Umowa polsko-holenderska - Simplefinance24 – kredyt, leasing

KREDYTY tel: 609 804 080
LEASING tel: 791 920 102
FAX
fax: 74 660 74 99
[email protected]
UMOWA KUPNA SPRZEDAŻY SAMOCHODU AUTO
KOOPOVEREENKOMST
Zawarta w dniu/Gesloten op: …………………………….. w miejscu/bij;……………………… pomiędzy/tussen:
Sprzedającym/Verkoper: ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres/Voonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr dokumentu tożsamości/ID - nummer:…………………………………………………………………………………
a/en Kupującym/Koper: …………………………………………………………………………………………………
Adres/Voonplaats: ........... ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
Nr dokumentu tożsamości/ID - nummer:………………………………………………………………………
Pkt.1
Przedmiotem umowy sprzedaży jest będący własnością Sprzedającego pojazd: Her onderwerp van de
koopovereenkomst is een voertuig eigendom van de Verkoper:
Marka/Merk: ...................................................................................... Model/Type: .................
Rok produkcji/Bouwjaar: ...........................................................Nr rejestracyjny/Kenteken:……………………….
Nr nadwozia (VIN)/Chassisnummer (VIN): ............................................................................
Pkt.2
Strony ustaliły cenę sprzedaży na kwotę/De partijen overeenstemming bereikt over de hoogte van de
verkoopprijs: ……………………………………………………………………………………………………………….
płatną gotówką w dniu podpisania umowy/contant betaalbaar bij de ondertekening van het contract.
Pkt.3
Sprzedający dostarczy Kupującemu następujące dokumenty po otrzymaniu całkowitej wartości pojazdu w dniu
sprzedaży: Verkoper levert aan de Koper de volgende documenten bij ontvangst va de totale waarde van het
voertuig op de verkoop:
a: świadectwo własności/certicaat van eigendom, b: aktualny dowód rejestracyjny/huidige kentekenbewijs, c:
umowę sprzedaży/overeenkomst om te verkopen, d: kartę pojazdu/voertulgkaart
Inne/Ander…………………………………………………………………………………………………………………...
Pkt.4
Sprzedający zobowiązany jest uregulować wszystkie zaległe opłaty rejestracyjne. De Verkoper is verplicht om
a Ile uitsaande inschrijvingsgeld te betalen.
Pkt.5
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy nie ma wad fizycznych ani prawnych. De
Verkoper verklaart dat het voertuig dat het voorwerp van de opdracht niet is natuurlijke of rechtspersonen
gebreken.
Pkt.6
Kupujący oświadcza, iż zna i akceptuje stan techniczny samochodu. Koper vertegenwoordigt dat het weent en
aanvaardt de staat van het voertuig.
Pkt.7
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie właściwe przepisy. In zaken die niet In het
contract zijn van toepassing de desbetreffende bepalingen.
Pkt.8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. Deze
overeenkomst is opgesteld In twee exemplaren, een vor elke partij.
KREDYTY tel: 609 804 080
LEASING tel: 791 920 102
FAX
fax: 74 660 74 99
[email protected]
SPRZEDAJĄCY/ VENDEDOR
KUPUJĄCY/ACQUEREUR
KREDYTY tel: 609 804 080
LEASING tel: 791 920 102
FAX
fax: 74 660 74 99
[email protected]
KUPUJESZ - SPRZEDAJESZ SAMOCHÓD?
Skorzystaj z naszej oferty, którą przygotujemy specjalnie dla Ciebie.
KREDYT SAMOCHODOWY - szybciej i taniej niż w Twoim Banku - porównaj !!!
- oprocentowanie na samochód nowy i używany już od 5.49%
- decyzja na podstawie oświadczenia o dochodach
- kredyt na 100% wartości pojazdu do 100.000 pin
- kredyt na atrakcyjny pakiet OC/AC (możliwe dodanie pakietu do raty kredytu)
- procedura uproszczona
- darmowa pomoc przy rejestracji pojazdu
ZAPŁACIŁEŚ ZA SAMOCHÓD GOTÓWKĄ? ODZYSKAJ JĄ!!!
- kredyt refinansowy oprocentowany od 7,99% - zabezpieczenie na pojeździe
- kredyt na 100% wartości pojazdu do 100.000 pin
- okres kredytowania do 96 miesięcy
- procedura uproszczona
- decyzja na podstawie oświadczenia o dochodach
PAKIET OC/AC - OKAZJA !!!
- atrakcyjny pakiet ubezpieczenia OC/AC - 5.5% wartości pojazdu
- nie interesuje nas Twój wiek, zniżki/zwyżki oraz pojemność pojazdu
- maksymalny wiek pojazdu - 10 lat
A MOŻE LEASING?
- na nowe pojazdy decyzja w 10 minut !!!
- zakup na fakturę VAT 23% oraz na VAT marżę
- pojazdy osobowe oraz do 3.5t - maksymalny okres leasingu 8 lat
- procedura uproszczona (bez PIT, ZUS i US)
- wpłata początkowa od 1%
- od pierwszego dnia działalności firmy
- okres leasingu do 84 miesięcy
Sprawdź naszą ofertę na:
www.simplefinance24.pl lub skontaktuj się
bezpośrednio z konsultantem: 609 80 40 80
lub 791 92 01 02
Simple Finance 24 - specjalizujemy się w finansowaniu zakupu samochodów, urządzeń i maszyn.
Posiadamy ofertę największych banków samochodowych w Polsce oraz wiodących firm
leasingowych. Obsługujemy teren całej Polski.
Najlepszy kredyt samochodowy - www.simplefinance24.pl - tel: 609 80 40 80-791 92 01 02
KUPIŁEŚ SAMOCHÓD - ODZYSKAJ GOTÓWKĘ - PROSTY KREDYT REFINANSOWY