Beantwoording schriftelijke vragen

Gemeente Den Haag
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN
van het raadslid mevrouw I.N. Michels-Spee
sv 2014.076
RIS 270582
Regnr. DSB/2014.189
Den Haag, 18 maart 2014
Inzake: Bewegwijzering Frederik Hendriklaan
De gemeenteraad
Het raadslid mevrouw I.N. Michels-Spee heeft op 26 februari 2014 een brief met daarin drie vragen
aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Op 6 juni 2013 heeft de VVD Den Haag aandacht gevraagd voor de bewegwijzering in het World
Forumgebied (RIS 259907). Specifiek werd gevraagd om de bewegwijzering naar de Frederik
Hendriklaan te verbeteren. Dit is deels opgepakt. Helaas is er binnen de gemeente voor gekozen om
congresgangers via een omweg naar de Frederik Hendriklaan te leiden. De VVD vindt dat bezoekers
van het World Forumgebied ook op de mogelijkheid gewezen moeten worden om via de Prins
Mauritslaan de Frederik Hendriklaan te bereiken.
1. Is het college bereid om de bewegwijzering op de hoek van de Eisenhowerlaan met de Prins
Mauritslaan uit te breiden met een bord, waardoor congresgangers ook over de Prins Mauritslaan
naar de Frederik Hendriklaan worden geleid?
Ja. Omdat het niet gebruikelijk is om de voetgangers twee routes naar dezelfde bestemming te geven,
zal de verwijzing op de hoek van de Eisenhouwerlaan met de Prins Mauritslaan worden aangepast
zodat de bezoekers van het World Forumgebied via de Prins Mauritslaan naar de Frederik Hendriklaan
worden verwezen.
2. Zo nee, waarom niet?
Zie ons antwoord op vraag 1.
3. Zo ja, kan dit op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd?
De opdracht zal op korte termijn aan de leverancier worden gegeven. De doorlooptijd die zij hanteren
voor de productie van de armen en de plaatsing ervan bedraagt 4 tot 6 weken.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram
J.J. van Aartsen