Jaarverslag 2013-2014 - Vrienden van Het Gelders Orkest

Jaarverslag 2013-2014
HGO leeft, maar krijgt niets cadeau.
Het Gelders Orkest leeft! Dat bleek ook weer in het afgelopen seizoen; prachtige concerten,
verrassende producties en nieuwe vormen van samenwerking.
Het Gelders Orkest zwoegt! Er moet keihard worden gewerkt om de continuïteit van het orkest te
waarborgen; nieuwe bezoekers werven, jongere doelgroepen benaderen, sponsoren binden, vrienden
erbij houden.
Maar Het Gelders Orkest gaat nieuwe uitdagingen van harte aan. Dat blijkt wel uit het enthousiasme
waarmee wordt gemusiceerd en creatieve horizon wordt verbreed. Het blijkt ook uit de niet aflatende
inzet van de mensen om en achter het orkest.
Het is een feest om als vereniging Vrienden bij Het Gelders Orkest betrokken te mogen zijn. We
genieten als leden van de concerten, maar dragen ook van harte bij met extra financiële middelen en
we gegeven inhoud aan onze betrokkenheid door speciale activiteiten die ons dichter op het orkest en
de musici brengen.
Hoe we in het afgelopen seizoen aan die betrokkenheid inhoud gaven, vertellen we in dit jaarverslag.
Maar we willen niet alleen omkijken, we kijken ook vooruit. We gaan onverminderd door met het van
harte steunen van HGO en we spannen ons opnieuw in om daar nog meer succesvol in te worden. We
houden de aandacht bij de muziekeducatie. We zoeken verder naar voordelen voor de leden. We gaan
de leden dichterbij huis opzoeken en met hen in gesprek. We gaan nog meer inzetten op
ledenwerving. Kortom: We gaan als vereniging, net als het orkest, nieuwe uitdagingen aan. Het
bestuur rekent er daarbij op dat alle leden de inzet van de vereniging van harte en metterdaad
steunen.
Toekomstmuziek
In het seizoen 2013-2014 steunde we het project “Concert voor Rafiq”. In totaal deden 85 klassen er
aan mee, ruim 2.000 kinderen. Verdeeld over vijf concerten werkten zij samen met Het Gelders
Orkest onder leiding van Bas Wiegers, en met verteller Eric Robillard. De musici speelden het verhaal,
de vertleer vertelde en de kinderen zongen en deden bodypercussie.
1
Een reactie:
Afgelopen maandag mochten wij van Bs De Hazesprong genieten van het Concert voor Rafiq.
En hoewel het een behoorlijk tijd aan voorbereiding heeft gekost, was het de moeite zeer
waard! Wij hebben genoten!!!
De aan de leden gevraagde extra bijdragen voor projecten als dit bleef helaas achter bij de
verwachtingen van het bestuur. Een deel van de gemaakte kosten moest daarom ten laste van onze
reserves worden geboekt. Dat is voor een keer niet zo erg, maar dat kunnen we niet structureel doen.
Activiteiten
Vriendentafels
Machteld van der Meij en Robert-Jan de Bes organiseerden opnieuw de vriendentafels. Op een aantal
plekken kon de Vriendentafel niet doorgaan wegens gebrek aan belangstelling.
In het nieuwe seizoen zoeken we naar andere vormen van onderlinge ontmoetingen en contacten
met demusici.
Openbare repetities
De openbare repetities werden allemaal druk bezocht en zeer gewaardeerd. Het is altijd afwachten
wat er precies op de lessenaar staat. Concerten waarvoor wordt gerepeteerd, worden niet elke
repetitie helemaal doorgenomen. Openbare repetities zijn dan ook geen vervangers van concerten,
maar voorbereidingen op een komend concert. Dat geldt in het bijzonder voor de musici, maar niet
minder voor de Vrienden.
Excursie
De excursie ging dit keer naar de Barbier van Sevilla op 24 november 2013. Het reisdoel was opnieuw
Enschede. Een groep enthousiaste deelnemers vulde weer de bus.
De Nederlandse Reisopera gaat moedig voorwaarts in een tijd vol veranderingen. Er staan ook in het
nieuwe seizoen weer verrassende producties geprogrammeerd.
Communicatie
We hielden in het verslagjaar contact met de leden via de Vriendenbrief, e-mail en de website.
Voor de inhoud van de Vriendenbrief dragen Machteld van der Meij en Robert-Jan de Bes zorg. De
secretaris beheert de website.
Er werd een vernieuwde ledenkaart geïntroduceerd en de jaarlijkse CD werd met een Vriendenbrief
bij iedereen thuis bezorgd. In het nieuwe verenigingsjaar proberen we het aantal voordelen dat op
vertoon van de ledenkaart kan worden verkregen uit te breiden.
Omdat veel leden inmiddels over e-mail beschikken en ook aangeven dat ze de informatie wel via email willen ontvangen, wordt de gedrukte Vriendenbrief drie keer uitgebracht en vullen we die aan
met e-nieuwsbrieven. Daarmee besparen we kosten.
Ledenbestand
(Volgt. Anita werkt aan een actualisatie van het overzicht.)
Ledenadministratie
De ledenadministratie is verzorgd door mevrouw Anita van Dijk. Zij was ook in het afgelopen
verenigingsjaar bereid om in haar vrije tijd de ledenadministratie en de financiële administratie te
2
verzorgen. Zij kent Het Gelders Orkest van binnenuit. Als adviseur neemt zij deel aan de
vergaderingen van het bestuur.
We streven ernaar de administratie zo efficiënt mogelijk te regelen. Dat betekent o.a. dat we de
contacten met de leden waar het kan per e-mail verzorgen.
Ledenbestand
Aan het einde van het verenigingsjaar waren er 2.239 (2012-2013: 2.231) leden. Van dit aantal zijn er
389 (2012-2013: 347) gezinsleden of partner van de 1.892 (2012-2013: 1.884) betalende leden.
Het aantal opzeggingen heeft ongeveer gelijke tred gehouden met het aantal nieuwe leden. Als een
opzegging wordt toegelicht, zien we vrijwel altijd een van de volgende redenen:
te oud om nog naar concerten te gaan
teruglopende inkomsten dwingen tot keuzes
verhuizing naar een ander deel van het land
overlijden
Als we het ledenbestand opsplitsen naar leeftijd zien we het volgende:
22 (2012-2013: 23)
25 (2012-2013: 16)
21 (2012-2013: 19)
29 (2012-2013: 26)
67 (2012-2013: 66)
324 (2012-2013: 330)
1.079 (2012-2013: 1.026)
van 00 – 12
van 13 – 17
van 18 – 29
van 30 – 39
van 40 – 49
van 50 – 64
van 65 +
t/m het basisonderwijs
voortgezet onderwijs
studenten en starters op de arbeidsmarkt
672 (2012-2013: 725)
------2.239 (2012-2013: 2.231)
geen geboortedatum bekend
totaal
Nemen we gemakshalve aan dat die 672 leden waarvan we de geboortedatum niet kennen qua
leeftijd ongeveer gelijk verdeeld zijn, dan blijft de conclusie van het voorgaande verenigingsjaar
onverminderd van kracht:
1. 2/3 van de leden is 65 jaar of ouder is en onder de 50 zijn we maar marginaal vertegenwoordigd.
2. de meeste groeipotentie zit zeer waarschijnlijk in de leeftijdsgroep 50 – 64.
Bestuur
Op de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2013 namen we afscheid van onze penningmeester
Theo Bussink af. Hij had zich twaalf jaar ingezet voor onze vereniging en dus zat zijn derde en laatste
termijn er op. In zijn plaats benoemde de ledenvergadering de heer Henk de Vries tot
penningmeester. Er waren geen tegenkandidaten voorgesteld.
3
De Algemene Ledenvergadering vond net als in 2012 plaats in bezoekerscentrum Sonsbeek.
Aansluitend (aanvang 21.00 uur) was er een exclusief Vriendenconcert door
Eva Bengtsson (viool)
en
Eveline Rosenhart (cello)
Programma:
Volksmuziek uit Zweden;
J.S. Bach: 2 delen uit de de eerste suite voor cello;
J.H. Roman: Assaggio voor viool;
J. Haydn: 1e deel Duo voor viool en cello;
R. Glière: 3 delen uit Huit Morceaux voor viool en cello;
E. Schulhoff: deel 4 uit zijn duo voor viool en cello.
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Het Gelders Orkest speelt een initiërende en
uitvoerende rol bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, in nauwe samenwerking met de leiding
van HGO en in veel gevallen met steun van de vrijwilligers van HGO. Leidraad bij alle activiteiten is het
versterken van de band tussen Vrienden en musici van Het Gelders Orkest en het financieel en
moreel ondersteunen van Het Gelders Orkest. Alle Vriendenactiviteiten zijn minimaal budgetneutraal.
Dit verenigingsjaar waren de financiële bijdragen van de Vrienden bestemd voor onder meer de
familieconcerten, de CD-productie en educatieve projecten.
De samenstelling van het bestuur van de Vereniging Vrienden van Het Gelders Orkest was gedurende
het verslagjaar als volgt:
Marian Louppen, voorzitter (Arnhem)
Henk de Vries, penningmeester (Doesburg)
Robert-Jan de Bes, lid (Elst)
Machteld van der Meij, lid (Dieren)
Gijs Bikker, secretaris (Harderwijk)
September 2014
Gijs Bikker, secretaris
4