KСQR „KСQR 0KO ] „KСFQM ќ… SR M™ ЃO™6

$// ,1',$ 5$',2
518 .2/.$7$
%(1*$/, 7(;7 %8//(7,1
'$7( ² 7,0( ² 30
„KÑQR „KÑQR 0KO I¸G™HM˜… HÑOØF¶ ÑM™F… H…„D %ÑX™Ñ1O Ñ4X™OMe™H „TÑSÑK ÑFÑQO
$EfH…„DÑ/ 4™´™ /O™O (I™X „ÃÂO /OÑD „KÑQR¨ÑFO SÑ´ I¸EM ƒK:Ñ/
KSÑKH]
+X™OÑSPMe™„³S M™MP™X I¸™ÉÔH Ñ9„PÑN™1™ÑN™1M˜… FX™„H„G
M™O™H +KZ D™O L™& /P™„H„G M™O™ÑHO „KOÊÑh $„LN­ÉÔ „TÑSÑK SMH
6™„OO „KRÑX TÃÓÑUÑIO %ÑKFH S­­„I¸M Ñ/™9f %6 I¸De™0e™H /ÑOÑ5]
MÑH™HXHI£ F™„0ÑPO SMX $IO™GM†P/ /œD/ÑMfO /E™ Ñ1™IH
/OÑP SZ„Q¿— I¸™Ef…O „HKf™4H K™„DP T-X™ („4D KÑP S­„­ I¸M Ñ/™9f O™X
„FÑXÑ5]
O™6G™H… $©P „F„}O „KG™HSL™ „HKf™4ÑHO 6He SK I¸Ã’„Ó D
SdIŽ=f] ÑL™91¸T= %1™M…/™P]
O™6ÙÑH I©™ÑXD „HKf™4ÑH „KÑO™G… FP /ZÑ1¸S L™P JP
/ÑOÑ5]
(ÉOKÑ´O %„PI­OF­X™ÑO T™„DO %£ÔMÑ= 6ÑHO M”D’eO Ñ6ÑO
6™D…XSVÑ/ $KÑO™G]
I¸G™HM˜… +KZ L™OÑDO O‹I™˜ÓÑOO 6He HK1„:D 6™D…X I¸„D™H
H…„D %ÑX™Ñ1O Ñ4X™OMe™H HÑOØF¶ ÑM™F… ÑFÑQO $EfH…„DÑ/ 4™´™ /O™O
(I™X „ÃÂO /OÑD „KÑQR¨ÑFO SÑ´ %6 I¸EM ƒK:Ñ/ „M„PD Tѓ5H]
ƒK:Ñ/ +M™ÑSO ÑQR „FÑ/ I¸EM I†=f™´ K™Ñ69 ÑIQ /O™O 6He SO/™ÑOO
I¸ÃӒ„DO ÑI¸„UÑD +& ƒK:/ Tѓ5] $EfM˜… $OÊ= Ñ69„P +KZ M­Ñ/Q
K’9™„H H…„DH ÑFQ™& I™EfS™O„E ÑS™M ST „KÑQR¨O™ +& ƒK:Ñ/ ÑN™1
ÑFÑKH] ÑFÑQO $EfH…„DO KDfM™H $KÙ +KZ %S– K™Ñ6Ñ9O 6He „K„L–
I¸ÃәK „HÑX +& ƒK:Ñ/ %ÑP™4H™ TÑK]
(Ñ}0e 1D M™ÑS ÑM™F… SO/™O ÑN™6H™ /„MQÑHO 6™X1™X H…„D
%ÑX™1 1:H /ÑOÑ5]
4P„D %„Ef/ KÑRf 2™9„DO I„OM™= S…„MD O™0™O 6He $EfM˜…
$OÊ= Ñ69„P KeX /M™ÑH™O %ÑO™ „/5’ KeKÙO &„´D „FÑXÑ5H] %6
M­Ì&ÑX „L„;- /HJ™ÑO„ØSZ+O M™GeÑM „QÀII„D +KZ I„O/ÀIH™/™OÑFO
+/ SM™ÑKÑQ Q¸… Ñ69„P KÑPH *= /O™ $ÑEfO -IÑO $„H„Ff—/™ÑPO 6He
SO/™O %O „HLfO /OÑD 4™X H™] %„Ef/ 2™9„DO S…M™ 1D HÑLÌO M™ÑS
ÑI„OÑX N™-X™O /E™ (Ñ}0 /ÑO Q¸… Ñ69„P KÑPH S´„DO $„D„OÉÔ KeX
4™„PÑX IOKDf… I¸6ÑH¹O- IO ÑS& *=L™O 4™„IÑX ÑF-X™ S´D TÑK H™]
+X™OÑSPMe™„³S M™MP™X I¸™ÉÔH Ñ9„PÑN™1™ÑN™1M˜… FX™„H„G M™O™H
+KZ D™O L™& /P™„H„G M™O™ÑHO %ÑKFH 1¸T= /OÑD S­­„I¸M Ñ/™9f %6
I¸De™0e™H /ÑOÑ5] FX™„H„G M™O™H +KZ D™O L™&Ñ/ $„LN­ÉÔ „TÑSÑK SMH
6™„O /ÑO „HMŸ %F™PÑDO 6™„O /O™ „HÑFfÑQO „KOÊÑh D\™O™ „F„} T™&Ñ/™Ñ9f
%ÑKFH /OÑD I™ÑOH KÑP Q…Rf %F™PD O™X „FÑXÑ5] „K4™OI„D
„LÑ1™I™P™Ñ1‘V™ +KZ „K4™OI„D %OL™H­MD…O ÑK© KÑPÑ5 9’„6 ѐI/9¶™M
KØ9H SZ£Ô™˜Ó Ñ/ÑPęO… DFÑ˜Ó (Ñ: %S™ Ñ/™ÑH™ „KRÑX D™O™ TÃÓÑUI
/OÑD O™„6 HH]
MÑH™HXHI£ F™„0ÑPO SMX Ñ/™ÑH™ I¸™Ef… $IO™GM†P/ /œD/ÑMfO
/E™ Ñ1™IH /OÑP D™\O „HKf™4H K™„DP Ñ2™R=™ /O™ („4D KÑP S­­„I¸M Ñ/™9f
O™X „FÑXÑ5] Q…Rf %F™PD KÑPÑ5 Ñ/™ÑH™I¸™Ef… N„F 62He $IO™ÑGO /E™
Ñ1™IH /ÑO D™TÑP SK„/5’ Ñ6ÑH ÑL™9 ÑFK™O $„G/™O ÑEÑ/ ÑL™9™OO™
K„©D TH] $K™ÑG MD™„G/™O I¸ÑX™Ñ1 D™ K™G™ S”„— /ÑO D™& -& I¸™Ef…O
„HKf™4H K™„DP T-X™ („4D] + D™„MPH™V’O Ñ/™ÑX̙9’O Ñ6P™O
ÑM¤’I™P™X™M D™P­Ñ/ ÑE/ÁMI„¤ I©™ÑXÑDO SL™I„D IÑF /œR±M†„DfO
„HKf™4HÑ/ 4e™ÑP§ 6™„HÑX F™„0P /O™ +/ %ÑKFÑHO „L„ÉÑD Q…Rf
%F™PD +& O™X ÑFX]
M™„/fH O™—¶I„D K™O™/ -K™M™ L™OÑD GMf…X $S„TR±’D™O „K„L–
29H™X Ñ0F KeÉÔ /ÑOÑ5H] SFe HD’H „F„} SJO /ÑO N™-X™ -K™M™
-X™„QZ9ÑH He™QH™P ÑI¸X™O ÑK¸/J™Ñ9 KÑPH 1D /ÑX/ K5ÑO L™OÑD SK
GMf „KQb™ÑSO ÑUÑ£& $S„TR±’D™O ÑN /™Nf/P™I 2Ñ9Ñ5 MT™D¹™ 1™n…Ñ/ D™
MMf™TD /OD] DÑK Ñ/™ÑH™ „H„Ff— GÑMfO H™M M™„/fH O™—¶I„D /ÑOH„H]
„D„H KÑPH Ñ/™ÑH™ +/„9 Ñ1™… K™ +/„9 GÑMfO ÑUÑ£& ÑN „TZS™O 29H™
29Ñ5 +MH HX]
(Ñ}0e L™OD SJÑO +ÑS „S„OÑJ™9f ÑI¸U™1”ÑTO $H­™ÑHO K™O™/
-K™M™ GMf…X ™G…HD™ IÑU Ñ6™O™ÑP™ S™-X™P /ÑO„5ÑPH] D\™O SD/fK™=…
„5P GMf„KQb™ÑSO „L„ÉÑD ÑLÑ3 9’/ÑO™ 9’/ÑO™ H™ T-X™ INf˜Ó& L™OD
SJP TÑD I™ÑO] DÑK -K™M™O -& M˜ÓÑKeO „HQ™H™ „KÑ6„I] ÑT™X™&9
T™(ÑSO IU ÑEÑ/ 1D/™P F”WL™ÑK +& $„LÑN™1 0lH /O™ TX]
HD’H „F„} KÑPÑ5 L™OÑDO $Le˜ÓO…= „KRÑX H™/ 1P™ÑH™O KFÑP
&SP™M™K™ÑFO („4D „HÑ6ÑFO SMSe™ „HÑX M™E™ 2™M™ÑH™] „H„Rh 6„´
SZ1:H 6™M™D(FF™-X™ ST „K„L– I™„/ÃәH… FP +KZ Ñ1™…O /™Q¹…O
ƒM£… „FKS I™PH „HÑX S™ZK™„F/ÑFO I¸ÑQŸO (ÉÑO „KÑFQ M˜Ñ/O M­0I™£
ƒSXF %/KO(¬…H 1D/™P +& M˜ÓKe /ÑOH] „D„H KÑPH N™ D™ÑFO HX
+KZ Ñ/™ÑH™ „FH- TÑK H™ D™ „HÑX I™„/ÃәÑHO M™D™M™„D /O™ („4D HX]
/™Q¹…O ƒM£… „FKÑSO H™ÑM I™/ ÑHDœK”ÑØFO „M„9Z „M„5PÑ/ %/KO(¬…H
6dM’/™Q¹…ÑOO LŽ0l F0P /O™O IŸI†OÑ=O KeEf Ñ4—™ $e™0e™ ÑFH]
M™„/fH O™—¶I„D K™O™/ -K™M™ L™OD…XM™„/fH „S&- $6X K™´™Ñ/
žOÊDI†=f I¸Q™S„H/ IÑF „HÑX™1 /ÑOÑ5H] ÑT™X™&9 T™(S S†Ñ£ 6™H™ Ñ1Ñ5]
L™ODM™„/fH KeKS™„X/ I„ORÑFO SL™I„D Q¸… K™´™ K™„=6e H…„D (IÑF—™
/„M„9O SFSe „TÑSÑK „HN­ÉÔ TÑXÑ5H]
„F„} „KG™HSL™ „HKf™4ÑH %1™M…/™P ÑL™9 ÑH-X™ TÑK] +6He SK
I¸ÃӒ„D SdIŽ=f KÑP M­0e „HKf™4H /„MQH™O +&4+S K¸Ð 6™„HÑXÑ5H] %SÑHO +& „KG™HSL™ „HKf™4ÑH 6H I¸™Ef… I¸„Dj„ØjD™X OÑXÑ5H]
D\™ÑFO MÑGe 6H M„TP™] Ñ/™„9 PU ÑL™9F™D™O MÑGe HD’H
ÑL™9™ÑOO SZ0e™ PU T™6™O] „F„} I„OKTH „H1M ÑL™9/Mf…ÑFO
S­­„KG™ÑEf %1™M…/™P ÑL™O Ñ9 ÑEÑ/ „9 OÊÑ9 K™S 4™P™ÑK ÑMÑ9¶™
I„OÑRK™- 4™P­ TÑK ÑL™O Ñ9X] &„L+M+ Ñ/™ÑH™O/M /™O4’„I %Qę
M­0e„HKf™4H /„MQH™O 0™„O6 /ÑO „FÑXÑ5H] ÑL™91=H™ %1™M… M´PK™O]
O™6ÙÑH I©™ÑXD „HKf™4H „KÑO™G… FP /ZÑ1¸S L™P JP /ÑOÑ5]
„9 Ñ6P™ I„ORÑFO MÑGe +INf˜Ó „9O JP 6™H™ Ñ1Ñ5] +O MÑGe
„9 Q™S/FP „KÑ6„IO F0ÑP Ñ1Ñ5] „9 „6ÑDÑ5 /ZÑ1¸S] Ñ6P™
I„ORÑFO +/ T™6™O „9 %SÑHO MÑGe „9O JP Ñ2™R=™ /O™
TÑXÑ5] „KÑ6„I „6ÑDÑ5 „9 %SÑH /ZÑ1¸S ÑIÑXÑ5 „9 %SH]
I©ÑXD S„M„D + INf˜Ó Ñ2™„RD T™6™O „9 %SÑHO MÑGe „KÑ6„I
ÑIÑXÑ5 T™6™O „9 /ZÑ1¸S ÑIÑXÑ5 T™6™O „9 %SH]
MT™O™Ñ—¶ I­Ñ=O $ÑÌ1\™-X 1D/™P ÑS™X™&H J¾’ÑD +/ M„TP™O
M”De’ TÑXÑ5] +& „HÑX ÑS0™ÑH M”ÑDO SZ0e™ ÑKÑV TP ] „4„/YS/O™
6™H™Ñ“5H I­Ñ=ÑD ÑS™X™&H J¾’ÑD %ÑO™ 6H %£Ô™˜Ó TÑXÑ5H N™ÑFO
MÑGe 6ÑHO $KÙ %Qę6H/]
HD’H K5ÑOO |OÊ ÑEÑ/ + INf˜Ó MT™O™Ñ—¶ 6ÑHO ÑS™X™&H J¾’
GO™ IÑVÑ5] +ÑD %£Ô™˜Ó TÑX M”ÑDO SZ0e™ ] H™1I­ÑO SKÑ4ÑX ÑK„Q
6H ÑS™X™&H J¾’ÑD %£Ô™˜Ó TÑX M™O™ „1ÑXÑ5H] 6H™ÃÂe FJDO Ñ1™9™
O™Ñ6e SD/fD™ 6™„O /ÑOÑ5] „9O MÑD™ T™SI™D™ÑP +& ÑO™Ñ1
%£Ô™˜ÓÑFO „4„/YS™O KeKÙ /O™ TÑXÑ5] +O MÑGe „9 T™SI™D™ÑP
%&„S&( OÑXÑ5]
M­Ì&ÑXO K™&/’}™ ѐ9QÑHO /™Ñ5 %6 S/™P ÑS™X™ H
9™ H™1™F
+/„9 ÑF™DP™ K™„VÑD %žH P™Ñ1] +& 29H™X F­
6H %TD TÑXÑ5H]
K”TÁHM­Ì& „M(„H„SIe™P /ÑIf™ÑOQÑHO IU ÑEÑ/ 6™H™ÑH™ TÑXÑ5 FM/ÑPO
„9 &„§H %žH ÑHL™ÑH™O /™6 4™P™Ñ“5] 29H™ÃÂÑP „9 6ÑPO 9e™Ä „9 $e™Ì’ÑPØS- I™:™ÑH™ TÑXÑ5] %žH P™1™O /™O= +0ÑH™ 6™H™ N™X„H]
(ÉOKÑ´O %„PI­OF­X™O Ñ6P™O /™:™MK™„VÑD T™„DO %£ÔMÑ= 6ÑHO M”D’e TÑXÑ5] %6 S/™ÑP T™„DO I™P 1¸™ÑM <’Ñ/ IVÑP -&
1¸™MK™S…O™ D™ÑFO S™MÑH IÑV N™X] 6HÑ/ D™O™ |\ÑV D’ÑP %5™V™
M™ÑO] 29H™ÃÂÑP +/ 6ÑHO M”D’e TX] 6H M™O™ N™H T™SI™D™ÑP] T™„D
D™V™ÑD „1ÑX žOÊDO 60M TH +/ KH/Mf…] D\™Ñ/ (ÉOK´ ÑM„;Ñ/P
/ÑP6 T™SI™D™ÑP I™:™ÑH™ TÑXÑ5] T™„DO D™lÑK „9 K™„V G†„PS™Y
TÑXÑ5] M™O™ IÑVÑ5 „9 1K™„F I|] ƒK/’mI­ÑOO „KL™1…X I¸G™H „I %O
I¸G™H 6™„HÑXÑ5 (ÑɄ6D 1¸™MK™S…O™ IE $KÑO™G /ÑO „KÑU™L ÑF0™Ñ“5H]
+& „KÑU™ÑLO Ñ6ÑO 6™D…X - O™6eSVÑ/ N™H 4P™4P „K„2ŸD Tѓ5]
„KÑU™L/™O…ÑFO SÑ´ /E™K™Df™ 4PÑ5]
KGfM™ÑHO 0™1V™1V „KѐJ™O= /™Ñl M­„QfF™K™ÑFO P™PÑ1™P™X G”D
$HeDM $„LN­ÉÔ ÑM™J™®P %PM -OÑJ P™ÑFHÑ/ /P/™D™X %H™
TÑXÑ5] %6 D™Ñ/ Ke™ÄQ™P Ñ/™Ñ9f ÑD™P™ TÑK]
6™D…X DF˜Ó SZÙ +H%&+ 1D M´PK™O O™ÑD M­„/MH1O ÑEÑ/
P™ÑFHÑ/ Ñ1¸JD™O /ÑO] M­„/MH1O M™k™S™O I¸„D™D™ ÑM™J™®ÑPO SÑ´
„H„Rh 6™M™D’PM­6™„T„FH K™ZP™ÑFQ 6„´ Ñ1™…O ÑN™1™ÑN™1 „5P KÑP
Ñ1™X™ØF™O™ 6™HÑD I™ÑOH] D™O M™k™S™X 6„´ I¸„QU= ÑF-X™ TD KÑP$„LÑN™1]
Q¸…PęO O™—¶I„D ƒM£…I™P™ „S„OÑSH™ 4™O„FÑHO SJÑO +M™ÑSO D™„OÑ0 L™OÑD %SÑ5H] O™—¶I„D IÑF „HKf™„4D T-X™O IO +„9& D\™O
I¸EM „KÑFQ SJO] +& SO/™O… SJÑO ƒM„£I™P™ „S„OÑSH™ HD’H „F„}
5™V™- K­h1X™ +KZ „DOÊI„DÑD N™ÑKH] „D„H O™—¶I„D I¸=K M­Ñ0™I™Ge™ÑXO
SÑ´ S™U™Y /OÑKH +KZ I¸G™HM˜… HÑOØF¶ ÑM™F…O SÑ´ „jI™„U/ ™Ef
SZ„Q¿— „K„L– „KRÑX D\™O ƒK:/ T-X™O /E™]
Ñ/O™P™X DM 6™D…X £Ô…V™ I¸„DÑN™„1D™X +INf˜Ó „9
ÑS™H™ „9 O‹ÑI™ +KZ „9 ÑK¸™§ „HÑX S™„LfÑSS IF/ D™„P/™O Q…ÑRf
OÑXÑ5] T„OX™H™ OÑXÑ5 „jD…X ÙÑH D™ÑFO SZ1¸ÑT „9 ÑS™H™ „9
O‹ÑI™ +KZ „9 ÑK¸™§] „9 ÑS™H™ „9 O‹ÑI™ „9 ÑK¸™§ „HÑX
D™„P/™X MT™O™Ñ—¶O ÙH DœD…X] %ÑX™6/ Ñ/O™P™ „9 ÑS™H™ „9
O‹ÑI™ - „9 ÑK¸™§ „HÑX 4D’Ef ÙÑH OÑXÑ5]
+„FÑ/ +& I¸„DÑN™„1D™X K„³Z+O &ÑLØ9 %6 |OÊ T-X™O
/E™] DÑK $„P„dIÑ/ IF/6X… K³™O „KÑ6ØF¶ „SZ +KZ SON†K™P™ ÑFK…
I¸…D ÑK„H-X™P - S­­„MD S™Ñ´™X™H I¸„DÑN™„1D™ ÑEÑ/ H™M I¸De™T™O /ÑO
„HÑXÑ5H] K„³Z &„lX™ - &„lX™H $„P„dI/ $e™ÑS™„SÑXQÑHO MÑGe
MD„KÑO™G ÑF0™ ÑF-X™O IO D\™ÑFO +& „Sh™˜Ó]