“LUIS ARANBURU” MUSIKA ESKOLAKO ZUZENDARITZA

“LUIS ARANBURU” MUSIKA
ESKOLAKO ZUZENDARITZA
KONTSEILUA
OHIKO BILKURA
DATA:
DATA 2015eko martxoak 12, osteguna
ORDUA:
ORDUA 9:15
LEKUA:
LEKUA Udaletxea
CONSEJO RECTOR DE LA ESCUELA
DE MÚSICA
" LUIS ARAMBURU ”
SESIÓN
SESI N ORDINARIA
FECHA: 12 de marzo de 2015, jueves
FECHA
HORA : 9:15 horas
LUGAR:
LUGAR Casa Consistorial
GAIGAI-ZERRENDA
ORDEN DEL DÍA
DA
Ebatzi beharrekoak
Parte Resolutiva
1.- Aurreko bilkuraren akta irakurri
eta
onestea
(2015eko
otsailaren
12koa)
1.- Lectura y Aprobación del acta
anterior (12 de febrero de 2015).
Informazioa ematea
Parte Informativa
2.- Eskolako jarduerak, martxoak.
2.- Actividades del mes de marzo en la
Escuela.
3.- Galde-eskeak.
3.-Ruegos y preguntas.
LA PRESIDENTE/LEHENDAKARIA,
Fdo./Izp.: Elena Izuel Carcavilla