Notificació de la resolució del procediment de desqualificació CEE

Num. 7469 / 19.02.2015
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
4913
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificació de la resolució del procediment de desqualificació CEE número 184. [2015/1460]
Notificación de la resolución del procedimiento de descalificación CEE número 184. [2015/1460]
Per no haver-se pogut notificar de forma personal i directa a l’interessat l’acte administratiu que s’indica a continuació, se’n publica un
extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat
amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Por no haberse podido notificar de forma personal y directa al interesado el acto administrativo que a continuación se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el
artículo 61 del mismo texto legal.
Expedient: Procediment desqualificació CEE núm. 184.
Titular: Salmir Artesania Floral Valenciana, SL.
CIF: B97061915.
Domicili conegut a efecte de notificacions: c/ Entrada de Ponce, 5,
46013 València.
Expediente: Procedimiento descalificación CEE núm. 184.
Titular: Salmir Artesania Floral Valenciana, SL.
CIF: B97061915.
Domicilio conocido a efecto de notificaciones: c/ Entrada de Ponce,
5, 46013 Valencia.
Per a l’expedient mencionat anteriorment, les notificacions intentades degudament es referixen a:
Procediment de desqualificació CEE núm. 184: Resolució de 16 de
gener de 2015, del director general d’Ocupació i Formació, de procediment per a deixar sense efecte la qualificació com a centre especial
d’ocupació de la mercantil Salmir Artesania Floral Valenciana, SL, amb
CIF B97061915.
A fi que l’interessat puga tindre coneixement íntegre dels actes i en
quede constància, podrà comparéixer en el termini de 10 dies des de la
publicació del present anunci en el DOCV en la seu del SERVEF, Subdirecció General d’Ocupació, situada en l’avinguda de Navarro Reverter, 4a planta, 46004 València, de 09.00 a 14.30 hores.
Para el expediente relacionado anteriormente, las notificaciones
intentadas debidamente se refieren a:
Procedimiento de descalificación CEE núm. 184: Resolución de
fecha 16 de enero de 2015, del director general de Empleo y Formación, de procedimiento para dejar sin efecto la calificación como centro
especial de empleo de la mercantil Salmir Artesania Floral Valenciana,
SL, con CIF B97061915.
A fin de que el interesado pueda tener conocimiento integro de los
actos y quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el
plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio en el DOCV,
en la sede del SERVEF, Subdirección General de Empleo, sita en la avda.
Navarro Reverter, 4.ª planta, 46004 Valencia, de 09.00 a 14.30 horas.
València, 16 de febrer de 2015.– La subdirectora general d’Ocupació: María Hilla Hueso.
Valencia, 16 de febrero de 2015.– La subdirectora general de
Empleo: María Hilla Hueso.