingskosten Kenniscentrum Vlaamse steden.
Actie
2014
2014000868
SOCZA
De stad jaagt actief complementaire inkomsten na om beter en meer sociaal beleid te kunnen voeren.
Het actief opvolgen van relevante projectoproepen en subsidiekanalen. Het indienen van onderbouwde subsidiedossiers
om complementaire inkomsten te bekomen om meer en beter sociaal beleid te kunnen voeren.
Bieke Verlinden
Uitgave
Actie
2014
2014000869
SOCZA
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
De stad volgt de indicatoren en maatschappelijke effecten nauw op.
Op basis van resultaten van onderzoek en studies worden indicatoren en effecten nauw opgevolgd om het beleid
(cijfermatig) te onderbouwen, bij te sturen en af te stemmen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014001097
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000083.
Bieke Verlinden
Uitgave
Stadssecretaris
65.421,00
0,00
6203010000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
2014003968
PER
43.871,00
0,00
2014003969
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6203020000 5 0909-9999 U E
3.336,00
0,00
2014003970
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6203030000 5 0909-9999 U E
2.376,00
0,00
2014003971
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 5 0909-9999 U E
14.313,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
104
6224010000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004690
PER
2014003973
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6235500000 5 0909-9999 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
105
1.259,00
0,00
266,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000084
2014 - 2019
Het regisseren en voeren van een algemeen diversiteitsbeleid en een gelijkekansenbeleid in
samenwerking met lokale actoren.
Actie
2014
2014000750
DIV
Uitgave
Ontvangst
200.456,00
67.600,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Uitbouwen van de vzw DiversLeuven tot een expertisecentrum etnisch-culturele diversiteit.
De vzw DiversLeuven is een expertisecentrum waar kruispuntdenken en een inclusieve benadering van het thema etnischculturele diversiteit centraal staat. Bieden van ondersteuning, begeleiding, vormingen, interviesigesprekken,... rond het
thema diversiteit.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
72.100,00
67.600,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
U E
Denise Vandevoort
1.500,00
0,00
U E
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
67.600,00
0,00
0,00
67.600,00
2014002655
DIV
2300000000 5
0902
U I
149_OVERIG
Ontvangst
Aankopen exploitatie-uitrusting voor integratiedienst
2014002656
DIV
2400000000 5
0902
U I
149_OVERIG
Meubilair uitrusting gebouw integratiedienst
2014001460
DIV
6150001000 5
0902
Algemeen werkingsmateriaal
2014001461
DIV
6150002000 5
0902
Technische prestaties, verzekeringen BA bij activiteiten
2014001462
DIV
6493001000 5
0902
U E
Huurtoelage voor huisvesting van de stadsdienst diversiteit, Diestsesteenweg 104F
2014001463
DIV
7050999900 5
0902
O E
Denise Vandevoort
Huur gebouw Diestsesteenweg 104F door vzw DiversLeuven
Actie
2014
2014000752
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Betrekken en informeren van de Leuvense etnisch diverse organisaties bij de organisatie van lokale evenementen
Bvb wereldfeest,Carroussel, Kom op voor je wijk-acties ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000753
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Begeleiden van verenigingen in hun interculturaliseringstraject.
Dit gebeurt door het verspreiden van tips en tricks op maat. Bijvoorbeeld: Bijt in je vrije tijd, project "I can because I
choose",....
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000754
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Optimaliseren van het toelagereglement voor de ondersteuning van samenwerkingsinitiatieven met lokale etnisch diverse
verenigingen en middenveldorganisaties
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
106
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000765
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteunen van diverse Leuvense holebi- en transgenderorganisaties, verenigd onder de koepel van het holebihuis
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2014002142
DIV
6494999000 5
0909-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Algemene werkingstoelage aan de VZW Holebikoepel Vlaams Brabant
Actie
2014
2014000766
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Lokale aanpak en bestrijding intrafamiliaal geweld voorzetten, en sensibiliseren over geweld op vrouwen in Leuven en in de wereld
Samenwerking met alle interne en externe actoren die actief zijn op het vlak van de bestrijding van IFG, informeren en
sensibiliseren van de bevolking. Wake onbekende oorlogsvrouw 11 november, ondersteunen van vrouwengroepen ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
79.400,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
400,00
0,00
0909-0200 U E
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
0909-0200 U E
Denise Vandevoort
75.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2014002146
DIV
6130006000 5
0909-0200 U E
Ontvangst
Opdrachten door derden (workshops bvb.)
2014001535
DIV
6143001000 5
0909-0200 U E
Receptie- en representatiekosten
2014002143
DIV
6150015000 5
Drukwerk
2014002144
DIV
6494999000 5
Samenwerking Leuvens netwerk en acties rond intrafamiliaal geweld
2014002145
DIV
6494999000 5
0909-0200 U E
Denise Vandevoort
Toelage Women in black in het kader van de herdenkingen 1914
Actie
2014
2014001094
PER
Personeel
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000084.
Integratieambtenaar - afdelingshoofd.
Denise Vandevoort
Uitgave
Stadssecretaris
38.956,00
0,00
27.740,00
0,00
1.286,00
0,00
2014003974
PER
6203010000 5
0902
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Bezoldigingen contractueel personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014003975
PER
6203030000 5
0902
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014003976
PER
8.984,00
0,00
2014004688
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Integratie van personen met
vreemde herkomst
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0902
6213010000 5
790,00
0,00
2014003978
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Integratie van
personen met vreemde herkomst
PER
6235500000 5 0902
U E
Mohamed Ridouani
156,00
0,00
0902
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Integratie van personen met vreemde herkomst
107
2014
Actieplan:
Periode:
2014000085
2014 - 2019
Het maximaal streven naar de fysieke toegankelijkheid van het openbaar domein, openbare gebouwen
en openbare dienstverlening, en de ondersteuning van andere actoren in het verbeteren van de fysieke
toegankelijkheid van hun infrastructuur.
Actie
2014
2014000769
DIV
Uitgave
Ontvangst
7.120,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Bevorderen van de maximale toegankelijkheid van het openbaar domein, openbare gebouwen en openbare dienstverlening
De stad Leuven bevordert de maximale toegankelijkheid van het openbaar domein, openbare gebouwen en openbare
dienstverlening door oa. het periodiek opnieuw uitvoeren van de ISEMOA audit, door de adviesraad toegankelijkheid te
raadplegen, door interne vorming van personeel, ....
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000770
DIV
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Samenwerken met lokale actoren in het opzetten van sensibiliseringsacties rond toegankelijk openbaar domein
Studenten, inwoners en bezoekers informeren over het belang van obstakelvrije doorgangen. Ondersteunen Mobiel 21 vzw
voor de coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. "Red de stoep"-actie.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001523
DIV
6150014000 5
0911
Ontvangst
2.120,00
0,00
U E
Denise Vandevoort
120,00
0,00
U E
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Reis- en verblijfskosten personeel
2014001555
DIV
6494999000 5
0911
Actie ReddeStoep
Actie
2014
2014000772
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteunen via subsidies of een toelagereglement van initiatieven en projecten die de integratie van personen met een
functiebeperking en hun evenwaardige deelname aan het maatschappelijk leven bevorderen
Reglement uitvoeren, opvolgen, evalueren en bijsturen. Bevraging van de doelgroep en hun stakeholders. Subsidie aan
vzw Hidden City om de fysieke toegankelijkheid in Leuven te bevorderen
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014001560
DIV
6494999000 5
0911
U E
Denise Vandevoort
Werkingsmiddelen voor de functie van adviesverlening en sensibilisering rond de fysieke
toegankelijkheid van organisaties en verenigingen
108
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000086
2014 - 2019
Het bevorderen van de toegang tot gezondheidspromotie en tot initiatieven van preventieve
gezondheidszorg voor alle burgers.
Actie
2014
2014000773
DIV
Uitgave
Ontvangst
98.275,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg Oost-Brabant en de relevante gezondheidspartners op Leuvens grondgebied ter
bevordering van de toegang tot de gezondheid
Implementeren van acties van partners, bvb. LOGO Oost Brabant, samenwerking in intergemeentelijk verband, participeren
aan overleg en overleg organiseren
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2014002812
DIV
6494999000 5
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Eenmalige opstarttoelage aan Kring Huisartsen Oost Brabant (KHOBRA) voor nieuwe
huisartsenwachtpost in de Justus Lipsiusstraat 63
Actie
2014
2014000774
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Lokale regie van een preventief gezondheidsbeleid vorm geven en uitvoeren
Eigen regie voeren gezondheid door inzet medewerker gezondheidsbeleid. Detecteren van lokale noden en behoeften op
het vlak van gezondheidspromotie en preventieve gezondheidszorg. Implementeren van eigen prioriteiten op het vlak van
gezondheidspromotie en preventieve gezondheidsdoelstellingen
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
59.200,00
0,00
2014002076
SOCZ 6492001000 5
Bieke Verlinden
33.400,00
0,00
2014002075
In het kader van de preventieve aanpak van gezondheid bvb. gezondheidskloof,
gezondheidsprojectwerking, bewegen op voorschrift, ...
U E
Bieke Verlinden
SOCZ 6492001000 5 0986
25.800,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
0986
U E
Ontvangst
In het kader van de preventieve aanpak van gezondheid bvb. gezondheidskloof,
gezondheidsprojectwerking, bewegen op voorschrift, ...
Actie
2014
2014001083
SOCZA
Acties in het kader van vermaatschappelijking van de zorg
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002811
SOCZ 6130006000 5
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Acties in het kader van gezondheidspromotie, -preventie, zorg, enz. in samenwerking met
verenigingen, burgers en de betrokken sectoren
Actie
2014
2014001098
PER
Personeel
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000086.
Bieke Verlinden
Uitgave
Stadssecretaris
29.075,00
0,00
20.891,00
0,00
772,00
0,00
6203010000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
2014003963
PER
2014003964
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6203030000 5 0909-9999 U E
2014003965
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 5 0909-9999 U E
6.705,00
0,00
2014004691
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0909-9999 U E
590,00
0,00
2014003967
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Mohamed Ridouani
PER
6235500000 5 0909-9999 U E
117,00
0,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
109
Actie
2014
2014001109
SOCZA
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
De stad stimuleert het gebruik van het derdebetalerssysteem bij artsen
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
110
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000087
2014 - 2019
Het ondersteunen van het particuliere jeugdwerk in hun acties om hun jeugdwerk toegankelijk te maken
voor alle Leuvense kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond.
Actie
2014
2014000479
JEU
Uitgave
Ontvangst
181.500,00
193.249,00
Jeugd
31/12/2014
Ondersteuning van organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (MKJ)
De stad ondersteunt organisaties voor de werking met maatschappelijk kwetsbare jeugd zowel financieel (voor aanwerven
personeel en werkingsmiddelen) en door actieve samenwerkingsverbanden.
Dirk Vansina
Uitgave
0,00
Dirk Vansina
80.000,00
0,00
Dirk Vansina
68.000,00
0,00
7.500,00
0,00
1.500,00
0,00
Directeur sociale zaken
2014000860
JEU
6493003000 5
0750
U E
Ontvangst
157.000,00
Werking Okan-jongeren en kinderen op het woonwagenterrein
2014000859
JEU
6493003000 5
0750
U E
Samenwerkingsovereenkomst VZW Arktos - vorming en trajectbegeleiding 18+
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
2014000856
JEU
2014000861
Samenwerkingsovereenkomst met Balanske, Groene zone, en andere organisaties voor inclusieve
speelpleinwerking. Reglement nog uit te werken.
JEU
6494999000 5 0940
U E
Dirk Vansina
Kinder- en jongerentelefoon afdeling Leuven
Actie
2014
2014000480
JEU
Jeugd
31/12/2014
Organisatie en ondersteuning van (speelplein)werking gericht op specifieke doelgroepen.
De stad organiseert en ondersteunt, voor zover budgettair mogelijk, een (speelplein)werking gericht op specifieke
doelgroepen in buurten waar er geen ander aanbod is (bv.Sint Maartensdal, Sancta Maria...)
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000481
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Oprichten van ambulant jongerenwerk.
De stad richt ambulant jongerenwerk in om enerzijds actief het samenleven op bepaalde plekken te bewaken, en anderzijds
kinderen en jongeren vindplaatsgericht te benaderen en toe te leiden naar de vele vormen van jeugdwerk en
jeugdactiviteiten die Leuven rijk is.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
21.500,00
0,00
2014000675
JEU
Ontvangst
6130003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
5.000,00
0,00
6141009000 5
0750
U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
Lay-out
2014000673
JEU
Communicatiekosten telefoon en internet
2014000676
JEU
6150001000 5
0750
U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0750
U E
Dirk Vansina
11.500,00
0,00
Aankoop materiaal
2014002692
JEU
6150015000 5
Drukwerk hangjongeren
Actie
2014
2014000482
JEU
Jeugd
31/12/2014
Onderzoek van een vrijetijdspas.
De stad onderzoekt vanuit de kerngroep vrijetijdsparticipatie onder welke vorm een vrijetijdspas een nuttig instrument is.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
111
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000483
JEU
Jeugd
31/12/2014
Toeleiding naar bestaande vrijetijdswerkingen.
Alle stedelijke buurtwerkingen leiden jongeren naar reeds bestaande vrijetijdswerkingen van verenigingen toe, en helpt de
verenigingen bij de begeleiding.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000484
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Organisatie van monitorencursussen voor MKJ's.
De stad organiseert monitorencursussen voor jongeren uit kwetsbare groepen die in het gewone circuit geen aansluiting
vinden, en begeleidt hen naar het specifieke of het reguliere jeugdwerk.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000679
JEU
6130002000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Cursussen monitoren uitbesteed aan andere organisaties
Actie
2014
2014000485
JEU
Jeugd
31/12/2014
ONTVANGST gelinkt aan actieplan
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000691
JEU
7404999000 5
0750
O E
Dirk Vansina
Ontvangsten VBP2 Jeugd
112
Ontvangst
0,00
193.249,00
0,00
193.249,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000088
2014 - 2019
De stad werkt intensief samen met de verschillende onderwijspartners via projecten, en stimuleert
samenwerking en netwerking om de toegankelijkheid van het onderwijs te maximaliseren.
Actie
2014
2014000840
OND
Uitgave
Ontvangst
171.091,00
83.720,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Oprichten van een platform waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren rond stageplaatsen, afstemming,
curricullum en andere
We zorgen voor een platform waar het lokale onderwijsveld en het bedrijfsleven kunnen samenwerken rond stageplaatsen,
vraag en aanbod, afstemmen curricullum , sponsoring en andere.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000841
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Ondersteunen van projecten rond professionalisering van leerkrachten met het oog op maximale schoolkansen voor alle kinderen.
We ondersteunen projecten die werken rond de professionalisering van leerkrachten en leerkrachten tools geven om
bijvoorbeeld om te gaan met diversiteit, remediëring van leerproblemen,... Er wordt beroep gedaan op de expertise van
bijvoorbeeld het project Top!score in samenwerking met Eureka school. Hierbij wordt ook samengewerkt met de
hogescholen om toekomstige leraren relevante stages en ervaringen te laten opdoen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000842
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
De schooldrempels voor ouders verlagen door scholen en schoolteams inhoudelijk te versterken en projectmatig te ondersteunen.
We verlagen zowel de schooldrempels voor ouders als de drempels die leerkrachten ervaren naar ouders, door de scholen
te stimuleren informele ontmoetingen tussen ouders en school te organiseren en door het werken aan beeldvorming bij
(toekomstige) leerkrachten via allerlei projecten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
80.000,00
0,00
42.000,00
0,00
13.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2014002272
OND
6493002000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Toelage voor personeelskosten projectmedewerker gelijke onderwijskansen
2014002273
OND
6493003000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Projecttoelagen aan scholen op basis van reglement ouderbetrokkenheid (GR 14/12/2009)
2014004693
OND
6494999000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Werkingsmiddelen voor de medewerkers buddyproject en andere projecten gelijke onderwijskansen
Actie
2014
2014000843
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Ontvangst subsidie flankerend onderwijsbeleid Vlaanderen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002045
OND
7406999000 5
0880
O E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
0,00
83.720,00
0,00
83.720,00
Ontvangst subsidie Vlaanderen in kader van flankerend onderwijsbeleid.
Actie
2014
2014000844
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Uitwerken van een netoverstijgend zorgbeleid voor alle Leuvense scholen ism CLB's en onderwijspartners.
We werken aan een netoverstijgend en gecoördineerd luik in het zorgbeleid met alle Leuvense scholen met als doel het
welbevinden van de kinderen te vergroten afgstemd op de Leuvense context en partners.
Mohamed Ridouani
Uitgave
5.000,00
Directeur sociale zaken
113
Ontvangst
0,00
2014002274
OND
6493003000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Werkingstoelage voor niet-gesubsidieerd onderwijs aan kinderen met specifieke leerproblemen
2014002283
OND
6494999000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Werkingstoelage voor niet-gesubsidieerd onderwijs aan kinderen met specifieke leerproblemen
Actie
2014
2014000845
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Toeleiden naar en ondersteunen van het bestaande en nieuwe aanbod voor jongeren die dreigen af te haken in het reguliere
onderwijs.
De stad zet in op afstemming onderwijs-welzijn onder meer via de bestaande beleidsplatformen van het lokaal sociaal
beleid en preventieraad, en in samenwerking met het LOP, in het kader van schooluitval van jongeren. Dit doet ze onder
meer door alternatieve onderwijsvormen te ondersteunen met de onderwijs- en welzijnspartners.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014001088
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000088
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
86.091,00
0,00
54.737,00
0,00
4.162,00
0,00
2.650,00
0,00
8.612,00
0,00
15.600,00
0,00
330,00
0,00
2014003303
PER
6201010000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014003304
PER
6201020000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014003305
PER
6201030000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
6211010000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
2014003306
PER
2014003307
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het
lokaal flankerend onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0880
2014003308
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
PER
6235500000 5 0880
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
114
2014
Actieplan:
Periode:
2014000089
2014 - 2019
Ontwikkelen en bestendigen van kwaliteitsvol stedelijk voorschools opvangaanbod.
Actie
2014
2014000561
KINDO
Uitgave
Ontvangst
747.450,00
2.180.920,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Behoud van de werking en het aanbod aan stedelijke groepsopvang in Heverlee, Leuven-centrum en Kessel-Lo.
De stad heeft drie locaties met eigen kinderdagverblijven (Girafant, Heuvelhof en Craenendonck/Sint-Maartensdal 4). De
werking van dit eigen aanbod met alle dagelijkse kosten en ontvangsten zijn opgenomen onder deze actie.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ontvangst
264.350,00
1.589.474,00
40.000,00
0,00
15.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Bieke Verlinden
1.000,00
0,00
Bieke Verlinden
700,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
6.800,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
700,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
2.800,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
100,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
9.500,00
0,00
Bieke Verlinden
106.000,00
0,00
Bieke Verlinden
4.000,00
0,00
Bieke Verlinden
3.500,00
0,00
Bieke Verlinden
10.500,00
0,00
Bieke Verlinden
35.000,00
0,00
Bieke Verlinden
2.500,00
0,00
Directeur sociale zaken
2014002649
KIND
2350000000 5
0945
U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
Inrichting kdv Binnenstad (Sint-Maartensdal 4) budget Stedenfonds 2008-2013
2450000000 5
0945
U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
2014002640
KIND
2014000746
Groot materiaal en meubilair voor de leefgroepen en gebruik door de kinderen van de
kinderdagverblijven
KIND 6130001000 5 0945
U E
Bieke Verlinden
Erelonen en vergoedingen dokters
2014001708
KIND
6130003000 5
0945
U E
Haccp, risicoanalyse, studies en werken.
2014001717
KIND
6141002000 5
0945
U E
Huur- en onderhoudskosten bureaumateriaal en meubilair.
2014000745
KIND
6141009000 5
0945
Telefoonkosten en gsm kosten
2014000760
KIND
6143003000 5
0945
Aandenken kribbeverlaters
2014000757
KIND
6143004000 5
0945
Receptie- en representatiekosten
2014001270
KIND
6150001000 5
0945
Andere administratiekosten.
2014001010
KIND
6150001000 5
0945
Benodigdheden prijsuitdeling, speelgoed ...
2014001007
KIND
6150001000 5
0945
U E
Voeding, medicatie, verzorgingsprodukten, linnen, diepvries, fruit en groenten.
2014001012
KIND
6150001000 5
0945
U E
Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik.
2014000761
KIND
6150002000 5
0945
U E
Huur en onderhoud technisch materiaal voor kinderdagverblijven
2014001003
KIND
6150002000 5
0945
U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatiemateriaal
2014001005
KIND
6150003000 5
0945
U E
Technische prestaties - aan huis geleverde voeding.
2014001009
KIND
6150013000 5
0945
U E
Aankoop, onderhoud en huur werkkledij.
2014000744
KIND
6150014000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
500,00
0,00
0945
U E
Bieke Verlinden
2.750,00
0,00
Bieke Verlinden
22.000,00
0,00
0,00
47.345,00
Bieke Verlinden
0,00
44.624,00
Bieke Verlinden
0,00
8.964,00
Reis- en verblijfkosten
2014000730
KIND
6150015000 5
Prestaties van derden - drukwerk.
6640000000 5
0945
U I
1490INVTOE
2014001341
KIND
2014001340
Informatica-uitrusting voor digitale toegangsbeveiliging en registratie aanwezigheid in stedelijke
voorschoolse kinderopvang
KIND 7020000000 5 0945
O E
Bieke Verlinden
Rechtstreekse prestaties Heuvelhof
2014001338
KIND
7020000000 5
0945
O E
Rechtstreekse prestaties Margrietje en Craenendonck.
2014001343
KIND
7020000000 5
0945
O E
Rechtstreekse prestaties Lokale dienst
2014001346
KIND
7020000000 5
0945
O E
Bieke Verlinden
0,00
3.700,00
0945
O E
Bieke Verlinden
0,00
232.596,00
Ouderbijdrage
2014001336
KIND
7020000000 5
Rechtstreekse prestaties Girafant.
115
2014001344
KIND
7409999000 5
0945
O E
Bieke Verlinden
0,00
36.790,00
O E
Bieke Verlinden
0,00
15.600,00
O E
Bieke Verlinden
0,00
1.189.155,00
Bieke Verlinden
0,00
10.700,00
Bijdrage hogere overheid Lokale dienst
2014001342
KIND
7409999000 5
0945
Bijdrage hogere overheid Heuvelhof
2014001337
KIND
7409999000 5
0945
Bijdragen hogere overheid erkende kinderopvang Girafant
2014001339
KIND
7409999000 5
0945
O E
Bijdrage hogere overheid zelfstandige Margrietjes en Craenendonck.
Actie
2014
2014000581
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Blijvend inzetten op de pedagogische kwaliteit van het eigen aanbod aan groepsopvang.
Inzetten op de sociale en pedagogische functie van de dienst kinderdagverblijven.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000754
KIND
6130006000 5
0945
Ontvangst
5.750,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
2.000,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
3.750,00
0,00
Pedagogische workshops personeel
2014000991
KIND
6130006000 5
0945
Workshops muziekprikkels baby's en peuters
Actie
2014
2014000584
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Verbeteren van de ondersteuning en de rekrutering van de gezinsopvang in Leuven, aangepast aan de maatschappelijke en
decretale ontwikkelingen.
Bijsturen van de huidige werking met het oog op verhoging van de kwaliteit van de opvang en nieuwe instroom aan
onthaalgezinnen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000992
KIND
6130006000 5
Ontvangst
3.400,00
0,00
0945
U E
Bieke Verlinden
400,00
0,00
0945
U E
Bieke Verlinden
2.000,00
0,00
0945
U I
Bieke Verlinden
1.000,00
0,00
EHBO-vorming
2014000993
KIND
6150001000 5
Speelgoedbonnen
2014001706
KIND
6640000000 5
1490INVTOE
Investeringstoelage onthaalouders
Actie
2014
2014000589
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Aanbod teledienst voor de opvang aan huis van zieke kinderen.
Dagelijkse werking teledienst. In samenwerking met andere aanbieders afwegen van dit aanbod in functie van de nood aan
opvang van een ziek kind aan huis, en wat de toegevoegde waarde van het aanbod van de stad hierin is.
Bieke Verlinden
Uitgave
26.000,00
Bieke Verlinden
750,00
0,00
Bieke Verlinden
2.150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
26.000,00
Directeur sociale zaken
2014000788
KIND
6141009000 5
0945
U E
Ontvangst
3.050,00
Telefoon- en gsm-kosten kinderbegeleiders Teledienst.
2014001015
KIND
6150001000 5
0945
U E
Pedagogisch en medisch materiaal voor de kinderbegeleiders Teledienst, bvb. alcogel.
2014000787
KIND
6150014000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
Verplaatsingsvergoedingen voor de kinderbegeleiders van de Teledienst.
2014001345
KIND
7409999000 5
0945
O E
Bieke Verlinden
Bijdragen hogere overheid FCUD voor teledienst
Actie
2014
2014000591
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Behoud van de werking en het aanbod aan gezinsopvang via de Leuvense onthaalouders aangesloten bij de stedelijke dienst voor
opvanggezinnen.
Dagelijkse werking dienst voor opvanggezinnen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ontvangst
463.700,00
565.446,00
Bieke Verlinden
447.500,00
0,00
Bieke Verlinden
1.500,00
0,00
Directeur sociale zaken
2014001718
KIND
6139999000 5
0945
U E
Vergoeding voor de opvangprestaties van de onthaalouders.
2014000791
KIND
6141009000 5
0945
U E
Telefoon- en gsm-kosten van de consulenten van de dienst voor opvanggezinnen.
116
2014001019
KIND
6143001000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
800,00
0,00
Bieke Verlinden
200,00
0,00
Campagne voor werving van onthaalouders
2014000796
KIND
6143003000 5
0945
U E
Huldiging van de onthaalouders voor jubileum (aangesloten jaren als onthaalouder).
2014000795
KIND
6143004000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
400,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
500,00
0,00
2.100,00
0,00
Bieke Verlinden
200,00
0,00
Nieuwjaarsreceptie onthaalouders
2014001020
KIND
6150001000 5
0945
Technische benodigdheden voor vorming, workshops, tentoonstelling.
2014002348
KIND
6150001000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
Aankoop van vuilniszakken voor de onthaalouders aangesloten bij de dienst voor opvanggezinnen.
2014001021
KIND
6150002000 5
0945
U E
Filmpje promotie onthaalouders, lay-outwerk,...
2014003780
KIND
6150011000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
2.300,00
0,00
0945
U E
Bieke Verlinden
2.200,00
0,00
500,00
0,00
5.500,00
0,00
Lidgeld VVSG
2014000790
KIND
6150014000 5
Verplaatsingsvergoedingen voor de dienstverantwoordelijken van de dienst voor opvanggezinnen.
6150015000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
2014000794
KIND
2014001018
Drukwerk voor informatie en promotie van de dienst voor opvanggezinnen, werving van
onthaalouders.
KIND 6492001000 5 0945
U E
Bieke Verlinden
Subsidie van Kind en Gezin voor het samenwerkingsverband met VVSG¿.
2014001347
KIND
7020000000 5
0945
O E
Bieke Verlinden
0,00
215.446,00
0945
O E
Bieke Verlinden
0,00
350.000,00
Rechtstreekse prestaties
2014001348
KIND
7409999000 5
Bijdrage hogere overheid DVO
Actie
2014
2014000592
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Dagelijkse werking van de afdeling kinderopvang.
Dagelijkse werking van de afdeling kinderopvang.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002641
KIND
2460000000 5
0945
U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
Ontvangst
7.200,00
0,00
2.500,00
0,00
Kantooruitrusting afdeling, en kinderdagverblijven binnenstad en Heuvelhof
2014000806
KIND
6141009000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
100,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
200,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
800,00
0,00
Bieke Verlinden
1.200,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
400,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
2.000,00
0,00
Telefoonkosten, gsm kosten
2014000807
KIND
6143004000 5
0945
Receptie- en representatiekosten
2014001029
KIND
6150001000 5
0945
Technische benodigdheden voor de werking.
2014001026
KIND
6150001000 5
0945
U E
Klein materiaal voor rechtstreeks verbruik.
2014000801
KIND
6150014000 5
0945
Reis- en verblijfskosten algemeen
2014000803
KIND
6150015000 5
0945
Algemeen communicatiemateriaal vanuit de afdeling kinderopvang
Actie
2014
2014001100
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Nieuwe decretale en maatschappelijke ontwikkelingen wat betreft voorschoolse kinderopvang opvolgen, deze informatie proactief
ontsluiten.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014001101
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Actief opvolgen van mogelijkheden voor extra middelen voor voorschoolse kinderopvang voor Leuven, zowel structureel als
projectmatig, en deze informatie ontsluiten voor de hele sector.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
117
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014001116
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Ingaan op projectoproepen om het stedelijk voorschools opvangaanbod (kwalitatief en kwantitatief) uit te breiden
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014001117
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Ingaan op uitbreidingsmogelijkheden voor de voorschoolse stedelijke kinderopvang
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
118
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000090
2014 - 2019
Het ondernemen van acties om de nodige capaciteit van het aanbod aan basis- en secundair onderwijs
te helpen realiseren.
Actie
2014
2014000846
OND
Uitgave
Ontvangst
40.000,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Monitoren van de capaciteit in de Leuvense basisscholen i.s.m. de basisscholen en het LOP.
We laten een capaciteitsstudie uitvoeren en continu opvolgen zodat we excact weten in welke scholen en wijken er zich
(toekomstige) problemen voordoen
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000847
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Coördineren van de Lokale Taskforce Capaciteit met het oog op een coherent Leuvens beleid wat betreft uitbreidingsdossiers bij de
Vlaamse overheid.
We organiseren de lokale taskforce en dienen de gemotiveerde dossiers, na goedkeuring door de Taskforce, in bij de
Vlaamse Overheid. Indicator: overzicht van het aantal ingediende dossiers bij de Vlaamse Overheid.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000848
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Aanpakken van de capaciteitsproblematiek door op korte termijn financiële ondersteuning aan te bieden, door cofinanciering van
tijdelijke infrastructuur via een toelagereglement voor scholen.
Scholen kunnen hun capaciteitsprobleem op korte termijn oplossen door een beroep te doen op een toelageregelement
voor de cofinanciering van tijdelijke infrastructuur. Overzicht van het aantal scholen dat beroep heeft gedaan op het
toelagereglement tijdelijke infrastructuur en het aantal extra gecreëerde plaatsen in het basisonderwijs.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
2014002275
OND
6493003000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Toelage voor scholen voor de huur van tijdelijke infrastructuur in het kader van capaciteitsuitbreiding
(GR 25/11/2013)
Actie
2014
2014000849
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Ondersteunen van scholen om sociale mix te realiseren via het inschrijvingsbeleid en binnen het oogmerk van buurtscholen ism
LOP
We ondersteunen de scholen om een goede leerlingenmix te realiseren ism LOP.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000850
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Stimuleren van scholen om hun infrastructuur multifunctioneel te beheren en te (ver)bouwen.
We stimuleren scholen om hun infrastructuur multifunctioneel in te zetten door hun lokalen te delen met buurtverenigingen
e.d.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
119
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000852
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Realiseren van een nieuwe basisschool aan de Vaartkom.
We stellen grond ter beschikking voor een door een ander onderwijsnet nieuw te bouwen basisschool aan de Vaartkom, en
coördineren initieel het project inhoudelijk en op realisatiegraad. i.s.m. een ander onderwijsnet, als School van de
Toekomst.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000853
OND
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Uitvoeren van de noodzakelijke renovatiewerken aan de stedelijke kleuter- en lagere school.
We voeren de noodzakelijke renovatiewerken uit zodat de eigen schoolinfrastructuur kwalitatief blijft, en zoveel mogelijk
multifunctioneel is.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
120
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000209
2014 - 2019
Ontwikkelen van eigen acties op vlak van gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning met specifieke
aandacht voor kwetsbare gezinnen.
Actie
2014
2014000537
KINDO
Uitgave
Ontvangst
94.593,00
27.000,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Verdere uitbouw van het "Huis van het Kind"
Uitbouwen van Huis van het Kind in Leuven-centrum, met o.a. laagdrempelig onthaal; medische, pedagogische en
psychosociale consultatie; spel- en ontmoetingsruimte; pedagogisch advies en groepsaanbod. In gebruik nemen van het
HVK Leuven en onderzoeken van noodzaak en mogelijkheden van regionale spreiding.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
27.000,00
27.000,00
Bieke Verlinden
27.000,00
0,00
Bieke Verlinden
0,00
27.000,00
2014000967
KIND
6493003000 5
0944
U E
Ontvangst
Huurtoelage VZW Huis van het Kind (Savoyestraat)
2014000967
KIND
7050999900 5
0944
O E
Huuropbrengst verhuur Huis in de Savoyestraat
Actie
2014
2014000547
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Bekender maken van het aanbod gezins- en opvoedingsondersteuning met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare
gezinnen
Onder andere bij het aanvragen van de geboortepremie, d.m.v.een folder, een gesprek,...;
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000553
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
De stad werkt met eigen personeel actief aan netwerken gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning, en bekendmaking van het
aanbod.
Dagelijkse werking van de dienst voor opvoedingsondersteuning.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000729
KIND
6143004000 5
0944
Ontvangst
5.450,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
650,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
3.375,00
0,00
Bieke Verlinden
225,00
0,00
Bieke Verlinden
200,00
0,00
Bieke Verlinden
1.000,00
0,00
Receptie- en representatiekosten
2014000981
KIND
6150001000 5
0944
Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik.
2014000728
KIND
6150004000 5
0944
U E
Huur- en onderhoud technische benodigdheden, helium
2014000726
KIND
6150014000 5
0944
U E
Reis- en verblijfskosten opvoedingsondersteuning
2014000727
KIND
6150015000 5
0944
U E
Prestaties van derden voor folder week van de opvoeding
Actie
2014
2014001095
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000070.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
62.143,00
0,00
Mohamed Ridouani
39.005,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.966,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.252,00
0,00
2014003309
PER
6201010000 5
0944
U E
Ontvangst
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Opvoedingsondersteuning
2014003310
PER
6201020000 5
0944
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Opvoedingsondersteuning
2014003311
PER
6201030000 5
0944
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Opvoedingsondersteuning
121
6201050000 5
0944
U E
Mohamed Ridouani
2014003312
PER
2014003313
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Opvoedingsondersteuning
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 5 0944
2014003314
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Opvoedingsondersteuning
PER
6211010000 5 0944
U E
Mohamed Ridouani
286,00
0,00
100,00
0,00
6.178,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Opvoedingsondersteuning
2014003315
PER
Mohamed Ridouani
11.117,00
0,00
2014003316
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Opvoedingsondersteuning
PER
6235500000 5 0944
U E
Mohamed Ridouani
6211020000 5
239,00
0,00
0944
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Opvoedingsondersteuning
Actie
2014
2014001115
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Ingaan op projectoproepen om het gezinsondersteunend aanbod (kwantitatief en kwalitatief) uit te breiden.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
122
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000210
2014 - 2019
Opname van lokale regie inzake voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang.
Actie
2014
2014000575
KINDO
Uitgave
Ontvangst
170.750,00
40.000,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Behouden en stimuleren van kwalitatieve en toegankelijke kinderopvanginitiatieven.
In samenwerking met Leuvense CKO, het stimuleren van het kwalitatieve en het toegankelijke (betaalbaar, divers
opnamebeleid) karakter van de bestaande en nieuwe kinderopvanginitiatieven.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
80.750,00
0,00
Bieke Verlinden
750,00
0,00
Bieke Verlinden
65.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014000725
KIND
6130006000 5
0945
U E
Ontvangst
Workshops en vorming in huis rond pedagogiek e.a.
6493003000 5
0945
U E
2014000990
KIND
2014002638
Toelagereglement Leuvense kinderopvanginitiatieven voorschoolse groeps- en gezinsopvang: opstart
en ondersteuningstoelage (GR 25/11/2013)
KIND 6640000000 5 0945
U I
1490INVTOE
Bieke Verlinden
Investeringen in infrastructuur van en voor kinderopvanginitiatieven
Actie
2014
2014000576
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Onderzoeken van de nood aan en haalbaarheid van een extra aanbod aan kleinschalige huiselijke opvang tijdens schoolvakanties
en schoolvrije dagen, specifiek gericht op jonge kleuters.
Onderzoeken van de nood en de mogelijkheden aan een project rond vakantieopvang en opvang tijdens schoolvrije dagen
voor kleuters van 2.5 tot 6 jaar, i.s.m. afdeling jeugd en studenten, BKO en lokale partners, zodat ouders ook in de
zomervakantie en op schoolvrije dagen kunnen werken.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000578
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Onderzoek naar nood aan zaterdagopvang in de binnenstad
Onderzoek naar nood aan zaterdagopvang in de binnenstad voor o.a. werknemers van handelszaken, met vermoedelijke
uitbreiding van openingsuren tot gevolg.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000579
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Optimaliseren van het opnamebeleid van de stedelijke groepsopvang in functie van diverse toestroom, maximale bezetting en
samenwerking met partners voor tijdelijke en noodvragen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000583
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
In overleg op elkaar afstemmen van het opnamebeleid van alle kinderopvanginitiatieven in Leuven, en dit in functie van een diverse
toestroom, en de maximale invulling van het aantal beschikbare plaatsen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
123
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000659
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
De kinderopvangsector ondersteunen bij het opstarten van nieuwe projecten met betrekking tot onder andere innovatieve
initiatieven kinderopvang.
In Leuven is de vraag naar kinderopvang zoals gekend groter dan het aanbod. We ondersteunen/stimuleren de
kinderopvangsector bij het opstarten van innovatieve initiatieven voor kinderopvang t (bvb.oudercréches, coöperatieve
kinderopvang, inclusieve kinderopvang,....)
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2014001162
KIND
6492001000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Initiatieven nemen in kader van voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang in Leuven om het
(betaalbaar) aanbod te vergroten en de kwaliteit te verhogen
Actie
2014
2014001118
KINDO
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Opvolgen van nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de kinderopvangsector.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014001139
KINDO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning
31/12/2014
Uitvoeren van de erkenning door Vlaanderen van de stad Leuven als Centrum inclusieve kinderopvang.
Dit centrum zet in op het realiseren van eigen plaatsen voor inclusieve kinderopvang en stimuleert de zorgregio Leuven
hierin.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
6492001000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
2014004716
KIND
2014004716
Vlaanderen erkende stad Leuven als Centrum voor Inclusieve Kinderopvang. De middelen worden
ingezet via de vzw Kinderopvang Leuven voor de ondersteuning van de sector en acties voor
realisatie van eigen plaatsen.
O E
Bieke Verlinden
KIND 7409999000 5 0945
Vlaanderen erkende stad Leuven als Centrum voor Inclusieve Kinderopvang en geeft hiervoor een
jaarlijkse subsidie van 40.000 euro.
124
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000253
2014 - 2019
Het voeren en regisseren van een algemeen lokaal sociaal beleid in samenwerking met lokale actoren.
Actie
2014
2014000757
DIV
Uitgave
Ontvangst
322.975,00
0,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
De stad Leuven werkt (samen met het OCMW) een menselijk systeem voor moeilijke betalers uit.
Dit systeem voor moeilijke betalers wordt uitgewerkt om een zo uniform mogelijke aanpak te ontwikkelen voor alle
betalende dienstverleningsinitiatieven zoals onderwijs, sportkampen, binnenschoolse kinderopvang, voorschoolse
kinderopvang.
Bieke Verlinden
Uitgave
Actie
2014
2014000871
SOCZA
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Het toelagereglement sociale werken en instellingen wordt herwerkt om optimaal tegemoet te komen een de huidige en de lokale
noden.
Bieke Verlinden
Uitgave
0,00
0,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000874
SOCZA
Ontvangst
0,00
Voeren van een lokaal sociaal beleid
Bieke Verlinden
Uitgave
0,00
Bieke Verlinden
8.500,00
0,00
Bieke Verlinden
1.500,00
0,00
2.000,00
0,00
500,00
0,00
200,00
0,00
1.100,00
0,00
Bieke Verlinden
900,00
0,00
Bieke Verlinden
1.225,00
0,00
Bieke Verlinden
750,00
0,00
Bieke Verlinden
3.500,00
0,00
Bieke Verlinden
600,00
0,00
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
300,00
0,00
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
2.000,00
0,00
Bieke Verlinden
1.500,00
0,00
Directeur sociale zaken
2014002747
SOCZ 2300000000 5
Ontvangst
271.975,00
0909-9999 U I
149_OVERIG
Aankoop uitrusting voor de directie sociale zaken.
2014002004
SOCZ 6130002000 5
0909-9999 U E
Ontwikkeling materiaal ifv acties lokaal sociaal beleid en stedenfonds
2014002017
SOCZ 6130006000 5
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
Externe begeleiding en workshops voor bijvoorbeeld het sociaal stadsgesprek.
2014002005
SOCZ 6130006000 5
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
Sabam, optredens, billijke vergoeding voor sociale stadsgesprekken en andere activiteiten
2014003913
SOCZ 6130006000 5
2014002020
Budget voor acties in het kader van vermaatschappelijking van de zorg, buurtgerichte acties rond
eenzaamheid,...
SOCZ 6143001000 5 0909-9999 U E
Bieke Verlinden
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
Representatiekosten
2014002009
SOCZ 6143001000 5
0909-9999 U E
Receptiekosten voor o.a. sociale stadsgesprekken.
2014002022
SOCZ 6150001000 5
0909-9999 U E
Technische benodigdheden.
2014002010
SOCZ 6150001000 5
0909-9999 U E
Klein materiaal voor activiteiten zoals sociaal stadsgesprek, enz.
2014002023
SOCZ 6150002000 5
0909-9999 U E
Huur materiaal voor activiteiten.
2014002014
SOCZ 6150014000 5
0909-9999 U E
Reis- en verblijfkosten directie sociale zaken.
2014002002
SOCZ 6150014000 5
Reis- en verblijfkosten
2014002007
SOCZ 6150015000 5
Communicatie stedenfonds, lokaal sociaal beleid.
2014003912
SOCZ 6150015000 5
0909-9999 U E
Drukwerk in kader van het lokaal sociaal beleid
125
2014002019
SOCZ 6150015000 5
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
2.500,00
0,00
Bieke Verlinden
65.000,00
0,00
Bieke Verlinden
31.900,00
0,00
148.000,00
0,00
Drukwerk vrijwilligersbrochure
2014002026
SOCZ 6494999000 5
0909-9999 U E
Toelage sociale werken en instellingen. (GR 21/01/2002)
2014002027
SOCZ 6494999000 5
0909-9999 U E
Algemene werkingstoelage voor Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant
2014002029
SOCZ 6494999000 5
0909-9999 U E
Bieke Verlinden
Organisaties actief in de gezins- en bejaardenhulp. (GR 21/01/2002)
Actie
2014
2014000886
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Het ondersteunen en nemen van initiatieven armoedebestrijding.
De stad Leuven en het OCMW zullen samen met andere partners uit het werkveld werken aan een geïntegreerde en
inclusieve armoedebestrijdingsstrategie. In dit kader wordt tevens in een budget voorzien om initiatieven armoedebestrijding
te ondersteunen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
51.000,00
0,00
50.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
2014002083
DIV
6492001000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Initiatieven (kans)armoedebestrijding uit te werken in samenwerking met partners
2014002652
DIV
6640000000 5
0909-9999 U I
149_OVERIG
Bieke Verlinden
A-aandeel CVBA Sociale Kruidenier
Actie
2014
2014001108
SOCZA
De stad werkt samen met het OCMW en het middenveld aan een integraal armoedebeleid
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
126
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000035
De stad Leuven streeft naar een gediversifieerd economisch en
werkgelegenheidsaanbod met als doel een bloeiende handelsstad, een innovatieve
dienstensector en een sociale economie.
Indicatoren:
Kennis en creativiteit - werknemers. Het aandeel (%) van de werknemers in kennisintensieve en
creatieve sectoren op het totale aantal werknemers in de stad. / elke 3 jaar (IMPACT)
(Stadsmonitor)
Kennis en creativiteit - zelfstandigen. Het aandeel (%) van de zelfstandigen in kennisintensieve
en creatieve sectoren op het totale aantal zelfstandigen in de stad. / elke 3 jaar (IMPACT)
(Stadsmonitor)
Bezettingsgraad bedrijventerreinen / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Tewerkstelling binnen sociale economie / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Langdurige werkloosheid / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal NWWZ op 1/11/jaar (IMPACT) zie ARVASTAT.be
Aantal handelspanden in het leegstandsregister/jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
1.065.305,92 €
134.531,00 €
-930.774,92 €
127
2014
Actieplan:
Periode:
2014000091
2014 - 2019
Het gericht ondersteunen en stimuleren van ondernemers.
Actie
2014
2014000081
ECH
Uitgave
Ontvangst
8.500,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Er wordt een eenduidig aanspreekpunt voor ondernemers opgezet.
Er wordt een eenduidig aanspreekpunt voor ondernemers opgezet.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000082
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Informatie via sociale media verspreiden
Informatie via sociale media verspreiden
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000083
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Nieuwe¿ ondernemers (naar analogie met de nieuwe inwoners) ontvangen in het stadhuis en voorgesteld aan de Leuvense
beleidsverantwoordelijken en wordt de werking van de afdeling economie & handel voorgesteld.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000084
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Samen met partners uit de reguliere en de sociale economie werken we een model uit dat zich specifiek richt naar starters uit de
sociale doelgroepen.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000085
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
We organiseren info en ontbijtsessies voor ondernemers.
Aankoop van klein materiaal nodig voor de organisatie van infosessies.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
6130006000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
2014000519
ECH
2014000520
Inhuren van sprekers die tijdens informatiesessies voor ondernemers info verstrekken en/of
toelichtingen geven.
U E
Mohamed Ridouani
ECH
6143001000 5 0510
2014000522
Het organiseren van infosessies voor Leuvense ondernemers i.s.m.andere actoren. Voorzien van
catering.
ECH
6150001000 5 0510
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
6.000,00
0,00
750,00
0,00
2.500,00
0,00
250,00
0,00
1.500,00
0,00
1.000,00
0,00
Aankoop van klein materiaal nodig voor de organisatie van infosessies.
2014000523
ECH
6150004000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Huur van allerhande materialen voor het organiseren van infosessies.
2014000521
ECH
6150015000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Opmaak en druk van drukwerken en infobrochures ter ondersteuning van ondernemers.
128
Actie
2014
2014000086
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Een partnerschap aangaan met AFC-Leuven.
Een partnerschap aangaan met AFC-Leuven.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000517
ECH
6494999000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Samenwerkingsverband opzetten met de studentenondernemers van AFC.
129
Ontvangst
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000092
2014 - 2019
Het stimuleren van het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt binnen en
buiten de stad.
Actie
2014
2014000087
ECH
Uitgave
Ontvangst
280.500,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Bedrijfsstages en bedrijfsbezoeken aan jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs faciliteren.
Begeleiding van jongeren uit technisch en beroepsonderwijs naar stageplaatsen. De stad wil jongeren uit deze
studierichtingen versterken bij hun intrede op de arbeidsmarkt. De link tussen de school en de werkvloer wordt kleiner.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
6130006000 5
0550
U E
Bieke Verlinden
2014000552
ECH
2014000551
Begeleiding van jongeren uit technisch en beroepsonderwijs naar stageplaatsen. De stad wil
jongeren uit deze studierichtingen versterken bij hun intrede op de arbeidsmarkt. De link tussen de
school en de werkvloer wordt kleiner.
U E
Bieke Verlinden
ECH
6143004000 5 0550
Ontvangst
5.500,00
0,00
5.000,00
0,00
500,00
0,00
Voorzien van broodjes bij bedrijfsbezoeken en het ontvangen van bedrijfsleiders. Het ontvangen van
de bedrijfsleiders en hen in contact brengen met de scholieren en hun lesgevers moet tot een betere
match tussen school (technisch- en beroepsonderwijs) en de arbeidsmarkt leiden.
Actie
2014
2014000088
PER
Personeel
31/12/2014
Leuven neemt een peter/meterschap op in projecten waarbij meisjes worden aangemoedigd tot het kiezen voor technische
studiekeuzes.
Bieke Verlinden
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014000089
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad neemt partnerschappen op met beroepsverenigingen (knelpuntberoepen) om de link naar de arbeidsmarkt te verkleinen
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000090
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Er wordt een jobcoach aangesteld voor de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel.
Om de doelgroepen die binnen de stad tewerkgesteld zijn te begeleiden en hun kansen op structurele tewerkstelling zowel
binnen als buiten te stad te vergroten huren we een deeltijdse jobcoach en een taalbegeleider in. Deze twee personen zijn
op de werkvloer aanwezig.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
46.000,00
0,00
46.000,00
0,00
2014000560
ECH
6130006000 5
0550
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Om de doelgroepen die binnen de stad tewerkgesteld zijn te begeleiden en hun kansen op
structurele tewerkstelling zowel binnen als buiten te stad te vergroten huren we een deeltijdse
jobcoach en een taalbegeleider in. Deze twee personen zijn op de werkvloer aanwezig.
Actie
2014
2014000091
ECH
Economie en handel
31/12/2014
In samenwerking met het OCMW worden er werknemers in het kader van artikel 60§7 ingezet op de milieudienst.
Lonen van art.60 § 7 die de stad Leuven in dienst heeft genomen heeft met als doel opleidingskansen te bieden aan deze
zwakke doelgroepen op de arbeidsmarkt en hun kansen op een volwaardige tewerkstelling te vergroten.
Bieke Verlinden
Uitgave
140.000,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
130
Ontvangst
0,00
2014000524
ECH
6130006000 5
0550
U E
Bieke Verlinden
140.000,00
0,00
Lonen van art.60 § 7 die de stad Leuven in dienst heeft genomen heeft met als doel
opleidingskansen te bieden aan deze zwakke doelgroepen op de arbeidsmarkt en hun kansen op
een volwaardige tewerkstelling te vergroten.
Actie
2014
2014000092
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Er wordt in samenwerking met de sociale economie een project opgezet dat de fietsvriendelijkheid van de stad stimuleert.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000093
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Opleidingskansen aan doelgroepen bieden en waar mogelijk bij de aanbestedingen voor eenvoudige werkzaamheden gebruik
maken van de sociale clausule.
Het versterken van de lokale samenhang door het organiseren van het werkgelegenheidsforum.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
89.000,00
0,00
6130006000 5
2014002672
ECH
0,00
0,00
2014000572
Het gaat om een nieuw project met een belangrijke hefboomfunctie, waarbij de stad de mogelijkheid
wil onderzoeken om een restaurant in Leuven, op een commercieel goed gelegen locatie te laten
uitbaten door de sociale economie. Het is de bedoeling hier opleidingskansen en werkgelegenheid
voor doelgroepmedewerkers te creëren.
U E
Bieke Verlinden
ECH
6141009000 5 0550
500,00
0,00
2014000571
Telefoonkosten (GSM). Leggen van contacten met o.a. werkgevers met als doel de sociale economie
binnen de stad Leuven te versterken.
U E
Bieke Verlinden
ECH
6143004000 5 0550
500,00
0,00
2014000562
Het versterken van de lokale samenhang door het organiseren van het werkgelegenheidsforum.
Catering.
ECH
6492001000 5 0550
U E
Bieke Verlinden
10.000,00
0,00
25.000,00
0,00
53.000,00
0,00
0550
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
Kansen aan doelgroepen bieden binnen het Leuvense Fablab.
6493003000 5
0550
U E
Bieke Verlinden
2014000574
ECH
2014000576
Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen door de zwakkere
doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien.
U E
Bieke Verlinden
ECH
6493003000 5 0550
Opleidingstrajecten VZW Wonen en werken. Schoonmaak Urilift,busschuilhuisjes,windschermen aan
het station. Dankzij de inzet van doelgroepen creëert de stad opleidingskansen voor de werknemers
uit de sociale economieprojecten en versterkt ze tevens de buurt door snel in te pikken op vragen van
de burgers.
Actie
2014
2014000094
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Op de researchzone een model ontwikkeld voor een grootschalig kinderopvang initiatief (zie sociale zaken?).
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
131
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000093
2014 - 2019
Het opnemen van de regierol inzake sociale economie.
Actie
2014
2014000095
ECH
Uitgave
Ontvangst
150.000,00
50.000,00
Economie en handel
31/12/2014
Opmaak reglement diensteneconomie.
Subsidies aan sociale economiebedrijven in het kader van het reglement 'Diensteneconomie'. Hierbij worden beperkte
impulssubsidies voorzien voor vernieuwende projecten die tevens buurtversterkend werken.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000549
ECH
6493003000 5
0550
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
Subsidies aan sociale economiebedrijven in het kader van het reglement 'Diensteneconomie'. Hierbij
worden beperkte impulssubsidies voorzien voor vernieuwende projecten die tevens buurtversterkend
werken.
Actie
2014
2014001052
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Uitvoering geven aan de regierol inzake diensteneconomie.
Uitvoering geven aan de regierol inzake diensteneconomie.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014002671
ECH
7409999000 5
0550
O E
Bieke Verlinden
Vlaanderen verhoogt de subsidie voor het opnemen van deze regierol van 25.000 naar 50.000 euro
(inzet personeel en werkingkost).
132
Ontvangst
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000095
2014 - 2019
Streven naar een kwaliteitsvolle invulling van de bestaande economische ruimte.
Actie
2014
2014000096
ECH
Uitgave
Ontvangst
237.335,92
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad start onderhandelingen met de POM Vlaams Brabant over het beheer van de ambachtenzone in Heverlee met als doel dit
bedrijventerrein te moderniseren.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000097
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad richt een gemeenschappelijk adviescomité op voor de kwaliteitsvolle inrichting van de verschillende bedrijven terreinen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000098
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
KMO zone parkveld wordt ontwikkeld.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000099
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad onderzoekt samen met andere actoren of de kavels langs de vaartzone ontwikkeld kunnen worden als KMO zone.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000100
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Er wordt een locatie gezocht voor de inplanting van een plaatselijk city depot.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000101
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad faciliteert de verdere uitbouw en ontwikkeling van het wetenschapspark Arenberg.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
133
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000102
ECH
Economie en handel
31/12/2014
De ontsluiting van de researchzone Haasrode wordt prioritair besproken met de Lijn en de NMBS.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000103
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad ondersteunt het bedrijvencentrum voor de sociale economie - veilingsite- door de bouwheren een subsidie te geven ter
ondersteuning van de aflossingen van de lopende leninglast.
Ondersteuning bouw/inrichting van de sociale economie site. Deze financiële ondersteuning heeft als gevolg dat
doelgroepen worden tewerkgesteld op een kwaliteitsvolle volwaardige werkplek zodat ze zich een volwaardige partner
voelen binnen de lokale economie en ook door andere bewoners als evenwaardige deelnemers worden beschouwd.
Bieke Verlinden
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000512
ECH
6493003000 5
0550
U E
Bieke Verlinden
Ontvangst
237.335,92
0,00
62.335,92
0,00
175.000,00
0,00
Gebruiksrecht voor de lokalen in de veilingsite. Contractueel bepaald voor 50 jaar.
2014000513
ECH
6640000000 5
0550
U I
1490INVTOE
Bieke Verlinden
Ondersteuning bouw/inrichting van de sociale economie site. Deze dient te worden gebruikt voor de
afbetaling van de lening die de bouwheer aanging voor de financiering van dit project.
Actie
2014
2014000186
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Het bestaande parkmanagement wordt samen met VOKA geëvalueerd.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000187
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Er wordt een formele samenwerking opgestart met de buurgemeenten en de omliggende steden met als doel afspraken te maken
inzake de spreiding van bedrijven en bedrijventerreinen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000188
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Inventariseren van de leegstaande en verwaarloosde bedrijven
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000189
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad maakt een stedelijk belastingsreglement op voor leegstaande bedrijven.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
134
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000096
2014 - 2019
De ontwikkeling en ondersteuning van handel en horeca.
Actie
2014
2014000190
ECH
Uitgave
Ontvangst
330.670,00
63.531,00
Economie en handel
31/12/2014
Ontwikkelen een methodologie om handelspanden terug te vermarkten.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000191
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De leegstand van handelspanden in het kernwinkelgebied in kaart brengen.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000192
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Herlanceren van een oproep naar handels- en horecasectoren om deel te nemen aan innovatietrajecten.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000193
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Opstart jaarlijkse campagne die specifieke groepen van handels- en horecazaken in de schijnwerper zet door te focussen op hun
creativiteit, hun innovatieslagkracht of gedurfd ondernemerschap.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000194
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad stimuleert investeringen aan winkelpanden in de winkelgebieden door het verlenen van investeringstoelagen.
Ten opzichte van voorgaande jaren zal het reglement gewijzigd worden in kader van de hoogte van de premies, alsook de
voorwaarden. Deze toelage zal enkel verleent worden, indien de cofinanciering van Vlaanderen verkregen wordt (zijnde
50%).
Els Van Hoof
Uitgave
52.875,00
Els Van Hoof
3.500,00
0,00
Els Van Hoof
250,00
0,00
Els Van Hoof
4.000,00
0,00
101.250,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000714
ECH
6143006000 5
0500
U E
Ontvangst
109.000,00
Promotiecampagne in het kader het project gevelrenovatie.
2014000413
ECH
6150014000 5
0500
U E
Reiskosten voor het bijwonen van EFRO seminaries.
6150015000 5
0500
U E
2014000715
ECH
2014000411
De stad wenst het project rond stadsvernieuwing bij de handelaars kenbaar te maken hiervoor dienen
folders en infomateriaal te worden gedrukt.
U E
Els Van Hoof
ECH
6494999000 5 0500
Subsidiereglement gevelrenovatie.
Dit project wordt enkel uitgevoerd indien er een Vlaamse subsidie wordt toegekend. Deze subsidie
bedraagt 50%.
135
7406999000 5
0500
O E
Els Van Hoof
2014000411
ECH
2014000715
Deze projectsubsidie loopt over maximaal 3 jaar. Omdat de vraag zeer groot is wordt deze over 2
jaar ingeschreven. De subsidie bedraagt 50%.
Dit project zal enkel doorgaan indien de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd.
ECH
7406999000 5 0500
O E
Els Van Hoof
0,00
50.625,00
0,00
1.200,00
0,00
1.050,00
30% Vlaamse subsidie.
2014000714
ECH
7406999000 5
0510
O E
Els Van Hoof
30% Vlaamse subsidie
Actie
2014
2014000195
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Prioritaire handels- en horecazones afbakenen.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000196
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad stelt een ¿brancheringscommissie¿ in.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000197
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Implementatie reglementering van de nieuwe socio-economisch vergunningenbeleid.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000198
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Implementatie nachtwinkelbeleid.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000199
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Overeenkomst/reglement opmaken om leegstaande vitrines tijdelijk op te vullen.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
43.720,00
10.656,00
Els Van Hoof
38.720,00
0,00
Els Van Hoof
2.000,00
0,00
Els Van Hoof
500,00
0,00
Els Van Hoof
2.500,00
0,00
Els Van Hoof
0,00
10.656,00
2014000717
ECH
6130003000 5
0500
U E
Ontvangst
Inhuren van een consultancy bureau ter begeleiding van dit project.
2014000720
ECH
6143006000 5
0500
U E
Project gaat enkel door indien de Vlaamse subsidiering wordt goedgekeurd.
2014000719
ECH
6150001000 5
0500
U E
Enkel indien het project wordt goedgekeurd.
2014000718
ECH
6150015000 5
0500
U E
Gaat enkel door als project wordt goedgekeurd.
2014000721
ECH
7406999000 5
0500
O E
De projectsubsidie loopt over maximaal 3 jaar. Omdat het zwaartepunt van de uitgaven in jaar 1 ligt
zullen de inkomsten en de uitgaven over 2 jaar worden gespreid. Dit project zal enkel doorgaan nadat
Vlaanderen het heeft gehonoreerd. De projectsubsidie bedraagt 30%.
136
Actie
2014
2014000200
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Uitbreiding afdeling handel en economie.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000201
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Aantrekkelijkheid van de stad versterken door het ondersteunen van flankerende activiteiten.
Els Van Hoof
Uitgave
0,00
Els Van Hoof
2.000,00
0,00
Els Van Hoof
8.000,00
0,00
9.000,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000417
ECH
6130001000 5
0500
U E
Ontvangst
177.950,00
Het plaatsen van EHBO posten tijdens de verschillende activiteiten.
6130006000 5
0500
U E
2014000418
ECH
2014000421
Er worden muziekbands uitgenodigd en er worden optredens georganiseerd om de aantrekkelijkheid
van de stad te verhogen.
ECH
6130006000 5 0500
U E
Els Van Hoof
Voorzien van animatie, muziek, obers en begeleiding tijdens de Langste tafel.
2014000423
ECH
6143003000 5
0500
U E
Els Van Hoof
375,00
0,00
0500
U E
Els Van Hoof
150,00
0,00
29.000,00
0,00
500,00
0,00
475,00
0,00
3.500,00
0,00
3.000,00
0,00
Prijzen voor hapje tapje.
2014000427
ECH
6143003000 5
Aankoop bloemen om tijdens optredens aan de artiesten te overhandigen.
6143004000 5
0500
U E
Els Van Hoof
2014000356
ECH
2014000424
Catering voor de organisatie van de langste tafel. Hiervoor wordt aan de deelnemers een bijdrage
gevraagd.
ECH
6143004000 5 0500
U E
Els Van Hoof
Catering artiesten en EHBO.
6143004000 5
0500
U E
Els Van Hoof
2014000426
ECH
2014000350
Verbruik tijdens de officiële startrondgang van de verschillende activiteiten die worden georganiseerd
om de stad als handelsstad aantrekkelijk te houden.
ECH
6143006000 5 0500
U E
Els Van Hoof
Publicaties en advertenties voor de feestmarkt en de Langste tafel.
2014000398
ECH
6150004000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Huur van diverse materialen nodig voor de organisatie van de Langste tafel.
2014000353
ECH
6150015000 5
0500
U E
Els Van Hoof
2.000,00
0,00
0500
U E
Els Van Hoof
2.300,00
0,00
550,00
0,00
2.000,00
0,00
Els Van Hoof
1.000,00
0,00
Els Van Hoof
8.000,00
0,00
5.000,00
0,00
25.000,00
0,00
Els Van Hoof
6.000,00
0,00
Els Van Hoof
11.300,00
0,00
9.000,00
0,00
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Drukkerijkosten.
2014000352
ECH
6159999000 5
Aankoop van stickers voor de HORECA (terrassen),aankoop spandoeken voor de Langste tafel.
6159999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
2014000429
ECH
2014000431
Aankoop klein promotiemateriaal om de markten aantrekkelijk te maken + aankoop van warmtepads
voor de marktleiders.
ECH
6159999000 5 0500
U E
Els Van Hoof
Huren en opbouwen van tenten. Herstellingen aan elektriciteitskasten.
2014000449
ECH
6494999000 5
0500
U E
Organisatie van o.a. de dag van de klant.
2014000443
ECH
6494999000 5
0500
U E
Toelagen aan de verschillende handelswijken voor de herwaardering en de promotie van de wijken.
2014000456
ECH
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Toelage aan de VZW Oude Markt voor de organisatie van de 'aftelklok'.
2014000439
ECH
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de organisatie van de Langste Dag braderie.
2014000442
ECH
6494999000 5
0500
U E
Toelage aan Wilsele Davert en de organisatie van een braderie.
2014000437
ECH
6494999000 5
0500
U E
Toelage aan de VZW Handelen voor het organiseren van activiteiten.
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
2014000446
ECH
2014000451
Toelage aan het handelaarsverbond Heverlee. Voor de organisatie van een braderie en "Heverlee
goes classic".
ECH
6494999000 5 0500
U E
Els Van Hoof
Toelage aan SYNTRA.
2014000452
ECH
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Toelage aan de VZW marktbond "Vlaams Brabant" voor het organiseren van acties op de
verschillende markten.
137
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
2014000440
ECH
2014000450
Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de aankoop van fietsen die tijdens de handelsbeurs
worden verloot.
ECH
6494999000 5 0500
U E
Els Van Hoof
4.500,00
0,00
9.000,00
0,00
4.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Toelage aan VZW HORECA Leuven voor de organisatie van het "Oesterevenement".
2014000445
ECH
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Toelage aan het handelaarsverbond van Kessel-lo voor de organisatie van een braderie en optredens.
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
2014000455
ECH
2014000458
Toelage aan het handelscentrum "Diestsestraat" voor het organiseren van de intrede van de Sint en
acties gedurende de loop van het jaar.
ECH
6494999000 5 0500
U E
Els Van Hoof
Toelage aan de "Boven Tiensestraat" voor het organiseren van een braderie.
2014000453
ECH
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
3.300,00
0,00
U E
Els Van Hoof
15.000,00
0,00
Toelage aan de VZW Hapje Tapje.
2014000438
ECH
6494999000 5
0500
Toelage aan de VZW Kerstmarkt.
Actie
2014
2014000202
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Slimme disitributieinitiatieven.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
138
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000097
2014 - 2019
Het stimuleren en ondersteunen van de Leuvense Landbouw.
Actie
2014
2014000203
ECH
Uitgave
Ontvangst
58.300,00
21.000,00
Economie en handel
31/12/2014
Niet-bestemd areaal landbouwgebied handhaven bij het herzien van het ruimtelijk structuurplan.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000204
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De informele voedsel- en landbouwraad wordt geformaliseerd.
Jaarlijks terugkerend.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000428
ECH
6143004000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Ontvangst
550,00
0,00
550,00
0,00
Catering voor de jury van schadecommissie voor de landbouw. De schadecommissie is
samengesteld uit o.a. landbouwers die op vrijwillige basis in deze commissie zetelen.
Actie
2014
2014000205
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Stad nodigt de lokale landbouwers actief uit om deel te nemen aan de markten.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000206
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Stad promoot de producten van lokale boeren en voedselproducenten.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000459
ECH
6494999000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Ontvangst
500,00
0,00
500,00
0,00
Toelage aan de Landelijke Gilde voor de organisatie van de opendeurdag "Landbouw".
Actie
2014
2014000207
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Het genereren en organiseren van agrarisch aannemingswerk ter ondersteuning van de Leuvense groen- en strooidienst.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000208
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Het ontwikkelen van duurzame ¿peterschapsrelaties¿ tussen Leuvense scholen en landbouwers.
Het ontwikkelen van duurzame ¿peterschapsrelaties¿ tussen Leuvense scholen en landbouwers.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000354
ECH
6130006000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Plattelandseducatie en de opbouw van een relatie met de scholen. Landbouwers uitnodigen naar
scholen.
139
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Actie
2014
2014000209
ECH
Economie en handel
31/12/2014
De versterking van de Leuvense jaarmarkt met activiteiten rond hoeveproducenten en plattelandseducatie.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
40.650,00
0,00
2014000432
ECH
6129999000 5
0500
Ontvangst
U E
Els Van Hoof
150,00
0,00
U E
Els Van Hoof
1.000,00
0,00
21.000,00
0,00
2.500,00
0,00
Els Van Hoof
8.000,00
0,00
Els Van Hoof
1.000,00
0,00
Els Van Hoof
2.000,00
0,00
Els Van Hoof
5.000,00
0,00
Verzekering materialen veeprijskamp.
2014000415
ECH
6130001000 5
0500
Betaling van de dierenarts, aanwezig tijdens de jaarmarkt en veeprijskamp.
6130006000 5
0500
U E
Els Van Hoof
2014000422
ECH
2014000434
Animatie en begeleiding op de dierenmarkt. Doestanden op de dierenmarkt.Begeleiding veeprijskamp
en doestanden plattelandsklassen.
ECH
6130006000 5 0500
U E
Els Van Hoof
Leveren van klank- en lichtinstallatie voor de jaarmarkt en SABAM.
2014000392
ECH
6143003000 5
0500
U E
Prijzen en medailles voor de veeprijskamp.
2014000397
ECH
6143004000 5
0500
U E
Catering voor de juryleden van de veeprijskamp.
2014000435
ECH
6150004000 5
0500
U E
Huren van tenten voor de veeprijskamp.
2014000436
ECH
6494999000 5
0500
U E
Tegemoetkoming aan veehandelaars volgens collegebeslissing. Doel: de traditie van de veemarkt
behouden.
Actie
2014
2014000210
ECH
Economie en handel
31/12/2014
De ontwikkeling van een promotie- en afzetplan voor regionale hoeveproducten naar Leuvense horeca.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000211
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Leuven stelt per initiatief een organisatie van boeren of tuinbouwers aan om volkstuinen en tuindelen te organiseren en bewerkers
van volkstuintjes en gemeenschapstuinen bij te staan met raad en daad.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000212
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Leuven steunt een systeem van distributie van lokale landbouwproducten.
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000213
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
De stad ontwikkelt nieuwe stadslandbouwinitiatieven in kader van het Europese Project ¿Pure Hubs¿
Els Van Hoof
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
14.600,00
21.000,00
Els Van Hoof
2.000,00
0,00
Els Van Hoof
11.000,00
0,00
1.600,00
0,00
2014000349
ECH
6130003000 5
0500
U E
Ontvangst
Externe audit voor het project "Pure Hubs".
2014000347
ECH
6130003000 5
0500
U E
De stad laat een studie uitvoeren inzake de opmaak van een landbouwstrategie.
2014000430
ECH
6150001000 5
0500
U E
Els Van Hoof
Aankopen van tuinbakken voor de scholen (Pure Hubs).
140
2014000716
ECH
7406999000 5
0500
O E
Els Van Hoof
Dit project loopt van 2011 tot 2014.
141
0,00
21.000,00
142
Stadsontwikkeling, infrastructuur, wonen
143
144
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000037
De stad Leuven wil een aangename, leefbare woonstad blijven door op een
evenwichtige manier te groeien.
Indicatoren:
Realisatiegraad sociaal objectief vanaf de nulmeting/jaar (OUTPUT)
Aantal gerealiseerde stads- en starterswoningen vanaf 2014/2 jaar (OUTPUT)
Het aantal afgeleverde bouwvergunningen naar woningtype/jaar (IMPACT)
Algemeen migratiesaldo per gezinstype/2 jaar (IMPACT)
Aantal woningkwaliteitscontroles/jaar (OUTPUT)
Aantal controles op geluidshinder bij muziekactiviteiten /jaar (OUTPUT)
Groenindruk van de eigen buurt/elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Bereikbaar openbaar buurtgroen/elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
4.822.778,76 €
72.133,00 €
-4.750.645,76 €
145
146
2014
Actieplan:
Periode:
2014000103
2014 - 2019
Een voldoende aanbod aan betaalbare woningen creëren.
Actie
2014
2014000105
RDB
Uitgave
Ontvangst
4.040.930,58
9.000,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Actualiseren van de woonbehoefte en het woonbeleid.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000106
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Het ruimtelijk structuurplan wordt herzien met het oog op duurzame ruimtelijke groei.
Het ruimtelijk structuurplan wordt herzien met het oog op duurzame ruimtelijke groei.
Carl Devlies
Uitgave
0,00
318.320,00
0,00
8.500,00
0,00
Carl Devlies
5.800,00
0,00
Carl Devlies
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2140000007 4
0610
U I
1482EREWEG
Ontvangst
335.620,00
Carl Devlies
2014002468
RDB
2014002483
Erelonen voor reeds gegunde studies ruimtelijk beleid. (¿37820 van opdrachten gegund in 2011
transactie naar 2014, ¿17791.36 van opdrachten gegund in 2011 transactie naar 2015, ¿77000 van
opdrachten gegund in 2012 transactie naar 2014, ¿203500 van opdrachten gegund in 2013
transactie naar 2014).
RDB
2140000007 4 0610
U I
1482EREWEG
Carl Devlies
Herziening structuurplan: deelstudies en communicatieopdracht.
2014001114
RDB
6130003000 4
0610
U E
Kleine studieopdrachten (in functie van herziening structuurplan).
2014002222
RDB
6143006000 4
0610
U E
Drukwerk voor publicaties in het kader van de herziening van het structuurplan Leuven.
2014002225
RDB
6150002000 4
0610
U E
Carl Devlies
Prestaties van derden tijdens de procedure van de herziening van het structuurplan. Voor de jaren
2014-2016-2018 en 2019 wordt geen budget gevraagd, voor 2015 en 2017 wordt telkens 5000 euro
voorzien.
Actie
2014
2014000107
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Opmaak plannen (RUP's, masterplannen) ter uitvoering van het beleid van de stad met betrekking tot stedelijke ontwikkeling
Opmaak plannen (RUP's, masterplannen) ter uitvoering van het beleid van de stad met betrekking tot stedelijke ontwikkeling
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
18.000,00
9.000,00
18.000,00
0,00
0,00
9.000,00
2014002154
RDB
2140000007 4
0610
U I
1482EREWEG
Carl Devlies
Ontvangst
Studies in het kader van de opmaak van RUP's, MER, veiligheidsrapportage,..
2014002154
RDB
7409999000 4
0610
O E
Carl Devlies
Mogelijke subsidie voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
Actie
2014
2014000176
BWM
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Onderzoek naar een instrument om het aanbod aan betaalbare huurwoningen op de privémarkt te vergroten.
Louis Tobback
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
147
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000177
BWM
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Ondersteuning van de sociale huisvestingsmaatschappijen bij de voorbereiding en realisatie van het sociaal objectief.
Verbeteren van de leef- en woonkwaliteit in Leuven via woonbegeleiding van huurders en eigenaars op de private en
sociale woonmarkt.
Louis Tobback
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
6492001000 4
0629
U E
Louis Tobback
2014001541
BWM
2014001539
Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de
leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op
de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen.
BWM 6492001000 4 0629
U E
Louis Tobback
Ontvangst
3.687.310,58
0,00
49.683,00
0,00
62.707,00
0,00
Ondersteuning van projecten van het Sociaal Verhuurkantoor SPIT.
2014001553
BWM
48.649,31
0,00
2014001537
Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op
de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of
verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de
toegankelijkheid van huisvesting.
U E
Louis Tobback
BWM 6492001000 4 0629
6492001000 4
103.999,00
0,00
2014002745
Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de
leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op
de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen.
1480AANWEG
Dirk Robbeets
SWW 2240000007 4 0200-9999 U I
55.000,00
0,00
2014002584
Aanleg van een nieuw kruispunt op de Diestsesteenweg ter hoogte van Vlierbeekveld, project in
samenwerking met AWV en VMSW.
VGSL 2903400000 4 0629
U A
Mohamed Ridouani
2.298.381,02
0,00
230.000,00
0,00
Louis Tobback
202.100,00
0,00
Louis Tobback
220.533,00
0,00
100.000,00
0,00
Louis Tobback
152.758,25
0,00
Louis Tobback
163.500,00
0,00
0629
U E
Louis Tobback
Doorgeeflening Dijledal voor hoofdzetel
2014002682
VGSL 6640000000 4
0629
U I
1490INVTOE
Louis Tobback
Subsidie aan Dijledal voor realisatie van de nieuwe hoofdzetel aan de vaartkom
2014002690
VGSL 6640000000 4
0629
U I
1490INVTOE
Subsidies voor betaalbaar wonen (stedenfonds)
2014002687
VGSL 6640000000 4
2014002681
Subsidies aan andere overheidsinstellingen voor woningbouw voor project Klein-Rijsel aan autonoom
gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven (AGSL)
VGSL 6640000000 5 0930
U I
1490INVTOE
Louis Tobback
0629
U I
1490INVTOE
Subsidie aan SBK voor project Centrale Werkplaats
2014002679
VGSL 6640000000 5
0930
U I
1490INVTOE
Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw
2014002680
VGSL 6640000000 5
0930
U I
1490INVTOE
Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw (stedenfonds)
148
2014
Actieplan:
Periode:
2014000104
2014 - 2019
Inzet op voldoende differentiatie in de woningtypes, zodat in alle stadsdelen een gezonde mix van
verschillende bevolkingsgroepen leeft.
Actie
2014
2014000110
RDB
Uitgave
Ontvangst
5.300,00
6.833,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Selectie locaties waar voor studenten een voldoende aanbod kan worden voorzien aan kwaliteitsvolle studentenkamers binnen
grotere studentencomplexen, ze ontwikkelt hiervoor het gepaste plankader.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000133
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Opstellen instrumentarium zodat in projecten met meergezinswoningen en/of hoogbouw ook grondgebonden woningen moeten
worden gerealiseerd
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000134
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Onderzoeken hoe eigenaars kunnen ondersteund worden om de onderbewoning van woningen tegen te gaan, zonder de
beschikbaarheid van grondgebonden woningen voor gezinnen te ondermijnen.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000178
BWM
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Promotie van het systeem van kotmadam 2.0.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000179
BWM
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Uitvoeren van een gericht handhavingsbeleid waarbij het ongeoorloofd opdelen van bestaande ééngezinswoningen de hoogste
prioriteit heeft.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
6130001000 4
0600
U E
Carl Devlies
2014000400
BWM
2014000416
Erelonen en vergoedingen voor extra onderzoek en behandeling bij proces-verbaal en
herstelvorderingen.
O E
Carl Devlies
BWM 7404999000 4 0600
Bijdrage van hogere overheden voor de personeelsuitgaven (subsidie voor opleidingskost
stedenbouwkundig ambtenaar).
149
Ontvangst
3.600,00
6.833,00
3.600,00
0,00
0,00
6.833,00
Actie
2014
2014000180
BWM
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Aanstellen van een personeelslid voor handhaving en woningkwaliteitscontroles
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000406
BWM
6150012000 4
0600
U E
Carl Devlies
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning.
150
Ontvangst
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000105
2014 - 2019
Inzet op de kwaliteit en de duurzaamheid van de woningen en kamers.
Actie
2014
2014000181
BWM
Uitgave
Ontvangst
202.325,00
14.300,00
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Uitvoeren van al dan niet preventieve woningkwaliteitscontroles in woningen.
Voorbereiding om in de toekomst zelfstandig te beslissen over onbewoonbaar en ongeschiktheid zodra de voorwaarden
hiervoor door Vlaanderen worden bekendgemaakt.
Louis Tobback
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
6150001000 4
0621
U E
Louis Tobback
2014000385
BWM
2014000387
Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik. Hieronder vallen bijvoorbeeld batterijen,
schaallatten en beschermingskledij.
BWM 6150002000 4 0621
U E
Louis Tobback
Ontvangst
2.325,00
0,00
225,00
0,00
2.100,00
0,00
Technische prestaties van derden bij ambtshalve uitvoering van werken.
Actie
2014
2014000182
BWM
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Voorzien van premies ter verhoging van de woonkwaliteit en energetische kwaliteit. Extra focus op verhuurders richten zodat deze
ook gaan renoveren.
Louis Tobback
Uitgave
14.000,00
Louis Tobback
200.000,00
0,00
Louis Tobback
0,00
14.000,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000390
BWM
6494999000 4
0621
U E
Ontvangst
200.000,00
Uitbetaling van verbeterings- en aanpassingspremies.
2014004705
BWM
7040999000 4
0621
O E
Terugvorderen van premies van eigenaars die zich niet houden aan de voorwaarden van het
reglement.
Actie
2014
2014000183
BWM
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Uitvoeren van een actief leegstands- en verkrottingsbeleid via een eigen inventaris en stedelijke belasting.
Louis Tobback
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000375
BWM
7409999000 4
0621
O E
Louis Tobback
Ontvangst subsidie Vlaanderen voor de opmaak van een leegstandsregister.
151
Ontvangst
0,00
300,00
0,00
300,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000106
2014 - 2019
Het versterken van de stedelijke woonkernen door verdere verdichting binnen het bestaande weefsel op
een ruimtelijk kwalitatieve manier en op locaties die goed ontsluitbaar zijn met openbaar vervoer.
Hierdoor kan ze de open ruimte vrijwaren.
Actie
2014
2014000111
RDB
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
In verdichtingsprojecten wordt erover gewaakt dat de netto-groenoppervlakte niet vermindert.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000112
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Opmaak van een hoogbouwvisie met bijzondere aandacht voor de landschappelijke kwaliteit van de stad en het historisch karakter.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
152
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000107
2014 - 2019
De bestaande open-ruimtegebieden vrijwaren en ruimte voor water en groen in de kernen versterken.
Actie
2014
2014000113
RDB
Uitgave
Ontvangst
3.000,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Als onderdeel van het ruimtelijk structuurplan wordt de groenstructuur uitgewerkt tot een samenhangend geheel dat de
verschillende functies van groen kan opnemen (landschappelijk, sociaal, lucht, klimaat, ecologisch)
Als onderdeel van het ruimtelijk structuurplan wordt de groenstructuur uitgewerkt tot een samenhangend geheel dat de
verschillende functies van groen kan opnemen (landschappelijk, sociaal, lucht, klimaat, ecologisch)
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000732
RDB
6130003000 4
0341
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Studies rond het uitwerken van acties in het kader van het erosiebestrijdingsplan (wordt gedekt door
subsidies).
Actie
2014
2014000890
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad maakt een actieplan op om het groenareaal uit te breiden.
De stad legt het park Belle-Vue aan.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
153
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000108
2014 - 2019
Het versterken van de natuurlijke structuur in de stad door te werken aan de toegankelijkheid en
belevingswaarde van de natuurgebieden.
Actie
2014
2014000135
RDB
Uitgave
Ontvangst
33.526,89
10.000,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Organisatie van sensibiliseringsproject in samenwerking met derden rond natuurbeheer en -ontwikkeling.
Organisatie van sensibiliseringsproject in samenwerking met derden rond natuurbeheer en -ontwikkeling.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
17.800,00
0,00
2014000734
RDB
6130006000 4
0350
Ontvangst
U E
Mohamed Ridouani
900,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
8.200,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.700,00
0,00
1.000,00
0,00
Vergoeding bijzondere veldwachter.
2014001087
RDB
6150011000 4
0390
Lidmaatschap Regionaal Landschap Dijleland.
2014000762
RDB
6494999000 4
0340
U E
Toelage voor natuurverenigingen voor beheer reservaten. Gemeenteraadsbeslissing 23/09/2002.
2014000738
RDB
6494999000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Toelagen voor de aanleg van geveltuintjes en het opbreken van verharde oppervlakte voor de aanleg
van een voortuin (reglement GR 25/09/2006).
Actie
2014
2014000658
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
We blijven investeren in natuurgebieden (Parkabdij, Kesselberg, Keizersberg, ...).
We blijven investeren in natuurgebieden (Parkabdij, Kesselberg, Keizersberg, ...).
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
15.726,89
10.000,00
Mohamed Ridouani
0,00
5.000,00
Mohamed Ridouani
0,00
5.000,00
9.656,89
0,00
6.070,00
0,00
2014002458
RDB
1500000000 4
0340
O I
14P_KLIMAA
Ontvangst
Subsidie van Provincie voor natuurontwikkelingsproject.
2014001103
RDB
1500000000 4
0340
O I
14P_KLIMAA
Investeringssubsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor natuurontwikkelingsproject.
2014002458
RDB
2200000007 4
0340
U I
14P_KLIMAA
Mohamed Ridouani
Uitvoeren van projecten in het kader van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.
2014001103
RDB
2200000007 4
0340
U I
14P_KLIMAA
Mohamed Ridouani
Uitvoeren van projecten in het kader van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP).
154
2014
Actieplan:
Periode:
2014000109
2014 - 2019
Het beheer van het openbaar groen zoveel mogelijk herbicidenvrij en ecologisch en zet verschillende
deelprojecten op om de biodiversiteit te vergroten.
Actie
2014
2014000136
RDB
Uitgave
Ontvangst
492.000,00
32.000,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Het beheer van het openbaar groen zoveel mogelijk herbicidevrij en ecologisch uitvoeren en verschillende deelprojecten opzetten
om de biodiversiteit te vergroten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000502
GRO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Groenbeheer
31/12/2014
Aankoop van machines voor een herbicidenvrij onkruidbeheer.
Myriam Fannes
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
2014000701
GRO
2300000000 4
0680
U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Ontvangst
Aankoop van onkruidborstels en machines om onkruiden te bestrijden.
Actie
2014
2014000503
GRO
Groenbeheer
31/12/2014
Het aankopen van voertuigen voor een herbicidenvrij onkruidbeheer.
Myriam Fannes
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
2014000702
GRO
2424000000 4
0680
U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Ontvangst
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
Aankoop van voertuigen voor onkruidbestrijding: aankoop onkruidborstel (type Echolm): 60.000 en de
aankoop van een voertuig om onkruiden te bestrijden met heet water: 230.000.
Actie
2014
2014000504
GRO
Groenbeheer
31/12/2014
Medewerking van de VZW Wonen en werken bij het herbicidenvrij beheer van het openbaar groen.
Myriam Fannes
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
2014000703
GRO
6493003000 4
0680
U E
Myriam Fannes
Ontvangst
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
Medewerking van de VZW Wonen en werken bij het herbicidenvrij beheer van het openbaar groen.
Actie
2014
2014001084
GRO
Groenbeheer
31/12/2014
Het groen rond de Brabanthal door de VZW Wonen en werken onkruidvrij laten beheren.
Het groen rond de Brabanthal door de VZW Wonen en werken onkruidvrij laten beheren.
Myriam Fannes
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
32.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
32.000,00
6493003000 4
0680
U E
Myriam Fannes
2014002813
GRO
2014002813
Nominatieve toelage aan de VZW Wonen en werken voor het onkruidvrij beheren van het groen rond
de Brabanthal.
O E
Myriam Fannes
GRO 7020000000 4 0680
De toelage die de stad aan de VZW Wonen en werken betaalt voor het onkruidvrij beheer rond de
Brabanthal, wordt integraal terug betaald door de Brabanthal.
155
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000110
2014 - 2019
Inzetten op minder milieuhinder in de stad om zo een leefbare stad te behouden.
Actie
2014
2014000184
BWM
Uitgave
Ontvangst
45.696,29
0,00
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Opmaak acties voor het beperken van de hinder van muziekactiviteiten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
45.696,29
0,00
846,29
0,00
Mohamed Ridouani
30.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
350,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
14.500,00
0,00
2014002670
BWM
2300000000 4
0390
U I
149_OVERIG
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Overdracht formulier T voor aankoop geluidsmeter, AKRON (BA 20120048266)
2014000448
BWM
2300000000 4
0390
U I
149_OVERIG
Aankoop geluidsapparatuur voor geluidsmetingen en -registraties.
2014000364
BWM
6150003000 4
0390
Ijking van geluidsmeter klasse 1.
2014000361
BWM
6159999000 4
0390
Exploitatiekost voor centrale geluidsbewaking.Akoestisch onderzoek en tussenkomst van een
deskundige bij calamiteit.
156
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000038
De stad Leuven wil de inzet op integraal waterbeheer en -beheersing versterken.
Indicatoren:
% van het afvalwater dat naar de waterlopen gaat/jaar (IMPACT)
Aantal op de riolering aangesloten inwoners/ elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Het totaal aantal km gescheiden riolering/jaar (OUTPUT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
3.745.000,00 €
Totaal ontvangsten:
8.322.620,10 €
Saldo:
4.577.620,10 €
157
2014
Actieplan:
Periode:
2014000111
2014 - 2019
Een integraal waterbeheer voeren waarbij watersystemen als geheel worden bekeken.
Actie
2014
2014000477
SWW
Uitgave
Ontvangst
720.000,00
0,00
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
De capaciteit van het watersysteem wordt maximaal behouden door het jaarlijks ruimen van de grachten.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
95.000,00
0,00
95.000,00
0,00
2014000845
SWW
6103103000 4
0310-0200 U E
Dirk Robbeets
Ontvangst
Ruimen van grachten
Actie
2014
2014000555
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De waterkwantiteit wordt verder beheerst door het stimuleren van infiltratie, regenwaterinstallaties en groendaken.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2014000805
RDB
6494999000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Verlenen van subsidies voor de installatie van opvang van regenwater, aanleg van groendaken en
infiltratiesystemen. Gemeenteraadsbesluit 28/03/2011.
Actie
2014
2014000634
SWW
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
De stad Leuven zet in op preventief onderhoud en controle van de hydraulische constructies en rioleringen om onvoorziene
problemen te voorkomen.
De stad Leuven zet in op preventief onderhoud en controle van de hydraulische constructies en rioleringen om onvoorziene
problemen te voorkomen.
Dirk Robbeets
Uitgave
2014002740
SWW
2280000007 4
0310-0200 U I
1481BOWEG
Ontvangst
475.000,00
0,00
Dirk Robbeets
165.000,00
0,00
Dirk Robbeets
60.000,00
0,00
Dirk Robbeets
250.000,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Jaarlijks budget voor onderhoudswerken aan riolen.
2014002739
SWW
2280000007 4
0310-0200 U I
1481BOWEG
Ophogen van putranden.
2014000928
SWW
6103102000 4
0310-0200 U E
Onderhoud van de rioleringen en hydraulische constructies door derden. Inspecteren van de riolen.
Actie
2014
2014001059
SWW
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
De waterbeleving van de Dijle en de Voer wordt versterkt.
De waterbeleving van de Dijle en de Voer wordt versterkt.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014002734
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
1480AANWEG
Herstel van kunstwerken.
158
Dirk Robbeets
Ontvangst
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000112
2014 - 2019
Investeren in voldoende buffercapaciteit van het rioleringssysteem volgens het aangepaste hydroplan.
Actie
2014
2014000214
SWW
Uitgave
Ontvangst
2.925.000,00
8.322.620,10
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
De stad voert de zoneringsplannen verder uit met het oog geen afvalwater meer in oppervlaktewater laten terecht te komen.
De stad voert de zoneringsplannen verder uit met het oog geen afvalwater meer in oppervlaktewater laten terecht te komen.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
1500000000 4
0310-9999 O I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
2014002589
SWW
2014000365
Formulier T 87710/66552-2013
Subsidie Vlaanderen Puttebroekstraat
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
SWW 2280000007 4 0310-0200 U I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
Ontvangst
725.000,00
0,00
0,00
0,00
725.000,00
0,00
Heraanleg Jules Persoonsstraat/ Brugveldstraat, Wilsele
Actie
2014
2014000292
SWW
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
De stad zet de inspanningen verder om afval- en regenwater te scheiden, ze investeert in gescheiden rioleringsstelsel en zorgt dat
bewoners afkoppelen. (aan te vullen met concrete projecten en het voorzien van premies voor afkoppeling)
De stad zet de inspanningen verder om afval- en regenwater te scheiden, ze investeert in gescheiden rioleringsstelsel en
zorgt dat bewoners afkoppelen. (aan te vullen met concrete projecten en het voorzien van premies voor afkoppeling)
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000464
SWW
1500000000 4
0680
Ontvangst
2.200.000,00
8.322.620,10
O I
1405BELLVU
Dirk Robbeets
0,00
0,00
0310-0200 U I
1405BELLVU
Dirk Robbeets
0,00
0,00
0200-0200 U I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
0,00
0,00
1480AANWEG
Dirk Robbeets
0,00
0,00
Dirk Robbeets
2.160.000,00
0,00
Dirk Robbeets
40.000,00
0,00
0,00
8.322.620,10
Aanleg Park Belle Vue
2014000464
SWW
2220000007 4
Aanleg Park Belle Vue
2014002696
SWW
2240000007 4
Heraanleg Janseniusstraat en Brandgang.
2014002733
SWW
2280000007 4
0310-0200 U I
Heraanleg Heilige Geeststraat en Voorzorgstraat, Leuven.
2014000465
SWW
2280000007 4
0310-0200 U I
1480AANWEG
Parkstraat en Rapengang
6494999000 4
0310-0200 U E
2014000470
SWW
2014000469
Subsidie voor het verbeteren van de kelderaansluitingen ter voorkoming van de wateroverlast en voor
het uitvoeren van afkoppelingswerken.
SWW 7020000000 4 0310-0200 O E
Dirk Robbeets
Ontvangst vanuit de saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (BOT).
159
2014
Actieplan:
Periode:
2014000113
2014 - 2019
Het erosiebestrijdingsplan verder uitvoeren in samenwerking met de landbouwers en dit om afspoeling
van akkers en uitspoeling van holle wegen te voorkomen.
Actie
2014
2014001056
SWW
Uitgave
Ontvangst
100.000,00
0,00
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
In samenwerking met de landbouwers worden projecten opgezet die de afspoeling van akkers en uitspoeling van holle wegen
voorkomen.
De subsidie van Vlaanderen wordt doelgericht ingezet om projecten rond erosiebestrijding te ondersteunen of zelf uit te
voeren.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014002683
SWW
1500000000 4
0341
O I
1481BOWEG
Mohamed Ridouani
Ontvangst
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Subsidie van Vlaanderen voor het uitvoeren van het erosiebestrijdingsplan in Vogelzang.
2014002683
SWW
2260000007 4
0341
U I
1481BOWEG
Mohamed Ridouani
Uitvoeren erosiebestrijdingsmaatregelen in het gebied Vogelzang, Heverlee.
160
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000039
De stad Leuven wil een bereikbare stad zijn die streeft naar duurzame
mobiliteitsoplossingen met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.
Indicatoren:
Aantal verplaatsingen in de vrije tijd met zacht vervoer/openbaar vervoer en individueel
gemotoriseerd vervoer/ elke 3 jaar (IMPACT) / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal verplaatsingen woon-/werkverkeer met zacht vervoer/openbaar vervoer en individueel
gemotoriseerd vervoer/ elke 3 jaar (IMPACT) / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal bijkomende fietsenstallingen vanaf 2014/jaar (OUTPUT)
Aantal lopende m fietspaden en asfaltslijtlagen aangelegd of vernieuwd vanaf 2014/jaar
(OUTPUT)
Aantal lopende m voetpaden aangelegd of vernieuwd vanaf 2014/jaar (OUTPUT)
Aantal m autoluwe straten vanaf 2015/jaar (OUTPUT)
Tevredenheid over het aanbod aan bussen/trams in de buurt / elke 3 jaar (IMPACT)
(Stadsmonitor)
Tevredenheid over de staat van de wegen, voet- en fietspaden / elke 3 jaar (IMPACT)
(Stadsmonitor)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
6.331.539,93 €
Totaal ontvangsten:
7.400.000,00 €
Saldo:
1.068.460,07 €
161
2014
Actieplan:
Periode:
2014000114
2014 - 2019
Streven naar een geïntegreerd mobiliteits- en ruimtelijk beleid door het verhogen van de nabijheid van
voorzieningen.
Actie
2014
2014000115
RDB
Uitgave
Ontvangst
15.000,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad herziet het mobiliteitsplan in samenhang met en als onderdeel van de herziening van het ruimtelijk structuurplan.
De stad herziet het mobiliteitsplan in samenhang met en als onderdeel van de herziening van het ruimtelijk structuurplan.
Carl Devlies
Uitgave
0,00
Carl Devlies
0,00
0,00
Carl Devlies
0,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014002478
RDB
1500000000 4
0610
O I
1482EREWEG
Ontvangst
0,00
Subsidie goedgekeurd mobiliteitsplan mogelijk in 2017.
2014002478
RDB
2140000007 4
0610
U I
1482EREWEG
Deelstudies ter ondersteuning van het nieuwe mobiliteitsplan vanaf 2015.
Actie
2014
2014000116
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
VOM en afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid voorzien in voldoende competente medewerkers om samen tot een
mobiliteitsvisie te komen, daarnaast wordt de werkgroep verkeer omgevormd tot de werkgroep mobiliteit.
VOM en afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid voorzien in voldoende competente medewerkers om samen tot een
mobiliteitsvisie te komen, daarnaast wordt de werkgroep verkeer omgevormd tot de werkgroep mobiliteit.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000137
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Bij grote stadsontwikkelingsprojecten en bij de ontwikkeling van grote tewerkstellingslocaties wordt een mobiliteitsplan gevraagd
dat gericht is op het beperken van het aantal autoverplaatsingen.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000138
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad meet de mobiliteitsbewegingen van haar bewoners.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000872
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad meet de mobiliteitsbewegingen van haar bewoners.
De stad zal de nodige monitoringssystemen opzetten om een beter zicht te krijgen welke vervoersmiddelen voor welke
verplaatsingen worden gebruikt. Ze tracht hierbij maximaal gebruik te maken van mogelijke subsidieprojecten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014001989
RDB
6494999000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Co-financiering Europees project Mobility-print zoals voorzien in de collegebeslissing van 18/01/2013,
en waarna de stad de letter of intent heeft ondertekend. De precieze samenwerkignsovereenkomst is
nog in onderhandeling en moet nog aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
162
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000115
2014 - 2019
De multifunctionele kernen autoluw maken (in de eerste plaats het gedeelte binnen de eerste
middeleeuwse ringmuur).
Actie
2014
2014000121
RDB
Uitgave
Ontvangst
295.000,00
400.000,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad herbekijkt samen met de openbaarvervoermaatschappijen het openbaarvervoersnetwerk zodat het aantal verplaatsingen
stijgt en tegelijk de (verkeers)leefbaarheid van straten niet wordt ondermijnd.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000122
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Er wordt een plan uitgewerkt en uitgevoerd om de middeleeuwse kern autoluw te maken.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000139
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad werkt samen met de handelaars innovatieve concepten uit voor de distributie van goederen zodat de leefbaarheid van de
centra verhoogt.
De stad werkt samen met de handelaars innovatieve concepten uit voor de distributie van goederen zodat de leefbaarheid
van de centra verhoogt.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000884
RDB
6130002000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Erelonen voor haalbaarheidsstudie project Stadsdistributie.
Actie
2014
2014001057
SWW
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
Het openbaar domein wordt heraangelegd zodat de ontmoetingsruimten in de woonkernen toenemen en verbeteren.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ontvangst
290.000,00
400.000,00
Dirk Robbeets
0,00
400.000,00
Dirk Robbeets
200.000,00
0,00
90.000,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014002751
SWW
1500000000 4
0680
O I
1403VKOM
Subsidie stadvernieuwingsproject Sluispark/ Sluisstraat
2014002751
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
1403VKOM
Heraanleg van Sluisstraat en aanleg Sluispark in kader van herontwikkeling Vaartkom.
2014002688
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
In kader van het sociale huisvestingsproject aan het Hendrik Conscienceplein wordt dit plein
heraangelegd (samenwerking met VMSW)(enkel stadsaandeel).
163
2014
Actieplan:
Periode:
2014000116
2014 - 2019
Zorgen voor goed onderhouden en degelijke verbindingen voor zachte weggebruikers.
Actie
2014
2014000140
RDB
Uitgave
Ontvangst
4.641.439,93
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Het Dijlepad wordt als fiets- en wandelroute verder afgewerkt.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000471
SWW
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
De stad investeert jaarlijks in het openbaar verlichtingsnetwerk.
De stad investeert jaarlijks in het openbaar verlichtingsnetwerk.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
1500000000 4
0670
O I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
2014002586
SWW
2014000468
Formulier T: 42600/68551
BLISS subsidie Wakkerzeelsebaan
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
U I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
SWW 2289000007 4 0670
2014002499
Jaarlijks budget voor het vernieuwen en onderhoud van de openbare verlichting en voor het voorzien
van bijkomende verlichting
U I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
SWW 2289000007 4 0670
2014000625
Formulier T: 42600/73260 (1998-2004-2008-2009-2010-2011-2012-2013)
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
SWW 6103103000 4 0670
U E
Dirk Robbeets
Ontvangst
2.200.464,93
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
1.560.464,93
0,00
140.000,00
0,00
Onderhoudswerken aan de openbare verlichting
Actie
2014
2014000505
OW
Onderhoud wegen
31/12/2014
Uitvoeren van wegenwerken door de dienst weg- en rioolbeheer.
Uitvoeren van wegenwerken door de dienst weg- en rioolbeheer.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
2014000704
OW
2240000007 4
0200-0100 U I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
Ontvangst
138.000,00
0,00
138.000,00
0,00
Wegenwerken in eigen beheer.
Actie
2014
2014000507
OW
Onderhoud wegen
31/12/2014
Onderhoud van voetpaden door de VZW Wonen en werken.
Onderhoud van voetpaden door de VZW Wonen en werken.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
2014000706
OW
6493003000 4
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
Ontvangst
Toelage aan de VZW Wonen en werken voor hun medewerking aan het onderhoud van de
voetpaden.
Actie
2014
2014001055
SWW
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
De stad investeert in de verdere uitbouw van het fijnmazig fietsroutenetwerk.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014002675
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
1404LNOORD
Dirk Robbeets
Samen met AWV en in kader van het project Leuven Noord zal de stad de Kessel-losesteenweg
heraanleggen tot fietsstraat.
164
Ontvangst
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2240000007 4
0200-0200 U I
1404LNOORD
Dirk Robbeets
2014002678
SWW
2014002698
Naar aanleiding van de realisatie van de busstelplaats op het spoorwegplateau dient de Brugbergweg
herlegd de worden en ontstaat de mogelijkheid om het bestaande, veel gebruikte fietspad te
verbreden.
1480AANWEG
Dirk Robbeets
SWW 2289000007 4 0200-9999 U I
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Verder afwerken van de bestaande brug over de sporen. NMBS-holding is in uitvoerig van de
samenwerkingsovereenkomst de gedelegeerde bouwheer voor dit project.
Actie
2014
2014001060
SWW
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
De stad investeert jaarlijks in het buitengewoon onderhoud van voetpaden, fietspaden en asfaltslijtlagen.
De stad investeert jaarlijks in het buitengewoon onderhoud van voetpaden, fietspaden en asfaltslijtlagen.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014002737
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
Ontvangst
2.142.975,00
0,00
1481BOWEG
Dirk Robbeets
570.475,00
0,00
1481BOWEG
Dirk Robbeets
80.000,00
0,00
1481BOWEG
Dirk Robbeets
732.000,00
0,00
1481BOWEG
Dirk Robbeets
760.500,00
0,00
Buitengewoon onderhouds fietspaden.
2014002738
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
Buitengewoon onderhoud kasseiherstellingen.
2014002736
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
Onderhoudsprogramma trottoirs.
2014002735
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
Onderhoudsprogramma asfaltslijtlagen.
165
2014
Actieplan:
Periode:
2014000117
2014 - 2019
Zorgen voor voldoende en kwalitatieve fietsinfrastructuur.
Actie
2014
2014000506
OW
Uitgave
Ontvangst
15.000,00
0,00
Onderhoud wegen
31/12/2014
Aankoop van materiaal voor de aanleg van fietsrekken door de dienst weg- en rioolbeheer.
Aankoop van materiaal voor de aanleg van fietsrekken door de dienst weg- en rioolbeheer.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur openbaar domein
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014000705
OW
2250000000 4
0200-0100 U I
149_OVERIG
Dirk Robbeets
Ontvangst
Aankoop en aanleg fietsrekken.
Actie
2014
2014000889
SWW
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
Er komt een fietsafhandelcentrale zodat er voldoende ruimte is om slecht gestalde fietsen tijdelijk onder te brengen en zo ruimte te
behouden in de bestaande fietsenstallingen.
Op de centrale werkplaatsen zal een fietsafhandelcentrale gebouwd worden.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
166
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000118
2014 - 2019
Streven naar een duurzamer mobiliteitsgedrag door sensibilisatie en een heldere en positieve
communicatie over fietsgebruik.
Actie
2014
2014000141
RDB
Uitgave
Ontvangst
46.500,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad organiseert en ondersteunt acties die de milieuvoordelen van andere vervoersmiddelen dan de auto benadrukken zoals
Leuven Autovrij.
De stad organiseert en ondersteunt acties die de milieuvoordelen van andere vervoersmiddelen dan de auto benadrukken
zoals Leuven Autovrij.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
43.800,00
0,00
Mohamed Ridouani
800,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
18.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
15.000,00
0,00
2014001082
RDB
6130001000 4
0350
U E
Ontvangst
Ereloon Rode Kruis tijdens Leuven Autovrij.
2014002661
RDB
6143006000 4
0610
U E
Inzetten van stewards voor Leuven Autovrij.
2014000858
RDB
6150002000 4
0350
U E
Prestaties van derden voor Leuven Autovrij.
2014000863
RDB
6494999000 4
0350
U E
Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij).
Actie
2014
2014000556
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad ondersteunt initiatieven voor het delen van vervoersmiddelen.
De stad ondersteunt initiatieven voor het delen van vervoersmiddelen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000789
RDB
6130006000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
2.700,00
0,00
1.500,00
0,00
1.200,00
0,00
Opdracht Autopia voor de ondersteuning van het project "Autodelen".
2014002553
RDB
6150001000 4
0350
U E
Mohamed Ridouani
Aankoop signalisatieplaat autodeelstaanplaatsen.
167
2014
Actieplan:
Periode:
2014000119
2014 - 2019
De ruimtelijke kwaliteit in de omgeving en het functioneren van de lokale verkeersnetten verbeteren bij
structurele ingrepen in het hoger verkeersnet.
Actie
2014
2014000117
RDB
Uitgave
Ontvangst
102.850,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad onderzoekt samen met AWV en Infrabel de mogelijkheden van een ongelijkvloerse kruising va de spoorweg overgang aan
de Naamsesteenweg en werkt hiervoor een stedenbouwkundig plan uit.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000118
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad onderzoekt samen met Infrabel de mogelijkheden van het opheffen van de spoorwegovergangen in Wijgmaal en werkt
hiervoor een stedenbouwkundig plan uit.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000119
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad werkt samen met AWV een stadsontwerp uit voor de herinrichting van de omgeving Bodart en het verwijderen van het
ringviaduct gekoppeld aan het versterken van de beeldkwaliteit van het stedelijk landschap op deze plaats.
De stad werkt samen met AWV een stadsontwerp uit voor de herinrichting van de omgeving Bodart en het verwijderen van
het ringviaduct gekoppeld aan het versterken van de beeldkwaliteit van het stedelijk landschap op deze plaats.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
1500000000 4
0610
O I
1482EREWEG
Carl Devlies
2014002453
RDB
2014002453
Investeringssubsidie masterplan Bodart. In 2013 werd reeds 30.000 van de toegezegde 60.000
betaald.
RDB
2140000007 4 0610
U I
1482EREWEG
Carl Devlies
Ontvangst
102.850,00
0,00
0,00
0,00
102.850,00
0,00
Opdracht opmaak ontwikkelingsvisie en strategie voor "Stadspoort Bodart".
Actie
2014
2014000120
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Bovengronds bezoekersparkeren wordt verder afgebouwd en in rotatieparkings gerealiseerd. Het bestaande lussensysteem van de
binnenstad wordt herbekeken zodat meer ruimte voor voetgangers kan worden gecreëerd.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000123
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
We voeren een gedifferentieerd parkeerbeleid voor bezoekers en bewoners. Er wordt maximaal buiten het openbaar domein
parkeerplaats voorzien.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
168
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000125
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Er wordt een plan uitgewerkt om buurtparkings te bouwen voor bewoners, door de stad en door de bouwheren van grote private
woonprojecten.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
169
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000120
2014 - 2019
Een geïntegreerd parkeerbeleid uitwerken.
Actie
2014
2014000822
FIN
Uitgave
Ontvangst
1.215.750,00
7.000.000,00
Financiën
31/12/2014
Beheren en opvolgen van de inkomsten (retributie op het parkeren) en uitgaven (controles, parkeerautomaten en andere) rond het
parkeren op het openbaar domein.
Carl Devlies
Uitgave
2014004446
AKD
2300000000 4
0220
Ontvangst
1.215.750,00
7.000.000,00
Dirk Robbeets
20.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.105.000,00
0,00
Dirk Robbeets
90.750,00
0,00
Carl Devlies
0,00
4.400.000,00
Carl Devlies
0,00
1.350.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
800.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
450.000,00
Directeur financiën
U I
149_OVERIG
Uitbreiding of vervanging van parkeerautomaten.
6150003000 4
0220
U E
2014001871
AKD
2014001879
Onderhoud, collectes, ... parkeerautomaten door Apcoa.
Klachtenbeheer door OPC.
AKD
6150003000 4 0220
U E
Uitbreiding controle blauwe zone vanaf juli 2014.
2014001828
FIN
7020010000 4
0220
O E
Retributie parkeren: betaalautomaten en sms
2014001825
FIN
7020011000 4
0220
O E
Retributie parkeren: halve dagtarief (tarief 1)
2014001831
FIN
7020012000 4
0220
Retributie parkeren: blauwe zone
2014001834
FIN
7020013000 4
0220
Retributie parkeren: bewonerskaarten
Actie
2014
2014001054
VOM
Verkeersorganisatie en mobiliteit
31/12/2014
Er wordt een bezoekersparking gebouwd onder de Bruul en op het Engels plein.
Om op het openbaar domein meer ruimte vrij te maken voor de zwakke weggebruiker en om onnodig zoekverkeer te
verminderen wordt er verder geïnvesteerd in bezoekersparkeerplaatsen.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2240000007 4
0200-0200 U I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
2014002713
SWW
2014002673
Omwille van de inrit naar parking De Bruul moet de riolering en bovenbouw van de Brouwersstraat
worden aangepast.
VGSL 2290000007 4 0220
O I
1403VKOM
Mohamed Ridouani
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Verkoop (ruil) van grond Engels Plein voor oprichting parkeertoren.
2014002673
VGSL 2292000007 4
0220
U I
1403VKOM
Mohamed Ridouani
Verwerving van parkeerplaatsen in de parkeertoren Engels Plein.
170
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000040
De stad Leuven zorgt ervoor dat ze haar centrumfunctie op verschillende niveaus
(buurt, lokaal, regio en gewestelijk) kan blijven waarmaken, aangepast aan de groei
en ambitie om 'eeuwenoude en springlevend' te blijven.
Indicatoren:
Aantal vergunde projecten waarbij ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen is opgenomen/jaar
(IMPACT)
Tevredenheid over de buurt/ elke 3 jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
81.428,30 €
Totaal ontvangsten:
85.000,00 €
Saldo:
3.571,70 €
171
2014
Actieplan:
Periode:
2014000121
2014 - 2019
Het voorzieningenniveau aanpassen aan de groeiende bevolking.
Actie
2014
2014000142
RDB
Uitgave
Ontvangst
81.428,30
85.000,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad werkt samen met de universitaire ziekenhuis aan de strategische ontwikkeling van het gebied Gasthuisberg tot campus met
een zorg, onderwijs en onderzoeksfunctie.
De stad werkt samen met de universitaire ziekenhuis aan de strategische ontwikkeling van het gebied Gasthuisberg tot
campus met een zorg, onderwijs en onderzoeksfunctie.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
81.428,30
85.000,00
81.428,30
0,00
0,00
85.000,00
6492001000 4
0610
U E
Carl Devlies
2014002149
RDB
2014002149
Toelage UZ Gasthuisberg - strategisch project Health Sciences Campus (goedkeuring Minister
17/12/2010). (Vroeger 93002/46548).
RDB
7409999000 4 0610
O E
Carl Devlies
Ontvangst
Subsidie Vlaams Overheid strategisch project Health sciences campus (doorgeefsubsidie).
Actie
2014
2014000143
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Bij grote stadsontwikkelingsprojecten wordt bekeken hoeveel ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen ter beschikking moet
gesteld worden.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000144
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad werkt een strategie uit waarbij het eigen patrimonium (stad, politie, OCMW, ¿) en dat van derden (KUL, scholen, privé, ¿) zo
efficiënt en meervoudig mogelijk wordt ingezet. Bestaande en nieuwe infrastructuur wordt gecoördineerd beheerd.
De stad werkt een strategie uit waarbij het eigen patrimonium (stad, politie, OCMW, ¿) en dat van derden (KUL, scholen,
privé, ¿) zo efficiënt en meervoudig mogelijk wordt ingezet. Bestaande en nieuwe infrastructuur wordt gecoördineerd
beheerd.
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000891
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad bouwt een nieuw jachthavenhuis met gemeenschapsruimte in de Vaartkom.
De stad bouwt een nieuw jachthavenhuis met gemeenschapsruimte in de Vaartkom.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
172
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000122
2014 - 2019
Voorzieningen en commerciële activiteiten concentreren in de bestaande handelskernen en
multifunctionele kernen.
Actie
2014
2014000126
RDB
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad dringt aan op en bewaakt de kwaliteit van de herontwikkeling van de site 'groep T' in de Tiensestraat zodat dit aanleiding
kan geven tot een herwaardering van dit gedeelte van de Tiensestraat.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000127
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
In het RSL wordt een overkoepelende visie uitgewerkt voor de voorzieningencentra in de verschillende woonkernen. Die visie dient
als basis voor investeringen in het openbaar domein en infrastructuur.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000145
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Voor de Benedenstad wordt een masterplan voor de publieke ruimte uitgewerkt zodat een samenhangend verkeersluw gebied
ontstaat.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
173
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
174
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000041
De stad Leuven versterkt haar rol als kennisstad binnen Vlaanderen.
Indicatoren:
Tewerkstellingsgraad in kennisintensieve en creatieve sectoren voor werknemers/ elke 3 jaar
(IMPACT)
Tewerkstellingsgraad in kennisintensieve en creatieve sectoren voor zelfstandigen/ elke 3 jaar
(IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
78.150,00 €
150.302,00 €
72.152,00 €
175
2014
Actieplan:
Periode:
2014000123
2014 - 2019
Ruimte voorzien voor kenniseconomie op lange termijn met bijzondere aandacht voor duurzaam
ruimtegebruik, klimaatneutraliteit en multimodale ontsluiting.
Actie
2014
2014000074
RDB
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad werkt een masterplan uit voor Leuven-Noord
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000075
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
De stad begeleidt verder de ontwikkeling van de site Gasthuisberg.
De stad begeleidt verder de ontwikkeling van de site Gasthuisberg.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014000076
PER
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
De stad begeleidt verder de ontwikkeling van de zuidelijke Dijlevallei en werkt mee aan de realisaties van de sites Imec en het
wetenshapspark Arenberg.
De stad begeleidt verder de ontwikkeling van de zuidelijke Dijlevallei en werkt mee aan de realisaties van de sites Imec en
het wetenshapspark Arenberg.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014000077
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad bepleit het behoud van Termunckveld als reservegebied voor de uitbreiding van de universiteit op lange termijn.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
176
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000124
2014 - 2019
Leuven profileren als internationaal centrum van kennis- en innovatieve economie via doorgedreven
samenwerking.
Actie
2014
2014000384
ECH
Uitgave
Ontvangst
60.150,00
90.302,00
Economie en handel
31/12/2014
Een Leuvens strategisch platform oprichten
Telefoongesprekken naar het buitenland.
Mohamed Ridouani
Uitgave
0,00
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Mohamed Ridouani
600,00
0,00
3.500,00
0,00
5.000,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000509
ECH
6141009000 5
0510
U E
Ontvangst
9.300,00
Telefoongesprekken naar het buitenland.
2014000508
ECH
6143004000 5
0510
U E
Ontvangen van bezoekers in het kader de strategische profilering van Leuven. Catering.
6150011000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
2014000525
ECH
2014000507
Om het netwerk te versterken is de stad lid van verschillende verenigingen van werkgevers en
netwerken. Lidgelden.
U E
Mohamed Ridouani
ECH
6494999000 5 0510
Samenwerkingsverband, tussen KU Leuven LRD, de steden Genk en Leuven en de beheerscomités
van de wetenschapsparken (Leuven & genk).
Actie
2014
2014000385
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Een ¿Leuven inside¿ label opstarten.
Jaarlijks terugkerend.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000516
ECH
6130003000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Bijdrage van de stad Leuven aan de gezamenlijke branding van Leuven in het buitenland.
Actie
2014
2014000387
ECH
Economie en handel
31/12/2014
De stad is partner in het E.U., interreg C project, ¿health4growth¿.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
19.350,00
87.302,00
7.000,00
0,00
2014000539
ECH
6130003000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Verplicht inhuren van externe expertise en verplichte eerste lijnscontrole.
2014000538
ECH
6130006000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
0510
U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
2.500,00
0,00
Mohamed Ridouani
250,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
0,00
77.052,00
Inhuren sprekers.
2014000535
ECH
6141009000 5
Telefoongesprekken buitenland.
2014000537
ECH
6143001000 5
0510
Catering platform bijeenkomsten in het H4G project.
2014000542
ECH
6143004000 5
0510
Broodjes en middagmalen.
6143005000 5
2014000533
ECH
2014000534
Verplaatsings- en reiskosten verbonden aan het project H4G.(beleidsadviseur economie,
afdelingshoofd economie)
ECH
6143006000 5 0510
U E
Mohamed Ridouani
0510
Verplichte publicaties.
2014000540
ECH
6150001000 5
0510
U E
Klein materiaal voor de platform bijeenkomsten.
2014000536
ECH
6150014000 5
0510
U E
Reizen verplicht te volgens workshops binnen het project.
2014000712
ECH
7406999000 5
0510
O E
De kosten opgenomen onder deze actie worden hiermee gedekt. De rest van de inkomsten wordt
verrekend met personeelskosten.
Het bedrag hier opgenomen is de maximale projectsubsidie die de stad in 2014 kan verantwoorden.
177
2014000713
ECH
7406999000 5
0510
O E
Mohamed Ridouani
0,00
10.250,00
De provincie Vlaams Brabant kende aan dit project voor de periode 2011-2014 een subsidie van ¿
20.500 toe. De helft werd in 2011 als voorschot betaald. De tweede helft ¿ 10.250 wordt na
afrekening van het project verwacht.
Actie
2014
2014000388
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Lidmaatschap van de Ariane steden.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000510
ECH
6150011000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
6.000,00
3.000,00
6.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Lidmaatschap Ariane steden, de helft wordt door de KU Leuven teruggestort.
2014000510
ECH
7406999000 5
0510
O E
Mohamed Ridouani
De KU Leuven stort de helft van de lidmaatschapsbijdrage voor de Ariane steden aan de stad Leuven.
Actie
2014
2014000391
ECH
Economie en handel
31/12/2014
India House Leuven uitbouwen en ondersteunen.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
17.500,00
0,00
5.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.500,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.500,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.500,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.500,00
0,00
6130003000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
2014000532
ECH
2014000528
Aanstellen van een 'coördinator', begeleider voor het India House. Hiervoor zullen ook subsidies
worden gezocht en zal er een formele samenwerking met de KU Leuven worden opgericht.
ECH
6130006000 5 0510
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
Sprekers komen van mogelijks van India.
2014000531
ECH
6141009000 5
0510
U E
Internet en telefoonkosten in het India House Leuven.
2014000526
ECH
6143001000 5
0510
U E
Ontvangen van bezoekers. En organiseren van een infosessie voor economische actoren.
2014000529
ECH
6150001000 5
0510
U E
Kleine materiaal voor de inrichting en de activiteiten.
2014000527
ECH
6150014000 5
0510
U E
Reiskosten voor de opbouw van een structureel netwerk.
2014000530
ECH
6150015000 5
0510
U E
Drukwerken en folders.
Actie
2014
2014000393
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Onderzoeken of Leuven aanleunend¿ lid kan worden van het E.U. netwerk Eurocities.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000394
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Mogelijkheden samenwerking met ELAt partners onderzoeken.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000511
ECH
6150014000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangst
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
Reiskosten voor het onderzoeken van mogelijke opportuniteiten in E.U. en/of ELAt verband.
Actie
2014
2014000395
ECH
Economie en handel
31/12/2014
De stedelijke website: ¿www.ondernemeninleuven.be¿, gedeeltelijk beschikbaar stellen in het Engels.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000518
ECH
6130003000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Vertaalkosten.
178
Ontvangst
500,00
0,00
500,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000125
2014 - 2019
Toponderzoekers, -kenniswerkers en internationale studenten aantrekken.
Actie
2014
2014000396
ECH
Uitgave
Ontvangst
3.000,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Een 1-loket (virtueel en fysiek) ¿expat centre¿ oprichten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000397
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Ondersteunen van projecten met een internationale profilering.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000515
ECH
6143003000 5
0510
Ontvangst
3.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
2.500,00
0,00
Geschenken voor sprekers.
2014000514
ECH
6143004000 5
0510
Partnerschappen met andere Leuvense actoren aangaan.
Actie
2014
2014000399
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Een communicatieplan uitwerken om ¿high level¿ afgestudeerden (en post docs) voor te stellen aan Leuvense bedrijven.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
179
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000126
2014 - 2019
Leuven binnen de regio op de kaart plaatsen als centrum van creatieve en innovatieve economie.
Actie
2014
2014000381
ECH
Uitgave
Ontvangst
15.000,00
60.000,00
Economie en handel
31/12/2014
Een ¿creativiteitsplatform¿ oprichten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000390
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Uitbouwen van het InnovAge, proeftuinen project.
Uitbouwen van het InnovAge, proeftuinen project.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
15.000,00
60.000,00
2014000772
ECH
6130006000 5
0510
Ontvangst
U E
Mohamed Ridouani
800,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
3.500,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
3.500,00
0,00
1.000,00
0,00
2.500,00
0,00
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Sprekers tijdens workshops.
2014000766
ECH
6143001000 5
0510
Catering activiteiten binnen het innovAge project.
6143003000 5
0510
U E
2014000778
ECH
2014000767
Het project InnovAge wordt voor 80% gesubsidieerd door Vlaanderen IWT. Aankopen van kleine
geschenken om sprekers te bedanken.
ECH
6143004000 5 0510
U E
Mohamed Ridouani
Ontvangen van bezoekers binnen het project InnovAge.
2014000781
ECH
6150001000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Aankoop kleine goederen voor workshops en aanmaak promotiemateriaal (banners, roll-up).
2014000768
ECH
6150004000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Huur zalen en materialen voor het organiseren van workshops binnen het innovAge project.
2014000784
ECH
6150011000 5
0510
U E
Lidmaatschappen in het kader van het netwerk.
2014000763
ECH
6150014000 5
0510
U E
Project InnovAge is voor 80% gesubsidieerd door Vlaanderen IWT. Reiskosten.
2014000771
ECH
6150015000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
0510
O E
Mohamed Ridouani
0,00
60.000,00
Drukwerk, folders.
2014000799
ECH
7406999000 5
Projectmiddelen vanuit Vlaanderen (IWT) ter ondersteuning van het innovAge project.
180
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000042
De stad Leuven werkt aan een duurzaam behoud en beheer van haar onroerend
erfgoed.
Indicatoren:
Aantal beschermingen als monumenten of stadsgezicht/jaar (IMPACT)
Het aantal restauraties aan beschermde monumenten vanaf 2014/jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
3.633.000,00 €
Totaal ontvangsten:
5.401.943,98 €
Saldo:
1.768.943,98 €
181
2014
Actieplan:
Periode:
2014000098
2014 - 2019
Erfgoed beter te behouden voor de toekomst via een juridisch kader.
Actie
2014
2014000066
RDB
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad stelt een stedenbouwkundige verordening op die toelaat waardevolle gebouwen en beeldbepalende straatbeelden te
behoeden voor sloop en voor verbouwingen die de erfgoedwaarde ernstig aantasten.
De stad stelt een stedenbouwkundige verordening op die toelaat waardevolle gebouwen en beeldbepalende straatbeelden
te behoeden voor sloop en voor verbouwingen die de erfgoedwaarde ernstig aantasten.
Dirk Vansina
Uitgave
2014002493
RDB
2140000007 4
0610
U I
1482EREWEG
Ontvangst
0,00
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Opmaak van instrumenten en plannen van het erfgoedbeleid.
2014002493
RDB
7409999000 4
0610
O E
Mogelijke toelagen erfgoedbeleid vanaf 2015.
Actie
2014
2014000067
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad bepleit bij de Vlaamse overheid de inventarisatie van het onroerend erfgoed in de
deelgemeenten.
Dirk Vansina
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000068
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad bestrijdt de leegstand van erfgoedpanden via bv de actieve ondersteuning van herbestemmingsprojecten en de opheffing
van de vrijstelling van de leegstandtaks op monumenten.
De stad bestrijdt de leegstand van erfgoedpanden via bv de actieve ondersteuning van herbestemmingsprojecten en de
opheffing van de vrijstelling van de leegstandtaks op monumenten.
Dirk Vansina
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
182
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000099
2014 - 2019
Bijzondere aandacht besteden aan het beheer van het eigen waardevol patrimonium.
Actie
2014
2014000992
FB
Uitgave
Ontvangst
2.990.000,00
5.401.943,98
Facilitair beheer
31/12/2014
Uitvoeren van restauratiewerken aan diverse monumenten van het eigen patrimonium
Uitvoeren van restauratiewerken aan diverse monumenten van het eigen patrimonium
Dirk Vansina
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
1500000000 4
0720
O I
1470MONUM
Dirk Robbeets
2014002773
FB
2014002771
Restauratiepremie Sint-Geertruiabdij materiaaltechnisch vooronderzoek, inventarisatiesteen en arch.
vooronderzoek scoutsmuseum
FB
1500000000 4 0720
O I
1470MONUM
Dirk Robbeets
Ontvangst
1.390.000,00
1.101.943,98
0,00
42.406,35
0,00
187.818,75
0,00
760.000,00
0,00
49.112,63
0,00
62.606,25
1.390.000,00
0,00
Restauratiepremie Sint-Pieterskerk fase7 (elektriciteit & verlichting) en fase8A (verwarming & sanitair)
1500000000 4
0720
O I
1470MONUM
Dirk Vansina
2014002530
FB
2014002770
Subsidies voor het uitvoeren van restauratiewerken aan diverse monumenten van het eigen
patrimonium
FB
1500000000 4 0720
O I
1470MONUM
Dirk Robbeets
Restauratiepremie St.Pieterskerk - fase 8BVooronderzoeken koor en roerend erfgoed MB 19/06/2012
2014002772
FB
1500000000 4
0720
O I
1470MONUM
Dirk Robbeets
Restauratiepremie Sint-Pieterskerk fase7 (elektriciteit & verlichting) en fase8A (verwarming & sanitair)
2014002530
FB
2210000007 4
0720
U I
1470MONUM
Dirk Vansina
Uitvoeren van restauratiewerken aan diverse monumenten van het eigen patrimonium
Actie
2014
2014000998
FB
Facilitair beheer
31/12/2014
Restauratie abdij van Park
Restauratie abdij van Park
Dirk Vansina
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
1500000000 4
0720
O I
1401PABDIJ
Dirk Vansina
2014002540
FB
2014002540
Omvat diverse restauratiefasen van de abdij van Park, gekoppeld aan de subsidietoezegging van de
Vlaamse Gemeenschap
U I
1401PABDIJ
Dirk Vansina
FB
2210000007 4 0720
Ontvangst
1.600.000,00
4.300.000,00
0,00
4.300.000,00
1.600.000,00
0,00
Omvat diverse restauratiefasen van de abdij van Park, al dan niet gekoppeld aan de
subsidietoezegging van de Vlaamse Gemeenschap
Actie
2014
2014001081
VGSL
Vastgoed stad Leuven
31/12/2014
De stad cofinanciert de casco restauratie van de hallen 4/5 op de Centrale Werkplaatsen, die wordt uitgevoerd door het AGSL.
De stad cofinanciert de casco restauratie van de hallen 4/5 op de Centrale Werkplaatsen, die wordt uitgevoerd door het
AGSL.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Algemeen directeur VGSL
2014002750
VGSL 2801000000 4
0610
U I
1491FINACT
Carl Devlies
Kapitaalverhoging voor de restauratie van hal 4/5 Centrale werkplaatsen
183
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000100
2014 - 2019
Een actieve rol spelen bij het beheer van het onroerend erfgoed waarvan de stad zelf geen eigenaar is.
Actie
2014
2014000993
FB
Uitgave
Ontvangst
575.000,00
0,00
Facilitair beheer
31/12/2014
Financieel ondersteunen van restauraties aan monumenten die niet van de stad zijn.
Financieel ondersteunen van restauraties aan monumenten die niet van de stad zijn.
Dirk Vansina
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
6640000000 4
0720
U I
1470MONUM
Dirk Vansina
2014002531
FB
2014002532
Stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties aan monumenten, eigendom van private
personen
FB
6640000000 4 0720
U I
1470MONUM
Dirk Vansina
Stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties aan openbare besturen (o.a. KUL)
184
Ontvangst
575.000,00
0,00
75.000,00
0,00
500.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000101
2014 - 2019
Leuvenaars bewust maken van de Leuvense erfgoedrijkdom en een draagvlak uitbouwen voor het
duurzaam behoud en beheer ervan.
Actie
2014
2014000069
PER
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Personeel
31/12/2014
De stad zal acties opzetten om het erfgoed te ontsluiten.
De stad zal acties opzetten om het erfgoed te ontsluiten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
185
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000102
2014 - 2019
Het archeologisch en landschappelijk erfgoed een plaats geven in haar werking naast het bouwkundig
erfgoed.
Actie
2014
2014000070
PER
Uitgave
Ontvangst
68.000,00
0,00
Personeel
31/12/2014
Uitwerken van een geïntegreerde visie uit voor het bouwkundig, archeologisch en landschappelijke
erfgoed.
Uitwerken van een geïntegreerde visie uit voor het bouwkundig, archeologisch en landschappelijke
erfgoed.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Stadssecretaris
Actie
2014
2014000072
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Bij herziening van het RSL zal de geïntegreerde visie op het onroerend erfgoed vertaald worden in het hoofdstuk
landschapsstructuur.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000073
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Opstellen dossier om erkend te worden als onroerenderfgoedgemeente zodra de nodige capaciteit voor het uitvoeren van de
bijbehorende taken binnen de diensten is verzekerd.
Dirk Vansina
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000558
RDB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
De stad wil architecturale kwaliteit bevorderen.
De stad wil architecturale kwaliteit bevorderen.
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
68.000,00
0,00
0,00
0,00
68.000,00
0,00
6494999000 4
0610
U E
Carl Devlies
2014002228
RDB
2014001160
Toelage aan VZW Stad en Architectuur voor de organisatie van de vierjaarlijkse architectuurprijs
(niet in 2014 en 2015).
RDB
6494999000 4 0610
U E
Carl Devlies
Jaarlijkse subsidie VZW Stad en Architectuur (Gemeenteraadsbeslissing 15/12/1997).
186
Ontvangst
Vrije tijd
187
188
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000001
De stad Leuven zorgt voor een ruim en divers kwalitatief vrijetijdsaanbod door het
ontwikkelen van eigen programma's en activiteiten en door kwalitatieve uitbouw
van organisaties, verenigingen en clubs op het Leuvens grondgebied.
Indicatoren:
Tevredenheid over activiteiten voor ouderen in de buurt (Stadsmonitor)
Aantal Leuvense leden in de gesubsidieerde sportclubs (LSBVBP01) (IMPACT)
Aantal niet Leuvense leden in de gesubsidieerde sportclubs (LSBVBP01) (IMPACT)
Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Tevredenheid over het cultureel aanbod / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Participatie in het verenigingsleven / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Tevredenheid over het cultureel aanbod / elke 3 jaar (IMPACT) (Stadsmonitor)
Aantal podiumactiviteiten/jaar (LCBVBP03/01) (OUTPUT)
% eigen activiteiten t.o.v. % receptieve activiteiten /jaar (LCBVBP03/01) (OUTPUT)
Aantal gebruikers van de bib/jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
4.334.431,05 €
Totaal ontvangsten:
2.297.655,47 €
Saldo:
-2.036.775,58 €
189
190
2014
Actieplan:
Periode:
2014000001
2014 - 2019
Een regulier en projectmatig cultureel aanbod via 30CC.
Actie
2014
2014000425
CUL
Uitgave
Ontvangst
530.192,00
76.055,86
Cultuur
31/12/2014
Realisatie van het festival Leuven Jazz.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000427
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Organiseren van rondleidingen en operatrips.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000624
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Toelage organisatie nieuwjaarsconcert (via vzw 30CC).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002059
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
1.275,00
0,00
1.275,00
0,00
Werkingstoelage nieuwjaarsconcert. Jaarlijks wordt door de stad een nieuwjaarsconcert aangeboden
waarbij beurtelings La Petite Bande en het Brussels Philharmonic musiceren. 30CC verzorgt de
administratieve en logistieke opvolging. Ter compensatie van de talrijke vrijkaarten wordt een toelage
verleend.
Actie
2014
2014000628
PER
Personeel
31/12/2014
Werkingstoelage voor het realiseren van een jaarprogramma podiumkunsten (theater, muziek, litertuur, dans, humor, cabaret,
opera, operette).
Denise Vandevoort
Uitgave
6494999000 6
0701-0100 U E
Ontvangst
519.522,00
76.055,86
480.000,00
0,00
0,00
3.000,00
Denise Vandevoort
0,00
8.725,86
Denise Vandevoort
0,00
64.330,00
Mohamed Ridouani
32.177,00
0,00
2.447,00
0,00
1.827,00
0,00
Stadssecretaris
Denise Vandevoort
2014002056
CUL
2014001599
Werkingstoelage 30CC vzw.Ten einde het beleid van het cultuurcentrum te dynamiseren en te
depolitiseren werd met ingang van 1 juli 1993 beslist de programmering toe te vertrouwen aan een
programmatie-vzw. De wederzijdse formele en financiële afspraken worden vastgelegd in een
overeenkomst tussen de stad en deze vzw.
CUL
7000099900 6 0701-0100 O E
Denise Vandevoort
Inkomsten verkoop cultuurbonnen.
2014001598
CUL
7409999000 6
0701-0100 O E
Subsidie voor het gesubsidieerd personeel.
2014001521
CUL
7409999000 6
0701-0100 O E
Werkingstoelage cultuur van de provincie Vlaams-Brabant.
2014003458
PER
6202010000 6
0701-0100 U E
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014003459
PER
6202020000 6
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014003460
PER
6202030000 6
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014003461
PER
Mohamed Ridouani
1.949,00
0,00
2014003462
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel
personeel/Cultuurcentrum/30 CC
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 6 0701-0100 U E
6212010000 6
0701-0100 U E
926,00
0,00
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Cultuurcentrum/30 CC
191
2014003463
PER
6235500000 6
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
196,00
0,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Cultuurcentrum/30 CC
Actie
2014
2014000629
CUL
Cultuur
31/12/2014
Realiseren van het festival M-idzomer,
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000631
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage voor het realiseren van het festival Zomer van Sint-Pieter.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002055
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelage Zomer van Sint-Pieter. In samenwerking met het Brusselse festival Midis-Minimes
worden tijdens de maanden juli en augustus door 30CC middagconcerten georganiseerd rond zeer
verscheiden vormen van muziek. Het festival, dat erg succesvol is met 5.000 bezoekers, richt zich
op de modale Leuvenaar, de toevallige passant, mensen in middagpauze.
192
Ontvangst
9.395,00
0,00
9.395,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000065
2014 - 2019
Het logistiek, structureel en financieel ondersteunen van de Leuvense sociaal-culturele verenigingen.
Actie
2014
2014000295
CUL
Uitgave
Ontvangst
237.350,00
145.000,00
Cultuur
31/12/2014
Jaarlijkse druk van de brochure Leuvense toneelverenigingen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001187
CUL
6150002000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Jaarlijkse druk van de brochure van de Leuvense toneelverenigingen.
Actie
2014
2014000304
PER
Personeel
31/12/2014
Subsidies sociaal-culturele verenigingen.
Denise Vandevoort
Uitgave
55.000,00
60.000,00
0,00
0,00
55.000,00
88.730,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.668,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.522,00
0,00
13.986,00
0,00
Stadssecretaris
6494999000 6
0701-0100 U E
Ontvangst
199.730,00
Denise Vandevoort
2014002133
CUL
2014002299
Werkingstoelagen sociaal-culturele verenigingen.Op basis van het subsidiereglement sociaalculturele verenigingen -puntensysteem.
CUL
7409999000 6 0701-0100 O E
Denise Vandevoort
Personeelssubsidie Kathy Gilis en Griet Wouters.
2014003271
PER
6201010000 6
0709
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen
2014003272
PER
6201020000 6
0709
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen
2014003273
PER
6201030000 6
0709
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen
2014003274
PER
6211010000 6
0709
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen
2014003275
PER
Mohamed Ridouani
25.288,00
0,00
2014003276
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige culturele instellingen
PER
6235500000 6 0709
U E
Mohamed Ridouani
6211020000 6
536,00
0,00
0709
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige culturele instellingen
Actie
2014
2014000305
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelagen muziekverenigingen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002132
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.650,00
0,00
2.650,00
0,00
Werkingstoelagen muziekverenigingen.Ten einde de werking van de fanfares en harmonies te
stimuleren werd beslist een jaarlijkse toelage te voorzien, welke verdeeld wordt over de actieve
verenigingen.
Als tegenprestatie dienen deze muziekgroepen individueel of samen twee openbare optredens te
verzorgen op Leuvens grondgebied.
Actie
2014
2014000306
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Seniorenorkest.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002131
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelage Seniorenorkest. Onder impuls van de toenmalige Culturele Raad werd zowat 15
jaar geleden een seniorenorkest opgericht. Het ensemble repeteert wekelijks en verzorgt regelmatig
publieke concerten (tot in rustoorden toe), die door honderden senioren worden gesmaakt. De
subsidie wordt aangewend voor de dagelijkse werking van het orkest.Werkingstoelage
Seniorenorkest.
193
Ontvangst
1.530,00
0,00
1.530,00
0,00
Actie
2014
2014000307
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002130
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
5.440,00
0,00
5.440,00
0,00
Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen vzw. Rekening houdend met de noodzaak om een grotere
gelijkheid te realiseren betreffende ondersteuning van de confessionele en vrijzinnige
gemeenschappen, wordt een jaarlijkse huurtoelage toegekend.
Actie
2014
2014000308
CUL
Cultuur
31/12/2014
Organisatie Leuvense toneelprijzen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002129
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.250,00
0,00
2.250,00
0,00
Werkingstoelage Leuvense toneelprijzen. Naast het Fiere Margrietjuweel, waarbij jaarlijks de beste
individuele acteerprestatie wordt bekroond, worden de drie beste voorstellingen van het voorbije
seizoen, alsook de beste jongerenproductie, beloond met een toelage voor de betrokken
verenigingen. Deze subsidie kan worden aangewend voor de algemene werking van de kring.
Actie
2014
2014000406
CUL
Cultuur
31/12/2014
Organisatie Amateurama.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000564
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Tentoonstellingen in de Bib Leuven door en voor verenigingen.
Denise Vandevoort
Uitgave
2014000887
BIB
6126152000 6
0703
U E
Ontvangst
2.000,00
0,00
Denise Vandevoort
300,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
200,00
0,00
500,00
0,00
Directeur cultuur
Verzekeren tentoongesteld materieel en gehuurd materieel.
6130006000 6
0703
U E
2014000890
BIB
2014000888
Uitnodigen van allerhande auteurs, striptekenaars, privepersonen voor het geven van lezingen,
voordrachten, organiseren van workshops...
BIB
6143001000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
Onkosten voor onthaal van kunstenaars, bezoekers, genodigden.
2014000889
BIB
6150001000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Allerhande aankopen van klein materieel voor de tentoonstellingen.
Actie
2014
2014000565
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Verwendag in de bibliotheek.
Denise Vandevoort
Uitgave
2014000891
BIB
6126152000 6
0703
U E
Ontvangst
3.150,00
0,00
Denise Vandevoort
300,00
0,00
Denise Vandevoort
1.850,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
Directeur cultuur
Verzekering voor huur materieel of tentoongesteld materieel.
6130006000 6
0703
U E
2014000893
BIB
2014000892
Uitnodigen van allerhande auteurs, striptekenaars, privepersonen voor het geven van lezingen,
voordrachten, organiseren van workshops...
BIB
6143001000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
Onkosten voor onthaal van auteurs, bezoekers, genodigden.
2014000894
BIB
6150001000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Allerhande aankopen van klein materieel voor het organiseren van activiteiten tijdens de verwendag.
194
Actie
2014
2014000632
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Leuvens toneel om elk jaar één dag gratis het gebruik van schouwburg ter beschikking te stellen voor een
promovoorstelling.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002054
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Werkingstoelage promotievoorstelling Leuvens amateurtheater. Ten einde het Leuvens
liefhebberstoneel te stimuleren werd ruim 20 jaar geleden het initiatief opgezet waarbij ieder jaar één
amateurgezelschap de mogelijkheid krijgt een gratis toegankelijke voorstelling te organiseren in de
schouwburg. Het betrokken gezelschap ontvangt een toelage voor de gemaakte kosten.
Actie
2014
2014000671
CUL
Cultuur
31/12/2014
Huursubsidie zolder Romaanse Poort.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014002053
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Huursubsidie zolder Romaanse Poort. vzw 30CC betaalt de jaarlijkse huur voor gebruik van de zolder
van de Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en vzw Emanon en
ontvangt hiervoor een huursubsidie van de stad.
Actie
2014
2014000685
CUL
Cultuur
31/12/2014
Organiseren Leuvense Toneelprijzen voor de amateurgezelschappen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130005000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.600,00
0,00
2014001297
CUL
200,00
0,00
2014001296
Vergoeden auteursrechten voor optreden/spreker tijdens de Leuvense toneelprijzen (Sabam,
SACD...).
Denise Vandevoort
CUL
6130006000 6 0701-0100 U E
550,00
0,00
2014001268
Vergoeding voor optreden tijdens de Leuvense toneelprijzen, een lezing geven of het presenteren
van de Leuvense toneelprijzen.
CUL
6143001000 6 0701-0100 U E
Denise Vandevoort
950,00
0,00
250,00
0,00
350,00
0,00
300,00
0,00
Receptiekosten voor de Leuvense toneelprijzen.
6143003000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
2014001269
CUL
2014001376
Aankopen van relatiegeschenken en prijzen voor de winnaars en deelnemers van de Leuvense
toneelprijzen.
CUL
6150002000 6 0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Drukwerk Leuvense toneelprijzen.
2014001301
CUL
6150004000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Huur materieel voor Leuvense toneelprijzen (tapinstallatie, tafels...).
Actie
2014
2014000768
CUL
Cultuur
31/12/2014
Gebruik lokalen en theaterzalen.
Denise Vandevoort
Uitgave
2014001545
CUL
7050001000 6
0701-0100 O E
Ontvangst
0,00
90.000,00
Denise Vandevoort
0,00
45.000,00
Denise Vandevoort
0,00
45.000,00
Directeur cultuur
Verhuur Minnepoort en Wagehuys.
2014001551
CUL
7050001000 6
0702
O E
Verhuur schouwburg.
195
2014
Actieplan:
Periode:
2014000131
2014 - 2019
De kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen te ondersteunen.
Actie
2014
2014000233
SPO
Uitgave
Ontvangst
120.000,00
222.000,00
Sport
31/12/2014
Stersubsidiedossier optimaliseren om de kwalitatieve werking van de sportverenigingen te ondersteunen en te stimuleren
Stersubsidiedossier op punt zetten aan het nieuw decreet: basissubsidie 25% behouden en stersubsidie 75%; Accenten op:
de kwaliteit van de omkadering, het beleid, de communicate binnen de sportverenigingen; Inzet op doelgroepen stimuleren
en opnemen bij de doelgroepenster; Stimuleren ontwikkeling van 'doorgroeiclubs' en 'beweegschool'- opnemen in het
subsidiedossier; Digitaal subsidiedossier dossier optimaliseren. Indicator1:Aantal Leuvense leden in de gesubsidieerde
sportclubs; Indicator2: Aantal niet-Leuvense leden in de gesubsidieerde sportclubs; Indicator3: Het aantal verenigingen met
een omkaderingsster/jaar; Indicator 4: Het aantal verenigingen met een jeugdster/jaar; Indicator5:Het aantal verenigingen
met een beleidsster/jaar; Indicator 6:Het aantal verenigingen met een communicatiester/jaar; Indicator 7: Het aantal
verenigingen met een doelgroepenster/jaar; Indicator 8:Het aantal verenigingen met een topsportster/jaar;
LINK:((http://www.leuven.be/binaries/Erkennings-enSubsidiereglementLeuvensesportvereniging_tcm16-21237.pdf)
Els Van Hoof
Directeur sport
6494999000 6
0740-0300 U E
Uitgave
Ontvangst
120.000,00
222.000,00
2014000952
SPO
Els Van Hoof
120.000,00
0,00
2014000933
Toelage sportclubs stersubsidies (http://www.leuven.be/binaries/ErkenningsenSubsidiereglementLeuvensesportvereniging_tcm16-21237.pdf)
SPO
7404999000 6 0740-0300 O E
Els Van Hoof
0,00
222.000,00
Subsidies lokaal sportbeleid stersubsidies + jeugdsubsidies in één geheel
196
2014
Actieplan:
Periode:
2014000132
2014 - 2019
De professionalisering van de jeugdsportclubs uit te bouwen.
Actie
2014
2014000234
SPO
Uitgave
Ontvangst
91.815,00
0,00
Sport
31/12/2014
Jeugdstersubsidiedossier optimaliseren om de kwaliteitsvolle jeugdwerking van de sportverenigingen te ondersteunen en te
stimuleren
Professionalisering van de jeugdsportbegeleiding - opnemen in het subsidiedossier.
LINK:(http://www.leuven.be/binaries/Erkennings-enSubsidiereglementLeuvensesportvereniging_tcm16-21237.pdf)
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
2014000955
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
Toelagen aan sportclubs - Jeugdstersubsidie (http://www.leuven.be/binaries/ErkenningsenSubsidiereglementLeuvensesportvereniging_tcm16-21237.pdf)
Actie
2014
2014000235
SPO
Sport
31/12/2014
Opleiding en vorming van jeugdsportbegeleiders/jeugdsportcoördinatoren ondersteunen en stimuleren.
De kwaliteit van de jeugdsport in de sportvereniging stimuleren door terugbetaling van de opleidingskost bij het succesvol
afronden van een sportkaderopleiding. Indicator: Aantal leden in de Leuvense sportclubs dat met succes een
sportkaderopleiding heeft gevolgd via erkende opleiding. LINK:
(http://www.leuven.be/binaries/23_SubsSportkaderopleidingen_tcm16-65958.pdf)
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
11.815,00
0,00
11.815,00
0,00
2014000957
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Els Van Hoof
Subsidies sportkaderopleidingen
(http://www.leuven.be/binaries/23_SubsSportkaderopleidingen_tcm16-65958.pdf)
197
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000133
2014 - 2019
Een rijk en divers cultureel aanbod via de Bib Leuven.
Actie
2014
2014000593
PER
Uitgave
Ontvangst
1.562.418,00
1.359.836,64
Personeel
31/12/2014
Collectieaankopen (boeken, dvd's, cd's ...) met maximale afstemming op de behoeften van de klant, de samenstelling van de
bevolking en het rendement van de verschillende collectie-onderdelen. De actualiteit wordt gegarandeerd door minimaal een
vernieuwingsgraad in de collecties te voorzien.
Denise Vandevoort
Uitgave
Stadssecretaris
6150001000 6
1.339.336,64
2014003931
BIB
Denise Vandevoort
328.500,00
0,00
2014002369
Aankoop collectie voor volwassenen en jeugd; fictie, non-fictie, Engels, Frans, strips,
landeninformatie, games, cd's, dvd's...
BIB
7020000000 6 0703
O E
Denise Vandevoort
0,00
120.000,00
0,00
8.000,00
0703
U E
Ontvangst
1.527.418,00
Ontvangsten lidgelden.
2014001587
BIB
7020000000 6
0703
O E
Denise Vandevoort
Opbrengsten van verkoop van goederen (afgevoerde boeken, kopieën, drank...).
2014001561
BIB
7020000000 6
0703
O E
Denise Vandevoort
0,00
135.000,00
0703
O E
Denise Vandevoort
0,00
120.000,00
O E
Denise Vandevoort
0,00
13.000,00
O E
Denise Vandevoort
0,00
800.000,00
0,00
112.522,00
Denise Vandevoort
0,00
9.000,00
Denise Vandevoort
0,00
21.814,64
Mohamed Ridouani
674.883,00
0,00
Mohamed Ridouani
51.105,00
0,00
Mohamed Ridouani
36.723,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.014,00
0,00
20.111,00
0,00
1.530,00
0,00
1.142,00
0,00
Mohamed Ridouani
70.371,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.351,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.577,00
0,00
Mohamed Ridouani
106.567,00
0,00
Ontvangsten boetes.
2014002370
BIB
7020000000 6
Ontvangsten uitleengelden.
2014002371
BIB
7020000000 6
0703
Ontvangsten reservatiegelden.
7409999000 6
2014002372
BIB
2014002258
Personeelssubsidie Vlaamse regering voor het realiseren van de Vlaamse beleidsprioriteiten.
Decretaal vastgelegde enveloppe.
BIB
7409999000 6 0703
O E
Denise Vandevoort
0703
Personeelssubsidie Bibnet, Open Vlacc.
2014002253
BIB
7409999000 6
0703
O E
Werkingssubsidie voor interbibliothecair leenverkeer.
2014001633
BIB
7409999000 6
0703
O E
Personeelssubsidie van de hogere overheid voor het gesubsidieerd personeel.
2014003277
PER
6201010000 6
0703
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003278
PER
6201020000 6
0703
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003279
PER
6201030000 6
0703
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
6201050000 6
0703
U E
2014003280
PER
2014003452
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Openbare bibliotheken
PER
6202010000 6 0703
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014003453
PER
6202020000 6
0703
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014003454
PER
6202030000 6
0703
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014004024
PER
6203010000 6
0703
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014004025
PER
6203020000 6
0703
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014004026
PER
6203030000 6
0703
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014003281
PER
6211010000 6
0703
U E
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003282
PER
Mohamed Ridouani
191.498,00
0,00
2014003455
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Openbare bibliotheken
U E
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 6 0703
6211020000 6
1.218,00
0,00
0703
U E
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Openbare
bibliotheken
198
2014004027
PER
6213010000 6
0703
U E
Mohamed Ridouani
23.506,00
0,00
2.646,00
0,00
5.676,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Openbare bibliotheken
6224010000 6
0703
U E
Mohamed Ridouani
2014003596
PER
2014003283
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Openbare
bibliotheken
PER
6235500000 6 0703
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Openbare bibliotheken
Actie
2014
2014000594
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
De bibliotheek is dé lokale referentieplek voor nieuwe digitale toepassingen. Aankopen digitale collectie. Gebruiksvriendelijke
uitbouw van de bibliotheekcatalogus blijvend verzekeren en uitbreiden.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
35.000,00
4.500,00
35.000,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
1.000,00
6150002000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
2014001800
BIB
2014002380
Onkosten voor het aanbieden van een digitale collectie; Biblion, Mediargus, Kiosk, Metacontent,
fundels...
BIB
7020000000 6 0703
O E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Ontvangsten e-books.
2014002252
BIB
7409999000 6
0703
O E
Denise Vandevoort
Werkingssubsidie voor breedbandverbinding digitale bib.
Actie
2014
2014000776
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Toelage voor een streekgericht bibliotheekbeleid.
toelage per inwoner van de provincie voor het registreren van de lidkaart in PPS zodat de lidkaart provinciaal gebruikt kan
worden
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001611
BIB
7409999000 6
0703
O E
Denise Vandevoort
Werkingssubsidie van 0,15 euro per inwoner van de provincie voor het registreren van de lidkaart in
PBS zodat de lidkaart provinciaal gebruikt kan worden.
199
Ontvangst
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000134
2014 - 2019
Een rijk en divers cultureel aanbod via het archief.
Actie
2014
2014000341
ARC
Uitgave
Ontvangst
5.550,00
3.500,00
Archief
31/12/2014
Aankopen, schenkingen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000347
ARC
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Archief
31/12/2014
Restauratie van archiefstukken.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002781
ARC
6150002000 2
0113-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Onderhouds- en herstellingswerken aan archiefstukken.
Actie
2014
2014000350
ARC
Archief
31/12/2014
Toelage SALSA!.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001040
ARC
6494999000 2
0113-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
1.250,00
0,00
1.250,00
0,00
Werkingstoelage Salsa. Salsa! staat voor de Vrienden van dat archief, gebruikers die vinden dat hun
archief en zijn dynamische medewerkers meer uitstraling en ondersteuning verdienen. Ze
organiseren daartoe uiteenlopende, vaak verrassende activiteiten.
Actie
2014
2014000352
ARC
Archief
31/12/2014
Publiekswerking (tentoonstellingen).
Denise Vandevoort
Uitgave
3.500,00
Denise Vandevoort
300,00
0,00
0113-0100 O E
Denise Vandevoort
0,00
500,00
0113-0100 O E
Denise Vandevoort
0,00
3.000,00
Directeur cultuur
2014001043
ARC
6143001000 2
Ontvangst
300,00
0113-0100 U E
Allerhande onkosten voor onthaal externen.
2014001533
ARC
7000099900 2
Inkomsten kopieën.
2014001532
ARC
7020000000 2
Inkomsten opzoekingswerk.
200
2014
Actieplan:
Periode:
2014000135
2014 - 2019
Een rijk en divers cultureel aanbod via de erfgoedcel.
Actie
2014
2014000528
ERF
Uitgave
Ontvangst
212.672,00
229.800,00
Erfgoed
31/12/2014
Reguliere werking.
Denise Vandevoort
Uitgave
0,00
Denise Vandevoort
200,00
0,00
Denise Vandevoort
300,00
0,00
Denise Vandevoort
700,00
0,00
Directeur cultuur
2014000842
ERF
6141009000 6
0739-0200 U E
Ontvangst
1.200,00
Onkosten telefoon en internet.
2014000843
ERF
6143002000 6
0739-0200 U E
Onkosten voor het bijwonen van beurzen en/of tentoonstellingen.
2014000839
ERF
6150014000 6
0739-0200 U E
Reis- en verblijfskosten van personeel.
Actie
2014
2014000653
PER
Personeel
31/12/2014
Het personeel van de erfgoedcel zet prioritair in op de Vlaamse beleidsprioriteiten cultureel erfgoed
130.000 euro voor personeelsuitgaven en 99.800 voor werkingsuitgaven
Denise Vandevoort
Uitgave
Ontvangst
211.472,00
229.800,00
Denise Vandevoort
0,00
229.800,00
Mohamed Ridouani
142.252,00
0,00
10.433,00
0,00
7.429,00
0,00
Stadssecretaris
2014001059
ERF
7409999000 6
0739-0200 O E
Werkingssubsidie overig kunst- en cultuurbeleid, roerend erfgoed.
2014004017
PER
6203010000 6
0739-0200 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014004018
PER
6203020000 6
0739-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014004019
PER
6203030000 6
0739-0200 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014004020
PER
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
2014004021
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 6 0739-0200 U E
6203080000 6
0739-0200 U E
46.326,00
0,00
2014004687
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overig kunst- en
cultuurbeleid/Roerend erfgoed
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 6 0739-0200 U E
4.074,00
0,00
2014004023
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overig kunsten cultuurbeleid/Roerend erfgoed
PER
6235500000 6 0739-0200 U E
Mohamed Ridouani
858,00
0,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
201
2014
Actieplan:
Periode:
2014000136
2014 - 2019
Een rijk en divers cultureel aanbod via M.
Actie
2014
2014000364
MUS
Uitgave
Ontvangst
189.037,05
0,00
Musea
31/12/2014
Aankoop kunstwerken
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002720
CUL
2751000000 6
Ontvangst
124.337,05
0,00
0700
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
49.337,05
0,00
0700
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
50.000,00
0,00
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
25.000,00
0,00
Aankoop kunstwerken
2014001352
MUS
2751000000 6
Behoud en beheer collectie stad.
2014001354
MUS
2751000000 6
0700
Aankoop kunstwerken.
Actie
2014
2014000619
MUS
Musea
31/12/2014
Organisatie tentoonstellingen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000620
MUS
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Musea
31/12/2014
Dagelijkse werking.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
64.700,00
0,00
Denise Vandevoort
700,00
0,00
Denise Vandevoort
14.000,00
0,00
Denise Vandevoort
50.000,00
0,00
2014001185
MUS
6126152000 6
0700
U E
Ontvangst
Verzekeringen kunstwerken (bv all-risks 25-pounder kanon...).
2014002306
MUS
6640000000 6
0700
U I
1490INVTOE
Investeringssubsidie voor de aankoop van meubilair.
2014002304
MUS
6640000000 6
0700
U I
1490INVTOE
Investeringssubsidie voor de aankoop van exploitatiematerieel.
202
2014
Actieplan:
Periode:
2014000137
2014 - 2019
Ondersteuning van culturele verenigingen en organisaties.
Actie
2014
2014000324
CUL
Uitgave
Ontvangst
399.767,00
35.670,00
Cultuur
31/12/2014
Subsidie Huelgas Ensemble.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002127
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
5.100,00
0,00
5.100,00
0,00
Werkingstoelage Huelgas Ensemble. Het Huelgas Ensemble is één van Europa's meest
gerenommeerde groepen voor de uitvoering van polyfone muziek uit de Middeleeuwen en de
Renaissance. Het ensemble, dat zijn zetel heeft in Leuven, verrast altijd door de originele
programmering en defeilloze tonale uitvoering van vaak onbekende werken.
Actie
2014
2014000325
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage 't Muziek Frascati.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002126
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Werkingstoelage 't Muziek Frascati. Als semi-professioneel ensemble mikte dit orkest aanvankelijk op
goede amateurmuzikanten en pre-professionelen uit de Leuvense regio, aangevuld met musici van
over het hele land. De jongste jaren is er een duidelijke evolutie naar professionalisering van de
zakelijke en artistieke structuur.
Actie
2014
2014000326
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Dubbelspel.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
60.000,00
35.670,00
60.000,00
0,00
0,00
35.670,00
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
2014002125
CUL
2014002300
Werkingstoelage Dubbelspel. Met het oog op het aanboren van nieuwe publieksgroepen en een
verruiming van de culturele programmering, slaan het kunstencentrum STUK en 30CC sinds meer
dan 10 jaar de handen in elkaar: combinatie van een grote en kleine voorstelling in beide zalen op
basis van thema, auteur, regisseur of gezelschap in de genres theater, dans en muziek, organisatie
van een locatieproject en de programmering van één belangrijke buitenlandse podiumact op
seizoensbasis.
CUL
7409999000 6 0701-0100 O E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Eénmalige bijdrage van 30CC uit opgebouwde reserve.
Actie
2014
2014000328
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Het Depot.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
85.000,00
0,00
85.000,00
0,00
2014002124
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage Het Depot vzw. De modaliteiten van samenwerking tussen de stad en vzw Het
Depot resulteren in de realisatie van volgende doelstellingen: uitbouw van een kwalitatieve pop- en
rockconcertwerking, aandacht voor het educatieve luik naar vorming en stimulering van jonge
muzikanten.
Actie
2014
2014000330
CUL
Cultuur
31/12/2014
Huursubsidie, tussenkomst erfpachtcanon Het Depot.
Inkomst wordt door agsl beboekt op budgetcode 0739/9999.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
91.700,00
0,00
91.700,00
0,00
2014001888
CUL
6493001000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Toelage Het Depot vzw voor aflossing erfpachtcanon. De stad participeert jaarlijks in de
erfpachtcanon (met indexatie) mits Het Depot vzw voldoet aan de voorwaarden van de
samenwerkingsovereenkomst (met indexatie).
203
Ontvangst
Actie
2014
2014000331
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage vzw Elisabethiade.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002123
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
1.896,00
0,00
1.896,00
0,00
Werkingstoelage vzw Elisabethiade. De eerste en enige vereniging in België die zich specifiek
profileert met de promotie van concerten met kandidaten voor en laureaten van de Internationale
Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth. Dergelijke hoogstaande en exclusieve concerten betekenen een
serieuze meerwaarde voor het culturele leven van de stad.
Actie
2014
2014000332
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage vzw Fonk.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
2014002122
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage vzw Fonk.Sinds januari 2002 exploiteert vzw Fonk, organisator van het filmfestival
Leuven Kort, een niet-commerciële filmzaal in kunstencentrum STUK onder de noemer Cinema Zed.
Naast de organisatie van het openluchtfestival Terrasfilms, is vzw Fonk sinds 2007 ook
initiatiefnemer van het originele documentaire filmfestival Docville.
Actie
2014
2014000334
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage vzw Matrix.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002121
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
7.437,00
0,00
7.437,00
0,00
Werkingstoelage Matrix vzw. Het studie- en documentatiecentrum Matrix opende zijn deuren medio
januari 2002. Prioritair is de uitbouw van een voor België unieke collectie partituren nieuwe muziek en
de inrichting van een luistercentrum waar iedereen gratis CD's kan komen beluisteren. Naast
workshops computermuziek voor componisten worden initiatielessen muziek uit de 20ste eeuw
georganiseerd voor een breed publiek. Er wordt regelmatig aansluiting gezocht bij het vormingswerk
van het cultuurcentrum via toe- en inleidingen.
Actie
2014
2014000335
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage vzw LOKO.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002120
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Werkingstoelage LOKO vzw. Heeft vooral tot doel ondersteuning te bieden aan Ithaka, de jaarlijkse
beeldende kunsttentoonstelling voor jong artistiek talent in de Leuvense binnenstad.
Actie
2014
2014000338
CUL
Cultuur
31/12/2014
Toelage erfpachtcanon TPAKT (met indexatie).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
70.614,00
0,00
70.614,00
0,00
2014001874
CUL
6493001000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Toelage TPAKT-Infra vzw voor aflossing lening en erfpachtcanon. De stad participeert jaarlijks in de
aflossing van de leningen en de erfpachtcanon (met indexatie) mits TPAKT vzw voldoet aan de
voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst.
Actie
2014
2014000340
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
2014002119
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelage Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant vzw. Sinds 1995 werpt de autonome
afdeling Vlaams-Brabant van het Festival van Vlaanderen zich op als een organisator met een
uitgesproken profiel. De nadruk van de jaarlijkse festivalperiode ligt beurtelings op 20ste eeuwse
muziek en polyfonie, waarbij het eigentijdse Transitfestival in het oog springt door de originaliteit van
het aanbod.
204
Ontvangst
Actie
2014
2014000342
CUL
Cultuur
31/12/2014
Toelage jaarlijks essaywedstrijd WEL.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002118
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelage WEL. De Universitaire Werkgroep Literatuur en Media organiseert sinds meer dan
15 jaar een essayprijs, die door de stad financieel wordt ondersteund. Het initiatief sluit aan bij de
versterkte inspanningen van 30CC en bibliotheek Tweebronnen rond literaire werking.
205
Ontvangst
1.020,00
0,00
1.020,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000139
2014 - 2019
Het ondersteunen van etnisch diverse organisaties met raad en daad, en een toelagereglement.
Actie
2014
2014000755
DIV
Uitgave
Ontvangst
53.000,00
70.938,00
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Ondersteuning via het toelagereglement zodat etnisch diverse organisaties activiteiten kunnen organiseren in samenwerking met
andere lokale partners en organisaties.
Ondersteuning via het toelagereglement zodat etnisch diverse organisaties activiteiten kunnen organiseren in
samenwerking met andere lokale partners en organisaties.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
2014001496
DIV
6494999000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Ondersteuning van etnisch-diverse organisaties en projecttoelagen samenwerkingsverbanden (GR
26/08/2013)
Actie
2014
2014001099
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Samenwerking met Leuvense islamitische organisaties.
Ondersteuning van de erkende Leuvense Moskee
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
36.000,00
70.938,00
Denise Vandevoort
36.000,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
70.938,00
2014002896
DIV
6493001000 5
0902
U E
Ontvangst
Bijdrage in huurlasten moskee Al Ihsaan.
2014002896
DIV
7050999900 5
0902
O E
Huuropbrengst moskee Al Ihsaan
206
2014
Actieplan:
Periode:
2014000140
2014 - 2019
Ondersteunen van particulier jeugdwerk.
Actie
2014
2014000486
JEU
Uitgave
Ontvangst
664.570,00
154.854,97
Jeugd
31/12/2014
Financiële ondersteuning van het jeugdwerk.
De stad voorziet financiële ondersteuning voor jeugdwerk via een jaarlijkse werkingstoelage.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000692
JEU
6494999000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
136.000,00
0,00
136.000,00
0,00
Reglement erkenning en ondersteuning jeugdwerk (GR 27/08/2012)
Actie
2014
2014000487
JEU
Jeugd
31/12/2014
Financiële ondersteuning van infrastructuur van jeugdverenigingen.
Het reglement infrastructuur blijft verbouwing aan jeugdlokalen en investeringen in brandveiligheid aanzienlijk betoelagen
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000693
JEU
6494999000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
390.000,00
0,00
390.000,00
0,00
Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008)
Actie
2014
2014000488
JEU
Jeugd
31/12/2014
Algemene ondersteuning van het jeugdwerk
De stad helpt jeugdverenigingen bij het zoeken naar geschikte huisvesting, naar subsidies, en naar antwoorden op allerlei
vragen.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000489
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Logistieke en organisatorische ondersteuning van het jeugdwerk.
De stad biedt logistieke en organisatorische ondersteuning van het jeugdwerk, onder meer door het organiseren van gratis
kampvervoer voor het materiaal, en een uitleendienst.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
2014002074
JEU
6150002000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
Kampvervoer jeugdbewegingen
Actie
2014
2014000490
JEU
Jeugd
31/12/2014
Inhoudelijke ondersteuning van het jeugdwerk.
De stad biedt inhoudelijke ondersteuning en werkt daarvoor samen met de koepels van jeugdverenigingen en het jeugdwerk.
Dirk Vansina
Uitgave
2014000695
JEU
6143006000 5
0750
U E
Ontvangst
8.500,00
0,00
Dirk Vansina
1.000,00
0,00
Dirk Vansina
7.500,00
0,00
Directeur sociale zaken
Jeugdwerk informeren, E-zine, folders, jaarkalender
2014000696
JEU
6494999000 5
0750
U E
Jaarthema 'respect' voor jeugdverenigingen. (GR 27/08/2012)
207
Actie
2014
2014000491
JEU
Jeugd
31/12/2014
Toeleiding jongeren naar animatorencursussen.
De stad leidt jongeren actief toe naar animatorencursussen.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000492
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Ondersteuning jeugdverenigingen bij overlastproblemen.
De stad ondersteunt de jeugdverenigingen bij eventuele problemen bij het samenleven met bewoners rond de jeugdlokalen.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000493
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Inhoudelijke ondersteuning jeugdhuizen.
De stad ondersteunt jeugdhuizen in hun rol en functie, en werkt samen met hen aan een hernieuwd bereik en relevantie in
de stad en in de jeugdcultuur.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000697
JEU
6143006000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Vervolg project 'jeugdhuiswerk in Leuven - relevant & zichtbaar' gezamenlijke acties
Actie
2014
2014000494
JEU
Jeugd
31/12/2014
Infrastructurele ondersteuning jeugdhuizen.
De stad ondersteunt jeugdverenigingen zoals jeugdhuizen bij het voldoen aan nieuwe decretale verplichtingen, zoals de
brandveiligheid en installatie van geluidsmeters.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000698
JEU
6150001000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Allerlei klein materiaal voor activiteiten, acties, geluidsmetingen door jeugdverenigingen enz.
Actie
2014
2014000495
JEU
Jeugd
31/12/2014
ONTVANGST gelinkt aan actieplan.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000699
JEU
7404999000 5
0750
O E
Dirk Vansina
Ontvangst
0,00
153.620,97
0,00
153.620,97
Ontvangst VBP1 Jeugd
Actie
2014
2014001106
JEU
Jeugd
31/12/2014
Eenmalige ondersteuning van jeugdverenigingen ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
68.336,00
0,00
6494999000 5
2014003922
JEU
10.824,80
0,00
2014003925
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
2.777,60
0,00
2014003919
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
2.912,80
0,00
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
208
2014003921
JEU
2.256,00
0,00
2014003917
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
6494999000 5
11.054,40
0,00
2014003920
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
6.111,20
0,00
2014003915
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
2.987,20
0,00
2014003918
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven. Deze vereniging haalde papier op in Wilsele, en de helft van hun leden
komt uit Wilsele.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
8.291,20
0,00
2014003923
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
6.239,20
0,00
2014003924
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
4.576,00
0,00
2014003916
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
U E
Dirk Vansina
JEU
6494999000 5 0750
10.305,60
0,00
0750
U E
Dirk Vansina
Toelage voor 2014 ter compensatie van de inkomstenderving door het gewijzigd beleid voor
papierophaling in Leuven.
Actie
2014
2014001129
JEU
Jeugd
31/12/2014
Ondersteuning jeugdhuis Impuls Wijgmaal
Ondersteuning jeugdhuis Impuls Wijgmaal
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014004707
VGSL 2880000000 5
0750
U I
149_OVERIG
Dirk Vansina
Ontvangst
3.734,00
1.234,00
2.500,00
0,00
1.234,00
0,00
0,00
1.234,00
Vestigen van de waarborg voor de in concessie genomen ligplaats voor de boot van jeugdhuis Impuls
2014004706
VGSL 6102003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Uitgaven verbonden aan de concessie voor de ligplaats boot jeugdhuis Impuls
2014004706
VGSL 7060001000 5
0750
O E
Dirk Vansina
Inkomsten verbonden aan het verhuren van boot jeugdhuis Impuls
209
2014
Actieplan:
Periode:
2014000141
2014 - 2019
Het ondersteunen van de seniorenverenigingen, en werkt samen met hen initiatieven en aanbod uit.
Actie
2014
2014000639
SOCZA
Uitgave
Ontvangst
47.500,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Organiseren van een lentefeest en de seniorenweek door samenwerking tussen de stad en de seniorenraad.
De stad organiseert in samenwerking met de seniorenraad een lentefeest voor senioren en een seniorenweek. Het
lentefeest heeft een animatief karakter en de seniorenweek heeft een informatieve, animatieve, sportieve en culturele
insteek.
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
14.200,00
0,00
2014000936
SOCZ 6130006000 5
Ontvangst
0959
U E
Myriam Fannes
2.500,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
500,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
200,00
0,00
Matinee seniorenweek
2014000940
SOCZ 6143001000 5
Seniorenweek
2014000953
SOCZ 6150001000 5
Klein werkingsmateriaal voor bijvoorbeeld seniorenweek.
2014000937
SOCZ 6150015000 5
0959
U E
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
10.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Folder seniorenweek
2014000939
SOCZ 6494999000 5
Projecttoelagen aan de seniorenraad voor de organisatie van het lentefeest en de seniorenweek
Actie
2014
2014000640
SOCZA
Organiseren van een 60-jarigen viering op jaarlijkse basis.
Leuvenaars die 60 jaar worden of 60 jaar geworden zijn worden uitgenodigd voor een optreden en een receptie.
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014000941
SOCZ 6130006000 5
0959
Ontvangst
8.800,00
0,00
U E
Myriam Fannes
6.500,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
1.300,00
0,00
0959
U E
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking
31/12/2014
Optreden 60-jarigen viering
2014000943
SOCZ 6143001000 5
Receptie 60-jarigen
2014000942
SOCZ 6150015000 5
Uitnodiging 60-jarigen
Actie
2014
2014000641
SOCZA
Ondersteunen van de seniorenbonden.
De seniorenverenigingen worden financieel ondersteund zodat zij hun werking kunnen uitbouwen.
Myriam Fannes
Uitgave
Directeur sociale zaken
24.500,00
0,00
24.500,00
0,00
2014000945
SOCZ 6494999000 5
0959
U E
Myriam Fannes
Werkingstoelagen voor de Leuvense seniorenbonden. (GR 17/03/2008)
210
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000142
2014 - 2019
Het vrijwilligerswerk voor jongeren aantrekkelijker maken.
Actie
2014
2014000497
JEU
Uitgave
Ontvangst
86.000,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Opzetten van rekruteringsacties op zoek naar jonge vrijwilligers.
Het opzetten van rekruteringsacties die rechtstreeks jongeren aanspreken en motiveren om zich te engageren voor deze
maatschappij.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
2014000872
JEU
6493003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
Toelage voor vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor het opzetten van rekruteringsacties op zoek naar
jonge vrijwilligers.
Actie
2014
2014000498
JEU
Jeugd
31/12/2014
Opmaak van een vormingsbeleid voor onze vrijwilligers.
Het voeren van een actief vormingsbeleid voor vrijwilligers, met een specifiek luik voor doelgroepjongeren.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
2014000873
JEU
6494999000 5
0750
U E
Dirk Vansina
Ontvangst
Toelagen voor ondersteuning van jongeren voor het volgen van kadervorming (GR 29/06/2009)
Actie
2014
2014000499
JEU
Jeugd
31/12/2014
Opmaak van een waarderingsbeleid voor onze vrijwilligers.
Het voeren van een actief waarderingsbeleid op maat van jongeren voor haar eigen werkingen, met een gedegen
jaarwerking.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
Actie
2014
2014000500
JEU
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Jeugd
31/12/2014
Het aanbod aan vrijwilligerswerk differentiëren zodat ook kort en heel specifiek engagement mogelijk is.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur sociale zaken
211
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000143
2014 - 2019
De directie sport optimaliseert haar (interne en externe) dienstverlening.
Actie
2014
2014000236
SPO
Uitgave
Ontvangst
134.560,00
0,00
Sport
31/12/2014
Dit doet ze door enerzijds de interne samenwerking tussen directies sterk uit te bouwen en anderzijds door een efficiënt en
performant management waarbij ieder personeelslid perfect op de hoogte is van zijn/haar opdracht en ook de vaardigheden en
middelen heeft om deze opdracht goed uit te voeren.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000237
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Dienstverlening tofsportloket
Els Van Hoof
Uitgave
0,00
70.000,00
0,00
16.300,00
0,00
5.000,00
0,00
4.000,00
0,00
11.400,00
0,00
Els Van Hoof
7.000,00
0,00
Els Van Hoof
60,00
0,00
Els Van Hoof
200,00
0,00
Els Van Hoof
5.000,00
0,00
Els Van Hoof
4.500,00
0,00
Directeur sport
2350000000 6
0740-0200 U I
149_OVERIG
Ontvangst
123.460,00
Els Van Hoof
2014002507
SPO
2014002504
Aankoop exploitatiemateriaal (allerhande sportmaterialen: turnmaterialen, atletiekmaterialen,
voetbalzitjes, dug-outs, baskettorens en toebehoren, hogedrukreinigingstoestellen,
schrobzuigmachine, megafoon kettingzaag, whiteboard krijtborden, lasapparaat,strooiwagen,
trapladder, afdekzeilen, afvalbakken, volleybalmaterialen, belijningstoestel, scoreborden, ...)
149_OVERIG
Els Van Hoof
SPO
2450000000 6 0740-0200 U I
2014002501
Aankoop van ander bureaumateriaal (Kantine stoelen, zittribunes (cf Redingenhof), tuinstoelen,
picknicktafel voor buiten accommodaties,...)
SPO
2450000000 6 0740-0200 U I
149_OVERIG
Els Van Hoof
Aankoop kantoormeubilair (klapstoelen accommodaties, kolomkasten materialen, bureaustoelen)
2460000000 6
0740-0200 U I
149_OVERIG
Els Van Hoof
2014002505
SPO
2014001308
Aankoop van ander bureaumateriaal (draagbare telefoon sportaccommodaties, lamineertoestel,
dymotoestel, koffiezet, folder/flyerhouder,...)
SPO
6141009000 6 0740-0300 U E
Els Van Hoof
Telefoonkosten accommodaties/ personeel
2014001295
SPO
6150013000 6
0740-0300 U E
Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel
2014000931
SPO
6159999000 6
0740-0300 U E
Andere administratieve kosten
2014001293
SPO
6159999000 6
0740-0300 U E
Andere administratiekosten
2014001277
SPO
6159999000 6
0740-0300 U E
Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik
2014001439
SPO
6640000000 6
0740-0200 U I
1490INVTOE
Aankoop informaticamateriaal 4500 (2014)- 3 laptops promotie, regiomanager en sportevenementen
Actie
2014
2014000238
SPO
Sport
31/12/2014
De stad investeert in de opleiding, ondersteuning en begeleiding van haar personeel
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
11.100,00
0,00
Els Van Hoof
2.400,00
0,00
Els Van Hoof
4.000,00
0,00
0740-0300 U E
Els Van Hoof
1.700,00
0,00
0740-0300 U E
Els Van Hoof
3.000,00
0,00
2014001284
SPO
6150011000 6
0740-0300 U E
Ontvangst
Aankoop van boeken en documenten, abonnementen
2014000959
SPO
6150014000 6
0740-0300 U E
Reis- en verblijfkosten gemeentepersoneel
2014001445
SPO
6159999000 6
Prestaties door derden
2014000944
SPO
6494999000 6
Toelage KHL - Banaba's
212
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000027
De stad Leuven bouwt planmatig en duurzaam culturele en sportinfrastructuur
en/of ondersteunt het bouwen ervan om huidige en toekomstige noden of hiaten in
het culturele, sportieve en toeristische aanbod te lenigen.
Indicatoren:
Bezettingsgraad per sportaccommodatie/jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
3.027.054,60 €
970.115,00 €
-2.056.939,60 €
213
2014
Actieplan:
Periode:
2014000144
2014 - 2019
Renovatie- en nieuwbouwprojecten inzake sport in Leuven.
Actie
2014
2014000239
SPO
Uitgave
Ontvangst
67.100,00
72.360,00
Sport
31/12/2014
Renovatie van de Rijschool tot een eigentijdse sporthal
Aanstellen studiebureau voor renovatie Rijschool.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000240
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Optimalisatie exploitatie Rijschool
Systematische screning/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
10.200,00
72.360,00
Els Van Hoof
5.700,00
0,00
Els Van Hoof
800,00
0,00
2014001000
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Ontvangst
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001113
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001049
SPO
Els Van Hoof
3.500,00
0,00
2014001112
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
Els Van Hoof
SPO
6150005000 6 0740-0200 U E
6150003000 6
0740-0200 U E
200,00
0,00
2014001318
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
SPO
7010003000 6 0740-0200 O E
Els Van Hoof
0,00
72.360,00
Rechtstreekse prestaties (gebruik Redingenhof, Rijschool)
Actie
2014
2014000243
SPO
Sport
31/12/2014
Stimuleren renovatie- en nieuwbouwprojecten door sportverenigingen
Sportverenigingen die investeren in hun eigen sportinfrastructuur kunnen financieel ondersteund worden. Door te investeren
in infrastructuur kan er in kwaliteitsvollere omstandigheden gesport worden en/of wordt de verenigingswerking gestimuleerd.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
2014000802
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
6.900,00
0,00
6.900,00
0,00
Toelage sportinfrastructuur sportclubs
Actie
2014
2014000244
SPO
Sport
31/12/2014
Duurzaam infrastructuurbeleid regio Leuven
Systematische screning/scanning om zowel bestaande sportaccommodaties als bij nieuwbouwprjecten zo klimaatvriendelijk
mogelijk te exploiteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Cfr. Leuven Klimaat neutraal 2020; Zo efficiënt mogelijk de
sportaccommodaties in gebruik nemen in tijd en ruimte.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2014002432
FB
2291000007 6
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Els Van Hoof
Buitengewoon onderhoud aan diverse sportgebouwen
214
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000145
2014 - 2019
Renovatie- en nieuwbouwprojecten inzake sport in Heverlee.
Actie
2014
2014000242
SPO
Uitgave
Ontvangst
2.386.404,60
279.365,00
Sport
31/12/2014
In gebruik name van overdekte atletiekhal in samenwerking met de universiteit.
Opmaak samenwerkingsovereenkomst voor in gebruikname van overdekt atletiekhal. (cf. actie 2014000281)
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000245
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Stade Chomé aan de kazerne in Heverlee
Aanleg hockeyterreinen en anex
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
2014002509
SPO
6640000000 6
0740-0200 U I
1490INVTOE
Els Van Hoof
Ontvangst
372.739,60
0,00
200.000,00
0,00
172.739,60
0,00
Investeringssubsidie aan hockeyclub: aanleg 2 hockeyvelden Stade Chomé
2014002674
VGSL 2290000007 6
0740-0200 U I
149_OVERIG
Els Van Hoof
Aankoop grond voor aanleg hockeyterrein Stade Chomé
Actie
2014
2014000246
SPO
Sport
31/12/2014
Optimalisatie dans- en ringsportzaal 't Celestijntje
Systematische screning/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden. Installatie van geautomatiseerd
toegangssysteem - pilootproject; opmaak/optimalisering onderhoudscontract
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
46.050,00
0,00
Els Van Hoof
35.000,00
0,00
Els Van Hoof
4.500,00
0,00
Els Van Hoof
800,00
0,00
2014002446
FB
2291000007 6
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Ontvangst
Automatische toegang en aankoop materialen Celestijntje
2014000997
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001287
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001047
SPO
Els Van Hoof
5.500,00
0,00
2014001148
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
Els Van Hoof
SPO
6150005000 6 0740-0200 U E
6150003000 6
0740-0200 U E
250,00
0,00
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
Actie
2014
2014000247
SPO
Sport
31/12/2014
Optimalisatie sporthal Heverlee
Systematische screning/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
16.300,00
0,00
Els Van Hoof
9.300,00
0,00
Els Van Hoof
2.500,00
0,00
4.000,00
0,00
2014000877
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Ontvangst
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001135
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001044
SPO
6150003000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
215
2014001133
SPO
6150005000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
500,00
0,00
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
Actie
2014
2014000248
SPO
Sport
31/12/2014
Optimalisatie PPS samenwerking Sportoase Phillipssite
Systematische screning/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden.
Els Van Hoof
Uitgave
2014002437
FB
2291000007 6
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Ontvangst
1.660.000,00
279.365,00
Els Van Hoof
20.000,00
0,00
Els Van Hoof
30.000,00
0,00
Els Van Hoof
1.520.000,00
0,00
Els Van Hoof
90.000,00
0,00
Els Van Hoof
0,00
175.235,00
Els Van Hoof
0,00
104.130,00
Directeur sport
Overdekking en verlichting fietsenstalling sportoase
2014000946
SPO
6130002000 6
0740-0200 U E
Erelonen vertegenwoordiging in Sportoase ppi/Q&A
2014000930
SPO
6493003000 6
0740-0200 U E
Tussenkomst exploitatie Sportoase Philipssite
2014001303
SPO
6493003000 6
0740-0200 U E
Tussenkomst onroerende voorheffing Sportavan
2014001394
SPO
7010003000 6
0740-0200 O E
Rechtstreekse prestaties (gebruik sporthal Heverlee, Sportoase)
2014001438
SPO
7010003000 6
0740-0200 O E
Rechtstreekse prestaties (gebruik zwembad sportoase)
Actie
2014
2014000249
SPO
Sport
31/12/2014
Stimuleren renovatie- en nieuwbouwprojecten door sportverenigingen
Sportverenigingen die investeren in hun eigen sportinfrastructuur kunnen financieel ondersteund worden. Door te investeren
in infrastructuur kan er in kwaliteitsvollere omstandigheden gesport worden en/of wordt de verenigingswerking gestimuleerd.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
2014000932
SPO
6150003000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
291.315,00
0,00
291.315,00
0,00
Terugbetaling exploitatiekosten ondernemingen (OHL - 3 leningen)
Actie
2014
2014000250
SPO
Sport
31/12/2014
Duurzaam infrastructuurbeleid regio Heverlee
Systematische screening/scanning om zowel bestaande sportaccommodaties als nieuwbouwprojecten zo klimaatvriendelijk
mogelijk te exploiteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Cfr. Leuven Klimaat neutraal 2030; Zo efficiënt mogelijk de
sportaccommodaties in gebruik nemen in tijd en ruimte.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
216
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000146
2014 - 2019
Renovatie- en nieuwbouwprojecten inzake sport in Kessel-lo.
Actie
2014
2014000252
SPO
Uitgave
Ontvangst
266.150,00
330.675,00
Sport
31/12/2014
Optimalisatie voetbalsite Bruineveld
Bijkomend kunstgrasveld, uitbreiding cafetaria en kleedkamers, bijkomende berging sportdienstmedewerkers
Els Van Hoof
Uitgave
18.215,00
Els Van Hoof
3.500,00
0,00
Els Van Hoof
7.900,00
0,00
Els Van Hoof
18.100,00
0,00
Directeur sport
2014002447
FB
2292000007 6
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Ontvangst
134.200,00
Automatisatie toegangspoort Bruineveld via SEGAF-systeem
2014000876
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001142
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001037
SPO
Els Van Hoof
4.200,00
0,00
2014001141
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
Els Van Hoof
SPO
6150005000 6 0740-0200 U E
6150003000 6
0740-0200 U E
500,00
0,00
2014002510
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
SPO
6640000000 6 0740-0200 U I
1490INVTOE
Els Van Hoof
100.000,00
0,00
0,00
18.215,00
Investeringssubsidie OHL: aanleg kunstgrasveld Bruineveld
2014001430
SPO
7010003000 6
0740-0200 O E
Els Van Hoof
Rechtstreekse prestaties (Bruineveld)
Actie
2014
2014000253
SPO
Sport
31/12/2014
Masterplan sportsite Kessel-lo
Optimalisatie sportsite Kessel-lo; Integratie Boudewijnstadion in masterplan; Integratie Tennisterreinen in masterplan;
Bijkomende turnvloer in turnhal; Bijkomend kunstgrasveld KVC; Aankoop gronden Kessel-lo (rugby); Renovatie toplaag
atletiekpiste;Aankoop gronden perceel 1 in functie van rugby; Aankoop gronden perceel 2 in functie van rugby
Els Van Hoof
Uitgave
0,00
0,00
0,00
Els Van Hoof
0,00
0,00
Els Van Hoof
0,00
0,00
Directeur sport
2014002448
FB
2291000007 6
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Ontvangst
0,00
Els Van Hoof
Aanleg tweede turnvloer en vernieuwen van de valkuil in turnhal Boudewijnstadion
2014003323
VGSL 2290000007 6
0740-0200 U I
149_OVERIG
Aankoop gronden Oyen (perceel 2) in functie van rugby
2014003324
VGSL 2290000007 6
0740-0200 U I
149_OVERIG
Aankoop gronden Devlies (perceel 1) in functie van rugby
Actie
2014
2014000254
SPO
Sport
31/12/2014
Optimalisatie sportsite Kessel-lo
Systematische screning/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden. / vernieuwen overdekte
fietsenparking sportcomplex Kessl-lo
Els Van Hoof
Uitgave
Ontvangst
124.550,00
304.235,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
Els Van Hoof
0,00
0,00
Els Van Hoof
20.000,00
0,00
Directeur sport
2291000007 6
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Els Van Hoof
2014002435
FB
2014002444
Plaatsen fietsenstalling en renovatietechnieken zwembad in sportcomplex Kessel-Lo en vervangen
van nooddeuren in sporthal Korbeek-Lo.
FB
2292000007 6 0740-0200 U I
1461BOGEBO
Els Van Hoof
Automatisatie poort Boudewijnstadion
2014002442
FB
2292000007 6
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Volledige renovatie van de atletiekpiste Boudewijnstadion Kessel-Lo
2014002506
SPO
2474000000 6
0740-0200 U I
149_OVERIG
Aankoop speciale en andere voertuigen (aanhangwagens, maaitraktoren, zitmaaier - vervangingen,
nieuwe andere voertuigen: zitmaaier ymeria, zitmaaier bruineveld, zitmaaier boudewijn)
217
2014001629
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
24.500,00
0,00
Els Van Hoof
10.000,00
0,00
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001129
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001321
SPO
Els Van Hoof
17.350,00
0,00
2014001278
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
SPO
6150004000 6 0740-0200 U E
Els Van Hoof
6150003000 6
0740-0200 U E
700,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Els Van Hoof
0,00
500,00
Els Van Hoof
0,00
102.140,00
Els Van Hoof
0,00
98.745,00
Els Van Hoof
0,00
102.850,00
Huur exploitatiemiddelen - premie technische bijstand telefooncentrale sportcomplex Kessel-Lo
6150005000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
2014001126
SPO
2014001300
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
SPO
6159999000 6 0740-0300 U E
Els Van Hoof
Overige exploitatiekosten - Aankoop zwembrevetten
2014001436
SPO
7000099900 6
0740-0200 O E
Verkoop van goederen (snoep zwembad kessel-lo)
2014001391
SPO
7010003000 6
0740-0200 O E
Rechtstreekse prestaties (gebruik sportcomplex Kessel-Lo, Boudewijnstadion, Van Hovestadion)
2014001437
SPO
7010003000 6
0740-0200 O E
Verkoop toegangsbewijzen (zwembad Kessel-lo)
2014001435
SPO
7010003000 6
0740-0200 O E
Rechtstreekse Prestaties (gebruik zwembad Kessel-lo)
Actie
2014
2014000255
SPO
Sport
31/12/2014
Vernieuwing van rolschaatspiste in provinciaal domein in samenwerking met de provincie.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000256
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Optimalisatie sporthal Korbeek-lo
Systematische screning/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden.
Els Van Hoof
Uitgave
8.225,00
Els Van Hoof
4.000,00
0,00
Els Van Hoof
600,00
0,00
Directeur sport
2014000869
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Ontvangst
7.400,00
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001125
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001032
SPO
Els Van Hoof
2.500,00
0,00
2014001124
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
Els Van Hoof
SPO
6150005000 6 0740-0200 U E
6150003000 6
0740-0200 U E
300,00
0,00
2014001395
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
SPO
7010003000 6 0740-0200 O E
Els Van Hoof
0,00
8.225,00
Rechtstreekse prestaties (gebruik sporthal Korbeek-lo)
Actie
2014
2014000257
SPO
Sport
31/12/2014
Stimuleren renovatie- en nieuwbouwprojecten door sportverenigingen
Sportverenigingen die investeren in hun eigen sportinfrastructuur kunnen financieel ondersteund worden. Door te investeren
in infrastructuur kan er in kwaliteitsvollere omstandigheden gesport worden en/of wordt de verenigingswerking gestimuleerd.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
218
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000258
SPO
Sport
31/12/2014
Duurzaam infrastructuurbeleid regio Kessel-lo
Systematische screening/scanning om zowel bestaande sportaccommodaties als nieuwbouwprojecten zo klimaatvriendelijk
mogelijk te exploiteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Cfr. Leuven Klimaat neutraal 2030; Zo efficiënt mogelijk de
sportaccommodaties in gebruik nemen in tijd en ruimte.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
219
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000147
2014 - 2019
Renovatie- en nieuwbouwprojecten inzake sport in Wilsele.
Actie
2014
2014000259
SPO
Uitgave
Ontvangst
30.200,00
206.360,00
Sport
31/12/2014
Nieuwbouw sportsite Wilsele
Nieuw zwembad met volwaardige sporthal
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000260
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Optimalisatie zwembad Wilsele
Systematische screening/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden.
Els Van Hoof
Uitgave
Ontvangst
Directeur sport
14.400,00
150.765,00
Els Van Hoof
8.900,00
0,00
Els Van Hoof
1.150,00
0,00
2014000874
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001290
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001322
SPO
Els Van Hoof
2.850,00
0,00
2014001143
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
Els Van Hoof
SPO
6150005000 6 0740-0200 U E
6150003000 6
0740-0200 U E
500,00
0,00
2014001298
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
SPO
6159999000 6 0740-0300 U E
Els Van Hoof
1.000,00
0,00
Els Van Hoof
0,00
1.000,00
Els Van Hoof
0,00
74.765,00
Els Van Hoof
0,00
75.000,00
Overige exploitatiekosten - Aankoop zwembrevetten
2014001433
SPO
7000099900 6
0740-0200 O E
Verkoop van goederen (snoep zwembad Wilsele)
2014001432
SPO
7010003000 6
0740-0200 O E
Rechtstreekse prestaties (gebruik zwembad Wilsele)
2014001434
SPO
7010003000 6
0740-0200 O E
Verkoop toegangsbewijzen (zwembad Wilsele)
Actie
2014
2014000261
SPO
Sport
31/12/2014
Optimalisatie sporthal Wilsele Centrum
Systematische screening/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden.
Els Van Hoof
Uitgave
2014000865
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Ontvangst
7.900,00
55.595,00
Els Van Hoof
4.000,00
0,00
Els Van Hoof
650,00
0,00
Directeur sport
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001285
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001028
SPO
Els Van Hoof
3.150,00
0,00
2014001119
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
Els Van Hoof
SPO
6150005000 6 0740-0200 U E
6150003000 6
0740-0200 U E
100,00
0,00
2014001385
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
SPO
7010003000 6 0740-0200 O E
Els Van Hoof
0,00
55.595,00
Rechtstreekse prestaties (gebruik sporthal Wilsele, sportschuur Wilsele)
220
Actie
2014
2014000262
SPO
Sport
31/12/2014
Optimalisatie sportschuur Wilsele
Systematische screening/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden.
Els Van Hoof
Uitgave
0,00
Els Van Hoof
4.000,00
0,00
Els Van Hoof
650,00
0,00
Directeur sport
2014000864
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Ontvangst
7.900,00
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001283
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001025
SPO
Els Van Hoof
3.150,00
0,00
2014001115
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
Els Van Hoof
SPO
6150005000 6 0740-0200 U E
6150003000 6
0740-0200 U E
100,00
0,00
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
Actie
2014
2014000263
SPO
Sport
31/12/2014
Stimuleren renovatie- en nieuwbouwprojecten door sportverenigingen
Sportverenigingen die investeren in hun eigen sportinfrastructuur kunnen financieel ondersteund worden. Door te investeren
in infrastructuur kan er in kwaliteitsvollere omstandigheden gesport worden en/of wordt de verenigingswerking gestimuleerd.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000264
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Duurzaam infrastructuurbeleid regio Wilsele
Systematische screening/scanning om zowel bestaande sportaccommodaties als nieuwbouwprojecten zo klimaatvriendelijk
mogelijk te exploiteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Cfr. Leuven Klimaat neutraal 2030; Zo efficiënt mogelijk de
sportaccommodaties in gebruik nemen in tijd en ruimte.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
221
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000148
2014 - 2019
Renovatie- en nieuwbouwprojecten inzake sport in Wijgmaal.
Actie
2014
2014000265
SPO
Uitgave
Ontvangst
30.800,00
19.645,00
Sport
31/12/2014
Masterplan sportsite Ymeria - masterplan
Integreren turnhal in masterplan; Integreren volwaardige sporthal in masterplan; Integreren volwaardige voetbalsite met
aanleg van bijkomend kunstgras terrein in masterplan; Integratie masterplan naar uitbreiding naar het aangekochte
voetbalveld in de Verbroederingsstraat in Wilsele
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
2014002441
FB
2292000007 6
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Els Van Hoof
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Aanleg terreinen verbroedering Wilsele
Actie
2014
2014000266
SPO
Sport
31/12/2014
Optimalisatie sporthal en voetbalaccommodatie Ymeria
Systematische screening/scanning om na te gaan op welke manier de sportinfrastructuur gemoderniseerd en kwaliteitsvol
onderhouden kan worden, zodat er in kwaliteitsvolle omstandigheden kan gesport worden.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
30.800,00
19.645,00
Els Van Hoof
13.000,00
0,00
Els Van Hoof
11.000,00
0,00
2014000857
SPO
6150001000 6
0740-0200 U E
Ontvangst
Aankoop klein exploitatiemateriaal
2014001139
SPO
6150002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie (onderhoud, herstellingen, ... van materialen)
2014001041
SPO
Els Van Hoof
6.100,00
0,00
2014001137
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie (vb huur
damesverbandcontainers, sanitaire apparaten, herstellingen,...)
Els Van Hoof
SPO
6150005000 6 0740-0200 U E
6150003000 6
0740-0200 U E
700,00
0,00
2014001429
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel (keuring turntoestellen, sportmaterialen,
basketbalinstallatie,ladders, stellingen, tribunes, ijken meettoestellen,...)
SPO
7010003000 6 0740-0200 O E
Els Van Hoof
0,00
19.645,00
Rechtstreekse prestaties (sport Wijgmaal)
Actie
2014
2014000267
SPO
Sport
31/12/2014
Stimuleren renovatie- en nieuwbouwprojecten door sportverenigingen
Sportverenigingen die investeren in hun eigen sportinfrastructuur kunnen financieel ondersteund worden. Door te investeren
in infrastructuur kan er in kwaliteitsvollere omstandigheden gesport worden en/of wordt de verenigingswerking gestimuleerd.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000268
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Duurzaam infrastructuurbeleid regio Wijgmaal
Systematische screening/scanning om zowel bestaande sportaccommodaties als nieuwbouwprojecten zo klimaatvriendelijk
mogelijk te exploiteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Cfr. Leuven Klimaat neutraal 2030; Zo efficiënt mogelijk de
sportaccommodaties in gebruik nemen in tijd en ruimte.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
222
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000149
2014 - 2019
Inzet op buurtgerichte sportinfrastructuur.
Actie
2014
2014000270
SPO
Uitgave
Ontvangst
36.400,00
0,00
Sport
31/12/2014
Onderzoek en zoeken naar locatie (buurt)sportinfrastructuur
Locatie sportschuur; Uitwerken parcours fit-o-city naar deelgemeenten.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
2014002500
SPO
2350000000 6
0740-0200 U I
149_OVERIG
Els Van Hoof
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Aankoop en installatie hardware-fitocity (panelen fitocity en aanleg oefenruimtes)
Actie
2014
2014000271
SPO
Sport
31/12/2014
Sport eigen maken in de nieuwe ontwikkelingsgebieden in Leuven
Aanleggen van Finse pistes; Behouden en in orde houden van de fit-o-meter in Heverleebos; Bij nieuwe
ontwikkelingsgebieden in Leuven trachten buiten- en of binnensportinfrastructuur te koppelen in de openbare ruimte; Sport
en groen.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000272
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Optimaal gebruik van de bestaande infrastructuur van scholen
Optimaliseren gebruikersovereenkomsten tussen stad en scholen; Opmaak nieuwe gebruikersovereenkomst tussen stad en
scholen met bestaande en nieuwe sportinfrastructuur (cf. Wijnpers; 2de multidisciplinaire sportzaal Redingenhof)
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
34.400,00
0,00
14.400,00
0,00
20.000,00
0,00
2014001274
SPO
6126151000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
Burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid gehuurde sportaccommodaties -45043956
2014002508
SPO
6640000000 6
0740-0200 U I
1490INVTOE
Els Van Hoof
Redingenhof: Veilig maken ballustrade 1ste verdieping sporthal
223
Actieplan:
2014
Periode:
2014000150
2014 - 2019
Inzet op toegankelijke sportinfrastructuur.
Actie
2014
2014000273
SPO
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Investeren in toegankelijke sportinfrastructuur
Investeringen voor toegankelijke sportinfrastructuur en eveneens toegankelijke materialen/logistiek voorzien in de
accommodaties
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
224
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000151
2014 - 2019
Inzet op lokaal overschrijdende sportinfrastructuur.
Actie
2014
2014000274
SPO
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Samen met zwemclubs en provincie op zoek gaan naar locatie en financiering van 50 meter-bad in Vlaams-Brabant.
Samen met zwemclubs en provincie op zoek gaan naar locatie en financiering van 50 meter-bad in Vlaams-Brabant.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000275
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Coördinatie uitbreiding schaatsbaan Haasrode - Hervorming BPA voor uitbreidingsmogelijkheden.
Coördinatie uitbreiding schaatsbaan Haasrode - Hervorming BPA voor uitbreidingsmogelijkheden.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
225
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000152
2014 - 2019
De restauratie van de schouwburg.
Actie
2014
2014000508
CUL
Uitgave
Ontvangst
70.000,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Renovatie van de zetels.
Renovatie van de zetels.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000999
FB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Facilitair beheer
31/12/2014
Uitvoeren van diverse aanpassingswerken aan de stadsschouwburg
Uitvoeren van diverse aanpassingswerken aan de stadsschouwburg
Denise Vandevoort
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
70.000,00
0,00
2014002544
FB
2291000007 6
0702
U I
Ontvangst
1461BOGEBO
Denise Vandevoort
0,00
0,00
1461BOGEBO
Denise Vandevoort
70.000,00
0,00
1461BOGEBO
Denise Vandevoort
0,00
0,00
Restauratie stoelen, orkestbak, balkons
2014002545
FB
2291000007 6
0702
U I
Aanpassing rookevacuatie en verwarming
2014002547
FB
2291000007 6
0702
U I
Vernieuwen goederenlift schouwburg
226
2014
Actieplan:
Periode:
2014000153
2014 - 2019
Optimalisering van de huisvesting van de hoofdbibliotheek en de verschillende bibliotheekfilialen met
oog op het realiseren van een belevenisbibliotheek.
Actie
2014
2014000321
BIB
Uitgave
Ontvangst
40.000,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Herinrichting non-fictieafdeling.
Herinrichting non-fictieafdeling.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000597
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Herinrichting non-fictieafdeling.
Werken uitgevoerd door facilitair beheer.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000599
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Regelmatige schilderbeurten, reparaties, vervanging toiletten ...
Werken uitgevoerd door facilitair beheer.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000699
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Aankopen meubilair.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
2014002591
BIB
2400000000 6
0703
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
Ontvangst
Aankoop van meubilair (bv rekken, bakken, zetels...).
Actie
2014
2014000700
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Aankoop zwart doek voor podium.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001323
BIB
2410000000 6
0703
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Aankoop gordijn voor het podium.
Actie
2014
2014000701
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Aankoop technisch materiaal auditorium en foyer.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
2014001324
BIB
2300000000 6
0703
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
Aankoop technisch materieel (voor auditorium, foyer...).
227
Ontvangst
Actieplan:
2014
Periode:
2014000154
2014 - 2019
De restauratie van de schatkamer van Sint-Pieter.
Actie
2014
2014000621
MUS
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Musea
31/12/2014
De restauratie van de schatkamer van Sint-Pieter.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
228
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000155
2014 - 2019
Het ondersteunen van de bouw van twee nieuwe filmzalen aan de Vesaliusstraat.
Actie
2014
2014000315
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Het verschaffen van een renteloze lening aan KU Leuven.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000509
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Het verschaffen van een renteloze lening aan KU Leuven.
Het verschaffen van een renteloze lening aan KU Leuven.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
229
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000156
2014 - 2019
Het verbeteren van de infrastructuur van de circusschool Cirkus in Beweging en van SLAC.
Actie
2014
2014000510
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
De stad realiseert de verbouwing van de Ruelensvest voor SLAC en Cirkus in Beweging.
De stad realiseert de verbouwing van de Ruelensvest voor SLAC en Cirkus in Beweging.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
230
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000157
2014 - 2019
Renovatie en herbestemming van het stadhuis tot een erfgoedhuis en een toeristisch
trekpleister/startpunt.
Actie
2014
2014001104
CUL
Uitgave
Ontvangst
100.000,00
61.710,00
Cultuur
31/12/2014
Aanduiden architect voor de voorstudie van de renovatie en herbestemming van het stadhuis.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur cultuur
2014003911
FB
1500000000 2
0119-9999 O I
Ontvangst
100.000,00
61.710,00
1462EREGEB
Dirk Vansina
0,00
61.710,00
1462EREGEB
Dirk Vansina
100.000,00
0,00
Subsidie voor studie herbestemming stadhuis
2014003911
FB
2210000007 2
0119-9999 U I
Studie herbestemming stadhuis
231
2014
Actieplan:
Periode:
2014000158
2014 - 2019
Aandacht voor gemeenschapscentra Bij nieuwe bouwprojecten.
Actie
2014
2014000511
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Op de Centrale Werkplaatsen wordt een gemeenschapscentrum voorzien.
Op de Centrale Werkplaatsen wordt een gemeenschapscentrum voorzien.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
232
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000160
2014 - 2019
Een nieuwe infrastructuur voor podiumkunsten en congressen.
Actie
2014
2014000512
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Haalbaarheidsstudie maken en finaliseren bestek.
Haalbaarheidsstudie maken en finaliseren bestek.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
233
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000233
2014 - 2019
Het ondersteunen van de bouw van twee nieuwe filmzalen aan de Vesaliusstraat.
Actie
2014
2014001000
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Het verschaffen van een renteloze lening aan KU Leuven.
Denise Vandevoort
Uitgave
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
Directeur cultuur
2014002548
CUL
2903300000 6
0709
U A
Ontvangst
0,00
Het verstrekken van een renteloze lening aan de KU Leuven
2014002548
CUL
4943300000 6
0709
O A
Aflossing van de renteloze lening aan de KU Leuven
234
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000028
De stad Leuven wil talent de kans geven om zich te ontwikkelen, goede sportieve
prestaties te leveren en uitstekend artistiek werk en topsport te creëren.
Indicatoren:
Aantal topsportevenementen/jaar (OUTPUT)
Aantal ondersteunde Leuvense topsportverenigingen en Leuvense topsporters/jaar (OUTPUT)
Aantal atelierruimtes die ter beschikking worden gesteld/jaar (OUTPUT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
1.067.250,00 €
0,00 €
-1.067.250,00 €
235
Actieplan:
2014
Periode:
2014000161
2014 - 2019
Het stimuleren van talentontwikkeling in de sport.
Actie
2014
2014000276
SPO
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
We lanceren een bewegingsschool ism sportverenigingen en anderzijds binnen het 'brede school' en 'brede opvangconcept' van de
Stad Leuven om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier op een verantwoorde manier aan lichaamsbeweging te laten
doen. (cf. actie 2014000222)
We lanceren een bewegingsschool ism sportverenigingen en anderzijds binnen het 'brede school' en 'brede opvangconcept'
van de Stad Leuven om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier op een verantwoorde manier aan
lichaamsbeweging te laten doen. (cf. actie 2014000222)
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
236
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000162
2014 - 2019
Inzetten op Leuvense topsportevenementen.
Actie
2014
2014000277
SPO
Uitgave
Ontvangst
79.750,00
0,00
Sport
31/12/2014
Selectief ondersteunen van waardevolle topsportevenementen met uitstraling
Het verder uitbouwen van tofsportnacht/city run; cyclocross, brabantse pijl, organisatie EK badminton, internationaal beach
volley kampioenschap, WK wielrennen, organisatie Belgian Special Olympics, grote prijs scherens, ronde vlaams brabant,
meeting voor mon, eindejaarscorrida, nationaal triatlonwedstrijd.Indicator1: Aantal topsportevenementen/jaar; Indicator2:
Aantal ondersteunde Leuvense topsportverenigingen en Leuvense topsporters/jaar
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
49.750,00
0,00
Els Van Hoof
6.000,00
0,00
Els Van Hoof
8.000,00
0,00
Els Van Hoof
10.000,00
0,00
Els Van Hoof
9.000,00
0,00
Els Van Hoof
15.500,00
0,00
Els Van Hoof
1.250,00
0,00
2014000995
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Ontvangst
Toelage VBL - internationaal badmintontornooi
2014001001
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Toelage DCLA - Atletiekmeeting voor Mon
2014000998
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Toelage TDL - Triatlon Leuven
2014000999
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Toelage VC Lizzards - Beachvolleytornooi
2014001002
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Toelage Stoempersclub Leuven - Wielerwedstrijd Rondom Leuven
2014000994
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Toelage rit ronde van Vlaams-Brabant (wielrennen)
Actie
2014
2014000278
SPO
Sport
31/12/2014
Naast het ondersteunen van topsportevenementen in het algemeen wenst de stad via het huidige subsidiereglement waardevolle
sportevenementen georganiseerd door de Leuvense sportclubs te ondersteunen.
De stad wenst via het huidige subsidiereglement 'bijzondere sportactiviteiten' de Leuvense verenigingen te ondersteunen
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
2014000773
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
Toelage bijzondere sportactiviteiten
Actie
2014
2014000279
SPO
Sport
31/12/2014
Ondersteunen van Leuvense topsportverenigingen (subsidiedossier) en topsporters (sponsordossier)
Subsidiedossier EK en WK deelname: zowel de deelnemers als de vereniging ontvangen een subsidie bij een deelname
aan EK en WK. Uitgave via VZW Tofsport.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
237
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000163
2014 - 2019
Inzetten op de Leuvense topsportscholen.
Actie
2014
2014000280
SPO
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Optimalisatie van de topsportschool Leuven
Optimaliseren samenwerking tussen stad en topsportschool; Optimaliseren samenwerking met lokale topsportverenigingen;
Optimaliseren statuut van topsportstudent; Gemeenschappelijk gebruik infrastructuur: optimalisatie gebruikersovereenkomst
Redingenhof, bouw 2de multidisciplinaire sportzaal Redingenhof.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
238
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000164
2014 - 2019
Inzetten op het Leuvense topsportplatform.
Actie
2014
2014000281
SPO
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Gemeenschappelijk gebruik infrastructuur
Opmaak samenwerkingsovereenkomst voor in gebruikname van overdekte atletiekhal.
(cf. actie 2014000242)
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000282
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Aanbieden van het topsportpaspoort
Ontvangsten topsportpaspoort VZW Tofsport
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000283
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Optimaliseren van contacten tussen (top)sportclubs en het organiseren van topsportevents
Organiseren van topsportevents. Organiseren van overlegmomenten met het topsportplatform.
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
Actie
2014
2014000285
SPO
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Sport
31/12/2014
Faciliterende werking naar sportclubs en atleten
Opmaak sponsordossier ter ondersteuning van de individuele topsporter
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
239
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000165
2014 - 2019
Het erkennen van de Leuvense sportkampioenen.
Actie
2014
2014000284
SPO
Uitgave
Ontvangst
3.000,00
0,00
Sport
31/12/2014
Organisatie kampioenenviering
Steeds kwaliteitsvol programma aanbieden - Aandenkens,bekers
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
2014000980
SPO
6159999000 6
0740-0100 U E
Els Van Hoof
Steeds kwaliteitsvol programma aanbieden - Aandenkens,bekers
240
Ontvangst
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000166
2014 - 2019
Een structureel onderbouwde atelierwerking uitwerken.
Actie
2014
2014000428
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Uitwerking reglementen (huurreglement, toewijzingsreglement ...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
241
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000167
2014 - 2019
Het realiseren van ontwikkelingstrajecten.
Actie
2014
2014000316
CUL
Uitgave
Ontvangst
15.000,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Toekennen opdrachten, tentoonstellingsondersteuning.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014002321
CUL
6130006000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Toekennen opdrachten, tentoonstellingsondersteuning (bv Unexposed).
242
Ontvangst
2014
Actieplan:
Periode:
2014000168
2014 - 2019
Culturele organisaties de mogelijkheid bieden om artistieke producties te realiseren.
Actie
2014
2014000318
CUL
Uitgave
Ontvangst
882.500,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Geven van opdrachten aan Leuvense cultuurhuizen en kunstenaars (bv. productieopdrachten, tentoonstellingen...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130006000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
2014001224
CUL
2014002128
Geven van opdrachten aan Leuvense cultuurhuizen en kunstenaars (bv productieopdrachten,
tentoonstellingen...).
CUL
6494999000 6 0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
690.000,00
0,00
50.000,00
0,00
640.000,00
0,00
Werkingstoelage Ravage. Toelage aan M in het kader van de herdenking van Wereldoorlog I.
Actie
2014
2014000345
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage voor creatieve projecten.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2014002463
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage voor het stimuleren van cultuurbeleid via het reglement creatieve projecten.
Actie
2014
2014000346
CUL
Cultuur
31/12/2014
Toelage vzw STUK.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002069
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Werkingstoelage STUK vzw. Sinds de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur fungeert STUK,
naast 30CC, meer dan ooit als een belangrijke aanbieder van podiumkunsten voor de Leuvense
regio. Het kunstencentrum richt zich hierbij niet enkel tot de studentenbevolking, maar in steeds
belangrijker mate tot de Leuvenaar. Gelet op deze evolutie en op de versterkte productieve
mogelijkheden van STUK is een artistieke werkingstoelage aangewezen vanuit de stad.
Actie
2014
2014000348
CUL
Cultuur
31/12/2014
Toelage Artefact.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
2014002067
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage Artefact. Het jaarlijkse kunstenfestival van STUK waar (beeld)cultuur, de actualiteit
en maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Het programma bestaat uit een uitgebreide
thematische tentoonstelling met internationale kunstenaars, aangevuld met verdiepende lezingen en
voorstellingen. In navolging van Kulturama is het de bedoeling dit evenement uit te bouwen tot een
stadsfestival met diverse culturele partners.
Actie
2014
2014000349
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Kunstroute.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002066
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelage Kunstroute. Tientallen kunstenaars uit Leuven en omstreken ontvangen gedurende
een weekend het publiek in hun atelier. De bezoekers krijgen de kans om de kunstenaars en hun
werk in de eigen omgeving te ontdekken en maken kennis met de woon-, leef- en werkomgeving van
de kunstenaars, de werksfeer en inspiratiebronnen, de werkwijzen en technieken. De kunstenaars
geven uitleg en toelichting.
243
Ontvangst
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000169
2014 - 2019
Het ontwikkelen van een ondersteunend cirkusbeleid.
Actie
2014
2014000514
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
De stad stelt de Predikherenkerk ter beschikking voor co-producties en creaties met Cirkus in Beweging en/of Leuvenement.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
244
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan:
2014
Periode:
2014000170
2014 - 2019
De uitbouw van het Cultuurplatform.
Actie
2014
2014000515
CUL
Uitgave
Ontvangst
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Gestructureerd overleg rond stedelijk cultuurbeleid.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
245
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000172
2014 - 2019
Het ondersteunen van artistiek talent.
Actie
2014
2014000351
CUL
Uitgave
Ontvangst
80.000,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelagen voor overeenkomsten met de stadsgezelschappen Braakland/ZheBilding, fABULEUS en La Petite Bande op
financieel, infrastructureel en technisch vlak alsook op het vlak van de ticketverkoop.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
2014002065
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelagen stadsgezelschappen. Met Braakland/ZheBilding, fABULEUS en La Petite Bande
werden via de intermediaire van vzw 30CC convenanten afgesloten rond artistieke en logistieke
(techniek, ticketverkoop, communicatie) samenwerking.
Actie
2014
2014000516
CUL
Cultuur
31/12/2014
Acties in samenspraak met de stadsambassadeur (bv. in 2013 de stadssopraan).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000517
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Medeorganisator van de Gedichtendag.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000519
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Participatie gedichtenwedstrijd 'Brabantgedicht'.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
246
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000174
2014 - 2019
Ondersteuning bieden aan de specifieke economische sector van de creatieve industrieën.
Actie
2014
2014000401
ECH
Uitgave
Ontvangst
7.000,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Een ¿creativiteitsplatform¿ oprichten.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014000521
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
De stad brengt samen met de KU Leuven de bestaande sector in Leuven in kaart.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000799
ECH
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Economie en handel
31/12/2014
Verdere uitwerking van het Leuven Ruilt Mee8 platform.
Denise Vandevoort
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014001702
ECH
6130006000 5
0550
U E
Bieke Verlinden
Verdere uitbouw van het internet ruil project 'Leuven Ruilt mee!'. Dit project heeft als doel een
vernieuwend economisch proces uit te testen en de verzuring binnen het stedelijk weefsel tegen te
gaan.
247
Ontvangst
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
248
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000029
De stad Leuven stimuleert de ontwikkeling van initiatieven die haar burgers, en in
het bijzonder kinderen en jongeren, leren omgaan met culturele referentiekaders
en die actieve artistieke beleving en praktijk (uitoefening) mogelijk maken.
Indicatoren:
Aantal activiteiten in functie van cultuureducatie/jaar (OUTPUT)
Aantal deelnemers aan activiteiten in functie van cultuureducatie/jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
83.535,00 €
0,00 €
-83.535,00 €
249
2014
Actieplan:
Periode:
2014000175
2014 - 2019
Het ondersteunen van organisaties die zich bezighouden met cultuureducatie op financieel en logistiek
vlak. (Vlaamse beleidsprioriteit).
Actie
2014
2014000355
CUL
Uitgave
Ontvangst
34.600,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Subsidie Artforum.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002064
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
5.100,00
0,00
5.100,00
0,00
Werkingstoelage Artforum vzw. Artforum is een kunstenorganisatie voor kinderen, jongeren en jonge
kunstenaars, die in gans Vlaanderen workshops, cursussen en artistieke projecten in de diverse
kunstdisciplines als theater, dans, muziek, beeld, film, literatuur ... organiseert.
Actie
2014
2014000357
CUL
Cultuur
31/12/2014
Toelage vzw Vormingplus Oost-Brabant.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002063
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
Werkingstoelage Vormingpus Oost-Brabant vzw. Als één van de dertien volkshogescholen in
Vlaanderen staat Vormingplus in voor educatieve activiteiten in de vrije tijd rond uiteenlopende
thema's. De activiteiten omvatten workshops, lezingen, ateliers, uitstappen, Tot voor 2 jaar werd deze
organisatie betoelaagd via het reglement sociaal-culturele verenigingen.
Actie
2014
2014000672
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingssubsidie vzw Wisper.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002052
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Werkingstoelage Wisper vzw. Deze vormingsorganisatie pakt elk seizoen uit met nieuwe workshops,
cursussen en opleidingen rond dans, literatuur, muziek, theater en beeldende kunsten.Tot voor 2 jaar
werd Wisper vzw betoelaagd via het reglement sociaal-culturele verenigingen.
Actie
2014
2014000673
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingssubsidie Cirkus in beweging.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
2014002051
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage Cirkus in Beweging vzw. Behalve een actieve partner in talloze initiatieven naar
jongeren toe (Rode Hond, Zomer op Straat,¿), ontplooit deze organisatie een stevig onderbouwde
jongerenwerking rond educatie in circustechnieken.
Actie
2014
2014000803
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Radio Scorpio.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002048
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelage in ruil voor bijzondere redactionele aandacht voor cultuurevenementen.
250
Ontvangst
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000176
2014 - 2019
Het organiseren van punctuele acties met de bedoeling om kinderen, jongeren, maar ook volwassenen,
het noodzakelijke cultureel kapitaal bij te brengen.
Actie
2014
2014000320
CUL
Uitgave
Ontvangst
48.935,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Ondersteunen van een reis naar Weimar/Buchenwald voor de laatstejaars van de humaniora.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
16.800,00
0,00
1.200,00
0,00
15.600,00
0,00
6143005000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
2014002320
CUL
2014002319
Ondersteunen van een reis naar Weimar/Buchenwald voor de laatstejaars van de humaniora.Verblijf
buschauffeurs te Weimar.
Denise Vandevoort
CUL
6150002000 6 0701-0100 U E
Ontvangst
Ondersteunen van een reis naar Weimar/Buchenwald voor de laatstejaars van de
humaniora.Busvervoer Weimar.
Actie
2014
2014000333
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Realisatie van de Jeugdboekenweek.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130006000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
2014000903
BIB
2014000905
Uitnodigen van allerhande auteurs, striptekenaars, privepersonen voor het geven van lezingen,
voordrachten, organiseren van workshops...
BIB
6143001000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.500,00
0,00
1.600,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
500,00
0,00
Onkosten voor onthaal van auteurs, bezoekers, genodigden.
6143003000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
2014000906
BIB
2014002454
Aankopen van allerhande relatiegeschenken en prijzen voor initiatieven die georganiseerd worden
rond de jeugdboekenweek.
BIB
6150002000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
Vervaardigen van materieel voor de jeugdboekenweek.
Actie
2014
2014000336
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Initiatieven rond e-inclusie, mediawijsheid en informatiegeletterdheid in de bibliotheek: bv. Digitale Week, bib op school, Vogels in
Nesten, Digilab ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130006000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
2014002566
BIB
2014002564
Uitnodigen van allerhande auteurs, striptekenaars, privepersonen voor het geven van lezingen,
voordrachten, organiseren van workshops...
BIB
6143001000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
3.300,00
0,00
1.500,00
0,00
600,00
0,00
1.200,00
0,00
Onkosten voor onthaal van auteurs, bezoekers, genodigden.
2014002565
BIB
6150002000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Prestaties en onderhoud voor het realiseren van o.a. de digitale week.
Actie
2014
2014000522
CUL
Cultuur
31/12/2014
Een uitgebreid scholenprogramma stimuleert kinderen en jongeren om actief en passief hun cultureel kapitaal te ontwikkelen.
Schoolvoorstellingen, kunsteducatieve projecten als Muze, Muzette, scholenwerking in de bibliotheek met Themakisten,
schoolbezoeken, workshops voor het onderwijs in de bibliotheek en/of de Bibliobus ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
251
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000523
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage voor het realiseren van het kinderfestival Rode Hond.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002140
CUL
6494999000 6
0712
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
7.585,00
0,00
7.585,00
0,00
Werkingstoelage Rode Hond. Tijdens de herfstvakantie wordt Rode Hond georganiseerd, waarbij
een vijftal dagen lang zowat iedereen die in Leuven met jongerencultuur te maken heeft kan
participeren in de zalen van 30CC en externe locaties. Het artistieke concept en de brede
uitvalsbasis naar kinderen, ouders en grootouders toe vormen de basis van het blijvende succes.
Actie
2014
2014000524
CUL
Cultuur
31/12/2014
Realisatie van Inktvis.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000525
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Realisatie van Bibliot.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000526
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Randactiviteiten bij het culturele aanbod die een meerwaarde betekenen. Bv. Antennes, Achterklap, Hotspotters ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000527
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
30CC voorziet een apart budget voor debatten, lezingen, ontwikkelen van een visie ¿ rond maatschappelijke thema's. Bv. ted-X.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000601
BIB
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Bibliotheek
31/12/2014
Een uitgebreid scholenprogramma stimuleert kinderen en jongeren om actief en passief hun cultureel kapitaal te ontwikkelen.
Schoolvoorstellingen, kunsteducatieve projecten als Muze, Muzette, scholenwerking in de bibliotheek met Themakisten,
schoolbezoeken, workshops voor het onderwijs in de bibliotheek en/of de Bibliobus ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001172
BIB
6130006000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
1.450,00
0,00
1.450,00
0,00
Uitnodigen van allerhande auteurs, striptekenaars, privepersonen voor het geven van lezingen,
voordrachten, organiseren van workshops...
Actie
2014
2014000611
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Allerhande culturele activiteiten georganiseerd door de bibliotheek (muziek, film, non-fictie¿).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
10.300,00
252
Ontvangst
0,00
6130006000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
2014001819
BIB
2014000909
Uitnodigen van allerhande auteurs, striptekenaars, privepersonen voor het geven van lezingen,
voordrachten, organiseren van workshops...
BIB
6143001000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
5.550,00
0,00
2.000,00
0,00
1.750,00
0,00
1.000,00
0,00
Onkosten voor onthaal van auteurs, bezoekers, genodigden.
6143003000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
2014000910
BIB
2014000911
Aankopen van allerhande relatiegeschenken en prijzen voor initiatieven die georganiseerd worden
rond de thema's muziek, film, non-fictie...
BIB
6150001000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
Allerhande aankopen voor het organiseren van activiteiten rond muziek, film, non-fictie...
Actie
2014
2014000825
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Allerhande leesbevorderende activiteiten organiseren in de bibliotheek: Alfapret, Leeskringontmoetingen, Cambiocollecties,
auteurslezingen, rondleidingen voor volwassenen in de bibliotheek, ontwikkeling Taalpunt voor kansengroepen, makkelijk Lezen
Plein voor de jeugd¿
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001927
BIB
6130006000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Uitnodigen van allerhande auteurs, striptekenaars, privepersonen voor het geven van lezingen,
voordrachten, organiseren van workshops...
253
Ontvangst
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
254
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000030
De stad Leuven wil het Leuvense erfgoed blijvend onder de aandacht brengen via
een structureel erfgoednetwerk met prioritaire aandacht voor het stedelijk
erfgoed, het religieus erfgoed en het onderwijserfgoed.
Indicatoren:
Aantal eigen projecten in functie van Leuvens erfgoed/jaar (OUTPUT)
Aantal Leuvense erfgoedverenigingen/jaar (IMPACT)
Aantal activiteiten (publiek toegankelijk en vormingsactiviteiten/jaar (OUTPUT)
Aantal opdrachten aan derden in functie van erfgoed/jaar (OUTPUT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
176.600,00 €
Totaal ontvangsten:
108.907,32 €
Saldo:
-67.692,68 €
255
2014
Actieplan:
Periode:
2014000181
2014 - 2019
De erfgoedcel en het archief zetten een werking op rond erfgoedzorg en gaan op zoek naar
mogelijkheden om dit te optimaliseren.
Actie
2014
2014000354
ARC
Uitgave
Ontvangst
4.250,00
10.907,32
Archief
31/12/2014
Jaarlijkse bijeenkomst calamiteitennetwerk.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000356
ARC
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Archief
31/12/2014
Sensibiliseringstraject/ondersteuning culturele archieven in beheer van verenigingen, scholen, bedrijven, ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000365
ARC
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Archief
31/12/2014
Onderzoek naar optimale bewaring van historische krantencollectie.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000535
ERF
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Erfgoed
31/12/2014
Jaarlijkse bijeenkomst
calamiteitennetwerk.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130006000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
2014001004
ERF
2014000748
Uitnodigen van allerhande auteurs, sprekers, privepersonen voor het geven van lezingen,
begeleiding, voordrachten, organiseren van workshops...
ERF
6143004000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
250,00
0,00
150,00
0,00
100,00
0,00
Allerhande uitgaven voor restaurant, broodjes, aankoop van drank...
Actie
2014
2014000539
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Sensibiliseringstraject/ondersteuning culturele archieven in beheer van verenigingen, scholen, bedrijven ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130006000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
2014000750
ERF
2014000752
Uitnodigen van allerhande auteurs, sprekers, privepersonen voor het geven van lezingen,
begeleiding, voordrachten, organiseren van workshops...
ERF
6143001000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
2.000,00
0,00
650,00
0,00
500,00
0,00
450,00
0,00
400,00
0,00
Onkosten voor onthaal van auteurs, bezoekers, genodigden...
6150002000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
2014000749
ERF
2014000751
Prestaties en onderhoud voor het uitwerken van een sensibiliseringstraject en het ondersteunen van
culturele archieven.
ERF
6150015000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Drukwerken voor sensibiliseringstrajecten en ondersteuning van culturele archieven.
256
Actie
2014
2014000540
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Mogelijkheden rond crowdsourcing
verder exploreren bv. i.f.v.
restauratie (cf. adopt a book).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000542
ERF
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Erfgoed
31/12/2014
Verder in kaart brengen en inventarisatieprojecten van cultureel erfgoed met nadruk op religieus erfgoed, onderwijs erfgoed en
stedelijk erfgoed.
Denise Vandevoort
Uitgave
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Directeur cultuur
2014000765
ERF
6130003000 6
0739-0200 U E
Ontvangst
2.000,00
Erelonen en vergoedingen voor ontwerpen en studieopdrachten.
2014000764
ERF
6130006000 6
0739-0200 U E
Uitnodigen van allerhande auteurs, sprekers, privepersonen voor het geven van lezingen,
begeleiding, voordrachten, organiseren van workshops...
Actie
2014
2014000543
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Opvolging dossiers Leuvens erfgoeddepot/erfgoedlabo.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000648
MUS
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Musea
31/12/2014
Opvolging dossiers Leuvens erfgoeddepot/erfgoedlabo.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000779
ARC
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Archief
31/12/2014
Toelage van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002777
ARC
7409999000 2
0113-0100 O E
Denise Vandevoort
Subsidie voor het gesubsidieerd personeel.
257
Ontvangst
0,00
10.907,32
0,00
10.907,32
2014
Actieplan:
Periode:
2014000182
2014 - 2019
Inzet op digitalisering als het middel bij uitstek om cultureel erfgoed langdurig en gestructureerd te
bewaren en te ontsluiten.
Actie
2014
2014000358
ARC
Uitgave
Ontvangst
89.000,00
97.500,00
Archief
31/12/2014
Mogelijkheden rond crowdsourcing verder exploreren bv. i.f.v. digitalisering en digitale ontsluiting (adopt a register voor bv. Itinera
Nova).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000359
ARC
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Archief
31/12/2014
Digitalisering van historische krantencollectie.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002778
ARC
6150002000 2
0113-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Digitaliseren van een historische krantencollectie.
Actie
2014
2014000360
ARC
Archief
31/12/2014
Voortzetten van bestaande digitaliseringsprojecten, bv. erfgoedplus.be, Europeana1914-1918, Venster op Leuven, Itinera Nova ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000361
ARC
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Archief
31/12/2014
Itinera Nova. Digitale ontsluiting van de registers van de Leuvense schepenbank.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
60.000,00
95.000,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
95.000,00
2014001966
ARC
6143001000 6
0739-0100 U E
Ontvangst
Receptie tijdens tentoonstelling gerestaureerde archiefstukken.
2014001969
ARC
6150001000 6
0739-0100 U E
Aankoop allerhande klein materieel voor tentoonstelling gerestaureerde archiefstukken...
6150002000 6
0739-0100 U E
Denise Vandevoort
2014001964
ARC
2014002301
Prestaties voor het restaureren van archiefstukken, transfer database, opslag digitale beelden,
uitgave Clavis...
Denise Vandevoort
ARC
7409999000 6 0739-0100 O E
Werkingssubsidie van de hogere overheid voor het project Itinera Nova. De uitgave wordt gespreid
over 3 jaar (2014 ¿ 60.000, 2015 ¿ 20.000, 2016 ¿ 15.000).
Actie
2014
2014000374
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Ontwikkelen van een visienota rond digitalisering (ontsluiten en bewaren) en implementeren.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014000769
ERF
6150002000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Prestaties en onderhoud voor het ontwikkelen en implementeren van de visienota rond digitalisering.
258
Ontvangst
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Actie
2014
2014000375
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Het archief en de erfgoedcel werken
via gestructureerd overleg aan een
veelzijdige (= betrekking hebbend
op alle aspecten van archivering)
databank voor de inventarisatie en
ontsluiting van hun eigen archieven
en de archieven van externen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000376
ERF
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Erfgoed
31/12/2014
Mogelijkheden rond crowdsourcing
verder exploreren bv. i.f.v.
digitalisering en digitale ontsluiting
(adopt a register voor bv. Itinera
Nova).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000377
ERF
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Erfgoed
31/12/2014
Voortzetten van bestaande digitaliseringsprojecten, bv. erfgoedplus.be, Europeana1914-1918, Venster op Leuven, Itinera Nova ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
20.000,00
2.500,00
20.000,00
0,00
0,00
2.500,00
2014001051
ERF
6150002000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Prestaties en onderhoud voor het voortzetten van bestaande digitaliseringsprojecten.
2014000798
ERF
7000099900 6
0739-0200 O E
Denise Vandevoort
Opbrengsten uit verkopen (bv verkoop van boeken).
Actie
2014
2014000378
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Inzetten op productontwikkeling nieuwe media.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001048
ERF
6150002000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Prestaties en onderhoud voor het realiseren van productontwikkeling nieuwe media.
Actie
2014
2014000614
ARC
Archief
31/12/2014
Het archief en de erfgoedcel werken via gestructureerd overleg aan een veelzijdige (= betrekking hebbend op alle aspecten van
archivering) databank voor de inventarisatie en ontsluiting van hun eigen archieven en de archieven van externen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000622
ARC
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Archief
31/12/2014
Ontwikkelen van een visienota rond digitalisering (ontsluiten en bewaren) en implementeren.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
259
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie
2014
2014000649
MUS
Musea
31/12/2014
Ontwikkelen van een visienota rond digitalisering (ontsluiten en bewaren) en implementeren.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
260
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000183
2014 - 2019
Binnen het erfgoedgegeven neemt erfgoededucatie - zowel voor jongeren als voor volwassenen - een
belangrijke plaats in.
Actie
2014
2014000379
ERF
Uitgave
Ontvangst
6.000,00
0,00
Erfgoed
31/12/2014
Ontwikkelen van digitale
lesmappen/projecten voor scholen.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130003000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
2014000776
ERF
2014001053
Erelonen en vergoedingen voor ontwerpen en studieopdrachten voor het ontwikkelen van digitale
lesmappen/projecten voor scholen.
ERF
6150002000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Prestaties en onderhoud voor het ontwikkelen van digitale lesmappen/projecten voor scholen.
Actie
2014
2014000380
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Impulsprojecten erfgoededucatie en culturele archief (met nadruk op onderwijserfgoed).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130006000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
2014000786
ERF
2014000780
Uitnodigen van allerhande experts, sprekers, privé-personen voor het geven van lezingen,
begeleiding, voordrachten, workshops, vormingen...
ERF
6150015000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Drukwerk voor impulsprojecten erfgoededucatie en cultureel archief.
Actie
2014
2014000382
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Initiatieven rond ontwikkelen van
competenties rond erfgoededucatie
voor verenigingen/vrijwilligers.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014000800
ERF
6130006000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Uitnodigen van allerhande auteurs, sprekers, privepersonen voor het geven van lezingen,
begeleiding, voordrachten, organiseren van workshops...
261
Ontvangst
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000184
2014 - 2019
Creatie van een sterk netwerk voor vrijwilligers.
Actie
2014
2014000383
ERF
Uitgave
Ontvangst
12.350,00
500,00
Erfgoed
31/12/2014
Realisatie en opvolging van een
netwerk vrijwilligers bij
erfgoedorganisaties.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
6130006000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
1.350,00
0,00
2014000809
ERF
700,00
0,00
2014000810
Uitnodigen van allerhande experts, sprekers, privé-personen voor het geven van lezingen,
begeleiding, voordrachten, organiseren van workshops, vormingen...
Denise Vandevoort
ERF
6143003000 6 0739-0200 U E
350,00
0,00
2014000804
Aankopen van relatiegeschenken en prijzen voor de realisatie en opvolging van een netwerk
vrijwilligers bij erfgoedorganisaties.
ERF
6143004000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
300,00
0,00
Allerhande uitgaven voor restaurant, broodjes, aankoop van drank...
Actie
2014
2014000386
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten (bv. Carrousel) en bij projecten rond immaterieel cultureel erfgoed
(Jaartallenleven, Reuzen ...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
11.000,00
500,00
Denise Vandevoort
6.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
500,00
2014000811
ERF
6130003000 6
0739-0200 U E
Ontvangst
Erelonen en vergoedingen voor ontwerpen en studieopdrachten.
6130006000 6
0739-0200 U E
2014000814
ERF
2014000813
Uitnodigen van allerhande experts en privé-personen voor het geven van lezingen, voordrachten,
begeleiding, workshops en vormingen...
ERF
6150015000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Drukwerk voor gemeenschapsvormende projecten en projecten rond immaterieel cultureel erfgoed.
2014000838
ERF
7000099900 6
0739-0200 O E
Denise Vandevoort
Opbrengsten uit verkopen.
Actie
2014
2014000616
ARC
Archief
31/12/2014
Realisatie en opvolging van een netwerk vrijwilligers bij erfgoedorganisaties.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000617
ARC
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Archief
31/12/2014
Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten (bv. Carrousel) en bij projecten rond immaterieel cultureel erfgoed
(Jaartallenleven, Reuzen, ...).
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
262
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000185
2014 - 2019
Blijvend inzetten op erfgoedcommunicatie en ontsluiting om een breed maatschappelijk draagvlak voor
cultureel erfgoed te creëren.
Actie
2014
2014000389
ERF
Uitgave
Ontvangst
17.000,00
0,00
Erfgoed
31/12/2014
Ontwikkelen van een visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed in Leuven. Implementatie van portaalsite,
erfgoedwebsites, sociale media ...
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
15.000,00
0,00
3.000,00
0,00
12.000,00
0,00
6130003000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
2014000815
ERF
2014001056
Erelonen en vergoedingen voor ontwerpen of studieopdrachten voor het ontwikkelen van een visie
rond online communicatie.
ERF
6150002000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Prestaties en onderhoud voor het ontwikkelen van een visie rond online communicatie.
Actie
2014
2014000392
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Project ontsluiting historische kerken.
Denise Vandevoort
Uitgave
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Directeur cultuur
2014000819
ERF
6130003000 6
0739-0200 U E
Ontvangst
2.000,00
Erelonen en vergoedingen voor ontwerpen en studieopdrachten.
2014000817
ERF
6150015000 6
0739-0200 U E
Drukwerken voor het project ontsluiting historische kerken.
263
2014
Actieplan:
Periode:
2014000186
2014 - 2019
Het voorzien van subsidies inzake erfgoed op basis van een reglement.
Actie
2014
2014000398
ERF
Uitgave
Ontvangst
25.000,00
0,00
Erfgoed
31/12/2014
Projecttoelagen met reglement projecten cultureel
erfgoed.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
2014000821
ERF
6494999000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Projecttoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed.
Subsidiereglement om organisaties in Leuven te stimuleren projecten cultureel erfgoed uit te werken.
Actie
2014
2014000400
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Reglement musea/archieven/erfgoedbib¿s met een kwaliteitslabel.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
Actie
2014
2014000800
CUL
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2014002049
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
De uitbouw van een Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur vormt de kern en motor van de
renovatie en herinrichting van de Norbertijnenabdij van het ´t Park, dat de stad tegen 2015 in fases
wil realiseren.
Actie
2014
2014000826
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001929
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed aan
collectiebeherende organisaties (musea en archieven) die over een kwaliteitslabel beschikken in
delen op lokaal niveau en subsidiëren.
264
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
Actieplan:
Periode:
2014000187
2014 - 2019
Het stadhuis ontvangt de Erfgoeddag en andere wisselende presentaties en tentoonstellingen. De
erfgoedcel ontwikkelt een visie en trajecten rond erfgoed, inspraak en cocreatie.
Actie
2014
2014000362
ARC
Uitgave
Ontvangst
23.000,00
0,00
Archief
31/12/2014
Erfgoeddag.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001062
ARC
6150002000 2
0113-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Erfgoeddag heeft een jaarlijks veranderlijk thema waarin het Leuvens erfgoed in de kijker gezet wordt.
Actie
2014
2014000530
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Erfgoeddag.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
14.000,00
0,00
Denise Vandevoort
800,00
0,00
Denise Vandevoort
1.200,00
0,00
650,00
0,00
Denise Vandevoort
350,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
8.000,00
0,00
2014000828
ERF
6126152000 6
0739-0200 U E
Ontvangst
Verzekering voor huur materieel of tentoongesteld materieel.
6130006000 6
0739-0200 U E
2014000823
ERF
2014000829
Uitnodigen van allerhande auteurs, sprekers, privepersonen voor het geven van lezingen,
begeleiding, voordrachten, organiseren van workshops...
ERF
6143001000 6 0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Onkosten voor onthaal van auteurs, bezoekers, genodigden.
2014000830
ERF
6143004000 6
0739-0200 U E
Allerhande uitgaven voor restaurant, broodjes, aankoop van drank...
2014000827
ERF
6143006000 6
0739-0200 U E
Publiciteit voor erfgoeddag.
2014000824
ERF
6150001000 6
0739-0200 U E
Aankoop van allerhande materiaal voor het organiseren van de erfgoeddag.
2014000825
ERF
6150002000 6
0739-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor het organiseren van de erfgoeddag.
2014000822
ERF
6150015000 6
0739-0200 U E
Drukwerk voor erfgoeddag.
Actie
2014
2014000538
ERF
Erfgoed
31/12/2014
Tentoonstellingen culturele archieven.
Denise Vandevoort
Uitgave
2014000832
ERF
6130003000 6
0739-0200 U E
Ontvangst
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
5.000,00
0,00
Directeur cultuur
Erelonen en vergoedingen voor ontwerpen en studieopdrachten.
2014000837
ERF
6143001000 6
0739-0200 U E
Onkosten voor onthaal van auteurs, bezoekers, genodigden...
2014000836
ERF
6150001000 6
0739-0200 U E
Allerhande aankopen voor workshops, tentoonstellingen...
2014000833
ERF
6150002000 6
0739-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor het organiseren van tentoonstellingen.
2014000831
ERF
6150015000 6
0739-0200 U E
Denise Vandevoort
Drukwerken voor tentoonstellingen.
265
266
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000031
De stad Leuven verder positioneren als een creatieve, gezellige en gastvrije stad
via (inter)nationaal relevante evenementen van grote kwaliteit en met wervende
kracht.
Indicatoren:
Aantal evenementen georganiseerd of ondersteund door de cel evenementen/jaar (OUTPUT)
Aantal deelnemers aan evenementen georganiseerd door de cel evenementen/jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
Totaal ontvangsten:
Saldo:
1.102.390,00 €
261.000,00 €
-841.390,00 €
267
2014
Actieplan:
Periode:
2014000127
2014 - 2019
De public relations blijven verzorgen en de (acties van) verenigingen ondersteunen.
Actie
2014
2014000041
COM
Uitgave
Ontvangst
336.140,00
145.000,00
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Herdenking van WOI.
Herdenking van WOI.
Dirk Vansina
Uitgave
Ontvangst
336.140,00
145.000,00
0,00
125.000,00
0,00
20.000,00
7.500,00
0,00
Dirk Vansina
328.640,00
0,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Directeur communicatie en stadsmarketing
1500000000 5
0520
O I
149_OVERIG
Dirk Vansina
2014002767
COM
2014002768
Subsidie "Evocatie wereldoorlog in de Beiaardtoren van de Universiteitsbibliotheek en ontsluiting
toren-project2011V05
O I
149_OVERIG
Dirk Vansina
COM 1500000000 5 0520
2014000080
Subsidie voor project Evocatie van de wereldoorlogen in de beiaardtoren van de
Universiteitsbibliotheek
COM 6150001000 5 0520
U E
Dirk Vansina
Wandeling WOI.
2014000081
COM
6494999000 6
0710
U E
Toelage projectvereniging martelaarsteden.
2014000094
COM
7409999000 5
0520
O E
Toelage Toerisme Vlaanderen herdenking WOI.
268
2014
Actieplan:
Periode:
2014000128
2014 - 2019
De zomerprogrammering van evenementen in de stad wordt geëvalueerd en bijgestuurd om te komen tot
een kwaliteitsvol en vernieuwend aanbod dat zowel Leuvenaars als een bovenlokaal publiek kan
aantrekken.
Actie
2014
2014000031
COM
Uitgave
Ontvangst
651.250,00
116.000,00
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Vernieuwen zomerprogrammatie.
Vernieuwen zomerprogrammatie.
Dirk Vansina
Directeur communicatie en stadsmarketing
2014000049
COM
6126152000 6
0712
U E
Dirk Vansina
Uitgave
Ontvangst
651.250,00
116.000,00
4.500,00
0,00
Verzekering materiaal (podia en klank- en lichtinstallaties) Beleuvenissen
2014000052
COM
6129999000 6
0712
U E
Dirk Vansina
250,00
0,00
U E
Dirk Vansina
4.500,00
0,00
Dirk Vansina
10.000,00
0,00
Dirk Vansina
126.000,00
0,00
Dirk Vansina
22.000,00
0,00
U E
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
U E
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
U E
Dirk Vansina
140.000,00
0,00
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
Dirk Vansina
30.000,00
0,00
Dirk Vansina
75.000,00
0,00
Dirk Vansina
230.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00
68.000,00
Verzekering franchise wagens Hergon
2014000042
COM
6130001000 6
0712
Hulpposten Rode Kruis Beleuvenissen
2014000043
COM
6130005000 6
0712
U E
Auteursrechten, Sabam/billijke vergoeding Beleuvenissen
2014000044
COM
6130006000 6
0712
U E
Uitkoopsommen artiesten Beleuvenissen
2014000045
COM
6143004000 6
0712
U E
Eten en drinken artiesten en personeel Beleuvenissen
2014000048
COM
6143005000 6
0712
Hotelkosten artiesten Beleuvenissen
2014000046
COM
6150001000 6
0712
T-Shirts personeel Beleuvenissen
2014000050
COM
6150004000 6
0712
Huur podia en muziekinstallaties Beleuvenissen
2014000051
COM
6150005000 6
0712
U E
Controle en keuring podia Beleuvenissen
2014000047
COM
6150007000 6
0712
U E
Inzetten van stewards voor Beleuvenissen
2014000059
COM
6150015000 6
0712
U E
Drukwerken, advertenties en ruilovereenkomsten Beleuvenissen
6494999000 6
0719
U E
2014000158
COM
2014000181
Aan de VZW Leuvenement (sinds 2012 omgevormd tot een extern verzelfstandigd agentschap ¿
EVA) wordt jaarlijks een toelage toegekend omdat deze vzw door de organisatie van talrijke
activiteiten bijdraagt tot de uitstraling van de stad.
COM 7450000000 6 0712
O E
Dirk Vansina
Inkomsten terrassen en standplaatsen Beleuvenissen
2014000180
COM
7460001000 6
0712
Dirk Vansina
O E
Sponsoring en inkomsten ruilovereenkomsten Beleuvenissen
269
2014
Actieplan:
Periode:
2014000129
2014 - 2019
Cultuur: Met grootschalige projecten inspelen op belangrijke historische gebeurtenissen voor Leuven
via Ku[n]ST Leuven.
Actie
2014
2014000625
CUL
Uitgave
Ontvangst
115.000,00
0,00
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage aan KUnST Leuven ter ondersteuning van het project Vesalius.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
2014002058
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
De vzw is een hecht samenwerkingsverband tussen de KU Leuven en de Leuvense hogescholen, de
stad Leuven en de culturele sector. Doel van de vzw is stadsbrede culturele projecten te initiëren en
ondersteunen. In een eerste groot project staat de figuur van Vesalius centraal (2014).
Actie
2014
2014000627
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage aan KUnST Leuven ter ondersteuning van het project Utopia.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014001832
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Werkingstoelage aan KUnST Leuven ter ondersteuning van het project Utopia.
Actie
2014
2014000695
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage leerstoel Veronique Vandekerchove.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
2014002050
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Ontvangst
Werkingstoelage leerstoel Veronique Vandekerchove. Tussen de stad en de KU Leuven werd voor
een periode van 3 jaar (2012-2014) een overeenkomst afgesloten om wetenschappelijk onderzoek te
verrichten inzake projecten die door Illuminare-Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst worden
georganiseerd of waaraan door hen medewerking wordt verleend.
Actie
2014
2014000878
CUL
Cultuur
31/12/2014
Werkingstoelage aan KUnST Leuven ter ondersteuning van het project Mei 68.
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
2014002057
CUL
6494999000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Werkingstoelage aan KUnST Leuven ter ondersteuning van het project Mei 68.
270
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Volgnummer
DOELSTELLING:
2014000036
De stad Leuven als toeristische leisure en meetingbestemming in de markt zetten
in binnen- en buitenland.
Indicatoren:
Aantal bezoekers van het luik toerisme van de website/jaar (IMPACT)
Aantal bezoekers aan de balie toerisme /jaar (IMPACT)
Aantal toeristische overnachtingen/jaar (IMPACT)
Aantal rondleidingen met gids gereserveerd via Toerisme Leuven/jaar (IMPACT)
Aantal dagtrips gereserveerd via Toerisme Leuven/jaar (IMPACT)
Aantal pers- en tradebezoeken/jaar (IMPACT)
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
839.517,00 €
Totaal ontvangsten:
241.940,00 €
Saldo:
-597.577,00 €
271
2014
Actieplan:
Periode:
2014000177
2014 - 2019
De intrinsieke toeristische aantrekkelijkheid van Leuven verhogen door het toeristisch aanbod uit te
diepen en uit te breiden met focus op eigen toeristische product- en profiellijnen.
Actie
2014
2014000080
COM
Uitgave
Ontvangst
466.317,00
70.000,00
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Ontsluiting religieus en universitair patrimonium en collecties via te concretiseren acties.
Ontsluiting religieus en universitair patrimonium en collecties via te concretiseren acties.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur communicatie en stadsmarketing
2014000202
COM
6130006000 5
Ontvangst
466.317,00
70.000,00
0520
U E
Dirk Vansina
3.200,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
500,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
5.200,00
0,00
0521
U E
Dirk Vansina
70.000,00
0,00
0520
O E
Dirk Vansina
0,00
70.000,00
0521
U I
Dirk Vansina
387.417,00
0,00
Productontwikkeling OMD
2014000215
COM
6143001000 5
Bedankingsevent OMD
2014000205
COM
6150015000 5
Marketingactie
2014000160
COM
6494999000 5
Toelage exploitatie toren.
2014000191
COM
7010003000 5
Toegangsgelden toren
2014002726
FB
2210000007 5
1461BOGEBO
Inrichten toren K.U.L.
272
2014
Actieplan:
Periode:
2014000178
2014 - 2019
Organiseren, stimuleren van en deelnemen aan toeristische partnerwerking/netwerking, zowel op lokaal
vlak als op bovenlokaal (nationaal en internationaal niveau.
Actie
2014
2014000078
COM
Uitgave
Ontvangst
46.800,00
0,00
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Verderzetten samenwerking Leuven en Vlaamse Kunststeden.
Verderzetten samenwerking Leuven en Vlaamse Kunststeden.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur communicatie en stadsmarketing
46.800,00
0,00
Dirk Vansina
1.800,00
0,00
Dirk Vansina
45.000,00
0,00
2014000206
COM
6150015000 5
0520
U E
Ontvangst
Marketing advertenties samenwerking kunststeden
2014000157
COM
6494999000 5
0521
U E
Toelage vzw Vlaamse Kunststeden en Toelage projecten in samenwerking met de Vlaamse
Kunststeden.
273
2014
Actieplan:
Periode:
2014000179
2014 - 2019
Uitbouwen van de meetingwerking van Toerisme Leuven
Actie
2014
2014000079
COM
Uitgave
Ontvangst
106.500,00
47.500,00
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Evalueren van de huidige samenwerkingsvorm Meeting Leuven en continueren van de dienstverlening.
Evalueren van de huidige samenwerkingsvorm Meeting Leuven en continueren van de dienstverlening.
Dirk Vansina
Uitgave
47.500,00
Dirk Vansina
0,00
2.500,00
Directeur communicatie en stadsmarketing
2014001451
COM
1500000000 5
0520
O I
149_OVERIG
Ontvangst
106.500,00
Toelage inrichting van het Meetinglokaal.
2014000216
COM
6143001000 5
0520
U E
Dirk Vansina
3.500,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
14.500,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
1.100,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
29.400,00
0,00
0521
U E
Dirk Vansina
50.000,00
0,00
0520
U I
Dirk Vansina
8.000,00
0,00
0520
O E
Dirk Vansina
0,00
45.000,00
Ontvangst pers&trade
2014000177
COM
6143002000 5
Deelname vakbeurzen
2014000178
COM
6150011000 5
Lidmaatschapsbijdrage
2014000176
COM
6150015000 5
Marketingactie
2014000159
COM
6494999000 5
Toelage Meeting Leuven.
2014002379
COM
6640000000 5
1490INVTOE
Inrichting Meeting lokaal.
2014000179
COM
7409999000 5
Bijdrage Meeting Leuven
274
2014
Actieplan:
Periode:
2014000189
2014 - 2019
Het efficiënt inzetten van zowel online als offline tools en het inspelen op internationale marketingtrends
en -tendensen om de stad toeristisch in de markt te zetten.
Actie
2014
2014000128
COM
Uitgave
Ontvangst
219.900,00
124.440,00
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Stadsbrede communicatie- en marketingacties.
Dirk Vansina
Uitgave
Ontvangst
155.700,00
124.440,00
Dirk Vansina
0,00
30.000,00
Dirk Vansina
0,00
3.000,00
Directeur communicatie en stadsmarketing
2014001447
COM
1500000000 5
0520
O I
149_OVERIG
Toelage Toerisme Vlaanderen ontwikkeling app. Vesalius
2014001446
COM
1500000000 5
0520
O I
149_OVERIG
0520
U E
Dirk Vansina
1.200,00
0,00
U E
Dirk Vansina
30.800,00
0,00
Toelage website Vesalius
2014000197
COM
6130002000 5
Externe beleidsopvolging SBP
2014000201
COM
6130006000 5
0520
Vertalingen, copywriting, vormgeving en fotografie.
2014000217
COM
6143001000 5
0520
U E
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
10.000,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
112.200,00
0,00
0520
O E
Dirk Vansina
0,00
91.440,00
Winterwandelingen
2014000324
COM
6150004000 5
Marketingactie
2014000203
COM
6150015000 5
Marketingacties
2014000196
COM
7409999000 5
Vesalius
Actie
2014
2014000129
COM
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Pers & Trade werking.
Dirk Vansina
Uitgave
Directeur communicatie en stadsmarketing
64.200,00
0,00
2014000198
COM
6130003000 5
Ontvangst
0520
U E
Dirk Vansina
3.200,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
10.000,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
18.000,00
0,00
Dirk Vansina
1.000,00
0,00
Media analyse
2014000213
COM
6143001000 5
Activiteiten pers- en trade
2014000208
COM
6143002000 5
Deelname/reis- en verblijfskosten vakbeurzen tradewerking
2014000210
COM
6143003000 5
0520
U E
Ontvangst pers&trade - relatiegeschenken
2014000211
COM
6143004000 5
0520
U E
Dirk Vansina
16.000,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
16.000,00
0,00
Ontvangst pers&trade
2014000212
COM
6143005000 5
Ontvangst pers&trade
275
276
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
277
278
Volgnummer
DOELSTELLING:
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Periode:
Prioritair:
2014 - 2019
N
Financiële middelen
Totaal uitgaven:
170.053.806,63 €
Totaal ontvangsten: 221.333.880,56 €
Saldo:
51.280.073,93 €
279
2014000043
2014
Actieplan:
Periode:
2014000021
2014 - 2019
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Uitgave
Ontvangst
170.053.806,63 221.333.880,56
Actie
2014
2014000001
PER
Personeel
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid lonen en wedden
Niet in doelstellingen opgenomen beleid lonen en wedden
Mohamed Ridouani
Uitgave
250.490,00
Mohamed Ridouani
80.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
672.135,00
0,00
Mohamed Ridouani
121.631,00
0,00
Mohamed Ridouani
9.248,00
0,00
Mohamed Ridouani
50.749,00
0,00
Mohamed Ridouani
27.017,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.342,00
0,00
Mohamed Ridouani
400.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
117.670,00
0,00
Mohamed Ridouani
739.641,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.209.497,00
0,00
726.907,00
0,00
Mohamed Ridouani
197.375,00
0,00
Mohamed Ridouani
47.520,00
0,00
Mohamed Ridouani
640.342,00
0,00
2.980.241,00
0,00
406.380,00
0,00
269.054,00
0,00
1.179.012,00
0,00
199.568,00
0,00
45.087,00
0,00
33.572,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.032.045,00
0,00
Mohamed Ridouani
495.746,00
0,00
446.478,00
0,00
Stadssecretaris
2014004305
PER
6139999000 2
0790
U E
Ontvangst
63.133.706,00
Andere erelonen en vergoedingen/Erediensten
2014002904
PER
6200010000 2
0100
U E
Bezoldigingen politiek personeel/Politieke organen
2014002899
PER
6200010000 2
0100
U E
Bezoldigingen politiek personeel/Politieke organen
2014002900
PER
6200020000 2
0100
U E
Vakantiegeld politiek personeel/Politieke organen
2014002905
PER
6200020000 2
0100
U E
Vakantiegeld politiek personeel/Politieke organen
2014002906
PER
6200030000 2
0100
U E
Eindejaarstoelage politiek personeel/Politieke organen
2014002901
PER
6200030000 2
0100
U E
Eindejaarstoelage politiek personeel/Politieke organen
2014002907
PER
6200040000 2
0100
U E
Presentiegelden van de gemeentemandatarissen/Politieke organen
2014002910
PER
6201010000 2
0100
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Politieke organen
2014002916
PER
6201010000 2
0110
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Secretariaat
2014002923
PER
6201010000 2
0111
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten
2014002930
PER
6201010000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming
2014002938
PER
6201010000 2
0113-0100 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Archief/Administratief archief
2014002945
PER
6201010000 2
0115
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Welzijn op het werk
2014002951
PER
6201010000 2
0119-0100 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
2014002957
PER
6201010000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Facility
2014002967
PER
6201010000 2
0119-0300 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Communicatie
2014002973
PER
6201010000 2
0119-0400 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Aankoop en uitleen
2014002979
PER
6201010000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014002987
PER
6201010000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014002993
PER
6201010000 2
0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014002999
PER
6201010000 2
0190-9999 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
2014003005
PER
6201010000 4
0200-0100 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud wegen
2014003014
PER
6201010000 4
0200-0200 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014003021
PER
6201010000 4
0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Wegen/Reiniging van wegen
280
2014003030
PER
6201010000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
223.913,00
0,00
1.157.269,00
0,00
335.630,00
0,00
172.014,00
0,00
Mohamed Ridouani
121.550,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.242.065,00
0,00
Mohamed Ridouani
158.508,00
0,00
Mohamed Ridouani
191.852,00
0,00
Mohamed Ridouani
265.802,00
0,00
Mohamed Ridouani
524.094,00
0,00
Mohamed Ridouani
359.870,00
0,00
Mohamed Ridouani
255.070,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.087.401,00
0,00
Mohamed Ridouani
787.012,00
0,00
Mohamed Ridouani
596.810,00
0,00
Mohamed Ridouani
484.792,00
0,00
Mohamed Ridouani
138.272,00
0,00
Mohamed Ridouani
36.619,00
0,00
Mohamed Ridouani
176.716,00
0,00
Mohamed Ridouani
275.765,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.254.612,00
0,00
Mohamed Ridouani
177.984,00
0,00
Mohamed Ridouani
76.748,00
0,00
Mohamed Ridouani
61.350,00
0,00
106.696,00
0,00
48.655,00
0,00
56.764,00
0,00
47.276,00
0,00
34.318,00
0,00
18.489,00
0,00
197.177,00
0,00
375.804,00
0,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
6201010000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014003039
PER
2014003047
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6201010000 4 0310-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014003056
PER
6201010000 4
0381
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Geïntegreerde milieuprojecten
2014003062
PER
6201010000 4
0390
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming
2014003069
PER
6201010000 3
0410
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Brandweer
2014003078
PER
6201010000 5
0500
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Handel en middenstand
2014003086
PER
6201010000 5
0510
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Nijverheid
2014003093
PER
6201010000 5
0520
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014003100
PER
6201010000 4
0600
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning
2014003108
PER
6201010000 4
0610
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling
2014003115
PER
6201010000 4
0629
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid
2014003122
PER
6201010000 4
0680
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Groene ruimte
2014003132
PER
6201010000 6
0701-0100 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014003140
PER
6201010000 6
0703
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003147
PER
6201010000 6
0709
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen
2014003154
PER
6201010000 6
0710
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden
2014003161
PER
6201010000 4
0720
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Monumentenzorg
2014003166
PER
6201010000 6
0739-0300 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014003173
PER
6201010000 6
0740-0100 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie
2014003181
PER
6201010000 6
0740-0200 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014003190
PER
6201010000 6
0740-0300 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Sport/Sportbeleid
2014003198
PER
6201010000 5
0750
U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003204
PER
6201010000 5
0820-0200 U E
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium
2014003210
PER
6201010000 5
0861
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het onderwijs
2014003216
PER
6201010000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014003221
PER
6201010000 5
0902
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014003227
PER
6201010000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
6201010000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014003234
PER
2014003241
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en
gelijkekansenbeleid
6201010000 5 0909-0300 U E
Mohamed Ridouani
PER
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
6201010000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014003247
PER
2014003254
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6201010000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Kinderopvang
281
2014003263
PER
6201010000 4
0990
U E
Mohamed Ridouani
218.944,00
0,00
Mohamed Ridouani
8.356,00
0,00
Mohamed Ridouani
50.108,00
0,00
Mohamed Ridouani
82.630,00
0,00
Mohamed Ridouani
52.962,00
0,00
Mohamed Ridouani
15.165,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.613,00
0,00
Mohamed Ridouani
46.462,00
0,00
224.632,00
0,00
28.060,00
0,00
17.932,00
0,00
84.670,00
0,00
15.151,00
0,00
3.143,00
0,00
2.553,00
0,00
Mohamed Ridouani
69.549,00
0,00
Mohamed Ridouani
36.502,00
0,00
Mohamed Ridouani
37.170,00
0,00
Mohamed Ridouani
19.626,00
0,00
84.338,00
0,00
24.576,00
0,00
12.486,00
0,00
Mohamed Ridouani
9.454,00
0,00
Mohamed Ridouani
388.061,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.446,00
0,00
Mohamed Ridouani
11.462,00
0,00
Mohamed Ridouani
19.473,00
0,00
Mohamed Ridouani
34.385,00
0,00
Mohamed Ridouani
21.647,00
0,00
Mohamed Ridouani
17.633,00
0,00
Mohamed Ridouani
150.930,00
0,00
Mohamed Ridouani
59.771,00
0,00
Bezoldigingen vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen
2014002911
PER
6201020000 2
0100
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Politieke organen
2014002917
PER
6201020000 2
0110
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Secretariaat
2014002924
PER
6201020000 2
0111
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten
2014002931
PER
6201020000 2
0112
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming
2014002939
PER
6201020000 2
0113-0100 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Archief/Administratief archief
2014002946
PER
6201020000 2
0115
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Welzijn op het werk
2014002952
PER
6201020000 2
0119-0100 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
2014002958
PER
6201020000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Facility
2014002968
PER
6201020000 2
0119-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Communicatie
2014002974
PER
6201020000 2
0119-0400 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Aankoop en uitleen
2014002980
PER
6201020000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014002988
PER
6201020000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014002994
PER
6201020000 2
0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014003000
PER
6201020000 2
0190-9999 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
2014003006
PER
6201020000 4
0200-0100 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud wegen
2014003015
PER
6201020000 4
0200-0200 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014003022
PER
6201020000 4
0200-0300 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Wegen/Reiniging van wegen
2014003031
PER
6201020000 4
0300-0100 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
6201020000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014003040
PER
2014003048
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6201020000 4 0310-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014003057
PER
6201020000 4
0381
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Geïntegreerde milieuprojecten
2014003063
PER
6201020000 4
0390
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming
2014003070
PER
6201020000 3
0410
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Brandweer
2014003079
PER
6201020000 5
0500
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Handel en middenstand
2014003087
PER
6201020000 5
0510
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Nijverheid
2014003094
PER
6201020000 5
0520
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014003101
PER
6201020000 4
0600
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning
2014003109
PER
6201020000 4
0610
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling
2014003116
PER
6201020000 4
0629
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid
2014003123
PER
6201020000 4
0680
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Groene ruimte
2014003133
PER
6201020000 6
0701-0100 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/30 CC
282
2014003141
PER
6201020000 6
0703
U E
Mohamed Ridouani
36.728,00
0,00
Mohamed Ridouani
34.463,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.071,00
0,00
Mohamed Ridouani
13.984,00
0,00
Mohamed Ridouani
21.458,00
0,00
Mohamed Ridouani
88.901,00
0,00
Mohamed Ridouani
12.633,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.107,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.635,00
0,00
7.785,00
0,00
4.316,00
0,00
1.199,00
0,00
2.854,00
0,00
1.406,00
0,00
12.022,00
0,00
28.234,00
0,00
Mohamed Ridouani
15.939,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.576,00
0,00
Mohamed Ridouani
40.709,00
0,00
Mohamed Ridouani
68.651,00
0,00
40.250,00
0,00
10.303,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.468,00
0,00
Mohamed Ridouani
34.764,00
0,00
184.069,00
0,00
21.230,00
0,00
15.418,00
0,00
68.928,00
0,00
12.312,00
0,00
2.406,00
0,00
2.115,00
0,00
69.264,00
0,00
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003148
PER
6201020000 6
0709
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen
2014003155
PER
6201020000 6
0710
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden
2014003167
PER
6201020000 6
0739-0300 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014003174
PER
6201020000 6
0740-0100 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie
2014003182
PER
6201020000 6
0740-0200 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014003191
PER
6201020000 6
0740-0300 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Sport/Sportbeleid
2014003199
PER
6201020000 5
0750
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003205
PER
6201020000 5
0820-0200 U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium
2014003211
PER
6201020000 5
0861
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het onderwijs
2014003222
PER
6201020000 5
0902
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014003228
PER
6201020000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
6201020000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014003235
PER
2014003242
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en
gelijkekansenbeleid
PER
6201020000 5 0909-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
6201020000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014003248
PER
2014003255
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6201020000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Kinderopvang
2014003264
PER
6201020000 4
0990
U E
Vakantiegeld vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen
2014002912
PER
6201030000 2
0100
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Politieke organen
2014002918
PER
6201030000 2
0110
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Secretariaat
2014002925
PER
6201030000 2
0111
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten
2014002932
PER
6201030000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming
2014002940
PER
6201030000 2
0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Archief/Administratief archief
2014002947
PER
6201030000 2
0115
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Welzijn op het werk
2014002953
PER
6201030000 2
0119-0100 U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
2014002959
PER
6201030000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Facility
2014002969
PER
6201030000 2
0119-0300 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Communicatie
2014002975
PER
6201030000 2
0119-0400 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige algemene diensten/Aankoop en uitleen
2014002981
PER
6201030000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014002989
PER
6201030000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014002995
PER
6201030000 2
0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014003001
PER
6201030000 2
0190-9999 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
2014003007
PER
6201030000 4
0200-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud wegen
283
2014003016
PER
6201030000 4
0200-0200 U E
Mohamed Ridouani
27.839,00
0,00
31.903,00
0,00
16.731,00
0,00
73.138,00
0,00
22.558,00
0,00
9.319,00
0,00
6.369,00
0,00
Mohamed Ridouani
299.058,00
0,00
Mohamed Ridouani
8.445,00
0,00
Mohamed Ridouani
9.923,00
0,00
Mohamed Ridouani
16.363,00
0,00
Mohamed Ridouani
29.962,00
0,00
Mohamed Ridouani
17.738,00
0,00
Mohamed Ridouani
15.122,00
0,00
Mohamed Ridouani
139.565,00
0,00
Mohamed Ridouani
47.273,00
0,00
Mohamed Ridouani
38.442,00
0,00
Mohamed Ridouani
25.660,00
0,00
7.546,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.848,00
0,00
Mohamed Ridouani
11.715,00
0,00
Mohamed Ridouani
15.870,00
0,00
Mohamed Ridouani
85.396,00
0,00
Mohamed Ridouani
9.916,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.229,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.711,00
0,00
6.074,00
0,00
2.497,00
0,00
2.702,00
0,00
2.462,00
0,00
1.881,00
0,00
1.101,00
0,00
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014003023
PER
6201030000 4
0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Wegen/Reiniging van wegen
2014003032
PER
6201030000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
6201030000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014003041
PER
2014003049
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig
ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6201030000 4 0310-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014003058
PER
6201030000 4
0381
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Geïntegreerde milieuprojecten
2014003064
PER
6201030000 4
0390
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming
2014003071
PER
6201030000 3
0410
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Brandweer
2014003080
PER
6201030000 5
0500
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Handel en middenstand
2014003088
PER
6201030000 5
0510
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Nijverheid
2014003095
PER
6201030000 5
0520
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014003102
PER
6201030000 4
0600
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning
2014003110
PER
6201030000 4
0610
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling
2014003117
PER
6201030000 4
0629
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid
2014003124
PER
6201030000 4
0680
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Groene ruimte
2014003134
PER
6201030000 6
0701-0100 U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014003142
PER
6201030000 6
0703
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003149
PER
6201030000 6
0709
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen
2014003156
PER
6201030000 6
0710
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden
2014003162
PER
6201030000 4
0720
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Monumentenzorg
2014003168
PER
6201030000 6
0739-0300 U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014003175
PER
6201030000 6
0740-0100 U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie
2014003183
PER
6201030000 6
0740-0200 U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014003192
PER
6201030000 6
0740-0300 U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Sport/Sportbeleid
2014003200
PER
6201030000 5
0750
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003206
PER
6201030000 5
0820-0200 U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium
2014003212
PER
6201030000 5
0861
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het onderwijs
2014003217
PER
6201030000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014003223
PER
6201030000 5
0902
Mohamed Ridouani
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014003229
PER
6201030000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
6201030000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014003236
PER
2014003243
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en
gelijkekansenbeleid
PER
6201030000 5 0909-0300 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
284
6201030000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
10.551,00
0,00
20.590,00
0,00
Mohamed Ridouani
15.416,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.535.039,00
0,00
4.153,00
0,00
2014003249
PER
2014003256
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere
overige verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6201030000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Kinderopvang
2014003265
PER
6201030000 4
0990
U E
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen
2014003072
PER
6201040000 3
0410
U E
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdag-zondagprestaties/Brandweer
6201040000 5
0500
U E
Mohamed Ridouani
2014003081
PER
2014003135
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdag-zondagprestaties/Handel en
middenstand
Mohamed Ridouani
PER
6201040000 6 0701-0100 U E
10.508,00
0,00
2014003176
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdagzondagprestaties/Cultuurcentrum/30 CC
Mohamed Ridouani
PER
6201040000 6 0740-0100 U E
1.544,00
0,00
2014003184
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdagzondagprestaties/Sport/Sportpromotie
Mohamed Ridouani
PER
6201040000 6 0740-0200 U E
53.259,00
0,00
2014002919
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdagzondagprestaties/Sport/Sportaccomodatie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 2 0110
2.528,00
0,00
2014002926
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Secretariaat
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 2 0111
694,00
0,00
2014002933
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Fiscale en financiële diensten
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 2 0112
857,00
0,00
2014002941
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Personeelsdienst en vorming
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 2 0113-0100 U E
2.631,00
0,00
2014002960
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Archief/Administratief archief
PER
6201050000 2 0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
29.566,00
0,00
2014002982
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Overige algemene diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 2 0130-0100 U E
160,00
0,00
2014003008
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Administratieve dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 4 0200-0100 U E
20.378,00
0,00
2014003024
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Wegen/Onderhoud wegen
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 4 0200-0300 U E
5.503,00
0,00
2014003033
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Wegen/Reiniging van wegen
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 4 0300-0100 U E
5.603,00
0,00
2014003042
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 4 0300-9999 U E
13.373,00
0,00
2014003050
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 4 0310-0100 U E
1.350,00
0,00
2014003073
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 3 0410
140.959,00
0,00
2014003082
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Brandweer
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 5 0500
1.547,00
0,00
2014003089
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Handel en middenstand
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 5 0510
610,00
0,00
2014003096
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Nijverheid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 5 0520
2.171,00
0,00
2014003125
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Toerisme - Onthaal en promotie
U E
PER
6201050000 4 0680
Mohamed Ridouani
3.577,00
0,00
2014003136
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Groene ruimte
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 6 0701-0100 U E
2.622,00
0,00
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Cultuurcentrum/30 CC
285
2014003143
PER
859,00
0,00
2014003150
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Openbare bibliotheken
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 6 0709
6201050000 6
260,00
0,00
2014003157
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Overige culturele instellingen
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 6 0710
17.337,00
0,00
2014003177
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Feesten en plechtigheden
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 6 0740-0100 U E
354,00
0,00
2014003185
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Sport/Sportpromotie
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 6 0740-0200 U E
1.366,00
0,00
2014003193
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Sport/Sportaccomodatie
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 6 0740-0300 U E
2.641,00
0,00
2014003230
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Sport/Sportbeleid
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 5 0909-0100 U E
182,00
0,00
2014003237
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 5 0909-0200 U E
763,00
0,00
2014003250
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 5 0909-9999 U E
4.596,00
0,00
2014003257
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal
beleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 5 0945
5.118,00
0,00
2014003266
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Kinderopvang
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201050000 4 0990
81,00
0,00
2014002961
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Begraafplaatsen
PER
6201060000 2 0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
27.714,00
0,00
2014003009
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage/Overige algemene
diensten/Facility
PER
6201060000 4 0200-0100 U E
Mohamed Ridouani
22.146,00
0,00
15.159,00
0,00
0703
U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage/Wegen/Onderhoud wegen
2014003025
PER
6201060000 4
0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage/Wegen/Reiniging van wegen
2014003034
PER
17.054,00
0,00
2014003043
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6201060000 4 0300-9999 U E
6201060000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
24.613,00
0,00
2014003051
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6201060000 4 0310-0100 U E
18.251,00
0,00
2014003126
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage/Beheer van regen- en
afvalwater/Onderhoud
PER
6201060000 4 0680
U E
Mohamed Ridouani
13.187,00
0,00
1.544,00
0,00
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage/Groene ruimte
2014003258
PER
6201060000 5
0945
U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage/Kinderopvang
2014002962
PER
Mohamed Ridouani
25,00
0,00
2014003010
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage/Overige algemene
diensten/Facility
PER
6201070000 4 0200-0100 U E
Mohamed Ridouani
6201070000 2
0119-0200 U E
356,00
0,00
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage/Wegen/Onderhoud wegen
2014003035
PER
178,00
0,00
2014003052
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6201070000 4 0310-0100 U E
6201070000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
4.899,00
0,00
2014003118
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage/Beheer van regen- en
afvalwater/Onderhoud
PER
6201070000 4 0629
U E
Mohamed Ridouani
3.349,00
0,00
2.622,00
0,00
161,00
0,00
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage/Overig woonbeleid
2014003127
PER
6201070000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage/Groene ruimte
2014003169
PER
6201070000 6
0739-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage/Overig kunst- en
cultuurbeleid/Botanische tuin
286
2014003267
PER
6201070000 4
0990
U E
Mohamed Ridouani
3.838,00
0,00
Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage/Begraafplaatsen
2014002934
PER
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
2014002963
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Personeelsdienst en vorming
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 2 0119-0200 U E
6201080000 2
200,00
0,00
2014002983
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Overige algemene diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 2 0130-0100 U E
209,00
0,00
2014003017
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Administratieve dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 4 0200-0200 U E
100,00
0,00
2014003026
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 4 0200-0300 U E
200,00
0,00
2014003065
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Wegen/Reiniging van wegen
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 4 0390
100,00
0,00
2014003074
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Overige milieubescherming
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 3 0410
900,00
0,00
2014003103
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Brandweer
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 4 0600
100,00
0,00
2014003128
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Ruimtelijke planning
U E
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 4 0680
100,00
0,00
2014003186
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Groene ruimte
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 6 0740-0200 U E
100,00
0,00
2014003194
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Sport/Sportaccomodatie
Mohamed Ridouani
PER
6201080000 6 0740-0300 U E
100,00
0,00
2014003259
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Sport/Sportbeleid
Mohamed Ridouani
U E
PER
6201080000 5 0945
200,00
0,00
2014003325
Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Kinderopvang
PER
6202010000 2 0110
U E
Mohamed Ridouani
33.004,00
0,00
54.028,00
0,00
29.781,00
0,00
36.978,00
0,00
206.376,00
0,00
81.289,00
0,00
34.626,00
0,00
18.935,00
0,00
23.165,00
0,00
0112
U E
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Secretariaat
2014003331
PER
6202010000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Personeelsdienst en vorming
2014003337
PER
6202010000 2
0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Archief/Administratief archief
2014003343
PER
6202010000 2
0119-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
2014003349
PER
6202010000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility
2014003356
PER
6202010000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014003362
PER
6202010000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014003368
PER
6202010000 4
0200-0200 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014003374
PER
6202010000 4
0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Wegen/Reiniging van wegen
2014003380
PER
23.873,00
0,00
2014003387
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk
afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6202010000 4 0300-9999 U E
6202010000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
203.751,00
0,00
2014003394
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk
afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6202010000 4 0310-0100 U E
Mohamed Ridouani
23.185,00
0,00
24.724,00
0,00
32.177,00
0,00
201.787,00
0,00
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014003400
PER
6202010000 3
0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014003406
PER
6202010000 5
0520
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014003412
PER
6202010000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Groene ruimte
287
2014003418
PER
6202010000 6
0740-0200 U E
Mohamed Ridouani
80.020,00
0,00
24.117,00
0,00
Mohamed Ridouani
409.557,00
0,00
Mohamed Ridouani
24.133,00
0,00
26.063,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.510,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.108,00
0,00
2.240,00
0,00
2.812,00
0,00
14.738,00
0,00
6.704,00
0,00
2.633,00
0,00
1.440,00
0,00
1.297,00
0,00
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014003425
PER
6202010000 6
0740-0300 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Sport/Sportbeleid
2014003431
PER
6202010000 5
0945
U E
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Kinderopvang
2014003439
PER
6202010000 5
0959
U E
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Overige verrichting betreffende ouderen
2014003445
PER
6202010000 4
0990
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel/Begraafplaatsen
2014003326
PER
6202020000 2
0110
U E
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Secretariaat
2014003332
PER
6202020000 2
0112
U E
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Personeelsdienst en vorming
2014003338
PER
6202020000 2
0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Archief/Administratief archief
2014003344
PER
6202020000 2
0119-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
2014003350
PER
6202020000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility
2014003357
PER
6202020000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014003363
PER
6202020000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014003369
PER
6202020000 4
0200-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014003375
PER
6202020000 4
Mohamed Ridouani
0200-0300 U E
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Wegen/Reiniging van wegen
2014003381
PER
1.362,00
0,00
2014003388
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk
afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6202020000 4 0300-9999 U E
6202020000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
15.789,00
0,00
2014003395
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk
afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6202020000 4 0310-0100 U E
Mohamed Ridouani
729,00
0,00
1.880,00
0,00
2.447,00
0,00
Mohamed Ridouani
8.362,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.085,00
0,00
1.474,00
0,00
Mohamed Ridouani
31.027,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.835,00
0,00
1.982,00
0,00
2.101,00
0,00
3.476,00
0,00
2.036,00
0,00
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014003401
PER
6202020000 3
0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014003407
PER
6202020000 5
0520
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014003413
PER
6202020000 4
0680
U E
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Groene ruimte
2014003419
PER
6202020000 6
0740-0200 U E
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014003426
PER
6202020000 6
0740-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Sport/Sportbeleid
2014003432
PER
6202020000 5
0945
U E
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Kinderopvang
2014003440
PER
6202020000 5
0959
U E
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Overige verrichting betreffende ouderen
2014003446
PER
6202020000 4
0990
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel/Begraafplaatsen
2014003327
PER
6202030000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Secretariaat
2014003333
PER
6202030000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Personeelsdienst en vorming
2014003339
PER
6202030000 2
0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Archief/Administratief archief
2014003345
PER
Mohamed Ridouani
2.201,00
0,00
2014003351
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Overige algemene
diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6202030000 2 0119-0200 U E
6202030000 2
0119-0100 U E
14.703,00
0,00
2014003358
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Overige algemene
diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6202030000 2 0130-0100 U E
4.971,00
0,00
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Bevolking
288
2014003364
PER
Mohamed Ridouani
2.142,00
0,00
2014003370
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Burgerlijke stand
Mohamed Ridouani
PER
6202030000 4 0200-0200 U E
6202030000 2
0130-0200 U E
1.112,00
0,00
2014003376
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg
wegen
PER
6202030000 4 0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
1.855,00
0,00
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Wegen/Reiniging van wegen
2014003382
PER
1.870,00
0,00
2014003389
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6202030000 4 0300-9999 U E
6202030000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
15.160,00
0,00
2014003396
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6202030000 4 0310-0100 U E
1.855,00
0,00
2014003402
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Beheer van regen- en
afvalwater/Onderhoud
PER
6202030000 3 0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
1.638,00
0,00
1.827,00
0,00
16.498,00
0,00
6.596,00
0,00
1.876,00
0,00
26.348,00
0,00
1.370,00
0,00
1.925,00
0,00
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014003408
PER
6202030000 5
0520
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014003414
PER
6202030000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Groene ruimte
2014003420
PER
6202030000 6
0740-0200 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014003427
PER
6202030000 6
0740-0300 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Sport/Sportbeleid
2014003433
PER
6202030000 5
0945
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Kinderopvang
6202030000 5
0959
U E
2014003441
PER
2014003447
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Overige verrichting betreffende
ouderen
PER
6202030000 4 0990
U E
Mohamed Ridouani
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel/Begraafplaatsen
2014003421
PER
Mohamed Ridouani
1.926,00
0,00
2014003352
Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - nacht-zaterdagzondagprestaties/Sport/Sportaccomodatie
Mohamed Ridouani
PER
6202050000 2 0119-0200 U E
6202040000 6
0740-0200 U E
60,00
0,00
2014003390
Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage toeslag bijzondere prestaties/Overige algemene diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6202050000 4 0300-9999 U E
496,00
0,00
2014003434
Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage toeslag bijzondere prestaties/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval
U E
Mohamed Ridouani
PER
6202050000 5 0945
76,00
0,00
2014003435
Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage toeslag bijzondere prestaties/Kinderopvang
PER
6202060000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
1.881,00
0,00
29,00
0,00
161,00
0,00
Mohamed Ridouani
263.623,00
0,00
Mohamed Ridouani
248.851,00
0,00
Mohamed Ridouani
57.769,00
0,00
Mohamed Ridouani
51.347,00
0,00
Mohamed Ridouani
43.666,00
0,00
366.941,00
0,00
149.989,00
0,00
235.853,00
0,00
Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - permanentietoelage/Kinderopvang
6202070000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
2014003383
PER
2014003448
Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - gevarentoelage/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/Garage
PER
6202070000 4 0990
U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - gevarentoelage/Begraafplaatsen
2014004031
PER
6203010000 2
0100
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Politieke organen
2014004037
PER
6203010000 2
0110
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Secretariaat
2014004043
PER
6203010000 2
0111
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Fiscale en financiële diensten
2014004048
PER
6203010000 2
0113-0100 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Archief/Administratief archief
2014004054
PER
6203010000 2
0119-0100 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
2014004060
PER
6203010000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility
2014004066
PER
6203010000 2
0119-0300 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige algemene diensten/Communicatie
2014004072
PER
6203010000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
289
2014004078
PER
6203010000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
28.480,00
0,00
96.223,00
0,00
Mohamed Ridouani
99.612,00
0,00
Mohamed Ridouani
98.124,00
0,00
Mohamed Ridouani
597.509,00
0,00
Mohamed Ridouani
707.588,00
0,00
352.174,00
0,00
141.060,00
0,00
555.794,00
0,00
Bezoldigingen contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014004084
PER
6203010000 2
0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014004091
PER
6203010000 4
0200-0100 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Wegen/Onderhoud wegen
2014004097
PER
6203010000 4
0200-0200 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014004103
PER
6203010000 4
0200-0300 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Wegen/Reiniging van wegen
6203010000 4
0300-9999 U E
2014004112
PER
2014004120
Bezoldigingen contractueel personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6203010000 3 0410
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Brandweer
2014004128
PER
6203010000 3
0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014004135
PER
6203010000 3
0480-0300 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Gemeenschapswachten
2014004142
PER
Mohamed Ridouani
278.145,00
0,00
2014004148
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige elementen van openbare orde en
veiligheid/Alternatieve maatregelen
PER
6203010000 5 0500
U E
Mohamed Ridouani
6203010000 3
0490-0100 U E
24.724,00
0,00
Mohamed Ridouani
41.438,00
0,00
Mohamed Ridouani
203.261,00
0,00
Mohamed Ridouani
57.451,00
0,00
Mohamed Ridouani
172.613,00
0,00
Mohamed Ridouani
18.588,00
0,00
Mohamed Ridouani
668.997,00
0,00
Mohamed Ridouani
77.383,00
0,00
Mohamed Ridouani
188.848,00
0,00
Mohamed Ridouani
350.768,00
0,00
Mohamed Ridouani
71.142,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.252,00
0,00
Mohamed Ridouani
41.438,00
0,00
24.603,00
0,00
Mohamed Ridouani
362.508,00
0,00
Mohamed Ridouani
82.400,00
0,00
36.000,00
0,00
27.052,00
0,00
2.760,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.295.753,00
0,00
Mohamed Ridouani
27.571,00
0,00
Mohamed Ridouani
19.967,00
0,00
Bezoldigingen contractueel personeel/Handel en middenstand
2014004154
PER
6203010000 5
0510
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Nijverheid
2014004159
PER
6203010000 5
0520
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014004166
PER
6203010000 5
0550
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Werkgelegenheid
2014004173
PER
6203010000 4
0600
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Ruimtelijke planning
2014004180
PER
6203010000 4
0629
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Overig woonbeleid
2014004187
PER
6203010000 4
0680
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Groene ruimte
2014004195
PER
6203010000 6
0701-0100 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014004204
PER
6203010000 6
0701-9999 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Cultuurcentrum/Overig cultuurcentrum
2014004209
PER
6203010000 6
0703
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014004216
PER
6203010000 6
0719
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige evenementen
2014004221
PER
6203010000 4
0720
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Monumentenzorg
2014004226
PER
6203010000 6
0739-0200 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014004232
PER
6203010000 6
0739-0300 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014004238
PER
6203010000 6
0740-0200 U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014004246
PER
6203010000 5
0801
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Buitengewoon kleuteronderwijs
2014004252
PER
6203010000 5
0820-0100 U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Academie
6203010000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014004257
PER
2014004263
Bezoldigingen contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en
gelijkekansenbeleid
PER
6203010000 5 0911
U E
Mohamed Ridouani
Bezoldigingen contractueel personeel/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
2014004267
PER
6203010000 5
0945
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Kinderopvang
2014004276
PER
6203010000 4
0990
U E
Bezoldigingen contractueel personeel/Begraafplaatsen
2014004032
PER
6203020000 2
0100
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Politieke organen
290
2014004038
PER
6203020000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
10.507,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.245,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.932,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.194,00
0,00
17.818,00
0,00
14.797,00
0,00
13.733,00
0,00
1.985,00
0,00
6.833,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.743,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.143,00
0,00
Mohamed Ridouani
41.746,00
0,00
Mohamed Ridouani
50.021,00
0,00
27.730,00
0,00
7.802,00
0,00
54.274,00
0,00
20.867,00
0,00
1.880,00
0,00
13.427,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.328,00
0,00
Mohamed Ridouani
11.659,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.410,00
0,00
Mohamed Ridouani
35.989,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.848,00
0,00
Mohamed Ridouani
13.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
21.157,00
0,00
Mohamed Ridouani
8.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.631,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.151,00
0,00
1.871,00
0,00
Mohamed Ridouani
25.267,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.966,00
0,00
Vakantiegeld contractueel personeel/Secretariaat
2014004044
PER
6203020000 2
0111
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Fiscale en financiële diensten
2014004049
PER
6203020000 2
0113-0100 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Archief/Administratief archief
2014004055
PER
6203020000 2
0119-0100 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
2014004061
PER
6203020000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility
2014004067
PER
6203020000 2
0119-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige algemene diensten/Communicatie
2014004073
PER
6203020000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014004079
PER
6203020000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014004085
PER
6203020000 2
0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014004092
PER
6203020000 4
0200-0100 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Wegen/Onderhoud wegen
2014004098
PER
6203020000 4
0200-0200 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014004104
PER
6203020000 4
0200-0300 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Wegen/Reiniging van wegen
6203020000 4
0300-9999 U E
2014004113
PER
2014004121
Vakantiegeld contractueel personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6203020000 3 0410
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Brandweer
2014004129
PER
6203020000 3
0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014004136
PER
6203020000 3
0480-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Gemeenschapswachten
6203020000 3
0490-0100 U E
Mohamed Ridouani
2014004143
PER
2014004149
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Alternatieve
maatregelen
PER
6203020000 5 0500
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Handel en middenstand
2014004160
PER
6203020000 5
0520
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014004167
PER
6203020000 5
0550
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Werkgelegenheid
2014004174
PER
6203020000 4
0600
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Ruimtelijke planning
2014004181
PER
6203020000 4
0629
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Overig woonbeleid
2014004188
PER
6203020000 4
0680
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Groene ruimte
2014004196
PER
6203020000 6
0701-0100 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014004205
PER
6203020000 6
0701-9999 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Cultuurcentrum/Overig cultuurcentrum
2014004210
PER
6203020000 6
0703
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014004217
PER
6203020000 6
0719
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige evenementen
2014004222
PER
6203020000 4
0720
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Monumentenzorg
2014004227
PER
6203020000 6
0739-0200 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014004233
PER
6203020000 6
0739-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014004239
PER
6203020000 6
0740-0200 U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014004247
PER
6203020000 5
0801
U E
Vakantiegeld contractueel personeel/Buitengewoon kleuteronderwijs
291
2014004253
PER
6203020000 5
0820-0100 U E
Mohamed Ridouani
1.900,00
0,00
1.886,00
0,00
86.713,00
0,00
Mohamed Ridouani
13.612,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.460,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.993,00
0,00
3.830,00
0,00
2.530,00
0,00
21.120,00
0,00
8.687,00
0,00
15.826,00
0,00
1.986,00
0,00
4.712,00
0,00
7.582,00
0,00
6.443,00
0,00
46.136,00
0,00
49.965,00
0,00
18.057,00
0,00
7.699,00
0,00
58.991,00
0,00
Vakantiegeld contractueel personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Academie
6203020000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014004258
PER
2014004268
Vakantiegeld contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en
gelijkekansenbeleid
PER
6203020000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
Vakantiegeld contractueel personeel/Kinderopvang
2014004033
PER
6203030000 2
0100
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Politieke organen
2014004039
PER
6203030000 2
0110
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Secretariaat
2014004045
PER
6203030000 2
0111
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Fiscale en financiële diensten
2014004050
PER
6203030000 2
0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Archief/Administratief archief
2014004056
PER
6203030000 2
0119-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
2014004062
PER
6203030000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige algemene diensten/Facility
2014004068
PER
6203030000 2
0119-0300 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige algemene diensten/Communicatie
2014004074
PER
6203030000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014004080
PER
6203030000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014004086
PER
6203030000 2
0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014004093
PER
6203030000 4
0200-0100 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Wegen/Onderhoud wegen
2014004099
PER
6203030000 4
0200-0200 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014004105
PER
6203030000 4
0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Wegen/Reiniging van wegen
6203030000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004114
PER
2014004122
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig
ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6203030000 3 0410
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Brandweer
2014004130
PER
6203030000 3
0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014004137
PER
6203030000 3
0480-0300 U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Gemeenschapswachten
2014004144
PER
Mohamed Ridouani
15.902,00
0,00
2014004150
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige elementen van openbare orde en
veiligheid/Alternatieve maatregelen
PER
6203030000 5 0500
U E
Mohamed Ridouani
6203030000 3
0490-0100 U E
1.638,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.314,00
0,00
Mohamed Ridouani
11.015,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.529,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.085,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.229,00
0,00
Mohamed Ridouani
49.448,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.763,00
0,00
Mohamed Ridouani
25.963,00
0,00
Mohamed Ridouani
528,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.314,00
0,00
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Handel en middenstand
2014004155
PER
6203030000 5
0510
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Nijverheid
2014004161
PER
6203030000 5
0520
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014004168
PER
6203030000 5
0550
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Werkgelegenheid
2014004175
PER
6203030000 4
0600
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Ruimtelijke planning
2014004182
PER
6203030000 4
0629
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overig woonbeleid
2014004189
PER
6203030000 4
0680
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Groene ruimte
2014004197
PER
6203030000 6
0701-0100 U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014004211
PER
6203030000 6
0703
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014004223
PER
6203030000 4
0720
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Monumentenzorg
2014004228
PER
6203030000 6
0739-0200 U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
292
2014004234
PER
6203030000 6
0739-0300 U E
Mohamed Ridouani
1.888,00
0,00
Mohamed Ridouani
29.089,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.705,00
0,00
1.444,00
0,00
90.563,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.963,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.442,00
0,00
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014004240
PER
6203030000 6
0740-0200 U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014004248
PER
6203030000 5
0801
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Buitengewoon kleuteronderwijs
6203030000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014004259
PER
2014004269
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en
gelijkekansenbeleid
PER
6203030000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Kinderopvang
2014004277
PER
6203030000 4
0990
U E
Eindejaarstoelage contractueel personeel/Begraafplaatsen
2014004123
PER
6203040000 3
0410
U E
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - nacht-zaterdag-zondagprestaties/Brandweer
2014004198
PER
Mohamed Ridouani
2.392,00
0,00
2014004241
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - nacht-zaterdagzondagprestaties/Cultuurcentrum/30 CC
PER
6203040000 6 0740-0200 U E
6203040000 6
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
12.936,00
0,00
2014004087
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - nacht-zaterdagzondagprestaties/Sport/Sportaccomodatie
PER
6203050000 2 0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
69,00
0,00
2014004106
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 4 0200-0300 U E
5.013,00
0,00
2014004115
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Wegen/Reiniging van wegen
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 4 0300-9999 U E
4.086,00
0,00
2014004124
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 3 0410
26,00
0,00
2014004138
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Brandweer
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 3 0480-0300 U E
239,00
0,00
2014004162
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Bestuurlijke preventie/Gemeenschapswachten
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 5 0520
754,00
0,00
2014004169
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Toerisme - Onthaal en promotie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 5 0550
153,00
0,00
2014004199
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Werkgelegenheid
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 6 0701-0100 U E
201,00
0,00
2014004212
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Cultuurcentrum/30 CC
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 6 0703
80,00
0,00
2014004242
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Openbare bibliotheken
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 6 0740-0200 U E
183,00
0,00
2014004270
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Sport/Sportaccomodatie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203050000 5 0945
79,00
0,00
2014004271
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstoringstoelage - toeslag bijzondere
prestaties/Kinderopvang
PER
6203060000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
1.171,00
0,00
417,00
0,00
772,00
0,00
2,00
0,00
7.000,00
0,00
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - permanentietoelage/Kinderopvang
2014004107
PER
6203070000 4
0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - gevarentoelage/Wegen/Reiniging van wegen
2014004183
PER
6203070000 4
0629
U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - gevarentoelage/Overig woonbeleid
2014004190
PER
6203070000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Vergoedingen prestaties contractueel personeel - gevarentoelage/Groene ruimte
2014004281
PER
6203080000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
sociale vergoedingen contractueel personeel (geschenkencheques, begrafenisvergoeding ...)
2014004108
PER
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
2014004116
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Wegen/Reiniging van wegen
Mohamed Ridouani
PER
6203080000 4 0300-9999 U E
100,00
0,00
6203080000 4
0200-0300 U E
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken
van huishoudelijk afval
293
2014004131
PER
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
2014004176
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Bestuurlijke preventie/Preventie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203080000 4 0600
6203080000 3
0480-0200 U E
100,00
0,00
2014004191
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Ruimtelijke planning
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203080000 4 0680
334,00
0,00
2014004200
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Groene ruimte
Mohamed Ridouani
PER
6203080000 6 0701-0100 U E
100,00
0,00
2014004272
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Cultuurcentrum/30 CC
U E
Mohamed Ridouani
PER
6203080000 5 0945
700,00
0,00
2014002902
Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, geschenkencheque,
begrafenisvergoeding)/Kinderopvang
PER
6210000000 2 0100
U E
Mohamed Ridouani
15.715,00
0,00
68.000,00
0,00
17.342,00
0,00
115.746,00
0,00
183.314,00
0,00
114.239,00
0,00
31.521,00
0,00
7.495,00
0,00
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/Politieke organen
2014002908
PER
6210000000 2
0100
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel/Politieke organen
2014002913
PER
6211010000 2
0100
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Politieke organen
2014002920
PER
6211010000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Secretariaat
2014002927
PER
6211010000 2
0111
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële diensten
2014002935
PER
6211010000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en vorming
2014002942
PER
6211010000 2
0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Archief/Administratief archief
2014002948
PER
6211010000 2
0115
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Welzijn op het werk
2014002954
PER
Mohamed Ridouani
99.977,00
0,00
2014002964
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige algemene
diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 2 0119-0200 U E
6211010000 2
0119-0100 U E
471.197,00
0,00
2014002970
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige algemene
diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 2 0119-0300 U E
63.575,00
0,00
2014002976
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige algemene
diensten/Communicatie
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 2 0119-0400 U E
42.555,00
0,00
2014002984
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige algemene
diensten/Aankoop en uitleen
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 2 0130-0100 U E
185.778,00
0,00
2014002990
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Administratieve
dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 2 0130-0200 U E
31.590,00
0,00
2014002996
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Administratieve
dienstverlening/Burgerlijke stand
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 2 0190-0100 U E
7.119,00
0,00
2014003002
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overig algemeen
bestuur/Ombudsdienst
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 2 0190-9999 U E
5.338,00
0,00
2014003011
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overig algemeen
bestuur/Overig algemeen bestuur
PER
6211010000 4 0200-0100 U E
Mohamed Ridouani
165.457,00
0,00
78.291,00
0,00
77.842,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud wegen
6211010000 4
0200-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014003018
PER
2014003027
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Wegen/Studie, planning,
aanleg wegen
PER
6211010000 4 0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Wegen/Reiniging van wegen
2014003036
PER
42.639,00
0,00
2014003044
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Garage
PER
6211010000 4 0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
6211010000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
185.063,00
0,00
2014003053
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 4 0310-0100 U E
55.048,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en
afvalwater/Onderhoud
294
2014003059
PER
6211010000 4
0381
U E
Mohamed Ridouani
27.175,00
0,00
19.178,00
0,00
806.166,00
0,00
25.025,00
0,00
30.349,00
0,00
43.959,00
0,00
87.044,00
0,00
73.124,00
0,00
39.812,00
0,00
327.331,00
0,00
123.930,00
0,00
94.368,00
0,00
76.523,00
0,00
21.316,00
0,00
5.777,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Geïntegreerde milieuprojecten
2014003066
PER
6211010000 4
0390
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming
2014003075
PER
6211010000 3
0410
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Brandweer
2014003083
PER
6211010000 5
0500
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Handel en middenstand
2014003090
PER
6211010000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Nijverheid
2014003097
PER
6211010000 5
0520
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014003104
PER
6211010000 4
0600
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning
2014003111
PER
6211010000 4
0610
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling
2014003119
PER
6211010000 4
0629
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid
2014003129
PER
6211010000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Groene ruimte
2014003137
PER
6211010000 6
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014003144
PER
6211010000 6
0703
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
2014003151
PER
6211010000 6
0709
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige culturele instellingen
2014003158
PER
6211010000 6
0710
Mohamed Ridouani
U E
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden
2014003163
PER
6211010000 4
0720
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Monumentenzorg
2014003170
PER
Mohamed Ridouani
28.071,00
0,00
2014003178
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overig kunst- en
cultuurbeleid/Botanische tuin
PER
6211010000 6 0740-0100 U E
Mohamed Ridouani
6211010000 6
0739-0300 U E
44.651,00
0,00
196.994,00
0,00
28.445,00
0,00
12.132,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie
2014003187
PER
6211010000 6
0740-0200 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014003195
PER
6211010000 6
0740-0300 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Sport/Sportbeleid
2014003201
PER
6211010000 5
0750
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Jeugd
2014003207
PER
Mohamed Ridouani
9.729,00
0,00
2014003213
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Deeltijds
kunstonderwijs/Conservatorium
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 5 0861
6211010000 5
0820-0200 U E
16.890,00
0,00
2014003218
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het
onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 5 0880
15.832,00
0,00
2014003224
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor het
lokaal flankerend onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 5 0902
8.926,00
0,00
2014003231
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Integratie van personen met
vreemde herkomst
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 5 0909-0100 U E
7.458,00
0,00
2014003238
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Buurtwerking
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 5 0909-0200 U E
5.424,00
0,00
2014003244
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
PER
6211010000 5 0909-0300 U E
Mohamed Ridouani
2.933,00
0,00
2014003251
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Studenten
Mohamed Ridouani
PER
6211010000 5 0909-9999 U E
31.234,00
0,00
2014003260
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6211010000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
58.769,00
0,00
34.506,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Kinderopvang
2014003268
PER
6211010000 4
0990
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen
295
2014002914
PER
Mohamed Ridouani
31.154,00
0,00
2014002921
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Politieke organen
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0110
6211020000 2
208.607,00
0,00
2014002928
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Secretariaat
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0111
329.442,00
0,00
2014002936
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Fiscale en financiële diensten
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0112
204.447,00
0,00
2014002943
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Personeelsdienst en vorming
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0113-0100 U E
56.252,00
0,00
2014002949
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Archief/Administratief archief
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0115
13.543,00
0,00
2014002955
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Welzijn op het werk
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0119-0100 U E
179.995,00
0,00
2014002965
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige algemene diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0119-0200 U E
840.027,00
0,00
2014002971
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige algemene diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0119-0300 U E
114.806,00
0,00
2014002977
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige algemene diensten/Communicatie
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0119-0400 U E
76.598,00
0,00
2014002985
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige algemene diensten/Aankoop en uitleen
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0130-0100 U E
332.892,00
0,00
2014002991
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0130-0200 U E
56.393,00
0,00
2014002997
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
PER
6211020000 2 0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
12.850,00
0,00
2014003003
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 2 0190-9999 U E
9.568,00
0,00
2014003012
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0200-0100 U E
290.164,00
0,00
2014003019
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Wegen/Onderhoud wegen
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0200-0200 U E
140.378,00
0,00
2014003028
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0200-0300 U E
136.531,00
0,00
2014003037
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Wegen/Reiniging van wegen
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0300-0100 U E
73.219,00
0,00
2014003045
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0300-9999 U E
326.603,00
0,00
2014003054
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0310-0100 U E
94.668,00
0,00
2014003060
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0381
49.024,00
0,00
2014003067
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Geïntegreerde milieuprojecten
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0390
34.642,00
0,00
2014003076
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige milieubescherming
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 3 0410
1.448.342,00
0,00
2014003084
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Brandweer
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0500
45.175,00
0,00
0100
U E
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Handel en middenstand
296
2014003091
PER
Mohamed Ridouani
54.678,00
0,00
2014003098
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Nijverheid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0520
6211020000 5
78.500,00
0,00
2014003105
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0600
141.256,00
0,00
2014003112
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Ruimtelijke planning
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0610
73.291,00
0,00
2014003120
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Gebiedsontwikkeling
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0629
71.517,00
0,00
2014003130
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overig woonbeleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0680
587.763,00
0,00
2014003138
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Groene ruimte
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 6 0701-0100 U E
222.593,00
0,00
2014003145
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Cultuurcentrum/30 CC
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 6 0703
168.544,00
0,00
2014003152
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Openbare bibliotheken
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 6 0709
137.943,00
0,00
2014003159
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige culturele instellingen
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 6 0710
37.591,00
0,00
2014003164
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Feesten en plechtigheden
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 4 0720
10.437,00
0,00
2014003171
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Monumentenzorg
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 6 0739-0300 U E
50.231,00
0,00
2014003179
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
PER
6211020000 6 0740-0100 U E
Mohamed Ridouani
80.431,00
0,00
2014003188
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Sport/Sportpromotie
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 6 0740-0200 U E
351.415,00
0,00
2014003196
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Sport/Sportaccomodatie
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 6 0740-0300 U E
50.643,00
0,00
2014003202
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Sport/Sportbeleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0750
21.874,00
0,00
2014003208
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Jeugd
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0820-0200 U E
17.473,00
0,00
2014003214
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0861
30.409,00
0,00
2014003225
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Administratieve dienst voor het onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0902
16.178,00
0,00
2014003232
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Integratie van personen met vreemde herkomst
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0909-0100 U E
13.474,00
0,00
2014003239
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0909-0200 U E
9.781,00
0,00
2014003245
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0909-0300 U E
5.270,00
0,00
2014003252
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0909-9999 U E
55.184,00
0,00
2014003261
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal
beleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211020000 5 0945
105.652,00
0,00
0510
U E
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Kinderopvang
297
2014003269
PER
Mohamed Ridouani
61.160,00
0,00
2014004306
Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen - vastbenoemd
personeel/Begraafplaatsen
PER
6211021000 2 0100
U E
Mohamed Ridouani
6211020000 4
270,00
0,00
1.770,00
0,00
2.790,00
0,00
0990
U E
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Politieke organen
2014004312
PER
6211021000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Secretariaat
6211021000 2
0111
U E
Mohamed Ridouani
2014004318
PER
2014004323
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Fiscale en
financiële diensten
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0112
1.730,00
0,00
2014004330
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst
en vorming
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0113-0100 U E
480,00
0,00
2014004337
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd
personeel/Archief/Administratief archief
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0115
120,00
0,00
2014004341
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Welzijn op het
werk
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0119-0100 U E
1.530,00
0,00
2014004348
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
algemene diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0119-0200 U E
7.260,00
0,00
2014004355
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
algemene diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0119-0300 U E
970,00
0,00
2014004361
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
algemene diensten/Communicatie
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0119-0400 U E
490,00
0,00
2014004366
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
algemene diensten/Aankoop en uitleen
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0130-0100 U E
2.820,00
0,00
2014004373
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Administratieve
dienstverlening/Bevolking
PER
6211021000 2 0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
480,00
0,00
2014004388
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Administratieve
dienstverlening/Burgerlijke stand
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0190-0100 U E
110,00
0,00
2014004394
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overig algemeen
bestuur/Ombudsdienst
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 2 0190-9999 U E
90,00
0,00
2014004399
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overig algemeen
bestuur/Overig algemeen bestuur
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0200-0100 U E
2.510,00
0,00
2014004404
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd
personeel/Wegen/Onderhoud wegen
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0200-0200 U E
1.190,00
0,00
2014004411
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Wegen/Studie,
planning, aanleg wegen
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0200-0300 U E
1.160,00
0,00
2014004418
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Wegen/Reiniging
van wegen
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0300-0100 U E
620,00
0,00
2014004423
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0300-9999 U E
2.760,00
0,00
2014004430
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0310-0100 U E
800,00
0,00
2014004436
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Beheer van
regen- en afvalwater/Onderhoud
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0381
420,00
0,00
2014004441
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Geïntegreerde
milieuprojecten
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0390
300,00
0,00
2014004466
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
milieubescherming
PER
6211021000 3 0410
U E
Mohamed Ridouani
12.280,00
0,00
390,00
0,00
470,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Brandweer
6211021000 5
0500
U E
Mohamed Ridouani
2014004485
PER
2014004491
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Handel en
middenstand
PER
6211021000 5 0510
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Nijverheid
298
2014004496
PER
670,00
0,00
2014004507
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Toerisme Onthaal en promotie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0600
6211021000 5
1.200,00
0,00
2014004512
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke
planning
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 4 0610
730,00
0,00
2014004517
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd
personeel/Gebiedsontwikkeling
PER
6211021000 4 0629
U E
Mohamed Ridouani
610,00
0,00
5.030,00
0,00
0520
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid
2014004522
PER
6211021000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Groene ruimte
2014004529
PER
Mohamed Ridouani
1.890,00
0,00
2014004539
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd
personeel/Cultuurcentrum/30 CC
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 6 0703
6211021000 6
0701-0100 U E
3.080,00
0,00
2014004545
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Openbare
bibliotheken
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 6 0709
1.380,00
0,00
2014004550
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige culturele
instellingen
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 6 0710
320,00
0,00
2014004558
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Feesten en
plechtigheden
PER
6211021000 4 0720
U E
Mohamed Ridouani
90,00
0,00
430,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Monumentenzorg
6211021000 6
0739-0300 U E
Mohamed Ridouani
2014004566
PER
2014004571
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overig kunst- en
cultuurbeleid/Botanische tuin
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 6 0740-0100 U E
600,00
0,00
2014004576
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd
personeel/Sport/Sportpromotie
PER
6211021000 6 0740-0200 U E
Mohamed Ridouani
3.060,00
0,00
2014004583
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd
personeel/Sport/Sportaccomodatie
PER
6211021000 6 0740-0300 U E
Mohamed Ridouani
430,00
0,00
430,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Sport/Sportbeleid
2014004588
PER
6211021000 5
0750
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Jeugd
2014004601
PER
150,00
0,00
2014004606
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Deeltijds
kunstonderwijs/Conservatorium
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0861
6211021000 5
0820-0200 U E
Mohamed Ridouani
260,00
0,00
2014004614
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Administratieve
dienst voor het onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0880
140,00
0,00
2014004619
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Administratieve
dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0902
140,00
0,00
2014004624
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Integratie van
personen met vreemde herkomst
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0909-0100 U E
120,00
0,00
2014004629
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0909-0200 U E
140,00
0,00
2014004635
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0909-0300 U E
50,00
0,00
2014004640
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0909-9999 U E
230,00
0,00
2014004646
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0911
70,00
0,00
2014004651
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Diensten en
voorzieningen voor personen met een handicap
U E
Mohamed Ridouani
PER
6211021000 5 0944
100,00
0,00
2014004656
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd
personeel/Opvoedingsondersteuning
PER
6211021000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
900,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Kinderopvang
299
6211021000 5
0959
U E
Mohamed Ridouani
2014004663
PER
2014004668
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Overige
verrichting betreffende ouderen
PER
6211021000 4 0990
U E
Mohamed Ridouani
140,00
0,00
550,00
0,00
2.012,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen
2014003328
PER
6212010000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Secretariaat
2014003334
PER
3.295,00
0,00
2014003340
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Personeelsdienst
en vorming
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 2 0113-0100 U E
6212010000 2
1.823,00
0,00
2014003346
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel
personeel/Archief/Administratief archief
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 2 0119-0100 U E
2.245,00
0,00
2014003353
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Overige
algemene diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 2 0119-0200 U E
12.653,00
0,00
2014003359
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Overige
algemene diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 2 0130-0100 U E
4.943,00
0,00
2014003365
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 2 0130-0200 U E
2.107,00
0,00
2014003371
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Burgerlijke stand
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 4 0200-0200 U E
1.149,00
0,00
2014003377
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Wegen/Studie,
planning, aanleg wegen
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 4 0200-0300 U E
1.434,00
0,00
2014003384
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Wegen/Reiniging
van wegen
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 4 0300-0100 U E
1.477,00
0,00
2014003391
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/Garage
PER
6212010000 4 0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
12.797,00
0,00
2014003397
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 4 0310-0100 U E
1.435,00
0,00
2014003403
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Beheer van
regen- en afvalwater/Onderhoud
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 3 0480-0200 U E
1.511,00
0,00
2014003409
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Bestuurlijke
preventie/Preventie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6212010000 5 0520
1.949,00
0,00
2014003415
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Toerisme Onthaal en promotie
PER
6212010000 4 0680
U E
Mohamed Ridouani
12.508,00
0,00
0112
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Groene ruimte
2014003422
PER
Mohamed Ridouani
5.074,00
0,00
2014003428
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel
personeel/Sport/Sportaccomodatie
PER
6212010000 6 0740-0300 U E
Mohamed Ridouani
6212010000 6
0740-0200 U E
1.490,00
0,00
25.090,00
0,00
1.462,00
0,00
1.613,00
0,00
85.804,00
0,00
36.560,00
0,00
19.116,00
0,00
17.078,00
0,00
14.637,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Sport/Sportbeleid
2014003436
PER
6212010000 5
0945
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Kinderopvang
6212010000 5
0959
U E
Mohamed Ridouani
2014003442
PER
2014003449
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Overige
verrichting betreffende ouderen
PER
6212010000 4 0990
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractueel personeel/Begraafplaatsen
2014004034
PER
6213010000 2
0100
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Politieke organen
2014004040
PER
6213010000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Secretariaat
2014004046
PER
6213010000 2
0111
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Fiscale en financiële diensten
2014004051
PER
6213010000 2
0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Archief/Administratief archief
2014004057
PER
6213010000 2
0119-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige algemene
diensten/Databeheer
300
2014004063
PER
Mohamed Ridouani
121.489,00
0,00
2014004069
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige algemene
diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 2 0119-0300 U E
6213010000 2
0119-0200 U E
50.407,00
0,00
2014004075
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige algemene
diensten/Communicatie
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 2 0130-0100 U E
77.895,00
0,00
2014004081
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 2 0130-0200 U E
9.429,00
0,00
2014004088
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Burgerlijke stand
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 2 0190-0100 U E
31.260,00
0,00
2014004094
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overig algemeen
bestuur/Ombudsdienst
PER
6213010000 4 0200-0100 U E
Mohamed Ridouani
33.177,00
0,00
32.675,00
0,00
200.888,00
0,00
230.248,00
0,00
112.183,00
0,00
46.041,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Wegen/Onderhoud wegen
6213010000 4
0200-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014004100
PER
2014004109
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg
wegen
PER
6213010000 4 0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Wegen/Reiniging van wegen
6213010000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004117
PER
2014004125
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6213010000 3 0410
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Brandweer
2014004132
PER
6213010000 3
0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014004139
PER
Mohamed Ridouani
258.205,00
0,00
2014004145
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Bestuurlijke
preventie/Gemeenschapswachten
PER
6213010000 3 0490-0100 U E
Mohamed Ridouani
6213010000 3
0480-0300 U E
91.007,00
0,00
2014004151
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige elementen van openbare
orde en veiligheid/Alternatieve maatregelen
PER
6213010000 5 0500
U E
Mohamed Ridouani
8.159,00
0,00
13.541,00
0,00
66.552,00
0,00
18.921,00
0,00
56.405,00
0,00
6.372,00
0,00
222.403,00
0,00
27.655,00
0,00
54.457,00
0,00
116.624,00
0,00
23.106,00
0,00
3.415,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Handel en middenstand
2014004156
PER
6213010000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Nijverheid
2014004163
PER
6213010000 5
0520
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en promotie
2014004170
PER
6213010000 5
0550
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Werkgelegenheid
2014004177
PER
6213010000 4
0600
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Ruimtelijke planning
2014004184
PER
6213010000 4
0629
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overig woonbeleid
2014004192
PER
6213010000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Groene ruimte
2014004201
PER
6213010000 6
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Cultuurcentrum/30 CC
6213010000 6
0701-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004206
PER
2014004213
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Cultuurcentrum/Overig
cultuurcentrum
PER
6213010000 6 0703
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Openbare bibliotheken
2014004218
PER
6213010000 6
0719
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige evenementen
2014004224
PER
6213010000 4
0720
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Monumentenzorg
2014004229
PER
Mohamed Ridouani
13.541,00
0,00
2014004235
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overig kunst- en
cultuurbeleid/Roerend erfgoed
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 6 0739-0300 U E
6213010000 6
0739-0200 U E
8.199,00
0,00
2014004243
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overig kunst- en
cultuurbeleid/Botanische tuin
PER
6213010000 6 0740-0200 U E
Mohamed Ridouani
130.118,00
0,00
55.939,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014004249
PER
6213010000 5
0801
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Buitengewoon kleuteronderwijs
301
2014004254
PER
Mohamed Ridouani
10.492,00
0,00
2014004260
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Deeltijds
kunstonderwijs/Academie
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 5 0909-0200 U E
6213010000 5
0820-0100 U E
8.820,00
0,00
2014004264
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6213010000 5 0911
855,00
0,00
2014004273
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Diensten en voorzieningen voor
personen met een handicap
PER
6213010000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
430.441,00
0,00
9.141,00
0,00
330,00
0,00
2.640,00
0,00
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Kinderopvang
2014004278
PER
6213010000 4
0990
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/Begraafplaatsen
2014004307
PER
6221010000 2
0100
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Politieke organen
2014004313
PER
6221010000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Secretariaat
2014004319
PER
4.020,00
0,00
2014004324
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Fiscale en financiële
diensten
U E
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 2 0112
6221010000 2
2.370,00
0,00
2014004331
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Personeelsdienst en
vorming
PER
6221010000 2 0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
385,00
0,00
0111
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Archief/Administratief archief
2014004342
PER
2.145,00
0,00
2014004349
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige algemene
diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 2 0119-0200 U E
6221010000 2
0119-0100 U E
Mohamed Ridouani
10.670,00
0,00
2014004356
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige algemene
diensten/Facility
PER
6221010000 2 0119-0300 U E
Mohamed Ridouani
1.045,00
0,00
2014004362
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige algemene
diensten/Communicatie
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 2 0119-0400 U E
660,00
0,00
2014004367
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige algemene
diensten/Aankoop en uitleen
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 2 0130-0100 U E
4.735,00
0,00
2014004374
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Administratieve
dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 2 0130-0200 U E
660,00
0,00
2014004389
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Administratieve
dienstverlening/Burgerlijke stand
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 2 0190-0100 U E
110,00
0,00
2014004395
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overig algemeen
bestuur/Ombudsdienst
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 2 0190-9999 U E
165,00
0,00
2014004400
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overig algemeen
bestuur/Overig algemeen bestuur
PER
6221010000 4 0200-0100 U E
Mohamed Ridouani
3.580,00
0,00
1.430,00
0,00
2.815,00
0,00
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Wegen/Onderhoud wegen
6221010000 4
0200-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014004405
PER
2014004412
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Wegen/Studie, planning,
aanleg wegen
PER
6221010000 4 0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Wegen/Reiniging van wegen
2014004419
PER
990,00
0,00
2014004424
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 4 0300-9999 U E
6221010000 4
0300-0100 U E
Mohamed Ridouani
4.240,00
0,00
2014004431
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 4 0310-0100 U E
1.265,00
0,00
2014004437
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Beheer van regen- en
afvalwater/Onderhoud
U E
PER
6221010000 4 0381
Mohamed Ridouani
440,00
0,00
2014004442
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Geïntegreerde
milieuprojecten
PER
6221010000 4 0390
U E
Mohamed Ridouani
220,00
0,00
15.805,00
0,00
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige milieubescherming
2014004467
PER
6221010000 3
0410
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Brandweer
302
2014004486
PER
6221010000 5
0500
U E
Mohamed Ridouani
495,00
0,00
495,00
0,00
825,00
0,00
1.540,00
0,00
715,00
0,00
770,00
0,00
8.040,00
0,00
2.750,00
0,00
4.840,00
0,00
1.375,00
0,00
550,00
0,00
715,00
0,00
880,00
0,00
4.224,00
0,00
330,00
0,00
715,00
0,00
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Handel en middenstand
2014004492
PER
6221010000 5
0510
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Nijverheid
6221010000 5
0520
U E
Mohamed Ridouani
2014004497
PER
2014004508
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Toerisme - Onthaal en
promotie
PER
6221010000 4 0600
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Ruimtelijke planning
2014004513
PER
6221010000 4
0610
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Gebiedsontwikkeling
2014004518
PER
6221010000 4
0629
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overig woonbeleid
2014004523
PER
6221010000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Groene ruimte
2014004530
PER
6221010000 6
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014004540
PER
6221010000 6
0703
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Openbare bibliotheken
6221010000 6
0709
U E
Mohamed Ridouani
2014004546
PER
2014004551
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige culturele
instellingen
PER
6221010000 6 0710
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Feesten en plechtigheden
6221010000 6
0739-0300 U E
Mohamed Ridouani
2014004567
PER
2014004572
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overig kunst- en
cultuurbeleid/Botanische tuin
PER
6221010000 6 0740-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Sport/Sportpromotie
2014004577
PER
6221010000 6
0740-0200 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014004584
PER
6221010000 6
0740-0300 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Sport/Sportbeleid
2014004589
PER
6221010000 5
0750
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Jeugd
2014004602
PER
Mohamed Ridouani
110,00
0,00
2014004607
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Deeltijds
kunstonderwijs/Conservatorium
U E
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 5 0861
6221010000 5
0820-0200 U E
495,00
0,00
2014004615
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor
het onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 5 0880
110,00
0,00
2014004620
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Administratieve dienst voor
het lokaal flankerend onderwijs
U E
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 5 0902
110,00
0,00
2014004630
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Integratie van personen met
vreemde herkomst
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 5 0909-0200 U E
330,00
0,00
2014004636
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen
inzake sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 5 0909-0300 U E
165,00
0,00
2014004641
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen
inzake sociaal beleid/Studenten
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 5 0909-9999 U E
110,00
0,00
2014004647
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Overige verrichtingen
inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6221010000 5 0911
110,00
0,00
2014004652
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Diensten en voorzieningen
voor personen met een handicap
PER
6221010000 5 0944
U E
Mohamed Ridouani
110,00
0,00
990,00
0,00
1.946,00
0,00
110,00
0,00
275,00
0,00
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Opvoedingsondersteuning
2014004657
PER
6221010000 5
0945
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Kinderopvang
2014004669
PER
6221010000 4
0990
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel/Begraafplaatsen
2014004314
PER
6222010000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Secretariaat
2014004325
PER
6222010000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel
personeel/Personeelsdienst en vorming
303
2014004332
PER
Mohamed Ridouani
110,00
0,00
2014004343
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel
personeel/Archief/Administratief archief
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 2 0119-0100 U E
6222010000 2
0113-0100 U E
165,00
0,00
2014004350
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Overige
algemene diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 2 0119-0200 U E
550,00
0,00
2014004368
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Overige
algemene diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 2 0130-0100 U E
330,00
0,00
2014004375
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 2 0130-0200 U E
110,00
0,00
2014004406
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Burgerlijke stand
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 4 0200-0200 U E
110,00
0,00
2014004413
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Wegen/Studie,
planning, aanleg wegen
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 4 0200-0300 U E
110,00
0,00
2014004425
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel
personeel/Wegen/Reiniging van wegen
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 4 0300-9999 U E
715,00
0,00
2014004432
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 4 0310-0100 U E
110,00
0,00
2014004472
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Beheer van
regen- en afvalwater/Onderhoud
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 3 0480-0200 U E
110,00
0,00
2014004498
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Bestuurlijke
preventie/Preventie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 5 0520
165,00
0,00
2014004524
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Toerisme Onthaal en promotie
PER
6222010000 4 0680
U E
Mohamed Ridouani
220,00
0,00
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Groene ruimte
2014004531
PER
Mohamed Ridouani
165,00
0,00
2014004578
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel
personeel/Cultuurcentrum/30 CC
Mohamed Ridouani
PER
6222010000 6 0740-0200 U E
110,00
0,00
2014004658
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel
personeel/Sport/Sportaccomodatie
PER
6222010000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
1.540,00
0,00
165,00
0,00
495,00
0,00
605,00
0,00
165,00
0,00
6222010000 6
0701-0100 U E
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Kinderopvang
6222010000 5
0959
U E
Mohamed Ridouani
2014004664
PER
2014004308
Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contractueel personeel/Overige
verrichting betreffende ouderen
PER
6223010000 2 0100
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Politieke organen
2014004315
PER
6223010000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Secretariaat
2014004333
PER
6223010000 2
0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Archief/Administratief archief
2014004344
PER
110,00
0,00
2014004351
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overige algemene
diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 2 0119-0200 U E
6223010000 2
0119-0100 U E
Mohamed Ridouani
1.270,00
0,00
2014004357
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overige algemene
diensten/Facility
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 2 0119-0300 U E
550,00
0,00
2014004369
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overige algemene
diensten/Communicatie
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 2 0130-0100 U E
660,00
0,00
2014004376
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 2 0130-0200 U E
110,00
0,00
2014004380
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Administratieve
dienstverlening/Burgerlijke stand
PER
6223010000 5 0160
U E
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
550,00
0,00
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Hulp aan het buitenland
2014004384
PER
6223010000 5
0171
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Gemeentelijk/stedelijk
wijkoverleg
304
6223010000 2
0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
2014004390
PER
2014004407
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overig algemeen
bestuur/Ombudsdienst
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 4 0200-0200 U E
2014004414
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Wegen/Studie, planning,
aanleg wegen
PER
6223010000 4 0200-0300 U E
Mohamed Ridouani
110,00
0,00
275,00
0,00
1.485,00
0,00
1.925,00
0,00
550,00
0,00
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Wegen/Reiniging van wegen
6223010000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004426
PER
2014004468
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6223010000 3 0410
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Brandweer
2014004473
PER
Mohamed Ridouani
330,00
0,00
2014004477
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Bestuurlijke
preventie/Preventie
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 3 0480-0300 U E
6223010000 3
0480-0200 U E
4.460,00
0,00
2014004481
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Bestuurlijke
preventie/Gemeenschapswachten
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 3 0490-0100 U E
660,00
0,00
2014004487
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overige elementen van
openbare orde en veiligheid/Alternatieve maatregelen
PER
6223010000 5 0500
U E
Mohamed Ridouani
110,00
0,00
440,00
0,00
110,00
0,00
990,00
0,00
110,00
0,00
1.100,00
0,00
330,00
0,00
660,00
0,00
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Handel en middenstand
6223010000 5
0520
U E
Mohamed Ridouani
2014004499
PER
2014004503
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Toerisme - Onthaal en
promotie
PER
6223010000 5 0550
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Werkgelegenheid
2014004525
PER
6223010000 4
0680
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Groene ruimte
2014004532
PER
6223010000 6
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Cultuurcentrum/30 CC
2014004541
PER
6223010000 6
0703
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Openbare bibliotheken
6223010000 6
0739-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014004562
PER
2014004579
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overig kunst- en
cultuurbeleid/Roerend erfgoed
PER
6223010000 6 0740-0200 U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Sport/Sportaccomodatie
2014004625
PER
605,00
0,00
2014004631
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Buurtwerking
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 5 0909-0200 U E
6223010000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
110,00
0,00
2014004642
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
Mohamed Ridouani
PER
6223010000 5 0909-9999 U E
110,00
0,00
2014004659
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Overige verrichtingen inzake
sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6223010000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
2.315,00
0,00
165,00
0,00
7.545,00
0,00
2.349,00
0,00
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Kinderopvang
2014004670
PER
6223010000 4
0990
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel/Begraafplaatsen
6224010000 2
0100
U E
Mohamed Ridouani
2014004035
PER
2014004041
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Politieke
organen
PER
6224010000 2 0110
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Secretariaat
2014003335
PER
Mohamed Ridouani
1.565,00
0,00
2014003341
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Personeelsdienst en vorming
PER
6224010000 2 0113-0100 U E
Mohamed Ridouani
6224010000 2
2.368,00
0,00
2014004058
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Archief/Administratief archief
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 2 0119-0100 U E
2.257,00
0,00
2014004064
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
algemene diensten/Databeheer
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 2 0119-0200 U E
14.642,00
0,00
0112
U E
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
algemene diensten/Facility
305
2014004070
PER
3.817,00
0,00
2014004076
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
algemene diensten/Communicatie
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 2 0130-0100 U E
6224010000 2
0119-0300 U E
Mohamed Ridouani
9.197,00
0,00
2014003366
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Administratieve dienstverlening/Bevolking
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 2 0130-0200 U E
1.830,00
0,00
2014004089
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 2 0190-0100 U E
2.749,00
0,00
2014004095
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overig
algemeen bestuur/Ombudsdienst
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0200-0100 U E
2.131,00
0,00
2014004101
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Wegen/Onderhoud wegen
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0200-0200 U E
1.486,00
0,00
2014004110
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0200-0300 U E
18.346,00
0,00
2014003385
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Wegen/Reiniging van wegen
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0300-0100 U E
702,00
0,00
2014004118
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/Garage
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0300-9999 U E
26.701,00
0,00
2014003398
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0310-0100 U E
682,00
0,00
2014003684
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Beheer van
regen- en afvalwater/Onderhoud
PER
6224010000 3 0410
U E
Mohamed Ridouani
5.448,00
0,00
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Brandweer
6224010000 3
Mohamed Ridouani
2014004133
PER
4.766,00
0,00
2014004140
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Bestuurlijke
preventie/Preventie
PER
Mohamed Ridouani
6224010000 3 0480-0300 U E
0480-0200 U E
24.901,00
0,00
2014004146
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Bestuurlijke
preventie/Gemeenschapswachten
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 3 0490-0100 U E
8.003,00
0,00
2014004152
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
elementen van openbare orde en veiligheid/Alternatieve maatregelen
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0500
718,00
0,00
2014004157
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Handel en
middenstand
PER
6224010000 5 0510
U E
Mohamed Ridouani
1.191,00
0,00
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Nijverheid
2014003824
PER
6.742,00
0,00
2014004171
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Toerisme Onthaal en promotie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0550
6224010000 5
1.664,00
0,00
2014003106
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Werkgelegenheid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0600
5.698,00
0,00
2014003113
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Ruimtelijke
planning
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0610
2.131,00
0,00
2014004185
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Gebiedsontwikkeling
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0629
561,00
0,00
2014004193
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overig
woonbeleid
PER
6224010000 4 0680
U E
Mohamed Ridouani
25.459,00
0,00
0520
U E
Mohamed Ridouani
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Groene ruimte
2014004202
PER
Mohamed Ridouani
2.432,00
0,00
2014004207
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Cultuurcentrum/30 CC
PER
6224010000 6 0701-9999 U E
Mohamed Ridouani
6224010000 6
0701-0100 U E
4.480,00
0,00
2014003860
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Cultuurcentrum/Overig cultuurcentrum
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 6 0703
10.255,00
0,00
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Openbare
bibliotheken
306
6224010000 6
0719
U E
Mohamed Ridouani
2014003865
PER
2014003900
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
evenementen
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 6 0739-0200 U E
2014004236
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overig kunsten cultuurbeleid/Roerend erfgoed
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 6 0739-0300 U E
2014004244
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overig kunsten cultuurbeleid/Botanische tuin
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 6 0740-0200 U E
2014003429
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Sport/Sportaccomodatie
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 6 0740-0300 U E
2014004250
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Sport/Sportbeleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0801
2014004255
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Buitengewoon kleuteronderwijs
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0820-0100 U E
2014003219
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Deeltijds
kunstonderwijs/Academie
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0880
2014004261
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0909-0200 U E
2014004265
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 5 0911
2014004274
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Diensten en
voorzieningen voor personen met een handicap
PER
6224010000 5 0945
U E
Mohamed Ridouani
3.295,00
0,00
1.191,00
0,00
721,00
0,00
13.851,00
0,00
708,00
0,00
4.919,00
0,00
923,00
0,00
1.393,00
0,00
776,00
0,00
76,00
0,00
47.755,00
0,00
695,00
0,00
1.570,00
0,00
13.340,00
0,00
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Kinderopvang
6224010000 5
0959
Mohamed Ridouani
U E
2014003443
PER
2014003772
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/Overige
verrichting betreffende ouderen
U E
Mohamed Ridouani
PER
6224010000 4 0990
2014004309
Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel
personeel/Begraafplaatsen
PER
6234100000 2 0100
U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Politieke organen
2014004316
PER
6234100000 2
0110
U E
Mohamed Ridouani
31.100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
46.690,00
0,00
Mohamed Ridouani
27.530,00
0,00
Mohamed Ridouani
9.430,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.510,00
0,00
Mohamed Ridouani
25.630,00
0,00
Mohamed Ridouani
145.540,00
0,00
Mohamed Ridouani
18.830,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.280,00
0,00
Mohamed Ridouani
60.830,00
0,00
Mohamed Ridouani
11.230,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.510,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.520,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.240,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.510,00
0,00
Maaltijdcheques - bruto/Secretariaat
2014004320
PER
6234100000 2
0111
Maaltijdcheques - bruto/Fiscale en financiële diensten
2014004326
PER
6234100000 2
0112
U E
Maaltijdcheques - bruto/Personeelsdienst en vorming
2014004334
PER
6234100000 2
0113-0100 U E
Maaltijdcheques - bruto/Archief/Administratief archief
2014004338
PER
6234100000 2
0115
U E
Maaltijdcheques - bruto/Welzijn op het werk
2014004345
PER
6234100000 2
0119-0100 U E
Maaltijdcheques - bruto/Overige algemene diensten/Databeheer
2014004352
PER
6234100000 2
0119-0200 U E
Maaltijdcheques - bruto/Overige algemene diensten/Facility
2014004358
PER
6234100000 2
0119-0300 U E
Maaltijdcheques - bruto/Overige algemene diensten/Communicatie
2014004363
PER
6234100000 2
0119-0400 U E
Maaltijdcheques - bruto/Overige algemene diensten/Aankoop en uitleen
2014004370
PER
6234100000 2
0130-0100 U E
Maaltijdcheques - bruto/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014004377
PER
6234100000 2
0130-0200 U E
Maaltijdcheques - bruto/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014004381
PER
6234100000 5
0160
U E
Maaltijdcheques - bruto/Hulp aan het buitenland
2014004385
PER
6234100000 5
0171
U E
Maaltijdcheques - bruto/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
2014004391
PER
6234100000 2
0190-0100 U E
Maaltijdcheques - bruto/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014004396
PER
6234100000 2
0190-9999 U E
Maaltijdcheques - bruto/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
307
2014004401
PER
6234100000 4
0200-0100 U E
Mohamed Ridouani
51.630,00
0,00
Mohamed Ridouani
23.200,00
0,00
Mohamed Ridouani
45.610,00
0,00
Mohamed Ridouani
12.120,00
0,00
97.840,00
0,00
18.350,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.980,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.950,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
212.170,00
0,00
0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
6.390,00
0,00
Mohamed Ridouani
45.340,00
0,00
10.610,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.520,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
7.580,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
19.730,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.360,00
0,00
Mohamed Ridouani
22.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
11.100,00
0,00
Mohamed Ridouani
12.140,00
0,00
Mohamed Ridouani
127.230,00
0,00
Mohamed Ridouani
35.490,00
0,00
Mohamed Ridouani
66.360,00
0,00
Mohamed Ridouani
18.730,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.070,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.510,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.540,00
0,00
9.710,00
0,00
Mohamed Ridouani
8.950,00
0,00
Mohamed Ridouani
77.910,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.760,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
6.980,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
2.020,00
0,00
Maaltijdcheques - bruto/Wegen/Onderhoud wegen
2014004408
PER
6234100000 4
0200-0200 U E
Maaltijdcheques - bruto/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014004415
PER
6234100000 4
0200-0300 U E
Maaltijdcheques - bruto/Wegen/Reiniging van wegen
2014004420
PER
6234100000 4
0300-0100 U E
Maaltijdcheques - bruto/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
6234100000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004427
PER
2014004433
Maaltijdcheques - bruto/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken
van huishoudelijk afval
PER
6234100000 4 0310-0100 U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014004438
PER
6234100000 4
0381
U E
Maaltijdcheques - bruto/Geïntegreerde milieuprojecten
2014004443
PER
6234100000 4
0390
U E
Maaltijdcheques - bruto/Overige milieubescherming
2014004469
PER
6234100000 3
0410
Maaltijdcheques - bruto/Brandweer
2014004474
PER
6234100000 3
Maaltijdcheques - bruto/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014004478
PER
6234100000 3
0480-0300 U E
Maaltijdcheques - bruto/Bestuurlijke preventie/Gemeenschapswachten
2014004482
PER
6234100000 3
0490-0100 U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Alternatieve maatregelen
2014004488
PER
6234100000 5
0500
U E
Maaltijdcheques - bruto/Handel en middenstand
2014004493
PER
6234100000 5
0510
Maaltijdcheques - bruto/Nijverheid
2014004500
PER
6234100000 5
0520
Maaltijdcheques - bruto/Toerisme - Onthaal en promotie
2014004504
PER
6234100000 5
0550
U E
Maaltijdcheques - bruto/Werkgelegenheid
2014004509
PER
6234100000 4
0600
U E
Maaltijdcheques - bruto/Ruimtelijke planning
2014004514
PER
6234100000 4
0610
U E
Maaltijdcheques - bruto/Gebiedsontwikkeling
2014004519
PER
6234100000 4
0629
U E
Maaltijdcheques - bruto/Overig woonbeleid
2014004526
PER
6234100000 4
0680
U E
Maaltijdcheques - bruto/Groene ruimte
2014004533
PER
6234100000 6
0701-0100 U E
Maaltijdcheques - bruto/Cultuurcentrum/30 CC
2014004542
PER
6234100000 6
0703
U E
Maaltijdcheques - bruto/Openbare bibliotheken
2014004547
PER
6234100000 6
0709
U E
Maaltijdcheques - bruto/Overige culturele instellingen
2014004552
PER
6234100000 6
0710
U E
Maaltijdcheques - bruto/Feesten en plechtigheden
2014004559
PER
6234100000 4
0720
U E
Maaltijdcheques - bruto/Monumentenzorg
2014004563
PER
6234100000 6
0739-0200 U E
Maaltijdcheques - bruto/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014004568
PER
6234100000 6
0739-0300 U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014004573
PER
6234100000 6
0740-0100 U E
Maaltijdcheques - bruto/Sport/Sportpromotie
2014004580
PER
6234100000 6
0740-0200 U E
Maaltijdcheques - bruto/Sport/Sportaccomodatie
2014004585
PER
6234100000 6
0740-0300 U E
Maaltijdcheques - bruto/Sport/Sportbeleid
2014004590
PER
6234100000 5
0750
Maaltijdcheques - bruto/Jeugd
2014004595
PER
6234100000 5
0801
Maaltijdcheques - bruto/Buitengewoon kleuteronderwijs
308
2014004603
PER
6234100000 5
0820-0200 U E
Mohamed Ridouani
2.580,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.040,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.140,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.030,00
0,00
1.510,00
0,00
9.090,00
0,00
3.890,00
0,00
750,00
0,00
2.730,00
0,00
1.210,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.510,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
95.230,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
2.420,00
0,00
Mohamed Ridouani
14.150,00
0,00
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.276,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.514,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.918,00
0,00
3.615,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.918,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.025,00
0,00
Mohamed Ridouani
8.112,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.629,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.728,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.716,00
0,00
Mohamed Ridouani
288,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.366,00
0,00
71.065,00
0,00
3.369,00
0,00
3.078,00
0,00
9.057,00
0,00
1.601,00
0,00
Maaltijdcheques - bruto/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium
2014004608
PER
6234100000 5
0861
U E
Maaltijdcheques - bruto/Administratieve dienst voor het onderwijs
2014004611
PER
6234100000 5
0879
U E
Maaltijdcheques - bruto/Andere voordelen
2014004616
PER
6234100000 5
0880
U E
Maaltijdcheques - bruto/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014004621
PER
6234100000 5
0902
U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014004626
PER
6234100000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
2014004632
PER
6234100000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
2014004637
PER
6234100000 5
0909-0300 U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
6234100000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004643
PER
2014004648
Maaltijdcheques - bruto/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen
inzake sociaal beleid
PER
6234100000 5 0911
U E
Mohamed Ridouani
Maaltijdcheques - bruto/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
2014004653
PER
6234100000 5
0944
U E
Maaltijdcheques - bruto/Opvoedingsondersteuning
2014004660
PER
6234100000 5
0945
Maaltijdcheques - bruto/Kinderopvang
2014004665
PER
6234100000 5
0959
Maaltijdcheques - bruto/Overige verrichting betreffende ouderen
2014004671
PER
6234100000 4
0990
U E
Maaltijdcheques - bruto/Begraafplaatsen
2014004327
PER
6235100000 2
0112
U E
Reis- en verblijfskosten (aankoop door WN)/Personeelsdienst en vorming
2014004283
PER
6235300000 2
0110
U E
Woningvergoeding concierges/Secretariaat
2014004287
PER
6235300000 2
0119-0200 U E
Woningvergoeding concierges/Overige algemene diensten/Facility
6235300000 4
0300-9999 U E
2014004293
PER
2014004297
Woningvergoeding concierges/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval
PER
6235300000 6 0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
Woningvergoeding concierges/Cultuurcentrum/30 CC
2014004301
PER
6235300000 6
0740-0200 U E
Woningvergoeding concierges/Sport/Sportaccomodatie
2014002903
PER
6235500000 2
0100
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Politieke organen
2014002922
PER
6235500000 2
0110
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Secretariaat
2014002929
PER
6235500000 2
0111
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Fiscale en financiële diensten
2014002937
PER
6235500000 2
0112
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Personeelsdienst en vorming
2014002944
PER
6235500000 2
0113-0100 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Archief/Administratief archief
2014002950
PER
6235500000 2
0115
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Welzijn op het werk
2014002956
PER
6235500000 2
0119-0100 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/Databeheer
2014002966
PER
6235500000 2
0119-0200 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/Facility
2014002972
PER
6235500000 2
Mohamed Ridouani
0119-0300 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/Communicatie
2014002978
PER
6235500000 2
0119-0400 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige algemene diensten/Aankoop en uitleen
2014002986
PER
6235500000 2
0130-0100 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014002992
PER
6235500000 2
0130-0200 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
309
2014002998
PER
6235500000 2
0190-0100 U E
Mohamed Ridouani
849,00
0,00
1.111,00
0,00
Mohamed Ridouani
23.307,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.009,00
0,00
Mohamed Ridouani
28.724,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.422,00
0,00
50.506,00
0,00
8.803,00
0,00
1.038,00
0,00
Mohamed Ridouani
737,00
0,00
Mohamed Ridouani
156.469,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.010,00
0,00
5.225,00
0,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014003004
PER
6235500000 2
0190-9999 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
2014003013
PER
6235500000 4
0200-0100 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Wegen/Onderhoud wegen
2014003020
PER
6235500000 4
0200-0200 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014003029
PER
6235500000 4
0200-0300 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Wegen/Reiniging van wegen
2014003038
PER
6235500000 4
0300-0100 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
6235500000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014003046
PER
2014003055
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval
PER
6235500000 4 0310-0100 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014003061
PER
6235500000 4
0381
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Geïntegreerde milieuprojecten
2014003068
PER
6235500000 4
0390
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige milieubescherming
2014003077
PER
6235500000 3
0410
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Brandweer
2014004134
PER
6235500000 3
0480-0200 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014004141
PER
6235500000 3
0480-0300 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Bestuurlijke preventie/Gemeenschapswachten
2014004147
PER
Mohamed Ridouani
1.687,00
0,00
2014003085
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige elementen van openbare orde en
veiligheid/Alternatieve maatregelen
U E
Mohamed Ridouani
PER
6235500000 5 0500
6235500000 3
0490-0100 U E
1.132,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.380,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.116,00
0,00
Mohamed Ridouani
346,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.043,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.254,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.809,00
0,00
Mohamed Ridouani
69.920,00
0,00
Mohamed Ridouani
12.773,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.786,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.006,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.920,00
0,00
Mohamed Ridouani
928,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.314,00
0,00
Mohamed Ridouani
284,00
0,00
Mohamed Ridouani
252,00
0,00
5.311,00
0,00
2.348,00
0,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Handel en middenstand
2014003092
PER
6235500000 5
0510
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Nijverheid
2014003099
PER
6235500000 5
0520
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Toerisme - Onthaal en promotie
2014003832
PER
6235500000 5
0550
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Werkgelegenheid
2014003107
PER
6235500000 4
0600
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Ruimtelijke planning
2014003114
PER
6235500000 4
0610
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Gebiedsontwikkeling
2014003121
PER
6235500000 4
0629
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overig woonbeleid
2014003131
PER
6235500000 4
0680
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Groene ruimte
2014003139
PER
6235500000 6
0701-0100 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Cultuurcentrum/30 CC
2014004208
PER
6235500000 6
0701-9999 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Cultuurcentrum/Overig cultuurcentrum
2014003146
PER
6235500000 6
0703
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Openbare bibliotheken
2014003153
PER
6235500000 6
0709
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige culturele instellingen
2014003160
PER
6235500000 6
0710
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Feesten en plechtigheden
2014003866
PER
6235500000 6
0719
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige evenementen
2014003165
PER
6235500000 4
0720
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Monumentenzorg
2014003779
PER
6235500000 6
0739-0200 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014003172
PER
6235500000 6
0739-0300 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014003180
PER
6235500000 6
0740-0100 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Sport/Sportpromotie
310
2014003189
PER
6235500000 6
0740-0200 U E
Mohamed Ridouani
37.859,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.236,00
0,00
Mohamed Ridouani
445,00
0,00
Mohamed Ridouani
963,00
0,00
182,00
0,00
374,00
0,00
646,00
0,00
274,00
0,00
342,00
0,00
274,00
0,00
376,00
0,00
113,00
0,00
1.202,00
0,00
64,00
0,00
Mohamed Ridouani
19.320,00
0,00
Mohamed Ridouani
147,00
0,00
Mohamed Ridouani
5.956,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.300,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.600,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.200,00
0,00
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
0119-0100 U E
Mohamed Ridouani
900,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.300,00
0,00
Mohamed Ridouani
700,00
0,00
Mohamed Ridouani
300,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.400,00
0,00
Mohamed Ridouani
400,00
0,00
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
Mohamed Ridouani
300,00
0,00
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Sport/Sportaccomodatie
2014003197
PER
6235500000 6
0740-0300 U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Sport/Sportbeleid
2014003203
PER
6235500000 5
0750
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Jeugd
2014004251
PER
6235500000 5
0801
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Buitengewoon kleuteronderwijs
2014004256
PER
6235500000 5
0820-0100 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Deeltijds kunstonderwijs/Academie
2014003209
PER
6235500000 5
0820-0200 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium
2014003215
PER
6235500000 5
0861
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Administratieve dienst voor het onderwijs
2014003220
PER
6235500000 5
0880
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014003226
PER
6235500000 5
0902
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014003233
PER
6235500000 5
0909-0100 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
6235500000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
2014003240
PER
2014003246
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en
gelijkekansenbeleid
PER
6235500000 5 0909-0300 U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
6235500000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014003253
PER
2014003881
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige
verrichtingen inzake sociaal beleid
PER
6235500000 5 0911
U E
Mohamed Ridouani
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
2014003262
PER
6235500000 5
0945
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Kinderopvang
2014003444
PER
6235500000 5
0959
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Overige verrichting betreffende ouderen
2014003270
PER
6235500000 4
0990
U E
Verzekeringen van arbeidsongevallen/Begraafplaatsen
2014004310
PER
6235700000 2
0100
Vakbondspremie/Politieke organen
2014004317
PER
6235700000 2
0110
Vakbondspremie/Secretariaat
2014004321
PER
6235700000 2
0111
Vakbondspremie/Fiscale en financiële diensten
2014004328
PER
6235700000 2
0112
U E
Vakbondspremie/Personeelsdienst en vorming
2014004335
PER
6235700000 2
0113-0100 U E
Vakbondspremie/Archief/Administratief archief
2014004339
PER
6235700000 2
0115
Vakbondspremie/Welzijn op het werk
2014004346
PER
6235700000 2
Vakbondspremie/Overige algemene diensten/Databeheer
2014004353
PER
6235700000 2
0119-0200 U E
Vakbondspremie/Overige algemene diensten/Facility
2014004359
PER
6235700000 2
0119-0300 U E
Vakbondspremie/Overige algemene diensten/Communicatie
2014004364
PER
6235700000 2
0119-0400 U E
Vakbondspremie/Overige algemene diensten/Aankoop en uitleen
2014004371
PER
6235700000 2
0130-0100 U E
Vakbondspremie/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014004378
PER
6235700000 2
0130-0200 U E
Vakbondspremie/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014004382
PER
6235700000 5
0160
U E
Vakbondspremie/Hulp aan het buitenland
2014004386
PER
6235700000 5
0171
U E
Vakbondspremie/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
2014004392
PER
6235700000 2
0190-0100 U E
Vakbondspremie/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
311
2014004397
PER
6235700000 2
0190-9999 U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.700,00
0,00
Mohamed Ridouani
700,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.800,00
0,00
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
3.600,00
0,00
700,00
0,00
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
7.300,00
0,00
0480-0200 U E
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.400,00
0,00
Mohamed Ridouani
400,00
0,00
Mohamed Ridouani
300,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
700,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
400,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
5.100,00
0,00
0701-0100 U E
Mohamed Ridouani
1.400,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.300,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.100,00
0,00
Mohamed Ridouani
600,00
0,00
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
0739-0200 U E
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Mohamed Ridouani
400,00
0,00
Mohamed Ridouani
400,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.300,00
0,00
Vakbondspremie/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
2014004402
PER
6235700000 4
0200-0100 U E
Vakbondspremie/Wegen/Onderhoud wegen
2014004409
PER
6235700000 4
0200-0200 U E
Vakbondspremie/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014004416
PER
6235700000 4
0200-0300 U E
Vakbondspremie/Wegen/Reiniging van wegen
2014004421
PER
6235700000 4
0300-0100 U E
Vakbondspremie/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
6235700000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004428
PER
2014004434
Vakbondspremie/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval
PER
6235700000 4 0310-0100 U E
Mohamed Ridouani
Vakbondspremie/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014004439
PER
6235700000 4
0381
U E
Vakbondspremie/Geïntegreerde milieuprojecten
2014004444
PER
6235700000 4
0390
U E
Vakbondspremie/Overige milieubescherming
2014004470
PER
6235700000 3
0410
Vakbondspremie/Brandweer
2014004475
PER
6235700000 3
Vakbondspremie/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014004479
PER
6235700000 3
0480-0300 U E
Vakbondspremie/Bestuurlijke preventie/Gemeenschapswachten
2014004483
PER
6235700000 3
0490-0100 U E
Vakbondspremie/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Alternatieve maatregelen
2014004489
PER
6235700000 5
0500
U E
Vakbondspremie/Handel en middenstand
2014004494
PER
6235700000 5
0510
Vakbondspremie/Nijverheid
2014004501
PER
6235700000 5
0520
Vakbondspremie/Toerisme - Onthaal en promotie
2014004505
PER
6235700000 5
0550
Vakbondspremie/Werkgelegenheid
2014004510
PER
6235700000 4
0600
Vakbondspremie/Ruimtelijke planning
2014004515
PER
6235700000 4
0610
Vakbondspremie/Gebiedsontwikkeling
2014004520
PER
6235700000 4
0629
Vakbondspremie/Overig woonbeleid
2014004527
PER
6235700000 4
0680
Vakbondspremie/Groene ruimte
2014004534
PER
6235700000 6
Vakbondspremie/Cultuurcentrum/30 CC
2014004537
PER
6235700000 6
0701-9999 U E
Vakbondspremie/Cultuurcentrum/Overig cultuurcentrum
2014004543
PER
6235700000 6
0703
U E
Vakbondspremie/Openbare bibliotheken
2014004548
PER
6235700000 6
0709
U E
Vakbondspremie/Overige culturele instellingen
2014004553
PER
6235700000 6
0710
U E
Vakbondspremie/Feesten en plechtigheden
2014004556
PER
6235700000 6
0719
U E
Vakbondspremie/Overige evenementen
2014004560
PER
6235700000 4
0720
Vakbondspremie/Monumentenzorg
2014004564
PER
6235700000 6
Vakbondspremie/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014004569
PER
6235700000 6
0739-0300 U E
Vakbondspremie/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014004574
PER
6235700000 6
0740-0100 U E
Vakbondspremie/Sport/Sportpromotie
2014004581
PER
6235700000 6
0740-0200 U E
Vakbondspremie/Sport/Sportaccomodatie
312
2014004586
PER
6235700000 6
0740-0300 U E
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Vakbondspremie/Sport/Sportbeleid
2014004591
PER
6235700000 5
0750
U E
Mohamed Ridouani
300,00
0,00
0801
U E
Mohamed Ridouani
300,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.100,00
0,00
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
Mohamed Ridouani
400,00
0,00
200,00
0,00
100,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
3.600,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
600,00
0,00
0190-9999 U E
Mohamed Ridouani
43.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
509.341,00
0,00
Mohamed Ridouani
0,00
2.170,00
Mohamed Ridouani
0,00
5.060,00
Mohamed Ridouani
0,00
7.600,00
Mohamed Ridouani
0,00
4.480,00
Mohamed Ridouani
0,00
1.530,00
Mohamed Ridouani
0,00
240,00
Mohamed Ridouani
0,00
4.170,00
Mohamed Ridouani
0,00
23.700,00
Mohamed Ridouani
0,00
3.060,00
0,00
1.180,00
0,00
9.900,00
0,00
1.820,00
Vakbondspremie/Jeugd
2014004596
PER
6235700000 5
Vakbondspremie/Buitengewoon kleuteronderwijs
2014004599
PER
6235700000 5
0820-0100 U E
Vakbondspremie/Deeltijds kunstonderwijs/Academie
2014004604
PER
6235700000 5
0820-0200 U E
Vakbondspremie/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium
2014004609
PER
6235700000 5
0861
U E
Vakbondspremie/Administratieve dienst voor het onderwijs
2014004612
PER
6235700000 5
0879
Vakbondspremie/Andere voordelen
2014004617
PER
6235700000 5
0880
Vakbondspremie/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014004622
PER
6235700000 5
0902
U E
Vakbondspremie/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014004627
PER
6235700000 5
0909-0100 U E
Vakbondspremie/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
2014004633
PER
6235700000 5
0909-0200 U E
Mohamed Ridouani
Vakbondspremie/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en gelijkekansenbeleid
2014004638
PER
6235700000 5
0909-0300 U E
Mohamed Ridouani
Vakbondspremie/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
6235700000 5
0909-9999 U E
Mohamed Ridouani
2014004644
PER
2014004649
Vakbondspremie/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen inzake
sociaal beleid
PER
6235700000 5 0911
U E
Mohamed Ridouani
Vakbondspremie/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
2014004654
PER
6235700000 5
0944
U E
Vakbondspremie/Opvoedingsondersteuning
2014004661
PER
6235700000 5
0945
Vakbondspremie/Kinderopvang
2014004666
PER
6235700000 5
0959
Vakbondspremie/Overige verrichting betreffende ouderen
2014004672
PER
6235700000 4
0990
Vakbondspremie/Begraafplaatsen
2014004291
PER
6236000000 2
Renten - beroepsziekten/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
2014004282
PER
6240000000 2
0100
U E
Pensioenen politiek personeel/Politieke organen
2014004311
PER
7470000000 2
0100
O E
Werknemersinhouding mtc/Politieke organen
2014004318
PER
7470000000 2
0110
O E
Werknemersinhouding mtc/Secretariaat
2014004322
PER
7470000000 2
0111
O E
Werknemersinhouding mtc/Fiscale en financiële diensten
2014004329
PER
7470000000 2
0112
O E
Werknemersinhouding mtc/Personeelsdienst en vorming
2014004336
PER
7470000000 2
0113-0100 O E
Werknemersinhouding mtc/Archief/Administratief archief
2014004340
PER
7470000000 2
0115
O E
Werknemersinhouding mtc/Welzijn op het werk
2014004347
PER
7470000000 2
0119-0100 O E
Werknemersinhouding mtc/Overige algemene diensten/Databeheer
2014004354
PER
7470000000 2
0119-0200 O E
Werknemersinhouding mtc/Overige algemene diensten/Facility
2014004360
PER
7470000000 2
0119-0300 O E
Werknemersinhouding mtc/Overige algemene diensten/Communicatie
2014004365
PER
7470000000 2
0119-0400 O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Overige algemene diensten/Aankoop en uitleen
2014004372
PER
7470000000 2
0130-0100 O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014004379
PER
7470000000 2
0130-0200 O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
313
2014004383
PER
7470000000 5
0160
O E
Mohamed Ridouani
0,00
240,00
Mohamed Ridouani
0,00
1.060,00
Mohamed Ridouani
0,00
690,00
Mohamed Ridouani
0,00
240,00
Mohamed Ridouani
0,00
8.400,00
Mohamed Ridouani
0,00
3.770,00
Mohamed Ridouani
0,00
7.420,00
Mohamed Ridouani
0,00
1.970,00
0,00
15.930,00
0,00
2.980,00
Mohamed Ridouani
0,00
970,00
Mohamed Ridouani
0,00
640,00
Mohamed Ridouani
0,00
34.550,00
Mohamed Ridouani
0,00
1.040,00
Mohamed Ridouani
0,00
7.380,00
0,00
1.720,00
0,00
1.060,00
Werknemersinhouding mtc/Hulp aan het buitenland
2014004387
PER
7470000000 5
0171
O E
Werknemersinhouding mtc/Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
2014004393
PER
7470000000 2
0190-0100 O E
Werknemersinhouding mtc/Overig algemeen bestuur/Ombudsdienst
2014004398
PER
7470000000 2
0190-9999 O E
Werknemersinhouding mtc/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur
2014004403
PER
7470000000 4
0200-0100 O E
Werknemersinhouding mtc/Wegen/Onderhoud wegen
2014004410
PER
7470000000 4
0200-0200 O E
Werknemersinhouding mtc/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014004417
PER
7470000000 4
0200-0300 O E
Werknemersinhouding mtc/Wegen/Reiniging van wegen
2014004422
PER
7470000000 4
0300-0100 O E
Werknemersinhouding mtc/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
7470000000 4
0300-9999 O E
Mohamed Ridouani
2014004429
PER
2014004435
Werknemersinhouding mtc/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen en
verwerken van huishoudelijk afval
PER
7470000000 4 0310-0100 O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014004440
PER
7470000000 4
0381
O E
Werknemersinhouding mtc/Geïntegreerde milieuprojecten
2014004445
PER
7470000000 4
0390
O E
Werknemersinhouding mtc/Overige milieubescherming
2014004471
PER
7470000000 3
0410
O E
Werknemersinhouding mtc/Brandweer
2014004476
PER
7470000000 3
0480-0200 O E
Werknemersinhouding mtc/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014004480
PER
7470000000 3
0480-0300 O E
Werknemersinhouding mtc/Bestuurlijke preventie/Gemeenschapswachten
7470000000 3
0490-0100 O E
Mohamed Ridouani
2014004484
PER
2014004490
Werknemersinhouding mtc/Overige elementen van openbare orde en veiligheid/Alternatieve
maatregelen
PER
7470000000 5 0500
O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Handel en middenstand
2014004495
PER
7470000000 5
0510
O E
Mohamed Ridouani
0,00
1.230,00
O E
Mohamed Ridouani
0,00
3.210,00
Mohamed Ridouani
0,00
220,00
Mohamed Ridouani
0,00
3.580,00
Mohamed Ridouani
0,00
1.800,00
Mohamed Ridouani
0,00
1.970,00
Mohamed Ridouani
0,00
20.720,00
Mohamed Ridouani
0,00
5.770,00
Mohamed Ridouani
0,00
10.800,00
Mohamed Ridouani
0,00
3.050,00
Mohamed Ridouani
0,00
820,00
Mohamed Ridouani
0,00
240,00
Mohamed Ridouani
0,00
740,00
0,00
1.580,00
0,00
930,00
Werknemersinhouding mtc/Nijverheid
2014004502
PER
7470000000 5
0520
Werknemersinhouding mtc/Toerisme - Onthaal en promotie
2014004506
PER
7470000000 5
0550
O E
Werknemersinhouding mtc/Werkgelegenheid
2014004511
PER
7470000000 4
0600
O E
Werknemersinhouding mtc/Ruimtelijke planning
2014004516
PER
7470000000 4
0610
O E
Werknemersinhouding mtc/Gebiedsontwikkeling
2014004521
PER
7470000000 4
0629
O E
Werknemersinhouding mtc/Overig woonbeleid
2014004528
PER
7470000000 4
0680
O E
Werknemersinhouding mtc/Groene ruimte
2014004535
PER
7470000000 6
0701-0100 O E
Werknemersinhouding mtc/Cultuurcentrum/30 CC
2014004544
PER
7470000000 6
0703
O E
Werknemersinhouding mtc/Openbare bibliotheken
2014004549
PER
7470000000 6
0709
O E
Werknemersinhouding mtc/Overige culturele instellingen
2014004554
PER
7470000000 6
0710
O E
Werknemersinhouding mtc/Feesten en plechtigheden
2014004561
PER
7470000000 4
0720
O E
Werknemersinhouding mtc/Monumentenzorg
2014004565
PER
7470000000 6
0739-0200 O E
Werknemersinhouding mtc/Overig kunst- en cultuurbeleid/Roerend erfgoed
2014004570
PER
7470000000 6
0739-0300 O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
2014004587
PER
7470000000 6
0739-0300 O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Overig kunst- en cultuurbeleid/Botanische tuin
314
2014004575
PER
7470000000 6
0740-0100 O E
Mohamed Ridouani
0,00
1.450,00
Mohamed Ridouani
0,00
12.680,00
O E
Mohamed Ridouani
0,00
1.130,00
O E
Mohamed Ridouani
0,00
330,00
Mohamed Ridouani
0,00
420,00
Mohamed Ridouani
0,00
650,00
Mohamed Ridouani
0,00
180,00
Mohamed Ridouani
0,00
490,00
0,00
240,00
0,00
1.480,00
Werknemersinhouding mtc/Sport/Sportpromotie
2014004582
PER
7470000000 6
0740-0200 O E
Werknemersinhouding mtc/Sport/Sportaccomodatie
2014004592
PER
7470000000 5
0750
Werknemersinhouding mtc/Jeugd
2014004597
PER
7470000000 5
0801
Werknemersinhouding mtc/Buitengewoon basisonderwijs
2014004605
PER
7470000000 5
0820-0200 O E
Werknemersinhouding mtc/Deeltijds kunstonderwijs/Conservatorium
2014004610
PER
7470000000 5
0861
O E
Werknemersinhouding mtc/Administratieve dienst voor het onderwijs
2014004613
PER
7470000000 5
0879
O E
Werknemersinhouding mtc/Andere voordelen
2014004618
PER
7470000000 5
0880
O E
Werknemersinhouding mtc/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014004623
PER
7470000000 5
0902
O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014004628
PER
7470000000 5
0909-0100 O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Buurtwerking
2014004634
PER
Mohamed Ridouani
0,00
630,00
2014004639
Werknemersinhouding mtc/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Diversiteit en
gelijkekansenbeleid
PER
7470000000 5 0909-0300 O E
Mohamed Ridouani
7470000000 5
0909-0200 O E
0,00
120,00
0,00
440,00
0,00
190,00
Mohamed Ridouani
0,00
240,00
Mohamed Ridouani
0,00
15.500,00
Mohamed Ridouani
0,00
390,00
Mohamed Ridouani
0,00
2.300,00
Werknemersinhouding mtc/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Studenten
7470000000 5
0909-9999 O E
Mohamed Ridouani
2014004645
PER
2014004650
Werknemersinhouding mtc/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Andere overige verrichtingen
inzake sociaal beleid
PER
7470000000 5 0911
O E
Mohamed Ridouani
Werknemersinhouding mtc/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
2014004655
PER
7470000000 5
0944
O E
Werknemersinhouding mtc/Opvoedingsondersteuning
2014004662
PER
7470000000 5
0945
O E
Werknemersinhouding mtc/Kinderopvang
2014004667
PER
7470000000 5
0959
O E
Werknemersinhouding mtc/Overige verrichting betreffende ouderen
2014004673
PER
7470000000 4
0990
O E
Werknemersinhouding mtc/Begraafplaatsen
Actie
2014
2014000994
FB
Facilitair beheer
31/12/2014
Inrichten van een fietsafhandelcentrale in de centrale werkplaatsen
Inrichtingswerken voor de realisatie van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de centrale werkplaatsen
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
1500000000 4
0220
O I
1402CW
Dirk Robbeets
2014002533
FB
2014002533
Dit omvat de subsidies voor de inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder
de centrale werkplaatsen
U I
1402CW
Dirk Robbeets
FB
2210000007 4 0220
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dit omvat de inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de centrale
werkplaatsen
Actie
2014
2014000995
DB
Databeheer
31/12/2014
Nieuwbouw en aanpassingen aan [email protected] GIS systeem en applicaties
Nieuwbouw en aanpassingen aan [email protected] GIS systeem en applicaties
Louis Tobback
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014002534
DB
2140000007 2
0119-0100 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
Uitgave
Ontvangst
190.500,00
120.000,00
190.500,00
0,00
0,00
120.000,00
Nieuwbouw en aanpassingen aan [email protected] GIS systeem en applicaties
2014002534
DB
7060999900 2
0119-0100 O E
Louis Tobback
Verhuur [email protected] licenties en kostendeling in de ontwikkeling van nieuwe applicaties
315
Actie
2014
2014000996
DB
Databeheer
31/12/2014
Aankoop uitrusting voor de afdeling databeheer
Aankoop uitrusting voor de afdeling databeheer
Louis Tobback
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014002537
DB
2410000000 2
0119-0100 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
Ontvangst
500,00
0,00
500,00
0,00
Aankoop uitrusting voor de afdeling databeheer
Actie
2014
2014000997
DB
Databeheer
31/12/2014
Actualisatie digitale basiskaart grondgebied Leuven
Actualisatie digitale basiskaart grondgebied Leuven
Louis Tobback
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014002539
DB
2140000007 2
0119-0100 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
Ontvangst
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
Actualisatie grootschalige basiskaart grondgebied Leuven (GBKL): terreinopmetingen en kaartupdate
Actie
2014
2014001001
FB
Facilitair beheer
31/12/2014
Investeringstoelage aan Krullevaart
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014002549
FB
6640000000 2
0119-9999 U I
1490INVTOE
Mohamed Ridouani
Ontvangst
189.000,00
0,00
189.000,00
0,00
Investeringstoelage om de geplande sporthal van het gemeenschapsonderwijs te vergroten, in ruil
mag deze dan buiten de schooluren gebruikt worden door de stadsdiensten (toewijzen aan clubs of
verenigingen)
Actie
2014
2014001002
FB
Facilitair beheer
31/12/2014
Aanpassingswerken aan gebouwen SLAC
Aanpassingswerken aan gebouwen SLAC
Denise Vandevoort
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2210000007 5
0820-9999 U I
1461BOGEBO
Denise Vandevoort
2014002659
FB
2014002550
Gebouw Ruelensvest, voor plaatsen van akoestische isolatie tussen de lokalen nu bouw van de
Parkschool uitgesteld is.
FB
2210000007 5 0820-9999 U I
1461BOGEBO
Denise Vandevoort
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aanpassen van de centrale inkom van de gebouwen van het Slac, Leuven
Actie
2014
2014001003
FB
Facilitair beheer
31/12/2014
Bouw of toelage voor bouw jachthavengebouw
Bouw of toelage voor bouw jachthavengebouw
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014002552
FB
6640000000 1
0050
U I
1490INVTOE
Dirk Robbeets
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Toelage voor de bouw van een nieuw jachthavengebouw
Actie
2014
2014001006
AKD
Aankoop- en uitleendienst
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor aankoop- en uitleendienst
Dirk Robbeets
Uitgave
Directeur financiën
2014002554
AKD
2300000000 2
0119-0400 U I
Ontvangst
978.100,00
66.500,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
7.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
20.000,00
0,00
Aankoop exploitatiemateriaal uitleendienst
2014002559
AKD
2300000000 2
0119-9999 U I
Aankoop brandblussers verschillende diensten
316
2014002551
AKD
2400000000 2
0119-0400 U I
149_OVERIG
Dirk Robbeets
3.000,00
0,00
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
90.750,00
0,00
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
25.000,00
0,00
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
250.000,00
0,00
0119-0400 U E
Dirk Robbeets
100,00
0,00
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
80.000,00
0,00
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
0119-0400 U E
Dirk Robbeets
300,00
0,00
Dirk Robbeets
30.000,00
0,00
Dirk Robbeets
160.000,00
0,00
Dirk Robbeets
3.250,00
0,00
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
30.000,00
0,00
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
21.000,00
0,00
Dirk Robbeets
165.000,00
0,00
0119-0400 U E
Dirk Robbeets
200,00
0,00
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
7.500,00
0,00
Dirk Robbeets
44.000,00
0,00
Dirk Robbeets
3.000,00
0,00
Dirk Robbeets
32.000,00
0,00
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
Dirk Robbeets
0,00
500,00
Dirk Robbeets
0,00
10.000,00
Dirk Robbeets
0,00
2.000,00
Dirk Robbeets
0,00
54.000,00
Aankoop meubilair voor uitleendienst.
2014001802
AKD
6130002000 2
Consultant verzekeringen.
2014001804
AKD
6130005000 2
Mediargus en reprobel.
2014001808
AKD
6141001000 2
Economaat (voorraad).
2014001777
AKD
6141009000 2
Gsmkosten
2014001811
AKD
6141010000 2
Uitbesteding drukkerij-diensten.
2014001886
AKD
6143006000 2
Publicaties bouwkroniek.
2014001783
AKD
6150001000 2
Klein exploitatiemateriaal niet via voorraad te verkrijgen.
2014001911
AKD
6150001000 2
0119-9999 U E
Water voor personeelsleden van stad Leuven.
2014001815
AKD
6150001000 2
0119-9999 U E
Technische materialen magazijn (voorraad).
2014001790
AKD
6150002000 2
0119-0400 U E
Onderhoud borstelmachine, onderhoud materialen uitleen, ... .
2014001818
AKD
6150003000 2
Antivuilmatten.
2014001821
AKD
6150005000 2
Keuringen en onderhoud brandblussers.
2014001822
AKD
6150013000 2
0119-9999 U E
Aankoop en onderhoud (wassen) werkkledij.
2014001796
AKD
6150014000 2
Reis- en verblijfkosten.
2014001830
AKD
6160006000 4
Gasolie industriële toepassingen voor de dienst Onderhoud wegen.
2014001844
AKD
6160006000 4
0300-9999 U E
Gasolie industriele toepassingen afdeling stadsreiniging.
2014001846
AKD
6160006000 3
0410
U E
Gasolie industriele toepassingen generator brandweer
2014001836
AKD
6160006000 4
0680
U E
Gasolie industriele toepassingen voor groenbeheer.
2014001840
AKD
6160006000 4
0990
U E
Gasolie industriele toepassingen voor begraafplaatsen.
2014001901
AKD
7000099900 2
0119-9999 O E
Opbrengsten uit verkoop bestekken.
2014001785
AKD
7020000000 2
0119-0400 O E
Opbrengsten uit uitleen van materialen: retributie uitleen, te laat terug, ook nadar.
2014001799
AKD
7450001000 2
0119-0400 O E
Schadevergoeding (stuk, kapot,...) op uitleenmateriaal.
2014001826
AKD
7479999000 2
0119-9999 O E
Terugvordering verbruik voorraadproducten door externen (PZ, HeLics, ...).
Actie
2014
2014001007
ARC
Archief
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor archief
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur cultuur
30.650,00
0,00
2014001579
ARC
2300000000 2
Ontvangst
0113-0100 U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
3.000,00
0,00
0113-0100 U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
10.000,00
0,00
Denise Vandevoort
150,00
0,00
Denise Vandevoort
2.900,00
0,00
Aankoop archiefkarren.
2014001562
ARC
2400000000 2
Aankoop allerhande meubilair (charterkasten, ...).
2014001999
ARC
6143001000 2
0113-0100 U E
Allerhande onkosten voor ontvangst externen.
2014001903
ARC
6143004000 2
0113-0100 U E
Allerhande onkosten voor vergaderingen, bijeenkomsten, vorming...
317
6150001000 2
0113-0100 U E
Denise Vandevoort
7.900,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
0,00
300,00
0,00
Denise Vandevoort
1.200,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
2014001556
ARC
2014002780
Allerhande aankopen voor het behoud van het archief (zuurvrij materieel, collectievorming, klein
materieel...).
ARC
6150002000 2 0113-0100 U E
Denise Vandevoort
Jaarlijks onderhoud record managementtool.
2014001899
ARC
6150002000 2
0113-0100 U E
Denise Vandevoort
Laten inbinden van tijdschriften en boeken, maken van panelen, uitvoeren van herstellingen...
2014001508
ARC
6150011000 2
0113-0100 U E
Denise Vandevoort
Lidmaatschappen bij verschillende verenigingen (VVBAD, Verbond voor Heemkunde...).
2014001563
ARC
6150014000 2
0113-0100 U E
Terugbetaling vervoersonkosten personeel.
2014002373
ARC
6640000000 2
0113-0100 U I
1490INVTOE
Aankopen van een beamer voor presentaties tijdens tentoonstellingen en vergaderingen.
Actie
2014
2014001008
BEG
Begraafplaatsen
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor begraafplaatsen
Myriam Fannes
Uitgave
Ontvangst
242.800,00
255.000,00
Myriam Fannes
40.000,00
0,00
Myriam Fannes
20.000,00
0,00
Myriam Fannes
120.000,00
0,00
200,00
0,00
Ingenieur-directeur openbaar domein
2014001863
BEG
2220000007 4
0990
U I
149_OVERIG
Aanleg urnevelden, columbaria, grafkelders, grafrenovatie.
2014001868
BEG
2300000000 4
0990
U I
149_OVERIG
Vervanging van machines, aankoop containers, plantenbakken, ...
2424000000 4
0990
U I
149_OVERIG
2014001872
BEG
2014000325
Aankoop van speciale voertuigen: vervanging van een multifunctioneel voertuig (Unimog) met
toebehoren: 120.000.
BEG
6141002000 4 0990
U E
Myriam Fannes
Onderhoud faxtoestel
2014000326
BEG
6141009000 4
0990
U E
Myriam Fannes
3.500,00
0,00
0990
U E
Myriam Fannes
200,00
0,00
0990
U E
Myriam Fannes
14.550,00
0,00
Myriam Fannes
7.000,00
0,00
Myriam Fannes
300,00
0,00
Telefoonkosten
2014000327
BEG
6143004000 4
Restaurantkosten.
2014000328
BEG
6150001000 4
Aankoop van exploitatiemateriaal: ,oa. onderhoudsproducten zerken, materiaal magazijn, ...
2014000334
BEG
6150002000 4
0990
U E
Onderhoud graafmachines, storten van puinafval, ...
2014000335
BEG
6150005000 4
0990
U E
Kosten voor de controle van technisch materiaal.
2014000337
BEG
6150013000 4
0990
U E
Myriam Fannes
2.000,00
0,00
0990
U E
Myriam Fannes
100,00
0,00
0990
U E
Myriam Fannes
850,00
0,00
Myriam Fannes
15.500,00
0,00
Myriam Fannes
8.000,00
0,00
Myriam Fannes
500,00
0,00
Myriam Fannes
10.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
255.000,00
Aankoop van werkkledij
2014000338
BEG
6150014000 4
Reiskosten personeel
2014000340
BEG
6150015000 4
Drukwerken : uitvaartregelingen, plannen begraafplaatsen, ...
2014000341
BEG
6160001000 4
0990
U E
Aankoop wisselstukken voor voertuigen
2014000342
BEG
6160002000 4
0990
U E
Onderhoud van voertuigen door externe firma's
2014000343
BEG
6160005000 4
0990
U E
Controle- en keuringskosten voertuigen
6160006000 4
0990
U E
2014000344
BEG
2014000345
Brandstof en olie voor voertuigen. Door de aankoopdienst wordt 5.000 euro voor landbouwdiesel
voorzien.
BEG
6409999000 4 0990
U E
Myriam Fannes
Kosten voor het vernieuwen van rijbewijzen
2014001710
BEG
7060001000 4
0990
O E
Myriam Fannes
Inkomsten verkoop concessies, columbaria, grafkelders
Actie
2014
2014001009
BIB
Bibliotheek
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor bibliotheek
Denise Vandevoort
Uitgave
154.580,00
Directeur cultuur
318
Ontvangst
2.000,00
2014002581
BIB
2410000000 6
0703
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
500,00
0,00
1.000,00
0,00
1.500,00
0,00
15.000,00
0,00
Denise Vandevoort
100,00
0,00
Denise Vandevoort
12.000,00
0,00
Aankoop allerhande klein kantoormatiaal (bv. bureaulamp, grote perforator...).
2014001626
BIB
6126152000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Verzekering materieel van tentoonstellingen of gehuurd materieel, computers bib, geldwisselaar.
2014001625
BIB
6130005000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Auteursrechterlijke vergoedingen aan Sabam, Billijke vergoeding... (voor o.a. multifunctionele ruimte).
6130006000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
2014001617
BIB
2014001922
Uitnodigen van allerhande auteurs, striptekenaars, privepersonen voor het geven van lezingen,
voordrachten, organiseren van workshops...
BIB
6141009000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
Onkosten voor telefoon en draadloos internet.
2014001613
BIB
6143002000 6
0703
U E
Onkosten voor bezoeken aan tentoonstellingen, beurzen...
2014002563
BIB
6143004000 6
0703
U E
Allerhande uitgaven voor restaurant, broodjes, aankoop van drank (cola-automaat)...
2014001877
BIB
6143999000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
300,00
0,00
U E
Denise Vandevoort
Vergoeding vrijwilligers bib aan huis.
2014002376
BIB
54.500,00
0,00
2014002378
Aankoop allerhande klein materieel voor het op punt houden van de collectie en de goede werking
van de bib.
U E
Denise Vandevoort
BIB
6150002000 6 0703
6150001000 6
32.500,00
0,00
2014001585
Prestaties en onderhoud van het bibmaterieel (plastificeren boeken, herstellen beschadigde cd's en
dvd's, onderhoud snijmachine, herstellen boeken...).
BIB
6150004000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
2.500,00
0,00
Denise Vandevoort
30,00
0,00
Denise Vandevoort
1.500,00
0,00
Denise Vandevoort
1.150,00
0,00
Denise Vandevoort
30.000,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
2.000,00
0703
Huur warmedrankenautomaat, cola-automaat, waterfonteinen...
2014001588
BIB
6150011000 6
0703
U E
Onkosten voor lidmaatschappen (bv Fnac, Club...).
2014001591
BIB
6150014000 6
0703
U E
Terugbetaling reis- en verblijfkosten personeel.
2014001624
BIB
6150015000 6
0703
U E
Drukwerken voor promo-acties bibliotheek.
2014002676
BIB
6640000000 6
0703
U I
1490INVTOE
Aankoop materieel zoals betaalautomaten...
2014002563
BIB
7020000000 6
0703
O E
Opbrengst verkoop dranken (koudedrankenautomaat).
Actie
2014
2014001010
BRA
Brandweer
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor brandweer
Louis Tobback
Uitgave
Kapitein-commandant brandweer
2014002664
BRA
1500000000 3
Ontvangst
2.374.345,00
5.465.100,00
0410
O I
149_OVERIG
Louis Tobback
0,00
586.611,00
0410
O I
149_OVERIG
Louis Tobback
0,00
27.939,00
0410
O I
1490INVTOE
Louis Tobback
0,00
5.550,00
Louis Tobback
0,00
255.000,00
Subsidies uit Form T 2013
2014002395
BRA
1500000000 3
Subsidie voor de kledij
2014002427
BRA
1500000000 3
Tussenkomst OPZ inzake de licentie op Abiware.
2014002386
BRA
1500000000 3
0410
O I
149_OVERIG
Subsidie in kapitaal van de hogere overheid FOD.
2014002665
BRA
2300000000 3
0410
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
54.163,00
0,00
0410
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
117.118,00
0,00
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
20.000,00
0,00
Overdracht Form T 2013
2014002395
BRA
2300000000 3
Aankoop divers uitrustingsmaterieel
2400000000 3
2014002383
BRA
2014002384
Aankoop meubilair : 8 bureaustoelen administratief medewerkers + 2 stevige bureaustoelen voor de
kapiteins.
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
BRA
2410000000 3 0410
0410
3.700,00
0,00
2014002385
Aankoop ergonomisch matererieel: ergonomische steunpolsen en -muizen; papiersteunen
documentverwerking
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
BRA
2424000000 3 0410
148.150,00
0,00
2014002664
Aankoop wagens voor vervanging van W19 (GIS), C6, C7, C3, (vis stad, 1x Caddy, 3X Caddy
waarvan 2 met trekhaak- + stripins + opbouw lichten.
BRA
2424000000 3 0410
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
746.014,00
0,00
603.000,00
0,00
Overdracht Formulier T 2013
2014002386
BRA
2424000000 3
0410
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
Aankoop speciale wagens: vervanging tankwagen P (aankoop via shortlist)
319
2014002408
BRA
2424000000 3
0420
O I
149_OVERIG
Louis Tobback
0,00
15.000,00
0410
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
0,00
0,00
Louis Tobback
6.000,00
0,00
25.000,00
0,00
Verkoop ziekenwagen.
2014002436
BRA
2424100000 3
Bijzonder groot onderhoud ladderwagen
6103101000 3
0410
U E
2014002197
BRA
2014002325
Aankoop voor rechtstreeks verbruik van materialen en benodigdheden voor wegen en waterlopen
zoals schuimproduct, olie-absorberende korrels edm...
BRA
6126151000 3 0410
U E
Louis Tobback
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
6130006000 3
0410
U E
Louis Tobback
2.000,00
0,00
U E
Louis Tobback
30.000,00
0,00
Louis Tobback
3.600,00
0,00
2.200,00
0,00
17.000,00
0,00
7.800,00
0,00
2014001924
BRA
2014001932
Telenet TV Leuven en Haacht
Vergoeding occasionele lesgevers
BRA
6141009000 3 0410
2014002276
Telefoonkosten kazerne Leuven en voorpost Haacht.
Datalijn tussen Leuven en voorpost Haacht.
BRA
6141999000 3 0410
U E
Medische tussenkomsten, terugbetalingen van onkosten van verplichte aansluiting bij een duikclub.
6143001000 3
0410
U E
Louis Tobback
2014001936
BRA
2014002184
Aankoop drinkwater bij interventies en onkosten werklunches.
Maaltijden tijdens brandwachten.
Maaltijdvergoeding externe medewerkers (DOVO, politie, leger, Rode Kruis, GHB) op opendeurdag
U E
Louis Tobback
BRA
6150001000 3 0410
2014002199
Technisch materieel voor uitvoeren van kleine herstellingen en aanpassingen materieel.
Aanvulling klein sportmaterieel (pingpongballen, shuttles, netten, ballen, ...)
BRA
6150001000 3 0420
U E
Louis Tobback
Aankoop klein medisch materieel voor de ziekenwagens
2014002186
BRA
U E
Louis Tobback
8.800,00
0,00
2014002187
Kosten ophaling huisvuil voorpost Haacht.
Container voor Brandwachten in Haacht.
Prstaties van het controleorganisme BTI
U E
BRA
6150002000 3 0410
6150002000 3
Louis Tobback
72.000,00
0,00
2014002215
Huur, onderhoud en herstellingen van de radiozenders ASTRID.
Onderhoud en herstellingen van alle huishoudtoestellen.
Onderhoud persluchtapparatuur, gastracs, upgrade radio's.
BRA
6150002000 3 0420
U E
Louis Tobback
22.000,00
0,00
1.000,00
0,00
35.000,00
0,00
22.000,00
0,00
134.000,00
0,00
250,00
0,00
Louis Tobback
100,00
0,00
Louis Tobback
18.000,00
0,00
Louis Tobback
1.000,00
0,00
Louis Tobback
65.000,00
0,00
Louis Tobback
6.000,00
0,00
Louis Tobback
70.000,00
0,00
Louis Tobback
15.000,00
0,00
Louis Tobback
500,00
0,00
Louis Tobback
450,00
0,00
0410
Vergoedingen voor ziekenvervoer vanuit Leuven en voorpost Haacht.
2014002284
BRA
6150004000 3
0420
U E
Louis Tobback
Andere technische kosten zoals het merken en herstellen van hydranten door eigen personeel.
6150012000 3
0410
U E
Louis Tobback
2014001943
BRA
2014002185
Opleidingen brandweermannen en oficieren, studiedagen, cursus SAVER-methode, stages REDteam, rijles prioritaire voertuigen, bijkomende opleidingen in PIVO/PIBA
U E
Louis Tobback
BRA
6150013000 3 0410
2014001909
Voor Aankoop wespenpakken, imkerpakken, beschermende handschoenen,
stofmaskers,herstellingen werkkledij, ambulanciersjassen, nieuwe uniformen bij aanwerving,
markeren van helmen edm...
BRA
6150013000 3 0410
U E
Louis Tobback
Kledijvergoeding 127 manschappen.
2014001850
BRA
6150014000 3
0410
U E
Louis Tobback
Verplaatsingen trein of eigen vervoer naar opleiding, vergaderingen, uiteenzettingen...
2014002188
BRA
6159999000 3
0410
U E
Kosten voor technische uitvoering rampenplan
6160001000 3
0410
U E
2014002189
BRA
2014002204
Herstellingen aan wagens door eigen personeel.
Opvolging wekelijkse technische controle in kazerne
U E
BRA
6160001000 3 0420
Technisch onderhoud van de ziekenwagens door eigen personeel
6160003000 3
0410
U E
2014002194
BRA
2014002208
Onderhoud en herstellingen door derden.
Technische controles uitgevoerd door het C.T.A.
BRA
6160003000 3 0420
U E
Onderhoud van en herstellingen aan ziekenwagens door derden.
2014002193
BRA
6160006000 3
0410
U E
Olie en brandstof voor voertuigen van de Brandweer.
2014002206
BRA
6160006000 3
0420
U E
Olie en brandstof voor de ziekenwagens.
2014002195
BRA
6400009000 3
0410
U E
Belastingen en taksen op de voertuigen
2014002278
BRA
6409999000 3
0410
U E
Belastingen, taksen, retributies, terugbetalingen van vernieuwde rijbewijzen.
320
2014002281
BRA
6493003000 3
0410
U E
Louis Tobback
62.500,00
0,00
Louis Tobback
Tussenkomst Brandweer in dotatie Helics.
2014002427
BRA
55.000,00
0,00
2014002407
Aankoop informaticamaterieel: BIG database (opzoeken gevaarlijke stoffen), netwerkprinters,
displays telefoontoestellen,projectiescherm, beamer, smartboard.
Verlengen softwarelicenties: Crash Recovery System, Abiware
Onderhoud Philips telefooncentrale.
Ontwikkelen website Brandweer Leuven.
Plaatsen van nieuwe camera's en bewakingssysteem.
O E
Louis Tobback
BRA
7020000000 3 0410
6640000000 3
0,00
185.000,00
2014002415
Betaling rechtstreekse prestaties (brandwacht, preventie, brandweerinterventies). Dit zijn hogere
begragen als de voorgaande jaren wegens retributie-verhogingen.
BRA
7020000000 3 0420
O E
Louis Tobback
0,00
50.000,00
Louis Tobback
0,00
250.000,00
Louis Tobback
0,00
4.000.000,00
Louis Tobback
0,00
50.000,00
0,00
25.000,00
0410
U I
1490INVTOE
Betaling rechtstreekse prestatie - ambulanceritten via GHB - 50%
2014002413
BRA
7020000000 3
0420
O E
Betaling rechtstreekse prestatie ambulanceritten - eigen beheer
2014002410
BRA
7401000000 3
0410
O E
Bijdrage van de twaalf beschermde gemeenten.
2014002417
BRA
7405999000 3
0410
O E
Tegemoetkoming OPZ (Operationele Pre-Zone) voor uitgevoerde prestaties - personeelskost
2014002416
BRA
7409999000 3
0410
O E
Louis Tobback
Tegemoetkoming OPZ (Operationele Pre-Zone) voor uitgevoerde prestaties - opleidingen
2014001909
BRA
O E
Louis Tobback
0,00
10.000,00
2014002409
75% subsidie op nieuwe werkkledij FOD
25% subsidie OPZ (nog niet bevestigd)
BRA
7450001000 3 0410
O E
7409999000 3
Louis Tobback
0,00
5.000,00
0410
Vergoedingen voor kleine schadegevallen.
Actie
2014
2014001011
BUR
Burgerzaken
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor burgerzaken
Dirk Vansina
Uitgave
2014001081
BUR
6129999000 2
Ontvangst
757.500,00
25.252,00
Dirk Vansina
1.000,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
55.000,00
0,00
0130-9999 U E
Dirk Vansina
35.000,00
0,00
Dirk Vansina
1.000,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
2.000,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
400,00
0,00
0130-9999 U E
Dirk Vansina
1.000,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
15.000,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
Dirk Vansina
15.000,00
0,00
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
5.000,00
0,00
Dirk Vansina
1.000,00
0,00
Directeur burgerzaken
0130-9999 U E
All-risk verzekering verkiezingsapparatuur
2014001132
BUR
6130001000 2
Erelonen crematie-artsen
2014001045
BUR
6139999000 2
Vergoedingen gemeentelijke verkiezingsverantwoordelijken
2014000875
BUR
6141002000 2
0130-0100 U E
Onderhoud klasseerapparaat rijbewijzen
2014000968
BUR
6141002000 2
Herstellingen materiaal
2014000870
BUR
6141009000 2
Communicatiekosten
2014001163
BUR
6141009000 2
Communicatiekosten
2014001065
BUR
6141009000 2
Communicatiekosten verkiezingen
2014000878
BUR
6143001000 2
Representatiekosten
2014001166
BUR
6143003000 2
Geschenken
2014001165
BUR
6143004000 2
Ontmoeting parket & snoep trouwzaal
2014001072
BUR
6143004000 2
0130-9999 U E
Catering stem- en telbureaus
2014001174
BUR
6143005000 2
0130-0200 U E
Reis- en verblijfskosten vormingen buitenland
2014000879
BUR
6150001000 2
Documentatie
2014000855
BUR
6150001000 2
Dienstspecifieke aankopen kantoorbenodigdheden
2014001156
BUR
6150001000 2
0130-0200 U E
Afleveren identiteitsstukken & trouwboekjes
321
2014001136
BUR
6150001000 2
0130-0200 U E
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
Dirk Vansina
20.000,00
0,00
Dirk Vansina
24.000,00
0,00
Dienstspecifieke aankopen kantoorbenodigdheden
2014001079
BUR
6150001000 2
0130-9999 U E
Technische benodigdheden stembureaus
2014001055
BUR
6150001000 2
0130-9999 U E
Materiaal verkiezingen (kiezerslijsten, drukwerk, verkiezingssoftware, ...)
2014001164
BUR
6150002000 2
0130-0200 U E
Dirk Vansina
500,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
0,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
4.000,00
0,00
0130-9999 U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
300,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
1.300,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
2.000,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
397.000,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
20.000,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
87.000,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
6.000,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
500,00
0,00
0130-0100 U E
Dirk Vansina
5.000,00
0,00
0130-0200 U E
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
Dirk Vansina
35.000,00
0,00
Dirk Vansina
2.000,00
0,00
0,00
50,00
Herstellingen materiaal
2014001161
BUR
6150002000 2
Scannen registers
2014001159
BUR
6150003000 2
Registers burgerlijke stand (papier, inbinden)
2014001091
BUR
6150004000 2
Huur lokalen stembureaus
2014001167
BUR
6150011000 2
Lidmaatschappen beroepsverenigingen
2014001168
BUR
6150013000 2
Kledij huwelijken
2014000835
BUR
6150014000 2
Reis- en verblijfskosten
2014001127
BUR
6150014000 2
Reis- en verblijfskosten
2014000862
BUR
6150017000 2
Afleveren identiteitsbewijzen
2014000976
BUR
6150019000 2
Doorstorten rijbewijzen
2014000866
BUR
6150019000 2
Afleveren rijbewijzen
2014000973
BUR
6159999000 2
Kleine schadeloosstellingen
2014000868
BUR
6159999000 2
Toegang Rijksregister
2014000965
BUR
6159999000 2
Terugbetaling e-IK personeel
2014000846
BUR
6159999000 2
Inscannen dossiers
2014001175
BUR
6491001000 2
Bijdragen werkingskosten andere gemeenten (voor erelonen crematie-artsen van inwoners)
2014001092
BUR
6491001000 2
0130-9999 U E
Fonds voor de verkiezingen
6494999000 2
0130-0200 U E
2014001176
BUR
2014001096
Begrafenistoelagen oudstrijders (Reglement toelage bij overlijden van sommige categorieën van
oorlogsinvaliden, oudstrijders, politieke gevangenen en weerstanders, gedeporteerden voor verplichte
tewerkstelling en werkweigeraars goedgekeurd gemeenteraad 21 januari 2002)
BUR
7000099900 2 0130-9999 O E
Dirk Vansina
Verkoop kiezerslijsten
2014000979
BUR
7020000000 2
0130-0100 O E
Dirk Vansina
0,00
200,00
0130-0100 O E
Dirk Vansina
0,00
1,00
Dirk Vansina
0,00
5.000,00
Dirk Vansina
0,00
1,00
Dirk Vansina
0,00
20.000,00
Defecte e-IK
2014000982
BUR
7020000000 2
Dienstverlening buiten openingsuren
2014000984
BUR
7020000000 2
0130-0100 O E
Vergoeding invoer Rijksregister
2014001177
BUR
7020000000 2
0130-0200 O E
Dienstverlening buiten openingsuren
2014001178
BUR
7040999000 2
0130-0200 O E
Terugvorderen erelonen crematie-artsen van andere gemeenten voor niet-inwoners
Actie
2014
2014001012
BWM
Bouwen, wonen en milieu
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor bouwen, wonen en milieu
Mohamed Ridouani
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000471
BWM
2300000000 4
0621
U I
149_OVERIG
Louis Tobback
Aankoop onderzoeksmateriaal voor wonen, bouwen en milieu (vochtmeters, ...)
322
Ontvangst
9.471,00
240.000,00
600,00
0,00
2014000409
BWM
6126151000 4
0600
U E
Carl Devlies
1.440,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
2.250,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
81,00
0,00
Louis Tobback
450,00
0,00
U E
Louis Tobback
300,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
200,00
0,00
Carl Devlies
200,00
0,00
Louis Tobback
350,00
0,00
0,00
240.000,00
Burgerlijke aansprakelijkheid personeelsleden bouwen.
2014000310
BWM
6130001000 4
0390
Inschakelen van een dierenarts.
2014000308
BWM
6130003000 4
0390
Erelonen en vergoedingen voor het inschakelen van milieudeskundigen voor advies.
2014000360
BWM
6141009000 4
0390
U E
Mohamed Ridouani
Telefoon- en internetgebruik op verplaatsing.
2014000402
BWM
6141009000 4
0600
U E
Carl Devlies
Kosten telefoon en internet tijdens vaststellingen in het kader van het handhavingsbeleid.
2014000381
BWM
6141009000 4
0621
U E
Gebruik van telefoon en internet tijdens woningonderzoeken.
2014000383
BWM
6143004000 4
0629
Voorzien van broodjes voor overleg.
2014000306
BWM
6150014000 4
0390
Reis- en verblijfskost bij onderzoeken naar milieuklachten of vergunningen.
2014000396
BWM
6150014000 4
0600
U E
Reis- en verblijfskosten bij handhavingscontroles en opleidingen.
2014000378
BWM
6150014000 4
0629
U E
Gebruik eigen vervoer voor opleidingen en dringende woningonderzoeken.
2014002742
BWM
7020004000 4
0600
O E
Carl Devlies
Retributie die wordt betaald voor het ontvangen van stedenbouwkundige inlichtingen en notarisinfo.
Actie
2014
2014001013
COM
Communicatie en stadsmarketing
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor communicatie en stadsmarketing
Dirk Vansina
Uitgave
Ontvangst
855.305,43
324.927,00
0,00
43.002,00
0,00
89.000,00
Dirk Vansina
30.000,00
0,00
Dirk Vansina
40,46
0,00
Dirk Vansina
30.000,00
0,00
Dirk Vansina
4.619,97
0,00
U E
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
U E
Dirk Vansina
1.000,00
0,00
Dirk Vansina
1.000,00
0,00
U E
Dirk Vansina
250,00
0,00
0119-0300 U E
Els Van Hoof
500,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
2.000,00
0,00
Directeur communicatie en stadsmarketing
1500000000 5
0520
O I
149_OVERIG
Dirk Vansina
2014002766
COM
2014002728
Subsidie KunstStedenActiePlan(KSAP) voor ondersteuningvan de ontwikkeling van eenDMSsysteem (Helics)
COM 1500000000 5 0520
O I
1490INVTOE
Dirk Vansina
Subsidie Toerisme Vlaanderen Vlaams Brabant
2014002381
COM
2250000000 5
0520
U I
149_OVERIG
Aanvulling en vervanging toeristische bewegwijzering.
2014002729
COM
2300000000 2
0119-0300 U I
149_OVERIG
Aankoop exploitatiegoederen en uitrusting (saldo overdracht formulier T)
2014002731
COM
2300000000 6
0710
U I
149_OVERIG
Aankoop exploitatiemateriaal (saldo overdracht formulier T)
2014002730
COM
2400000000 5
0520
U I
149_OVERIG
Aankoop meubilair (saldo overdracht formulier T)
2014000151
COM
6110000000 6
0710
Elektriciteitsverbruik foornijveraars
2014000129
COM
6126201000 5
0520
Verzekering personeel buitenlandse reizen
2014000144
COM
6126201000 6
0710
U E
Verzekering personeel buitenlandse reizen
2014000133
COM
6130001000 6
0710
Hulppost Rode Kruis
2014000124
COM
6130002000 2
Begeleiding door CIS
2014000132
COM
6130002000 6
Administratiekosten PGS
2014000134
COM
6130005000 6
Auteursrechterlijke vergoedingen aan Sabam, billijke vergoeding...
2014000200
COM
6130006000 5
0520
U E
Dirk Vansina
61.000,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
97.750,00
0,00
260,00
0,00
100,00
0,00
Rondleidingen met gids.
6130006000 6
2014000135
COM
2014000173
Uitkoopsommen artiesten Vlaanderen Feest, Meyboomplanting, fanfares, Paasfeesten, officiële
plechtigheden, nieuwjaarsfuif, opening kermis
COM 6141003000 5 0520
U E
Dirk Vansina
Huur anti vuilmatten balie Toerisme
2014000174
COM
6141007000 5
0520
U E
Dirk Vansina
Aankoop brochures
323
2014000126
COM
6141008000 5
0520
U E
Dirk Vansina
100,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
800,00
0,00
0710
U E
Els Van Hoof
300,00
0,00
Verzendingskosten toeristische gids
2014000127
COM
6141009000 5
Abonnementsgelden gsm
2014000137
COM
6141009000 6
Abonnementsgelden gsm
2014000118
COM
6141009000 6
Telefoonkosten personeel communicatie en stadsvernieuwing
2014000322
COM
6143001000 5
0520
U E
Dirk Vansina
750,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
9.500,00
0,00
Dirk Vansina
103.000,00
0,00
Bloemen balie
2014000138
COM
6143001000 6
Paasfeesten (broden, lammeren, paaseieren) en recepties officiële plechtigheden
2014000115
COM
6143001000 6
0710
U E
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
2014002660
COM
6143002000 5
0520
U E
Dirk Vansina
4.500,00
0,00
6143003000 2
0101
U E
Dirk Vansina
51.500,00
0,00
0119-0300 U E
Els Van Hoof
1.000,00
0,00
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
ECM
2014000112
COM
Aankoop relatiegeschenken
2014000120
COM
6143003000 2
Drank bij infovergaderingen en aankopen geschenken Lava
2014000152
COM
6143003000 6
0710
U E
Aankoop T-shirts deelnemers wedstrijd affiche kermis
2014000113
COM
6143004000 2
0101
U E
Dirk Vansina
15.000,00
0,00
0150
U E
Dirk Vansina
1.400,00
0,00
Restaurantkosten
2014000146
COM
6143004000 2
Eetmalen deelnemers bezoek naar zusterstad
2014002663
COM
6143005000 2
0101
U E
Dirk Vansina
10.000,00
0,00
0150
U E
Dirk Vansina
1.400,00
0,00
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
10.000,00
0,00
61.200,00
0,00
Dirk Vansina
12.000,00
0,00
Els Van Hoof
2.500,00
0,00
Dirk Vansina
40.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Hotelkosten.
2014000147
COM
6143005000 2
Hotelkosten deelnemers bezoek zusterstad
2014000149
COM
6143005000 2
0150
U E
Reis- en verblijfskosten voor verplaatsingen naar en van het adoptiedorp Cristian
6150001000 2
0119-0300 U E
Els Van Hoof
2014000121
COM
2014000321
Aanmaak panelen en zeildoeken voor onder meer werfcommunicatie, voor vaartkomopzondag, ¿ +
aankoop fotografisch materiaal
COM 6150001000 5 0520
U E
Dirk Vansina
Souvenirs, wandel- en fietsroutes, boeken, brochures, streekproducten, ¿ voor verkoop aan balie
2014000150
COM
6150003000 6
0710
U E
Onderhoudscontract Led Walls en borden PGS
2014000123
COM
6150004000 2
0119-0300 U E
Huur van zalen voor infovergaderingen
6150004000 6
0710
U E
2014000145
COM
2014000141
Huur technisch materiaal (geluidsinstallaties), huur materiaal recepties, huur podia zomerconcerten,
V-Dag en huur wintermolens
COM 6150005000 6 0710
U E
Dirk Vansina
Keuring podia en elektrische installaties
2014000142
COM
6150007000 6
0710
U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0150
U E
Dirk Vansina
1.900,00
0,00
U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
0119-0300 U E
Els Van Hoof
650,00
0,00
0520
Dirk Vansina
6.000,00
0,00
Dirk Vansina
800,00
0,00
Dirk Vansina
700,00
0,00
200,00
0,00
Dirk Vansina
1.500,00
0,00
Dirk Vansina
800,00
0,00
Inzetten van stewards
2014000148
COM
6150010000 2
Huur bus vervoer deelnemers bezoek zusterstad
2014000143
COM
6150010000 6
0710
Huur van bussen voor vervoer
2014000288
COM
6150011000 2
Lidgelden Kortom
2014000218
COM
6150011000 5
U E
Lidgeld Toeristische attracties/Open Kerken/Streekproducten/ETOA/Phocuswright
2014000139
COM
6150011000 6
0710
U E
Lidmaatschappen (Kortom, carnaval, actie dorpen Roemenië)
2014000116
COM
6150013000 6
0712
U E
Aankoop kledij deurwachten en personeel evenementen en plechtigheden
2014000117
COM
6150014000 2
0119-0300 U E
Els Van Hoof
Reis- en verblijfskosten personeel communicatie en stadsvernieuwing
2014000125
COM
6150014000 5
0520
U E
Reis- en verblijfskosten personeel toerisme
2014000323
COM
6150015000 5
0520
U E
Displays balie
324
2014000136
COM
6150015000 6
0710
U E
Dirk Vansina
26.500,00
0,00
U E
Dirk Vansina
1.450,00
0,00
0119-0300 U E
Els Van Hoof
2.500,00
0,00
0520
U E
Dirk Vansina
96.000,00
0,00
U E
Dirk Vansina
27.700,00
0,00
Dirk Vansina
600,00
0,00
26.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Dirk Vansina
6.000,00
0,00
Dirk Vansina
7.000,00
0,00
Dirk Vansina
131,00
0,00
Drukwerken kermissen en plechtigheden
2014000219
COM
6150016000 5
0520
Infobedeling via DHL en fietskoerier
2014000122
COM
6159999000 2
Fotografisch materiaal
2014000175
COM
6159999000 5
Dagtrips en weekendarrangementen.
2014000140
COM
6159999000 6
0710
Kosten bloementapijt en afspreken vuurwerk septemberkermis
6494999000 2
0101
U E
2014000156
COM
2014000154
Toelage vereniging oud-gemeenteraadsleden. Teneinde de oud-gemeenteraadsleden nog toe te
laten om, na het einde van hun mandaat, verder contact met elkaar te houden, wordt hiervoor al
jarenlang een toelage ingeschreven in de begroting.
Els Van Hoof
COM 6494999000 2 0119-0300 U E
2014000155
Toelage ROB. Het college besliste in zitting van 19 januari 1995 een jaarlijkse financiële steun toe te
kennen aan ROB-TV. De regionale televisiezender wil een audiovisueel platform zijn voor datgene
wat de plaatselijke gemeenschap aangaat. Om dit te verwezenlijken zocht het televisiestation
financiële steun bij de 30 gemeenten van het arrondissement. Er wordt een bijdrage gevraagd van
0,25 euro per inwoner.
COM 6494999000 5 0521
U E
Dirk Vansina
Toelagen toeristische projecten op basis van het betoelagingsreglement.
2014001377
COM
6494999000 6
0710
U E
Toelagen reglement jumelage activiteiten.
2014001374
COM
6494999000 6
0710
U E
Toelagen reglement jubileumvieringen.
6494999000 6
0710
U E
2014002879
COM
2014002858
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
198,32
0,00
2014002836
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
Dirk Vansina
U E
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002832
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
COM 6494999000 6 0710
U E
Dirk Vansina
99,16
0,00
2014002865
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
131,00
0,00
2014002833
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014001392
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
COM 6494999000 6 0710
U E
Dirk Vansina
500,00
0,00
750,00
0,00
Toelage Vlaanderen Feest Davidsfonds.
2014001390
COM
6494999000 6
0710
U E
Dirk Vansina
Toelage Leuvense Persclub.
325
6494999000 6
0710
U E
Dirk Vansina
2014002829
COM
2014001369
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
2014002873
Omdat de Carnavalstoet bijdraagt tot een grotere uitstraling van de stad stelt de stad sedert een
aantal jaren een toelage ter beschikking.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
2014002830
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
2014001380
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
COM 6494999000 6 0710
U E
Dirk Vansina
99,16
0,00
12.950,00
0,00
131,00
0,00
99,16
0,00
3.500,00
0,00
Toelagen reglement socio-culturele activiteiten.
2014000153
COM
131,00
0,00
2014001364
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
6494999000 6
2.250,00
0,00
2014002834
Toelage nieuwjaarsreceptie LOK.De jaarlijkse financiële bijdrage wordt berekend op basis van het
aantal genodigden. Daar het aantal genodigden voor de stad steeds hoger ligt dan bij de andere
partners werd de bijdrage, net als in het verleden, vastgesteld op drie maal het deel van de andere
bedrijven en instellingen. Met de organisatie van een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie wil de stad en
de andere partners een inflatie van nieuwjaarsrecepties tegengaan.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002868
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
131,00
0,00
2014002867
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
131,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
326
2014002866
COM
131,00
0,00
2014002842
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
6494999000 6
99,16
0,00
2014002841
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014001365
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
3.000,00
0,00
2014002869
Het Verbond der Jaartallen, inmiddels erkend als immaterieel werelderfgoed, is, omwille van zijn
uitstraling, zijn vele activiteiten en zijn uniek karakter, dé Leuvense vereniging bij uitstek. Naast de
activiteiten gedurende het ganse jaar, organiseren zij ook de festivalstoet (betoelaging via het
reglement op jaarlijkse feesten en jubileumvieringen) en de Speciale Kinderdag voor minderbedeelde
kinderen. Een initiatief dat voor zijn welslagen ook kan rekenen op de foorkramers. Ook in de loop
van het jaar is het Verbond betrokken bij tal van evenementen, plechtigheden en feestelijkheden. Een
zeer uitgebreide jaarwerking die voor het Verbond financieel erg belastend is.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
131,00
0,00
2014002840
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014001372
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014001389
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
COM 6494999000 6 0710
U E
Dirk Vansina
30.000,00
0,00
1.820,00
0,00
131,00
0,00
5.000,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
Toelage Studentenwelkom.
6494999000 6
0710
U E
Dirk Vansina
2014001386
COM
2014002872
Toelage Heverleese Hoevefeesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de
deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
2014001368
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
COM 6494999000 6 0710
U E
Dirk Vansina
Omdat de Internationale Folklorefeesten-Paasfeesten bijdragen tot de toeristische uitstraling van de
stad ontvangen de organisatoren jaarlijks een toelage van 5.000 euro. De gemeenteraad besliste in
zitting van 6 mei 1996 de folklorefeesten-Paasfeesten te schrappen uit het betoelagingsreglement
voor jaarlijkse feesten en jubileumvieringen. Dit bedrag werd vanaf 1997 nominatief in de begroting
opgenomen.
327
2014002838
COM
99,16
0,00
2014002814
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
6494999000 6
99,16
0,00
2014002839
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002823
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002818
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002856
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
198,32
0,00
2014002851
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
198,32
0,00
2014002850
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
198,32
0,00
2014002831
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002816
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002815
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002878
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
COM 6494999000 6 0710
U E
Dirk Vansina
131,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
328
2014002849
COM
198,32
0,00
2014002822
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
6494999000 6
99,16
0,00
2014002821
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002820
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002827
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002819
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002817
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002835
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002837
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014001387
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
1.820,00
0,00
2014002877
Toelage Wijgmaalse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten
in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven.
Dirk Vansina
U E
COM 6494999000 6 0710
131,00
0,00
2014002876
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
COM 6494999000 6 0710
U E
Dirk Vansina
131,00
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
329
2014002875
COM
131,00
0,00
2014002874
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
6494999000 6
131,00
0,00
2014002853
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
198,32
0,00
2014002870
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
262,00
0,00
2014002857
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
198,32
0,00
2014002828
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002852
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
198,32
0,00
2014002871
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
131,00
0,00
2014002826
In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor
vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op
basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van
een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen
moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de
administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen
(hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de
begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd.
E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft
werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014002855
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
Dirk Vansina
U E
COM 6494999000 6 0710
198,32
0,00
0710
U E
Dirk Vansina
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
330
2014002854
COM
198,32
0,00
2014002824
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
6494999000 6
99,16
0,00
2014002825
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
99,16
0,00
2014001382
Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve
toelage
voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat
de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der
Jaartallen.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
1.820,00
0,00
2014001383
Toelage Kesselse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in
stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven.
U E
Dirk Vansina
COM 6494999000 6 0710
2.440,00
0,00
2014000187
Toelage Verbond der Jaartallen. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de
deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven.
COM 7000099900 5 0520
O E
Dirk Vansina
0,00
40.000,00
0710
U E
Dirk Vansina
Inkomsten verkoop souvenirs balie
2014000186
COM
7010003000 5
0520
O E
Dirk Vansina
0,00
1.250,00
O E
Dirk Vansina
0,00
25.000,00
O E
Dirk Vansina
0,00
9.500,00
Inkomsten bancontact balie
2014000190
COM
7010003000 5
0520
Inkomsten tickets stadhuis/toren
2014000185
COM
7409999000 6
0710
Toelage Vlaanderen Feest / bijdrage provincie feestdag Vlaamse Gemeenschap
2014000182
COM
7450000000 2
0101
O E
Dirk Vansina
0,00
175,00
O E
Dirk Vansina
0,00
1.000,00
Dirk Vansina
0,00
96.000,00
Dirk Vansina
0,00
16.000,00
0,00
4.000,00
Invorderingen paleis bloemen en fruit
2014000183
COM
7450000000 2
0150
Invorderingen partners bezoeken zustersteden
2014000175
COM
7450000000 5
0520
O E
Inkomsten dagtrips en weekendarrangementen.
2014000189
COM
7450000000 6
0710
O E
Vergoedingen publiciteit en woonwagens, kermissen, bijdrage en elektriciteit
2014000184
COM
7460001000 6
0710
O E
Dirk Vansina
Ruilovereenkomst Vlaanderen Feest
Actie
2014
2014001015
DB
Databeheer
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor databeheer
Louis Tobback
Uitgave
1.000,00
2.000,00
0,00
Louis Tobback
800,00
0,00
Louis Tobback
200,00
0,00
0119-0100 U E
Louis Tobback
150.000,00
0,00
0119-0100 U E
Louis Tobback
200,00
0,00
400,00
0,00
Louis Tobback
1.000,00
0,00
Louis Tobback
200,00
0,00
Louis Tobback
1.500,00
0,00
Louis Tobback
0,00
1.000,00
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014001674
DB
6139999000 2
Ontvangst
156.300,00
0119-0100 U E
Louis Tobback
Vergoeden van zowel vaste jaarlijkse kost als acties ter bescherming van het merk [email protected]
2014001695
DB
6141003000 2
0119-0100 U E
Onderhoud plankopiemachine / planplooimachine / snijmachine.
2014001664
DB
6141009000 2
0119-0100 U E
Telefoonkosten afdeling Databeheer.
2014001669
DB
6142800000 2
Onderhoud [email protected]
2014001689
DB
6142999000 2
Raster- en vectordata van AGIV (agentschap geografische informatie Vlaanderen).
2014001677
DB
6143001000 2
0119-0100 U E
Louis Tobback
Receptie- en representatiekosten voor promotie van [email protected]
2014001680
DB
6143004000 2
0119-0100 U E
Prestaties van derden o.a. congreskosten.
2014001672
DB
6150011000 2
0119-0100 U E
Lidmaatschap orde van architecten.
2014001663
DB
6150014000 2
0119-0100 U E
Reis- en verblijfskosten personeel Databeheer.
2014001740
DB
7020999900 2
0119-0100 O E
Verkoop GIS-data aan klanten.
331
Actie
2014
2014001017
ECH
Economie en handel
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor economie en handel
Els Van Hoof
Uitgave
Ontvangst
338.450,00
266.667,00
700,00
0,00
1.000,00
0,00
Els Van Hoof
100,00
0,00
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
2014000462
ECH
6141009000 5
0500
U E
Els Van Hoof
0550
U E
Bieke Verlinden
Telefoonkosten (GSM).
2014000606
ECH
6143004000 5
Broodjes voor bezoekers en vergaderingen. Afdelingoverschrijdend voor de hele directie R.O..
2014000460
ECH
6150001000 5
0500
U E
Aankoop van materiaal voor de markten (verf, krijt).
2014000602
ECH
Bieke Verlinden
250,00
0,00
2014000600
Abonnementen nodig voor de correcte uitvoering van de regiefunctie inzake
dienstenwerkgelegenheid.
ECH
6150014000 5 0550
U E
Bieke Verlinden
6150011000 5
500,00
0,00
Els Van Hoof
500,00
0,00
Bieke Verlinden
500,00
0,00
400,00
0,00
0550
U E
Bezoeken aan bedrijven. Transportkosten.
2014000461
ECH
6150015000 5
0500
U E
Drukwerk nodig om de markten aantrekkelijk te maken.
6150015000 5
0550
U E
2014000604
ECH
2014000463
Drukwerk voor werkgelegenheid en diensteneconomie. Folders die doelgroepmedewerkers kunnen
onderzoeken in hun zoektocht naar werk.
ECH
6159999000 5 0500
U E
Els Van Hoof
Aankoop van klein materiaal nodig voor de organisatie van de Leuvense markten.
2014002292
ECH
6400000000 5
0500
U E
Els Van Hoof
117.000,00
0,00
U E
Els Van Hoof
200.000,00
0,00
Els Van Hoof
17.500,00
0,00
Bieke Verlinden
0,00
30.000,00
Bieke Verlinden
0,00
28.700,00
Bieke Verlinden
0,00
43.000,00
Bieke Verlinden
0,00
164.967,00
Onroerende voorheffing Brabanthal.
2014000403
ECH
6494999000 5
0500
Rechtstreekse subsidie aan vzw. Centrummanagement.
2014002732
ECH
6640000000 5
0500
U I
1490INVTOE
Subsidiesaldo van 10% voor de veilingsite, aan SPIT (overdracht formulier T)
2014002294
ECH
7040999000 5
0500
O E
Terugvordering van kosten voor groenonderhoud Brabanthal
2014002293
ECH
7040999000 5
0500
O E
Terugvordering aandeel onroerende voorheffing Brabanthal
2014002295
ECH
7060001000 5
0500
O E
Vaste concessievergoeding Brabanthal
2014002296
ECH
7060001000 5
0500
O E
Buitencontractuele concessievergoeding Brabanthal
Actie
2014
2014001018
EGW
Elektriciteit, gas en water
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor elektriciteit, gas en water
Dirk Robbeets
Uitgave
2014001428
EGW
6110000000 1
0050
U E
Ontvangst
4.186.951,00
0,00
Mohamed Ridouani
28.050,00
0,00
Dirk Robbeets
28.500,00
0,00
Dirk Robbeets
137.700,00
0,00
Dirk Robbeets
86.735,00
0,00
Myriam Fannes
23.970,00
0,00
Louis Tobback
57.120,00
0,00
450,00
0,00
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
Leveren van elektriciteit voor privaat stadspatrimonium
2014001440
EGW
6110000000 2
0119-9999 U E
Leveren van elektriciteit voor multifunctionele gebouwen
2014001441
EGW
6110000000 4
0200-0100 U E
Elektriciteit/Wegen/Onderhoud wegen, verkeerslichten, pompen etc....
2014001442
EGW
6110000000 4
0220
U E
Leveren van elektriciteit voor parkeergebouwen
2014001443
EGW
6110000000 4
0300-9999 U E
Leveren van elektriciteit voor gebouwen stadsreiniging
2014001444
EGW
6110000000 3
0410
U E
Leveren van elektriciteit voor gebouwen brandweer
2014001660
EGW
6110000000 5
0622
U E
Bieke Verlinden
U E
Dirk Robbeets
942.480,00
0,00
Myriam Fannes
40.800,00
0,00
Elektriciteit/Woonwagenterreinen
2014001661
EGW
6110000000 4
0670
Elektriciteit voor straatverlichting en verkeerslichten
2014001666
EGW
6110000000 4
0680
U E
Elektriciteit gebouwen groendienst
332
2014001667
EGW
6110000000 6
0702
U E
Denise Vandevoort
35.700,00
0,00
0703
U E
Denise Vandevoort
84.150,00
0,00
U E
Dirk Vansina
35.700,00
0,00
Denise Vandevoort
56.100,00
0,00
Els Van Hoof
569.160,00
0,00
9.690,00
0,00
Elektriciteit/Schouwburg
2014001670
EGW
6110000000 6
Elektriciteit/Openbare bibliotheken
2014001671
EGW
6110000000 4
0720
Elektriciteit/Monumenten en abdij van Park
2014001719
EGW
6110000000 6
0739-0300 U E
Elektriciteit voor gebouwen van cultuur
2014001724
EGW
6110000000 6
0740-0200 U E
Elektriciteit voor sport, inclusief de elektriciteit voor exploitatie
2014001727
EGW
6110000000 5
0750
U E
Dirk Vansina
0800
U E
Mohamed Ridouani
15.810,00
0,00
0801
U E
Mohamed Ridouani
12.240,00
0,00
0820-9999 U E
Denise Vandevoort
68.850,00
0,00
0902
Denise Vandevoort
5.100,00
0,00
Elektriciteit voor Jeugd
2014001732
EGW
6110000000 5
Elektriciteit voor SKLO
2014001734
EGW
6110000000 5
Elektriciteit voor SBLO
2014001735
EGW
6110000000 5
Elektriciteit SLAC
2014001737
EGW
6110000000 5
U E
Elektriciteit integratiecentrum
2014001742
EGW
6110000000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
13.260,00
0,00
0945
U E
Bieke Verlinden
54.060,00
0,00
0990
U E
Myriam Fannes
20.400,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
25.500,00
0,00
Dirk Robbeets
224.400,00
0,00
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
Myriam Fannes
66.300,00
0,00
40.800,00
0,00
2.040,00
0,00
113.220,00
0,00
Elektriciteit buurtcentra
2014001743
EGW
6110000000 5
Elektriciteit kinderopvang
2014001778
EGW
6110000000 4
Elektriciteit/Begraafplaatsen
2014001780
EGW
6111000000 1
0050
Gas/Patrimonium zonder maatschappelijk doel
2014001781
EGW
6111000000 2
0119-9999 U E
Gas/Overige algemene diensten/Andere overige algemene diensten
2014001787
EGW
6111000000 4
0220
U E
Gas/Parkeren
2014001806
EGW
6111000000 4
0300-9999 U E
Gas/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
2014001809
EGW
6111000000 3
0410
U E
Louis Tobback
0622
U E
Denise Vandevoort
0680
U E
Myriam Fannes
0702
U E
Denise Vandevoort
56.100,00
0,00
0703
U E
Denise Vandevoort
60.000,00
0,00
U E
Dirk Vansina
42.000,00
0,00
Denise Vandevoort
81.600,00
0,00
Els Van Hoof
395.000,00
0,00
Dirk Vansina
11.220,00
0,00
Gas/Brandweer
2014001810
EGW
6111000000 5
Gas/Woonwagenterreinen
2014001813
EGW
6111000000 4
Gas/Groene ruimte
2014001816
EGW
6111000000 6
Gas/Schouwburg
2014001820
EGW
6111000000 6
Gas/Openbare bibliotheken
2014001824
EGW
6111000000 4
0720
Gas/Monumentenzorg o.a. st. Pieterskerk, abdij van Park
2014001827
EGW
6111000000 6
0739-0300 U E
Gas/Overig kunst- en cultuurbeleid
2014001838
EGW
6111000000 6
0740-0200 U E
Gas/Sport/Sportaccomodatie
2014001842
EGW
6111000000 5
0750
U E
Leveren van gas voor gebouwverwarming jeugd
2014001851
EGW
6111000000 5
0800
U E
Mohamed Ridouani
28.500,00
0,00
0801
U E
Mohamed Ridouani
32.000,00
0,00
0820-9999 U E
Denise Vandevoort
90.000,00
0,00
0902
Denise Vandevoort
6.500,00
0,00
Gas/SKLO
2014001853
EGW
6111000000 5
Gas SBLO
2014001855
EGW
6111000000 5
Gas SLAC
2014001856
EGW
6111000000 5
U E
Gas/Integratiecentrum
2014001860
EGW
6111000000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
18.500,00
0,00
0945
Bieke Verlinden
51.000,00
0,00
Gas Buurtcentra
2014001866
EGW
6111000000 5
U E
Gas/Kinderopvang
333
2014001870
EGW
6111000000 4
0990
U E
Myriam Fannes
12.500,00
0,00
5.000,00
0,00
Dirk Robbeets
45.000,00
0,00
U E
Louis Tobback
1.500,00
0,00
U E
Dirk Vansina
70.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.500,00
0,00
Dirk Robbeets
23.460,00
0,00
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
6.500,00
0,00
0300-9999 U E
Myriam Fannes
30.000,00
0,00
10.200,00
0,00
Leveren van gas voor gebouwverwarming begraafplaatsen
2014001951
EGW
6112000000 1
0050
U E
Mohamed Ridouani
stookolie verwarming O'Cool
2014001953
EGW
6112000000 2
0119-9999 U E
Leveren van stookolie voor multifunctionele gebouwen
2014001958
EGW
6112000000 3
0410
Stookolie noodagregaat brandweer
2014001955
EGW
6112000000 4
0720
Stookolie/Monumentenzorg abdij van park
2014001876
EGW
6113000000 1
0050
U E
Water Patrimonium zonder maatschappelijk doel
2014001884
EGW
6113000000 2
0119-9999 U E
Water overige algemene diensten
2014001890
EGW
6113000000 4
Water onderhoud wegen
2014001897
EGW
6113000000 4
Water ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
2014001904
EGW
6113000000 3
0410
U E
Louis Tobback
0622
U E
Denise Vandevoort
1.200,00
0,00
0680
U E
Myriam Fannes
8.500,00
0,00
0702
U E
Denise Vandevoort
4.080,00
0,00
0703
U E
Denise Vandevoort
12.750,00
0,00
U E
Dirk Vansina
5.865,00
0,00
Denise Vandevoort
7.500,00
0,00
Els Van Hoof
190.311,00
0,00
Water Brandweer
2014001907
EGW
6113000000 5
Water Woonwagenterreinen
2014001910
EGW
6113000000 4
Water Groene ruimte
2014001912
EGW
6113000000 6
Water Schouwburg,
2014001917
EGW
6113000000 6
Water Openbare bibliotheken
2014001920
EGW
6113000000 4
0720
Water Monumentenzorg
2014001925
EGW
6113000000 6
0739-0300 U E
Water Overig kunst- en cultuurbeleid
2014001930
EGW
6113000000 6
0740-0200 U E
WaterSport/Sportaccomodatie
2014001934
EGW
6113000000 5
0750
U E
Dirk Vansina
4.080,00
0,00
0800
U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
0801
U E
Mohamed Ridouani
5.100,00
0,00
0820-9999 U E
Denise Vandevoort
10.200,00
0,00
0902
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
5.000,00
0,00
U E
Bieke Verlinden
30.000,00
0,00
8.000,00
0,00
Water Jeugd
2014001939
EGW
6113000000 5
Water SKLO
2014001941
EGW
6113000000 5
Water SBLO
2014001944
EGW
6113000000 5
Water SLAC
2014001946
EGW
6113000000 5
U E
Water integratiecentrum
2014001948
EGW
6113000000 5
Water buurtcentra
6113000000 5
2014001949
EGW
2014001950
Water Kinderopvang + kinderkribbe st. maartensdal levering van warmte via stookplaats st.
Maartensdal (te factureren door Dijledal)
EGW 6113000000 4 0990
U E
Myriam Fannes
0945
Water Begraafplaatsen
Actie
2014
2014001020
FB
Facilitair beheer
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor facilitair beheer
Dirk Robbeets
Uitgave
1.900.107,00
Dirk Vansina
0,00
413.729,00
1461BOGEBO
Dirk Vansina
0,00
1.241.178,00
149AOVERIG
Mohamed Ridouani
111.576,52
0,00
Ingenieur-directeur data en facilitair beheer
2014002480
FB
1500000000 4
0720
O I
Ontvangst
23.216.969,45
1461BOGEBO
Overdracht subsidies van provincie voor restauraties
2014002479
FB
1500000000 4
0720
O I
Overdracht subsidie Gewest voor restauraties
2014002497
FB
2210000007 1
0050
U I
Privaat stadspatrimonium: overdracht kredieten buitengewoon onderhoud
334
2014002464
FB
2210000007 1
0050
U I
1461BOGEBO
Mohamed Ridouani
30.000,00
0,00
6.931,80
0,00
175.000,00
0,00
Dirk Robbeets
43.789,20
0,00
Dirk Robbeets
400.000,00
0,00
20.000,00
0,00
Myriam Fannes
50.000,00
0,00
Myriam Fannes
48.660,45
0,00
Louis Tobback
40.000,00
0,00
Louis Tobback
25.000,00
0,00
Denise Vandevoort
15.000,00
0,00
Myriam Fannes
40.000,00
0,00
Myriam Fannes
125.681,07
0,00
28.800,90
0,00
Dirk Vansina
20.000,00
0,00
1461BOGEBO
Dirk Vansina
34.211,69
0,00
1461BOGEBO
Dirk Vansina
14.430.412,70
0,00
2.311,72
0,00
Buitengewoon onderhoud private stadsgebouwen
2210000007 2
0119-0200 U I
1461BOGEBO
Dirk Robbeets
2014002443
FB
2014002465
O.a. veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking verbouwing en EPB verslag verbouwing
gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele
FB
2210000007 2 0119-9999 U I
1461BOGEBO
Dirk Robbeets
Buitengewoon Onderhoud multifunctionele gebouwen
2014002426
FB
2210000007 2
0119-9999 U I
1461BOGEBO
Buitengewoon onderhoud stadhuis en deelgemeentehuizen
2014002536
FB
2210000007 2
0119-9999 U I
1462EREGEB
Kredieten voor de aanstelling ontwerpbureaus, EPB, EPC, veiligheidscoördinatie,
2014002477
FB
2210000007 4
0200-9999 U I
1461BOGEBO
Dirk Robbeets
Buitengewoon Onderhoud gebouwen van de wegen, parkeren, straatmeubilair en openbare toiletten
2014002467
FB
2210000007 4
0300-9999 U I
1461BOGEBO
Buitengewoon Onderhoud gebouwen Reinigingsdienst
2014002492
FB
2210000007 4
0300-9999 U I
1461BOGEBO
Overdracht buitengewoon onderhoud gebouwen reinigingsdienst
2014002466
FB
2210000007 3
0410
U I
1461BOGEBO
20.000 van Recurrent Onderhoud DFB en 20.000 vanuit Brandweer (Zie excel BW brandweer)
2014002541
FB
2210000007 3
0410
U I
1461BOGEBO
Buitengewoon onderhoud gebouwen brandweer, vernieuwen UPS
2014002494
FB
2210000007 5
0622
U I
1461BOGEBO
Buitengewoon onderhoud Woonwagenterreinen
2014002470
FB
2210000007 4
0680
U I
1461BOGEBO
Buitengewoon Onderhoud gebouwen Groenzorg
2210000007 4
0680
U I
1461BOGEBO
2014002455
FB
2014002460
Buitengewoon onderhoud gebouwen, o.a.Serredak varenkas, inrichting van een oude
magazijnruimte, gelegen in de Kruidtuin, tot een "Varenkas"
FB
2210000007 6 0700
U I
1461BOGEBO
Denise Vandevoort
Buitengewoon onderhoud erelonen salons stadhuis
2014002491
FB
2210000007 6
0705
U I
1461BOGEBO
Buitengewoon Onderhoud Gemeenschapscentra
2014002482
FB
2210000007 4
0720
U I
Buitengewoon onderhoud monumenten
2210000007 4
0720
U I
2014002484
FB
2014002485
Omvat o.a. restauratie gebouwen abdij vanPark,Abdij van park:onderhoudswerken
mariapoort,Aanstelling ontwerperrestauraties van monumenten,Instandhoudingswerkentoren
stadspark, Restauratie st. Pieterskerkfase 7 en 8
FB
2210000007 4 0720
U I
1461BOGEBO
Dirk Vansina
Monumenten buitengewoon onderhoud gronden
2014002438
FB
2210000007 5
0750
U I
1461BOGEBO
Dirk Vansina
25.000,00
0,00
1461BOGEBO
Dirk Vansina
0,00
0,00
175.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
40.000,00
0,00
Denise Vandevoort
50.000,00
0,00
Bieke Verlinden
25.000,00
0,00
Louis Tobback
48.600,00
0,00
Denise Vandevoort
40.000,00
0,00
Denise Vandevoort
22.000,00
0,00
58.746,75
0,00
62.612,36
0,00
Buitengewoon onderhoud gebouwen jeugd
2014002433
FB
2210000007 5
0750
U I
Buitengewoon onderhoud gebouwen jeugd (kunstproject hal 9)
2014002430
FB
2210000007 5
0800
U I
1461BOGEBO
Dirk Robbeets
o.a. Studieopdracht nieuwbouw SBLO, opvolging lot ruwbouw parkschool (seco)
2014002431
FB
2210000007 5
0820-9999 U I
1461BOGEBO
Denise Vandevoort
Buitengewoon onderhoud gebouwen kunstonderwijs (aanpassing elektriciteit)
2014002486
FB
2210000007 5
0902
U I
1461BOGEBO
Overdracht buitengewoon onderhoud integratiecentrum
2014002481
FB
2210000007 5
0909-9999 U I
1461BOGEBO
Buitengewoon Onderhoud gebouwen van directie Sociale Zaken
2014002469
FB
2210000007 5
0943
U I
1461BOGEBO
Overdracht krediet voor uitvoeren van diverse aanpassingswerken aan de wijkbureaus
2014002666
FB
2220000007 3
0410
U I
149_OVERIG
Overdracht vervangingsinvesteringen brandweer
2014002489
FB
2291000007 6
0701-9999 U I
1461BOGEBO
Buitengewoon Onderhoud gebouwen van Cultuur
2014002461
FB
2291000007 6
0702
U I
1461BOGEBO
Reconstructie tegelvloeren en restauratie marmeren vloeren schouwburg
2291000007 6
0702
U I
1461BOGEBO
Denise Vandevoort
2014002440
FB
2014002449
Buitengewoon onderhoud gebouwen cultuur, o.a. Ontwerp verbouwing Het Depot, Schilderwerk
buitenschrijnwerk Romaanse Poort
1461BOGEBO
Els Van Hoof
FB
2291000007 6 0740-0200 U I
Buitengewoon onderhoud gebouwen sport, omvat o.a.Studie speciale technieken en stabiliteit
sportzaal rijschool, vernieuwen binnenwerk elektrisch bord luchtwerk sportcomplex Kessel-Lo,
herstelling/vervanging lichtstraat sporthal Korbeek-Lo, afschuren en herbelijnen parketvloer
sportcomplex Kessel-Lo
335
2014002488
FB
2291000007 5
0945
U I
1461BOGEBO
Bieke Verlinden
1.067,26
0,00
702.751,72
0,00
Overdracht kredieten buitengewoon onderhoud kinderopvang
2014002490
FB
2291000007 5
0945
U I
1461BOGEBO
Bieke Verlinden
0740-0200 U I
1461BOGEBO
Els Van Hoof
3.521,90
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
80.000,00
0,00
55.000,00
0,00
40.000,00
0,00
Overdracht kredieten uit formulier T
2014002451
FB
2292000007 6
Buitengewoon onderhoud Sportaccomodatie
2300000000 2
0119-0200 U I
2014002473
FB
2014002496
Vervangingen en investeringen in installaties, machines en uitrusting voor DFB en ter beschikking
gestelde lokalen
FB
2300000000 6 0705
U I
149_OVERIG
Dirk Vansina
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapscentrum Bosstraat
2014002495
FB
2400000000 6
0705
U I
149_OVERIG
Dirk Vansina
149_OVERIG
Dirk Robbeets
0,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
80.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
20.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
140.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
105.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
35.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
0,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
75.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
0,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
35.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
0,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
160.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
0,00
0,00
U I
149_OVERIG
Dirk Robbeets
140.000,00
0,00
U I
149_OVERIG
Dirk Robbeets
0,00
0,00
0119-0200 U I
149_OVERIG
Dirk Robbeets
120.000,00
0,00
0300-0100 U I
149_OVERIG
Dirk Robbeets
250.000,00
0,00
0740-9999 U I
149_OVERIG
Dirk Robbeets
35.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
18.000,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Dirk Robbeets
105.000,00
0,00
Dirk Robbeets
2.000,00
0,00
Dirk Robbeets
2.000,00
0,00
Myriam Fannes
5.000,00
0,00
Louis Tobback
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Meubilair - gemeenschapscentrum Bosstraat
2014002727
FB
2422000000 2
0100
U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002691
FB
2422000000 2
0110
U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002694
FB
2422000000 2
0119-0200 U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002695
FB
2422000000 4
0200-0100 U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002697
FB
2422000000 4
0300-0100 U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002702
FB
2422000000 4
0310-0100 U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002725
FB
2422000000 3
0490-0100 U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002708
FB
2422000000 4
0680
U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002709
FB
2422000000 5
0750
U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014002710
FB
2422000000 4
0990
U I
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton.
2014002711
FB
2423000000 2
0119-0200 U I
Vrachtwagens meer dan 3,5 ton
2014002712
FB
2423000000 4
0200-0100 U I
Vrachtwagens meer dan 3,5 ton
2014002714
FB
2423000000 4
0310-0100 U I
Vrachtwagens meer dan 3,5 ton
2014002715
FB
2423000000 4
0680
Vrachtwagens meer dan 3,5 ton
2014002716
FB
2423000000 4
0990
Vrachtwagens meer dan 3,5 ton
2014002717
FB
2424000000 2
Speciale voertuigen
2014002718
FB
2424000000 4
Speciale voertuigen
2014002719
FB
2472000000 6
Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton
2014001997
FB
6103001000 1
0050
U E
Aankoop benodigdheden voor privaat stadspatrimonium
2014001998
FB
6103001000 2
0113-0100 U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Archief
2014002001
FB
6103001000 2
0119-9999 U E
Aankoop benodigdheden voor multifunctionele gebouwen
2014002006
FB
6103001000 4
0200-0100 U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Wegen
2014002011
FB
6103001000 4
0220
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Parkeren oa Pieter Desomer
2014002015
FB
6103001000 4
0300-9999 U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen stadsreiniging
2014002003
FB
6103001000 3
0410
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Brandweer
2014002016
FB
6103001000 5
0622
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Woonwagenterreinen
336
2014002018
FB
6103001000 4
0680
U E
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
3.000,00
0,00
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
Dirk Vansina
2.000,00
0,00
Myriam Fannes
2.000,00
0,00
Els Van Hoof
30.000,00
0,00
Dirk Vansina
2.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Bieke Verlinden
4.000,00
0,00
Bieke Verlinden
4.000,00
0,00
Myriam Fannes
2.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
80.000,00
0,00
Dirk Robbeets
7.000,00
0,00
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
Myriam Fannes
8.000,00
0,00
Louis Tobback
7.000,00
0,00
Denise Vandevoort
3.000,00
0,00
Myriam Fannes
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
8.000,00
0,00
Dirk Vansina
10.000,00
0,00
Dirk Vansina
5.000,00
0,00
Myriam Fannes
5.000,00
0,00
Els Van Hoof
10.000,00
0,00
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
Dirk Vansina
5.000,00
0,00
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Groene ruimte
2014002036
FB
6103001000 6
0702
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Schouwburg
2014002038
FB
6103001000 6
0703
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Openbare bibliotheken
2014002039
FB
6103001000 6
0705
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Gemeenschapscentrum
2014002021
FB
6103001000 4
0720
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Monumentenzorg
2014002086
FB
6103001000 6
0739-0300 U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/kruidtuin
2014002087
FB
6103001000 6
0740-0200 U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Sportaccomodaties
2014002025
FB
6103001000 5
0750
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Jeugd
2014002028
FB
6103001000 5
0800
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Gewoon kleuteronderwijs
2014002030
FB
6103001000 5
0801
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Buitengewoon kleuteronderwijs
2014002031
FB
6103001000 5
0820-9999 U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Deeltijds kunstonderwijs
2014002032
FB
6103001000 5
0902
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Integratiedienst
2014002033
FB
6103001000 5
0909-0100 U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Buurtwerking
2014002034
FB
6103001000 5
0945
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Kinderopvang
2014002024
FB
6103001000 4
0990
U E
Aankoop benodigdheden voor gebouwen/Begraafplaatsen
2014001954
FB
6103002000 1
0050
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen privaat stadspatrimonium
2014001956
FB
6103002000 2
0113-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen Archief
2014001957
FB
6103002000 2
0119-9999 U E
Prestaties en onderhoud voor multifunctionele gebouwen
2014001961
FB
6103002000 4
0200-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Wegen
2014001962
FB
6103002000 4
0220
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Parkeren
2014001963
FB
6103002000 4
0300-9999 U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen stadsreiniging
2014001960
FB
6103002000 3
0410
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Brandweer
2014001965
FB
6103002000 5
0622
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Woonwagenterreinen
2014001968
FB
6103002000 4
0680
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Groene ruimte
2014001988
FB
6103002000 6
0702
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Schouwburg
2014001990
FB
6103002000 6
0703
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Openbare bibliotheken
2014001991
FB
6103002000 6
0705
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Gemeenschapscentrum
2014001970
FB
6103002000 4
0720
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Monumenten
2014001992
FB
6103002000 6
0739-0300 U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Botanische tuin
2014001993
FB
6103002000 6
0740-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Sportaccomodatie
2014001974
FB
6103002000 5
0750
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Jeugd
2014001959
FB
6103002000 2
0790
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Erediensten
337
2014001978
FB
6103002000 5
0800
U E
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Bieke Verlinden
3.000,00
0,00
Bieke Verlinden
8.000,00
0,00
Myriam Fannes
8.000,00
0,00
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Gewoon kleuteronderwijs
2014001980
FB
6103002000 5
0801
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Buitengewoon kleuteronderwijs
2014001982
FB
6103002000 5
0820-9999 U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Deeltijds kunstonderwijs
2014001984
FB
6103002000 5
0902
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Integratiedienst
2014001985
FB
6103002000 5
0909-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Buurtwerking
2014001987
FB
6103002000 5
0945
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Kinderopvang
2014001972
FB
6103002000 4
0990
U E
Prestaties en onderhoud voor gebouwen/Begraafplaatsen
2014001733
FB
Mohamed Ridouani
9.000,00
0,00
2014001738
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Patrimonium zonder
maatschappelijk doel
Dirk Robbeets
FB
6103003000 2 0119-9999 U E
6103003000 1
280.000,00
0,00
2014001769
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Multifunctionele gebouwen oa
stadhuis en Deelgemeentehuizen
Dirk Robbeets
FB
6103003000 4 0200-0100 U E
36.000,00
0,00
2014001767
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Wegen, openbare toiletten en
fonteinen
(Openbaar toilet Dirkboutslaan en Urilift)
FB
6103003000 4 0220
U E
Dirk Robbeets
520.000,00
0,00
77.000,00
0,00
75.000,00
0,00
8.000,00
0,00
38.000,00
0,00
55.000,00
0,00
215.000,00
0,00
56.000,00
0,00
33.000,00
0,00
410.000,00
0,00
20.000,00
0,00
15.000,00
0,00
110.000,00
0,00
25.000,00
0,00
10.000,00
0,00
90.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.600,00
0,00
5.500,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0050
U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Parkeren oa Pieter Desomerplein
2014001766
FB
6103003000 4
0300-9999 U E
Myriam Fannes
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Stadsreiniging
2014001741
FB
6103003000 3
0410
U E
Louis Tobback
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Brandweer
2014001771
FB
6103003000 5
0622
U E
Denise Vandevoort
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Woonwagenterreinen
2014001754
FB
6103003000 4
0680
U E
Myriam Fannes
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Groene ruimte
6103003000 6
0702
U E
Denise Vandevoort
2014001757
FB
2014001755
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Schouwburg, concertgebouw,
opera
FB
6103003000 6 0703
U E
Denise Vandevoort
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Openbare bibliotheken
2014001762
FB
6103003000 4
0720
U E
Dirk Vansina
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Monumentenzorg
2014001751
FB
6103003000 6
0739-0300 U E
Myriam Fannes
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Kruidtuin
2014001750
FB
6103003000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Sportaccomodaties
2014001747
FB
6103003000 5
0800
U E
Mohamed Ridouani
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Gewoon onderwijs SKLO
2014001749
FB
6103003000 5
0801
U E
Mohamed Ridouani
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Buitengewoon onderwijs SBLO
2014001744
FB
6103003000 5
0820-9999 U E
Denise Vandevoort
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Deeltijds kunstonderwijs SLAC
2014001764
FB
6103003000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Integratiecentrum
2014001763
FB
6103003000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Buurtwerking
2014001765
FB
6103003000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Kinderopvang
2014001774
FB
6103003000 4
0990
U E
Myriam Fannes
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/Begraafplaatsen
2014001784
FB
6103005000 1
0050
U E
Mohamed Ridouani
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel
6103005000 2
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
2014001786
FB
2014001803
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Multifunctionele gebouwen oa stadhuis en
deelgemeentehuizen
FB
6103005000 4 0200-0100 U E
Dirk Robbeets
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Wegen Openbare toiletten fonteinen
2014001805
FB
6103005000 4
0220
U E
Dirk Robbeets
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Parkeren oa Pieter Desomerplein
338
2014001807
FB
6103005000 4
0300-9999 U E
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
Louis Tobback
1.500,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.600,00
0,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
2.000,00
0,00
500,00
0,00
2.000,00
0,00
Dirk Vansina
500,00
0,00
Dirk Vansina
800,00
0,00
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
500,00
0,00
1.000,00
0,00
500,00
0,00
Bieke Verlinden
1.500,00
0,00
Bieke Verlinden
1.500,00
0,00
Myriam Fannes
500,00
0,00
Dirk Robbeets
7.000,00
0,00
Dirk Robbeets
7.000,00
0,00
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Stadsreiniging
2014001798
FB
6103005000 3
0410
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Brandweer
2014001812
FB
6103005000 5
0622
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Woonwagenterreinen
2014001814
FB
6103005000 4
0680
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Groene ruimte
2014001849
FB
6103005000 6
0702
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Schouwburg, concertgebouw, opera
2014001852
FB
6103005000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Openbare bibliotheken
2014001854
FB
6103005000 6
0705
U E
Dirk Vansina
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Gemeenschapscentrum
2014001817
FB
6103005000 4
0720
U E
Dirk Vansina
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Monumentenzorg
2014001859
FB
6103005000 6
0739-0300 U E
Myriam Fannes
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Kruidtuin
2014001864
FB
6103005000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Sportaccomodaties
2014001833
FB
6103005000 5
0750
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Jeugd
2014001791
FB
6103005000 2
0790
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Erediensten
2014001835
FB
6103005000 5
0800
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Gewoon kleuteronderwijs
2014001837
FB
6103005000 5
0801
U E
Mohamed Ridouani
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Buitengewoon kleuteronderwijs
2014001839
FB
6103005000 5
Denise Vandevoort
0820-9999 U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Deeltijds kunstonderwijs SLAC
2014001841
FB
6103005000 5
0902
U E
Denise Vandevoort
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/intergratiedienst
2014001845
FB
6103005000 5
0909-0100 U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Buurtwerking
2014001847
FB
6103005000 5
0945
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Kinderopvang
2014001829
FB
6103005000 4
0990
U E
Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen/Begraafplaatsen
2014002168
FB
6103101000 4
0200-0100 U E
Aankoop benodigdheden voor wegen en waterlopen
2014002170
FB
6103102000 4
0200-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen
2014002008
FB
6103111000 4
0200-0100 U E
Aankoop benodigdheden voor straatmeubilair (banken)
2014000477
FB
6126160000 2
0100
U E
Dirk Robbeets
2.500,00
0,00
0110
U E
Dirk Robbeets
9.000,00
0,00
0115
U E
Dirk Robbeets
800,00
0,00
0119-0200 U E
Dirk Robbeets
15.000,00
0,00
0119-0400 U E
Dirk Robbeets
200,00
0,00
Dirk Robbeets
40.000,00
0,00
0300-0100 U E
Dirk Robbeets
45.000,00
0,00
0310-0100 U E
Dirk Robbeets
4.100,00
0,00
0410
U E
Dirk Robbeets
72.000,00
0,00
0420
U E
Dirk Robbeets
8.900,00
0,00
Verzekering voertuigen.
2014000548
FB
6126160000 2
Verzekering voertuigen.
2014000559
FB
6126160000 2
Verzekering voertuigen.
2014000585
FB
6126160000 2
Verzekering voertuigen.
2014002167
FB
6126160000 2
Verzekering voor reachtruck magazijn.
2014001986
FB
6126160000 4
0200-0100 U E
Verzekeringscontracten voor de dienstvoertuigen.
2014001350
FB
6126160000 4
Verzekering voertuigen.
2014002157
FB
6126160000 4
Verzekering voertuigen.
2014000601
FB
6126160000 3
Verzekering voertuigen.
2014000605
FB
6126160000 3
Verzekering voertuigen.
339
2014000612
FB
6126160000 3
0490-0100 U E
Dirk Robbeets
2.000,00
0,00
0680
U E
Dirk Robbeets
30.000,00
0,00
0701-0100 U E
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
0703
U E
Dirk Robbeets
1.200,00
0,00
0719
U E
Dirk Robbeets
200,00
0,00
0740-9999 U E
Dirk Robbeets
2.500,00
0,00
0750
U E
Dirk Robbeets
1.300,00
0,00
0990
U E
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
0119-0200 U E
Dirk Robbeets
14.000,00
0,00
Dirk Robbeets
2.500,00
0,00
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
Dirk Robbeets
10.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
35.000,00
0,00
2.000,00
0,00
20.000,00
0,00
Dirk Vansina
3.000,00
0,00
Dirk Vansina
5.000,00
0,00
Dirk Robbeets
7.000,00
0,00
Dirk Robbeets
62.000,00
0,00
Myriam Fannes
38.000,00
0,00
0,00
0,00
Dirk Robbeets
235.000,00
0,00
Els Van Hoof
38.000,00
0,00
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
Dirk Robbeets
7.000,00
0,00
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
Dirk Robbeets
200,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
750,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.500,00
0,00
Verzekering voertuigen.
2014002164
FB
6126160000 4
Verzekering voertuigen.
2014000639
FB
6126160000 6
Verzekering voertuigen.
2014000648
FB
6126160000 6
Verzekering voertuigen.
2014002326
FB
6126160000 6
Verzekering voertuigen.
2014000654
FB
6126160000 6
Verzekering voertuigen.
2014000631
FB
6126160000 5
Verzekering voertuigen.
2014000618
FB
6126160000 4
Verzekering voertuigen.
2014002110
FB
6129999000 2
Overige verzekeringen DFB
2014002171
FB
6130002000 2
0119-0200 U E
Advies in het kader van het onderhoudscontract Cofely bij betwistingen
2014002174
FB
6130003000 2
0119-0200 U E
Audits in het kader van onderhoudscontract Cofely
2014002175
FB
6141009000 2
0119-0200 U E
Communicatiekosten telefoon en internet voor facilitair beheer
2014002176
FB
6143004000 2
0119-0200 U E
Flesjes water voor de mederwerkers op verplaatsing
2014002178
FB
6150001000 2
0119-0200 U E
Aankoop klein exploitatiemateriaal voor facilitair beheer
2014002303
FB
6150001000 6
0705
Dirk Vansina
U E
Aankoop klein exploitatiemateriaal/Gemeenschapscentrum
2014002179
FB
6150002000 2
0119-0200 U E
Dirk Robbeets
Prestaties en onderhoud voor exploitatie voor facilitair beheer
2014002305
FB
6150002000 6
0705
U E
Prestaties en onderhoud voor exploitatie/Gemeenschapscentrum
2014002221
FB
6150004000 1
0050
U E
Huur Verwarming Tijdelijke zaal O'cool
2014002180
FB
6150004000 2
0119-0200 U E
Huur exploitatiemiddelen voor facilitair beheer
2014002226
FB
6150004000 2
0119-9999 U E
Renting Zonnepanelen Dexia
2014002237
FB
6150004000 4
0300-9999 U E
Renting zonnepanelen gebouwen stadsreiniging
2014002240
FB
6150004000 6
0705
U E
Dirk Vansina
Renting Zonnepanelen gemeenschapscentrum;huur exploitatiemiddelen
2014002224
FB
6150004000 6
0710
U E
Feestverlichting
2014002238
FB
6150004000 6
0740-0200 U E
Renting Zonnepanelen Sport
2014002181
FB
6150005000 2
0119-0200 U E
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel
2014002182
FB
6150011000 2
0119-0200 U E
Lidmaatschappen:orde architecten, VLir, VSR,NAV,...
2014002196
FB
6150014000 2
0119-0200 U E
Reis- en verblijfskost personeel DFB
2014002198
FB
6150015000 2
0119-0200 U E
Drukwerk voor exploitatie DFB
2014002201
FB
6159999000 2
0119-0200 U E
Overige exploitatiekosten DFB
2014000368
FB
6160001000 2
0100
U E
Aankoop wisselstukken voor interne garage.
2014000541
FB
6160001000 2
0110
U E
Aankoop benodigdheden voor voertuigen.
2014000554
FB
6160001000 2
0115
U E
Aankoop benodigdheden voor voertuigen.
340
2014000564
FB
6160001000 2
0119-0200 U E
Dirk Robbeets
3.500,00
0,00
Dirk Robbeets
300,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.200,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.200,00
0,00
Dirk Robbeets
3.000,00
0,00
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.500,00
0,00
Dirk Robbeets
12.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
2.550,00
0,00
Dirk Robbeets
2.700,00
0,00
Dirk Robbeets
300,00
0,00
Dirk Robbeets
4.200,00
0,00
Dirk Robbeets
1.200,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
1.500,00
0,00
Dirk Robbeets
10.000,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
2.000,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
150,00
0,00
Dirk Robbeets
750,00
0,00
Dirk Robbeets
3.000,00
0,00
Dirk Robbeets
10.500,00
0,00
Dirk Robbeets
13.000,00
0,00
Dirk Robbeets
13.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.300,00
0,00
Dirk Robbeets
14.000,00
0,00
Dirk Robbeets
5.700,00
0,00
Dirk Robbeets
950,00
0,00
Aankoop benodigdheden voor voertuigen.
2014000607
FB
6160001000 3
0490-0100 U E
Aankoop benodigdheden voor voertuigen.
2014000633
FB
6160001000 6
0701-0100 U E
Aankoop benodigdheden voor voertuigen.
2014000643
FB
6160001000 6
0703
U E
Aankoop benodigdheden voor voertuigen.
2014000649
FB
6160001000 6
0740-9999 U E
Aankoop benodigdheden voor voertuigen.
2014000621
FB
6160001000 5
0750
U E
Aankoop benodigdheden voor voertuigen.
2014000472
FB
6160002000 2
0100
U E
Kosten voor plaatsen van banden, onplanmatig onderhoud, ...
2014000543
FB
6160002000 2
0110
U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000555
FB
6160002000 2
0115
U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000565
FB
6160002000 2
0119-0200 U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014002323
FB
6160002000 2
0119-0400 U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014001940
FB
6160002000 4
0200-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014001995
FB
6160002000 4
0300-0100 U E
Haal en breng door externe garage voor technische controle
2014002153
FB
6160002000 4
0310-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014002160
FB
6160002000 4
0310-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000592
FB
6160002000 3
0410
U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000608
FB
6160002000 3
0490-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000634
FB
6160002000 6
0701-0100 U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000644
FB
6160002000 6
0703
U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014002324
FB
6160002000 6
0719
U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen/Overige evenementen
2014000650
FB
6160002000 6
0740-9999 U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000622
FB
6160002000 5
0750
U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000613
FB
6160002000 4
0990
U E
Prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000473
FB
6160003000 2
0100
U E
Onderhoudscontracten voor voertuigen.
2014000544
FB
6160003000 2
0110
U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000567
FB
6160003000 2
0119-0200 U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014001942
FB
6160003000 4
0200-0100 U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014001996
FB
6160003000 4
0300-0100 U E
Onderhoudscontracten voor voertuigen.
2014002155
FB
6160003000 4
0310-0100 U E
Onderhoudscontracten voor voertuigen.
2014002161
FB
6160003000 4
0310-0100 U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000594
FB
6160003000 3
0410
U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000609
FB
6160003000 3
0490-0100 U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
341
2014000635
FB
6160003000 6
0701-0100 U E
Dirk Robbeets
450,00
0,00
Dirk Robbeets
800,00
0,00
Dirk Robbeets
700,00
0,00
Dirk Robbeets
1.400,00
0,00
Dirk Robbeets
400,00
0,00
U E
Dirk Robbeets
3.000,00
0,00
0119-0200 U E
Dirk Robbeets
5.000,00
0,00
0100
Dirk Robbeets
150,00
0,00
Dirk Robbeets
250,00
0,00
Dirk Robbeets
200,00
0,00
Dirk Robbeets
2.000,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
300,00
0,00
Dirk Robbeets
1.200,00
0,00
Dirk Robbeets
100,00
0,00
Dirk Robbeets
300,00
0,00
Dirk Robbeets
100,00
0,00
Dirk Robbeets
600,00
0,00
Dirk Robbeets
300,00
0,00
Dirk Robbeets
100,00
0,00
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000645
FB
6160003000 6
0703
U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000651
FB
6160003000 6
0740-9999 U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000623
FB
6160003000 5
0750
U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000614
FB
6160003000 4
0990
U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen.
2014000545
FB
6160004000 2
0110
Huur van Cambio voertuigen.
2014002327
FB
6160004000 2
Huur voertuigen
2014000474
FB
6160005000 2
U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen
2014000546
FB
6160005000 2
0110
U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000557
FB
6160005000 2
0115
U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000568
FB
6160005000 2
0119-0200 U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014001977
FB
6160005000 4
0200-0100 U E
Kosten voor technische keuring voertuigen.
2014002000
FB
6160005000 4
0300-0100 U E
Kosten voor het aanbieden van voertuigen bij de technische controle.
2014002156
FB
6160005000 4
0310-0100 U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014002163
FB
6160005000 4
0310-0100 U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000610
FB
6160005000 3
0490-0100 U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000636
FB
6160005000 6
0701-0100 U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000646
FB
6160005000 6
0703
U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000652
FB
6160005000 6
0740-9999 U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000627
FB
6160005000 5
0750
U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000615
FB
6160005000 4
0990
U E
Controle- en keuringskosten voor voertuigen.
2014000475
FB
6160006000 2
0100
U E
Dirk Robbeets
3.000,00
0,00
0110
U E
Dirk Robbeets
8.500,00
0,00
U E
Dirk Robbeets
2.000,00
0,00
0119-0200 U E
Dirk Robbeets
30.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.400,00
0,00
Dirk Robbeets
3.100,00
0,00
U E
Dirk Robbeets
4.500,00
0,00
0740-9999 U E
Dirk Robbeets
8.000,00
0,00
U E
Dirk Robbeets
1.750,00
0,00
0119-0200 U E
Dirk Robbeets
34.000,00
0,00
Dirk Robbeets
15.000,00
0,00
Brandstof voor voertuigen
2014000547
FB
6160006000 2
Brandstof voor voertuigen.
2014000558
FB
6160006000 2
0115
Brandstof voor voertuigen.
2014000583
FB
6160006000 2
Brandstof voor voertuigen.
2014000611
FB
6160006000 3
0490-0100 U E
Brandstof voor voertuigen.
2014000638
FB
6160006000 6
0701-0100 U E
Brandstof voor voertuigen.
2014000647
FB
6160006000 6
0703
Brandstof voor voertuigen.
2014000653
FB
6160006000 6
Brandstof voor voertuigen.
2014000629
FB
6160006000 5
0750
Brandstof voor voertuigen.
2014000589
FB
6169999000 2
Overige kosten voertuigen. Athlon mobility.
2014002243
FB
6400003000 4
0310-9999 U E
Milieuheffing op de lozing van afvalwater stadsgebouwen
342
2014000478
FB
6400009000 2
0100
U E
Dirk Robbeets
1.500,00
0,00
Dirk Robbeets
0,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
7.500,00
0,00
Dirk Robbeets
2.500,00
0,00
Dirk Robbeets
2.500,00
0,00
Dirk Robbeets
2.500,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
500,00
0,00
Dirk Robbeets
0,00
0,00
Dirk Robbeets
300,00
0,00
183.060,99
0,00
5.000,00
0,00
314.700,38
0,00
Dirk Vansina
98.000,00
0,00
Dirk Vansina
5.741,99
0,00
Dirk Vansina
274.024,16
0,00
Dirk Vansina
387.715,89
0,00
0,00
5.000,00
Dirk Robbeets
0,00
62.000,00
Dirk Robbeets
0,00
2.000,00
Myriam Fannes
0,00
38.000,00
Dirk Vansina
0,00
0,00
Els Van Hoof
0,00
38.000,00
Mohamed Ridouani
0,00
7.000,00
Dirk Robbeets
0,00
20.700,00
Dirk Vansina
0,00
40.000,00
Mohamed Ridouani
0,00
3.000,00
Dirk Robbeets
0,00
8.000,00
Dirk Robbeets
0,00
8.000,00
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014000550
FB
6400009000 2
0110
U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014000561
FB
6400009000 2
0115
U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014000591
FB
6400009000 2
0119-0200 U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014001994
FB
6400009000 4
0200-0100 U E
Belasting op inschrijving nieuwe voertuigen.
2014002012
FB
6400009000 4
0300-0100 U E
Belasting op inschrijving nieuwe voertuigen.
2014002166
FB
6400009000 4
0310-0100 U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014002159
FB
6400009000 4
0310-0100 U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014000642
FB
6400009000 6
0701-0100 U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014000655
FB
6400009000 6
0740-9999 U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014000632
FB
6400009000 5
0750
U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014000620
FB
6400009000 4
0990
U E
Belastingen en taksen op rollend materieel.
2014002307
FB
6409999000 2
0119-0200 U E
Vernieuwen van Rijbewijzen
2014002457
FB
6640000000 2
0119-0200 U I
1490INVTOE
Denise Vandevoort
1490INVTOE
Dirk Robbeets
1461BOGEBO
Dirk Vansina
Toegestane investeringssubsidies museum M
2014002244
FB
6640000000 2
0119-0200 U I
Aankopen nieuwe PC;printer en/of software
2014002476
FB
6640000000 4
0720
U I
Overdracht stadsaandeel subsidies voor restauratie van openbare monumenten
2014002472
FB
6640000000 4
0720
U I
1461BOGEBO
Overdracht investeringstoelage aan vzw Onroerend erfgoed (Herita)
2014002475
FB
6640000000 4
0720
U I
1461BOGEBO
Stadsaandeel subsidies restauratie monumenten(openbare besturen)
2014002471
FB
6640000000 4
0720
U I
1461BOGEBO
Overdracht stadsaandeel subsidies restauratie private monumenten
6640000000 4
0720
U I
1461BOGEBO
2014002474
FB
2014002214
Overdracht stadsaandeel restauratiegebouwen KUL, subsidies aan instellingen ten dienste van
gezinnen
FB
7020999900 2 0119-0200 O E
Dirk Robbeets
Kosten uit uitdrijvingen
2014002229
FB
7020999900 2
0119-9999 O E
Opbrengsten groenestroomcertificaten stadswerkplaatsen
2014003583
FB
7020999900 4
0200-0100 O E
Inkomsten openbare toiletten
2014002231
FB
7020999900 4
0300-9999 O E
Opbrengsten groenestroomcertificaten Reinigingsdienst
2014002241
FB
7020999900 6
0705
O E
Opbrengsten groenestroomcertificaten gemeenschapcentrum
2014002239
FB
7020999900 6
0740-0200 O E
Opbrengsten groenestroomcertificaten van Sport
2014002282
FB
7050001000 1
0050
O E
Verhuur opbrengsten O'cool
2014002315
FB
7050001000 2
0119-9999 O E
Verhuurorbrengsten stadhuis,deelgemeentehuizen,gemeenteschool wijgmaal, Augustinesseklooster
2014002262
FB
7050001000 6
0705
O E
Verhuurinkomsten Gemeenschapscentra
2014002291
FB
7050001000 5
0800
O E
Verhuuropbrengsten SKLO
2014002218
FB
7070000000 2
0119-0200 O E
Recuperatie nutsvoorzieningen VRT boekhandelstraat
2014002219
FB
7450000000 2
0119-0200 O E
Recuperatie onderhoudskosten VRT Boekhandelstraat;allerhande terugvorderingsstaten;
vergoedingen transport voor evenementen
343
2014002242
FB
7450000000 5
0622
O E
Denise Vandevoort
0,00
1.000,00
Dirk Robbeets
0,00
500,00
Denise Vandevoort
0,00
12.000,00
Invorderingstaten voor Woonwagenterrein
2014002220
FB
7450001000 2
0119-0200 O E
Schadevergoedingen van verzekeringsmaatschappij
2014002498
FB
7450001000 6
0702
O E
Schadevergoedingen schouwburg
Actie
2014
2014001021
FIN
Financiën
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor financiën
Carl Devlies
Uitgave
2014004736
FIN
1733110000 1
Ontvangst
27.936.304,96
189.792.886,97
Carl Devlies
0,00
44.840.000,00
Directeur financiën
0040
O A
0111
U I
149_OVERIG
Carl Devlies
10.000,00
0,00
0610
U I
149AOVERIG
Carl Devlies
2.683.847,20
0,00
0040
U A
Carl Devlies
1.014.776,95
0,00
Carl Devlies
55.304,91
0,00
Carl Devlies
49.058,57
0,00
U A
Carl Devlies
0,00
0,00
U A
Carl Devlies
12.164.426,56
0,00
Carl Devlies
354.431,74
0,00
Carl Devlies
24.941,08
0,00
U A
Carl Devlies
1.223.608,09
0,00
O A
Carl Devlies
0,00
24.941,02
0,00
0,00
Carl Devlies
0,00
306.148,50
Carl Devlies
0,00
44.680,08
Carl Devlies
0,00
10.000,00
Bieke Verlinden
0,00
62.335,92
0,00
27.543,84
0,00
39.829,10
0,00
351.314,40
0,00
218.339,46
0,00
66.666,67
Carl Devlies
0,00
55.283,33
Carl Devlies
762.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
110.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Op te nemen leningen
2014002785
FIN
2410000000 2
Aankoop klein kantoormateriaal
2014002776
FIN
2801000000 4
Startkapitaal AGSL
2014001363
FIN
4221110000 1
Aflossing van leasingschulden tlv het bestuur
2014001947
FIN
4221112000 1
0040
U A
Aflossingen van leasingschulden (Leaseback stadsmagazijn)
2014001945
FIN
4221112000 1
0040
U A
Aflossingen voor leasingschulden (Leaseback tunnel en parking)
2014004737
FIN
4233100000 1
0040
Aflossingen op te nemen leningen
2014000372
FIN
4233100000 1
0040
Aflossingen van leningen tlv het bestuur
2014001405
FIN
4233120000 1
0040
U A
Aflossingen van prefinancieringsleningen Iverlek
2014001412
FIN
4233200000 1
0040
U A
Aflossingen van leningen tlv het Gewest
2014001414
FIN
4233300000 1
0040
Aflossingen van leningen tlv derden
2014001530
FIN
4943200000 1
0010
Terugvordering van de hogere overheden van de aflossingen van leningen te hunne laste
2014001793
FIN
4943300000 2
0150
O A
Carl Devlies
Terugvordering van aflossingen van Cristian voor leningen te hunne laste
2014001776
FIN
4943300000 4
0220
O A
Terugvordering van aflossingen van lening voor Ladeuze
2014001701
FIN
4943300000 4
0220
O A
Lening (borg) verkoop vruchtgebruik tunnel en parking.
2014001752
FIN
4943300000 3
0490-9999 O A
Terugbetaling lening VZW Het Vlaamse Kruis
2014001843
FIN
4943300000 5
0550
O A
Terugvordering van aflossingen van vzw Spit van lening te hunne laste
2014001862
FIN
4943300000 4
0629
O A
Carl Devlies
Terugvordering van Dijledal van aflossingen van leningen te hunne lasten
2014001801
FIN
4943300000 6
0701-0100 O A
Carl Devlies
Terugvordering van aflossingen van vzw TPAKT van een lening te hunne laste
2014001848
FIN
4943300000 6
0740-9999 O A
Carl Devlies
Terugvordering van OHL van aflossingen van leningen te hunne laste
2014001698
FIN
4943300000 2
0790
O A
Carl Devlies
Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunne laste.
2014001789
FIN
4943300000 5
0889
O A
Carl Devlies
Terugvordering aflossingen van CBE Leuven-Hageland voor verbouwing kazerne
2014001704
FIN
4943302000 2
0119-9999 O A
Lening (borg) verkoop stadsmagazijn
2014000351
FIN
6100003000 4
0220
U E
Huur Philipssite - canon tunnel en parking
2014001952
FIN
6126151000 2
0115
U E
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
2014000330
FIN
6130002000 2
0111
U E
Carl Devlies
Erelonen en vergoedingen consultancy ondersteuning boekhouding en BBC
344
2014000333
FIN
6141006000 2
0111
U E
Carl Devlies
40.000,00
0,00
0111
U E
Carl Devlies
2.000,00
0,00
0111
U E
Carl Devlies
800,00
0,00
U E
Carl Devlies
200,00
0,00
U E
Carl Devlies
1.000,00
0,00
0111
U E
Carl Devlies
15.000,00
0,00
0111
U E
Carl Devlies
500,00
0,00
0030
U E
Carl Devlies
30.000,00
0,00
Carl Devlies
398.481,42
0,00
Procedure- en vervolgingskosten.
2014000332
FIN
6141009000 2
Telefoonkosten (GSM)
2014000336
FIN
6143001000 2
Receptie - en representatiekosten
2014000358
FIN
6143004000 2
0111
Broodjes voor workshops en vergaderingen
2014000329
FIN
6150014000 2
0111
Reis- en verblijfkosten personeel
2014000331
FIN
6150015000 2
Drukwerk
2014001905
FIN
6159999000 2
Overige exploitatiekosten
2014000348
FIN
6400001000 1
Roerende voorheffing op bruto-intresten
2014001923
FIN
6491001000 1
0010
U E
Ingehouden administratiekosten op de aanvullende personenbelasting (1%)
2014002254
FIN
6493003000 2
0119-9999 U E
Carl Devlies
2.960.735,05
0,00
0220
Carl Devlies
74.000,00
0,00
U E
Carl Devlies
2.832.399,13
0,00
U E
Carl Devlies
0,00
0,00
U E
Carl Devlies
30.145,92
0,00
Carl Devlies
5.004,33
0,00
Carl Devlies
11.586,91
0,00
Carl Devlies
4.381,08
0,00
Carl Devlies
892,88
0,00
Carl Devlies
758.097,64
0,00
U E
Carl Devlies
125,00
0,00
0030
U E
Carl Devlies
30.000,00
0,00
0030
U E
Carl Devlies
10.000,00
0,00
698,00
0,00
1.341.982,50
0,00
885.880,00
0,00
0,00
220.000,00
Carl Devlies
0,00
1.500,00
Carl Devlies
0,00
180.000,00
Carl Devlies
0,00
142.597,07
O E
Carl Devlies
0,00
91.144,92
O E
Carl Devlies
0,00
750.000,00
Carl Devlies
0,00
39.784.395,05
Werkingstoelage Helics
2014000355
FIN
6493003000 4
U E
Tussenkomst terugbetaling exploitatiekosten Philipsparking
2014000369
FIN
6500100000 1
0040
Intresten van leningen tlv het bestuur
2014004738
FIN
6500100000 1
0040
Intresten op te nemen leningen
2014000391
FIN
6500110000 1
0040
Financiële kosten van leasingschulden
2014001935
FIN
6500112000 1
0040
U E
Financiële kosten van leasingschulden voor de tunnel en parking
2014001937
FIN
6500112000 1
0040
U E
Financiële kosten van leasingschulden voor stadsmagazijn
2014000433
FIN
6500120000 1
0040
U E
Financiële kosten van prefinancieringsleningen
2014000457
FIN
6500200000 1
0040
U E
Financiële kosten van leningen tlv het Gewest
2014001351
FIN
6500300000 1
0040
U E
Financiële kosten van leningen ten laste van derden
2014000357
FIN
6570001000 1
0030
Debetintresten bankrekeningen
2014000359
FIN
6570002000 1
Nalatigheidsintresten
6570003000 1
2014000346
FIN
2014000367
Administratieve kosten voor het financieel beheer oa kosten voor het verwerken va pasmunt,
beheerskosten voor bankrekeningen, Isabel facturatie, maestro, visa, kosten op beleggingen,
commissieloon voor bankwaarborgen.
FIN
6570004000 1 0040
U E
Carl Devlies
Levenslange en eeuwigdurende rente
2014002368
FIN
6640000000 2
0119-9999 U I
1490INVTOE
Els Van Hoof
Overdracht investeringstoelage HeLics voor de reeds gestarte projecten
2014002592
FIN
6640000000 2
0119-9999 U I
1490INVTOE
Carl Devlies
Investeringstoelage aan IGS HeLics in het kader van de globale ICT infrastructuur
2014001882
FIN
7040007000 2
0111
O E
Carl Devlies
Aanrekenen kosten aangetekende zendingen en opmaken dossier deurwaarder
2014000722
FIN
7040007000 2
0111
O E
Terugvordering procedure- en vervolgingskosten
2014000723
FIN
7040999000 2
0111
O E
Kosten laattijdige betalingen (aangetekende zendingen)
2014000318
FIN
7040999000 4
0640
O E
Retributie nutsvoorzieningen elektriciteit
2014000319
FIN
7040999000 4
0650
Retributie nutsvoorzieningen gas
2014000724
FIN
7060001000 4
0220
Contractuele verhuring (domaniale concessie parking De Bond)
2014000222
FIN
7300000000 1
0020
O E
Opcentiemen op de onroerende voorheffing - voorschotten jaar N (95%)
345
2014001325
FIN
7300000000 1
0020
O E
Carl Devlies
0,00
2.045.902,00
Carl Devlies
0,00
250.000,00
Carl Devlies
0,00
169.116,00
O E
Carl Devlies
0,00
39.848.141,91
O E
Carl Devlies
0,00
22.505,22
Carl Devlies
0,00
2.119.873,67
O E
Carl Devlies
0,00
22.400,00
O E
Carl Devlies
0,00
500,00
Carl Devlies
0,00
630.000,00
Carl Devlies
0,00
22.000,00
Carl Devlies
0,00
6.000,00
Carl Devlies
0,00
1.000,00
Carl Devlies
0,00
110.000,00
Carl Devlies
0,00
290.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
8.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
43.200,00
0020
O E
Carl Devlies
0,00
25.000,00
0020
O E
Carl Devlies
0,00
300.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
110.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
67.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
190.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
18.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
20.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
205.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
3.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
3.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
127.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
105.000,00
0020
O E
Carl Devlies
0,00
200.000,00
0020
O E
Carl Devlies
0,00
300.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
210.000,00
Carl Devlies
0,00
90.000,00
Opcentiemen op de onroerende voorheffing - saldo jaar N-1
2014001326
FIN
7300000000 1
0020
O E
Opcentiemen op de onroerende voorheffing - achterstallen jaren N-x (x>1)
2014000793
FIN
7300001000 1
0010
O E
Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing
2014000221
FIN
7301000000 1
0020
Aanvullende personenbelasting.
2014000731
FIN
7301001000 1
0020
Compensatie ivm het verdrag met het Groot-Hertogdom Luxemburg
2014000743
FIN
7302000000 1
0020
O E
Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen
2014001420
FIN
7313000000 1
0020
Belasting op valse alarmmeldingen
2014001578
FIN
7315000000 1
0020
Belasting afgifte administratieve stukken - Horeca
2014001565
FIN
7315000000 1
0020
O E
Belasting afgifte administratieve stukken - bevolking
2014001567
FIN
7315000000 1
0020
O E
Belasting afgifte administratieve stukken - burgerlijke stand
2014001569
FIN
7315000000 1
0020
O E
Belasting afgifte administratieve stukken - strafregister
2014001571
FIN
7315000000 1
0020
O E
Belasting afgifte administratieve stukken - wapenvergunningen
2014001422
FIN
7316000000 1
0020
O E
Belasting op de aanvraag stedenbouwkundige documenten
2014001421
FIN
7318000000 1
0020
O E
Belasting op de afgifte van tijdelijke parkeervergunningen
2014001396
FIN
7319000000 1
0020
Belasting op openbare aanplakkingen
2014001401
FIN
7340800000 1
0020
Belasting op de nachtwinkels
2014001411
FIN
7341400000 1
Belasting op taxi's
2014001398
FIN
7341900000 1
Belasting op het exploiteren van een toeristisch logies
2014001393
FIN
7342200000 1
0020
Belasting op de aanplakborden
2014001388
FIN
7342300000 1
0020
Belasting op de inwendig verlichte reclames en uithangborden
2014001404
FIN
7351000000 1
0020
Belasting op de filmvoorstellingen
2014001549
FIN
7360000000 1
0020
Belasting op de markten - Artisanale en bloemenmarkt
2014001543
FIN
7360000000 1
0020
Belasting op de markten - Kessel-Lo
2014001542
FIN
7360000000 1
0020
Belasting op de markten - Leuven
2014001552
FIN
7360000000 1
0020
Belasting op de markten - Wijgmaal
2014001548
FIN
7360000000 1
0020
Belasting op de markten - Antiekmarkt
2014001546
FIN
7360000000 1
0020
Belasting op de markten - Heverlee
2014001423
FIN
7360100000 1
0020
Belasting op de kermissen
2014001409
FIN
7360800000 1
Belasting op de terrassen
2014001416
FIN
7360900000 1
Belasting op masten en pylonen
2014001413
FIN
7361000000 1
0020
Belasting op inname openbaar domein bij werken
2014001415
FIN
7371000000 1
0020
O E
Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)
346
2014001417
FIN
7373000000 1
0020
O E
Carl Devlies
0,00
13.000,00
Carl Devlies
0,00
840.000,00
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen en fietsenstallingen
2014001316
FIN
7374000000 1
0020
O E
Belasting op leegstand, verwaarlozing, ongeschiktheid van woningen en gebouwen.
2014001418
FIN
7377000000 1
0020
O E
Carl Devlies
0,00
2.925.000,00
0010
O E
Carl Devlies
0,00
40.656.101,80
0010
O E
Carl Devlies
0,00
1.001.592,76
Belasting op de tweede verblijven
2014000069
FIN
7400000000 1
Gemeentefonds
2014000733
FIN
7400001000 1
Compensatie voor afschaffing Eliataks (via Gemeentefonds)
2014001602
FIN
7406001000 1
0010
O E
Carl Devlies
0,00
3.711.406,00
0629
O E
Carl Devlies
0,00
1.632,37
Carl Devlies
0,00
90,00
O E
Carl Devlies
0,00
345.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
91.800,00
O E
Carl Devlies
0,00
179.700,00
O E
Carl Devlies
0,00
1.009.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
31.400,00
O E
Carl Devlies
0,00
16.400,00
O E
Carl Devlies
0,00
120.000,00
Carl Devlies
0,00
29.286,49
O E
Carl Devlies
0,00
98.300,00
O E
Carl Devlies
0,00
35.500,00
O E
Carl Devlies
0,00
426.328,33
O E
Carl Devlies
0,00
1.080.800,00
O E
Carl Devlies
0,00
21.300,00
O E
Carl Devlies
0,00
389.700,00
O E
Carl Devlies
0,00
233.100,00
O E
Carl Devlies
0,00
500.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
200.000,00
O E
Carl Devlies
0,00
125,00
O E
Carl Devlies
0,00
2.500,00
O E
Carl Devlies
0,00
140.000,00
Carl Devlies
0,00
892,88
Carl Devlies
0,00
148.000,00
Carl Devlies
0,00
8.475,54
Carl Devlies
0,00
758.097,64
Subsidie stedenfonds
2014002404
FIN
7500000000 4
Dividenden uit deelnemingen in andere openbare ondernemingen (Demer en Dijle)
2014002405
FIN
7500000000 4
0629
O E
Dividend van Sociaal wonen ARRO Leuven CVBA
2014002391
FIN
7500000000 4
0640
Interim-dividend F-aandelen Iverlek
2014002388
FIN
7500000000 4
0640
Saldo-dividend A-aandelen Iverlek
2014002389
FIN
7500000000 4
0640
Interim-dividend E-aandelen
2014002387
FIN
7500000000 4
0640
Interim-dividend A-aandelen Iverlek
2014002392
FIN
7500000000 4
0640
Saldo-dividend F-aandelen Iverlek
2014002390
FIN
7500000000 4
0640
Saldo-dividend E-aandelen Iverlek
2014002393
FIN
7500000000 4
0640
Interim-dividend Finilek (Publi-T, EGPF)
2014002394
FIN
7500000000 4
0640
O E
Saldo-dividend Finilek (EGPF, Publi-T)
2014002397
FIN
7500000000 4
0650
Saldo-dividend A-aandelen Iverlek
2014002399
FIN
7500000000 4
0650
Saldo-dividend F-aandelen Iverlek
2014002403
FIN
7500000000 4
0650
Saldo-dividend Finilek (Publigas)
2014002396
FIN
7500000000 4
0650
Interim-dividend A-aandelen Iverlek
2014002401
FIN
7500000000 4
0650
Saldo-dividend E-aandelen Iverlek
2014002398
FIN
7500000000 4
0650
Interim-dividend F-aandelen Iverlek
2014002400
FIN
7500000000 4
0650
Interim-dividend E-aandelen Iverlek
2014002402
FIN
7500000000 4
0650
Interim-dividend Finilek (Publigas)
2014000280
FIN
7510000000 1
0030
Creditintresten op termijn - en spaarrekeningen
2014001739
FIN
7510001000 2
0111
Intresten op beleggingen in effecten.
2014000277
FIN
7510002000 1
0030
Creditintresten op bankrekeningen
2014001730
FIN
7510003000 1
0030
Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen.
2014001527
FIN
7580200000 1
0010
O E
Terugvordering van de hogere overheden van financiële kosten van leningen ten hunne laste
2014002897
FIN
7580300000 4
0220
O E
Terugvordering van intresten van lening tlv parking Ladeuze
2014002898
FIN
7580300000 4
0629
O E
Terugvordering van intresten van lening tlv Dijledal
2014001679
FIN
7580300000 2
0790
O E
Terugvordering van derden van financiële kosten van leningen van leningen te hunnen laste.
347
Actie
2014
2014001022
GPO
Gemeentelijke politieke organen
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor gemeentelijke politieke organen
Louis Tobback
Uitgave
Directeur algemene zaken
26.400,00
0,00
5.000,00
0,00
2.500,00
0,00
150,00
0,00
750,00
0,00
500,00
0,00
17.500,00
0,00
6129999000 2
0100
U E
Louis Tobback
2014002107
GPO
2014001302
Verzekering gemeenteraadsleden - polis 45 195 188 en 45 228 210 (geweld GR-leden - bescherming
GR-leden)
Polis BA GR-leden centraal beheer via FIN.
GPO 6141001000 2 0100
U E
Louis Tobback
Ontvangst
Kantoorbenodigdheden schepenen en kabinetsmedewerkers (exclusief aankopen via economaat).
6141009000 2
0100
U E
Louis Tobback
2014001305
GPO
2014001307
Abonnementen GSM - (2 gsm collegewagens, bodendienst: nrs 09/12 /4355030 - 12/12/4355017 04/13 /4355010).
GPO 6143005000 2 0100
U E
Louis Tobback
Hotel- en aanverwante reis-en verblijfkosten schepenen en kabinetsmedewerkers.
2014001309
GPO
6150014000 2
0100
U E
Louis Tobback
Reis-en verblijfkosten (niet woon-werkverkeer) schepenen en kabinetsmedewerkers.
2014002191
GPO
6494999000 2
0100
U E
Louis Tobback
Onkosten GR-leden - Toelagen fracties incl. beslissing om deze onkostenvergoedingen en toelages
te koppelen aan de spilindex.
Actie
2014
2014001023
GRO
Groenbeheer
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor groenbeheer
Myriam Fannes
Uitgave
0,00
26.600,00
0,00
170.000,00
0,00
79.466,70
0,00
40.000,00
0,00
20.000,00
0,00
Myriam Fannes
5.000,00
0,00
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
Myriam Fannes
435.000,00
0,00
2.500,00
0,00
Myriam Fannes
2.500,00
0,00
U E
Myriam Fannes
800,00
0,00
0680
U E
Myriam Fannes
7.200,00
0,00
0680
U E
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
240.300,00
0,00
Myriam Fannes
79.000,00
0,00
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
Ingenieur-directeur openbaar domein
2220000000 4
Ontvangst
1.331.516,70
0680
U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
2014002503
GRO
2014001971
Erelonen voor de ontwerper van de renovatieplannen van het park Heuvelhof (kredieten van vorige
jaren).
GRO 2220000007 4 0680
U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Aankoop bomen, struiken en planten, renovatie groenzones, aanleg hondeloopzones, ...
2014002558
GRO
2289000007 6
0739-0300 U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Bouw van een varenkas in de botanische tuin (kredieten van vorige jaren).
2300000000 4
0680
U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
2014001973
GRO
2014001981
Aankoop en vervanging van grote en kleine machines (hakselaars, maaiers, kettingzagen,
rugsproeiers, bladblazers, haagscharen, ...).
GRO 2300000000 4 0680
U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Projecten rond de gebouwen van de kruidtuin (oa varenkas).
2014001975
GRO
2400000000 4
0680
U I
149_OVERIG
Aankoop van bureaumeubilair : kleedkasten, rekken, ...
2014001976
GRO
2410000000 4
0680
U I
149_OVERIG
Aankoop van bureaumeubilair : gsm, carkit, gps, ...
2424000000 4
0680
U I
149_OVERIG
2014001979
GRO
2014000362
Aankoop van speciale voertuigen voor de dienst groenbeheer: vervanging grote zelfrijdende maaier:
85.000, vervanging hakselaar (1997): 65.000, vervanging bladzuigwagen (Trilo 1993): 80.000,
vervanging tractor met frontlader (Case 1999): 130.000, vervanging hoogtewerker (Sky-high 2002):
75.000.
U E
Myriam Fannes
GRO 6130001000 4 0680
Erelonen veearts
2014000363
GRO
6130006000 4
0680
U E
Erelonen voor sprekers, gidsen (dag van het park)
2014000366
GRO
6141002000 4
0680
Onderhoud faxtoestel, plotters
2014000370
GRO
6141009000 4
Telefoonkosten
2014000371
GRO
6143004000 4
Broodjes en drank bij evenementen (bloemenmarkt, dag van het park, dag compostmeesters,...).
2014000373
GRO
6150001000 4
0680
U E
Myriam Fannes
Aankoop van exploitatiemateriaal: oa. potgrond, zaden, éénjarigen, dolomiet, klinkers, tuinmateriaal,...
2014000374
GRO
6150002000 4
0680
U E
Externe firma's (maaien bermen), onderhoud machines
2014000376
GRO
6150003000 4
0680
U E
Contractueel onderhoud van machines
348
2014000377
GRO
6150005000 4
0680
U E
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
U E
Myriam Fannes
400,00
0,00
U E
Myriam Fannes
500,00
0,00
Controle en keuring van technisch materieel (oa ladders, kranen,...).
2014000379
GRO
6150011000 4
0680
Lidgelden bij 5 verenigingen
2014000382
GRO
6150013000 4
0680
Kosten werkkleding (bv zeer grote schoenmaat)
2014000384
GRO
6150014000 4
0680
U E
Myriam Fannes
750,00
0,00
0680
U E
Myriam Fannes
750,00
0,00
U E
Myriam Fannes
70.000,00
0,00
Myriam Fannes
55.000,00
0,00
U E
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
U E
Myriam Fannes
83.000,00
0,00
750,00
0,00
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
Myriam Fannes
6.000,00
0,00
Reisonkosten personeel
2014000386
GRO
6150015000 4
Drukkosten : folders voor parken
2014000388
GRO
6160001000 4
0680
Aankoop wisselstukken voor voertuigen
2014000389
GRO
6160002000 4
0680
U E
Onderhoud van voertuigen door externe firma's
2014000394
GRO
6160005000 4
0680
Kosten controle van voertuigen
6160006000 4
2014000395
GRO
2014000399
Brandstof en olie voor voertuigen. Door de aankoopdienst is 32.000 euro voor landbouwdiesel
voorzien.
GRO 6400009000 4 0680
U E
Myriam Fannes
0680
Belastingen en taksen voor voertuigen (eurovignet)
2014000401
GRO
6409999000 4
0680
U E
Kosten voor het vernieuwen van rijbewijzen
2014004695
GRO
6640000000 4
0680
U I
1490INVTOE
Licentie tekenprogramma Vector Works.
Actie
2014
2014001027
OMB
Ombudsdienst
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor ombudsdienst
Louis Tobback
Uitgave
2014002345
OMB
6141002000 2
0190-0100 U E
Ontvangst
5.450,00
0,00
Louis Tobback
100,00
0,00
Louis Tobback
400,00
0,00
Louis Tobback
4.500,00
0,00
450,00
0,00
Ombudsvrouw
Eventuele herstelling van fototoestel
2014002343
OMB
6143001000 2
0190-0100 U E
Reiskosten voor opleidingen, vergaderingen, ...
2014002344
OMB
6143001000 2
0190-0100 U E
Verwerking en distributie van het jaarverslag van de ombudsdienst. Representatie- en receptiekosten
2014002346
OMB
6150001000 2
0190-0100 U E
Louis Tobback
Aankopen van materiaal voor het indexeren van de klachtendossiers.
Actie
2014
2014001028
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor stedelijke basisscholen
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor stedelijke basisscholen
Mohamed Ridouani
Uitgave
4.011.015,00
Mohamed Ridouani
7.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.000,00
0,00
Directeur sociale zaken
2014002615
OND
2300000000 5
0800
U I
149_OVERIG
Ontvangst
4.709.980,00
Groot materiaal voor klassen en speelplaats SKLO
2014002616
OND
2300000000 5
0801
U I
149_OVERIG
Groot materiaal voor klassen en speelplaats SBLO
2014002620
OND
2400000000 5
0800
U I
149_OVERIG
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
0801
U I
149_OVERIG
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
0800
U I
149_OVERIG
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
0801
U I
149_OVERIG
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
0800
U E
Mohamed Ridouani
550,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
Meubilair SKLO allerlei
2014002621
OND
2400000000 5
Meubilair allerlei SBLO
2014002622
OND
2410000000 5
Kantooruitrusting SKLO
2014002623
OND
2410000000 5
Kantooruitrusting SBLO
2014001084
OND
6130005000 5
Erelonen en vergoedingen, auteursrechten
2014001106
OND
6130005000 5
0801
U E
Erelonen en vergoedingen, auteursrechten
349
2014001745
OND
6141007000 5
0800
U E
Mohamed Ridouani
6.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
800,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.700,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
17.500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
55.000,00
0,00
0800
U E
Mohamed Ridouani
67.500,00
0,00
0800
U E
Mohamed Ridouani
15.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
52.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
22.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
9.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
20.000,00
0,00
0800
U E
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
0800
U E
Mohamed Ridouani
3.700,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
17.000,00
0,00
Aankoop vakliteratuur SKLO
2014001770
OND
6141007000 5
0801
Aankoop vakliteratuur SBLO
2014001085
OND
6141009000 5
0800
Kosten telefoon en internet
2014001107
OND
6141009000 5
0801
Kosten voor telefoon en internet
2014001086
OND
6143001000 5
0800
Receptie- en representatiekosten
2014001108
OND
6143001000 5
0801
Receptie- en representatiekosten
2014002046
OND
6143001000 5
0861
Catering studie- en vormingsdagen.
2014001098
OND
6150001000 5
0800
Onkosten openluchtklassen
2014001095
OND
6150001000 5
0800
Onkosten warme maaltijden.
2014001729
OND
6150001000 5
Werkingskosten SKLO
2014001746
OND
6150001000 5
Busreizen schooluitstappen
2014001276
OND
6150001000 5
0801
Algemeen schoolmateriaal
2014001118
OND
6150001000 5
0801
Onkosten openluchtklassen.
2014001773
OND
6150001000 5
0801
Busreizen schooluitstappen
2014001122
OND
6150001000 5
0801
Onkosten warme maaltijden
2014001748
OND
6150003000 5
Kosten werkkleding
2014001088
OND
6150003000 5
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie
2014001792
OND
6150003000 5
0801
Kosten werkkleding personeel
2014001109
OND
6150003000 5
0801
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie
2014001089
OND
6150011000 5
0800
U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
0801
U E
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
0861
U E
Mohamed Ridouani
980,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
0801
U E
Mohamed Ridouani
3.500,00
0,00
0800
U E
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.500,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.200.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
2.150.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
7.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
21.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
65.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.625,00
0,00
Lidgeld OVSG
2014001110
OND
6150011000 5
Lidgeld OVSG
2014002047
OND
6150011000 5
Lidgeld SMVB Scholengemeenschap.
2014001102
OND
6150012000 5
0800
Kosten opleiding personeel
2014001131
OND
6150012000 5
Kosten vorming personeel
2014001093
OND
6150014000 5
Reis- en verblijfskosten personeel en mandadarissen
2014001111
OND
6150014000 5
0801
U E
Reis- en verblijfskosten voor personeel en mandatarissen
2014001756
OND
6208010000 5
0800
Onderwijspersoneel SKLO
2014001758
OND
6208010000 5
0801
Onderwijspersoneel SBLO
2014001753
OND
6235800000 5
0800
Vervoerskosten woon- werkverkeer onderwijzend personeel
2014001795
OND
6235800000 5
0801
U E
Vervoerskosten woon- werkverkeer onderwijzend personeel.
2014002375
OND
6493002000 5
0861
U E
Beleidsondersteuning Stedelijk basisonderwijs
2014001169
OND
6640000000 5
0800
U I
1490INVTOE
Aankoop informatica SKLO
350
2014001171
OND
6640000000 5
0801
U I
1490INVTOE
Mohamed Ridouani
7.625,00
0,00
U I
1490INVTOE
Mohamed Ridouani
300.000,00
0,00
U I
1490INVTOE
Mohamed Ridouani
470.000,00
0,00
150.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
0,00
55.000,00
Mohamed Ridouani
0,00
20.000,00
O E
Mohamed Ridouani
0,00
3.000,00
O E
Mohamed Ridouani
0,00
17.500,00
0,00
22.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
2.150.000,00
Aankoop informatica SBLO
2014002619
OND
6640000000 5
0880
Bijdrage oprichting school Vaartkom
2014002624
OND
6640000000 5
0880
Investeringsenveloppe voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs
2014002618
OND
6640000000 5
0880
U I
1490INVTOE
Mohamed Ridouani
Investeringstoelage aan ISL voor nieuwbouw op campus VBS Terbank
2014001095
OND
7040002000 5
0800
O E
Tussenkomst van de ouders in de maaltijden
2014001122
OND
7040002000 5
0801
O E
Tussenkomst van de ouders in de maaltijden
2014001099
OND
7040004000 5
0800
Bijdrage ouders abonnementen
2014001098
OND
7040004000 5
0800
Tussenkomst van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen en andere activiteiten
2014001118
OND
7040004000 5
0801
O E
Mohamed Ridouani
Tussenkomst van de ouders in de sneeuw- en openluchtklassen en andere activiteiten
2014001756
OND
7405004000 5
0800
O E
Mohamed Ridouani
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.
2014001758
OND
7405004000 5
0801
O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.
2014001102
OND
7409999000 5
0800
O E
Mohamed Ridouani
0,00
1.500,00
0800
O E
Mohamed Ridouani
0,00
197.000,00
0800
O E
Mohamed Ridouani
0,00
240,00
O E
Mohamed Ridouani
0,00
7.000,00
Werkingssubsidies vorming
2014001729
OND
7409999000 5
Werkingssubsidies SKLO
2014001893
OND
7409999000 5
Werkingstoelage ICT-coördinatie
2014001753
OND
7409999000 5
0800
Werkingssubsidies vervoersonkosten woon- werkverkeer onderwijzend personeel
2014001880
OND
7409999000 5
0801
O E
Mohamed Ridouani
0,00
3.000,00
0801
O E
Mohamed Ridouani
0,00
275,00
O E
Mohamed Ridouani
0,00
3.500,00
O E
Mohamed Ridouani
0,00
21.000,00
0,00
310.000,00
Integratietoelage
2014001896
OND
7409999000 5
Werkingstoelage ICT-coördinatie
2014001131
OND
7409999000 5
0801
Werkingssubsidies vorming
2014001795
OND
7409999000 5
0801
Subsidies vervoerskosten woon- werkverkeer onderwijzend personeel
2014001768
OND
7409999000 5
0801
O E
Mohamed Ridouani
Werkingssubsidies SBLO
Actie
2014
2014001029
OW
Onderhoud wegen
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor onderhoud wegen
Dirk Robbeets
Uitgave
140.000,00
Dirk Robbeets
152.735,98
0,00
Dirk Robbeets
175.000,00
0,00
Ingenieur-directeur openbaar domein
2014002502
OW
2250000000 4
0200-0100 U I
149_OVERIG
Ontvangst
1.438.735,98
Kredieten van vorige jaren voor de aanleg van verdwijnpalen.
2014002094
OW
2250000000 4
0200-0100 U I
149_OVERIG
Aankoop verkeerssignalisatie : verkeersborden, amsterdammers, palen, nadar,...
2014002101
OW
2280000007 4
0310-0100 U I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
30.000,00
0,00
149_OVERIG
Dirk Robbeets
40.000,00
0,00
Dirk Robbeets
10.000,00
0,00
Dirk Robbeets
2.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
10.000,00
0,00
200.000,00
0,00
Werken aan de riolering in eigen beheer.
2014002096
OW
2300000000 4
0200-0100 U I
Aankoop machines en uitrusting voor de dienst wegbeheer: oa. trilplaten, breekhamers, containers...
2014002103
OW
2300000000 4
0310-0100 U I
149_OVERIG
Aankoop van machines en uitrusting voor de dienst rioolbeheer.
2014002097
OW
2400000000 4
0200-0100 U I
149_OVERIG
Aankoop bureaumeubilair (kleedkasten, rekken, ...).
2014002098
OW
2410000000 4
0200-0100 U I
149_OVERIG
Aankoop kantooruitrusting: oa. digitale apparatuur (gsm, gps, fax, ...).
2014002099
OW
2424000000 4
0200-0100 U I
149_OVERIG
Dirk Robbeets
Aankoop en buitengewoon onderhoud van speciale voertuigen voor de dienst wegbeheer.
2014000476
OW
6103101000 4
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
Aankoop van benodigdheden voor de wegen: oa. zand, cement, klinkers, asfalt, wegenverf, palen, ...
351
2014000499
OW
6103101000 4
0310-0100 U E
Dirk Robbeets
55.000,00
0,00
Dirk Robbeets
45.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
180.000,00
0,00
Dirk Robbeets
65.000,00
0,00
Dirk Robbeets
115.000,00
0,00
500,00
0,00
Dirk Robbeets
4.500,00
0,00
Dirk Robbeets
2.000,00
0,00
Dirk Robbeets
70.000,00
0,00
Dirk Robbeets
6.000,00
0,00
Dirk Robbeets
55.000,00
0,00
Dirk Robbeets
10.000,00
0,00
Dirk Robbeets
10.000,00
0,00
Dirk Robbeets
2.500,00
0,00
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
3.000,00
0,00
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
200,00
0,00
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
500,00
0,00
0200-0100 U E
Dirk Robbeets
25.000,00
0,00
Dirk Robbeets
20.000,00
0,00
Dirk Robbeets
50.000,00
0,00
Dirk Robbeets
17.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
60.000,00
0,00
Dirk Robbeets
18.000,00
0,00
Dirk Robbeets
800,00
0,00
0310-0100 O E
Dirk Robbeets
0,00
100.000,00
0200-0100 O E
Dirk Robbeets
0,00
40.000,00
Aankoop zandcement, PVC en betonnen riolen, siliconen, ...
2014000479
OW
6103102000 4
0200-0100 U E
Onderhoud externe firma's aan wegen
2014000500
OW
6103102000 4
0310-0100 U E
Werken aan riolen door externe firma's
2014000480
OW
6103103000 4
0200-0100 U E
Onderhoudscontract voor de wegmarkeringen.
2014000481
OW
6103112000 4
0200-0100 U E
Herstelling verdwijnpalen, amsterdammers en ander straatmeubilair.
6103113000 4
0200-0100 U E
2014001914
OW
2014000482
Onderhoudscontracten en -kosten aan straatmeubilair: verdwijnpalen (50.000), Verkeerslichten
(20.000), bushokjes (20.000) en parkeergeleidingssysteem (25.000).
OW
6141002000 4 0200-0100 U E
Dirk Robbeets
Onderhoud faxtoestel
2014000483
OW
6141009000 4
0200-0100 U E
Telefoonkosten alle personeel
2014000484
OW
6143004000 4
0200-0100 U E
Water en koffie alle personeel
2014000485
OW
6150001000 4
0200-0100 U E
Aankoop wisselstukken machines, materiaal banken, ...
2014000501
OW
6150001000 4
0310-0100 U E
Aankoop wisselstukken voor machines, materiaal magazijn
2014000486
OW
6150002000 4
0200-0100 U E
Herstellingen door derden aan machines, stortkosten
2014000502
OW
6150002000 4
0310-0100 U E
Herstellingen van machines door externe firma's, stortkosten
2014000487
OW
6150003000 4
0200-0100 U E
Contract wiellader, staangeld glasflessen
2014000503
OW
6150003000 4
0310-0100 U E
Onderhoudscontract gasdetectietoestellen
2014000488
OW
6150004000 4
Huur machines
2014000491
OW
6150005000 4
Kosten controle technisch materieel (brandblusapparaten
2014000492
OW
6150014000 4
Reiskosten personeel
2014000493
OW
6150015000 4
Drukwerk
2014000494
OW
6160001000 4
Wisselstukken voor voertuigen
2014000504
OW
6160001000 4
0310-0100 U E
Aankoop wisselstukken voor voertuigen
2014000495
OW
6160002000 4
0200-0100 U E
Herstellingen door derden aan voertuigen
2014000505
OW
6160002000 4
0310-0100 U E
Herstellingen voertuigen door externe firma's
2014000496
OW
6160005000 4
0200-0100 U E
Keuringskosten van voertuigen
2014000497
OW
6160006000 4
0200-0100 U E
Brandstof en olie voor voertuigen
2014000506
OW
6160006000 4
0310-0100 U E
Brandstof en olie voor voertuigen
2014000498
OW
6400009000 4
0200-0100 U E
Belastingen op voertuigen (eurovignet)
2014001700
OW
7020000000 4
Aansluiting van riolen
2014001685
OW
7450001000 4
Schade verzinkbare palen, amsterdammers, wegen, borden
352
Actie
2014
2014001030
PER
Personeel
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor personeel
Mohamed Ridouani
Uitgave
2014002786
PER
2410000000 2
Ontvangst
2.169.080,00
1.390.458,53
Mohamed Ridouani
10.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
60.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
5.000,00
0,00
0112
U E
Mohamed Ridouani
10.000,00
0,00
0112
U E
Mohamed Ridouani
350.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
30.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
100,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
380,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.800,00
0,00
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
Mohamed Ridouani
3.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
72.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
4.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
500,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.500,00
0,00
Stadssecretaris
0112
U I
149_OVERIG
Aankoop klein kantoormateriaal
2014001397
PER
6130001000 2
0112
U E
Erelonen en vergoedingen artsen en paramedici
2014001101
PER
6130002000 2
0112
Ontwikkeling personeelswaardering
2014001403
PER
6130007000 2
Selecties via flexpunt
2014001400
PER
6130007000 2
Presentiegelden voor commissies en jury's
2014001399
PER
6130008000 2
0112
U E
Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst
2014001425
PER
6141009000 2
0112
Telefoonkosten directie personeel
2014001275
PER
6141009000 2
0115
Telefoonkosten Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
2014001601
PER
6141999000 2
0112
U E
Prestaties van derden - inbinden boeken
2014001426
PER
6143001000 2
0112
U E
Receptie- en representatiekosten (eretekens...)
2014001572
PER
6143004000 2
0112
U E
Restaurantkosten (broodjes - lunch centrumsteden ...)
2014001581
PER
6143006000 2
0112
Examenkosten (advertenties)
2014001419
PER
6150001000 2
0112
Aankoop exploitatiemateriaal
2014001590
PER
6150001000 2
0112
Technische benodigdheden voor rechtstreeks gebruik
2014001279
PER
6150001000 2
0115
U E
Aankoop technisch materiaal GIDPBW - EHBO materiaal, verbandkistjes..
2014001353
PER
6150002000 2
0115
U E
Mohamed Ridouani
1.500,00
0,00
0115
U E
Mohamed Ridouani
250,00
0,00
0112
U E
Mohamed Ridouani
800,00
0,00
0115
U E
Mohamed Ridouani
250,00
0,00
0112
U E
Mohamed Ridouani
140.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
U E
Mohamed Ridouani
1.000,00
0,00
Weervoorspeller evenementen
2014001356
PER
6150003000 2
Defibrillator
2014001583
PER
6150011000 2
Lidmaatschappen
2014001584
PER
6150011000 2
Lidmaatschappen
2014001576
PER
6150012000 2
Beroepsopleiding personeel
2014001097
PER
6150014000 2
0112
Reiskosten directie personeel
2014001272
PER
6150014000 2
0115
Reiskosten Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
2014001424
PER
6159999000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
30.000,00
0,00
0112
U E
Mohamed Ridouani
400.000,00
0,00
0100
U E
Mohamed Ridouani
80.000,00
0,00
20.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
250.000,00
0,00
MTC aanmaakkosten
2014001408
PER
6170000000 2
Interimkrachten
2014001619
PER
6170001000 2
Detachering Tine Rommens (kabinet schepen Verlinden) vanuit Kind & Gezin
2014001373
PER
6201080000 2
0100
U E
Mohamed Ridouani
Sociale voordelen vastbenoemd personeel (begrafeniskosten - geschenkencheques geboortepremie..)
2014001381
PER
6202080000 2
0112
U E
Sociale vergoedingen GECO personeel
2014001622
PER
6211020000 2
0112
U E
Responsabiliseringsbijdrage
353
2014001607
PER
6235210000 2
0112
U E
Mohamed Ridouani
112.500,00
0,00
0112
U E
Mohamed Ridouani
215.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
120.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
120.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
65.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
60.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
0,00
11.500,00
Mohamed Ridouani
0,00
10.907,32
Mohamed Ridouani
0,00
17.451,71
Mohamed Ridouani
0,00
10.907,32
Mohamed Ridouani
0,00
10.907,32
0,00
103.619,54
0,00
33.812,69
0,00
10.907,32
0,00
10.907,32
0,00
10.907,32
0,00
104.710,28
0,00
10.907,32
0,00
8.725,86
0,00
8.725,86
Mohamed Ridouani
0,00
65.443,92
Mohamed Ridouani
0,00
8.725,86
Mohamed Ridouani
0,00
10.907,32
Mohamed Ridouani
0,00
43.629,28
Mohamed Ridouani
0,00
147.248,82
Mohamed Ridouani
0,00
7.198,83
Mohamed Ridouani
0,00
10.907,32
Mohamed Ridouani
Fietsvergoeding
2014001594
PER
6235220000 2
Verplaatsingskosten woon-werkverkeer NMBS
2014001604
PER
6235230000 2
0112
U E
Verplaatsingskosten woon-werkverkeer De Lijn
2014001597
PER
6235600000 2
0112
U E
Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst
2014002223
PER
6235900000 2
0112
U E
Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
2014001612
PER
6494999000 2
0112
U E
Toelage aan gepensioneerde personeelsleden - tussenkomst in de hospitalisatieverzekering
2014002200
PER
7040999000 2
0790
O E
Andere terugvorderingen en tussenkomsten/Erediensten
2014002092
PER
7405001000 2
0110
O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Secretariaat
2014002091
PER
7405001000 2
0112
O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Personeelsdienst en vorming
2014002109
PER
7405001000 2
0113-0100 O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Archief/Administratief archief
2014002088
PER
7405001000 2
0119-0100 O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Overige algemene diensten/Databeheer
2014002093
PER
7405001000 2
0119-0200 O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Overige algemene diensten/Facility
2014002089
PER
7405001000 2
0130-0100 O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Administratieve dienstverlening/Bevolking
2014002090
PER
7405001000 2
0130-0200 O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Administratieve dienstverlening/Burgerlijke stand
2014002100
PER
7405001000 4
0200-0200 O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Wegen/Studie, planning, aanleg wegen
2014002102
PER
7405001000 4
0300-0100 O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage
7405001000 4
0300-9999 O E
Mohamed Ridouani
2014002114
PER
2014002115
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Overig ophalen
en verwerken van huishoudelijk afval
PER
7405001000 4 0310-0100 O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Beheer van regen- en afvalwater/Onderhoud
2014002095
PER
7405001000 3
0480-0200 O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Bestuurlijke preventie/Preventie
2014002104
PER
7405001000 5
0520
O E
Mohamed Ridouani
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Toerisme - Onthaal en promotie
2014002108
PER
7405001000 4
0680
O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Groene ruimte
2014002105
PER
7405001000 6
0701-0100 O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Cultuurcentrum/30 CC
2014002111
PER
7405001000 6
0703
O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Openbare bibliotheken
2014002106
PER
7405001000 6
0740-0200 O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Sport/Sportaccomodatie
2014002113
PER
7405001000 5
0945
O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Kinderopvang
2014002112
PER
7405001000 5
0959
O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Overige verrichting betreffende ouderen
2014002117
PER
7405001000 4
0990
O E
Bijdrage gesubsidieerde contractuelen/Begraafplaatsen
2014002209
PER
0,00
80.000,00
2014002213
Personeelssubsidies algemeen/Personeelsdienst en vorming - terugvordering VOP premie
mindervaliden
Mohamed Ridouani
PER
7405002000 4 0300-0100 O E
7405002000 2
0,00
90.000,00
2014002217
Personeelssubsidies algemeen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/Garage - ontvangsten
Wep +
PER
7405002000 4 0600
O E
Mohamed Ridouani
0,00
5.000,00
0,00
30.000,00
0,00
126.000,00
0112
O E
Personeelssubsidies algemeen/Ruimtelijke planning - terbeschikkingstelling van personeel aan AGSL
2014002212
PER
7405002000 6
0740-0200 O E
Mohamed Ridouani
Personeelssubsidies algemeen/Sport/Sportaccomodatie - ontvangsten Wep +
2014002216
PER
7405002000 5
0945
O E
Mohamed Ridouani
Personeelssubsidies algemeen/Kinderopvang - SINE premie en sociale maribel
354
2014002177
PER
7440000000 2
0100
O E
Mohamed Ridouani
0,00
64.500,00
0119-0100 O E
Mohamed Ridouani
0,00
65.000,00
0,00
2.000,00
0,00
225.000,00
0,00
44.000,00
Inhouding pensioen/Politieke organen
2014002210
PER
7450000000 2
Recuperaties van kosten/Overige algemene diensten/Databeheer - detachering naar vakbond
7450000000 6
0719
O E
Mohamed Ridouani
2014002207
PER
2014002203
Recuperaties van kosten/Overige evenementen - terugvordering loonkosten gelegenheidspersoneel
voor provincievergaderingen
PER
7450001000 2 0112
O E
Mohamed Ridouani
Schadevergoedingen/Personeelsdienst en vorming - terugvordering loonkost arbeidsongevallen
2014002205
PER
7450001000 2
0190-9999 O E
Mohamed Ridouani
Schadevergoedingen/Overig algemeen bestuur/Overig algemeen bestuur - terugvordering vergoeding
voor beroepsziekte
Actie
2014
2014001031
RDB
Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid
Carl Devlies
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
20.200,00
0,00
0,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
400,00
0,00
2014002775
RDB
1500000000 4
0610
O I
149_OVERIG
Carl Devlies
Ontvangst
Conceptsubsidie stadsvernieuwingsproject Stadspoort Bodart MB 19 oktober 2012
2014001875
RDB
6141009000 4
0390
U E
Telefoonkosten voor de dienst duurzaamheidsbeleid.
2014001878
RDB
6143001000 4
0390
U E
Allerlei kosten voor ontvangsten en vergaderingen in verschillende projecten.
2014001928
RDB
Carl Devlies
1.000,00
0,00
2014001926
Voornamelijk voor het voorzien van broodjes voor vergaderingen, o.a.
partnerbijeenkomsten,vergaderingen Bodartsite, e.a.
RDB
6143006000 4 0610
U E
Carl Devlies
6143004000 4
10.000,00
0,00
5.400,00
0,00
Carl Devlies
600,00
0,00
Carl Devlies
800,00
0,00
0610
U E
Publicaties in het kader van openbare onderzoeken ruimtelijke uitvoeringsplannen.
2014001892
RDB
6150001000 4
0390
U E
Mohamed Ridouani
Aankoop exploitatiemateriaal voor kleine projecten.
2014001913
RDB
6150011000 4
0610
U E
Lidmaatschap vereniging ruimtelijke planners.
2014001869
RDB
6150014000 4
0610
U E
Reis- en verblijfskosten afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid
Actie
2014
2014001032
REI
Reinigingsdienst
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor reinigingsdienst
Myriam Fannes
Uitgave
2014000425
REI
1500000000 4
0200-0300 O I
149_OVERIG
Ontvangst
5.463.815,00
5.221.499,00
0,00
3.999,00
Myriam Fannes
20.000,00
0,00
Myriam Fannes
50.000,00
0,00
15.000,00
0,00
160.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
130.000,00
0,00
20.000,00
0,00
60.000,00
0,00
Ingenieur-directeur openbaar domein
Myriam Fannes
Subsidies van OVAM voor de aankoop van straatafvalzuigers in 2013.
2014001881
REI
2250000000 4
0200-0300 U I
149_OVERIG
Aankoop van vuilbakken en binnenbakken voor de stadsreiniging.
2300000000 4
0200-0300 U I
149_OVERIG
2014001885
REI
2014001895
Aankoop van bladblazers, straatafvalzuigers, onkruidborstels en andere kleine machines voor de
stadsreiniging.
REI
2300000000 4 0300-0100 U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Aankoop machines en uitrusting voor de garage.
2300000000 4
0300-9999 U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
2014001898
REI
2014001902
Aankoop van machines en exploitatiemateriaal: ondergrondse glasbakken (40.000), kleine machines
(10.000), afvalcontainers (10.000) en heftruck (Jungheinrich) (100.000).
REI
2400000000 4 0300-9999 U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Aankoop van bureaumeubilair (vervanging meubilair : kleedkasten, rekken, ....).
2014001906
REI
2410000000 4
0300-9999 U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Vervanging kantoormeubilair en aankoop van digitale apparatuur (oa.gsm's, carkits, gps,...).
2014001889
REI
2424000000 4
0200-0300 U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
Vervanging van een klein veegmachine (Azura, bouwjaar 2003): 130.000 euro.
2424000000 4
0200-0300 U I
149_OVERIG
Myriam Fannes
2014001908
REI
2014000317
Buitengewoon onderhoud aan speciale voertuigen: 20.000. Vervanging van oude ophaalwagens
wordt door de aankoopdienst voorzien.
REI
6103198000 4 0200-0300 U E
Myriam Fannes
Aankoop van strooizout
355
2014000299
REI
6130006000 4
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
2.000,00
0,00
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
0300-9999 U E
Myriam Fannes
6.000,00
0,00
0300-9999 U E
Mohamed Ridouani
1.500,00
0,00
Myriam Fannes
500,00
0,00
Myriam Fannes
3.000,00
0,00
355.000,00
0,00
Erelonen voor optredens, lesgevers (compostmeesterproject).
2014000300
REI
6141002000 4
0300-9999 U E
Onderhoud faxtoestel en ander kantoormateriaal.
2014000301
REI
6141009000 4
Telefoonkosten
2014000302
REI
6143003000 4
Aankoop geschenken (compostmeesterproject).
2014000303
REI
6143004000 4
0300-9999 U E
Restaurantkosten (etentje compostmeesters).
2014000247
REI
6150001000 4
0300-0100 U E
Aankoop wisselstukken voor de machines en de uitrusting van de garage.
2014000304
REI
6150001000 4
0300-9999 U E
Myriam Fannes
Aankoop van huisvuilzakken, wisselstukken voor machines en ander exploitatiemateriaal.
2014000315
REI
6150001000 4
0984
U E
Myriam Fannes
7.400,00
0,00
0300-0100 U E
Myriam Fannes
2.000,00
0,00
Myriam Fannes
81.000,00
0,00
U E
Myriam Fannes
100,00
0,00
0300-0100 U E
Myriam Fannes
3.500,00
0,00
Myriam Fannes
2.852.315,00
0,00
Myriam Fannes
1.060.000,00
0,00
Myriam Fannes
1.000,00
0,00
Myriam Fannes
1.500,00
0,00
Aankoop rattenverdelgingsmiddelen
2014000248
REI
6150002000 4
Onderhoud van machines door externe firma's.
2014000305
REI
6150002000 4
0300-9999 U E
Afvoer veegvuil, KGA, onderhoud machines door derden
2014000316
REI
6150002000 4
0984
Ongediertebestrijding door derden
2014000289
REI
6150003000 4
Huur van poetsdoeken en containers voor de garage.
2014000307
REI
6150003000 4
0300-9999 U E
Verwerking alle afvalfracties door EcoWerf (contract)
2014000314
REI
6150003000 4
0309-0100 U E
Beheer van containerparken door EcoWerf (contract)
2014000309
REI
6150004000 4
0300-9999 U E
Huur van machines, afvalcontainers
2014000290
REI
6150005000 4
0300-0100 U E
Kosten voor de controle van technisch materiaal (ladders, toestellen,...).
2014000311
REI
6150014000 4
0300-9999 U E
Myriam Fannes
500,00
0,00
0300-9999 U E
Myriam Fannes
3.000,00
0,00
Myriam Fannes
140.000,00
0,00
Myriam Fannes
55.000,00
0,00
Myriam Fannes
5.000,00
0,00
Myriam Fannes
226.000,00
0,00
4.000,00
0,00
Myriam Fannes
500,00
0,00
Myriam Fannes
190.000,00
0,00
Myriam Fannes
0,00
400.000,00
Myriam Fannes
0,00
4.225.000,00
Myriam Fannes
0,00
470.000,00
Myriam Fannes
0,00
100.000,00
Myriam Fannes
0,00
15.000,00
Myriam Fannes
0,00
5.000,00
Myriam Fannes
0,00
2.500,00
Reiskosten personeel
2014000312
REI
6150015000 4
Drukkosten van allerlei stickers, waarschuwingskaartjes, ...
2014000291
REI
6160001000 4
0300-0100 U E
Aankoop van wisselstukken voor de voertuigen.
2014000294
REI
6160002000 4
0300-0100 U E
Onderhoud van voertuigen door externe firma's
2014000295
REI
6160005000 4
0300-0100 U E
Kosten voor de controle van voertuigen.
6160006000 4
0300-0100 U E
2014000296
REI
2014000297
Brandstoffen en olie voor de voertuigen (44.000 euro voor landbouwdiesel wordt door de
aankoopdienst voorzien).
REI
6400009000 4 0300-0100 U E
Myriam Fannes
Belastingen en taksen voor voertuigen (oa. eurovignet).
2014000298
REI
6409999000 4
0300-0100 U E
Kosten voor het vernieuwen van rijbewijzen
2014000313
REI
6494999000 4
0300-9999 U E
Subsidies voor de verkopers van huisvuilzakken.
2014000404
REI
7000007000 4
0300-9999 O E
Verkoop van oud papier, compostvaten, bio-zakjes
2014000407
REI
7020000000 4
0300-9999 O E
Verkoop van alles huisvuilzakken, GFT-stickers
2014000414
REI
7020000000 4
0309-0100 O E
Inkomsten van de containerparken
2014000408
REI
7404999000 4
0300-9999 O E
Subsidies van Fost Plus voor ophalen van oud papier
2014000419
REI
7404999000 4
0309-0100 O E
Subsidies van Valorit voor de selectieve inzameling van frituurolie.
2014000410
REI
7450000000 4
0300-9999 O E
Terugvordering telefoonkosten, opruiming sluikstorten
2014000412
REI
7450001000 4
0300-9999 O E
Schadevergoedingen (gelinkt aan verzekeringen)
356
Actie
2014
2014001033
SEC
Secretariaat
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor secretariaat
Louis Tobback
Uitgave
2014002787
SEC
2410000000 2
0110
U I
149_OVERIG
Ontvangst
1.010.030,00
167.050,00
Louis Tobback
1.980,00
0,00
Louis Tobback
280.000,00
0,00
1.500,00
0,00
3.700,00
0,00
115.000,00
0,00
Directeur algemene zaken
Aankoop klein kantoormateriaal
2014000245
SEC
6130001000 2
0119-9999 U E
Erelonen en vergoedingen (vb onkosten) van notarissen, deurwaarders, advocaten,... (vb Beelen).
2014002310
SEC
6141001000 2
0110
U E
Louis Tobback
Kantoorbenodigdheden secretaris, secretariaat en bodes (exclusief bestellingen economaat).
6141002000 2
0110
U E
Louis Tobback
2014002162
SEC
2014000188
Huur- en onderhoudskosten bureaumateriaal (meubilair,...), technische benodigdheden secretariaat
(fax, briefopener,...).
SEC
6141007000 2 0119-9999 U E
Louis Tobback
Aankoop documentatie en abonnementen: centraal beheer aankoop vakliteratuur.
2014002183
SEC
6141007000 3
0410
U E
Louis Tobback
1.500,00
0,00
0119-9999 U E
Louis Tobback
525.000,00
0,00
Louis Tobback
10.300,00
0,00
500,00
0,00
Louis Tobback
750,00
0,00
Louis Tobback
500,00
0,00
Louis Tobback
61.800,00
0,00
2.750,00
0,00
4.750,00
0,00
0,00
50,00
Louis Tobback
0,00
114.000,00
Louis Tobback
0,00
53.000,00
Aankoop vakliteratuur brandweer.
2014002308
SEC
6141008000 2
Frankeringskosten (exclusief bedelingen infohuis stadsvernieuwing).
6141009000 2
0110
U E
2014000166
SEC
2014000167
Telefoonkosten (GSM stadsecretaris, directeur, afdelingshoofd, bodes, GAS - telefooncentrale
stadhuis).
SEC
6143004000 2 0110
U E
Louis Tobback
Restaurantkosten (inclusief afhaalrestauratie: broodjes, drank,....).
2014000168
SEC
6143005000 2
0110
U E
Hotel- en aanverwante reis- en verblijfkosten secretariaat.
2014000169
SEC
6143999000 2
0110
U E
Representatiekosten (exclusief restauratiekosten).
6150011000 2
0119-9999 U E
2014000204
SEC
2014000170
Lidgelden (oa VVSG, centrumsteden,Vlaamse lokale ontvangers, expertisecentrum van
gemeentesecretarissen,...).
SEC
6150014000 2 0110
U E
Louis Tobback
Reis- en verblijfkost secretariaat - niet woon-werkverkeer (secretaris, secretariaat).
2014000171
SEC
2014000193
Overige exploitatiekosten secretariaat (inbinden notulen via RGA, levering en ophaling postzakken,
volmachtkaarten aangetekende zendingen,aankoop barcodes postregistratie,...).
SEC
7000099900 2 0110
O E
Louis Tobback
6159999000 2
0110
U E
Louis Tobback
Verkoop documenten openbaarheid van bestuur
2014000194
SEC
7390000000 3
0480-0100 O E
Inning gemeentelijke administratieve sancties
2014002309
SEC
7405002000 3
0480-0100 O E
Bijdragen van hogere overheden personeelsuitgaven: subsidies GAS-ambtanaar.
Actie
2014
2014001035
SPO
Sport
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor sport
Els Van Hoof
Uitgave
Directeur sport
27.500,00
0,00
100,00
0,00
Els Van Hoof
5.000,00
0,00
0740-0300 U E
Els Van Hoof
17.400,00
0,00
0740-0300 U E
Els Van Hoof
5.000,00
0,00
2014000097
SPO
6126150000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
Ontvangst
Verzekeringen: vervoeren gelden sportaccommodaties (zwembaden)
2014002782
SPO
6494999000 6
0740-0300 U E
Toelage VC Shanghai (tussenkomst gerechtskosten)
2014001431
SPO
6494999000 6
Toelage BGL
2014002784
SPO
6494999000 6
Toelage TC Tipo (tussenkomst einde werking TC Tipo)
357
Actie
2014
2014001036
SWW
Weg- en waterbeheer
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor weg- en waterbeheer
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
1500000000 4
0200-0200 O I
1403VKOM
Dirk Robbeets
Ontvangst
18.087.982,86
2.237.295,72
2014002762
SWW
0,00
16.500,00
2014002757
Interregprogramma IVA Funktioneel Groen Masterplan Vaartkom Proj.nr.IVA-VLANED 2.29efro subs.
Lot 2 (deel 2)
1480AANWEG
Dirk Robbeets
SWW 1500000000 4 0200-0200 O I
0,00
11.202,70
2014002764
Co-financiering project 427 Rector De Somer plein EFRO/VI infrasttuctuur doelstelling 2 - programma
Vlaanderen 2007-2013 Dpt Openbare Werken
1403VKOM
Dirk Robbeets
SWW 1500000000 4 0200-0200 O I
0,00
38.157,97
2014002763
Interregprogramma IV A ROIStad Leuven:Vaartkom-Keizersbeprojectnr.IVA-VLANED 3.10Europese
Subsidie (deel2)
1403VKOM
Dirk Robbeets
SWW 1500000000 4 0200-0200 O I
0,00
36.807,00
2014002756
Interregprogramma IV A ROIStad Leuven: Vaartkom-Keizersbprojectnr. IVA-VLANED 3.10Europese
Subsidie (deel 3)
SWW 1500000000 4 0200-0200 O I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
0,00
708.000,00
0,00
11.225,00
Stadsvernieuwingsproject Vaartkom-Noord realisatie en uitvoering heraanleg van het Engels Plein
2014002755
SWW
1500000000 4
0200-0200 O I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
Europese subsidie PDPO II KLoppend Hart van Wilsele project VLB2010/08 deel2
2014002758
SWW
0,00
11.202,69
2014002761
Co-financiering project 427 Rector De Somer plein EFRO/VI multifunctioneel project doelstelling 2 programma Vlaanderen 2007-2013 Dpt FIN/RO
1480AANWEG
Dirk Robbeets
SWW 1500000000 4 0200-0200 O I
1500000000 4
0200-0200 O I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
0,00
69.053,26
2014002759
Heraanleg Fochplein project427Europese Subsdie Doelstelling 2 prioriteit 4Identificatienummer
EFRO 214
1480AANWEG
Dirk Robbeets
SWW 1500000000 4 0200-0200 O I
0,00
11.202,70
2014002754
Co-financiering project 427 Rector De Somer plein EFRO/VI infrastructuur doelstelling 2 - programma
Vlaanderen 2007-2013 Dpt Mobiliteit
SWW 1500000000 4 0200-0200 O I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
0,00
1.222.947,00
0,00
11.202,70
0,00
0,00
Subsidie gewestbijdrage MINA FONDS voor sanering Voer-Zuid Aquafin projectnr 21585
1500000000 4
0200-0200 O I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
2014002760
SWW
2014002667
Co-financiering project 427Fochplein - EFRO/HermesfondsDoelstelling 2-programma Vlaand.20072013 Dpt Econ/AO
SWW 1500000000 4 0200-0200 O I
1402CW
Dirk Robbeets
Ontvangsten voor investeringen in openbaar domein Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo
2014002580
SWW
0,00
0,00
2014002774
Formulier T 42400/56052-2010
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
1480AANWEG
Dirk Robbeets
SWW 1500000000 4 0310-0200 O I
1500000000 4
0,00
40.666,70
2014002765
Subsidie - Gewestbijdrage:Wegen- en rioleringswerken Van Den Steenstraat Wilsele projectnr.
B209204
SWW 1500000000 4 0670
O I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
0,00
41.628,00
0220
O I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
Europese subs. BLISS-project voor vernieuwen OpenbareVerlichting Wakkerseelsebaan
2014002585
SWW
32.310,04
0,00
2014002572
Formulier T 42400/73360 (2011-2013)
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
Erelonen herstelling A. Smetsplein
1480AANWEG
Dirk Robbeets
SWW 2220000007 4 0200-9999 U I
2140000007 4
135.945,71
0,00
2014002743
Formulier T 42100/72560 (2008-2011-2012); 42105/72560 (2012)
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
SWW 2240000007 4 0200-0200 U I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
75.000,00
0,00
702.000,00
0,00
14.329.269,50
0,00
2.839,57
0,00
182.000,00
0,00
0220
U I
1482EREWEG
Dirk Robbeets
Jaarlijks budget voor werken in eigen beheer.
2014002667
SWW
2240000007 4
0200-0200 U I
1402CW
Dirk Robbeets
Overname openbaar domein Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo na realisatie door AGSL
2240000007 4
0200-9999 U I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
2014002573
SWW
2014002578
Formulier T 421**/73160
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
Buitengewoon onderhoud, erelonen, werken in eigen beheer, fiets- en voetpaden, totale heraanleg,...
1481BOWEG
Dirk Robbeets
SWW 2240000007 4 0200-9999 U I
2014002587
Formulier T 42100/73560-2010
Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
1481BOWEG
Dirk Robbeets
SWW 2289000007 4 0200-9999 U I
Formulier T 48200/73260-2011
Herstel kaaimuren Dijle in samenwerking met VMM
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
358
2014002577
SWW
2289000007 4
0200-9999 U I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
18.764,50
0,00
1.252.253,54
0,00
240.000,00
0,00
Formulier T 42100/73260 (2006-2010)
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
2289000007 4
0310-9999 U I
1481BOWEG
Dirk Robbeets
2014002590
SWW
2014000927
Formulier T 87700/732-60 (2006-2009-2011-2012); 87701/73260 (2012); 87702/73260 (2007-2008);
87710/73260 (2013)
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
SWW 6103102000 4 0200-0200 U E
Dirk Robbeets
Verplaatsen van nutsleidingen in kader van wegenis- en rioleringswerken.
2014000467
SWW
6130003000 4
0200-0200 U E
Dirk Robbeets
300.000,00
0,00
0200-0200 U E
Dirk Robbeets
115.000,00
0,00
Dirk Robbeets
5.100,00
0,00
Dirk Robbeets
600,00
0,00
0310-9999 U E
Dirk Robbeets
571.500,00
0,00
0200-0200 U E
Dirk Robbeets
75,00
0,00
Dirk Robbeets
1.325,00
0,00
Dirk Robbeets
12.000,00
0,00
11.000,00
0,00
Dirk Robbeets
1.000,00
0,00
Dirk Robbeets
0,00
500,00
Dirk Robbeets
0,00
7.000,00
100.000,00
0,00
Erelonen SWW
2014000466
SWW
6130003000 4
Projectmanagement Leuven Noord
2014000630
SWW
6141009000 4
0200-0200 U E
Kosten verschillende gsm's
2014000628
SWW
6143006000 4
0200-0200 U E
Drukwerk en publiciteitskosten
2014002264
SWW
6150009000 4
Subconcessie Riofin
2014000637
SWW
6150011000 4
Lidmaatschappen vakverenigingen wegen (OCW)
2014000640
SWW
6150011000 4
0310-0200 U E
Lidmaatschappen vakverenigingen rioleringen (Vlario, Interrio).
6150014000 4
0200-0200 U E
2014000626
SWW
2014000989
Kosten voor verplaatsingen naar werven en studiedagen waaronder het gebruik van het eigen
voertuig door de toezichters en de heer Sannen bij het kadaster. (Budget 2013 10.000 euro excl. Vic
Sannen/ RO planning had op 2013 2.000 euro voor Vic Sannen)
SWW 6640000000 4 0200-0200 U I
1490INVTOE
Dirk Robbeets
Investeringen tekensoftware Pythagoras (Helics).
2014002741
SWW
6640000000 4
0200-0200 U I
1490INVTOE
Aankoop digitale apparatuur.
2014000929
SWW
7450001000 4
0200-0200 O E
Terugvordering schadegevallen.
7450001000 4
0220
O E
2014002579
SWW
2014004718
Formulier T 42400/56051-2011
Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T
VGSL 2202000007 4 0200-9999 U I
1480AANWEG
Dirk Robbeets
Aankoop wegzate voor realisatie van projecten
Actie
2014
2014001037
VGSL
Vastgoed stad Leuven
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor vastgoed stad Leuven
Mohamed Ridouani
Uitgave
2014002668
VGSL 2202000007 4
0200-9999 U I
149_OVERIG
Ontvangst
3.809.263,25
2.115.828,42
Mohamed Ridouani
561,23
0,00
Algemeen directeur VGSL
Aankoop gronden rooilijn
2014002349
VGSL 6100001000 1
Mohamed Ridouani
5.600,00
0,00
2014001566
Uitgaven verbonden aan de huurovereenkomst OCool (te koppelen aan actie voor het
gemeenschapscentrum van Bosstraat - Wilsele)
VGSL 6100003000 1 0050
U E
Mohamed Ridouani
13.000,00
0,00
15.000,00
0,00
1.500,00
0,00
15.000,00
0,00
350,00
0,00
Myriam Fannes
86.000,00
0,00
Els Van Hoof
17.000,00
0,00
353.000,00
0,00
0050
U E
Uitgaven verbonden aan inhuurname privaat patrimonium
2014001589
VGSL 6100003000 2
2014001595
Uitgaven verbonden aan inhuurname parkeerplaatsen Ladeuze (zal verminderen nadat
overeenkomst aangepast is)
VGSL 6100003000 4 0200-9999 U E
Dirk Robbeets
0100
U E
Mohamed Ridouani
Uitgaven verbonden aan bezetting NMBS-gronden
2014001596
VGSL 6100003000 4
0220
U E
Mohamed Ridouani
Uitgaven verbonden aan inhuurnamen parkeerinfrastructuur
2014001603
VGSL 6100003000 4
0310-0100 U E
Dirk Robbeets
Uitgaven verbonden aan bezetting NMBS-gronden in functie van riolering
2014001616
VGSL 6100003000 4
0680
U E
Uitgaven verbonden aan inhuurname kantoren directie Groen
2014002353
VGSL 6100003000 6
0740-0200 U E
Uitgaven verbonden aan Stade Chomé (nog te koppelen aan actie 2014000245)
2014001486
VGSL 6100003000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
Uitgaven verbonden aan inhuurname sportinfrastructuur (muv Stade Chomé)
359
2014001498
VGSL 6100003000 5
0750
U E
Dirk Vansina
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
Bieke Verlinden
18.500,00
0,00
Bieke Verlinden
22.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.950.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
20.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
0,00
0,00
9.000,00
0,00
67.000,00
0,00
Denise Vandevoort
6.000,00
0,00
Denise Vandevoort
3.000,00
0,00
Bieke Verlinden
7.500,00
0,00
Mohamed Ridouani
6.000,00
0,00
3.000,00
0,00
11.000,00
0,00
150,00
0,00
27.000,00
0,00
0,02
0,00
Uitgaven verbonden aan inhuurname jeugdinfrastructuur (lokalen en gronden)
2014001505
VGSL 6100003000 5
0820-9999 U E
Denise Vandevoort
Uitgaven verbonden aan inhuurname onderwijsinfrastructuur
2014001512
VGSL 6100003000 5
0909-0100 U E
Uitgaven verbonden aan inhuurnamen wijkbureaus
2014001517
VGSL 6100003000 5
0945
U E
Uitgaven verbonden aan inhuurname kinderopvang
2014001772
VGSL 6100004000 2
0119-9999 U E
Dienstenvergoeding stadskantoor
2014001568
VGSL 6100999000 1
0050
U E
Huurlasten verbonden aan privaat patrimonium
2014002895
VGSL 6100999000 4
0220
U E
Uitgaven verbonden aan onroerende leasing fietsafhandelcentrale CW
2014001931
VGSL 6100999000 4
0220
U E
Mohamed Ridouani
Uitgaven verbonden aan de ondergrondse parking Kazerne Michotte.
2014001488
VGSL 6100999000 6
0740-0200 U E
Els Van Hoof
Huurlasten verbonden aan gehuurde sportinfrastructuur (muv Stade Chomé)
2014001506
VGSL 6100999000 5
0820-9999 U E
Huurlasten verbonden aan gehuurde onderwijsinfrastructuur
2014001511
VGSL 6100999000 5
0902
U E
Uitgaven verbonden aan huurlasten Integratiecentrum
2014001518
VGSL 6100999000 5
0945
U E
Huurlasten verbonden aan de inhuurname lokalen kinderopvang
2014002350
VGSL 6102001000 1
2014001573
Uitgaven verbonden aan in erfpacht genomen jachtgebouw (nog te koppelen aan actie bouw of
toelage voor bouw jachthavengebouw)
VGSL 6102001000 1 0050
U E
Mohamed Ridouani
0050
U E
Uitgaven verbonden aan in erfpacht genomen privaat patrimonium
2014001608
VGSL 6102001000 3
0410
Louis Tobback
U E
Uitgaven verbonden aan in erfpacht genomen gronden voor brandweerposten
2014001618
VGSL 6102001000 4
2014002351
Uitgaven verbonden aan in erfpacht genomen groene ruimte (Dijlepark, Lammekensveld, Vlierbeek,
...)
U E
Dirk Vansina
VGSL 6102001000 4 0720
2014001490
Uitgaven verbonden aan in het erfpacht nemen van Abdij van Park (nog te koppelen aan actie mbt
Abdij van Park)
VGSL 6102001000 6 0740-0200 U E
Els Van Hoof
0680
U E
Myriam Fannes
Uitgaven verbonden aan de erfpacht Domeinstraat - Eenmeilaan (Provinciaal domein)
2014001501
VGSL 6102001000 5
0750
U E
Dirk Vansina
1,00
0,00
U E
Dirk Vansina
1,00
0,00
0,00
0,00
39.600,00
0,00
37.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
4.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
2.300,00
0,00
Mohamed Ridouani
1.400,00
0,00
Mohamed Ridouani
7.500,00
0,00
Myriam Fannes
3.500,00
0,00
45.000,00
0,00
8.000,00
0,00
34.500,00
0,00
Uitgave verbonden aan erfpacht Hal 9
2014002354
VGSL 6102001000 2
0790
Uitgaven verbonden aan het in erfpacht nemen van de Sint-Jacobskerk
2014002356
VGSL 6102001000 5
0820-9999 U E
Denise Vandevoort
Uitgaven verbonden aan Academie -CW (nog te koppelen aan andere actie)
2014002355
VGSL 6102001000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
Uitgaven verbonden aan in het erfpacht nemen van de kinderkribbe Sint-Maartensdal
2014001574
VGSL 6126100000 1
0050
U E
Mohamed Ridouani
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen privaat patrimonium
2014001592
VGSL 6126100000 2
0119-9999 U E
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen DFB
2014001600
VGSL 6126100000 4
0300-9999 U E
Uitgaven verbonden aan gebouwen reinigingsdienst
2014001605
VGSL 6126100000 3
0400
U E
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen politie en justitie
2014001610
VGSL 6126100000 3
0410
U E
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen brandweer
2014001621
VGSL 6126100000 4
0680
U E
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen directie Groen
2014001456
VGSL 6126100000 6
0702
Denise Vandevoort
U E
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis Schouwburg en andere concertzalen
2014001472
VGSL 6126100000 6
0703
U E
Denise Vandevoort
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen Openbare Bibliotheek
2014001478
VGSL 6126100000 4
0720
U E
Dirk Vansina
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis historisch bestemde gebouwen
360
2014002352
VGSL 6126100000 4
2014001544
Uitgaven verbonden aan de brandverzekering Abdij van Park (nog te koppelen aan actie van Abdij
van Park)
VGSL 6126100000 6 0739-9999 U E
Denise Vandevoort
0720
U E
Dirk Vansina
33.000,00
0,00
25.000,00
0,00
Els Van Hoof
31.500,00
0,00
Dirk Vansina
3.500,00
0,00
Denise Vandevoort
22.000,00
0,00
Denise Vandevoort
900,00
0,00
1.500,00
0,00
6.000,00
0,00
900,00
0,00
40.000,00
0,00
100.000,00
0,00
Bieke Verlinden
440.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
250.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
10.000,00
0,00
Mohamed Ridouani
0,00
30.000,00
0,00
800,00
0,00
4.000,00
Mohamed Ridouani
0,00
91.000,00
Mohamed Ridouani
0,00
949.000,00
Carl Devlies
0,00
261.000,00
Els Van Hoof
0,00
1,21
Dirk Vansina
0,00
25,00
Denise Vandevoort
0,00
118.000,00
Els Van Hoof
0,00
1,00
Mohamed Ridouani
0,00
193.000,00
Mohamed Ridouani
0,00
1,21
Carl Devlies
0,00
9.000,00
0,00
39.000,00
0,00
5.000,00
0,00
115.000,00
0,00
22.000,00
0,00
17.000,00
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen cultuur en ontspanning
2014001493
VGSL 6126100000 6
0740-0200 U E
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis sportgebouwen
2014001503
VGSL 6126100000 5
0750
U E
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolissen jeugdinfrastructuur
2014001509
VGSL 6126100000 5
0820-9999 U E
Uitgaven verbonden aan verzekering gebouwen onderwijs
2014001547
VGSL 6126100000 5
0902
U E
Uitgaven verbonden aan de verzekeringspolis gebouwen voor andere activiteiten
2014001514
VGSL 6126100000 5
0909-0100 U E
Bieke Verlinden
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen sociale hulp- en gezinsvoorziening
2014001534
VGSL 6126100000 5
0945
U E
Bieke Verlinden
Uitgaven verbonden aan de verzekeringspolis gebouwen kinderopvang
2014001540
VGSL 6126100000 4
0990
U E
Myriam Fannes
Uitgaven verbonden aan verzekeringspolis gebouwen begraafplaatsen
2014002788
VGSL 6141009000 2
0119-9999 U E
Dirk Robbeets
Uitgaven verbonden aan telefoonkosten stadskantoor
2014001577
VGSL 6150009000 1
0050
U E
Mohamed Ridouani
Uitgaven verbonden aan de beheersovereenkomsten met Virix en Habito
2014001536
VGSL 6150009000 5
0945
U E
Uitgaven verbonden aan de dienstenvergoeding Girafant
2014001580
VGSL 6400000000 1
0050
U E
Uitgaven verbonden aan belastingen, taksen en retributies met betrekking tot het privaat patrimonium
2014001582
VGSL 6430000000 1
0050
U E
Terugbetaling ontvangen huurgelden Habito
2014001628
VGSL 7040999000 1
0050
O E
Inkomsten verbonden aan de huurlasten van verhuurd privaat patrimonium
2014001668
VGSL 7040999000 6
0703
O E
Denise Vandevoort
Inkomsten verbonden aan terugvordering energieverbruik Café Van de Velde
2014002357
VGSL 7050002000 1
0050
O E
Mohamed Ridouani
Inkomsten verbonden aan verhuring van woning Sluisstraat (nog te koppelen aan actie mbt Sluispark)
2014001636
VGSL 7050002000 1
0050
O E
Inkomsten verbonden aan verhuur woonentiteiten
2014001635
VGSL 7050003000 1
0050
O E
Inkomsten verbonden uit in erfpacht verleend privaat patrimonium
2014001639
VGSL 7050003000 4
0220
O E
Inkomsten verbonden uit de erfpacht Ladeuzeparking
2014001662
VGSL 7050003000 5
0500
O E
Inkomsten verbonden aan de in erfpacht verleende Veilingsite
2014001676
VGSL 7050003000 4
0720
O E
Inkomsten verbonden aan erfpacht stadsomwalling
2014001678
VGSL 7050003000 6
0739-9999 O E
Inkomsten verbonden aan in erfpacht verleende culturele gebouwen
2014002085
VGSL 7050003000 6
0740-0200 O E
Inkomsten verbonden aan de erfpacht OHL
2014001637
VGSL 7050999900 1
0050
O E
Inkomsten verbonden aan verhuurd privaat patrimonium (muv woningen en appartementen)
2014001761
VGSL 7050999900 2
0119-9999 O E
Inkomsten verbonden aan het in erfpacht verleende stadsmagazijn
2014002358
VGSL 7050999900 4
2014001640
Inkomsten verbonden aan verhuren van parkeergelegenheid langsheen Martelarenlaan (nog te
koppelen aan actie mbt park BelleVue)
VGSL 7050999900 4 0220
O E
Carl Devlies
0220
O E
Inkomsten verbonden aan het verhuren van parkeerinfrastructuur
2014001665
VGSL 7050999900 4
0680
Myriam Fannes
O E
Inkomsten verbonden aan het verhuur van lokalen site directie Groen (Spaarstraat)
2014002359
VGSL 7050999900 4
2014001681
Inkomsten verbonden uit het verhuren van Abdij van Park (nog te koppelen aan actie mbt Abdij van
Park)
VGSL 7050999900 6 0740-0200 O E
Els Van Hoof
0720
O E
Dirk Vansina
Inkomsten verbonden uit het verhuren van sportaccommodatie
2014001688
VGSL 7050999900 5
0750
O E
Dirk Vansina
Inkomsten verbonden aan het verhuren van jeugdinfrastructuur
361
2014001691
VGSL 7050999900 5
0820-9999 O E
Denise Vandevoort
0,00
8.000,00
0,00
54.000,00
0,00
25.000,00
0,00
19.000,00
Denise Vandevoort
0,00
36.000,00
Els Van Hoof
0,00
98.000,00
0,00
22.000,00
Inkomsten verbonden uit het verhuren van lokalen onderwijs (Cirkus In Beweging)
2014001693
VGSL 7050999900 5
0902
O E
Denise Vandevoort
Inkomsten verbonden aan het verhuren van kantoren Integratiedienst
2014001697
VGSL 7050999900 5
0945
O E
Bieke Verlinden
Inkomsten verbonden uit de verhuur van infrastructuur kinderopvang (Huis van het Kind)
2014001638
VGSL 7060001000 1
0050
O E
Mohamed Ridouani
Inkomsten verbonden aan in concessie gegeven privaat patrimonium
2014001673
VGSL 7060001000 6
0703
O E
Inkomsten verbonden aan de concessie Café Van de Velde
2014001683
VGSL 7060001000 6
0740-0200 O E
Inkomsten verbonden uit in concessie verleende cafetaria's verbonden aan sportinfrastructuur
2014001687
VGSL 7450000000 6
0740-0200 O E
Els Van Hoof
Inkomsten verbonden aan recuperatie van energiekosten van verhuurde sportinfrastructuur
Actie
2014
2014001038
VOM
Verkeersorganisatie en mobiliteit
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor verkeersorganisatie en mobiliteit
Dirk Robbeets
Uitgave
Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling
Actie
2014
2014001039
VPRE
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Veiligheid en preventie
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor veiligheid en preventie
Louis Tobback
Uitgave
Ontvangst
591.970,00
1.125.773,92
Louis Tobback
0,00
0,00
Louis Tobback
2.000,00
0,00
Directeur algemene zaken
2014002611
VPRE 2300000000 3
0480-0200 U I
149_OVERIG
Graveerapparaten: vervanging - vervanging onderdelen
2014002603
VPRE 2400000000 3
0480-0200 U I
149_OVERIG
Vervanging van tafels en stoelen winkel/ontvangstruimte/vergaderzaal
2014002612
VPRE 2400000000 3
0480-0200 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
500,00
0,00
149_OVERIG
Louis Tobback
1.600,00
0,00
0,00
0,00
Vervanging versleten meubilair
2014002604
VPRE 2400000000 3
0480-0300 U I
Aankoop bureaumeubilair nieuwe administratieve kracht (bureau, ladeblok, stoel,...)
2014002614
VPRE 2400000000 3
0490-0100 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
Aankoop meubilair voor nieuwe administratieve kracht (tafel, zetels,...)
2014002608
VPRE 2400000000 3
0490-0100 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
200,00
0,00
149_OVERIG
Louis Tobback
0,00
0,00
Aankoop meubilair (zetel, ...)
2014002613
VPRE 2400000000 3
0490-0100 U I
Aankoop bureaumeubilair nieuwe administratieve kracht (bureau, stoel, kast)
2014002602
VPRE 2410000000 3
0480-0200 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
500,00
0,00
149_OVERIG
Louis Tobback
200,00
0,00
Aankoop smartphone afdelingshoofd VPRE
2014002601
VPRE 2410000000 3
0480-0200 U I
Aankoop - vervanging van koffiezet en andere kleine kantoorapparatuur
2014002606
VPRE 2410000000 3
0490-0100 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
60,00
0,00
0490-0100 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
1.800,00
0,00
0490-0100 U I
149_OVERIG
Louis Tobback
160,00
0,00
Louis Tobback
200,00
0,00
Louis Tobback
250,00
0,00
Louis Tobback
29.300,00
0,00
500,00
0,00
Aankoop ventilator
2014002605
VPRE 2410000000 3
Aankoop rolgordijnen
2014002607
VPRE 2410000000 3
Aankoop Whiteboard
2014000284
VPRE 6126151000 3
0480-0300 U E
verzekering burgelijke aansprakelijkheid graveren fietsen
2014000274
VPRE 6129999000 3
0480-0200 U E
Verzekering infostand preventiedienst beurs Ideaal wonen
2014000223
VPRE 6130006000 3
2014000249
Vorming, training en infoverstrekking aan intermediairen en aan kinderen en jongeren over
verschillende thema's (geweld, verkeer, drugs,...), vorming, intervisie en onkostenvergoeding
vrijwilligers burenbemiddeling en tolkendienst pasta
VPRE 6139999000 3 0480-0200 U E
Louis Tobback
0480-0200 U E
Onkostenvergoeding vrijwilligers burenbemiddeling
362
2014000259
VPRE 6141009000 3
0480-0200 U E
Louis Tobback
350,00
0,00
0480-0300 U E
Louis Tobback
1.000,00
0,00
0490-0100 U E
Louis Tobback
350,00
0,00
Louis Tobback
3.500,00
0,00
500,00
0,00
Louis Tobback
1.500,00
0,00
Louis Tobback
500,00
0,00
Louis Tobback
0,00
0,00
Louis Tobback
30.750,00
0,00
500,00
0,00
1.500,00
0,00
Telefoonkosten preventiedienst
2014000273
VPRE 6141009000 3
kosten mobiele telefoon
2014000447
VPRE 6141009000 3
Telefoonkosten dienst leerstraffen
2014000272
VPRE 6143004000 3
2014000276
Water, koffie en koekjes bezoekers en vergaderingen preventiedienst in het politiehuis, catering,
nieuwjaarslunch vrijwilligers burenbemiddeling, aankoop flessen waterkoeler
VPRE 6143004000 3 0480-0300 U E
Louis Tobback
0480-0200 U E
aankoop water en broodjes
2014000454
VPRE 6143004000 3
0490-0100 U E
Water, koffie, koekjes voor cursisten dienst leerstraffen
2014000271
VPRE 6143006000 3
0480-0200 U E
Advertenties tweedehands fietsenmarkt
2014000242
VPRE 6150001000 3
0480-0200 U E
Aankoop L-hesjes voor beginnende fietsers.
2014000270
VPRE 6150001000 3
2014000279
Sensibiliseringsmateriaal en gadgets in het kader van campagnes rond pesten en geweld,
diefstalpreventie, overlast en respect, verkeersveiligheid, alcohol- en drugpreventie, positieve
burencontacten, didactisch materiaal, materiaal graveerapparaten (krijtjes en frezen)
VPRE 6150001000 3 0480-0300 U E
Louis Tobback
0480-0200 U E
materiaal voor gemeenschapswachten
2014000278
VPRE 6150002000 3
0480-0200 U E
Louis Tobback
Onderhoud en herstellingen 2 graveertoestellen Benchmark (fietsendienst en fietspunt)
2014000286
VPRE 6150002000 3
0480-0300 U E
Louis Tobback
350,00
0,00
0480-0200 U E
Louis Tobback
2.000,00
0,00
800,00
0,00
Louis Tobback
20.000,00
0,00
Louis Tobback
400,00
0,00
Louis Tobback
1.000,00
0,00
Louis Tobback
400,00
0,00
Louis Tobback
23.500,00
0,00
1.000,00
0,00
Louis Tobback
1.500,00
0,00
Louis Tobback
1.500,00
0,00
240.000,00
0,00
180.800,00
0,00
40.000,00
0,00
onderhoud droogkast
2014000281
VPRE 6150003000 3
2014000275
Onderhoudscontract graveerapparaat Securmark (vzw Velo)en huur/onderhoud waterkoeler
preventiedienst
VPRE 6150004000 3 0480-0200 U E
Louis Tobback
Huur zaal indien geen beschikbare locatie van de stad voor studiedag of voorstelling
2014000282
VPRE 6150013000 3
0480-0300 U E
Werkkleding gemeenschapswachten.
2014000246
VPRE 6150014000 3
0480-0200 U E
Reis- en verblijfkosten personeel preventiedienst
2014000243
VPRE 6150014000 3
0480-0300 U E
Vervoerskosten begeleiding en gemeenschapswachten
2014000441
VPRE 6150014000 3
0490-0100 U E
Reis- en verblijfkosten personeel dienst leerstraffen
2014000252
VPRE 6150015000 3
2014000244
Drukwerk (nieuw of herdruk) van campagnemateriaal, brochures, affiches over diefstalpreventie,
overlast, burenbemiddeling, alcohol en drugs, verkeersveiligheid voor verschillende doelgroepen
(jongeren, intermediairen, inwoners algemeen)
VPRE 6150015000 3 0480-0300 U E
Louis Tobback
0480-0200 U E
Folder gemeenschapswachten
2014000444
VPRE 6150015000 3
0490-0100 U E
Druk van folders dienst leerstraffen
2014000283
VPRE 6159999000 3
0480-0200 U E
Standkost beurs Ideaal Wonen (eventueel verdeelsleutel met provincie)
2014000287
VPRE 6492001000 3
2014003591
Doorstorten subsidies veiligheids- en preventieplan drughulpverlening aan vzw Veerhuis, Mobiel
Ambulant Team
Louis Tobback
VPRE 6492001000 3 0480-0200 U E
0480-0200 U E
Louis Tobback
2014000285
Doorstorting van het aandeel uit het strategisch veiligheids- en preventieplan ter betaling van calog
personeel bij de politie
VPRE 6494999000 3 0480-0200 U E
Louis Tobback
Premie inbraakbeveiliging voor particulieren
2014002609
VPRE 6640000000 3
0480-0200 U I
1490INVTOE
Louis Tobback
800,00
0,00
2014002610
2014: vervanging printers preventiedienst
2015: vervanging beamer preventiedienst
VPRE 6640000000 3 0490-0100 U I
1490INVTOE
Louis Tobback
200,00
0,00
2014000977
2014: aankoop harde schijf
2015: aankoop laptop ifv personeelsuitbreiding
2015: aankoop flatscreen
VPRE 7404999000 3 0480-0200 O E
Louis Tobback
0,00
318.394,00
0,00
15.720,00
Subsidies strategisch veiligheids- en preventieplan werkingsmiddelen preventiedienst
2014001335
VPRE 7404999000 3
0480-0300 O E
Louis Tobback
Subsidies strategisch veiligheids- en preventieplan werkingsmiddelen dienst gemeenschapswachten,
inclusief bijkomend contingent
363
2014000962
VPRE 7405002000 3
0,00
305.600,00
2014001332
Subsidies Strategisch Veiligheids- en Preventieplan Leuven voor personeel werkzaam in het plan
preventiedienst
Louis Tobback
VPRE 7405002000 3 0480-0300 O E
0480-0200 O E
Louis Tobback
0,00
253.040,00
2014000985
Subsidies strategisch veiligheids- en preventieplan voor personeel dienst gemeenschapswachten,
inclusief bijkomend contingent
Louis Tobback
VPRE 7405002000 3 0490-0100 O E
0,00
233.019,92
Subsidie voor het personeel alternatieve maatregelen, globaal plan: dienst leerstraffen en
werkstraffen (Spit en Natuurpunt), o.v. verlenging van overeenkomst met FOD justitie
Actie
2014
2014001051
CUL
Cultuur
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor cultuur
Denise Vandevoort
Directeur cultuur
1500000000 6
0701-9999 O I
149_OVERIG
Dirk Vansina
2014002769
CUL
2014001507
Investeringssubsidie Het Depot- renovatie - werk in 3 loten (3 beloften nl ¿ 450.000 + ¿ 400.000 + ¿
400.000)
CUL
2350000000 6 0701-0100 U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
Uitgave
Ontvangst
253.200,00
201.980,00
0,00
201.980,00
20.000,00
0,00
25.000,00
0,00
Aankoop van theatertechnisch materieel (bv. spots, podiumelementen...).
2014001492
CUL
2350000000 6
0702
U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
Aankoop van theatertechnisch materieel (bv spots, podiumelementen...).
2014002583
CUL
2450000000 6
0701-0100 U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
149_OVERIG
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Denise Vandevoort
90.000,00
0,00
Denise Vandevoort
500,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
11.000,00
0,00
Denise Vandevoort
3.800,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Denise Vandevoort
8.000,00
0,00
Denise Vandevoort
2.200,00
0,00
Denise Vandevoort
500,00
0,00
Denise Vandevoort
1.200,00
0,00
Denise Vandevoort
28.000,00
0,00
5.900,00
0,00
13.000,00
0,00
3.600,00
0,00
2.300,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Denise Vandevoort
11.200,00
0,00
Denise Vandevoort
3.500,00
0,00
Aankoop meubilair (bv kast, tafel...).
2014002582
CUL
2460000000 6
0701-0100 U I
Aankoop allerhande klein kantoormaterieel (bv. bureaulamp, grote perforator...).
2014001500
CUL
2473000000 6
0701-0100 U I
149_OVERIG
Aankoop vrachtwagen.
2014001475
CUL
6126152000 6
0701-0100 U E
Verzekering voor huur materieel of tentoongesteld materieel.
2014001502
CUL
6130005000 6
0701-0100 U E
Onkosten voor het betalen van auteursrechten aan Sabam, Sacd, Billijke vergoeding...
6130006000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
2014001504
CUL
2014001497
Onkosten voor het uitnodigen van externen voor het geven van een lezing, voorbereidingen,
begeleiding, workshop...
Denise Vandevoort
CUL
6141009000 6 0701-0100 U E
Onkosten voor telefoon en draadloos internet.
2014001484
CUL
6141009000 6
0702
U E
Onkosten voor telefoon en draadloos internet.
2014001495
CUL
6143003000 6
0701-0100 U E
Aankoop van relatiegeschenken en prijzen.
2014002538
CUL
6143004000 6
0701-0100 U E
Allerhande uitgaven voor restaurant, broodjes, aankoop van drank...
2014002317
CUL
6143005000 6
0701-0100 U E
Hotel, reis- en verblijfkosten die niet terugbetaald worden via het loon en voor externen.
2014001487
CUL
6143006000 6
0701-0100 U E
Budget voor het aankondigen van een activiteit.
2014001485
CUL
6143999000 6
0701-0100 U E
Budget voor het aankopen van parkeertickets.
6150001000 6
0701-0100 U E
2014001482
CUL
2014001483
Allerhande aankopen van klein exploitatiematerieel voor de goede werking van de dienst en de
theaterzalen.
CUL
6150001000 6 0702
U E
Denise Vandevoort
Aankoop allerhande klein exploitatiematerieel.
2014001479
CUL
6150002000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Prestaties en onderhoud zoals onderhoud van de trekkenwand, drukwerken, herstellingen...
2014001476
CUL
6150002000 6
0702
U E
Denise Vandevoort
Prestaties en onderhoud van de schouwburg, herstellingen materieel.
2014001464
CUL
6150003000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
Contractuele en verplichte prestaties (bv de jaarlijks verplichte keuringen).
2014001481
CUL
6150003000 6
0702
U E
Verplichte onderhouden zoals tapinstallatie...
2014001471
CUL
6150004000 6
0701-0100 U E
Onkosten voor huur kunstwerken stadskantoor.
2014001499
CUL
6150011000 6
0701-0100 U E
Onkosten voor lidmaatschappen (bv VVSG, Vlabra'ccent, Stepp...).
364
2014001467
CUL
6150014000 6
0701-0100 U E
Denise Vandevoort
7.500,00
0,00
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Reis- en verblijfkosten personeel.
2014002746
CUL
6640000000 6
0701-0100 U I
1490INVTOE
Aankoop allerhande materieel zoals smartphone, laptop...
Actie
2014
2014001102
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor SLAC/Academie en SLAC/Conservatorium
Denise Vandevoort
Uitgave
Directeur sociale zaken
2014002628
OND
2300000000 5
0820-0100 U I
Ontvangst
6.239.600,00
6.007.650,00
149_OVERIG
Denise Vandevoort
25.000,00
0,00
149_OVERIG
Denise Vandevoort
87.600,00
0,00
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
0,00
Groot materiaal voor lessen SLAC/Academie
2014002625
OND
2300000000 5
0820-0200 U I
Aankoop huurinstrumenten SLAC/Conservatorium
2014002631
OND
2300000000 5
0820-0200 U I
149_OVERIG
Groot materiaal voor lessen SLAC/Conservatorium
2014002693
OND
2400000000 5
0820-0100 U I
1402CW
Inrichting nieuwbouw Academie Centrale Werkplaatsen (hoek Werkhuizenstraat)
2014002629
OND
2400000000 5
0820-0100 U I
149_OVERIG
Denise Vandevoort
2.500,00
0,00
149_OVERIG
Denise Vandevoort
1.500,00
0,00
149_OVERIG
Denise Vandevoort
500,00
0,00
149_OVERIG
Denise Vandevoort
300,00
0,00
Denise Vandevoort
1.500,00
0,00
Denise Vandevoort
8.500,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Denise Vandevoort
7.000,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.500,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Denise Vandevoort
13.000,00
0,00
Denise Vandevoort
2.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.800,00
0,00
Denise Vandevoort
62.000,00
0,00
Denise Vandevoort
16.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.500,00
0,00
Denise Vandevoort
12.000,00
0,00
Denise Vandevoort
20.000,00
0,00
Denise Vandevoort
16.000,00
0,00
0820-0100 U E
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
0820-0200 U E
Denise Vandevoort
500,00
0,00
0820-0100 U E
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Meubilair voor SLAC/Academie
2014002626
OND
2400000000 5
0820-0200 U I
Meubilair voor SLAC/Conservatorium
2014002630
OND
2410000000 5
0820-0100 U I
Kantooruitrusting SLAC/Academie
2014002627
OND
2410000000 5
0820-0200 U I
Kantooruitrusting SLAC/Conservatorium
2014001039
OND
6130004000 5
0820-0100 U E
Vergoeding jury, commissies
2014001013
OND
6130004000 5
0820-0200 U E
Erelonen en vergoedingen commissies, jury en adviesraden
2014001006
OND
6130005000 5
0820-0200 U E
Kosten voor lesgevers, workshops, optredens
2014001038
OND
6130006000 5
0820-0100 U E
Erelonen en vergoedingen voor lesgevers, optredens, gidsen, workshops
2014001861
OND
6141007000 5
0820-0100 U E
Aankoop vakliteratuur SLAC/Academie
2014001873
OND
6141007000 5
0820-0200 U E
Aankoop vakliteratuur SLAC/Conservatorium
2014000970
OND
6141009000 5
0820-0100 U E
Telefoon en internetkosten
2014001008
OND
6141009000 5
0820-0200 U E
Onkosten telefoon, internet
2014000972
OND
6143001000 5
0820-0100 U E
Receptie- en representatiekosten
2014001011
OND
6143001000 5
0820-0200 U E
Receptie- en representatiekosten
2014001289
OND
6150001000 5
0820-0100 U E
Algemeen schoolmateriaal
2014001281
OND
6150001000 5
0820-0200 U E
Algemeen schoolmateriaal
2014001034
OND
6150002000 5
0820-0200 U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor de exploitatie
2014000974
OND
6150003000 5
0820-0100 U E
Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie
2014001023
OND
6150003000 5
0820-0200 U E
Onderhoud en stemmen van muziekinstrumenten SLAC/Conservatorium
2014001017
OND
6150004000 5
0820-0200 U E
Huur lokalen in De School, Rerum Novarumlaan, Kessel-Lo
2014000975
OND
6150011000 5
Lidgeleden
2014001014
OND
6150011000 5
Lidgeld OVSG
2014000983
OND
6150012000 5
Vormingskosten
365
2014001027
OND
6150012000 5
0820-0200 U E
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
Denise Vandevoort
1.000,00
0,00
Denise Vandevoort
400,00
0,00
0820-0100 U E
Denise Vandevoort
8.000,00
0,00
0820-0200 U E
Denise Vandevoort
2.500,00
0,00
0820-0100 U E
Denise Vandevoort
2.300.000,00
0,00
Denise Vandevoort
3.500.000,00
0,00
Denise Vandevoort
21.500,00
0,00
Denise Vandevoort
18.000,00
0,00
Kosten voor vorming en opleiding personeel
2014000978
OND
6150014000 5
0820-0100 U E
Reis- en verblijfskosten personeel
2014001016
OND
6150014000 5
0820-0200 U E
Reis- en verblijfskosten personeel en mandatarissen
2014000987
OND
6150015000 5
Algemeen drukwerk
2014001030
OND
6150015000 5
Algemeen drukwerk
2014001759
OND
6208010000 5
Onderwijspersoneel SLAC/Academie
2014001760
OND
6208010000 5
0820-0200 U E
Onderwijspersoneel SLAC/Conservatorium
2014001865
OND
6235800000 5
0820-0100 U E
Vervoerskosten woon- werkverkeer onderwijzend personeel.
2014001073
OND
6235800000 5
0820-0200 U E
Vergoeding verplaatsingkosten woon- werkverkeer onderwijzend personeel.
2014002287
OND
Denise Vandevoort
5.000,00
0,00
2014002279
Algemene werkingstoelage voor de organisatie van activiteiten en projecten van
SLAC/Conservatorium
Denise Vandevoort
OND 6494999000 5 0820-9999 U E
6494999000 5
0820-9999 U E
1.500,00
0,00
2014002286
Algemene werkingstoelage voor de vereniging van SLAC/Academie Leuven, voor de organisatie van
masterclasses, activiteiten, enz.
OND 6494999000 5 0820-9999 U E
Denise Vandevoort
40.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
Denise Vandevoort
0,00
26.200,00
Denise Vandevoort
0,00
20.000,00
Denise Vandevoort
0,00
2.300.000,00
0,00
3.500.000,00
Denise Vandevoort
0,00
21.500,00
Denise Vandevoort
0,00
3.000,00
Denise Vandevoort
0,00
67.500,00
Denise Vandevoort
0,00
450,00
Denise Vandevoort
0,00
45.500,00
Denise Vandevoort
0,00
5.000,00
Denise Vandevoort
0,00
500,00
Denise Vandevoort
0,00
18.000,00
Toelage voor de organisatie van orgelconcerten in Leuven
2014002280
OND
6494999000 5
0820-9999 U E
Denise Vandevoort
Toelage voor aankoop sinterklaasgeschenken kinderen onderwijzend personeel.
2014002633
OND
6640000000 5
0820-9999 U I
1490INVTOE
Denise Vandevoort
Investeringen in infrastructuur van derden ten voordele van het kunstonderwijs
2014001173
OND
6640000000 5
0820-9999 U I
1490INVTOE
Denise Vandevoort
Aankoop informaticamateriaal voor het SLAC/Conservatorium en SLAC/Academie
2014001857
OND
7010003000 5
0820-0100 O E
Leerlingenbijdrage aan werkingsmateriaal Academie
2014001070
OND
7020000000 5
0820-0200 O E
Inkomsten verhuur instrumenten aan de leerlingen
2014001759
OND
7405004000 5
0820-0100 O E
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.
2014001760
OND
7405004000 5
0820-0200 O E
Denise Vandevoort
Bijdrage van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel.
2014000983
OND
7409999000 5
0820-0100 O E
Werkingssubsidie voor het woon- werkverkeer
2014000987
OND
7409999000 5
0820-0100 O E
Vormingskosten onderwijzend personeel
2014000970
OND
7409999000 5
0820-0100 O E
Werkingssubsidie voor academie
2014001887
OND
7409999000 5
0820-0100 O E
Werkingssubsidies ICT-coördinatie
2014001071
OND
7409999000 5
0820-0200 O E
Werkingssubsidie van Vlaanderen
2014001074
OND
7409999000 5
0820-0200 O E
Werkingssubsidie van Vlaanderen voor vorming van het onderwijzend personeel
2014001891
OND
7409999000 5
0820-0200 O E
Werkingstoelage ICT-coördinatie.
2014001073
OND
7409999000 5
0820-0200 O E
Terugbetaling door Vlaanderen van het woon-werkverkeer onderwijzend personeel
Actie
2014
2014001103
OND
Onderwijsbeleid en scholen
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid voor studenten
Bieke Verlinden
Uitgave
Directeur sociale zaken
12.650,00
5.400,00
1.500,00
0,00
2014002072
OND
6130006000 5
0909-0300 U E
Bieke Verlinden
Studentencampagne respect.
366
Ontvangst
2014002070
OND
6130006000 5
0909-0300 U E
Bieke Verlinden
500,00
0,00
0909-0300 U E
Bieke Verlinden
150,00
0,00
0909-0300 U E
Bieke Verlinden
10.000,00
0,00
500,00
0,00
0,00
5.400,00
Moderator studentendebat.
2014002071
OND
6143001000 5
Receptie studentendebat
2014002060
OND
6150015000 5
Opmaak en druk van de Nederlands- en Engelstalige studentenbrochure
2014002073
OND
6494999000 5
0909-0300 U E
Bieke Verlinden
Toelage voor de werking van de Leuvense studentenkoepel voor het organiseren van activiteiten
2014002068
OND
7040999000 5
0909-0300 O E
Bieke Verlinden
Advertenties studentenbrochure.
Actie
2014
2014001160
DIV
Diversiteit en buurtwerk
31/12/2014
Niet in doelstellingen opgenomen beleid.
Mohamed Ridouani
Uitgave
Directeur sociale zaken
Eindtotaal
Ontvangst
0,00
0,00
0,00
0,00
Uitgave
Ontvangst
258.529.848,15 253.234.348,35
367
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
B1 HET DOELSTELLINGENBUDGET
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
B1 : Doelstellingenbudget 2014
2014
Algemene financiering
Algemeen bestuur
Overig
PBDS
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
E
4.669.062
138.129.527
133.460.465
I
141.577
2.000.000
1.858.423
A
14.886.548
44.864.941
29.978.393
E
I
2.843.185
-2.843.185
A
Overig
E
31.387.573
2.246.661
-29.140.912
I
5.769.071
61.710
-5.707.361
273.623
273.623
A
Veiligheid en
preventie
Overig
E
33.008.374
5.921.190
-27.087.184
I
1.868.765
890.100
-978.665
10.000
10.000
313.000
-707.200
A
Stadsontwikkeling,
infrastructuur &
wonen
PBDS
E
1.020.200
I
123.680
-123.680
A
Overig
Leven, leren en
werken
Overig
E
32.367.077
27.929.806
-4.437.271
I
51.937.247
9.700.646
-42.236.601
A
6.248.381
378.372
-5.870.009
E
42.185.848
14.546.894
-27.638.954
I
4.251.281
312.502
-3.938.779
129.003
129.003
A
Vrije tijd
PBDS
E
1.000
-1.000
I
750.000
-750.000
A
Overig
E
23.348.454
3.927.981
-19.420.473
I
1.722.525
201.980
-1.520.545
1.396.412
1.396.412
A
Totalen:
Stadsbestuur Leuven
E
167.987.589
193.015.060
25.027.471
I
69.407.331
13.166.938
-56.240.393
A
21.134.929
47.052.351
25.917.422
Pagina
2
van
2
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
DE FINANCIËLE TOESTAND
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
Financiële toestand
Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:
1. een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van
het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
2. een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge
van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.
De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:


het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de
bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare
liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van
het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al
haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de
middelen reeds heeft voorgestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard
niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden
bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare
resultaat op kasbasis te bekomen. Deze definiëring sluit aan bij artikel 177, §1, 2° en artikel
177, §3, 2° GD, artikel 173, § 1, 2° en artikel 173, § 3, 2 PD en artikel 178, §1, 2° en artikel
178, § 3, 2° OD welke bepalen dat de toezichthoudende overheid het budget van het eerste
jaar van de legislatuur schorst of vernietigt als die een negatief resultaat op kasbasis vertoont;
de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en
uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke
leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de
middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van
de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf
te financieren of om de leningslasten van de bijkomende leningen te dragen.
Resultaat op kasbasis budget 2014 = € 970
Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het
schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan voor het jaar 2014 en het
schema B5 – Het liquiditeitenbudget voor het budget 2014.
Autofinancieringsmarge budget 2014 = € 12.353.274
Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in het budget 2014 en het meerjarenplan voor het
jaar 2014. Dit is het gevolg van een gelijktijdige opmaak van het budget en het meerjarenplan. De
autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat de opmaak van het
budget zou plaatsvinden zonder gelijktijdige opmaak van het meerjarenplan.
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN,
WERKEN LEVERINGEN EN DIENSTEN
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
Nominatief in het budget van 2014 opgenomen overheidsopdrachten die niet onder het dagelijks bestuur resorteren
Volgens het gemeentedecreet, artikel 43 ,§ 2. kunnen de volgende bevoegdheden niet aan het college van burgemeester en schepenen worden
toevertrouwd:
…..
11° het vaststellen van de wijze van gunning en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om één van de
volgende opdrachten :
a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur als vermeld in punt 9°, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is;
b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen
BUDGET 2014
Omschrijving
Parkstraat en Rapengang
Gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele
Abdij van Park
Jules Persoonsstraat/ Brugveldstraat, Wilsele
Parkstraat en Rapengang
Ramingnr/Beleidsveld
2014000465/Beheer van regen- en afvalwater - Studie/planning/aanleg
2014002428/Gemeenschapscentrum
2014002540/Monumentenzorg
2014000365/Beheer van regen- en afvalwater - Studie/planning/aanleg
2014000465/Beheer van regen- en afvalwater - Studie/planning/aanleg
Bedrag
2.160.000
750.000
1.600.000
725.000
2.160.000
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
NIHIL
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
Lijst van de nominatieve subsidies
Werkingstoelagen
30CC
2014002053/Cultuurcentrum - 30 CC
2014002055/Cultuurcentrum - 30 CC
2014002056/Cultuurcentrum - 30 CC
2014002059/Cultuurcentrum - 30 CC
2014002136/Festivals
2014002140/Festivals
Adviesraad toegankelijkheid
2014001522/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
2014002707/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
AGSL
2014001080/Klimaat en energie
Art Forum
2014002064/Cultuurcentrum - 30 CC
Artefact
2014002067/Cultuurcentrum - 30 CC
Braakland/ZheBilding
2014002065/Cultuurcentrum - 30 CC
BuSO Terbank
2014003918/Jeugd
CAW
2014001541/Overig woonbeleid
2014001553/Overig woonbeleid
CAW Oost-Brabant
2014002084/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Buurtwerking
2014002144/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Diversiteit en gelijkekansenbeleid
Chiro Don Bosco
2014003916/Jeugd
Chiro HeKeKo
2014003917/Jeugd
Chiro Pro Wijgmaal
2014003919/Jeugd
Cie Tartaren
2014002139/Cultuurcentrum - 30 CC
Circus in Beweging
2014002051/Cultuurcentrum - 30 CC
Cultuurkoepel
2014002134/Cultuurcentrum - 30 CC
Daring Club Leuven Atletiek
2014001001/Sport - Sportbeleid
2014001586/Sport - Sportbeleid
Davidsfonds regio Leuven.
2014001392/Feesten en plechtigheden
De Factor Y
2014002062/Cultuurcentrum - 30 CC
De Lijn
2014001967/Openbaar vervoer
Derdewereldraad
2014002230/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Elisabethiade
2014002123/Cultuurcentrum - 30 CC
EVVLO
2014002870/Feesten en plechtigheden
13.997.751,26
15.000,00
9.395,00
480.000,00
1.275,00
8.160,00
7.585,00
2.000,00
32.400,00
55.000,00
5.100,00
70.000,00
80.000,00
8.291,20
49.683,00
48.649,31
114.000,00
75.000,00
10.305,60
11.054,40
2.912,80
15.000,00
20.000,00
2.500,00
8.000,00
15.000,00
500,00
30.000,00
550.000,00
2.000,00
1.896,00
262,00
1/11
Lijst van de nominatieve subsidies
Federatie militairen buitenland
2014002869/Feesten en plechtigheden
Festival Van Vlaanderen
2014002119/Cultuurcentrum - 30 CC
Fonk
2014002122/Cultuurcentrum - 30 CC
Frascati
2014002126/Cultuurcentrum - 30 CC
Handelaarsverbond Boven Tiensestraat.
2014000458/Handel en middenstand
Handelaarsverbond Heverlee.
2014000446/Handel en middenstand
Handelaarsverbond Kessel-Lo.
2014000445/Handel en middenstand
Handelaarsverbond Wilsele.
2014000442/Handel en middenstand
Handelscentrum Diestsestraat.
2014000455/Handel en middenstand
Handelswijken.
2014000443/Handel en middenstand
HeLics
2014002254/Overige algemene diensten - Andere overige algemene diensten
2014002281/Brandweer
Het Depot
2014001888/Cultuurcentrum - 30 CC
2014002124/Cultuurcentrum - 30 CC
Huelgas
2014002127/Cultuurcentrum - 30 CC
Huis Vrijzinnigen
2014002130/Cultuurcentrum - 30 CC
Jeugdraad
2014000665/Jeugd
K.U.Leuven -UZ
2014002149/Gebiedsontwikkeling
Katholieke Hogeschool Leuven
2014000944/Sport - Sportbeleid
Katholieke Universiteit Leuven
2014002267/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Kringloopwinkel SPIT (Reglement)
2014000293/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval - Overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afv
KU Leuven, Fablab.
2014000562/Werkgelegenheid
KU Leuven, LRD.
2014000507/Nijverheid
KU Leuven.
2014000160/Toerisme - Sectorondersteuning
2014001389/Feesten en plechtigheden
KUnST Leuven
2014002058/Cultuurcentrum - 30 CC
KV Ridders met zwaarden
2014002873/Feesten en plechtigheden
KWB Park Heverlee.
2014001386/Feesten en plechtigheden
Landelijke Gilde.
2014000459/Handel en middenstand
Leuven Bears
2014001431/Sport - Sportbeleid
Leuvens Energiefonds Pendule.
2014002169/Klimaat en energie
Leuvens Overlegcomité.
2014001364/Feesten en plechtigheden
Leuvense Persclub.
2014001390/Feesten en plechtigheden
Loko
2014002073/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Studenten
131,00
25.000,00
45.000,00
3.000,00
4.000,00
9.000,00
4.000,00
6.000,00
5.000,00
8.000,00
2.960.735,05
62.500,00
91.700,00
85.000,00
5.100,00
5.440,00
2.000,00
81.428,30
3.000,00
2.000,00
185.000,00
10.000,00
5.000,00
70.000,00
30.000,00
50.000,00
131,00
1.820,00
500,00
17.400,00
27.000,00
2.250,00
750,00
500,00
2/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014002120/Cultuurcentrum - 30 CC
Matrix
2014002121/Cultuurcentrum - 30 CC
Mevrouw Appelmans - marraine 1945.
2014002828/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Bavin - marraine 1953.
2014002834/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Belhae - marraine 1971.
2014002856/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Caers - marraine 1936.
2014002822/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Desmet - marraine 1948.
2014002831/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Dujardin - marraine 1957.
2014002838/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Dujardin - marraine 1956.
2014002837/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Fannes - marraine 1944.
2014002827/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Franckx - marraine 1955.
2014002836/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Geleyns - marraine 1962.
2014002849/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Gilbert - marraine 1963.
2014002850/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Hendrickx - marraine 1941.
2014002825/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Hermans - marraine 1952.
2014002833/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Lutes - marraine 1966.
2014002853/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Luyckx - marraine 1949.
2014002832/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Merchez - marraine 1931
2014002818/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Neuhard - marraine 1965.
2014002852/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Pardon - marraine 1959.
2014002840/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Raymaekers - marraine 1933.
2014002819/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Roekaerts - marraine 1942.
2014002826/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Schepens - marraine 1973.
2014002858/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Smets - marraine 1946.
4.000,00
7.437,00
99,16
99,16
198,32
99,16
99,16
99,16
99,16
99,16
99,16
198,32
198,32
99,16
99,16
198,32
99,16
99,16
198,32
99,16
99,16
99,16
198,32
3/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014002829/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Swinnen - marraine 1954.
2014002835/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Tanson - marraine 1958.
2014002839/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Timmermans - marraine 1939.
2014002823/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Van Brusselen - marraine 1960.
2014002841/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Van Den Broeck - maraine 1929.
2014002816/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Van Genachten - maraine 1940.
2014002824/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Van Hoof - marraine 1969.
2014002854/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Van Wauwe - marraine 1947.
2014002830/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Van Wijngaerden - marraine 1961.
2014002842/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Vandermotten - marraine 1927.
2014002815/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Vandermotten - marraine 1930.
2014002817/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Vandevoort - marraine 1964.
2014002851/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Verbruggen - marraine 1934.
2014002820/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Vermijlen - marraine 1970.
2014002855/Feesten en plechtigheden
Mevrouw Vleugels - marraine 1923.
2014001372/Feesten en plechtigheden
Milieuadviesraad Leuven
2014000759/Overige milieubescherming
Ministerie van Onderwijs
2014002375/Administratieve dienst voor het onderwijs
Mobiel 21
2014001989/Klimaat en energie
Museum M
2014002128/Cultuurcentrum - 30 CC
Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur
2014002049/Cultuurcentrum - 30 CC
NKB Leuven
2014002868/Feesten en plechtigheden
NSB Heverlee
2014002865/Feesten en plechtigheden
NSB Leuven.
2014000153/Feesten en plechtigheden
NSB Wijgmaal
2014002866/Feesten en plechtigheden
NSB Wilsele
2014002867/Feesten en plechtigheden
NV Parking Parkpoort
2014000355/Parkeren
NV Sportavan
99,16
99,16
99,16
99,16
99,16
99,16
99,16
198,32
99,16
99,16
99,16
99,16
198,32
99,16
198,32
99,16
1.000,00
65.000,00
15.000,00
640.000,00
10.000,00
131,00
131,00
131,00
131,00
131,00
74.000,00
4/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014000930/Sport - Sportaccomodatie
2014001303/Sport - Sportaccomodatie
OCMW Leuven
2014000950/Overige verrichting betreffende ouderen
2014002137/Cultuurcentrum - 30 CC
Onafhankelijkheidsfront
2014002871/Feesten en plechtigheden
Orde van de Pietermannen.
2014001369/Feesten en plechtigheden
Oud Leidingbond Holsbeek
2014003915/Jeugd
Oud-krijgsgevangenen
2014002872/Feesten en plechtigheden
Para-Commando Leuven
2014002879/Feesten en plechtigheden
Politiezone Leuven
2014003591/Bestuurlijke preventie - Preventie
Projectvereniging Martelaarsteden.
2014000081/Feesten en plechtigheden
Radio Scorpio
2014002048/Cultuurcentrum - 30 CC
Rijdende Artillerie
2014002875/Feesten en plechtigheden
ROB-TV
2014000154/Overige algemene diensten - Communicatie
Scouts OLV van Troost
2014003921/Jeugd
Scouts OLV van Vlierbeek
2014003922/Jeugd
Seniorenorkest
2014002131/Cultuurcentrum - 30 CC
Seniorenraad
2014000812/Overige verrichting betreffende ouderen
2014000939/Overige verrichting betreffende ouderen
Sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal
2014001537/Overig woonbeleid
Sportraad Leuven
2014000958/Sport - Sportbeleid
Stedelijke adviesraad Kinderopvang
2014000963/Kinderopvang
Stoempersclub Leuven
2014000994/Sport - Sportbeleid
2014001002/Sport - Sportbeleid
Stuk
2014002069/Cultuurcentrum - 30 CC
2014002125/Cultuurcentrum - 30 CC
SVK Spit
2014001539/Overig woonbeleid
SYNTRA.
2014000451/Handel en middenstand
TC Tipo
2014002784/Sport - Sportbeleid
Thespikon
2014002054/Cultuurcentrum - 30 CC
Toerisme Vlaams-Brabant
1.520.000,00
90.000,00
12.500,00
23.000,00
131,00
12.950,00
2.987,20
131,00
131,00
180.800,00
328.640,00
3.000,00
131,00
26.000,00
2.256,00
10.824,80
1.530,00
2.000,00
10.000,00
103.999,00
2.000,00
2.000,00
1.250,00
15.500,00
100.000,00
60.000,00
62.707,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
5/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014000159/Toerisme - Sectorondersteuning
Tpakt
2014001874/Cultuurcentrum - 30 CC
Triatlon Duatlon Leuven
2014000998/Sport - Sportbeleid
Turnkring Pro Patria
2014003925/Jeugd
Unizo.
2014000449/Handel en middenstand
VC Lizzards
2014000999/Sport - Sportbeleid
VC Shanghai
2014002782/Sport - Sportbeleid
Verbond der Jaartallen.
2014001365/Feesten en plechtigheden
2014001383/Feesten en plechtigheden
Vereniging oud-gemeenteraadsleden.
2014000156/Officieel ceremonieel
Vlaamse Badminton Liga
2014000995/Sport - Sportbeleid
Vorming Plus
2014002063/Cultuurcentrum - 30 CC
VOSOS - Fos 286 Hermes
2014003923/Jeugd
Vrienden van de Leuvense Musea
2014002050/Cultuurcentrum - 30 CC
Vriendenkring Officieren Veldtochten
2014002878/Feesten en plechtigheden
VVKSM Beatrijs Frans Ksaveer/Wezenplein
2014003924/Jeugd
VVKSM Sint Jan Berchmans/Sint Lutgardis
2014003920/Jeugd
VVSG
2014001018/Kinderopvang
VVSG interlokale vereniging
2014002013/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
VZW Paasfeesten Leuven.
2014001368/Feesten en plechtigheden
VZW 30 CC
2014002202/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
VZW Afrika Filmfestival
2014002248/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
VZW Al Ihsaan
2014002896/Integratie van personen met vreemde herkomst
VZW Arktos
2014000859/Jeugd
VZW Artrium
2014002287/Deeltijds kunstonderwijs - Overig deeltijds kunstonderwijs
VZW Awel
2014000861/Jeugdvoorzieningen
VZW Buren voor wijken
2014001686/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Buurtwerking
VZW Buurtwerk 't Lampeke
50.000,00
70.614,00
10.000,00
2.777,60
1.000,00
9.000,00
5.000,00
3.000,00
2.440,00
600,00
6.000,00
4.500,00
6.239,20
65.000,00
131,00
4.576,00
6.111,20
5.500,00
15.000,00
5.000,00
150.000,00
7.500,00
36.000,00
68.000,00
5.000,00
1.500,00
10.000,00
6/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014002078/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Buurtwerking
2014004692/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Buurtwerking
VZW CAW Oost-Brabant
2014002027/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
VZW CBE Open school
2014002263/Centra voor volwassenenonderwijs
VZW Centrummanagement
2014000403/Handel en middenstand
VZW Crignon
2014002286/Deeltijds kunstonderwijs - Overig deeltijds kunstonderwijs
VZW Dirk Boutsstichting
2014002279/Deeltijds kunstonderwijs - Overig deeltijds kunstonderwijs
VZW DiversLeuven
2014000860/Jeugd
2014001454/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014001462/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014001468/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014001470/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014001516/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014001788/Hulp aan het buitenland
2014001794/Hulp aan het buitenland
2014001797/Hulp aan het buitenland
2014002255/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
2014002260/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
2014002265/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014002271/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014002272/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014003781/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014004693/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
VZW Domo
2014000971/Opvoedingsondersteuning
VZW Eureka
2014002274/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
VZW Handelen.
2014000437/Handel en middenstand
VZW Hapje Tapje.
2014000453/Handel en middenstand
VZW Hidden City
2014001560/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
VZW Holebikoepel Vlaams Brabant
2014002142/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Diversiteit en gelijkekansenbeleid
2014002290/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Diversiteit en gelijkekansenbeleid
VZW HORECA Leuven
2014000450/Handel en middenstand
VZW Huis van het Kind
2014000966/Opvoedingsondersteuning
2014000967/Opvoedingsondersteuning
2014004717/Opvoedingsondersteuning
VZW Kerstmarkt.
2014000438/Handel en middenstand
Vzw Kesselse Feesten.
2014001382/Feesten en plechtigheden
VZW KHOBRA
2014002812/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
VZW Kinderopvang Leuven
195.000,00
3.000,00
31.900,00
111.667,00
200.000,00
40.000,00
1.500,00
80.000,00
3.000,00
67.600,00
5.175,00
4.500,00
155.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
2.500,00
45.000,00
10.000,00
42.000,00
172.400,00
25.000,00
25.000,00
3.000,00
11.300,00
3.300,00
5.000,00
10.000,00
6.500,00
9.000,00
50.000,00
27.000,00
12.000,00
15.000,00
1.820,00
10.000,00
7/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014000964/Kinderopvang
2014001104/Opvoedingsondersteuning
2014004694/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
2014004716/Kinderopvang
2014002721/Opvoedingsondersteuning
2014000986/Ochtend- en avondtoezicht
Vzw Knalselder.
2014001387/Feesten en plechtigheden
VZW Kunstroute
2014002066/Cultuurcentrum - 30 CC
VZW Leuven Handelt
2014000439/Handel en middenstand
2014000440/Handel en middenstand
VZW Leuven Klimaatneutraal
2014001077/Klimaat en energie
VZW Leuvenement.
2014000158/Overige evenementen
VZW Leuven-Hageland Mobiel
2014000949/Overige verrichting betreffende ouderen
2014001528/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
VZW Link in de Kabel
2014002082/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Buurtwerking
VZW Marktbond Vlaams Brabant.
2014000452/Handel en middenstand
VZW Mobiel 21
2014000863/Klimaat en energie
2014001473/Integratie van personen met vreemde herkomst
2014001555/Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
VZW Oude Markt.
2014000456/Handel en middenstand
VZW Riso Vlaams-Brabant
2014004686/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Buurtwerking
VZW SALSA
2014001040/Archief - Administratief archief
VZW Seniorama
2014000947/Overige verrichting betreffende ouderen
VZW Sociale dienst - stadspersoneel
2014002280/Deeltijds kunstonderwijs - Overig deeltijds kunstonderwijs
VZW SPIT tewerkstelling.
2014000512/Werkgelegenheid
VZW Sporty
2014000935/Sport - Sportbeleid
VZW Stad en Architectuur
2014001160/Gebiedsontwikkeling
VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven
75.000,00
80.000,00
25.000,00
40.000,00
38.800,00
400.000,00
1.820,00
2.500,00
25.000,00
4.500,00
10.000,00
230.000,00
20.000,00
82.000,00
55.000,00
4.000,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
5.000,00
195.000,00
1.250,00
18.000,00
1.000,00
62.335,92
24.500,00
68.000,00
8/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014000659/Jeugd
2014000663/Jeugd
2014000666/Jeugd
2014000668/Jeugd
2014000669/Jeugd
2014000670/Jeugd
2014000672/Jeugd
2014000853/Jeugd
2014000872/Jeugd
2014001291/Jeugd
2014001699/Jeugd
VZW TAnder
2014002283/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
VZW Tofsport Leuven
2014000380/Sport - Sportbeleid
2014000938/Sport - Sportbeleid
VZW Veerhuis, Mobiel Ambulant Team
2014000287/Bestuurlijke preventie - Preventie
VZW VELO.
2014000574/Werkgelegenheid
Vzw Vlaamse Kunststeden.
2014000157/Toerisme - Sectorondersteuning
VZW Wereldfeest
2014002233/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
VZW Wijkgezondheidscentrum De Central
2014002075/Eerstelijns gezondheidszorg
VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt
2014002076/Eerstelijns gezondheidszorg
VZW Wisper
2014002052/Cultuurcentrum - 30 CC
VZW Wonen en Werken
2014000576/Werkgelegenheid
2014000667/Jeugd
2014000703/Groene ruimte
2014000706/Wegen - Onderhoud wegen
2014002081/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Buurtwerking
2014002813/Groene ruimte
WEL
2014002118/Cultuurcentrum - 30 CC
Marraine 1935
2014002821/Feesten en plechtigheden
Marraine 1925
2014002814/Feesten en plechtigheden
Vereniging Vrouwen in het zwart
2014002145/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Diversiteit en gelijkekansenbeleid
VZW Kind en Preventie
20.000,00
5.000,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
350.000,00
50.000,00
50.000,00
70.000,00
5.000,00
61.000,00
2.000,00
70.000,00
30.000,00
240.000,00
25.000,00
45.000,00
43.000,00
25.800,00
33.400,00
2.000,00
53.000,00
90.000,00
140.000,00
60.000,00
40.000,00
32.000,00
1.020,00
99,16
99,16
1.000,00
9/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014002289/Eerstelijns gezondheidszorg
Investeringstoelagen
AGM
2014002457/Overige algemene diensten - Facility
Autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven
2014002687/Overig woonbeleid
CVBA Sociale kruidenier
2014002652/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Dijledal
2014002682/Overig woonbeleid
2014002783/Klimaat en energie
Gemeenschapsonderwijs Redingenhof
2014002508/Sport - Sportaccomodatie
HeLics
2014000989/Wegen - Studie, planning, aanleg wegen
2014001169/Gewoon basisonderwijs
2014001171/Buitengewoon basisonderwijs
2014001173/Deeltijds kunstonderwijs - Overig deeltijds kunstonderwijs
2014001304/Jeugd
2014001341/Kinderopvang
2014001362/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid - Buurtwerking
2014001402/Overige algemene diensten - Communicatie
2014001406/Toerisme - Onthaal en promotie
2014001407/Toerisme - Onthaal en promotie
2014001410/Toerisme - Onthaal en promotie
2014001439/Sport - Sportaccomodatie
2014001448/Toerisme - Onthaal en promotie
2014002244/Overige algemene diensten - Facility
2014002368/Overige algemene diensten - Andere overige algemene diensten
2014002427/Brandweer
2014002569/Administratieve dienstverlening - Bevolking
2014002570/Administratieve dienstverlening - Bevolking
2014002592/Overige algemene diensten - Andere overige algemene diensten
2014002609/Bestuurlijke preventie - Preventie
2014002610/Overige elementen van openbare orde en veiligheid - Alternatieve maatregelen
2014002676/Openbare bibliotheken
2014002741/Wegen - Studie, planning, aanleg wegen
2014002746/Cultuurcentrum - 30 CC
2014004695/Groene ruimte
Herita vzw
2014002472/Monumentenzorg
Hockeyclub
2014002509/Sport - Sportaccomodatie
Kerkfabriek Heilge Familie Boven-Lo
2014002535/Erediensten
Kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode
2014002595/Erediensten
Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek
2014002560/Erediensten
2014002593/Erediensten
Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria
2014002414/Erediensten
Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost
2014002456/Erediensten
4.500,00
6.162.069,35
183.060,99
220.533,00
1.000,00
230.000,00
35.000,00
20.000,00
11.000,00
7.625,00
7.625,00
38.000,00
10.000,00
22.000,00
8.000,00
500,00
50.000,00
2.000,00
2.500,00
4.500,00
5.000,00
5.000,00
1.341.982,50
55.000,00
28.000,00
15.000,00
885.880,00
800,00
200,00
30.000,00
1.000,00
5.000,00
6.000,00
98.000,00
200.000,00
13.000,00
6.818,90
62.283,10
29.916,30
5.000,00
42.149,80
10/11
Lijst van de nominatieve subsidies
2014002599/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Antonius
2014002574/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Gertrudis
2014002596/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Jacob
2014002568/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist
2014002598/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco
2014002439/Erediensten
2014002594/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Jozef
2014002561/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Kwinten
2014002597/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Lambertus
2014002600/Erediensten
Kerkfabriek Sint-Martinus
2014002462/Erediensten
2014002576/Erediensten
KU Leuven.
2014002379/Toerisme - Onthaal en promotie
Museum M
2014002304/Musea
2014002306/Musea
OHL
2014002510/Sport - Sportaccomodatie
Olympus Platformmanagement
2014001105/Klimaat en energie
Sociaal wonen arrondissemnt Leuven (SWAL)
2014002681/Sociale huisvesting
SPIT
2014002732/Handel en middenstand
VZW Huis van het Kind
2014002650/Opvoedingsondersteuning
VZW International School of Leuven
2014002618/Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Vzw Krullevaart
2014002549/Overige algemene diensten - Andere overige algemene diensten
VZW Leuven Klimaatneutraal
2014002450/Klimaat en energie
VZW SPIT tewerkstelling
2014000513/Werkgelegenheid
Totaal
8.033,24
200.000,00
6.075,60
6.000,00
300.000,00
50.000,00
97.263,95
12.500,00
75.000,00
750.834,17
44.031,00
25.000,00
8.000,00
50.000,00
14.000,00
100.000,00
9.680,00
100.000,00
17.500,00
6.776,80
150.000,00
189.000,00
78.000,00
175.000,00
20.159.820,61
11/11
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
FINANCIELE NOTA
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
B2 HET EXPLOITATIEBUDGET
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
B2 : Exploitatiebudget 2014
2014
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
4.669.062
138.129.527
133.460.465
Algemeen bestuur
31.387.573
2.246.661
-29.140.912
Veiligheid en preventie
33.008.374
5.921.190
-27.087.184
Stadsontwikkeling,
infrastructuur & wonen
33.387.277
28.242.806
-5.144.471
Leven, leren en werken
42.185.848
14.546.894
-27.638.954
Vrije tijd
23.349.454
3.927.981
-19.421.473
167.987.589
193.015.060
25.027.471
Algemene financiering
Totalen
Stadsbestuur Leuven
Pagina
2
van
2
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
B3 DE INVESTERINGSENVELOPPE
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1401PABDIJ - Abdij van Park : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
18.300.000
0
1.600.000
7.700.000
8.000.000
1.000.000
0
0
0
A.
18.300.000
0
1.600.000
7.700.000
8.000.000
1.000.000
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
18.300.000
0
1.600.000
7.700.000
8.000.000
1.000.000
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.300.000
0
1.600.000
7.700.000
8.000.000
1.000.000
0
0
0
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
2
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1401PABDIJ - Abdij van Park : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.500.000
0
4.300.000
4.300.000
3.650.000
0
1.250.000
0
0
13.500.000
0
4.300.000
4.300.000
3.650.000
0
1.250.000
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
3
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1402CW - Centrale Werkplaatsen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
5.481.675
0
702.000
273.000
480.000
0
3.249.675
777.000
0
A.
5.481.675
0
702.000
273.000
480.000
0
3.249.675
777.000
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
400.000
0
0
0
400.000
0
0
0
0
5.001.675
0
702.000
273.000
0
0
3.249.675
777.000
0
80.000
0
0
0
80.000
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.481.675
0
702.000
273.000
480.000
0
3.249.675
777.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
3.Roerende goederen
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
4
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1402CW - Centrale Werkplaatsen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.141.258
0
0
0
1.691.258
0
450.000
0
0
2.141.258
0
0
0
1.691.258
0
450.000
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
5
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1403VKOM - Vaartkom : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
8.339.849
0
200.000
6.389.849
1.100.000
650.000
0
0
0
A.
8.339.849
0
200.000
6.389.849
1.100.000
650.000
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
5.739.849
0
0
5.739.849
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
2.600.000
0
200.000
650.000
1.100.000
650.000
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.339.849
0
200.000
6.389.849
1.100.000
650.000
0
0
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
6
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1403VKOM - Vaartkom : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
2.181.395
0
0
2.181.395
0
0
0
0
0
A.
2.181.395
0
0
2.181.395
0
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
B.
C.
2.181.395
0
0
2.181.395
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.491.465
0
491.465
400.000
400.000
200.000
0
0
0
3.672.860
0
491.465
2.581.395
400.000
200.000
0
0
0
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
7
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1404LNOORD - LeuvenNoord : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
750.000
0
0
470.000
200.000
80.000
0
0
0
A.
750.000
0
0
470.000
200.000
80.000
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750.000
0
0
470.000
200.000
80.000
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750.000
0
0
470.000
200.000
80.000
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
8
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1404LNOORD - LeuvenNoord : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
9
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1405BELLVU - Bellevue : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
11.000.000
0
0
1.100.000
3.300.000
4.400.000
2.200.000
0
0
A.
11.000.000
0
0
1.100.000
3.300.000
4.400.000
2.200.000
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
11.000.000
0
0
1.100.000
3.300.000
4.400.000
2.200.000
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000.000
0
0
1.100.000
3.300.000
4.400.000
2.200.000
0
0
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
10
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1405BELLVU - Bellevue : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
3.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
11
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1460OPRGEB - Oprichting van gebouwen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
12
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1460OPRGEB - Oprichting van gebouwen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
13
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1461BOGEBO - Buitengewoon onderhoud van gebouwen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
25.405.869
0
17.057.417
4.347.907
1.743.884
697.331
540.000
1.019.331
0
A.
25.405.869
0
17.057.417
4.347.907
1.743.884
697.331
540.000
1.019.331
0
B.
C.
IV.
VK
A.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
25.405.869
0
17.057.417
4.347.907
1.743.884
697.331
540.000
1.019.331
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.580.182
0
1.080.182
300.000
100.000
100.000
0
0
0
26.986.051
0
18.137.599
4.647.907
1.843.884
797.331
540.000
1.019.331
0
Pagina
14
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1461BOGEBO - Buitengewoon onderhoud van gebouwen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.654.907
0
1.654.907
0
0
0
0
0
0
1.654.907
0
1.654.907
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
15
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1462EREGEB - Erelonen met betrekking tot gebouwen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
3.000.000
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
0
A.
3.000.000
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
3.000.000
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
0
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
16
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1462EREGEB - Erelonen met betrekking tot gebouwen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.710
0
61.710
0
0
0
0
0
0
61.710
0
61.710
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
17
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1470MONUM - Monumenten : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
17.130.000
0
1.390.000
2.090.000
4.450.000
3.000.000
2.800.000
3.400.000
0
A.
17.130.000
0
1.390.000
2.090.000
4.450.000
3.000.000
2.800.000
3.400.000
0
B.
C.
IV.
VK
A.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
17.130.000
0
1.390.000
2.090.000
4.450.000
3.000.000
2.800.000
3.400.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.150.000
0
575.000
575.000
0
0
0
0
0
18.280.000
0
1.965.000
2.665.000
4.450.000
3.000.000
2.800.000
3.400.000
0
Pagina
18
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1470MONUM - Monumenten : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.581.944
0
1.101.944
1.560.000
3.560.000
2.400.000
2.240.000
2.720.000
0
13.581.944
0
1.101.944
1.560.000
3.560.000
2.400.000
2.240.000
2.720.000
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
19
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1471EREDIE - Erediensten : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554.239
0
1.733.906
536.685
208.421
166.320
871.387
37.520
0
3.554.239
0
1.733.906
536.685
208.421
166.320
871.387
37.520
0
Pagina
20
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1471EREDIE - Erediensten : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
21
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1480AANWEG - Aanleg van wegen en rioleringen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
11.111.471
0
3.450.946
2.392.500
668.025
100.000
1.808.425
2.691.575
0
A.
11.111.471
0
3.450.946
2.392.500
668.025
100.000
1.808.425
2.691.575
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
410.946
0
235.946
50.000
25.000
50.000
50.000
0
0
10.700.525
0
3.215.000
2.342.500
643.025
50.000
1.758.425
2.691.575
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.111.471
0
3.450.946
2.392.500
668.025
100.000
1.808.425
2.691.575
0
2.Wegen en overige infrastructuur
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
22
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1480AANWEG - Aanleg van wegen en rioleringen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.202.948
0
2.138.331
2.064.617
0
0
0
0
0
4.202.948
0
2.138.331
2.064.617
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
23
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1481BOWEG - Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
37.495.881
0
20.571.567
5.710.275
3.515.801
3.344.948
3.850.160
503.131
0
A.
37.495.881
0
20.571.567
5.710.275
3.515.801
3.344.948
3.850.160
503.131
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.495.881
0
20.571.567
5.710.275
3.515.801
3.344.948
3.850.160
503.131
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.495.881
0
20.571.567
5.710.275
3.515.801
3.344.948
3.850.160
503.131
0
2.Wegen en overige infrastructuur
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
24
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1481BOWEG - Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
491.628
0
0
491.628
0
0
0
0
0
491.628
0
0
491.628
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
25
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1482EREWEG - Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.003.771
0
479.980
132.791
168.000
120.000
53.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.003.771
0
479.980
132.791
168.000
120.000
53.000
50.000
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
26
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1482EREWEG - Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105.000
0
0
30.000
0
75.000
0
0
0
105.000
0
0
30.000
0
75.000
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
27
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1490INVTOE - Investeringstoelagen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.041.239
0
5.582.522
4.029.850
3.115.688
1.273.540
1.226.140
1.813.500
0
17.041.239
0
5.582.522
4.029.850
3.115.688
1.273.540
1.226.140
1.813.500
0
Pagina
28
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1490INVTOE - Investeringstoelagen : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122.300
0
94.550
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
0
122.300
0
94.550
5.550
5.550
5.550
5.550
5.550
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
29
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1491FINACT - Financiële activa : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
2.784.242
0
767.994
0
1.200.000
816.248
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
2.784.242
0
767.994
0
1.200.000
816.248
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.784.242
0
767.994
0
1.200.000
816.248
0
0
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
30
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
1491FINACT - Financiële activa : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
31
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
149AOVERIG - Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
2.683.847
0
2.683.847
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
2.683.847
0
2.683.847
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
111.577
0
111.577
0
0
0
0
0
0
A.
111.577
0
111.577
0
0
0
0
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
111.577
0
111.577
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.795.424
0
2.795.424
0
0
0
0
0
0
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
32
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
149AOVERIG - Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000.000
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
0
9.080.900
0
1.080.900
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
A.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
B.
9.080.900
0
1.080.900
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
919.100
0
919.100
0
0
0
0
0
0
919.100
0
919.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000.000
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
0
Overige materiële vaste activa
1.Onroerende goederen
2.Roerende goederen
C.
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
33
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
149_OVERIG - Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
Investeringen in financiële vaste activa
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
25.936.247
0
6.912.012
4.626.603
4.921.396
4.200.393
4.569.999
705.844
0
A.
25.936.247
0
6.912.012
4.626.603
4.921.396
4.200.393
4.569.999
705.844
0
1.Terreinen en gebouwen
3.691.921
0
1.098.370
600.000
690.001
600.000
683.550
20.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
1.462.203
0
472.203
240.000
240.000
240.000
240.000
30.000
0
20.157.786
0
5.217.102
3.686.603
3.891.395
3.260.393
3.546.449
555.844
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
624.337
0
124.337
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.513.500
0
295.500
279.500
279.500
279.500
279.500
100.000
0
22.470
0
22.470
0
0
0
0
0
0
27.474.717
0
7.232.482
4.906.103
5.200.896
4.479.893
4.849.499
805.844
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
4.Leasing en soortgelijke rechten
5.Erfgoed
B.
C.
IV.
VK
A.
3.Roerende goederen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
34
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
149_OVERIG - Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
0
A.
15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694.031
0
1.299.031
345.000
562.500
262.500
225.000
0
0
2.709.031
0
1.314.031
345.000
562.500
262.500
225.000
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
3.Roerende goederen
B.
C.
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
35
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
14PAKLIMAA - Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
Investeringen in financiële vaste activa
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
C.
IV.
VK
A.
B.
III.
Verleden
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
36
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
14PAKLIMAA - Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
37
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
14P_KLIMAA - Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE
I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
9.408.912
0
3.608.912
1.760.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
0
A.
9.408.912
0
3.608.912
1.760.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
0
B.
C.
IV.
VK
A.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
9.408.912
0
3.608.912
1.760.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa
Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Stadsbestuur Leuven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.000
0
78.000
0
0
0
0
0
0
9.486.912
0
3.686.912
1.760.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
0
Pagina
38
van
39
Schema B3 : Investeringsenveloppe
14P_KLIMAA - Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering : 2014 - 2019
Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST
I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en
soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
35.000
0
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Stadsbestuur Leuven
Pagina
39
van
39
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
B4 DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014
2014
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
141.577
2.000.000
1.858.423
Algemeen bestuur
8.612.256
61.710
-8.550.546
Veiligheid en preventie
1.868.765
890.100
-978.665
Stadsontwikkeling,
infrastructuur & wonen
52.060.927
9.700.646
-42.360.281
Leven, leren en werken
4.251.281
312.502
-3.938.779
Vrije tijd
2.472.525
201.980
-2.270.545
69.407.331
13.166.938
-56.240.393
Algemene financiering
Totalen
Stadsbestuur Leuven
Pagina
2
van
2
Stadsbestuur Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
NIS-code : 24062
Budget 2014
B5 HET LIQUIDITEITENBUDGET
Secretaris
Gust Vriens
Financieel beheerder
Luc Aerts
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget
RESULTAAT OP KASBASIS
I.
Budget
Exploitatiebudget (B-A)
25.027.471
A. Uitgaven
167.987.589
B. Ontvangsten
193.015.060
1.a. Belastingen en boetes
91.238.034
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
4.000.000
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2.
II.
0
Overige
97.777.026
Investeringsbudget (B-A)
-56.240.393
A. Uitgaven
69.407.331
B. Ontvangsten
13.166.938
III. Andere (B-A)
25.917.422
A. Uitgaven
1.
21.134.929
Aflossing financiële schulden
14.886.548
a. Periodieke aflossingen
14.886.548
b. Niet-periodieke aflossingen
2.
Toegestane leningen
3.
Overige transacties
0
6.248.381
0
B. Ontvangsten
47.052.351
1.
Op te nemen leningen en leasings
2.
Terugvordering van aflossing van financiële schulden
44.840.000
2.212.351
a. Periodieke terugvorderingen
2.212.351
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3.
0
Overige transacties
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
-5.295.500
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
21.479.822
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
16.184.322
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
16.183.352
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
16.183.352
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
970
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Bestemde gelden
Bedrag op 1/1
Mutatie
Bedrag op 31/12
0
0
0
16.183.352
0
16.183.352
195.000
0
195.000
15.000.000
0
15.000.000
186.653
0
186.653
30.000
0
30.000
Parkabdij waarborg Ovam
520.035
0
520.035
Schadevergoeding Formanova
251.664
0
251.664
0
0
0
16.183.352
0
16.183.352
I. Exploitatie
II. Investeringen
ICT HeLics
Buffer planschade
Volstorting kapitaal M
Fonds kunstwerken
III. Andere verrichtingen
Totaal bestemde gelden
Bestuur : Stadsbestuur Leuven
/
Toelichting bij het budget van het jaar 2014