Raadsinformatiebrief inzake nummering objecten

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
&
RAADSINFORMATIEBRIEF
Van:
T. Chaudron
Tel nr:
8339
Datum:
6 november 2014
Team:
Ruimtelijke Plannen
Nummer: 14A.00853
Tekenstukken:
Ja
Bijlagen:
Afschrift aan:
weth. Schreurs, E. v.d. Elshout, C. van Dam
1
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Onderwerp: Raadsinformatiebrief inzake nummering objecten n.a.v.
vraag uit commissie Ruimte
Advies:
De gemeenteraad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.
Begrotingsconsequenties
B . e n W. d . d . :
Portefeuillehouder:
wethouder Schreurs
E xtr a ov e rw eg ing en / k antt e ke nin gen v oo r Co ll eg e
Nee
n.v.t.
E xtr a ov e rw eg ing en / a lte rn at iev en / a rgu ment en
n. v. t.
Kan tte k eni ng en: St an dpunt co ns ul ent en
n.v.t.
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g
n.v.t.
Bij l ag en
Raadsinformatiebrief geregisteerd onder corsanummer: 14R.00490
RAADSINFORMATIEBRIEF
14R.00490
Van
:
college van burgemeester en wethouders
Datum
:
11 november 2014
Portefeuillehouder(s) :
Portefeuille(s)
wethouder Schreurs
: Vergunningverlening (naamgeving en huisnummering)
Contactpersoon
: T. Chaudron
Tel.nr.
: 8339
E-mailadres
: [email protected]
Onderwerp:
Afdoening toezegging commissie Ruimte 12 juni 2014
Kennisnemen van:
Deze raadsinformatiebrief
Inleiding:
In de vergadering van de commissie Ruimte van 12 juni 2014 heeft het raadslid, de heer Arendshorst,
tijdens de rondvraag vragen gesteld over de huisnummering in onze gemeente. Dit mede naar aanleiding
van de ingekomen brief van een postbezorger te Leeuwarden. De heer Arendshorst hield een pleidooi voor
een duidelijke nummering van de panden in de gemeente omdat anders de postbezorging en
hulpverleningsdiensten problemen ondervinden. Ook gaf de heer Arendshorst aan uit eigen onderzoek in
de Voorstraat te hebben waargenomen dat winkelpanden nauwelijks genummerd zijn. Zijn vraag heeft daar
betrekking op; namelijk: “Kan het college ervoor zorgen dat alle panden weer genummerd worden?”
Tijdens de vergadering heeft wethouder Schreurs namens ons college reeds geantwoord dat het in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van de rechthebbende van het pand is dat dit pand voorzien is van een
nummer. Hij heeft toegezegd na te gaan wat de mogelijkheden c.q. verplichtingen van ons college zijn op
basis van de regels ten opzichte van eigenaren die niet voldoen aan de plicht om hun pand van een
nummer te voorzien. Via deze raadsinformatiebrief wordt die toezegging ingelost.
Kernboodschap:
De nummering en naamgeving van panden en objecten is geregeld in de Wet Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG). Aanvullend is op gemeentelijk niveau de “Verordening naamgeving en nummering
(adressen)” door uw gemeenteraad vastgesteld op 28 oktober 2010.
In de verordening is in artikel 6 (Verplichting tot aanbrengen van nummerborden) geregeld dat de
rechthebbende van een object ervoor zorgt dat de nummers worden aangebracht op een wijze als in artikel
7 is bepaald.
Bij nieuwbouw van objecten wordt in de omgevingsvergunning voor het bouwproject over het algemeen
gelijktijdig een besluit tot nummering gevoegd, waarin ook is aangegeven dat de rechthebbende moet
zorgdragen voor het aanbrengen van de nummerborden.
Bij bestaande verblijfsobjecten blijft het de verantwoordelijkheid van de rechthebbende en kan de gemeente
op basis van de strafbepaling in artikel 8 van de verordening optreden. Met het toezicht op de naleving van
de verordening zijn de gemeentelijke toezichthouders belast. U zult begrijpen dat de handhaving hiervan
niet hoog op de prioriteitenladder staat en niet voorkomt in ons handhavingsbeleidsplan.
Wij ontvangen overigens in de praktijk geen klachten over het ontbreken van de nummering. Ook van de
zijde van de hulpdiensten is er geen sprake van een probleem omdat de hulpdiensten zich met behulp van
GPS baseren op de digitale gegevens die vanuit de BAG wetgeving beschikbaar zijn en dus niet afhankelijk
zijn van de aanwezigheid van nummerborden.
In reactie op de vraag van raadslid Arendshorst kunnen wij dus antwoorden dat de regels helder zijn, dat de
verantwoordelijkheid bij de rechthebbende ligt en dat naleving afgedwongen kan worden.
Niettemin zien wij in de vraag wel een aanleiding om voor een goede nummering van winkelpanden een
beroep te doen op de winkeliers zelf. Wij stellen dan ook voor om de noodzaak tot het aanbrengen van
duidelijke nummerborden bij winkelpanden onder de aandacht te brengen van de ondernemers via de
gebruikelijke kanalen (Stadshart Woerden en andere BIZZ- of ondernemersverenigingen).
Vervolg:
Brief aan ondernemersverenigingen zenden waarin aandacht gevraagd wordt voor een goede nummering
van winkel- en bedrijfspanden.
Bijlagen:
De secretaris
De burgemeester
dr. G.W. Goedmakers CMC
V.J.H. Molkenboer