Portal Stralingsbescherming

Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
Daarom bouwt de VGT de VGT Portal Stralingsbescherming
In dit document legt de VGT uit waarom de VGT een VGT Portal Stralingsbescherming voor röntgen
opstart en wat dit portal precies inhoudt.
Zoals u weet is op 1 januari 2014 het nieuwe Besluit Stralingsbescherming (hierna BS) ingevoerd. Hier is
de Ministeriële Regeling (MR) inzake de Regeling Stralingsbescherming Werknemers 2014 direct aan
gekoppeld. Meer over deze MR kunt hier u lezen.
Van tijdrovende klus naar tijdbesparende oplossing
Een nieuw besluit dat vraagt om een strengere en beter gecoördineerde naleving. Tot nu toe bent u
gewend elk jaar vanuit de VGT een controle- c.q. verlengingsbrief te ontvangen over de meest recente
gegevens in uw KEW-dossier. Elk jaar weer leidt dit tot zeer veel door te voeren wijzigingen. Een
tijdrovende klus die er helaas voor zorgt dat het bestaande dossier alweer snel op de werkelijke situatie
achterloopt.
Ook geeft de huidige methode helaas nog veel ruimte voor ‘bestandsvervuiling’. Soms met vervelende
gevolgen. Zo heeft de Inspectie een aantal praktijken gesloten omdat het KEW-dossier en de realiteit op
belangrijke punten van elkaar verschilden.
Met dit nieuwe, interactieve systeem behoren deze nadelen voor eens en voor altijd tot het verleden.
Daarnaast neemt het VGT Portal Stralingsbescherming u en uw medewerkers aanzienlijk veel werk uit
handen. En dat scheelt u veel kostbare tijd.
Handige handvatten voor veelomvattend takenpakket
Het doorvoeren van de handelingen die nodig zijn om het nieuwe BS volgens de KNMT Richtlijn
Tandheelkundige Radiologie uit te voeren, is een complexe en tijdrovende handeling die veel expertise
behoeft. Over de exacte details informeert de VGT u in latere fase d.m.v. een Handleiding VGT Portal
Stralingsbescherming, maar in elk geval moeten de volgende acties worden ondernomen:
 Aangeven wie binnen uw praktijk de eindverantwoordelijke is. Dit is de praktijkhouder/
ondernemer die namens de onderneming tekenbevoegd is en tevens eindverantwoordelijk is voor
de stralingsbescherming in de praktijk, waaronder het KEW-dossier;
 Aangeven welke persoon binnen uw praktijk toezichthoudend stralingsdeskundige is;
 Opstellen van een volledige Risicoanalyse Röntgenstraling;
 Toetsen van deze risicoanalyse door een Algemeen Coördinerend Deskundige (ACD) , niveau 2 of
3. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat u een overeenkomst aangaat met een dergelijke
deskundige;
 Jaarlijks dient u van alle toestellen in uw praktijk te kunnen aantonen dat er een
kwaliteitscontrole op de apparatuur (het zogenaamde QC-protocol) is uitgevoerd.
Een veelomvattend takenpakket dus, waarvoor het portal van de VGT handige handvatten biedt.
Van beperkt naar volledig dossier
Het huidige KEW-systeem van de VGT bevat slechts een beperkt aantal gegevens. Welke gegevens van uw
praktijk in het KEW-dossier ontbreken, is onduidelijk. Immers, documenten als praktijk- en
kadastertekeningen, diploma’s en certificaten, bevestigingen van de RVO (voorheen AgentschapNL),
onderhoudsgegevens en persoonlijke instructies dienen door u of anderen aan het dossier te worden
toegevoegd.
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 - 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | [email protected] | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
Daarnaast moet voortaan ook de Risicoanalyse en de beoordeling hiervan door een ACD in uw dossier
worden opgenomen.
Eén portal, veel efficiënte voordelen
Het VGT Portal Stralingsbescherming moet u eigenlijk zien als een digitale versie van een compleet KEWdossier. In dit digitale dossier staan straks dus al uw documenten overzichtelijk bij elkaar. Maar het portal
biedt meer. Dankzij de digitale vorm kan de VGT ook voor u bewaken dat uw gegevens recent zijn en
regelmatig worden gecontroleerd.
Het portal maakt uw papieren KEW-dossier straks overbodig. Komt de Inspecteur van IGZ of SZW bij u op
bezoek? Met slechts een paar simpele handelingen overlegt u snel en efficiënt alle gegevens met
betrekking tot de röntgenmaterie.
Uw gele map wordt overbodig
Het Ministerie van SZW staat het bezit en onderhoud van een digitaal, compleet en recent KEW-dossier
toe. Hieraan is wel de verplichting verbonden dat gegevens geprint kunnen worden, voor het geval u een
papieren versie wilt hebben. In het Portal kunt per tabblad een schermafdruk maken en deze printen en
alle geüploade documenten kunnen door u uitgeprint worden . Maar in feite is de gele VGT/RTD-map
straks, als het portal compleet en actueel is, overbodig. U kunt de map dan gerust weggooien. Al is het
alleen maar om te voorkomen dat de gegevens in deze map straks niet meer gelijk zijn aan de actualiteit
in het portal. Met alle mogelijke verwarring van dien. Want ook hier is voorkomen beter dan genezen.
Partners in het nieuwe portal
Meerdere partijen bundelen hun krachten om de gegevens in het portal in te voeren. In de eerste plaats
zorgt de VGT voor onderhoud, back-up en beveiliging van het portal. Daarnaast draagt VGT zorg voor de
radiologische gegevens van bestaande en nieuwe röntgentoestellen, de doorberekening naar werkpleken erfgrenswaarden, de bewaking van de dosislimieten, de schriftelijke risicoanalyse en de controle
hiervan door een ACD. Ook algemene richtlijnen zoals de Richtlijn voor Waarschuwingssignalering,
statistische informatie en overzichten worden door de VGT nauwgezet bijgehouden.
De dentalonderneming speelt ook een rol:
De opsteller voert de gegevens voor de risicoanalyse van een nieuwe praktijk in. Hieronder vallen ook
verhuisde of verbouwde praktijken. Ook past de opsteller de gegevens aan als een toestel is verwijderd of
juist nieuw is geplaatst. Denk hierbij aan informatie als locatie van de toestellen, positie van de
werkplekken en erfgrenzen en de afstanden hiertussen, de transmissiewaarden van materialen van
wanden en muren en eventuele beschermende maatregelen;
Als praktijkhouder/ondernemer bent u uiteraard ook een belangrijke partij. U dient zelf, of de namens u
opererende toezichthoudend stralingsdeskundige, ook informatie aan het dossier toe te voegen.
Deze informatie bestaat onder meer uit praktijk- en kadastertekening, personele gegevens, diploma’s en
certificaten, uittreksel KVK en gegevens van het BIG-register. Zodra het abonnement door u is afgesloten
en in gaat, ontvangt u de “Handleiding VGT Portal Stralingsbescherming” waarin staat beschreven welke
documenten moet uploaden om over een compleet digitaal KEW dossier te beschikken.
Tenslotte zorgt de ACD voor de controle van de Risicoanalyse Röntgenstraling en voor een schriftelijke
bevestiging. Waarna de VGT uw digitale KEW dossier weer zal certificeren.
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 - 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | [email protected] | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche
Slim samenwerken aan een slim systeem
Door slim en efficiënt samen te werken zorgen deze betrokken partijen er samen voor dat alle gegevens
goed en compleet in het portal worden geplaatst en dat de actualiteit ervan wordt gewaarborgd. Zodat u
met slechts een druk op de knop alle actuele gegevens IGZ- én I-SZW-proof binnen handbereik hebt. Een
geruststellende gedachte!
Uitgebreid abonnement
Om ervoor te zorgen dat uw gegevens actueel en compleet zijn en blijven, adviseren wij u een
abonnement af te sluiten.
Meer over de inhoud, dekking, looptijd en kosten van het abonnement vindt u hier.
Meer weten?
Wij hopen u met bovenstaande voldoende informatie te hebben gegeven over het VGT portal
Stralingsbescherming.
Hebt u echter nog vragen, neem dan contact met ons op via email [email protected]
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
hoogachtend,
Nancy Mercks
VGT Portal Stralingsbescherming
Zaandam, 20 januari 2015
secretariaat: Zuiddijk 384-B | 1505 HE Zaandam | T +31(0)75 - 65 39 290 | F +31(0)75-65 39 295 | [email protected] | www.vgt.nl | IBAN: NL02 ABNA 0499 813 685 | KvK: 40410718
Lid van: Association of Dental Dealers in Europe | Normcommissie Tandheelkunde NEN | Verbond voor de Nederlandse Groothandel