Melding concentratie Alant Vrouw Amsterdam B.V.

Formulier Melding Concentratie NZa
betreffende de overdracht van 5 zorgpaden door
het Academisch Medisch Centrum, divisie Vrouw-Kind
aan
Bergman VZ Amsterdam bv.
(Alant Vrouw Amsterdam B.V.)
als onderdeel van Bergman Clinics B.V.
Openbare versie
In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen
van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van
vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met
vierkante haken [...] aangegeven.
Versie 3, 23 oktober 2014
Versie 1,
26 augustus 2014
Initiële melding
Versie 2
26 september 2014Melding met aanvulling op basis van vragen NZA.
Vragen ontvangen op 5 september en 15 september 2014
Versie 3
23 oktober 2013
Vragen ontvangen op 10 oktober 2014
Versie 3, 23 oktober 2014
Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
INLICHTINGEN OVER DE BETROKKEN ORGANISATIES ......................................................3
GEGEVENS OVER DE CONCENTRATIE .................................................................................6
GEGEVENS OVER DE GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE .......................................... 12
GEGEVENS OVER DE CONTINUÏTEIT VAN CRUCIALE ZORG .......................................... 17
GEGEVENS OVER DE BETROKKENHEID VAN CLIËNTEN, PERSONEEL EN ANDERE
STAKEHOLDERS .................................................................................................................... 18
MEE TE ZENDEN DOCUMENTEN ......................................................................................... 25
Versie 3, 23 oktober 2014
1
Inlichtingen over de betrokken organisaties
1.1
Gegevens betrokken ondernemingen
De partij die zeggenschap verwerft is:
Naam
Bergman VZ Amsterdam bv.
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Adres
Gooimeer 11, 1411 DE, Naarden
Telefoonnummer
[…]
Faxnummer
[…]
Handelsregisternummer
58564330
Contactpersoon
[…]
De partij waarover Bergman VZ Amsterdam bv. zeggenschap verwerft betreffen 5 zorgprogramma's
die op dit moment worden uitgevoerd door:
Naam
Rechtsvorm
Adres
Telefoonnummer
Faxnummer
Handelsregisternummer
Contactpersoon
Academisch Medisch Centrum
Publiekrechtelijke rechtspersoon
Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
[…]
[…]
34362777
[…]
Hierna zal Academisch Medisch Centrum worden aangeduid als AMC.
1.2
Beschrijving bedrijfsactiviteiten
Bergman:
Bergman is een instelling voor medisch specialistische zorg met vijf divisies, de vijf divisies hebben in totaal
twintig klinieken verspreid over heel Nederland.
1. Uiterlijk en Huid (medische en cosmetische in verzekerde en onverzekerde segment).
2. Bewegingszorg: diagnostisering en behandeling van bewegingszorg (orthopedie, in Naarden).
3. Inwendige Zorg (Bergman Inwendige Zorg B.V.): diagnostiek en behandelingen van inwendige aandoeningen
(maag- en darm en, cardiovasculaire zorg en gezondheidsrisico-management).
4. Oogzorg (o.a. ooglaseren, contactlensimplantaties, leesbrilcorrecties en lensvervangende correcties, staar,
glaucoom, maculadegeneratie en ooglidchirurgie).
5. Vrouwenzorg: levert bekkenbodemzorg, zorg bij vrouwen met afwijkend uitstrijkje, menopauze en
overgangsklachten en sterilisatie (Essure).
Divisie
1. Uiterlijk en huid (9 klinieken)
2.
3.
4.
Bewegingszorg (1 kliniek)
Inwendige zorg (1 kliniek)
Oogzorg (9 klinieken)
5.
Vrouwenzorg (2 klinieken)
Versie 3, 23 oktober 2014
Plaatsen waar de zorg wordt aangeboden
Bilthoven (2), Den Haag (2), Heerenveen, Amsterdam, Zwolle,
Groningen en Rijswijk
Naarden
Bilthoven
Utrecht, Amsterdam ’s-Hertogenbosch (2), Zwolle, Ede, Rijswijk en
Velp (2)
Bilthoven en Amsterdam
Bergman Vrouwenzorg
In 2002 is de eerste kliniek in Bilthoven opgericht onder de naam Alant Vrouw B.V.. Deze kliniek werkt nauw
samen met het UMCU, welke mede aandeelhouder is. In 2008 werd de tweede kliniek opgericht in Amsterdam
als Alant Vrouw Amsterdam B.V.. Deze kliniek werkt intensief samen met het AMC en VUmc welke beide medeaandeelhouder zijn. Beide klinieken in Bilthoven en Amsterdam zijn in 2011 overgenomen door Bergman Clinics
B.V.. Hier vormen beide klinieken nu de divisie Vrouwenzorg. Inmiddels heeft voor Alant Vrouw B.V. de
naamstransitie naar Bergman Vrouwenzorg Bilthoven BV plaatsgevonden. De naamstransitie van Alant Vrouw
Amsterdam B.V. naar Bergman VZ Amsterdam bv. is in gang gezet. Voor de duidelijkheid zullen wij in dit
document spreken over Bergman VZ Amsterdam bv., wanneer wij het hebben over de B.V. die nu nog de naam
Alant Vrouw Amsterdam B.V. draagt. In 2013 hebben er bij alle 5 divisies 95.000 behandeltrajecten plaats
gevonden, waarvan 7000 bij de divisie Vrouwenzorg. De vestiging in Amsterdam heeft 4000 behandeltrajecten
verzorgd.
AMC en de divisie Vrouw en Kind:
De divisie vrouw en kind bestaat uit het Emma Kinderziekenhuis AMC (EKZ) en de vrouwenkliniek Amsterdam.
Naast patiëntenzorg wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan en onderwijs gegeven.
Divisie
Emma kinderziekenhuis
Vrouwenkliniek Amsterdam
Plaatsen waar de zorg wordt aangeboden
Locatie Meibergdreef
Locatie Meibergdreef
De divisie levert hoogwaardige zorg voor kinderen (in 2013 4481 opnames, 33.516 verpleegdagen, 4.376 dag
opnames, 30.227 polikliniek en herhaal bezoeken en 6.317 kinderen gezien op SEH), neonatologie zorg (1.858
polikliniek en herhaalbezoeken) en vrouwenzorg (2.106 polikliniek en herhaalbezoeken voortplantingsgeneeskunde, 12.481 polikliniek en herhaalbezoeken geboortezorg en 6.727 polikliniek en herhaalbezoeken
benigne en maligne/oncologie gynaecologie).
1.3
Gegevens contactpersonen
Contactpersoon Bergman Vrouwenzorg
Adres
Telefoonnummer
Fax
E-mail
Functie
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Contactpersoon AMC divisie vrouw en kind
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Functie
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
1.4
Betrokken organisaties die zorgaanbieder zijn
Zowel Bergman als de 5 over te dragen zorgpaden van het AMC kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van de
Wmg en het meldingsformulier van de NZa.
Versie 3, 23 oktober 2014
1.5
Aantal zorgverleners
Bergman VZ Amsterdam bv.:
 Bergman VZ Amsterdam bv. heeft op dit moment […]. In totaal wordt binnen Alant Vrouw A’dam door 16
personen zorg verleend (<50 personen).
 Divisie Bergman Vrouwenzorg heeft op dit moment twee klinieken waar 11 medisch specialisten, 10
verpleegkundigen, 3 fysiotherapeuten, 1 seksuologe en 22 ondersteunende medewerkers werken. In totaal
wordt binnen de divisie Bergman Vrouwenzorg door 47 personen zorg verleend (<50 personen).
 Bergman heeft in haar totale organisatie +/- 650 medewerkers in dienst, waaronder 100 specialisten. Er zijn
117 verpleegkundigen in dienst. Hieronder vallen (inclusief oproepkrachten) de verpleegkundigen,
consulenten, verpleegkundige recovery, verpleegkundige scopie en de coördinatoren van de afdeling
verpleging. In totaal wordt er binnen de Bergman organisatie door 217 personen zorg verleend (>50
personen).
AMC:
 In het AMC werkten eind 2012 9099 fte en 7028 medewerkers waarvan 1096 klinisch, 1077 klinisch
ondersteunend/(mede)behandelend, 935 analytisch en wetenschappelijk, 1450 fte verpleging en
verzorging, 1548 management, administratie, secretariaat, 710 facilitair en 212 stagiairs.
 In de divisie vrouw en kind werkten eind 2013 689 fte, waarvan 125 klinisch, 47 assistenten in opleiding, 64
klinisch ondersteunend, 76 analytisch en wetenschappelijk, 315 verpleging en verzorging, 114 management,
administratieve staf, administratie, secretariaat en stagiaires.
 Voor de vrouwenzorg werkten eind 2013 200 fte, […].
 […]
 […]
Versie 3, 23 oktober 2014
2
Gegevens over de concentratie
2.1
Beschrijving van het karakter van de operatie
TRANSACTIE 1: Overdracht van 5 zorgpaden middels een activa/passiva transactie (zijnde een concentratie die
bij de NZa gemeld dient te worden)
Het is de bedoeling dat het AMC focust op de complexe zorg en laag en midden complexe gynaecologische
(tweedelijns) vrouwenzorg afbouwt en deze zorg aan Bergman VZ Amsterdam bv. overdraagt (de concentratie).
Overdracht zal plaatsvinden door middel van een activa passiva transactie die is vastgelegd in (een concept voor)
een koopovereenkomst. Deze is bijgevoegd als bijlage 7.
De wens is om onmiddellijk na verkrijging van de goedkeuring door de NZa de genoemde zorg vanuit Bergman
VZ Amsterdam bv. te leveren. Na goedkeuring door de NZa van deze concentratie zal het AMC de laag- en
midden complexe zorg met inachtneming van de kwaliteit en veiligheid van zorg afbouwen en zich verder
concentreren op hoog complexe (tertiaire) zorg.
De 5 zorgprogramma’s die kenmerken als laag en midden complexe gynaecologische zorg en die met de
concentratie overgaan van het AMC naar Bergman VZ Amsterdam bv. zijn:
 Cyclusstoornissen, abnormaal bloedverlies
 Laag en midden complexe gynaecologisch advies consult op verwijzing van de huisarts
 Laag en midden complexe baarmoeder en eierstok problematiek en afwijkende uitstrijkjes
 Jonge meiden poli
 Vulva afwijkingen: de vulva poli
De voorgenomen overdracht betreft een concentratie in de zin van artikel 27 lid 1 sub b Mw. De concentratie
betreft de verkrijging van de uitsluitende zeggenschap door Bergman VZ Amsterdam bv. over bovengenoemde 5
zorgprogramma's door middel van een activa passiva transactie. Er verandert niets aan de
zeggenschapsstructuur van Bergman VZ Amsterdam BV zelf.
TRANSACTIE 2: Wijziging in de aandelenverhouding (niet zijnde een concentratie en (dus) niet meldingsplichtig
bij de NZa)
1
Naast bovengenoemde concentratie vinden gesprekken plaats over een mogelijke aandelentransactie waarbij
aandelen worden overgedragen door de aandeelhouders van Bergman VZ Amsterdam bv onderling. Na de
transactie houdt Bergman […]van de stemmen, waar zij op dit moment, evenals AMC respectievelijk Boelevaar
Zorg B.V., […] van de aandelen houdt in het geplaatste kapitaal. Dit betreft geen concentratie in de zin van de
Mededingingswet omdat de voorgestelde aandelenoverdracht niet leidt tot een wijziging in zeggenschap.
Immers, Bergman heeft op dit moment (reeds) negatieve uitsluitende zeggenschap over Bergman VZ
Amsterdam bv. Dit wordt, op basis van de voorgesteld aandelentransacties en de daarbij behorende
statutenwijziging, gewijzigd in positieve uitsluitende zeggenschap. De transactie leidt dus tot niet tot een
wijziging in de partij die zeggenschap verkrijgt, alleen de kwaliteit van de zeggenschap wijzigt. Dit vormt geen
concentratie. Volledigheidshalve zijn de huidige statuten bijgevoegd als bijlage 8. De huidige negatieve
uitsluitende zeggenschap blijkt uit artikel 16A, lid 1 jo. artikel 16A, lid 7, artikel 16 A, lid 4, sub c en artikel 25. De
positieve uitsluitende zeggenschap blijkt uit de als bijlage 9 bijgevoegde concept statuten (vlg. artikel 16 lid 4,
1
onder de voorwaarde dat partijen overeenstemming bereiken over een (ver)koopprijs. Overleg daarover vindt op dit moment nog plaats.
Als geen overeenstemming wordt bereikt, zal transactie 1, de overdracht van de 5 zorgpaden, nog steeds plaatsvinden. Het betreft
derhalve separate, niet samenhangende, transacties.
Versie 3, 23 oktober 2014
artikel 16 lid 6 sub b en artikel 25 lid 2). De besluiten omtrent het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan inzake
het Academisch beleid blijven onderworpen aan de goedkeuring van AMC en Boelevaar. Het Academisch Beleid
is ingevolge het bestuursreglement (bijlage 12) na de aandelenoverdracht nog altijd beperkt tot de academische
pijlers onderwijs, opleiding en onderzoek zodat de zeggenschap (ook) wat dat betreft niet wijzigt. AMC en
Boelevaar hebben dus (ook) na transactie geen invloed op de strategische beslissingen zoals bedoeld in de
Mededingingswet.
Samenvatting
Er vinden met betrekking tot Bergman VZ Amsterdam bv het komende half jaar waarschijnlijk twee separate
transacties plaats. De eerste transactie betreft een bij de NZa meldingsplichtige concentratie waarbij vijf
zorgpaden worden overgenomen. Deze transactie is beschreven in deze fusie-effectrapportage.
Een tweede transactie zal mogelijk in hetzelfde tijdvak plaatsvinden, waarbij aandelen worden overgedragen en
statuten gewijzigd zoals hiervoor beschreven. Deze transactie is onafhankelijk van de eerste transactie. De
tweede transactie leidt (slechts) tot een verandering van de kwaliteit van de al bestaande zeggenschap van
Bergman over Bergman VZ Amsterdam bv en is als gevolg daarvan geen concentratie. Ook is geen sprake van
een samenhang die maakt dat deze tezamen met de eerste transactie moet worden gemeld bij de NZa. Slechts
in het kader van maximale transparantie is de tweede transactie hier beschreven. Hij is verder geen onderwerp
van deze fusie-effectrapportage.
2.2
Wijze en tijdsbestek waarbinnen de concentratie wordt gerealiseerd
Bergman VZ Amsterdam bv. gaat zich richten op het uitvoeren van de hiervoor genoemde 5 laag en midden
complexe benigne gynaecologische programma’s in de regio Amsterdam. Het AMC zal deze zorg als gevolg van
de concentratie niet meer leveren. Zo snel mogelijk na verkrijging van de goedkeuring door de NZa start
Bergman VZ Amsterdam bv. met de laag- en midden complexe gynaecologische vrouwenzorg waarmee de
concentratie wordt geëffectueerd. Het initiële streven was om dit in de zomer van 2014 te realiseren.
Gaandeweg is besloten om hier iets meer tijd te nemen (kwaliteit gaat voor snelheid).
Op hoofdlijnen was de aanloop en voorbereiding van de concentratie als volgt:
1. Initiële verkenning zorgverplaatsing door Bergman met AMC (2012)
2. Nadere uitwerking verplaatsing ter goedkeuring betrokken organisaties (2013)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a.
Uitwerking business case door manager Bergman, onderafdelingshoofd AMC
b.
Presentatie aan bestuur Bergman Clinics en afdelingshoofd en divisiebestuur divisie C/E
c.
Instemming divisie bestuur C-E in het AMC om te vervolgen en over te gaan tot uitwerking
d.
Instemming RvB AMC en bestuur Bergman Clinics om te vervolgen en over te gaan tot uitwerking
e.
Instemming AVA om te vervolgen en over te gaan tot uitwerking
Nadere uitwerking ter voorbereiding nieuwe contracten en financiële afspraken (Q1 2014)
Nadere uitwerking ter voorbereiding reorganisatie bij het AMC (eerste helft 2014)
Nadere uitwerking ter voorbereiding personeel bij Bergman (eerste helft 2014)
Nadere uitwerking medisch, huisvesting, logistiek, ICT, communicatie (Q1 t/m Q3 2014)
NZA toets (Q3 2014)
Start implementatie (Q3 2014)
Op basis van deze voorbereidingen zijn per onderwerp (detail)plannen gemaakt voor uitwerking en
implementatie (bijlage 14). Dat heeft geleid tot plannen over het transitieproces op de volgende acht
onderwerpen.
Versie 3, 23 oktober 2014
Het transitieproces c.q. de implementatie zal volgens de volgende stappen worden vormgegeven:
Transitieproces
Activiteiten
0. Planvorming
Projectplan uitwerken met tijdspad, mensen informeren via interne kick off besprekingen
Resultaat: bekend wat wanneer gaat gebeuren en wie wat gaat doen
1.Medische
Zorgprogramma’s en aanpak transitie, inclusief zorgprotocollen, vragenlijsten PROMs en scripts
uitwerking
Resultaat: nieuwe protocollen, zorgprogramma's aanpak transitie gezamenlijk op- en vastgesteld
2. Locatiekeuze
- analyse locatie(s) inclusief impact reistijd patiënten
& verhuizing
- besluit om nieuwe locatie in rode luifel te huizen (Bergman huurt reeds ruimte in de rode luifel)
- verbouwing rode luifel en inhuizen meubels, apparatuur en overige benodigdheden (voorraden)
- artsen trainen op nieuwe locatie rode luifel
Resultaat: locatie gereed om patiënten te ontvangen
3.Logistiek,
- programma’s doorspreken en extra OK bespreken, bestellen, installeren en bevoorraden
dossiers en ICT
- ICT inrichten, samen patiënten informeren en toestemming vragen, na toestemming overdragen
Resultaat: zorgprogramma’s en ICT werkt, en bij toestemming patiënt dossiers beschikbaar
4. Personeel
- 1-op-1 gesprekken uitleg over nieuwe samenwerking met Bergman en persoonlijke impact
- bredere informatievoorziening artsen, verpleegkundigen en consulenten
Resultaat: personeel geïnformeerd,en geïnstrueerd
5. Opleiding
- voorbereiden trainingen en training geven aan alle personeel
Resultaat: nieuwe werkwijze en ICT bij iedereen bekend
7. Kwaliteit
- PRIA’s doen nieuwe zorg en klanttevredenheidsonderzoek inrichten
Resultaat: kwaliteitssysteem geborgd, patiënt centraal, doelmatig door taakdelegatie
8. Communicatie
- aanpak en kernboodschappen geformuleerd
- middelen uitgewerkt voor informatievoorziening (brieven patiënten, huisartsen, etc)
- communicatie aan huisartsen door gynaecologen (persoonlijk en per brief/mail)
- communicatie aan patiënten (persoonlijk en per brief)
Resultaat: huisartsen en andere zorgverleners en patiënten geïnformeerd.
Locatiekeuze en verhuizing
De verhuizing genoemd onder 2 hiervoor betreft het verplaatsen van de poliklinische activiteiten voor
tweedelijns zorg van 5 benigne zorgprogramma’s van het AMC naar Bergman. De verhuizing betreft niet het
verhuizen van beddencapaciteit/ligplaatsen. De verhuizing is opgesplitst voor 2 typen klanten: nieuwe klanten
en bestaande klanten. De aard en omvang van de verhuizing is daarmee beperkt tot het per 1 december starten
c.q. voortzetten van de zorgverlening op basis van de 5 benigne zorgprogramma’s op een andere locatie op of
rond het perceel van AMC. Er zijn vooral waarborgen nodig op het gebied van informatieoverdracht. Er is in dat
kader een werkinstructie en workflow beschikbaar voor de overdracht/verhuizing van bestaande patiënten van
de polikliek (bijlage 15 a en b) en er is een workflow beschikbaar voor nieuwe klanten die per ( overgangsdatum)
een afspraak maken voor een van de 5 benigne zorgprogramma’s (bijlage 15c).
Gegeven de reeds bestaande en bewezen effectiviteit en cliëntvriendelijkheid van Bergman (en opgedane
ervaringen), is er geen sprake van continuïteitsverlies. Alle ondersteunde systemen en processen binnen
Bergman VZ Amsterdam bv. worden geënt op de systemen en processen van Bergman (Shared service
ondersteuning). Dat betekent dat er in principe ook geen sprake is van integratie, maar van (het gefaseerd)
overzetten naar andere systemen en processen.
Versie 3, 23 oktober 2014
De volgende samenwerkingsvormen en ondersteunende systemen worden ingericht naar de systematiek van
Bergman. De voorbereiding daarvan is al afgerond. Voor implementatie zijn geen verdere stappen nodig, anders
dan het simpelweg starten met de bedrijfsvoering zodra de zorgpaden zijn overgedragen conform de (concept)
koopovereenkomst.
Medische governance:
Er wordt gewerkt volgens Academisch Beleid; de academische pijlers onderwijs, opleiding en onderzoek. AMC
artsen brengen hun wetenschappelijke kennis in en dragen op deze wijze bij aan de kwaliteit van zorg. Tevens
brengen de AMC artsen hun wetenschappelijke kennis in bij opstellen of actualiseren van medische protocollen.
Kwaliteit:
Bergman past een kwaliteitsmanagementsysteem toe dat bestaat uit prospectieve risico-inventarisaties,
retrospectieve incident analyse, interne audits en continue verbeteringen. De voortgang wordt bijgehouden in
diverse registers. Ieder kwartaal wordt door een onafhankelijk orgaan een klanttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd bij alle klanten. De resultaten worden teruggekoppeld en door de Clinic Manager geanalyseerd en
besproken met alle medewerkers. Verbeteringen worden vervolgens geïmplementeerd. De Clinic Manager zorgt
verder voor de invoering en toepassing van het volledige kwaliteitssysteem. Jaarlijks vindt een ZKN audit plaats
en wordt beoordeeld of het kwaliteits- en veiligheidssysteem conform Bergman model is ingericht.
Dossiervoering en ICT:
Bergman maakt voor haar dossiervoering gebruik van Chipsoft. Het systeem wordt voor de nieuwe
zorgprogramma’s ingericht zodra de zorg bij Bergman VZ Amsterdam bv. mag starten en na de gebruikelijke
testen in gebruik genomen. Gegevens van de patiënten zullen na instemming van de patiënt en waar relevant
voor zorgvuldige overdracht uit het patiëntendossier van het AMC worden gehaald en op goed beveiligde wijze
overgedragen worden en ingeladen worden in het elektronisch cliëntendossier van Bergman Clinics (Chipsoft).
De planning is dat de informed consent procedure start na goedkeuring van de NZa. Op basis van een
goedgekeurd migratieplan worden betrokkenen geïnformeerd en geïnstrueerd en start communicatie aan
patiënten. De afdeling ICT van Bergman is verantwoordelijk en werkt samen met de afdeling van het AMC.
Financiën:
Rondom de financiën zijn er twee relevante processen: (i) de zorgadministratie en (ii) de financiële administratie.
De financiële en operationele activiteiten (bedrijfsvoering) worden georganiseerd samen met de divisie
Vrouwenzorg en maken gebruik van centrale diensten (Shared Services) van Bergman. Het overhevelingsplan
voor de financiële administratie is als volgt uitgewerkt. Het AMC zal de patiënten met lopende trajecten
uitbehandelen en Bergman zal nieuwe patiënten ontvangen. Beide partijen zullen hun eigen trajecten
declareren. In het geval dat patiënten die in behandeling zijn bij het AMC een afspraak maken bij Bergman willen
maken, zal Bergman een ODV factuur naar het AMC sturen. Na de transitie (van alle nieuwe patiënten) verzorgt
Bergman de registratie. De registratie verloopt volgens de regels uit de circulaire (CI/14/3c ) van de NZa. Na
akkoord zal het AMC de laag en midden complexe zorg met inachtneming van de kwaliteit en veiligheid van zorg
afbouwen en verder concentreren op hoog complexe (tertiaire) zorg. Er vindt bij voorkeur geen DOT
overheveling plaats. Indien dit nodig mocht blijken wordt dit met zorg en transparant afgehandeld.
HR:
Bij Bergman VZ Amsterdam bv. voert de directeur samen met de verantwoordelijke locatiemanager en de
medisch directeur/manager het personeelsmanagement op de vestiging. De specialistengroep die nu reeds
verantwoordelijk is voor vrouwenzorg programma’s (bekkenbodem, etc) wordt als gevolg van deze verplaatsing
met […] fte uitgebreid. Er is geen gedwongen overname van personeel bij Bergman VZ Amsterdam bv. Het AMC
Versie 3, 23 oktober 2014
zal verder concentreren op hoog complexe zorg en […]. Voor de inzet van artsen van het AMC bij Bergman
worden detacheringsovereenkomsten gesloten tussen AMC en Bergman. Het AMC heeft de standaard
detacheringsovereenkomst aangepast aan de werkafspraken bij Bergman. Deze aangepaste standaard
detacheringsovereenkomst is in twee gesprekken met alle betrokken gynaecologen besproken en op basis van
deze gesprekken aangescherpt en afgestemd op de nieuwe situatie na zorgverplaatsing. Dit is gedeeld met de
OR als onderdeel van de adviesaanvraag door de RvB. Voor toekomstige verplaatsingen wordt in het AMC een
detacheringscode opgesteld. Medewerkers uit het AMC hebben verder net als andere zorgverleners de
vrijblijvende keuze om te solliciteren op evt. vacatures bij Bergman. Zodra er akkoord is en per datum van de
transitie kan het extra personeel bij Bergman VZ Amsterdam bv. worden ingezet. Voor ondersteunend en
paramedisch personeel worden er vacatures bij Bergman open gezet waar medewerkers van het AMC op
kunnen reageren.
Communicatie artsen
Hieronder is een schematisch overzicht opgenomen dat gebruikt is in communicatie naar de artsen.
Communicatie zorgverzekeraars
Alle 5 verzekeraars zijn door Bergman Vrouwenzorg Amsterdam B.V. geïnformeerd over de voorgenomen
uitbreiding van de samenwerking tussen AMC en Bergman Clinics en de beoogde verschuiving van laag en
midden complexe zorg die zij middels hun zorgcontractering mogelijk zullen maken. De verzekeraars kijken
positief aan tegen het voornemen van het AMC om verder te focussen op hoog complexe zorg en het leveren
van laag en midden complexe benigne gynaecologische zorg door Bergman VZ Amsterdam bv. in de regio
Amsterdam.
Versie 3, 23 oktober 2014
2.3
De doelstellingen van de concentratie
De patiënt krijgt op zijn of haar zorgvraag afgestemde zorg op de juiste plek. De samenwerking bevordert voor
de tweedelijns- en de derdelijnszorg zowel de efficiëntie als de kwaliteit van de geboden zorg.
Bergman VZ Amsterdam bv geeft invulling aan haar strategie van focus en schaalvergroting, waarbij opschaling
leidt tot verbetering van kennis, verhoging van de kwaliteit en vermindering van kosten. Door uitbreiding in
Amsterdam kunnen er betere schaalvoordelen gehaald worden.
De concentratie zorgt voor efficiency in de zorg: beide patiëntpopulaties komen op de beste plek voor hun zorg.
Zorg voor tweedelijns-patiënten wordt goedkoper: bij Bergman VZ Amsterdam bv in plaats van in een relatief
duur academisch ziekenhuis. Bovendien wordt de patiënt niet alleen sneller maar ook nog eens beter geholpen.
Als gevolg van de concentratie kan het AMC capaciteit vrijmaken voor de complexe patiënten en dus betere zorg
leveren. Kerntaak van het AMC is immers om patiëntenzorg te leveren aan complexe patiënten/ patiënten met
complexe ziekten. Om die taak naar behoren uit te voeren, is het belangrijk dat het AMC capaciteit vrijmaakt
voor complexe patiënten en een samenwerkingspartner zoekt voor hun tweedelijnszorg. Patiënten krijgen de
beste zorg op de juiste plek én verdere concentratie helpt om de kwaliteit van de behandeling nog verder te
verbeteren.
We zorgen er dus samen voor dat de wachttijden voor patiënten niet oploopt (deze worden immers in de
huidige situatie in het AMC verdrongen door de complexe patiënten). Patiënten worden bij Bergman VZ
Amsterdam bv snel en goed geholpen en door de samenwerking met AMC is er waar nodig snelle toegang tot
tertiaire zorg. Er wordt volgens de academische protocollen gewerkt.
Ook na de concentratie zetten partijen hun samenwerking voort. Beide partijen brengen specifieke kennis en
kunde in bij het verlenen van 2e lijns benigne gynaecologische zorg: AMC op het medisch inhoudelijke vlak,
Bergman Clinics op het gebied van logistiek, bedrijfsvoering en service & hospitality. De samenwerking is
aantrekkelijk voor klanten (optimale kennis, deskundigheid, geen wachttijden, laagdrempelig) en voor
verzekeraars (gunstige prijs/kwaliteit). Bergman is de partij die bij uitstek in het huidige zorglandschap efficiënte
en doelmatige zorgprocessen en ondersteuning gericht op een enkel zorgpad neer kan zetten (gefocuste zorg).
AMC vult dit aan met haar academische kennis en innovatie. De samenwerking zorgt voor een bijzonder
efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie.
2.4
Redenen en alternatieven concentratie
De overdracht van de 5 genoemde zorgpaden van het AMC aan Bergman VZ Amsterdam bv. brengt meerwaarde
voor de patiënten in de regio. Nadien blijft samenwerking bestaan tussen het AMC en Bergman VZ Amsterdam
bv. De medische/academische zeggenschap ligt bij een zeer ervaren medisch manager/directeur tevens
hoogleraar en de zeggenschap over bedrijfsvoering ligt bij Bergman: een ieder doet waar hij het beste in is.
Alternatieven
Volledige overname Bergman
zonder samenwerking
Overname door anderen
Versie 3, 23 oktober 2014
Voordelen
Geen
Mogelijk zelfde voordelen te
behalen, maar lastiger te
organiseren
Nadelen
Andere of geen verbinding academie
Andere of geen borging opleiding
Andere of geen verbinding academie
Andere of geen borging opleiding
3
Gegevens over de gevolgen van de concentratie
3.1
Beschrijving van de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s)
Bergman Vrouwenzorg Amsterdam B.V.
Momenteel biedt Bergman VZ Amsterdam bv. de volgende zorgprogramma’s: blaasklachten, vaginale
verzakkingen, ontlastingsklachten, pijn bij het vrijen, afwijkend uitstrijkje, menopauze en overgang en definitieve
sterilisatie. Deze programma’s worden uitgebreid met de 5 programma's cyclusstoornissen/abnormaal
bloedverlies, laag en midden complexe gynaecologisch advies consult op verwijzing van de huisarts, laag en
midden complexe baarmoeder en eierstok problematiek, vulva poli en jonge meiden poli. Bergman streeft
ernaar om – in samenwerking met anderen – het marktaandeel in de regio Groot Amsterdam te vergroten en
een sterke propositie neer te zetten voor de zorg van goedaardige gynaecologische aandoeningen. Bergman VZ
Amsterdam bv. heeft met alle verzekeraars afspraken en alle behandelingen worden vergoed. Bergman praat
met alle zorgverzekeraars niet alleen over prijsstelling, maar ook over indicatiestellingen, outcome analyses en
de gehele kwaliteit van de dienstverlening. In Bijlage 1a en b is de prognose van de winst- en verliesrekening
opgenomen. De samenwerking bevordert na de concentratie voor de tweedelijns- en de derdelijnszorg, zowel de
efficiëntie als de kwaliteit van de geboden zorg. Zorg voor tweedelijns-patiënten wordt goedkoper: bij Bergman
VZ Amsterdam bv. in plaats van in een relatief duur academisch ziekenhuis. Door het aantrekken van volume
zullen er grote (synergie) voordelen gaan ontstaan., zowel in de directe kosten door efficiëntere processen als in
de indirecte kosten doordat deze niet mee zullen stijgen met de volumes. Op basis van het volume dat
momenteel bij AMC aan zorg wordt verleend, kan de omzet bij Bergman stijgen tot in eerste instantie […] euro
met een ambitie om nog verder te groeien. In het businessplan wordt rekening gehouden met een omzetgroei
voor de komende jaren. Het resultaat van de onderneming zal hiermee verbeteren. Bergman verzorgt de
organisatie en bedrijfsvoering en verwacht dit op efficiëntere wijze te doen dan het AMC en een korting te
kunnen geven aan de zorgverzekeraar. In de omzet is rekening gehouden met scherpe tarieven. De benoemde
schaalvoordelen zullen terugkomen in de tarieven en daarmee ook ten gunste komen van de verzekeraar en de
cliënt (premiebetaler). Zie in Bijlage 2 de business case.
Transactie- en transitiekosten
De koopsom die is overeengekomen wordt verrekend met openstaande vorderingen op de wijze zoals
vastgelegd in de (concept) koopovereenkomst. Daarvoor is geen financiering nodig. Voor de transitie zijn en
worden kosten gemaakt om voor te bereiden op de nieuwe samenwerking (EUR 35.000,- aan juridische (advies)
kosten en is er eigen personeel ingezet om de samenwerking uit te werken). Mogelijk ontstaan er nog kosten op
het gebied van dossieroverdracht en ICT. Hoewel partijen op dit moment nog geen inschatting kunnen geven
van hoe hoog deze kosten zullen zijn, zullen deze kosten – naar verwachting – gering zijn. Overige
overnamekosten zullen beperkt zijn en bestaan uit kosten voor communicatie en correspondentiekosten om de
verwijzers en patiënten zorgvuldig te informeren. Partijen dragen deze kosten voor gelijke delen. De gemaakte
kosten worden door zowel AMC als Bergman gefinancierd uit werkkapitaal. Er wordt geen financiering
aangetrokken in het kader van de transactie.
AMC
Het AMC bouwt de basiszorg benigne gynaecologie ter waarde van […] (budget) af en maakt jaarlijks afspraken
met zorgverzekeraars over de inkoop van zorg. […]. Het AMC houdt hier rekening mee. In het AMC is een
geleidelijke reorganisatie voorbereid. De personele transitiekosten zijn maximaal beheerst en voorzien van
flankerend beleid.
Overige baten
Versie 3, 23 oktober 2014

Belang van patiënt
•
Toegankelijke setting, vaste arts, veilige omgeving
•
Diagnostiek / behandeling vaker ambulant / fast track
•
Groter aanbod aan therapeutische mogelijkheden passend bij complexiteit aandoening
Komt in setting waar andere patiënten zelfde probleem hebben

Belang van verzekeraar
•
Partnership/netwerk van eerste-, tweede- en derdelijnsorganisaties
•
Kan volumeafspraak maken onder betere voorwaarden

Belang van Bergman Vrouwenzorg B.V.
•
concurrerend in de tweedelijns zorg op organisatie van de zorg, kosten en hospitality
•
V olume toename komt de kwaliteit van zorg,klinisch evaluatie onderzoek en de bedrijfsvoering ten goede

Belang van het AMC
•
derdelijns zorg concentreren in academie om internationale toppositie te verwerven
•
klinische evaluatie onderzoek blijven doen over volledige palet benigne gynaecologische zorg
•
AIOS blijven opleiden, beste stage beoordelingen, continueren
aansluiting bij research nurses met eigen spreekuur en verstand van gynaecologische zorg
Risico’s en mitigerende maatregelen
Risico
Kans
Impact
Maatregel
Personele transitiekosten
Laag
Medium
Tegenvallende omzet
door gebrek aan
draagvlak,
niet goed verlopen
reorganisatie of gebrek
aan organisatie-vermogen
Medium
Medium
Medical governance niet
goed geregeld.
Laag
Hoog
Adherentieverlies
Laag
Medium
Tegenvallend rendement,
te hoge kosten of wegens
prijsdruk dalen
opbrengsten harder dan
kostenbeheersing.
Laag
Medium
 Geleidelijke reorganisatie waarbij stafleden
vroegtijdig inspraak hebben, gezamenlijk
traject en stafleden mede-organisator
zorgprogramma’s Bergman en verdere
concentratie AMC.
 Geleidelijke reorganisatie waarbij stafleden
vroegtijdig inspraak hebben met
projectaanpak en goede procesbegeleiding ,
gezamenlijk traject en stafleden medeorganisator zorgprogramma’s Bergman en
verdere concentratie AMC, actieve
communicatie en betrekken huisartsen, etc.
 Duidelijke afspraken vastleggen in directiereglement, statuten en aandeelhoudersovereenkomst Bergman Vrouwenzorg BV
A’dam
 Met stafleden en Bergman plan voor
verplaatsing en behoud adherentie opstellen,
inclusief zorgvuldige marketing en
communicatie.
Investeren in goede communicatiemiddelen
en transitie op beheerste wijze uitvoeren.
 Duidelijke afspraken in koopovereenkomst,
statuten en aandeelhoudersovereenkomst.
AVA hanteert norm voor overhead.
Versie 3, 23 oktober 2014
3.2
De gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt
Door het verplaatsen van 5 benigne zorgprogramma’s van het AMC naar Bergman zal de patiënt de
zorgverlening niet meer ontvangen op de poli gynaecologie van het AMC maar bij Bergman op de nieuwe locatie
(beoogd is Rode Luifel gebouw, meibergdreef, Amsterdam). Wat merkt de patiënte daarvan per direct?








de patiënte kan sneller dan nu het geval is in het AMC terecht en krijgt een vaste arts toegewezen
een toegankelijke setting, Bergman zorgt voor promotie en bekendheid van de locatie en de geboden
faciliteiten.
de patiënte komt in een setting waar andere patiënten dezelfde problemen hebben (geen vermenging met
verloskunde, gynaecologische oncologie).
de protocollen van de 5 programma’s zijn samen met de specialisten van het AMC ontwikkeld. Door het
werken in themapoli’s bij Bergman kan de zorg echter veel efficienter en logistiek eenvoudiger worden
aangeboden. Er wordt gewerkt met een dedicated team van zorgverleners (verpleegkundigen en artsen) per
programma.
de patiënte ervaart kleinschaligheid met korte lijnen tussen artsen en ondersteunend personeel.
de diagnostiek en behandeling zal veel vaker ambulant worden aangeboden. De logistiek loopt snel en
soepel met een efficiënt zorgproces in tegenstelling tot in het grote AMC.
het service en hospitality principe van Bergman wordt toegepast met aandacht voor iedere klacht
op de nieuwe locatie is er voldoende capaciteit om alle patiënten van de 5 benigne gynaecologische
zorgtrajecten te zien.
De patiënt krijgt op zijn of haar zorgvraag afgestemde zorg op de juiste plek: beide patiëntpopulaties komen op
de beste plek voor hun zorg. De concentratie van tweedelijns- en derdelijnszorg bevordert zowel de efficiëntie
als de kwaliteit van de geboden zorg.
Patiënten met een laag-of middencomplexe zorgvraag worden bij Bergman Vrouwenzorg sneller en beter
geholpen. Door de samenwerking met het AMC is er waar nodig snelle toegang tot academische zorg. Er wordt
volgens de academische protocollen gewerkt. En patiënten met een complexe zorgvraag worden door de
vrijgemaakte capaciteit in het AMC capaciteit ook sneller en beter geholpen. Kerntaak van het AMC is immers
om patiëntenzorg te leveren aan complexe patiënten/ patiënten met complexe ziekten. Deze concentratie helpt
om de kwaliteit van de behandeling nog verder te verbeteren en draagt er aan bij dat de wachttijden voor
patiënten niet oploopt.
Patiënten worden bij Bergman welkom geheten in een toegankelijke setting en veilige omgeving zorg bij een
bekende arts. Bergman Vrouwenzorg Amsterdam vestigt zich in het Rode Luifel Gebouw dat gevestigd is op
hetzelfde terrein als het AMC. Qua locatie en reistijd zal er dan ook voor de patiënt weinig veranderen. Er wordt
zorgvuldig gecommuniceerd over de nieuwe locatie. Bergman draagt zorg voor uitstekende toegankelijkheid en
promotie van de nieuwe locatie. Omdat hoog complexe zorg niet mee over gaat, zal de patiënt in een setting
terecht komen waar andere patiënten veelal soortgelijke problemen hebben. Benutting van de mogelijkheden
binnen Bergman moet ertoe leiden dat de doorlooptijd van behandeltrajecten wordt verkort, meer patiënten
ambulant worden behandeld en een groter aanbod aan
therapeutische mogelijkheden.
De gynaecologen hebben in projectvorm in de periode
van april tot en met september 2014 gezamenlijk de
voorbereiding gedaan van de nieuwe situatie, de
nieuwe zorgprogramma’s bij Bergman en bij het AMC,
benodigde opleiding, communicatie aan huisartsen,
patiënten, enzovoorts. In het schema hiernaast (vgl.
Versie 3, 23 oktober 2014
ook hiervoor) zijn deze activiteiten in de tijd weer gegeven. De programma’s zijn vertaald naar zorgprotocollen
en scripts en formulieren in het ICT systeem van chipsoft.
Huisartsen worden stapsgewijs geïnformeerd en ontvangen een brief met enkele flyers die ook aan patiënten ter
beschikking gesteld kunnen worden. Bestaande patiënten worden per brief geïnformeerd en indien zij dit
wenselijk achten wordt na toestemming het dossier aan Bergman overgedragen. Het AMC zal de patiënten met
lopende trajecten uitbehandelen. Bergman zal de nieuwe patiënten ontvangen. Beide partijen zullen hun eigen
trajecten declareren. In het geval dat patiënten die in behandeling zijn bij het AMC een afspraak bij Bergman
willen maken, zal Bergman een ODV factuur naar het AMC sturen. Na de transitie, voor alle nieuwe patiënten,
verzorgt Bergman de registratie en facturatie.
3.3
De risico’s van concentratie voor de bereikbaarheid en de wijze waarop dit wordt ondervangen
Er bestaan geen extra risico’s als gevolg van deze concentratie voor de bereikbaarheid:
 Er zijn voldoende andere aanbieders aanwezig in de regio.
 De locatie waar zorg wordt verleend verandert nagenoeg niet. Met deze locatie blijft er voor patiënten uit
Amsterdam Zuidoost en regio Amsterdam een goed bereikbare optie.
 Er is momenteel geen tekort aan de aanbodzijde om te kunnen voldoen aan de vraag.
 Door doelmatige inrichting kunnen meer patiënten behandeld en de wachttijden korter worden.
Zoals hiervoor onder 3.2 opgemerkt is de verhuizing naar de nieuwbouw een verhuizing binnen het perceel van
AMC. Bergman Vrouwenzorg Amsterdam vestigt zich in het Rode Luifel Gebouw dat gevestigd is op hetzelfde
terrein als het AMC. Qua locatie en reistijd zal er dan ook voor de patiënt weinig veranderen. Er wordt zorgvuldig
gecommuniceerd over de nieuwe locatie. Bergman draagt zorg voor uitstekende toegankelijkheid en promotie
van de nieuwe locatie. Deze verhuizing heeft als gevolg daarvan geen noemenswaardige gevolgen voor
patiënten (ook niet in reistijd).
3.4
De risico’s van concentratie voor de kwaliteit en de wijze waarop dit wordt ondervangen
De risico’s als gevolg van deze concentratie voor de kwaliteit van zorg zijn zeer beperkt:
 De ervaring leert dat de samenwerking de klanttevredenheid ten goede komt: minder wachttijden, het
service & hospitality concept van Bergman waarbij behoefte en verwachtingen van klanten centraal staat zal
worden gehandhaafd en er zal optimale administratieve ondersteuning van artsen zijn zodat zij zich volledig
op de klant kunnen richten. Er wordt volgens de academische protocollen gewerkt. Er is continue
afstemming tussen de Clinic Manager, de coördinator en de specialisten. Via wekelijks operationeel overleg
tussen de Clinic Manager en de algemeen directeur van Bergman VZ Amsterdam bv en het tweewekelijkse
operationele en tactische overleg tussen de Clinic Manager, de algemeen directeur en de medisch manager
van Bergman VZ Amsterdam bv. zal de continuïteit van de primaire processen worden geborgd en
gemonitord.
 Voorafgaand aan het voornemen tot samenwerking is er een proactieve risico-inventarisatie uitgevoerd
(PRIA). Deze PRIA is uitgevoerd om mogelijke veiligheid- en kwaliteitsissues aan het licht te brengen en te
voorkomen. Via verbeterregisters zullen eventuele (bijna) incidenten, complicaties, problemen, klachten en
risico’s nauwkeurig gemonitord worden.
 De betrokken medewerkers op locatie en de specialisten uit het AMC nemen in de voorbereidende fase
uitgebreid de integrale zorgpaden door. Hierbij wordt ook de huisartsen, een afvaardiging van het call
center van Bergman en de polikliniek in het AMC (voor het geval sprake is van een tertiaire verwijzing)
betrokken. Er wordt in de voorbereiding thema overleggen georganiseerd tussen de Clinic Manager, de
medisch manager/directeur, de betrokken managers op de polikliniek van het AMC en de specialisten. Zij
Versie 3, 23 oktober 2014
bereiden zich gezamenlijk voor en stellen periodiek overleg in over de kwaliteit van zorg, onderzoek en
onderwijs. Partijen achten daarbij een zorgvuldige communicatie naar de huidige verwijzers en patiënten in
de regio van belang. Ook collega zorgorganisaties worden geïnformeerd. Er wordt reeds samengewerkt met
huisartsen in de regio. Informatiebijeenkomsten en deze samenwerking worden voortgezet en uitgebreid in
de context van genoemde 5 programma’s.
PRIA
Bergman heeft voor alle vestigingen een goed werkend kwaliteitssysteem waarvoor het ZKN (incl. VMS) en ISO
9001 certificaat is verkregen. In het kwaliteitssysteem zit een aantal elementen opgenomen die zorgen voor
risicominimalisatie, waaronder interne audits en PRIA's. Tevens worden externe audits van ziekenhuisapotheker,
deskundige infectie preventie en KIWA uitgevoerd. In het kader van de transactie is een (aanvullende) PRIA
uitgevoerd.
In die PRIA is vastgesteld of de 4M’s (Mens, Middelen, Materiaal, Methode) wijzigen, waardoor een andere
werkwijze ontstaat. In algemene zin geldt dat de te behandelen populatie qua leeftijdsopbouw en zorgzwaarte
vergelijkbaar blijft met de huidige situatie. Er hoeft bijvoorbeeld geen extra maatregelen te worden getroffen
voor een oudere populatie, waarin de kans op een delier groter is. Wel zullen er naar verwachting meer jonge
cliënten naar Bergman komen. Voor de verplaatsing van de zorg wordt een nieuwe locatie betrokken en wordt
ook een verbouwing doorgevoerd.
De uitkomsten zijn opgenomen in VERTROUWELIJK bijlage 16. Samengevat luiden deze uitkomsten dat op elk
van de 4M's beperkt wijzigingen te verwachten zijn. De potententiele risico's die daarbij worden gesignaleerd
zijn beperkt en kunnen steeds worden opgevangen met eenvoudige maatregelen. Samengevat in de 4M's:
 Mens: nieuw personeel of nieuwe ziektebeelden vergen mogelijk (extra) onderwijs.
 Methode: implementatie van nieuwe protocollen en werkwijzen vergt goede (online) beschikbaarheid
daarvan en regelmatige toetsing van kennis en vaardigheden.
 Middelen: ten aanzien van medisch dossier beschikbaarheid fysieke dossier bewaken bij plannen
afspraken en goede ICT faciliteiten voor digitale toegang. Waar aan de orde zorgen voor goede
voorlichting over en beschikbaarheid van (nieuwe) apparatuur.
 Materiaal: risico's beperkt. goede afstemming met inkoop.
Versie 3, 23 oktober 2014
4
Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg
4.1
Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer
van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie
voor de continuïteit van: ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde, crisisopvang
geestelijke gezondheidszorg en AWBZ, bezien in de sociale context.
De laag en midden complexe gynaecologische zorg valt niet onder bovenstaande categorieën (dit
betreft geen ambulancezorg, geen spoedeisende hulp, geen acute verloskunde, crisisopvang
geestelijke gezondheidszorg en geen AWBZ zorg. De volgende vragen zijn derhalve niet van
toepassing.
Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de
verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg. N.v.t.
Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidzorg ten minste de verandering van
afspraken over crisisopvang in de regio(‘s) waarin u actief bent.
N.v.t.
Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische
ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de
godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving.
N.v.t.
Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen
en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen.
N.v.t. Zorgverzekeraar
inkoopprocedure.
Versie 3, 23 oktober 2014
heeft
beschikbaarheid
van
deze
zorgvorm
gegarandeerd
via
de
5
Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders
5.1
Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer
en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad.
Bergman Clinics heeft geen cliëntenraad. Bergman Clinics heeft diverse acties uitgezet richting cliënten met als
doel een cliëntenraad te formeren. Dit heeft tot op heden niet tot resultaat geleid, waarschijnlijk vanwege de
kortdurende zorgtrajecten die Bergman Clinics aanbiedt. Via cliëntentevredenheidsonderzoek verzamelt
Bergman Clinics wel de mening en suggesties van cliënten over onze zorg. Bij Bergman VZ Amsterdam bv. zijn
minder dan 50 werknemers in dienst en is geen eigen ondernemingsraad. De OR van Bergman Clinics bv is in
kennis gesteld van de zorgverplaatsing en de uitbreiding met 1,5 FTE medisch specialist en 2 FTE ondersteuning.
Het AMC heeft haar centrale cliëntenraad academische ziekenhuizen en de ondernemingsraad (OR)
geïnformeerd over de voorgenomen afbouw van laag en midden complexe gynaecologische zorg en de
gewenste concentratie van hoog complexe gynaecologische zorg. Het AMC zal verder concentreren op hoog
complexe zorg en kiest voor een geleidelijke reorganisatie waarbij de specialisten aan AMC zijde een in eerste
instantie in omvang iets geringere en complexere patiëntenpopulatie gaan zien en een deel van hun tijd bij
Bergman zorg verlenen/superviseren. Voor deze inzet van artsen van het AMC bij Bergman worden
detacheringsovereenkomsten gesloten tussen AMC en Bergman. Medewerkers uit het AMC hebben verder net
als andere zorgverleners de vrijblijvende keuze om te solliciteren op evt. vacatures bij Bergman. Zodra er
akkoord is en per datum van de transitie kan het extra personeel bij Bergman VZ Amsterdam bv worden ingezet.
[…]
5.2
(a)
Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:
Het verloop van de raadpleging van cliënten:
Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen?
De Raad van Bestuur van het AMC heeft in mei 2014 de voorgenomen zorgverplaatsing gemeld in de
Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ). Daarbij zijn geen inhoudelijke bezwaren of aanbevelingen
besproken. Het AMC heeft per 1 november een nieuwe eigen AMC Cliëntenraad, met een nieuwe voorzitter en
met een volledige nieuwe bezetting van patiënten vertegenwoordigers. In overleg met de bestaande CRAZ is
besloten om de nieuwe AMC Cliëntenraad actief te betrekken bij de verplaatsing van zorg. Contactpersonen :
[…]
Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?
Via overleg RvB.
Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het
concentratievoornemen?
In het overleg met de RvB is geen blijk gegeven dat er onvoldoende tijd is gegeven.
Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van
mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter
beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven?
Versie 3, 23 oktober 2014
Patiënten hebben gelegenheid en in het overleg geen blijk gegeven dat er behoefte was om expertise te
raadplegen.
(b)
Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd
zijn over:
Voor de volgende onderwerpen kan in algemene zin geantwoord worden dat er in het overleg met de RvB is
geen blijk is gegeven dat er onvoldoende informatie is verstrekt.
de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg
de inhoud van de concentratieplannen
de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken
de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen
manier waarop oordelen/aanbevelingen kenbaar kunnen worden gemaakt
(c)
Het oordeel van cliënten:
De strategie om als academisch ziekenhuis te focussen op complexe (tertiaire zorg) is bij de cliëntenraad
welbekend. Het AMC acht daarbij van belang om de wijze waarop deze strategie tot uiting komt in dergelijke
samenwerkingsverbanden wordt zorgvuldig te communiceren. Hierbij acht het AMC wel van om goede tertiaire
gynaecologische zorg te blijven bieden. Deze samenwerkingsvorm biedt daartoe de mogelijkheid.
5.3
(i)
Hoe luidt het oordeel en aanbevelingen over het voornemen tot concentratie?
De cliëntenraad heeft geen bezwaar geuit tegen uitbreiding van deze tot op heden goed werkende
en reeds bestaande samenwerkingsvorm op het gebied van Vrouwenzorg in Amsterdam.
(ii)
Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd
meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn
overgenomen, geef aan waarom niet.
Er is opgemerkt dat de reisafstand voor de patiënt minimaal wijzigt en aandacht gevraagd voor
zorgvuldige communicatie naar patiënten inclusief een duidelijke klachtenregeling. Dit advies
wordt ter harte genomen. De RvB zal verder de nieuwe AMC cliëntenraad i.o. om advies vragen en
betrekken bij de evaluatie van o.a. de patiënt communicatie. Deze evaluatie zal minimaal
plaatsvinden een maand na aanvang en na afronding van de zorgverplaatsing.
De directeur patiëntenzorg in het AMC heeft de concrete aanbeveling gegeven om de verwijzers
zorgvuldig te blijven informeren en te betrekken. Hier is opvolging aan gegeven en dit wordt door
de verwijzers (huisartsen) gewaardeerd.
Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer
en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad.
Naam Bergman
Adres
Telefoonnummer
E-mail
Functie
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Naam AMC
Adres
Telefoonnummer
[…]
[…]
[…]
Versie 3, 23 oktober 2014
E-mail
Functie
5.4
[…]
[…]
Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:
(a)
Het verloop van de raadpleging van het personeel:
(i)
Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen van concentratie?
(ii)
Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?
Bergman:
Bergman heeft haar ondernemingsraad geïnformeerd over de zorgverplaatsing en de daarmee gepaard gaande
uitbreiding van FTE en daarbij de ondernemingsraad om haar advies gevraagd (zie Bijlage 3). Tijdens de
vergadering van 6 augustus stond de zorgverplaatsing geagendeerd tijdens het overleg met het dagelijks bestuur
van Bergman en de ondernemingsraad. Op 20 augustus heeft de OR middels een brief een positief advies
uitgebracht (zie Bijlage 5).
AMC:
AMC heeft haar ondernemingsraad geïnformeerd over de zorgverplaatsing. De adviesaanvraag aan de OR is
bijgevoegd als Bijlage 4. In maart 2014 zijn de betrokken medewerkers door het divisiebestuur gezamenlijk
geïnformeerd over de verdere concentratie van zorg aan AMC zijde en de beoogde stappen in de tijd. Op gelijke
wijze is de decentrale OR commissie geïnformeerd. Navolgend zijn met alle personeelsleden individuele
gesprekken gevoerd.
De direct leidinggevende houdt de betrokken medisch specialisten wekelijks op de hoogte over de
processtappen.
Versie 3, 23 oktober 2014
(iii)
Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op
het concentratievoornemen?
Bergman:
De ondernemingsraad Bergman heeft 20 augustus middels een brief positief gereageerd. Het advies wordt
meegezonden als Bijlage 5.
AMC:
De ondernemingsraad AMC heeft in augustus positief geadviseerd. Het advies is bijgevoegd als Bijlage 6.
|
De Raad van Bestuur heeft de aanbeveling van de OR overgenomen om ten behoeve van toekomstige situaties
een detacheringscode op te stellen. […]..
Het AMC hanteert een reorganisatiecode waarin o.a. de reactietermijn vanaf het moment dat er een
reorganisatieplan is opgesteld totdat dit aan de RvB wordt voorgelegd ter besluitvorming is opgenomen. Deze
termijnen zijn gehanteerd.
De Raad van Bestuur heeft een brief van de gynaecologen ontvangen en waardeert de reactie en betrokkenheid
van de gynaecologen. […] heeft als voorzitter van de RvB bovenstaande punten schriftelijk bevestigd (zie bijlage
18). Sinds juni 2014 is de gynaecologische staf actief betrokken bij de uitwerking hoe de nieuwe situatie eruit
gaat zien en op onderdelen zijn daar ook huisartsen en andere zorgverleners uit de regio bij betrokken. Op deze
wijze wordt gezamenlijk een goede invulling gegeven aan de nieuwe situatie. In het wekelijkse stafoverleg
worden de ontwikkelingen ook met regelmaat met elkaar besproken.
(iv)
Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het
personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van)
expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven?
Bergman:
Bergman heeft de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld om een deskundige te raadplegen, maar hiervan
is geen gebruik gemaakt.
AMC:
AMC heeft de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld om een deskundige te raadplegen, maar hiervan is
geen gebruik gemaakt. De gynaecologen mogen zelf ook gebruik maken van juridische deskundigen in het AMC
en worden begeleid door een HR adviseur die o.a. de reorganisatiecode in het AMC heeft verstrekt en toelicht.
Versie 3, 23 oktober 2014
(b)
Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende
geïnformeerd is over onderstaande onderwerpen:
(i)
de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg
(ii)
de inhoud van de concentratieplannen
(iii) de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken
(iv)
de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen
(v)
de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.
Bergman:
Het personeel bij Bergman (de ondernemingsraad) is van oordeel dat ze tijdig en op begrijpelijke wijze
voldoende is geïnformeerd.
AMC:
Het personeel bij AMC (de ondernemingsraad) is tijdig en op begrijpelijke wijze voldoende geïnformeerd over de
verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg.
(c)
(i)
Het oordeel van het personeel:
Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie?
Bergman: De OR van Bergman heeft positief geadviseerd over de uitbreiding ( Bijlage 5).
AMC: De ondernemingsraad AMC heeft in augustus positief geadviseerd. Het advies is bijgevoegd als Bijlage 6.
De directeur HR van het AMC heeft positief advies gegeven op het reorganisatieplan en begin juni de vakbonden
heeft geïnformeerd.
(ii)
Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen
in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen,
geef aan waarom niet.
Bergman: Het oordeel van de ondernemingsraad is meegewogen in de besluitvorming.
AMC: Het oordeel van de ondernemingsraad is meegewogen in de besluitvorming. De ondernemingsraad vraagt
bij het positieve advies om een detacheringscode op te stellen voordat een volgende reorganisatie actueel
wordt. Dat proces loopt inmiddels (zie ook antwoord vraag 2.2 hiervoor), waarmee is voldaan aan deze
aanbeveling/dit verzoek.
5.5
Beschrijf welke andere stakeholders – zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en
lokale overheden – bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken
zorgaanbieder(s).
Partijen hebben de zorgverzekeraars geïnformeerd over de beoogde samenwerking.
5.6
Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele
postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders.
Naam
Adres
Versie 3, 23 oktober 2014
[…]
[…]
elektronische
Telefoonnummer
e-mail
contactpersoon
functie
5.7
(a)
[…]
[…]
[…]
[…]
Zorgverzekeraars:
Het verloop van de raadpleging van de stakeholder:
(i)
Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij voornemen tot concentratie?
Verzekeraars zijn in mondelinge contractbesprekingen allen op de hoogte gebracht. Partijen
hebben een brief gestuurd over het voornemen tot samenwerking.
(ii)
Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?
De zorgverzekeraars hebben mondeling hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken.
(iii)
Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te
reageren op het concentratievoornemen?
De zorgverzekeraars zijn van mening dat hen voldoende tijd is geboden om te reageren (zie ook
hierna onder 5.7).
(b)
Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende
geïnformeerd zijn over:
De zorgverzekeraars zijn van mening dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze voldoende zijn geïnformeerd
over de volgende onderwerpen:
(i)
(ii)
(iii)
de inhoud van de concentratieplannen
de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken
de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen
de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.
Versie 3, 23 oktober 2014
(c)
Het oordeel van stakeholders:
(i)
Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders?
De zorgverzekeraars zijn positief over de voorgenomen transactie.
(ii)
Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd
meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige
stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet.
Achmea is als belangrijkste stakeholder de partij die de afbouw van basiszorg met het AMC heeft
besproken en is intensief meegenomen in het proces tot uitbreiding van de samenwerking voor
genoemde basiszorg. […].
Alle zorgverzekeraars zijn begin 2014 al geïnformeerd over de transactie. Met bijgevoegd
modelbrief is aan alle 5 verzekerkoepels de zorgverplaatsing aangekondigd (bijlage 13[…]
5.8
(d)
(e)
Verwijzers (huisartsen):
Het verloop van de raadpleging van de stakeholder:
(i)
Op welke wijze zijn stakeholders betrokken bij voornemen tot concentratie?
Huisartsen in de regio zijn over het algemeen op de hoogte (via overleg en bijeenkomsten).
(ii)
Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?
Huisartsen hebben mondeling hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken. Door
specialisten zijn er bezoeken gebracht aan huisartsen en zijn er telefonische contacten gelegd om
de huisartsen te informeren en te betrekken.
(iii)
Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te
reageren op het concentratievoornemen?
De huisartsen zijn over het algemeen van mening dat hen voldoende tijd is geboden om te
reageren.
Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende
geïnformeerd zijn over:
De geconsulteerde huisartsen uit Zuid Oost zijn over het algemeen van mening dat zij tijdig en op
begrijpelijke wijze voldoende zijn geïnformeerd over de volgende onderwerpen:
(i)
de inhoud van de concentratieplannen
(ii)
de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken
(iii) de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen
(iv)
de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.
Met meerdere huisartsen is de afgelopen twee maanden persoonlijk contact gezocht, er wordt positief
gereageerd dat de verplaatsing tijdig wordt aangekondigd en er worden aanbevelingen gedaan over nadere
communicatie als de zorg echt overgaat gedaan die ter harte worden genomen.
(f)
Het oordeel van stakeholders:
Versie 3, 23 oktober 2014
(i)
Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders?
De huisartsen zijn over het algemeen positief over de voorgenomen transactie. Zij hebben
aanbevelingen mee gegeven over de actuele behoeften op het gebied van tweedelijns
gynaecologische zorg, informatievoorziening over de transitie en de wijze waarop de
terugkoppeling na behandeling idealiter plaatsvindt.
(ii)
Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd
meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige
stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet.
De specialisten uit AMC en Bergman VZ Amsterdam bv. blijven de huisartsen gedurende de
transitie bezoeken, informeren en consulteren. Aanbevelingen worden ter harte genomen en
een afvaardiging van huisartsen wordt nader betrokken bij de communicatie, verwijsprotocollen
en zorgevaluatie.
6
Mee te zenden documenten
6.1
Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot
stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten
grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en
zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn.
6.2

Winst- en verliesrekening & ramingen 2014-2018 (zie Bijlage 1a & 1b [vertrouwelijk];

Gezamenlijke business case september 2013: (zie Bijlage 2 [vertrouwelijk]).




Koopovereenkomst : (zie Bijlage 7 [vertrouwelijk]).
Huidige statuten Bergman VZ Amsterdam: (zie Bijlage 8 [vertrouwelijk]).
Concept statutenwijziging Bergman VZ Amsterdam: (zie Bijlage 8 [vertrouwelijk]).
De aandeelhoudersovereenkomst met addendum nieuwe verhouding governance en
zeggenschap (zie Bijlage 9 [vertrouwelijk]).

De akte van verkoop van en levering van aandelen door het AMC, Lothino B.V., en VUmc aan
Bergman Clinics B.V. (zie Bijlage 10 [vertrouwelijk]).

De akte van uitgifte van een preferent aandeel aan AMC (zie Bijlage 11 [vertrouwelijk]).

Concept bestuurs reglement Bergman VZ Amsterdam B.V. (zie Bijlage 12 [vertrouwelijk]).

Brieven aan zorgverzekeraars (zie Bijlage 13 [vertrouwelijk]).
Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen
contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de
betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten.

Niet van toepassing
Versie 3, 23 oktober 2014
6.3
Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten,
personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd.
Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld.

Adviesaanvraag ondernemingsraad Bergman d.d. 25 juli 2014 (Bijlage 3) [vertrouwelijk];

Adviesaanvraag ondernemingsraad AMC d.d. 6 juni 2014 (Bijlage 4) [vertrouwelijk];

Brief ondernemingsraad Bergman inzake positief advies als (Bijlage 5) [vertrouwelijk];

Brief ondernemingsraad AMC inzake positief advies als(Bijlage 6) [vertrouwelijk];]
Plaats en datum: Amsterdam, 26 september 2014
Handtekening(en):
Namens AMC:
_________________________________________________
M.A. Wetzels
Namens Bergman:
C.A.M. Girardin – van der Klaauw
Versie 3, 23 oktober 2014