Landkarte - CSR

6
SCHRITTE AUF DEM WEG ZU EINEM
TRAGFÄHIGEN CSR-BERICHT
%ƔūľŒ¡ſŲàƅƮƅſ¡ƔôſX¡Áċċ¡ĢƅđýğàđƅÍſ·ſƑƲʼnźſƔIJƅàūĢđàýàIJſğ¡Œđƅ¡ĢĬ¡ūğƅľūđàIJƅđàūƅàſ…IJƅàūď
UàIJŲÁċàIJūàÁċƅàÎſMľūūƔŒƅđľIJſƔIJÓſđƠàūŲđƅ¨ƅſ¨ƔĂàūIJŘſđàŲſđŲƅſIJđÁċƅſIJƔūſôƘūſ%ūŲƅ·àūđÁċƅàūŲƅ¡ƅƅàūÎſŲľIJÓàūIJſ
ĬàċūſƮƔſàđIJàĬſ‘àƅƅ·àơàū·Ųô¡ğƅľūſôƘūſ…IJƅàūIJàċĬàIJŘ
IJàċĬàIJſ Ĭđƅſ Ĭàċūſ ¡ĢŲſ öƲƲſ Uđƅ¡ū·àđƅàūIJſ %…ďơàđƅſ Óàūſ toďàūđÁċƅŲŒôĢđÁċƅŘſ ƔğƘIJôƅđýſ
¡ƔÁċſôƘūſ…IJƅàūIJàċĬàIJſĬđƅſàđIJàĬſàƅ¡·ĢđàūƅàIJſàūđÁċƅŲơàŲàIJſàđIJàſ<àū¡ƔŲôľūÓàūƔIJýŘſ
XƔƅƮàIJſtđàſÓđàſtoďàūđÁċƅŲŒôĢđÁċƅÎſƔĬſôƘūſŲđÁċſƔIJÓſ@ċūſ…IJƅàūIJàċĬàIJſƠàū¡IJƅơľūƅĢđÁċàŲſ‘đūƅŲÁċ¡ôƅàIJſƮƔſ
ĬƘŲŲàIJſ ÓđàŲàſ …IJƅàūIJàċĬàIJſ IJý¡·àIJſ ƮƔſ …ĬơàĢƅ·àĢ¡IJýàIJſ Ųľơđàſ ƮƔſ ŲľƮđ¡ĢàIJſ ƔIJÓſ
ƔýĢàđÁċſ ·đàƅàƅſ ÓđàŲàſ %IJƅơđÁğĢƔIJýſ ¡·àūſ ¡ƔÁċſ ċ¡IJÁàIJŘſ àIJIJſ toď~ċàĬàIJſ ýàơđIJIJàIJſ ôƘūſ Uđƅ¡ū·àđƅàūÎſ
ÓàôđIJđàūàIJſƔIJÓſàđýàIJàſđàĢàſôàŲƅƮƔĢàýàIJŘſ‘đūſƮàđýàIJſ@ċIJàIJÎſơđàſtđàſđIJſŲàÁċŲſğĢ¡ūſŲƅūƔğƅƔūđàūƅàIJſtÁċūđƅƅàIJſ
Ĭđƅ¡ū·àđƅàū·àƮľýàIJàIJſ ŲŒàğƅàIJſ ƠàūłôôàIJƅĢđÁċàIJſ ƔIJÓſ ŲđÁċſ ğľIJğūàƅſ ƮƔſ ~ċàĬàIJſ ơđàſ
4àŲÁċ¨ôƅŲŒ¡ūƅIJàūÎſMƔIJÓàIJſƔIJÓſÓđàſ·ūàđƅàſdôôàIJƅĢđÁċğàđƅſƮƔIJàċĬàIJÓſ¡IJſàÓàƔƅƔIJýÍſtđàſơàūÓàIJſĬàċūſƔIJÓſ
àôôđƮđàIJƅſƮƔſàđIJàĬſƅū¡ýô¨ċđýàIJſtoďàūđÁċƅſğľĬĬàIJŘ
DATENERHEBUNG
6.
Zusammenfügen,
was zu einem CSRBericht gehört.
ZIEL
FORMAT- UND ZIELGRUPPENAUSWAHL
Wen wollen wir mit welchem Format erreichen?
ďſ đàĢýūƔŒŒàIJýàūàÁċƅàſŔtľIJÓàūďŕ3ľūĬ¡ƅàſ¡ƔŲơ¨ċĢàIJſ
ƔIJÓſ@IJċ¡ĢƅàſŒ¡ŲŲàIJÓſ¡Ɣô·àūàđƅàIJÎſƮŘŘſôƘūſUđƅ¡ū·àđƅàūÎſ
@IJƠàŲƅľūàIJſľÓàūſàū·ū¡ƔÁċàū
ďſ %IJƅŲÁċàđÓƔIJýſôƘūſđýđƅ¡ĢďſƔIJÓžľÓàūſmūđIJƅôľūĬ¡ƅſƅūàôôàIJ
STAKEHOLDER-MANAGEMENT
MITARBEITEREINBINDUNG
ZAH
N
N
Belegen, wie die
Zielerreichung
gesteuert wird.
5.
N
LE
KE
Wie werden die CSR-Kennzahlen regelmäßig erhoben?
ďſ %đIJô¡Áċſċ¡IJÓċ¡··¡ūàſƔIJÓſŒū¨ƮđŲàſ¡·ýàýūàIJƮƅàſ
¡ƅàIJàūô¡ŲŲƔIJýſƔIJÓſď¡·ôū¡ýàſ¡Ɣô·¡ƔàIJſ
ďſ ľūċ¡IJÓàIJàſ%ūċà·ƔIJýŲŒūľƮàŲŲàſIJƔƅƮàIJſƔIJÓſIJđÁċƅſ
¡ĢĢàŲſIJàƔſàūôđIJÓàIJ
HT
Was wollen wir in unserem CSRBericht darstellen?
ďſ tƅū¡ƅàýđàÎſU¡IJ¡ýàĬàIJƅ¡IJŲ¨ƅƮàÎſ
U¡ĂIJ¡ċĬàIJÎſtƅ¡ƅƔŲſƔIJÓſMàIJIJď
Ʈ¡ċĢàIJſđIJſàđIJàſğľIJŲđŲƅàIJƅàſ3ľūĬſ
ĬđƅſūľƅàĬſ3¡ÓàIJſ·ūđIJýàIJ
BERIC
R
CS
BERICHTSINHALTE
BERICHTSSTANDARD
ZIELDEFINITION
Nach welchen Standards richten wir
den CSR-Bericht aus?
ďſ X¡ƅđľIJ¡ĢàſƔIJÓžľÓàūſđIJƅàūIJ¡ƅđľIJ¡Ģàſ
àūđÁċƅŲŲƅ¡IJÓ¡ūÓŲſơđàſ4Ģľ·¡Ģſ
oàŒľūƅđIJýſ@IJđƅđ¡ƅđƠàſŔ[email protected]ŕÎſ3ľūƅď
ŲÁċūđƅƅŲ·àūđÁċƅſÓàŲſ…Xſ4Ģľ·¡Ģſ
ľĬŒ¡ÁƅſŔ_mŕÎſàƔƅŲÁċàūſX¡Áċď
ċ¡ĢƅđýğàđƅŲğľÓàƦſŔXMŕſ¡ƔŲơ¨ċĢàIJ
Welche Ziele haben wir in
unseren CSR-Handlungsfeldern?
ďſ ‘àŲàIJƅĢđÁċàſđàĢàſ·àŲƅàċàIJÓàūſ
ƔIJÓſýàŒĢ¡IJƅàūſğƅđƠđƅ¨ƅàIJſĝàſ
<¡IJÓĢƔIJýŲôàĢÓſÓàôđIJđàūàIJ
ďſ MľIJğūàƅàſUàŲŲýūłĂàIJſƮƔūſ
tƅàƔàūƔIJýſċđIJƅàūĢàýàIJ
ZIELE
4.
ZEIT- UND MASSNAHMENPLANUNG
WIRKUNGSMESSUNG
Wann wollen wir was erreicht haben?
ďſ đàĢàſđIJſ~àđĢƮđàĢàſċàūƔIJƅàū·ūàÁċàIJſƔIJÓſĬđƅſ
ğľIJğūàƅàIJſàđƅ¡IJý¡·àIJſƠàūŲàċàIJ
ďſ àū¡IJƅơľūƅĢđÁċğàđƅàIJſđIJIJàūċ¡Ģ·ſ
ÓàŲſtoďtƅàƔàūƔIJýŲğūàđŲàŲſƔIJÓſ
Óàūſ·ƅàđĢƔIJýàIJſÓàôđIJđàūàIJ
Priorisieren, was
in eine CSR-Roadmap einfließt.
NACHHALTIGKEITSMARKETING
KENNZAHLENAUSWAHL
Welche CSR-Kennzahlen wollen
wir erheben?
ďſ ƔŲơ¡ċĢſơàŲàIJƅĢđÁċàūſtoď
ūàĢàƠ¡IJƅàūſMàIJIJƮ¡ċĢàIJſƅūàôôàIJ
ďſ ƔôſƠľūċ¡IJÓàIJàIJſMàIJIJƮ¡ċĢàIJſÓàūſ
·ƅàđĢƔIJýàIJſľÓàūſ4àŲÁċ¨ôƅŲ·àūđÁċƅď
àūŲƅ¡ƅƅƔIJýſ¡Ɣô·¡ƔàIJ
ITBILD
E
L
Entscheiden, wie
man CSR versteht.
Feststellen, wo man
bezüglich CSR steht.
EXTERNE ANALYSE
WESENTLICHKEITSBEWERTUNG
Was wird in welchem Umfang von
wem von uns erwartet?
ďſ 4àŲàƅƮĢđÁċàſ3ľūÓàūƔIJýàIJÎſtƅ¡IJÓ¡ūÓŲſ
ƔIJÓſo¡ƅđIJýŲſ¡IJ¡ĢƧŲđàūàIJ
ďſ 4àŲ¡Ĭƅàſ‘àūƅŲÁċłŒôƔIJýŲğàƅƅàſ
·àƅū¡ÁċƅàIJ
ďſ àIJÁċĬ¡ūğđIJýſĬđƅſ‘àƅƅ·àơàū·àūIJſ
àūŲƅàĢĢàIJſſ
SCHOLZ & FRIENDS REPUTATION
EXPERTISE IN CSR UND BERICHTERSTATTUNG
ST
ST
1.
Mit welchen CSR-Themen sollten wir
uns vorrangig beschäftigen?
ďſ tƅ¡ğàċľĢÓàūýūƔŒŒàIJſƔIJÓſđċūàſ%ūơ¡ūƅƔIJýàIJſ
đÓàIJƅđôđƮđàūàIJ
ďſ oàĢàƠ¡IJƮſƠľIJſđIJƅàūIJàIJſƔIJÓſàƦƅàūIJàIJſ%đIJď
ŲÁċ¨ƅƮƔIJýàIJſƮƔŲ¡ĬĬàIJôƘċūàIJ
GRÜNDUNG
2007
STANDORT
Berlin
KOMPETENZEN
Àſtƅū¡ƅàýđàſ­ſmľŲđƅđľIJđàūƔIJý
Àſtƅ¡ğàċľĢÓàūďàƮđàċƔIJýàIJ
ÀſľūŒľū¡ƅàſđƅđƮàIJŲċđŒďmūľýū¡ĬĬà
ÀſMľĬĬƔIJđğ¡ƅđľIJſ­ſoàŒľūƅđIJý
ÀſX¡Áċċ¡ĢƅđýğàđƅŲĬ¡ūğàƅđIJý
Festlegen, wie
CSR gesteuert wird.
ERU
U
E
2.
G
N
Was haben wir bereits erreicht
und wo gibt es blinde Flecken?
ďſ àŲƅàċàIJÓàſU¡ĂIJ¡ċĬàIJſƔIJÓſſ
MàIJIJƮ¡ċĢàIJſŲƧŲƅàĬ¡ƅđŲđàūàIJ
ďſ àğ¡IJIJƅàſľÓàūſŒàūŲŒàğƅđƠđŲÁċàſſ
Ť¡ƔŲƅàĢĢàIJťſđÓàIJƅđôđƮđàūàIJ
O
START
INTERNE ANALYSE
US QU
T
A
CSR-KOORDINATION
Wer steuert CSR übergreifend
im Unternehmen?
ďſ 3àŲƅſƠàū¡IJğàūƅàſtoď
MľľūÓđIJ¡ƅđľIJſàƅ¡·ĢđàūàIJ
ďſ IJ·đIJÓƔIJýſ¡IJſ4àŲÁċ¨ôƅŲď
ĢàđƅƔIJýſğĢ¨ūàIJ
CSR-STEUERUNGSKREIS
Wie binden wir relevante Abteilungen ein?
ďſ 4ūàĬđƔĬſ¡ƔŲſ¡ĢĢàIJſtoďūàĢàƠ¡IJƅàIJſ
·ƅàđĢƔIJýàIJſƮƔŲ¡ĬĬàIJŲƅàĢĢàIJ
ďſ UđƅýĢđàÓàūſIJ¡ÁċſđIJċ¡ĢƅĢđÁċàIJſ4àŲđÁċƅŲď
ŒƔIJğƅàIJſ¡ƔŲơ¨ċĢàIJ
REFERENZEN FÜR CSR-BERICHTERSTATTUNG
tÁċľĢƮſ­ſ3ūđàIJÓŲſoàŒƔƅ¡ƅđľIJſƮ¨ċĢƅſƮƔſÓàIJſôƘċūàIJÓàIJſ
toďàū¡ƅƔIJýàIJſ ƔIJÓſ ƔIJƅàūŲƅƘƅƮƅſ ŲàđIJàſ MƔIJÓàIJſ đIJſ
¡ĢĢàIJſmċ¡ŲàIJſÓàūſtoďàūđÁċƅàūŲƅ¡ƅƅƔIJýŘſƔſƔIJŲàūàIJſ
MƔIJÓàIJſ ýàċłūàIJſ …IJƅàūIJàċĬàIJſ ¡ƔŲſ ÓàIJſ ū¡IJÁċàIJſ
ƔƅľĬľ·đĢÎſ ċàĬđàÎſ 3đIJ¡IJƮàIJſ ƔIJÓſ àūŲđÁċàūƔIJýàIJÎſ
<¡IJÓàĢÎſ OľýđŲƅđğÎſ X¡ċūƔIJýŲĬđƅƅàĢÎſ ~àĢàğľĬĬƔIJđď
ğ¡ƅđľIJſ ƔIJÓſ ƔĢđàôàūàūŘſ 3Ƙūſ ğĢàđIJàÎſ ĬđƅƅàĢŲƅ¨IJÓđŲÁċàſ
ŲľơđàſýūľĂàſđIJƅàūIJ¡ƅđľIJ¡Ģàſ…IJƅàūIJàċĬàIJſ·đàƅàIJſơđūſ
àū¡ƅƔIJýſƔIJÓſmūľĝàğƅĬ¡IJ¡ýàĬàIJƅſƠľIJſÓàūſMľIJƮàŒƅđľIJſ
·đŲſƮƔĬſôàūƅđýàIJſtoďàūđÁċƅÍ
3.
POSITIONIERUNG
Welche gemeinsame Idee
leitet uns für CSR?
ďſ %đýàIJàŲſàūŲƅ¨IJÓIJđŲſƠľIJſ
àū¡IJƅơľūƅƔIJýſôľūĬƔĢđàūàIJſ
ďſ toďàūŲƅ¨IJÓIJđŲſđIJſ%đIJğĢ¡IJýſ
Ĭđƅſ4àŲÁċ¨ôƅŲĬľÓàĢĢſƔIJÓſ
…IJƅàūIJàċĬàIJŲơàūƅàIJſ·ūđIJýàIJ
CSR-HANDLUNGSFELDER
In welchen Bereichen sind wir aktiv?
ďſ ~ċàĬàIJƮƔľūÓIJƔIJýſŒ¡ŲŲàIJÓſƮƔſ
4àŲÁċ¨ôƅŲĬľÓàĢĢſƔIJÓſ·ƅàđĢƔIJýŲď
ŲƅūƔğƅƔūſŲľūƅđàūàIJ
ďſ màūŲŒàğƅđƠàſÓàūſtƅ¡ğàċľĢÓàūſ
ƔIJÓſý¨IJýđýàſtoďUľÓàĢĢàſđĬſ
ĢđÁğſċ¡·àIJ
Àſtƅū¡ƅàýđàďſƔIJÓſmľŲđƅđľIJđàūƔIJýŲŒūľƮàŲŲà
ÀſU¡ƅàūđ¡Ģđƅ¨ƅŲďſƔIJÓſ‘àŲàIJƅĢđÁċğàđƅŲ¡IJ¡ĢƧŲàIJ
ÀſMàIJIJƮ¡ċĢàIJŲƧŲƅàĬàſƔIJÓſàýĢàđƅƔIJýſƠľIJſmūƘôŒūľƮàŲŲàIJ
ÀſoàÓ¡ğƅđľIJſƔIJÓſ‰·àūŲàƅƮƔIJý
Àſ4àŲƅ¡ĢƅƔIJýſƠľIJſmūđIJƅďſƔIJÓſ_IJĢđIJà·àūđÁċƅàIJ
IHR KONTAKT
tÁċľĢƮſ­ſ3ūđàIJÓŲſoàŒƔƅ¡ƅđľIJ
ŝúĹſƋƲſźƲƲʼnèżďèúƲ
ūàŒƔƅ¡ƅđľIJµŲďôŘÁľĬ
ơơơŘŲďôŘÁľĬžūàŒƔƅ¡ƅđľIJ
ơơơŘÁŲūď·àūđÁċƅàŘÓà