Aanmeldingsformulier - Korfbalvereniging Helios

KORFBALVERENIGING Helios te CASTRICUM
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
AA N M E L D I N G S F O R M U L I E R
LID MAAT SC HAP
Ondergetekende (voornamen en achternaam voluit):
Roepnaam:
Geb. datum:
Tel.nr:
Adres:
Postcode:
te:
Man
Emailadres:
Geeft zich op als:
Vrouw
Ledensoorten
Spelend
Niet spelend
Kombifit
Donateur met clubblad
Donateur zonder clubblad
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden (statuten en huishoudelijk reglement kunnen opgevraagd
worden bij de secretaris):
Voor nieuwe leden tot 18 jaar naam ouder/voogd:
Indien van toepassing:
Hij/zij was lid van korfbalvereniging
te
in het seizoen
Contributiebetaling bij vooruitbetaling
Castricum,
Handtekening
(Voor nieuwe leden tot 18 jaar handtekening ouder/voogd)
Spelende leden dienen tevens 1 recente PASFOTO met het formulier in te leveren!
Formulier inleveren bij: Els Hopman Lindenlaan 91 1901 SJ Castricum - Tel. 0251-656769
1
Lidmaatschap:
Bij bedanken voor het lidmaatschap in een lopend seizoen, dient voor het volledige
verenigingsjaar aan de financiële verplichtingen te worden voldaan. Het verenigingsjaar
loopt van 1 juli t/m 30 juni d.a.v. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren, tenminste 1
maand voor het einde van het verenigingsjaar (uiterlijk 31 mei)aan het adres van het
secretariaat:
Lindenlaan 91 1901 SJ Castricum
Formulier inleveren bij: Els Hopman Lindenlaan 91 1901 SJ Castricum - Tel. 0251-656769
2