Samenloop - MIA Nederland

Samenloop van verzekeringen
Jitteke Blussé van Oud-Alblas
10 november 2014
Te behandelen onderwerpen:
• Definitie en afbakening samenloop
• Schaderegelingen Verbond van Verzekeraars
• Onderling verhaal verzekeraars
• Maatstaf onderling verhaal
• Harde en zachte na-u-clausules en de interactie tussen deze
varianten
• Relevante jurisprudentie
• Praktijklessen en slotopmerkingen
2
Samenloop:
• Samenloop = meervoudige of dubbele verzekering
Als meerdere schadeverzekeringen voor dezelfde verzekerde
een in hetzelfde belang gelegen schade dekken.
• Vb. kostbare vaas die zowel verzekerd is onder een
inboedelverzekering als onder een kostbaarhedenverzekering.
• Afbakening: Oneigenlijke samenloop = meerdere verzekeraars,
maar verschillende belangen.
-
Schaderegeling schuldloze derde
• Vb. kostbare vaas wordt omgestoten door een gast van de
heer des huizes. De eigenaar van de vaas heeft aanspraak op
zijn kostbaarhedenverzekering, terwijl hij ook zijn gast kan
aanspreken uit onrechtmatige daad, welke aanspraak bij de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de gast terecht zou komen.
3
Wettelijke regeling:
•
•
•
Oud recht: art. 252 WvK
Artikel 7:961BW
“1. Indien dezelfde schade door meer dan één verzekering wordt gedekt, kan de
verzekerde met inachtneming van art. 7:960 elke verzekeraar aanspreken.
De verzekeraar is daarbij bevoegd de nakoming van zijn verplichting tot
schadevergoeding op te schorten totdat de verzekerde de andere verzekeringen heeft
genoemd.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt met schade die door een verzekering wordt gedekt
gelijk gesteld schade die door de verzekeraar onverplicht wordt vergoed.
3. De verzekeraars hebben onderling verhaal opdat ieder zijn deel draagt, naar
evenredigheid van de bedragen, waarvoor een ieder afzonderlijk kan worden
aangesproken. Verzekeraars hebben op gelijke voet onderling verhaal voor hun redelijke
kosten tot het vaststellen van de schade, alsmede voor hun redelijke kosten van verweer
in en buiten rechte. De verzekerde is jegens de verzekeraars afzonderlijk verplicht zich te
onthouden van elke gedraging die ten kosten van dezen afbreuk doet aan hun onderlinge
verhaal.
4. De bij eenzelfde verzekering betrokken verzekeraars zijn niet verder aansprakelijk dan
voor hun evenredig deel van hetgeen in totaal ten laste van die verzekering komt."
Regelend recht, maar …
4
Schaderegelingen Verbod van Verzekeraars I:
Schaderegeling Verbond van Verzekeraars:
• Afwijking van art. 7:961 lid 1 BW is in beginsel niet mogelijk.
• Geschillencommissie Samenloop van het Verbond van
Verzekeraars.
• Kifid voor consumenten verzekerden.
5
Onderling verhaal tussen verzekeraars:
Stappenplan 
• Verzekerde kan elke betrokken verzekeraar aanspreken.
• Verzekerde moet eerst zijn andere verzekeringen noemen.
Aangesproken verzekeraar heeft de bevoegdheid zijn
schadevergoedingsverplichting op te schorten, totdat de
verzekerde dat heeft gedaan.
• De verzekeraar kan na te hebben uitgekeerd verhaal nemen
o.g.v. art. 7:961 lid 3 BW op andere betrokken verzekeraars.
• Onderling verhaalsrecht = zelfstandig regresrecht, geen
subrogatie. Dus: in beginsel geen beroep op verweren die
jegens verzekerde zouden kunnen worden gevoerd, tenzij…
6
Maatstaf onderling regres:
Art. 7:961 lid 3 BW
Twee in de literatuur ontwikkelde doctrines:
1. Wansink  bedrag waar verzekeraar in concreto voor had
kunnen worden aangesproken, nuance eigen risico;
2. Mijnssen  verzekerde som als maatstaf – eigen risico,
onafhankelijk van de schade in concreto.
Gevolg?
• ad 1) behoudens uiteenlopende eigen risico’s, beide verzekeraars
kunnen voor het volle pond worden aangesproken.
• ad 2) andere verhouding als verzekerde sommen uiteenlopen.
De verzekeraar die de hoogste verzekerde som op zijn polis heeft
staan, dient dan in de regel meer bij te dragen.
7
Na-u-clausule en de onderlinge draagplicht:
• Non-contribution-clause ofwel na-u-clausule is een
manier om de onderlinge draagplicht te bepalen.
• De na-u-clausule behelst een afwijking van de
samenloopregeling.
8
Harde en zachte na-u-clausules:
Ingeval van een na-u-clausule verleent de verzekeraar voor een
schade geen dekking:
-
Ingeval en voor zover er dekking is onder een andere
verzekering, al dan niet van oudere datum
(“zachte” na-u-clausule); of
-
Ingeval en voor zover er dekking is of zou zijn onder een
andere verzekering, indien de verzekering waaronder
aanspraak wordt gemaakt niet bestond (“harde” na-u-clausule
met wegdenktournure).
9
Interactie tussen de ‘zachte’ en ‘harde’ variant:
• Botsing ‘harde’ - ‘zachte’ na-u-clausules.
- Geen samenloop, hard moet worden weggedacht.
• Botsing ‘harde’ - ‘harde’ na-u-clausules.
- Samenloop, afwikkeling volgens 7:961 lid 3 BW
• Botsing ‘zachte’ - ‘zachte’ na-u-clausules.
- Samenloop, afwikkeling volgens 7:961 lid 3 BW
10
Relevante jurisprudentie:
• HR 27 februari 1998, NJ 1998/746
(Europeesche/OHRA)
• HR 13 januari 2006, NJ 2006/282
(Londen/AEGON)
• HR 26 februari 2010, RvdW 2010/361
(Van Kessel/Nationale Nederlanden)
• HR 17 november 2006, NJ 2007/202
(Europeesche/Zorg en Zekerheid)
• HR 11 juli 2014, NJB 2014/1430, RvdW 2014/945, JA 2014/109
(Goudse/AEGON)
11
HR 13 januari 2006, NJ 2006/282 (Londen/Aegon):
Verhouding twee na-u-clausules:
1) Alleen dekking “voor zover de schade niet wordt gedekt door
een andere verzekering of voorziening, al dan niet van oudere
datum", terwijl de ander uitsloot schade,
2) "waarvoor de aansprakelijkheid onder enig andere verzekering
verzekerd is of daaronder verzekerd zou zijn indien de
onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan."
• Een ‘zachte’ en een ‘harde’ of beide ‘hard’?
• HR: Harde' na-u-clausules gaan vóór 'zachte' na-u-clausules
en een harde' na-u-clausule is pas een harde' na-u-clausule,
als die wegdenktournure op basis van de regeling in de polis
ook daadwerkelijk kan (en aansluitend moet) worden gemaakt.
Dat onderscheid én het (moeten) maken van de
wegdenktournure is noodzakelijk, aldus de Hoge Raad.
12
HR 17 november 2006, NJ 2007/202
(Europeesche/Zorg en Zekerheid)
• Discussie of bijdrageplichtige verzekeraar uit zijn relatie met
verzekerde afgeleide verweren mag gebruiken en in hoeverre
deze verzekeraar met de belangen van de andere
verzekeraar(s) rekening moet houden.
• HR: het argument van de Europeesche dat verzekerde in strijd
met zijn polisverplichtingen de schade te laat had gemeld,
schoot tekort. De verzekerde kon zijn schade immers al
vergoed krijgen van Zorg & Zekerheid en had geen belang
meer om de schade bij de Europeesche te melden.
13
HR 11 juli 2014, NJB 2014/1430, RvdW
2014/945, JA 2014/109 (Goudse/AEGON)
• Volkswagen van vader gaat ter reparatie naar een garage. Met
de vervangende Peugeot wordt door zoon een dodelijk ongeval
veroorzaakt. WAM-risico van de Peugeot verzekerd bij AEGON
en WAM-risico van de Volkswagen verzekerd bij Goudse.
• AEGON vergoedt nabestaanden op grond van art. 6 WAM en
zoekt verhaal bij Goudse op grond van art. 7:961 BW.
• AEGON: wij hanteren een harde na-u-clausule en Goudse een
zachte, dus Goudse moet betalen.
• Goudse: nee, wij kunnen ons jegens onze verzekerde, de
vader, op verzwijging beroepen.
14
Vervolg Goudse/AEGON:
•
Goudse hanteert een zachte na-u-clausule:
“Indien het motorrijtuig wegens reparatie- of revisiedoeleinden
tijdelijk vervangen wordt door (..) niet aan een verzekerde
toebehorend motorrijtuig, is ook dit vervangende motorrijtuig
gedurende deze vervangingstermijn op dezelfde voorwaarden
verzekerd als het motorrijtuig, voor zover geen beroep kan
worden gedaan op een andere verzekering, al dan niet van
oudere datum.”
•
AEGON hanteert een harde na-u-clausule:
“1.6. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade, toegebracht
met of door een aan verzekeringnemer toebehorend motorrijtuig,
dat is verhuurd of ter beschikking gesteld aan cliënt (..) De (..)
dekking geldt niet indien blijkt dat de door 1.6 gedekte
aansprakelijkheid eveneens op (een) andere verzekering(en) is
gedekt of daarop zou zijn gedekt indien 1.6 niet zou hebben
bestaan.”
15
Vervolg Goudse/AEGON:
•
•
HR: “ 3.3.4 Bij de beoordeling van het middel dient tot uitgangspunt te
worden genomen dat, indien Aegon zou worden aangesproken door haar
verzekerde en, in weerwil van haar harde samenloopclausule, tot uitkering
aan die verzekerde zou zijn overgegaan - hetzij onverplicht (zie art. 7:961
lid 2 BW), hetzij op grond van de in de schadeverzekeringsbranche
bestaande regelingen (..) - haar verhaalsvordering zou falen indien
Goudse zich terecht op het standpunt stelt wegens verzwijging geen
dekking te behoeven verlenen. In dat geval zou immers niet dezelfde
schade door meer dan één verzekering worden gedekt (art. 7:961 lid 1
BW), zodat onderling verhaal tussen de verzekeraars op de voet van het
derde lid van deze bepaling niet in aanmerking komt. (..) 3.4.5 In het
onderhavige geval is het niet de verzekerde, maar een benadeelde in de
zin van art. 6 WAM, die Aegon heeft aangesproken en aan wie zij heeft
uitgekeerd. Er is evenwel geen grond om te oordelen dat onder deze
omstandigheden wel met succes verhaal door Aegon kan worden gezocht
op de grond dat Goudse die benadeelde ingevolge art. 6 lid 1 en 11 WAM
de ingeroepen dekkingsuitsluiting niet had kunnen tegenwerpen.”
Analyse
16
Lessen voor de praktijk:
• Verweermiddelenregel is ook van kracht in geval van
samenloop (Goudse/AEGON).
• Maatstaf onderling verhaal is dan in geval van verzwijging voor
de desbetreffende verzekeraar gereduceerd tot nul.
• Goudse/Aegon: is er eigenlijk wel sprake van samenloop?
• Vraag: als verzwijging o.g.v. proportionaliteitsbeginsel tot
beperkte(re) dekking leidt, wat dan?
• Omslachtige verhaalsomzwervingen worden in de kiem
gesmoord.
17
Belang samenloop voor de praktijk:
• Consumentenperspectief  niet zo
• Verzekeraarsperspectief  besparing kosten
18
Vragen?
Contactgegevens:
Kneppelhout & Korthals Advocaten
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
T: 010 - 710 46 06
F: 010 - 400 51 11
M: 06 - 20 41 06 93
E: [email protected]
20