We missen je!

 We missen je! A. Inleiding
Het project Verzuim 18+ We missen je heeft als doel een bijdrage te leveren aan
preventie van verzuim 18+ om daarmee maatschappelijke risico’s te voorkomen.
De RMC-medewerkers worden daarbij beter toegerust om interventies te plegen
die leiden tot minder verzuim en meer deelname aan het onderwijs.
We missen je geeft invulling aan de vraag van het ministerie om een beweging in
gang te zetten die leidt tot terugdringen van verzuim onder leerlingen die niet
meer leerplichtig zijn.
B. Doelen
De hoofddoelen van het project Verzuim 18+ We missen je zijn:
1. Deskundigheidsverbetering van de RMC-functie op het terrein van verzuim
18+ op operationeel en strategisch niveau;
2. Ontwikkeling van MBO-instellingsgerichte aanpak moet leiden tot: versterking RMC-functie en versterking uitvoering preventief verzuimbeleid MBO;
3. Ontsluiten beschikbare (onderzoeks)kennis, verkrijgen nieuwe kennis door
aanvullend onderzoek en dit toepasbaar maken bij beleidsontwikkeling;
4. Ontwikkeling van nieuwe instrumenten, protocollen en werkwijzen die
bijdragen aan de vermindering van verzuim 18+;
5. Landelijke aandacht voor en gemeentelijke bewustwording van de
problematiek van verzuim 18+.
C. Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn leidend voor de aanpak en invulling van het
project We missen je.
•
Bewustwording en ontwikkeling: verkennen, onderzoeken, ontwikkelen,
delen, uitwisselen en benutten van wat er al (goed) is/gaat.
•
Gedeelde opdracht en verantwoordelijkheid: preventie verzuim 18+ is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid én het gezamenlijke belang van MBOinstellingen en gemeenten.
•
Systeemanalyse als kapstokmodel voor interventies en aanpak: bij het
bepalen van interventies, aanpak, acties en de mogelijke effecten vormt
het krachtenveld van stakeholders, beleidskeuzes, belangen, processen en
activiteiten een belangrijk uitgangspunt.
•
Benadering jongeren: benaderen volgens de vertrekpunten oplettend –
aanwezig – vasthoudend. Niet op basis van normeren en sanctioneren.
•
Jongeren en ouders als ervaringsdeskundige en stakeholder: jongeren en
ouders zijn als direct betrokkenen eigenaar, belanghebbende en expert.
Hun rol, positie en expertise willen we benutten.
•
Aanwezige kennis en expertise benutten: ervaringen en expertise vanuit
bestaande projecten in RMC-regio’s en van (ex-)leerlingen en ouders
ontsluiten, delen en benutten.
•
MBO-instellingsgerichte aanpak: de MBO-instelling/-unit/-afdeling is het
aanspreekpunt en de ingang voor de aanpak van verzuim. Voor de RMCfunctie betekent dit onderlinge afstemming en samenwerking per MBOinstelling.
•
Aansluiten bij Passend Onderwijs: met ingang van schooljaar 2014-2015 is
passend onderwijs voor elke leerling het leidend principe. We zetten in op
de mogelijkheden die dit biedt voor de aanpak van verzuim 18+.
•
Benutten en versterken aanwezige infrastructuren en samenwerkingsverbanden:
-
•
Ingrado expertisecentrum;
de aanwezige rayonindeling van Ingrado. De RMC-rayons worden
als lerende eenheid gezien;
overleg met het MBO-veld (zowel landelijk als regionaal), o.a. VSVconvenanten;
gebiedsgerichte overleggen en conferenties (regio, rayon enz.);
onderwijsraad;
Directie MBO van het ministerie van OCW, DUO, VNG.
Inzet projectmiddelen: ontwikkeling en duurzaamheid: Om uitvoeringscontinuïteit te borgen, zetten we projectmiddelen in om een impuls te
geven aan activiteiten die kunnen leiden tot duurzame verbetering van
deelname van 18+ leerlingen aan het onderwijs en het behalen van een
startkwalificatie en niet . De middelen worden niet ingezet voor
bekostiging van reguliere (uitvoerende) werkzaamheden van de RMCfunctie en/of medewerkers van de MBO-instellingen.
D. Aanpak
De aanpak van We missen je kenmerkt zich door gelijktijdigheid, maatwerk,
professionele ontwikkel- en doe groepen en invulling MBO-instellingsgerichte
aanpak:
•
Volgordelijkheid <> gelijktijdigheid
Gezien de korte doorlooptijd van het project worden meerdere projectactiviteiten en ontwikkellijnen gelijktijdig uitgevoerd.
•
Maatwerk
Een deel van de projectactiviteiten krijgt in de loop van het project inhoud
en vorm op basis van ervaringen, ontwikkelingen, uitkomsten van
onderzoeken, tussentijdse evaluaties en uitkomsten van bijeenkomsten.
•
Professionele ontwikkel- en doe groepen
Tijdens dit project krijgen de RMC- en MBO functionarissen meerdere
instrumenten ter beschikking om een effectieve aanpak verzuim 18+ te
ontwikkelen. In ontwikkelgroepen werken ze samen de vorm en inhoud
van de aanpak verzuim 18+ uit. Ze worden daarbij ondersteund door
data(analyses) die in afstemming en in samenwerking met DUO en de
MBO-Raad worden gemaakt en die worden begeleid door het team van het
VSv Kompas.
•
Invulling MBO-instellingsgerichte aanpak
De RMC-functies, die leerlingen hebben op een MBO-instelling stemmen
gezamenlijk af, wie het maken en onderhouden van contact met de MBOinstelling organiseert en hoe dat gebeurt. Deze MBO-instellingsgerichte
aanpak zorgt ervoor dat de betrokken RMC-regio’s hun activiteiten
gezamenlijk organiseren en afstemmen met die MBO-instelling.
E. Activiteitenclusters
Het project We missen je kent de volgende activiteitenclusters:
1. Cluster Deskundigheidsverbetering
- Individueel scholingsaanbod
- Samen leren en samen doen: RMC en MBO aan de slag
- Intervisie
2. Cluster leerlingen- en ouderbetrokkenheid
3. Cluster ambassadeurschap en PR
4. Cluster Communicatie
5. Cluster landelijk overleg en afstemming verzuim 18+
6. Cluster herijking visie en beleid Verzuim 18+
7. Cluster (door)ontwikkelen en verbeteren instrumentarium
8. Cluster maatwerk in de RMC-regio en MBO-instelling
9. Cluster kennisdeling
10.Cluster Onderzoek
11.Cluster Evaluatie en borging
F. Werkgroepen
Het project We missen je kent werkgroepen voor specifieke activiteitenclusters.
Voor elke werkgroep zijn doelen en resultaten geformuleerd:
Werkgroep deskundigheidsverbetering
De deskundigheidsverbetering betreft in de eerste plaats de preventieve taak
die anders is dan de huidige curatieve. Deze professionalisering betreft met
name rolinvulling, rolvastheid en effectiviteit in interventies vanuit de RMCfunctie richting MBO-instellingen, naar deelnemende regiogemeenten en naar
andere gemeentelijke domeinen (met name participatie en WMO).
De werkgroep deskundigheidsverbetering richt zich op vijf onderwerpen:
individueel scholingsaanbod, samen leren en samen doen: RMC en MBO aan
de slag, intervisie, leerling- en ouderbetrokkenheid, en Maatwerk in de RMCregio en MBO-instelling. Beoogde resultaten voor deze werkgroep zijn:
•
•
De RMC-functie wordt door de medewerkers op de verschillende
niveaus professioneler uitgevoerd: meer kennis en kunde;
De RMC-functionaris is beter zichtbaar binnen de RMC-regio’s en op de
MBO-instellingen. Dit toetsen we binnen de MBO-instellingen en de
gemeentelijke organisatie;
•
•
•
•
•
•
Er is sprake van (een start van) gezamenlijk MBO-RMC-beleid en
aanpak verzuim per MBO-instelling. Dit uit zich in aanwezigheid van
een Plan van Aanpak of afspraken per MBO-instelling met de betrokken
RMC-regio’s;
Er zijn RMC-intervisiegroepen gestart (aantal: 27);
Er is zichtbare betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de MBOinstellingen in de preventie van verzuim en schooluitval;
Er is input van leerlingen en ouders op de aanpak verzuim 18+;
Minimaal één projectidee waar jongeren direct invulling aan hebben
gegeven;
Minimaal twee regionale maatwerkprojecten die in uitvoering zijn
genomen door de samenwerkende partijen van RMC-regio’s en
mogelijk MBO-instelling(en).
Werkgroep herijking visie en beleid verzuim 18+
Tijdens dit project werken we aan een landelijk gedragen visie voor de
aanpak van verzuim 18+. Beoogde resultaten voor deze werkgroep zijn:
•
•
•
Getoetst en waar nodig aangepast (landelijk) verzuimbeleid 18+
(verzuimconvenant);
Landelijke richtlijn verzuim 18+ voor zover deze niet voldoende in het
landelijk Verzuimconvenant/-beleid 18+ is verwoord;
Actuele formatierichtlijn verzuim 18+ die gedeeld wordt door het
ministerie van OCW en de VNG.
Werkgroep (door)ontwikkelen en verbeteren instrumentarium
Gezocht wordt naar beschikbare instrumenten en nog te ontwikkelen
instrumenten die ondersteunend zijn bij het terugdringen van verzuim. We
kijken daarbij naar instrumenten die gericht zijn op jongeren en eventueel
ouders, uitvoerende medewerkers (docenten en/of RMC-medewerkers) en
management en/of bestuurders (MBO-colleges en gemeenten). Beoogde
resultaten voor deze werkgroep zijn:
•
•
Twee nieuwe instrumenten die bijdragen aan vermindering verzuim
18+; ontwikkeld en zo mogelijk getest en geïmplementeerd;
Verbeterde instrumenten: minimaal twee.
G. Projectorganisatie
Projectleider We missen je is mevrouw Elly Pastoor. Een stuurgroep bestaande
uit afgevaardigden vanuit Ingrado, het ministerie van ocw, het mbo en
gemeenten, zorgt voor voortgangsbewaking, kwaliteitsborging en waar nodig
bijsturing van het project. Een landelijke projectgroep bewaakt operationeel de
voortgang van het project. De landelijke overlegstructuur van Ingrado wordt
benut voor bespreking van de voortgang en uitwisseling van de ervaringen met
de aanpak van Verzuim 18+.
H. Planning
Het project We Missen je loopt tot eind maart 2015.