Mededelingen In memoriam Jo van Luit

Mededelingen
!"#$%$&'()$#*&#+)"#,-(.#
/0#12#$))'.#345#&+%'4%%6#*&#+)"#,-(.#("#7(3"#8&&"04)).9#,%(69:;%"6)$5#*&<#*&00%'.#
+&&'#7(3"#+%4%#+'(%"6%"#%"#=%>%"6%"<#8&&"6%#9("69#%%"#0))'#3))'#("#;%.#8%9.%"#+)"#
;%.#4)"65#?%"#%">%4%#>%%'#>8)$#;(3#"&@#("#A%+%".%'5#*&#;))46%#6%#'%90%:.)=%4%#
4%%B.(36#+)"#CD#3))'5#E(3#8)9#6))'$%%#&"9#&-69.%#4(6<#7&8%4#("#4%%B.(36#)49#("#
4(6$)).9:;)093)'%"5
jarig lidmaatschap werd hij tot Erelid benoemd.
Vorig jaar december op onze club-verjaardag
zou hij gehuldigd worden voor zijn 80-jarig
lidmaatschap. Zijn gezondheid liet het niet toe
om naar Deventer te komen. De huldiging voor
80 jaar lid heeft helaas niet meer kunnen
plaatsvinden.
Jo van Luit heeft veel betekend voor Go-Ahead,
we zijn hem veel dank verschuldigd.
F)'>%%'.%''%("#+%'"(%-86#
Jo van Luit bij zijn dankwoord in 2008, toen 75
jaar lid en benoemd tot erelid
Jo van Luit was meer dan 80 jaar lid. Nadat hij
op zijn 12e lid werd, speelde hij een aantal jaren
bij de jeugdteams. Bij de senioren was hij een
verdienstelijk voetballer en speelde hij ‘achter’
het 1e topteam in Go-Ahead 2 en 3. In 1948
stopte hij met voetballen. Hij kreeg het te druk
met zijn zakelijke carrière. Hij werkte bij een
oom die een woninginrichting had in de
Langerij, de firma Katgerman. Later nam hij
die zaak over en veranderde de naam in Van
Luit woninginrichting. Toch bleef hij betrokken
bij Go-Ahead. Hij zette zich in voor de kantine
aan de Zutphenseweg en later bij de inrichting
van ons huidige clubhuis.
Toen hij meer vrije tijd kreeg, nam hij diverse
functies aan. Zo was hij jarenlang voorzitter
van de VCS en bestuurslid in de periode 19851992. Daarna maakte hij jaren deel uit van
feestcommissies en de activiteitencommissie en
zorgde ook nog voor de ontvangst in de
bestuurskamer bij wedstrijden en was jarenlang
leider van ons zaalvoetbalteam. In 1977 werd
Joppert benoemd tot Lid van Verdienste en
toen hij in 2008 werd gehuldigd voor zijn 75-
Sinds begin februari is men bezig met het aanpassen van de parkeerplaats en de toegang tot
ons complex. Ook werd de ‘tunnelontsluiting’
richting Rivierenwijk aangepast met een fietspad. Het hele parkeerterrein ging op de schop.
Het fietspad loopt nu langs het oude trainingsveld en ons complex vanaf de nieuwe spoortunnel. Het fietspad maakt een bocht voor de
oud-papier container langs en loopt vervolgens
langs het Gazelle-veld naar het fietspad aan de
Nico Bolkesteinlaan waar het aansluit. Het is
even wennen maar de tunnel en verbeterde toegang bieden ook wel weer mogelijkheden. Zo is
ons complex voor fietsers vanuit de Rivierenwijk maar ook Colmschate beter ontsloten. Het
ziet er nu zeer fraai uit, nu alleen nog even
wennen aan de nieuwe situatie.
maart – april 2014
15