ตารางออกอากาศ เดือนมกราคม 2558 FX HD ช่อง 417 เรตติ้ง น1

ตารางออกอากาศ เดือนมกราคม 2558
่ ง 417
FX HD ชอ
เรตติง้ น18+
เวลา
วันจันทร์ท ี่ 5
วันอังคารที่ 6
วันพุธที่ 7
วันพฤหัสที่ 8
วันศุกร์ท ี่ 9
วันเสาร์ท ี่ 10
วันอาทิตย์ท ี่ 11
เวลา
00:00
Cont'd
Cont'd
Cont'd
Cont'd
Cont'd
Cont'd
Cont'd
00:00
00:10
00:10
Web Therapy S3
00:25
00:25
00:35
Stage Struck
5
IMOGENE
00:40
MUD
01:00
01:20
JOHN DIES AT THE
END
SCENIC ROUTE
01:30
02:10
SEVEN
PSYCHOPATHS
02:20
02:45
03:20
02:20
MUD
02:45
03:20
JOHN DIES AT THE
END
03:55
LOUIS C.K.: OH MY
GOD
04:00
Archer S4
04:00
Archer S4
The Honeymooners
9
04:05
Once Bitten
6
04:20
Archer S4
Archer S4
Live and Let Dine
7
Un Chien Tangerine
10
04:25
Archer S4
04:30
Vicious Coupling
5
04:35
Archer S4
04:45
Coyote Lovely
8
Archer S4
05:20
Crossroads
4
Magic City S2
Archer S4
Sitting on Top of the
World
6
The Honeymooners
9
Magic City S2
World in Changes
5
Magic City S2
Episodes S3
06:15
Episode Six
6
Episodes S3
Episode Eight
8
Episodes S3
Episode Seven
7
1600 Penn
Episodes S3
06:45
Episode Six
6
1600 Penn
Episode Nine
9
Skip-Lantic Ocean,
The
2
Episode Seven
7
05:10
Episodes S3
Episode Seven
7
Episodes S3
07:00
In Plain Sight S5
In Plain Sight S5
07:10
In Plain Sight S5
07:25
07:30
07:40
07:45
Four Marshals And A
Baby
2
In Plain Sight S5
Reservations, I've Got
A Few
3
05:55
06:00
06:05
Episode Eight
8
06:15
06:20
1600 Penn
Skip-Lantic Ocean,
The
2
1600 Penn
Episode Eight
8
05:25
Episodes S3
06:35
Episodes S3
06:40
Episode Nine
9
Drag Me To Hell
5
The Merry Wives of
WITSEC
4
06:45
So You Don't Want to
Dance
3
06:50
07:00
07:05
Archer S4
07:10
In Plain Sight S5
1600 Penn
The Medal Of Mary
6
Putting Out Fires
1
1600 Penn SkipLantic Ocean, The 2
Archer S4 Live and
Let Dine 7
Archer S4
Once Bitten
6
06:50
07:05
05:00
06:30
Episodes S3
06:35
06:40
Magic City S2
The Sins of the
Father
8
Putting Out Fires
1
06:20
06:30
04:50
Episodes S3
05:20
...And Your Enemies
Closer
7
06:00
06:05
04:30
05:05
05:25
05:55
04:25
04:55
05:00
05:10
04:20
04:45
Archer S4
Coyote Lovely
8
04:55
Magic City S2
ZERO DARK
THIRTY
Archer S4
04:50
Once Bitten
6
04:05
04:35
Live and Let Dine
7
05:05
02:25
02:30
SCENIC ROUTE
ZERO DARK
THIRTY
03:55
01:20
02:10
IMOGENE
02:30
01:00
01:30
ZACH GALIFIANAKIS:
LIVE AT THE
PURPLE ONION
3096
DAYS
02:25
00:35
00:40
SEVEN
PSYCHOPATHS
Live and Let Dine
7
07:25
07:30
Archer S4
07:40
Coyote Lovely
8
07:45
ตารางออกอากาศ เดือนมกราคม 2558
่ ง 417
FX HD ชอ
เรตติง้ น18+
เวลา
วันจันทร์ท ี่ 5
วันอังคารที่ 6
07:50
Cont'd
Cont'd
วันพุธที่ 7
วันพฤหัสที่ 8
วันศุกร์ท ี่ 9
วันเสาร์ท ี่ 10
วันอาทิตย์ท ี่ 11
เวลา
Cont'd
Cont'd
Cont'd
Cont'd
07:50
Archer S4
07:55
07:55
Archer S4
Once Bitten
6
08:00
Archer S4
08:00
Archer S4
08:10
08:15
Midnight Ron
4
Archer S4
Once Bitten
6
08:20
Archer S4
Archer S4
Coyote Lovely
8
Live and Let Dine
7
08:25
Archer S4
Coyote Lovely
8
In Plain Sight S5
08:40
Archer S4
Archer S4
Live and Let Dine
7
08:45
Archer S4
Archer S4
08:50
Archer S4
09:05
Magic City S2
08:40
08:45
08:50
Archer S4
Magic City S2
Magic City S2
Magic City S2
World in Changes
5
Sitting on Top of the
World
6
...And Your Enemies
Closer
7
09:40
10:00
Crossroads
4
Un Chien Tangerine
10
Episodes S3
Episodes S3
1600 Penn
Episode Seven
7
Episode Eight
8
Putting Out Fires
1
Magic City S2
The Sins of the
Father
8
10:10
10:15
Episodes S3
10:25
10:30
1600 Penn
Episode Six
6
10:35
Episodes S3
Episodes S3
Episode Eight
8
Episode Nine
9
Skip-Lantic Ocean,
The
2
1600 Penn
Skip-Lantic Ocean,
The
2
1600 Penn
10:50
Episodes S3
11:00
11:10
Episode Seven
7
In Plain Sight S5
In Plain Sight S5
Reservations, I've Got
A Few
3
The Merry Wives of
WITSEC
4
In Plain Sight S5
So You Don't Want to
Drag Me To Hell
5
In Plain Sight S5
The Medal Of Mary
6
11:25
In Plain Sight S5
11:30
11:35
11:45
Four Marshals And A
Baby
2
In Plain Sight S5
Archer S4
Coyote Lovely
8
Archer S4
Archer S4
Archer S4
Once Bitten
6
Live and Let Dine
7
The Honeymooners
9
World in Changes
5
09:15
09:20
09:40
In Plain Sight S5
Magic City S2
Reservations, I've Got
A Few
3
Sitting on Top of the
World
6
10:00
Archer S4
12:25
Vicious Coupling
5
Archer S4
Archer S4
12:40
Archer S4
12:45
Coyote Lovely
8
Live and Let Dine
7
Once Bitten
6
Magic City S2
...And Your Enemies
Closer
7
10:25
10:30
The Merry Wives of
WITSEC
4
10:35
Magic City S2
10:50
...And Your Enemies
Closer
7
Magic City S2
Magic City S2
13:10
Magic City S2
13:20
11:10
In Plain Sight S5
11:25
11:30
Magic City S2
The Sins of the
Father
8
Archer S4
The Honeymooners
9
11:45
12:00
In Plain Sight S5
World in Changes
5
Archer S4
The Medal Of Mary
6
12:15
Un Chien Tangerine
10
12:25
GREAT
EXPECTATIONS
Crossroads
4
12:55
GOOD DEEDS
13:00
13:10
13:20
13:35
13:50
SCENIC ROUTE
14:05
SEVEN
PSYCHOPATHS
JOHN DIES AT THE
END
12:40
12:45
IMOGENE
13:55
12:30
Magic City S2
Sitting on Top of the
World
6
13:50
14:55
11:00
11:35
The Sins of the
Father
8
13:00
14:35
10:15
12:10
12:15
13:35
10:10
In Plain Sight S5
12:10
12:55
08:55
09:05
Four Marshals And A
Baby
2
Drag Me To Hell
5
12:00
12:30
08:35
Magic City S2
09:15
09:20
08:25
The Honeymooners
9
08:55
Once Bitten
6
08:20
Archer S4
Un Chien Tangerine
10
The Honeymooners
9
Coyote Lovely
8
08:10
08:15
The Anti Social
Network (P)
1
08:35
Vicious Coupling
5
The Honeymooners
9
13:55
ZACH GALIFIANAKIS:
LIVE AT THE
PURPLE ONION
14:05
14:35
MUD
DEVIL AND
DANIEL JOHNSTON,
THE
SCENIC ROUTE
14:55
ตารางออกอากาศ เดือนมกราคม 2558
่ ง 417
FX HD ชอ
เรตติง้ น18+
เวลา
วันจันทร์ท ี่ 5
วันอังคารที่ 6
วันพุธที่ 7
15:05
Cont'd
Cont'd
Cont'd
15:45
16:00
LOUIS C.K.: OH MY
GOD
วันพฤหัสที่ 8
PLACE BEYOND THE
PINES, THE
วันศุกร์ท ี่ 9
วันเสาร์ท ี่ 10
วันอาทิตย์ท ี่ 11
เวลา
Cont'd
Cont'd
15:05
15:45
SEVEN
PSYCHOPATHS
16:00
ELECTRIC CITY
16:30
3096
DAYS
16:45
16:55
MUD
17:05
TO THE WONDER
17:50
ZERO DARK
THIRTY
ZERO DARK
THIRTY
21:00
21:30
Lilyhammer S3
The Homecoming
3
Web Therapy S3
Stage Struck 5
American Horror
Story: Freak Show S4
Orphans
10
Penny Dreadful S1
22:35
22:45
LOUIS C.K.: OH MY
GOD
Penny Dreadful S1
IMOGENE
Possession
7
What Death Can Join
Together
6
20:25
21:00
IMPOSSIBLE, THE
CineFX:
GREAT
EXPECTATIONS
CRUSH
21:30
21:50
The Jump
4
Possession
7
22:20
22:35
(Encore)
IMOGENE
22:40
(Encore)
Penny Dreadful S1
22:45
American Horror
Story: Freak Show S4
Lilyhammer S3
23:10
Possession
7
Orphans
10
22:55
American Horror
Story: Freak Show S4
Orphans
10
The Homecoming
3
23:15
Web Therapy S3
Stage Struck 5
22:00
23:00
23:00
23:10
Penny Dreadful S1
23:15
Possession
7
ELECTRIC CITY
23:45
23:50
Lilyhammer S3
The Jump
4
20:05
Web Therapy S3
Stage Struck 5
Lilyhammer S3
Penny Dreadful S1
22:55
23:35
20:00
IMPOSSIBLE, THE
22:20
22:40
19:00
DON'T COME
KNOCKING
21:50
22:00
18:55
PLACE BEYOND THE
PINES, THE
19:00
20:25
18:40
GOOD DEEDS
20:00
18:15
18:35
3096
DAYS
18:55
20:05
17:25
ALL THE REAL
GIRLS
18:15
18:40
17:05
JOHN DIES AT THE
END
17:50
18:35
16:45
16:55
SCENIC ROUTE
17:25
16:30
IMPOSSIBLE, THE
Web Therapy S3
Stage Struck 5
IMOGENE
Lilyhammer S3
The Jump
4
23:35
23:45
23:50