BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BEKENDMAKING VAN EEN
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG
Voor de exploitatie of verandering van een inrichting van klasse 1
46020/395/2/E/4 - VG Brandstoffen
Molenhoekstraat 75 te 9170 Sint-Gillis-Waas
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door B.V.B.A. VG
Brandstoffen gevestigd Molenhoekstraat 75 te 9170 Sint-Gillis-Waas een
milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op het perceel gelegen, Molenhoekstraat 75 te
9170 Sint-Gillis-Waas kadastraal bekend: SINT-GILLIS-WAAS afdeling 3, sectie A,
perceelnummer 272 Z, een inrichting te exploiteren met als voorwerp:
een brandstoffendepot met tankstation
met volgende rubrieken :
3.4.1.a, 17.3.4.2.a.3, 17.3.5.2.a, 17.3.6.2.a, 17.3.9.3 en17.4
Het dossier met alle nuttige inlichtingen betreffende dit verzoek, ligt alle werkdagen ter
inzage op de milieudienst, sector grondgebiedzaken van het gemeentebestuur Sint-GillisWaas, Burgemeester Omer De Meyplein 1, vanaf 13 april 2014 tot en met 13 mei 2014
(tijdens openingsuren gemeentehuis).
Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van
burgemeester en schepenen worden gericht, en mondeling worden meegedeeld aan de
burgemeester of aan de milieuambtenaar.
Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.
Te Sint-Gillis-Waas,
De Gemeentesecretaris
Get. Rudy Van Puyvelde
De Burgemeester,
Get. Remi Audenaert