resolución pola que se aproba a relación de admitidos e excluidos

NOMBRE ALMAU SUPERVIA JOSE LUIS - NIF 17682224P
NOMBRE CALVO POUSO DIEGO - NIF 32659962P
Fecha y hora: 18/05/2015 12:03:45
Fecha y hora: 18/05/2015 11:01:50
CVE: C8DE060E924E07CE8FCCEC4E102EAC3C599F361A
CVE: C8DE060E924E07CE8FCCEC4E102EAC3C599F361A
Secretario General
Presidente Diputación Provincial de A Coruña
NUMERO: 2015 / 10661
Área de Servizos Provinciais
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes
Sección de Educación, Cultura e Deportes
Referencia: BINV-AH / 2015
Expediente: 2015000001765
RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR
NA CONVOCATORIA DE BOLSAS INVESTIGACIÓN 2015- ÁREA DE ARTES E HUMANIDADES
Don DIEGO CALVO POUSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
RESOLVO:
1º.- Aprobar a relación de admitidos e excluídos para participar na convocatoria de BOLSAS INVESTIGACIÓN 2015- Área
de artes e humanidades que foi publicada no BOP 41 de 03/03/2015
ADMITIDOS
ABEL OTERO ORDÓÑEZ
ADRIÁN ARES LEGASPI
ALBERTO GONZÁLEZ REMUIÑÁN
ALEJANDRA CARREÑO RODRÍGUEZ
ANDREA MACEIRAS LAFUENTE
DANIELA BEATRIZ PETTERSSON
DIEGO MARIÑO SÁNCHEZ
IGNACIO GARCÍA MERA
JOSÉ ANDRÉS GATO SEOANE
JOSEFINA SÁNCHEZ CONS
LARISA ROZADOS LORENZO
MARIA AMERICA DIAZ PAMPIN
MARÍA CONCEPCIÓN BAO FENTE
MARIA INÊS GUSMAN CORREIA DE
MARÍA ISABEL VILA FRANCO
MONICA REY CABEZUDO
MONTSERRAT CAPELÁN FERNÁNDEZ
NOELIA IGLESIAS IGLESIAS
RAQUEL BRA NÚÑEZ
RODRIGO LÓPEZ LÓPEZ
SANDRA Mª PEÑASCO GONZÁLEZ
SARA CARREÑO LÓPEZ
VICTORIANO NODAR
EXCLUIDOS (DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA)
RPT-115
ÁNXELA LEMA PARÍS
Falta a certificación académica na que conste a nota media e o NIF da representante
JULIO LISANDRO CAÑÓN VOIRIN
Falta modelo oficial da certificación bancaria, A certificación da nota media do expediente académico
ten ser determinada de conformidade coas bases pola secretaria xeral de universidades ou do xeito
que se determina regulamentariamente
SIMÓN PEÑA VILLASENÍN
Presentou outra solicitude na área de enxeñería polo que de conformidade coas bases ten que optar
por unha delas. Non achegou o certificado de empadroamento
2º.- Conceder un prazo de 10 días dende a publicación da Resolución de aprobación de admitidos e excluidos na web da
Deputación Provincial, para que os interesados poidan formular as reclamacións para emendar erros. Transcorrido este
prazo sen que se emenden as causas de exclusión, considerarase que desiste da súa petición nos termos do artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.
RPT-115