DECRET 25/2015, de 20 de febrer, del Consell, pel qual nomena

Num. 7471 / 23.02.2015
5072
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
DECRET 25/2015, de 20 de febrer, del Consell, pel qual
nomena president del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana Francisco Baila Herrera. [2015/1564]
DECRETO 25/2015, de 20 de febrero, del Consell, por el
que se nombra Presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana a Francisco Baila Herrera. [2015/1564]
L’article 8.1 del text refós de la Llei de Consells Escolars de la
Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener
de 1989, del Consell, en la seua redacció vigent, i el Decret 164/2010,
de 8 d’octubre, del Consell, pel qual es regula el Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana, en l’article 13, disposen que el president o la
presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana es nomenarà
per decret del Consell, a proposta del conseller o la consellera amb competències en matèria d’educació, d’entre els membres del dit Consell
Escolar, formulada després d’haver-ho comunicat al Consell Escolar.
En la sessió del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana del
dia 17 de febrer de 2015, la consellera d’Educació, Cultura i Esport ha
comunicat al Consell Escolar la proposta que eleva al Consell.
En virtut de l’anterior, a proposta de la consellera d’Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia
20 de febrer de 2015,
El artículo 8.1 del texto refundido de la Ley de Consejos Escolares
de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 16
de enero de 1989, del Consell, en su redacción vigente, y el Decreto
164/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, en su artículo 13, disponen
que el presidente o la presidenta del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana se nombrará por decreto del Consell, a propuesta del conseller o la consellera con competencias en materia de educación, de entre
los miembros de dicho Consell Escolar, formulada después de haberlo
comunicado al Consell Escolar.
En la sesión del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana del día
17 de febrero de 2015, la consellera de Educación, Cultura y Deporte
ha comunicado al Consell Escolar la propuesta que eleva al Consell.
En virtud de lo anterior, a propuesta de la consellera de Educación,
Cultura y Deporte y previa deliberación del Consell, en la reunión del
día 20 de febrero de 2015,
DECRETE
DECRETO
Article 1
Nomenar president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
Francisco Baila Herrera.
Artículo 1
Nombrar presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
a Francisco Baila Herrera.
Article 2
El president del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, en la
condició d’alt càrrec de la Generalitat, tindrà dret a percebre les retribucions corresponents a un director general.
Artículo 2
El presidente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, en su
condición de alto cargo de la Generalitat, tendrá derecho a percibir las
retribuciones correspondientes a un director general.
DISPOSICIÓ FINAL
DISPOSICIÓN FINAL
Única
El present decret tindrà efectes a partir de l’endemà de la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Única
El presente decreto tendrá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Gandia, 20 de febrer de 2015
Gandia, 20 de febrero de 2015
El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
La consellera d’Educació, Cultura i Esport,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET
El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART
La consellera de Educación, Cultura y Deporte,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET