Vipra Bandhu Newsletter

CzsÀåPÀëgÀ £ÀÄr
DwäÃAiÀÄ §AzsÀÄUÀ¼ÉÃ,
2015gÀ ªÀtðgÀAfvÀ PÁå¯ÉAqÀgÀ£ÀÄß »A¢£ÀªÀµÀðzÀAvÉAiÉÄà DPÀµÀðPÀªÁV ªÀÄÄ¢æ¹ FUÁUÀ¯Éà vÀªÀÄä
ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ vÀ®Ä¦¸À¯ÁVzÉ. 2015gÀ £ÀÆvÀ£À ªÀµÁðgÀA¨sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÁæAw ºÀ§âzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÉÄä®èjUÀÆ
ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃgÀÄvÁÛ ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÀÄ vÀªÉÄä®èjUÀÆ ¸ÀÄR, ±ÁAw, ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß zÀAiÀÄ¥Á°¸À° JAzÀÄ
ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.
vÀªÉÄä®ègÀ ¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÀAWÀªÀÅ 6£Éà ªÀµÀðPÉÌ ¥ÁzÁ¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÉ. ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw
DVAzÁUÉÎ ¸À¨sÉ ¸ÉÃj PÁAiÀÄðZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¹ zÀPÀëvɬÄAzÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ C©üüªÀÈ¢Þ
¥Áæ¢üPÁgÀ ‘¹.J. ¤ªÉñÀ£À’ ºÀAaPÉ ¥ÀæQæAiÉÄ ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÝgÀÆ, ¸ÀéAvÀ ¤ªÉñÀ£ÀPÁÌV ¥ÀæAiÀÄvÀß JA¢£ÀAvÉ
ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ. £ÁªÀÅ ºÀ®ªÁgÀĨÁj PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀgÀÄ, ±Á¸ÀPÀgÀÄ, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ©.r.K. DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁr JZïJ¸ïDgï §qÁªÀuÉAiÀÄ 7£Éà ¸ÉPÀÖgï eÁUÀzÀ°è ºÀAaPÉUÁV ªÀÄgÀÄ
£ÉÆÃnøÀÄ ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. PÉÆ£Éà ¥ÀPÀë MAzÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÁÌzÀgÀÆ ¸ÀܼÁªÀPÁ±À
ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀAvÉ UÀtågÀ°è ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. eÁUÀzÀ PÉÆgÀvÉ JµÉÖà EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ, PÁ® PÁ®PÉÌ £ÀqɸÀ®àqÀĪÀ
£ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ ²æà ¸ÀħæºÀätå ªÀÄoÀzÀ ²æÃUÀ¼ÁzÀ
¥ÀÆdå ²æà ²æà «zÁå¥Àæ¸À£Àß wÃxÀð ¸Áé«ÄUÀ¼ÀÄ, ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀæwµÁ×£À ªÀÄAqÀ½ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä »jAiÀÄ
¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ qÁ||UÉÆÃPÀÄ®£ÁxïgÀªÀgÀÄ, ±ÀPÀÄAvÀ¯Á «zÁå ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁzÀ ²æà gÁªÀĪÀÄÆwðAiÀĪÀgÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ J®èQÌAvÀ «ÄV¯ÁV £ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀAvÉAiÉÄà ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ±Á¸ÀPÀgÁzÀ ²æà ¸Àwñï gÉrØAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
§È.¨ÉA.ªÀÄ.£À. ¥Á°PÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æêÀÄw ®vÁ ªÀÄvÀÄÛ ²æà £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwðUÀ½UÉ £ÁªÀÅ agÀIÄtÂUÀ¼ÁVzÉÝêÉ.
gÁdå¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ¸À£Áä£Àå ²æà PÀÄ¥ÉÃAzÀæ gÉrØAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁr ºÉƸÀªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ PÉÆÃjzÀ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ vÉÆÃjzÀ DwäÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ëd£ÀåvÉUÉ £ÁªÀÅ zsÀ£ÀågÀÄ.
£ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¥ÀAZÀªÀÄ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ®QëöäãÀgÀ¹AºÀ ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ ZÀvÀÄxÀð
ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ‘²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉ’AiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 1-2-2015 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ CUÀgÀzÀ
DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¦.«.Dgï. ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁqÀ®Ä ¤±ÀѬĹzÉÝêÉ. ¦.«.Dgï. ¨sÀªÀ£ÀzÀ
ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà ±ÀAPÀgÀ gÉrØAiÀĪÀgÀÄ Cw PÀrªÉÄ zÀgÀzÀ°è ¸ÀܼÁªÀPÁ±À PÀ°à¹PÉÆlÄÖ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À ¸ÉêÉUÉ
¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 1-3-2015 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ²æà ®QëöäãÀgÀ¹AºÀ ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ UÀÄgÀÄPÀÄ®zÀ
UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÃzÀ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ªÉÃ||§æA||²æÃ||¸ÀA¦UÉ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è 11
ºÉÆêÀÄPÀÄAqÀUÀ¼À°è 121 IÄwéPÀjAzÀ ¯ÉÆÃPÀ-PÀ¯ÁåuÁxÀðªÁV ‘ªÀĺÁgÀÄzÀæ AiÀiÁUÀ’ªÀ£ÀÄß
K¥Àðr¸À®Ä
AiÉÆÃf¹gÀÄvÉÛêÉ. ¸À£Áä£Àå PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀgÀÄ, gÁdå¸À¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ±Á¸ÀPÀgÀÄ, ¥Á°PÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ J®è jÃwAiÀÄ®Æè
¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀÅzÁV ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. F ¤nÖ£À°è ¥ÀPÀë, ªÀtð¨sÉÃzÀ«®èzÉà J®è UÀtågÀÆ ºÁUÀÆ §qÁªÀt ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÄvÀÛ-ªÀÄÄvÀÛ°£À D¸ÀPÀÛ ¨sÀPÀÛ¨ÁAzsÀªÀgÀ£ÀÄß DºÁ餹 PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À PÀÈ¥ÉUÉ ¥ÁvÀægÁUÀ®Ä
CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀ ªÀĺÀzÁ±É¬ÄzÉ. ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä §AzsÀÄ-¨ÁAzsÀªÀgÉÆA¢UÉ F JgÀqÀÆ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ ¸ÀQæAiÀĪÁV ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀåzÀ¯Éèà gÀƦ¹
w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
¥Àæ¸ÀPÀÛ 2015gÀ PÁå¯ÉAqÀgïUÁV eÁ»ÃgÁvÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¹zÀ £ÀªÉÄä®è ¸ÉßûvÀjUÉ C£ÀAvÁ£ÀAvÀ
zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. F eÁ»ÃgÁw£À ªÀÄÄzÀætzÀ°è EgÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ £ÀÆå£ÀvÉUÀ¼À§UÉÎ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À«zÀÝ°è ªÀiÁ£Àå
eÁ»ÃgÁvÀÄzÁgÀgÀ°è PÀëªÉÄAiÀiÁa¸ÀÄvÉÛêÉ. 2015gÀ PÁå¯ÉAqÀgï£ÀÄß CAzÀªÁV ªÀÄÄ¢æ¹ ¸ÀPÁ®zÀ°è vÀ®Ä¦¹zÀ ZÀPÀæVj
²æà dUÀ¢Ã±ÀgÀªÀjUÉ £ÀªÀÄä zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ªÀiÁ£Àå ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ 2015gÀ PÁå¯ÉAqÀgï vÀ®Ä¥À¢zÀÝ°è, zÀAiÀÄ«lÄÖ
zÀÆgÀªÁt ¸ÀA.9448055193/9900948237PÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÆÃjzÉ.
¤ªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀªÉà ¸ÀAWÀzÀ ±ÀQÛ,
ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ - J¸ï.C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ
ಶ್ರೀ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಜ್ಞೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ , ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀಯೀನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುದಞೀವತಾಭಞ್ಯೀನಮಃ
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ
«¥Àæ§AzsÀÄ ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉæöʪÀiÁ¹PÀ ¥ÀwæPÉAiÀiÁV ¥ÀjªÀwð¹ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÁj
¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ°è wêÀiÁð¤¹, AiÀÄĪÀ ¥Àæw¨sÁ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ qÁ||¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ¨sÀmï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀÆvÀ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ
¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÀiÁ£Àå ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è £ÀqÉzÀ ±ÀĨsÀPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ªÀÄPÀ̼À «zÁå ¥ÀæUÀw, ¥Àæw¨sÉ
¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ, »jAiÀÄgÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwæPÉUÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ, EvÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV
MzÀV¹zÀ°è CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
£ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß G½¹-¨É¼É¸ÀĪÀ ¤vÀå ¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£É, ¥ÀÆeÉ-¥ÀÄ£À¸ÁÌgÀUÀ¼ÀÄ, DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼ÀÄ,
±Á¸ÀÛç EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¥Á°¸À®Ä ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀ ªÀĺÀzÁ±ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉÝêÉ. gÀeÁ ²©ügÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ
ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¸ÀĪÀ ºÀªÁå¸À«gÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÉAiÉÄà F «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀ¼À»¸ÀĪÀ
D¸ÀQÛ¬ÄzÀÝ°è, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀƦ¹ DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ ªÀĺÀzÁ±É £ÀªÀÄäzÁVzÉ.
£ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ²æà ²æäªÁ¸À ºÉUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄw UËj ºÉUÀqÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ‘ªÉ¨ï¸ÉÊmï’ (hsrvipra.org) £ÀÄß «£Áå¸ÀUÉƽ¹, PÁ®PÁ®PÉÌ £ÀqɸÀ®àqÀĪÀ ¸ÀAWÀzÀ ZÀlĪÀnPÉ, EvÀgÉà «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßß ¥ÀæPÀn¹,
¥ÀÆt𠤪ÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀéAiÀÄA¥ÉæÃjvÀªÁV ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ eÉÆvÉUÉ GzÁgÀ ºÀt¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAWÀzÀ
ªÀĺÁ¥ÉÆõÀPÀgÀÆ DVzÁÝgÉ CªÀjUÉ £ÀªÉÄä®ègÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C¦ð¸ÉÆÃt ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F zÀA¥ÀwUÀ¼À
DzÀ±ÀðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä ¥ÉæÃgÉævÀgÁUÀ¯ÉAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.
£ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ°è §ºÀvÉÃPÀ AiÀÄĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á¥ïÖ ªÉÃgï
EAf¤ÃAiÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ EzÁÝgÉ, CªÀgÀ°è ‘ªÉ¨ï-¸ÉÊmï’ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀ°aѸÀĪÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV ªÀÄ£À« ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ.
²æà ®QëöÃä £ÀgÀ¹AºÀ ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 6jAzÀ 7WÀAmɪÀgÉUÉ
UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ
ªÉÃ||§æA||²æÃ||¸ÀA¦UÉ
²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è
ªÉÃzÀ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß
£ÀqɸÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ,
ªÀAiÉÆëÄw¬Ä®èzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¥ÀÆdå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÀ ¥ÁoÀ±Á¯É Vj£ÀUÀgÀ, ²æÃ
®QëöäãÀgÀ¹AºÀ ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯É ºÉZï J¸ï Dgï §qÁªÀuÉ, ²æà PÉÆÃzÀAqÀgÁªÀÄ ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯É «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, ²æÃ
¥Àæ¸À£ÀßUÀt¥Àw
ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯É ªÀÄwÛÃPÉgÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÁgÀÄ QjAiÀÄ, »jAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÉÃzÀ¥ÁoÀ, DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
¤gÀAvÀgÀªÁV, PÀæªÀĪÁV, ²¸ÀÄÛ§zÀÞªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ «¥Àæ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉÃªÉ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀĪÁzÀzÀÄÝ.
¥ÀÆdå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ¥ÀæuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£Àå ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ F CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄ£À«
ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ.
¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«Äw
ªÀiÁ¸À «±ÉõÀvÉ
¥ÀĵÀå ªÀiÁ¸ÀB
CAvÁå±ÀæªÀĸÀÜ: ¸ÀPÀ¯ÉÃA¢æAiÀiÁt¤gÀÄzsÀå ¨sÀPÁÛöå ¸ÀéUÀÄgÀÄA ¥ÀætªÀÄå|| (PÉʪÀ¯ÉÆåÃ¥À¤µÀvï1-5)
¯ËQPÀ d£ÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄAUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀ ±ÀÆ£ÀåªÀiÁ¸ªÉà ¥ÀĵÀåªÀiÁ¸À. DzsÁåvÀä¸ÁzsÀPÀgÀÄ «±ÉõÀªÁV ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¸ÉêÉ
ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÉÃzÁAvÀ ±ÀæªÀtzÀ°è ¤gÀvÀgÁV ¥ÀgÀªÀiÁvÀävÀvÀéªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀAvÀºÀ ¸ÀPÁ®ªÉAzÀÄ PÉʪÀ¯ÉÆåÃ¥À¤µÀvï£À ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀAzÉñÀ.
ªÀiÁWÀ ªÀiÁ¸ÀB
DvÀäeÁÕ£À§¯ÁzÉêÀ «zsÀéA¸À: ¥ÀÄtå¥Á¥ÀAiÉÆÃ:|ªÀiÁWÉà ªÀiÁ¸Éà ¨sÀªÉãÀÆߣÀA «zÁåzï||
DvÀäeÁÕ£À¢AzÀ¯Éà ¥ÀÄtå¥Á¥ÀUÀ¼À £Á±ÀªÀÅ DUÀÄvÀÛzÉ. ¥À«vÀæ £À¢UÀ¼À°è ¸ÁߣÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¥Á¥ÀªÀ£ÀÄß vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÁÕ£À¨sÁ¸ÀÌgÀ£À
DgÁzsÀ£É¬ÄAzÀ DvÀäeÁÕ£À ¥Áæ¦ÛªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÉà ªÀiÁWÀªÀiÁ¸ÀzÀ «±ÉõÀvÉAiÉÄAzÀÄ P˶ÃvÀQ G¥À¤µÀwÛ£À ¸ÀAzÉñÀ.
(ªÉÃzÁAvÀ ¸ÀAªÀvÀìgÀ)
ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಪ್ಂಚ
ಕಾಚಃ ಕಾಂಚನ ಸಂಸರ್ಾಾತ್ ದತ್ತೇ ಮಾರಕತೇಂ ದಯುತಂ| ತಥಾ ತತಸನ್ನಿಧಾನ್ೇನ ಮೂರ್ೂೇಾ ಯಾತ ಪ್ರವೇಣತಾಂ||
ಕಾಜಿನ ಮಣಿಯ್ ಸಹ ಬಂಗಾರದ ಜಞ್ತಞಗಞ ಜಞ್ೀಡಿಸಲ್ಪಟ್ಾಾಗ,(ಉದಾ: ಹರಳ ಂಗುರ) ಪಚ್ಚದಂತಞ ಹಞ್ಳಞಯುತ್ತದಞ. ಅದಕಞೆ
ಕಾರಣ, ಬಂಗಾರದ ಸಹವಾಸವಞೀ ಹಞ್ರತ್ು, ಕಾಜಿನ ಮಣಿಯ ಮ್ಲ್ಗುಣವಲ್ಲ. ಹೀಗಞ ಒಳಞೆಯವರ ಸಹವಾಸದಂದ ಎಂಥಾ
ಮ್ರ್ಖನ್ ತ್ಳ ವಳಿಕಞಯುಳೆವನಾಗುತಾತನಞ.
¥ÀwvÀ¸Áå¸Àå zÉúÀ¸Àå PÁµÀ׫µÀÛoÁ¸ÀªÀĸÀå ZÀ | ¥sÀ¯Á¤ wæÃt ±ÀµÀåAvÉà «zÁå PÀªÀÄð ¸ÀÄvÁ Ew ||
F fêÀ£ÀªÀÅ C±Á±ÀévÀ. DzÀgÀÆ F fêÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀªÀÇ G½AiÀÄĪÀ ¥sÀ®ªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ, eÁÕ£À, ¸ÀvÀ̪ÀÄð ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À
¦Ã½UÉ JA§ÄzÁV ªÉÃzÀªÀÅ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃrzÉ. £ÁªÀÅ ±Á¸ÀÛçUÀ½AzÀ GvÀÛªÀÄ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥Á¢¸À¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀAvÉ £ÀqÉzÀÄ
¸ÀvÀ̪ÀÄð-²Ã®gÁUÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÉå, ¸ÀvÀ̪ÀÄðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ C«ZÀÒ£ÀߪÁV ºÀjAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä £À±ÀégÀ fêÀ£ÀªÀÅ CªÀÄÈvÀ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ§®èzÀÄ. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉAiÀÄ°è ¸À¢éZÁgÀ-¸ÀzÁZÁgÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀĪÀ£ÀÄß
¸Á¢ü¸À®Ä £ÁªÀÅ ¥ÀæAiÀÄw߸À¨ÉÃPÀÄ. F ¢±ÉAiÀÄ°è AiÀÄĪÀPÀjUÉ ¸ÀzÀÞªÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ zsÁ«ÄðPÀ PÀªÀiÁð£ÀĵÁ× £ÀUÀ½UÉ zsÁ«ÄðPÀ
¸Á»vÀåUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¸À¨ÉÃPÀÄ. CxÀð eÁÕ£À«®èzÀ PÀªÀiÁð£ÀĵÁ×£ÀªÀÅ §gÉà AiÀiÁAwæPÀªÁV ¥Àjt«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ.
ZÉÊvÀ£Àå«®èzÀ ±ÀjÃgÀzÀAvÉ ¤fÃðªÀªÁzÀ DZÀgÀuÉ AiÀÄĪÀPÀgÀ°è GvÁìºÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸À¯ÁgÀzÀÄ.
¥ÀÆdå ²æà ²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ²æÃ¥ÁzÀgÀÄ, ²æà ¥ÉÃeÁªÀgÀ CzsÉÆÃPÀëd ªÀÄoÀ, GqÀĦ
¸ÀÄ®¨sÀ ¤vÁå£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV §gÉzÀ ªÀÄÄ£ÀÄßr (PÀÈ¥É- CT®¨sÁgÀvÀ ªÀiÁzsÀé ªÀĺÁ ªÀÄAqÀ®)
¸ÀAUÀæºÀ: PÉ.gÁªÀĸÁé«Ä
qÁ||UÉÆÃPÀÄ®£Áxï
²æà ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ (Qæ.±À.1238-1317)
¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ zÁ±Àð¤PÀgÀ ZÀjvÉæAiÀÄ°è ²æà ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ, ²æà gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ
ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ Erà ¨sÀgÀvÀ RAqÀzÀ CA¢£À ºÁUÀÆ EA¢£À d£ÀgÀ ªÉÄïÉ
¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ, ©ÃgÀÄwÛgÀĪÀ DZÁAiÀÄð ¥ÀÄgÀĵÀgɤ¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ°è ²æà ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ PÁ¯Á£ÀÄPÀæ ªÀÄzÀ°è
ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀĪÀgÁV Qæ.±À.ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ - ºÀ¢£Á®Ì£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è fë¹zÀÝgÀÄ. ²æà ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ d£Àä£ÁªÀÄ
‘ªÁ¸ÀÄzÉêÀ’, GqÀĦAiÀÄ §½ EgÀĪÀ ‘¥ÁdPÀ’ JA§ ºÀ½îAiÀÄ ²æà ªÀÄzsÀåUÉúÀ ¨sÀlÖgÀÄ ºÁUÀÆ ²æêÀÄw
ªÉÃzÀªÀwAiÀÄgÀ ¥ÀvÀæ.
ªÁ¸ÀÄzÉêÀ£ÀÄ ºÀ¢£ÁgÀ£ÉAiÀÄ ªÀAiÀĹì£À°è ²æà CZÀÄÑvÀ ¥ÉæÃPÀëjAzÀ ¸ÀA£Áå¸À ¢ÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ‘¥ÀÆtð
¥ÀædÕ’gɤ¹zÀgÀÄ. ²æà ¥ÀÆtð¥ÀædÕgÀÄ §æºÀä¸ÀÆvÀæUÀ½UÉ £ÀÆvÀ£À ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ, vÀªÀÄä ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ‘vÀvÀéªÁzÀ’
JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÆ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ‘zÉéöÊvÀ ªÉÃzÁAvÀ’ JAzÉà ¥Àæ¹¢ÞAiÀiÁVzÉ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀäfêÀ-dqÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ©üãÀߪÁzÀĪÀÅ. fêÀgÀÄ JA¢UÀÆ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä-zÉêÀgÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è. ²æúÀjAiÉÄà ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ,
fêÀgÀÄ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£À zÁ¸ÀgÀÄ. ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ²æúÀjAiÀÄ°è ¨sÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ EªÀgÀÄ
¥Àæw¥Á¢¹zÀ ¹zÁÞAvÀzÀ ¸ÁgÀªÁVzÉ. ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄðgÀÄ vÀªÀÄä ¹zÁÞAvÀzÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£ÉUÁV ªÀÄƪÀvÉÛüÀÄ UÀæAxÀUÀ¼À£ÀÄß
¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉ¢zÀÄÝ CªÉ®èªÀÇ EA¢£À vÀ£ÀPÀ G½zÀÄ §A¢zÉ. GqÀĦAiÀÄ°è ²æÃPÀȵÀÚ£À ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß
¥ÀæwµÁצ¹zÀ EªÀgÀÄ ªÉÃzÁAvÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ ºÁUÀÆ ²æÃPÀȵÀÚ£À ¥ÀÆeÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀįÉAzÀÄ CµÀÖ ªÀÄoÀUÀ¼À£ÀÄß
¸Áܦ¹zÀgÀÄ. ªÀiÁWÀ ±ÀÄzÀÞ £ÀªÀ«ÄAiÀÄ ¢£À CªÀgÀÄ F ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ CzÀȱÀågÁzÀ ¤«ÄvÀÛ D ¢£ÀzÀAzÀÄ ‘ªÀÄzsÀé £ÀªÀ«Ä’
JAzÀÄ PÀgÉzÀÄ CªÀgÀ fêÀ£À PÀÈwUÀ¼À ¸ÀägÀuÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ GvÀìªÀªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÁzÀåAvÀ EA¢UÀÆ DZÀj¸À¯ÁVwÛzÉ.
NA ²æà ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£Éà £ÀªÀÄB
PÁªÀiÁå£ÁA PÀªÀÄðuÁA £Áå¸ÀA ¸ÀA£Áå¸ÀA PÀªÀAiÉÆà «zÀÄB | ¸ÀªÀðPÀªÀÄð¥sÀ®vÁåUÀªÀiï ¥ÁæºÀĸÁÛöåUÀA «ZÀPÀëuÁB ||
¸ÀéUÁð¢ü ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ PÁªÀÄåPÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß vÀåf¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¸ÀA£Áå¸ÀªÉAzÀÄ ¥ÀArvÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè
PÀªÀÄðUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¥sÀ¯Á¥ÉÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ©qÀĪÀÅzÀPÉÌ vÁåUÀªÉAzÀÄ «ªÉÃQUÀ¼ÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ
²æêÀÄzÀãUÀªÀ¢ÎÃvÉ – (18£Éà CzsÁåAiÀÄ)
¸ÀAWÀzÀ ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
*******
1. ¢£ÁAPÀ 28-1-2015 §ÄzsÀªÁgÀ ²æà ªÀÄzsÀé£ÀªÀ«Ä ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00jAzÀ 6.30 WÀAmÉ
ªÀgÉUÉ ‘®PÀë ºÀjªÁAiÀÄĸÀÄÛw ¥ÁgÁAiÀÄt læ¸ïÖ’£À ‘ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ’zÀªÀjAzÀ ²æà ªÀÄzsÀé£ÁªÀÄ
¥ÁgÁAiÀÄt £ÀAvÀgÀ 6.30jAzÀ 8.00 qÁ||ºÉZï.J£ï.ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï, ªÀÄÄRå¸ÀÛgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ,
DZÁAiÀÄð¥ÁoÀ±Á¯É gÀªÀjAzÀ ‘G¥À£Áå¸ÀÀ’. ¸ÀܼÀ: ²æà «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À, ¸ÉPÀÖgï-1.
2. ¢£ÁAPÀ 1-2-2015 ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉ. «ªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlzÀ°èzÉ.
3.
¢£ÁAPÀ 7-2-2015 ±À¤ªÁgÀ ¨É½UÉÎ 6:30 WÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀħæºÀätå ªÀÄoÀzÀ°è ²æà UÁAiÀÄwæ
ºÉÆêÀiÁZÀgÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà UÁAiÀÄwæ ªÀÄAvÀæ d¥À. «¥Àæ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è
¨ÁUÀªÀ»¸À®Ä ªÀÄ£À«. ²æêÀÄoÀzÀ ¥ÀæPÀluÉ- ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄlzÀ°èzÉ.
4. ¸ÀAWÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è £ÉqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ²æà ®QëöäãÀgÀ¹AºÀ ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è :
¢£ÁAPÀ 1-3-2015 ²æÃdAiÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ, GvÀÛgÁAiÀÄt, ¥sÁ®ÄÎt ±ÀÄzÀÞ KPÁzÀ²Ã ¨sÁ£ÀĪÁgÀ
¯ÉÆÃPÀ PÀ¯ÁåuÁxÀð ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁUÀ §ÈºÀvï PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ºÉZïJ¸ïDgï §qÁªÀuÉ
¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀPÁëwÃvÀ UÀtågÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ DAiÉÆÃf¸ÀĪÀ AiÉÆÃd£É¬ÄzÉ.
¥ÀævÉåÃPÀ PÀgÀ-¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß w½¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ
¸ÀAWÀzÀ G¥À¸À«Äw
£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå. «:944902861, ®QëöäÃPÁAvÀ.«.J¸ï:9945281091, ±ÀAPÀgÀ£ï.«:9886659227, qÁ||¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ¨sÀmï:9845103951
NA
AiÉÆÃUÀAiÀÄÄPÉÆÛà «±ÀÄzÁÞvÁä «fvÁvÁä fvÉÃA¢æAiÀÄ:| ¸ÀªÀð¨sÀÆvÁvÀä¨sÀÆvÁvÁä PÀĪÀð£Àߦ £À °¥ÀåvÉÃ||
PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀAiÀÄÄPÀÛ£ÀÄ, ¥Àj±ÀÄzÁÝAvÀ:PÀgÀtªÀAiÀļÀîªÀ£ÀÄ, ¸Áé¢üãÀavÀÛ£ÀÄ, fvÉÃA¢æAiÀÄ£ÀÄ, vÀ£ÀßAvÉ
¸ÀªÀĸÀÛ¨sÀÆvÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀªÀ£ÁzÀ ¥ÀÄgÀĵÀ£ÀÄ PÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ §zÀÞ£À®è.
*****
AiÉÆÃUÀ ²PÀët/vÀgÀ¨ÉÃw
£ÀªÀÄä ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ AiÉÆÃUÀ UÀÄgÀÄ ²æà ¨Á®¥Àæ¨sÁ ¢ªÁPÀgÀ PÁgÀAvÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV GavÀªÁV
AiÉÆÃUÀ ²PÀët/vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä §qÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ d£ÀgÀÆ F ¸ÀzÀªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß
G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ AiÉÆÃUÀAiÀÄÄPÀÛgÁV, gÉÆÃUÀªÀÄÄPÀÛgÁVgÀ®Ä F ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀÄvÉÛêÉ.
¸ÀܼÀ: ²æà «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À, ¸ÉPÀÖgï-1, 11£Éà PÁæ¸ï, ºÉZï J¸ï Dgï §qÁªÀuÉ, ¨ÉAzÀ¼ÀÆgÀÄ.
¨É½UÉÎ: 5jAzÀ 6 WÀAmɪÀgÉUÉ,
¸ÀAeÉ: 5 jAzÀ 6 (ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÁV) ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ 8 jAzÀ 9 WÀAmɪÀgÉUÉ J®ègÀÆ ¨ÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ.
‘NA ¢üAiÉÆÃAiÉÆãÀ: ¥ÀæZÉÆÃzÀAiÀiÁvï’
JZï J¸ï Dgï §qÁªÀuÉ ¨ÁæºÀät ¸ÀAWÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
HSR BADAVANE BRAHMANA SANGHA ®
TH
th
(Reg No.SOR/BLU/DR/816/2009-10/31-10-2009)
Office: 803, 27 Main, 12 Cross, HSR Sector-I, Bangalore-560 102. Ph: 9900948237, www.hsrvipra.org email: [email protected]
zsÀªÉÆÃð gÀPÀëw gÀQëvÀ:
NA ±ÁAvÁPÁgÀA ¨sÀÄdUÀ±ÀAiÀÄ£ÀA ¥ÀzÀä£Á¨sÀA ¸ÀÄgÉñÀA «±ÁézsÁgÀA UÀUÀ£À ¸ÀzÀȱÀA ªÉÄÃWÀªÀtðA ±ÀĨsÁAUÀA ®QëöäÃPÁAvÀA
PÀªÀÄ®£ÀAiÀÄ£ÀA AiÉÆÃVºÀÈzÁÞöå£ÀUÀªÀÄåA ªÀAzÉà «µÀÄÚA ¨sÀªÀ¨sÀAiÀĺÀgÀA ¸ÀªÀð¯ÉÆÃPÉÊPÀ£ÁxÀA||
(:±ÀAPÀgÀA ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðA ªÁAiÀÄÄA ZÀ ªÀÄzsÀªé ÀiÁZÁgÀåA: ±ÉõÀA gÁªÀiÁ£ÀÄdA ªÀÄĤªÀiï: DZÁgÀåvÀæAiÀĪÀiÁ±ÀæAiÉÄÃ:)
ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ «¥Àæ¨ÁAzsÀªÀjUÉ ¸ÀĸÁéUÀvÀ
¸ÀAWÀzÀ LzÀ£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ®QëöäãÀgÀ¹AºÀ ªÉÃzÀ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ £Á®Ì£Éà ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀzÀ
CAUÀªÁV ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ »vÀgÀPÀëuÉUÁV
¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÃzÀ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ªÉÃ||§æA||²æÃ|| ¸ÀA¦UÉ ²æäªÁ¸ÀªÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è
¢£ÁAPÀ 1-2-2015 ²æà dAiÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀ, ªÀiÁWÀ ±ÀÄzÀÞ vÀæAiÉÆÃzÀ²Ã, ¨sÁ£ÀĪÁgÀ
²æà ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀܼÀ: ¦.«.Dgï. PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À, (DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¨sÁUÀ) CUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 102
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀ:
¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¢£ÁAPÀ 1-2-2015, ¨É½UÉÎ 8.00 WÀAmÉUÉ ªÉÃzÀ-WÉÆõÀzÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA¨sÀ
ªÀÄ»¼Á §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ «µÀÄÚ ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt
ªÀÄzsÁå£Àí 12 WÀAmÉUÉ ªÀĺÁªÀÄAUÀ¼ÁgÀw
UÀtå CwyUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ DºÁé¤vÀjUÉ UËgÀªÁ¥ÀðuÉ
ªÀÄzsÁå£Àí 1.15 WÀAmÉUÉ ¥Àæ¸ÁzÀ «¤AiÉÆÃUÀ
¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀÄ F PɼÀPÀAqÀAvÉ zÉÃtÂUÉ ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä ¥ÁæxÀð£É.
¥ÀæzsÁ£À ¥ÀÆeÉUÉ PÀÆgÀĪÀªÀgÀÄ gÀÆ.5,001/-¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆÃjzÉ (2 zÀA¥ÀwUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÀÆeÉUÉ CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ)
¥ÀÆeÁ ¸ÀAPÀ®àPÁÌV gÀÆ.501/-¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆÃjzÉ
¸ÉêÁPÁAQëUÀ¼ÀÄ C£ÀßzÁ£ÀPÁÌV GzÁgÀªÁV vÀ£ÀÄ, ªÀÄ£À, zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁV ¥ÁæxÀð£É
«±ÉõÀ ¸ÀÆZÀ£É: ¢£ÁAPÀ 29-1-2015 gÀ M¼ÀUÁV £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ
«¥Àæ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¯ÁAbÀ£À, ¥ÀAZÉ-±À®å, zsÀj¹ ¸ÀPÁ®PÉÌ DUÀ«Ä¹ ¥ÀÆeÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀQæAiÀĪÁV
¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ªÀÄ£À«.
¥ÀÆeÉUÉ ªÀÄAUÀ¼À zÀæªÀå, ºÀƪÀÅ-ºÀtÄÚ vÀgÀ§ºÀÄzÀÄ.
(¨É¼ÀV£À G¥ÀºÁgÀ 7.30 jAzÀ 8.00gÀ ªÀgÉUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ)
£ÉÆÃAzÀtÂUÁV ¸ÀA¥ÀðQ¹: ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ:
J¸ï.C£ÀAvÀgÁªÀÄÄ -9448055193, PÉ.gÁªÀĸÁé«Ä – 9900948237, «.£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå -9449028618
*****
On the occasion of Anniversary of the Sangha & Sri Lakshmi Narasimha Vedapathashala
‘SRI SATYANARAYANA PUJA’
has been arranged on Sunday the 1st FEBRUARY, 2015 from 8.00AM
at PVR Bhavana, (behind Anjaneya statue) HSR, AGARA
Breakfast: 7.30 to 8AM
JZï J¸ï Dgï §qÁªÀuÉ ¨ÁæºÀät ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw
*****
SRI HARI VAYU STUTHI PARAYANA
(By LHVSMPS TRUST at London, UK)
Sri Hari Vayu Stuthi Parayana (2 avartees by 8 people) sponsored by GB-SRS Brundavan.org
,ILford Chapter , led by S.VENUGOPAL from LHVSMPS TRUST, Karnataka Chapter, was organised at
Prospect Hall 42, Prospect Road, Essex, on Saturday the 11 th October,2014, from 9.15 am to 11.15
am.
The Event commenced with initial introductory session about the significance of Mantra
Paraynas
in
general,
Hari
Vayu
Stuthi
and
Guru
Stothra
in
particular,
the
Missions/Objectives/Achievements of “Lakshavartee Hari Vayu Stuthi Mantra Parayana Samiti
Trust” initiated by Ten noble Madhwa Brahmins in 2010, led by Dr. Raghu, Rig Veda Adhyayini of
Mylapore Sanskrit College, Chennai.
The Samithi’s publications and other spiritual activities in promoting our values and Hindu
culture for present and future generations can be made available to interested citizens of Indian
Origin living in U.K. through this platform of Parayana Groups Sath-Sang. Special emphasis was
made on our Nithya Anushtanas and Pithru Karyas.
The participants were requested to visit web site www.harivayu.wordpress.com for more
details and spread the information to known people in U.K and in India. A beginning made on this
day shall motivate the participants to have weekly regular parayanas in small groups in their
respective Homes with main emphasis on parayana.
After due explanation about the sequence of doing the parayana
commencing from
Madwashtaka, Guruprarthana, detailed sankalpa etc as per the format in our Samithi’s parayana
book,Sri Hari Vayu Stuthi parayana was initiated with Madwashtaka.During Sankalpa time it was
decided to do one avartee of Sri Madwanama also by the two ladies present .
Accordingly two avartees of SHV by 8 persons and one avartee of Madwa nama by three persons were
carried out which was followed by Arathi, Naivadyam, Mantrapushpanjali and Sampoorna argya
process.
The participants enjoyed the parayana and discussed means to bring in more people for
subsequent parayanas. They were told to involve their spouses also if possible to have Madwanama
parayana along with SHV. The necessary text etc can be forwarded by e mails. They can practice
Madwashtaka and Guru Prarthana from our web site.
At the end, the Pala Ashirwadha was given to the Sponsors GB-SRS Brundavan group
represented by Srimathi and Sri Ramdass couple, with the Blessings of Sri Hari Vayu Gurugalu, to
full fill their dream of having Rayaru Brundavan in U.K. at the earliest.
Sri Madu Sudan of Mysore shared his experience of how he got benefitted by following the advice of
his well-wisher to practice SHV and Sri Rayaru stothra parayanas with in a period of a fortnight.
After distribution of prasadam, breakfast prepared there by the two ladies, courtesy, Sri
Badarinatha of Ilford chapter who thoughtfully brought the ingredients, was served to all. Though it
was a small group, almost meeting each other for the first time, lot of warmth and closeness was
established with in a short period of three hours as seen from the photographs.
-
SHRI KRISHNAPNAMASTHU –
HaRe Srinivasa
S,VENUGOPAL. Member
HSR Brahmana Sangha
Phone: 9880038448
D¢vÁåAiÀÄ «zsÀäºÉà ¸ÀºÀ¸ÀæQgÀuÁAiÀÄ ¢üêÀÄ»| vÀ£Àß: ¸ÀÆAiÀÄð ¥ÀæZÉÆÃzÀAiÀiÁvï||
MAKAR SANKRANTI
Makar Sankranti is one of the most auspicious day for the Hindus, and is celebrated in almost all parts of the
country in myriad cultural forms, with great devotion, fervor & gaiety. The festival of Makar Sankrant traditionally
coincides with the beginning of the Sun's northward journey (the Uttarayan) when it enters the sign of Makar (the
Capricorn). It falls on the 14th of January every year according to the Solar Calendar. Lakhs of people take a dip in places
like Ganga Sagar & Prayag and pray to Lord Sun.
Makar Sankranti is the day when the glorious Sun-God of Hindus begins its ascendancy and entry into the
Northern Hemisphere. Sun for the Hindus stands for Pratyaksha-Brahman - the manifest God, who symbolizes, the one,
non-dual, self-effulgent, glorious divinity blessing one & all tirelessly. Sun is the one who transcends time and also the one
who rotates the proverbial Wheel of Time. The famous Gayatri Mantra, which is chanted everyday by every faithful
Hindu, is directed to Sun God to bless them with intelligence & wisdom. Sun not only represents God but also stands for
an embodiment of knowledge & wisdom. Lord Krishna reveals in Gita that this manifested divinity was his first disciple,
and we all know it to be indeed a worthy one too. No Sundays for the Sun, may be because one who revels in its very
'being', the very essence of his own Self, is always in the Sunday mood.
The co-relation of cosmic events with individual life and values is one of the most astounding traits of Hindu
Masters. Once this co-relation is brought about thereafter these cosmic events become instrumental to remind us the
best which we cherish & value. Of all the cosmic bodies Sun is the most glorious & important, thus every sun-centric
cosmic event became very important spiritual, religious & cultural events. On Makar Sankranti day the Sun begins its
ascendancy and journey into the Northern Hemisphere, and thus it signifies an event wherein the Gods seem to remind
their children that 'Tamaso Ma Jyotir Gamaya'. May you go higher & higher - to more & more Light and never to darkness.
Astrological Significance:
Makar means Capricorn and Sankranti is transition. There is a sankranti every month when the sun passes from
one sign of the zodiac to the next. There are twelve signs of the zodiac, and thus there are twelve sankranti's as well. Each
of these sankranti's has its own relative importance but two of these are more important - the Mesh (Aries) Sankranti and
the most important, the Makar (Capricorn) Sankranti. Transition of the Sun from Sagittarius to Capricorn, during the
winter solstice in the northern hemisphere is known as Makar Sankranti. From this day begins the six-month long
Uttarayana, considered very auspicious for attaining higher worlds hereafter. While the traditional Indian Calendar is
basically based on lunar positions, but sankranti is a solar event, so while dates of all festivals keep changing, the english
calendar date of Makar Sankranti is always same, 14th January. Makar Sankranti is celebrated in the Hindu Calendar
month of Magha. There is another significance of this day, after this day the days start becoming longer & warmer, and
thus the chill of winter in on decline.
Significance from Puranas
The Puranas say that on this day Sun visits the house of his son Shani, who is the swami of Makar Rashi. These
father & son do not ordinarily get along nicely, but inspite of any difference between each other Lord Sun makes it a point
to meet each other on this day. Father in fact himself comes to his son’s house, for a month. This day symbolized the
importance of special relationship of father & son. It is the son who has the responsibility to carry forward his fathers
dream and the continuity of the family.
From Uttarayana starts the ‘day’ of Devatas, while dakshinayana is said to be the ‘night’ of devatas, so most of
the auspicious things are done during this time. Uttarayana is also called as Devayana, and the next half is called
Pitrayana. It was on this day when Lord Vishnu ended the ever increasing terrorism of the Asuras by finishing them off
and burying their heads under the Mandar Parvat. So this occasion also represents the end of negativities and beginning
of an era of righteous living.
The great savior of his ancestors, Maharaj Bhagirath, did great Tapasya to bring Gangaji down on the earth for
the redemption of 60,000 sons of Maharaj Sagar, who were burnt to ashes at the Kapil Muni Ashram, near the present
day Ganga Sagar. It was on this day that Bhagirath finally did tarpan with the Ganges water for his unfortunate ancestors
and thereby liberated them from the curse. After visiting the Patala for the redemption of the curse of Bhagirath’s
ancestors Gangaji finally merged in the Sagar. Even today a very big Ganga Sagar Mela is organized every year on this day
at the confluence of River Ganges and the Bay of Bengal. Lakhs take dip in the water and do tarpan for their ancestors.
There is another spiritually symbolic aspect of this story. The 60,000 cursed son of Maharaja Sagar represent
our thoughts, which become dull & dead-like because of uncultured & blind ambition. Redemption of such people is only
by the waters of Gangaji, brought down ‘to’ & later ‘from’ the Himalayas with great tapasya. This represents dedicated
hard work to get the redeeming Brahma-Vidya, which alone enlightens, enthuses & enlivens the life of anyone
Another well-known reference of this day came when the great grandsire of Mahabharata fame, Bhishma,
declared his intent to leave his mortal coil on this day. He had the boon of Ichha-Mrityu from his father, so he kept lying
on the bed of arrows till this day and then left his mortal coil on Makar Sankranti day. It is believed that the person, who
dies during the period of Uttarayana, becomes free from transmigration. So this day was seen as a sure-shot Good Luck
day to start your journey or endeavors to the higher realms beyond.
REGIONAL SIGNIFICANCE
In Uttar Pradesh, Sankrant is called 'Khichiri'. Taking a dip in the holy rivers on this day is regarded as most
auspicious. A big one-month long 'Magha-Mela' fair begins at Prayag (Allahabad) on this occasion. Apart from Triveni,
ritual bathing also takes place at many places like Haridvar and Garh Mukteshwar in Uttar Pradesh, and Patna in Bihar.
In Bengal every year a very big Mela is held at Ganga Sagar where the river Ganga is believed to have dived into
the nether region and vivified the ashes of the sixty thousand ancestors of King Bhagirath. In Maharashtra on the
Sankranti day people exchange multi-colored tilguds made from til (sesame seeds) and sugar and til-laddus made from til
and jaggery.
In Gujarat there is a custom of giving gifts to relatives. The Gujarati Pundits on this auspicious day grant
scholarships to students for higher studies in astrology and philosophy. Kite flying has been associated with this festival in
a big way. It has become an internationally well-known event.
Tamil Nadu: In Tamil Nadu Sankrant is known by the name of ‘Pongal’, which takes its name from the surging of
rice boiled in a pot of milk, and this festival has more significance than even Diwali. It is very popular particularly amongst
farmers. Rice and pulses cooked together in ghee and milk is offered to the family deity after the ritual worship. In
essence in the South this Sankrant is a ‘Puja’ (worship) for the Sun God.
Andhra Pradesh: In Andhra Pradesh, it is celebrated as a three-day harvest festival Pongal. It is a big event for
the people of Andhra Pradesh. The Telugus like to call it 'Pedda Panduga' meaning big festival. The whole event lasts for
four days, the first day Bhogi, the second day Sankranti, the third day Kanuma and the fourth day, Mukkanuma.
Punjab: In Punjab where December and January are the coldest months of the year, huge bonfires are lit on the
eve of Sankrant and which is celebrated as "LOHARI". Sweets, sugarcane and rice are thrown in the bonfires, around
which friends and relatives gather together. The following day, which is Sankrant, is celebrated as MAGHI. The Punjabi's
dance their famous Bhangra dance till they get exhausted. Then they sit down and eat the sumptuous food that is
specially prepared for the occasion.
Kerala: The 40 days anushthana by the devotees of Ayyappa ends on this day in Sabarimala with a big festival.
Bundelkhand: In Bundelkhand and Madhya Pradesh this festival of Sankrant is known by the name ‘Sakarat’ and
is celebrated with great pomp & merriment accompanied by lot of sweets.
Tribals of Orissa: Many tribals in our country start their New Year from the day of Sankrant by lighting bonfires,
dancing and eating their particular dishes sitting together. The Bhuya tribals of Orissa have their Maghyatra in which small
home-made articles are put for sale.
Assam: In Assam, the festival is celebrated as Bhogali Bihu.
Coastal Region: In the coastal regions, it is a harvest festival dedicated to Indra.
CELEBRATION
It is celebrated with pomp in southern parts of the country as Pongal, and in Punjab is celebrated as Lohri &
Maghi. Rajasthan & Gujarati not only look reverentially up to the sun, but also offer thousands of their colorful oblations
in the form of beautiful kites all over the skyline. The Festival introduces kite enthusiasts world-wide to the intriguing
beauty and cultural diversity of India.
Compiled by Dr. Sudhindra Bhat
‘¥ÀgÀ¥ÀjªÁzÉà ªÀÄÆPÀB ¥ÀgÀ£ÁjÃzÀ±Àð£Éæ eÁvÀåAzÀB|
¥ÀAUÀÄ ¥ÀgÀzsÀ£ÀºÀgÀuÉ ¸À dAiÀÄw ¯ÉÆÃPÉà ªÀĺÁ¥ÀÄgÀĵÀB||’
EvÀgÀgÀ£ÀÄß zÀƶ¸ÀĪÀ ¸ÀtzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄÆPÀ£ÀÄ, ¥ÀgÀ¹ÛçÃAiÀÄgÀÄ PÀtÂÚUÉ ©zÁÝUÀ ºÀÄlÄÖUÀÄgÀÄqÀ£ÀÄ,
EvÀgÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß C¥ÀºÀj¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ºÉ¼ÀªÀ£ÀÄ.
¯ÉÆÃPÀzÀ°è »ÃVgÀĪÀ ªÀĺÁ¥ÀÄgÀĵÀgÀÄ ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄgÁVgÀĪÀgÀÄ.
JZï J¸ï Dgï §qÁªÀuÉ ¨ÁæºÀät ¸ÀAWÀ
(j)
HSR BADAVANE BRAHMANA SANGHA (R)
±ÀAPÀgÀA ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðA: ªÁAiÀÄÄA ZÀ ªÀÄzsÀéªÀiÁZÁgÀåA:,±ÉõÀA gÁªÀiÁ£ÀÄdA ªÀÄĤªÀiï, DZÁgÀåvÀæAiÀĪÀiÁ±ÀæAiÉÄÃ:
zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ
£ÀªÀÄä ¸À£ÁvÀ£À zsÀªÀÄð, ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼À »vÀgÀPÀëuÉUÁV, ¸ÀªÀðd£ÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ºÁUÀÆ
¸ÀªÀiÁd¸ÉêÁ ªÀĺÀvÁÌAiÀÄðUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀPÁÌV ‘¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À’ªÀ£ÀÄß ¤«Äð¹ F PɼÀPÀAqÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÉà £ÀªÀÄä ªÀÄÄRå GzÉÝñÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ:
 UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁZÀ£Á®AiÀÄ, ¥ÀæªÀZÀ£À ªÀÄA¢gÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨sÁAUÀt
 AiÉÆÃUÀ²PÀët PÉÃAzÀæ, GavÀ DgÉÆÃUÀå vÀ¥Á¸ÀuÁ PÉÃAzÀæ
 ªÀÈzÀÞ ¸ÉêÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ vÀgÀUÀw, ªÉÃzÀ ¥ÁoÀ±Á¯É,
 §qÀ «zsÁåyðUÀ½UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ, ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À
 ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ C¥ÀgÀ PÀªÀÄðUÀ½UÉ ¸ÀºÀPÁgÀ
F ¥À«vÀæªÁzÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¸À®Ä vÀ£ÀÄ,ªÀÄ£À,zsÀ£À
¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ
¸ÀAWÀzÀ ¥ÀwæPÉ ‘«¥Àæ§AzsÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘PÁå¯ÉAqÀgï’UÁV ªÁ¶ðPÀ eÁ»ÃgÁvÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃf¹ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃgÀÄvÉÛêÉ
EECUTIVE COMMITTEE
1.
Anantha Ramu. S –President -9448055193
2.
Krishnamurthy. KG –Vice President
3.
Ramaswamy. K –Secretary
4.
Ashwathanarayana Rao. KN – Treasurer
Joint Secretaries
5.
Narasimhaiah. V
6.
Prasanna. P
7.
Vimala. SN
8.
Dr.Sudhindra Bhat
Executive Committee Members
9.
Panduranga. CR
10. Sunder murthy. A
11. Indiresh. V
12. Srinivasa. SV
13. Hegde. VG
14. Chandralekha
Advisors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Krishna. S
Shankaran. V
Lakshmikantha. VS
Karanth. BD
Chandramohan. BV
Ranga Rao. NR
Chandrashekar. S
Subbaramaiah. CN
Krishnamurthy. MR
Kulkarni. VR
Regd Office: 803, 27TH Main, 12th Cross, HSR Sector-I, Bangalore-560 102. Ph: 9900948237
www.hsrvipra.org email: [email protected]