Ebazpena, 2015eko otsailaren 18koa, Hezkuntza Berriztatzeko

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA
KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza
Pedagogi Berriztapena
Dirección de Innovación Educativa
Innovación Pedagógica
Ebazpena,
2015eko
otsailaren
18koa,
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena,
2014ko irailaren 5eko Aginduak deitu zituen
plazak esleitzen dituena eta onartutako
gainontzeko
eskabideentzako
itxaronzerrenden ordena ezartzen duena.
Resolución de 18 de febrero de 2015 de la
Directora de Innovación Educativa por la que
se adjudican las plazas convocadas por la
Orden de 5 de septiembre de 2014 y establece
el orden de las listas de espera para el resto
de las solicitudes admitidas.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4.
mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan
matrikulatutako
ikasleentzat
atzerrian
alemaneko,
frantseseko
eta
ingeleseko
ikastaroak egiteko plazetarako eskabideak
aztertuta eta aipatutako Aginduan ezartzen den
prozedura jarraituta.
Examinadas las solicitudes presentadas para las
plazas para la realización de cursos de alemán,
francés e inglés en el extranjero para alumnos y
alumnas de 3.º y 4.º cursos de Enseñanza
Secundaria Obligatoria y de 1er y 2.º cursos de
Bachillerato,
tras
la
aplicación
del
procedimiento previsto en la señalada Orden.
EBAZTEN DUT
RESUELVO
Lehenengoa.- Herrialde, hezkuntza-maila eta
tarteei dagozkien plazak esleitzea, honekin
doazen ebazpenetan esaten den arabera.
Primero.- Declarar adjudicadas las plazas de los
diferentes países, niveles educativos y tramos
de acuerdo a las resoluciones que se adjuntan.
Bigarrena.- Honekin doazen itxaron-zerrendak
onartzea.
Segundo.- Aprobar las listas de espera adjuntas.
Hirugarrena.- Dagokion zerrendan aipatzen
diren eskabideak kanpoan uztea, esaten diren
arrazoiengatik.
Tercero.- Excluir, por lo motivos que se
indican, las solicitudes recogidas en el listado
correspondiente.
Laugarrena.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko
helegitea jar dezakete interesdunek, Hezkuntza
sailburuordearen aurrean. Aurkezteko epea
2015eko martxoaren 18an bukatuko da
(esandako Aginduaren 9.3. artikulua)
Cuarto.- Contra esta resolución las personas
interesadas podrán interponer recurso de alzada
ante la Viceconsejera de Educación. El plazo de
presentación finaliza el día 18 de marzo de 2015
(Artículo 9.3. de la Orden citada)
Vitoria-Gasteizen, 2015eko otsailaren 18an
Mª Begoña Garamendi Ibarra
HEZKUNTZA BERRIZTATZEKO ZUZENDARIA
Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 01 83 30– Fax 945 01 83 35 – e-mail [email protected]
ESLEITUTAKO PLAZAK / PLAZAS ADJUDICADAS
IRLANDA
DBH-ESO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
IRLANDA
DBHO-ESPO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
ERRESUMA BATUA-REINO
UNIDO
ERRESUMA BATUA-REINO
UNIDO
FRANTZIA-FRANCIA
DBH-ESO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
DBHO-ESPO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
DBH-DBHO/ESO-ESPO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
ALEMANIA
DBH-DBHO/ESO-ESPO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
RESOLUCIÓN 01 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 02 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 03 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 04 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 05 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 06 EBAZPENA
ITXARON-ZERRENDAK / LISTAS DE ESPERA
IRLANDA
DBH-ESO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
IRLANDA
DBHO-ESPO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
ERRESUMA BATUA-REINO
UNIDO
ERRESUMA BATUA-REINO
UNIDO
FRANTZIA-FRANCIA
DBH-ESO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
DBHO-ESPO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
DBH-DBHO/ESO-ESPO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
ALEMANIA
DBH-DBHO/ESO-ESPO
TRAMO 1 TARTEA
TRAMO 2 TARTEA
RESOLUCIÓN 07 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 08 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 09 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 10 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 11 EBAZPENA
RESOLUCIÓN 12 EBAZPENA
BAZTERTUTAKOEN ZERRENDA / LISTA DE EXCLUIDOS/AS
TODOS LOS NIVELES
TODOS LOS PAÍSES -
EDUCATIVOS -
TODOS LOS TRAMOS -
HERRIALDE GUZTIAK
HEZKUNTZA-MAILA
TARTE GUZTIAK
GUZTIAK
RESOLUCIÓN 13 EBAZPENA