En altijd komen er schepen pdf

En altijd komen er schepen..
'tWas
Moet
Vaak
op een dag
in
ja - nu - a - ri
zij een bood -schap voor de he - ren
wordt ze 'sa - vonds aan - ge -sla -gen
In
Smeert
Als
Rot - ter - dam, op Ka - ten ze 'm naar het Wil -lems ze daar aan de ka - de
5
drecht
plein
staat
Toen
Om
Soms
heeft haar
daar vol
durft zo'n
knul, de blon - de
angst te
in - for
ke - rel haar te
A - rie
me - ren
vra - gen
-
Haar
Wie
Of
8
voor 't laatst ge - dag ge - zegd
d'r weer bij - ge - ko - men
zijn
ze met hem eens dan - sen
gaat
Hij
Al Bij
had ge - mon - sterd op
de
tijd weer sche - pen, vreem - de
zo - iets jeu - ken dan haar
Vre - de
prau -wen
han - den
thuis
blij
vent
Nou
is
't ze - ven jaar geDaar dan hun plun - je - zak -ken
Dan vraagt ze, hunk' -rend van ver-
11
Voor
Ze
Maar
ze - ven we -ken uit en
ziet ma -tro -zen, blond en
als't een zee -man is, die
15
le - den
sjou - wen
lan - gen
En
Maar
Of
nog kwam A - rie niet naar
wie ze zoekt is
er niet
'ie
d'r
A - rie heeft ge
-
huis....
bij
kend
18
En
al - tijd
ko -men er
sche -
pen
aan
Ka - ten
- drecht voor
26
Maar de
schuit van
blon - de
A-rie
die
is er nog
steeds niet
bij.
- bij.