Gezond Natuur Wandelen - Nationaal Park Zuid Kennemerland

Overlegorgaan 19 december 2014
Agendapunt 7 Ontwikkelingen in het Park
Project Gezond Natuur Wandelen
Piet Veel, 11 november 2014
Het project Gezond Natuur Wandelen wil organisaties uit drie sectoren (natuurbescherming,
wandelsport en gezondheidszorg en welzijn) bij elkaar brengen om mensen die uit zichzelf weinig
bewegen te verleiden om regelmatig met een door vrijwilligers begeleide groep een wandeling van
ongeveer een uur te maken in de eigen (groene) omgeving. Dit innovatieve project is geïnspireerd
door de succesvolle Health Walks in Engeland. Voor de deelnemers leidt het project tot een
verhoogde kwaliteit van leven en gezondheidswinst. De wandelsport en natuurbescherming boort een
nieuwe doelgroep aan en voor de natuurbeschermingsorganisaties wordt draagvlak vergroot, kunnen
mogelijk nieuwe vrijwilligers voor het beheer worden geworven en wordt een nieuwe relatie gelegd
e
met de wandelsector en de gezondheidszorg (en daarin met name ook de 1 lijnszorg,
welzijnsorganisaties en de zorgverzekeraars).
Dit eerste jaar is gericht op de uitvoering van een pilot (op Texel en in Zuid-Kennemerland). Een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van IVN, Landschap Noord-Holland, PWN, KNBLO,
Kuiper Natuurlijk en Van Zon Advies is uitvoerder van het project. Zij doen dit in samenwerking met
een aantal organisaties werkzaam in Haarlem en omgeving (Dock Haarlem, Sportsupport Haarlem,
Casca Heemstede, Welzijn Bloemendaal, Welzijn Velsen) en een Texelse werkgroep waarin de IVN
afdeling Texel, Welzijn Texel, Sportservice Texel, het Nationaal Park Duinen van Texel,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de wandelsportvereniging Het Gouden Boltje zijn verenigd.
Vanaf 1 september 2014 worden daartoe in Zuid-Kennemerland elke week vier en op Texel twee
begeleide wandelingen aangeboden. De wandelingen zijn gratis, gaan altijd door en vertrekken op
een vaste dag van de week op een vaste tijd en plaats en duren ca 1 uur. Voor deze wandelingen zijn
vrijwilligers opgeleid als wandelbegeleider. Per wandeling verschijnen tot nu toe ong. 10 - 20
deelnemers. Er zijn reeds contacten met de1e-lijns-gezondheidszorg, maar verdere versteviging van
de samenwerking vormt onderdeel van de pilot.. Deze pilot duurt in ieder geval een jaar.
De organisatie van het project is erop gericht dat deze in geval van succes opgeschaald kan worden
om verder uit te rollen over de rest van Noord-Holland en Nederland.
De locaties in Zuid-Kennemerland zijn:
 Elke maandagochtend om 09.30 vanuit wijkcentrum de Hamelink, Slachthuisbuurt; er wordt
o.a. langs het Spaarne gewandeld;
 Elke dinsdagochtend om 10.00 uur vanuit Wijkcentrum de Spil, IJmuiden. Wandelingen door
de Heerenduinen (NPZK);
 Elke woensdagochtend om 10.00 vanuit Landgoed Leyduin;
 Elke zaterdagochtend om 10.00 vanuit Duincafé Bezoekerscentrum Kennemerduinen,
Zeeweg 12, in de Kennemerduinen (NPZK).
Zie verder www.gezondnatuurwandelen.nl
Coordinator ZK: Ronald van Zon; [email protected]; 0610349911