Área de Ciencias da Saúde. Relación de admitidos e excluidos

NOMBRE ALMAU SUPERVIA JOSE LUIS - NIF 17682224P
NOMBRE CALVO POUSO DIEGO - NIF 32659962P
Fecha y hora: 18/05/2015 12:03:47
Fecha y hora: 18/05/2015 11:01:50
CVE: C1173E2CED43AF4BF60A3EA0E6D68CBD63541989
CVE: C1173E2CED43AF4BF60A3EA0E6D68CBD63541989
Secretario General
Presidente Diputación Provincial de A Coruña
NUMERO: 2015 / 10665
Área de Servizos Provinciais
Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes
Sección de Educación, Cultura e Deportes
Referencia: BINV-CS / 2015
Expediente: 2015000001763
RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A RELACIÓN DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS PARA PARTICIPAR
NA CONVOCATORIA DE BOLSAS INVESTIGACIÓN 2015- ÁREA DE CIENCIAS DA SAÚDE
Don DIEGO CALVO POUSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,
RESOLVO:
1º.- Aprobar a relación de admitidos e excluídos para participar na convocatoria de BOLSAS INVESTIGACIÓN 2015- Área
de ciencias da saúde que foi publicada no BOP 41 de 03/03/2015
ADMITIDOS
MARINELA COUSELO SEIJAS
AGUSTÍN SÁNCHEZ TEMPRANO
ALBERTO DOCAMPO SEARA
ANA BUGUEIRO DOMINGO
CRISTINA CALVIÑO SAMPEDRO
CRISTINA GUILLÍN AMARELLE
ELVIRA FERRER VÁZQUEZ
GRECIA MANUELA MARRÓN LIÑARES
GUILLERMO LORENZO GÓMEZ
IRENE GOLÁN CANCELA
IRIA GASAMÁNS GARCÍA
ISIDRO RIVADULLA LEMA
JOSE LUIS SOTO VÁZQUEZ
JUAN ANTONIO FAFIAN LABORA
JUAN MANUEL SEOANE ROMERO
MARÍA CEBRO MÁRQUEZ
MARÍA FERNANDA RODRÍGUEZ
MARÍA GARCÍA GARROTE
MARÍA SÁNCHEZ FLORES
MARTÍN CALVELO SOUTO
MARTINA RIOS BELLO
NURIA RODRÍGUEZ SUÁREZ
OLALLA RAMIL GÓMEZ
PABLO FERNANDEZ PERNAS
PALOMA LÓPEZ DE FIGUEROA
ROCÍO CASTRO VIÑUELAS
RPT-115
ROMINA ROSARIO RIVEIRO NAVEIRA
SABELA RIVAS NEIRA
SANDRA PEREIRA RODRÍGUEZ
EXCLUIDOS
ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS
Renuncia LUCIA LOMBARDÍA CORTIÑAS por presentar outra solicitude na área de ciencias
EXCLUIDOS (DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA)
RAQUEL CARBALLO CASTOSA
O certificado de empadroamento non cumple o requisito dun ano como mínimo de antigüidade
2º.- Conceder un prazo de 10 días dende a publicación da Resolución de aprobación de admitidos e excluidos na web da
Deputación Provincial, para que os interesados poidan formular as reclamacións para emendar erros. Transcorrido este
prazo sen que se emenden as causas de exclusión, considerarase que desiste da súa petición nos termos do artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro.
RPT-115