Aanwijzen winkelopenstelling acht zon

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Van:
M. van Luyt
Datum: 21 januari 2014
Tel.nr. 8836
:
Geraadpleegd
consulent
Datum: 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4
Team: ruimtelijk beleid en
Financieel:
Nee
Juridisch
Nee
Personeel
Nee
Communicatie
Nee
ICT
Nee
Inkoop:
Nee
Nummer: 14A.00069
projecten
Tekenstukken: Nee
Afschrift aan:
Bijlagen:
1
Wethouder Duindam; J. Zwaneveld; J. Steens
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Onderwerp:
Aanwijzen winkelopenstelling acht zon- en feestdagen per gebied
Advies:
In te stemmen met het aanwijzen van de openstelling van ten hoogste acht zon- en feestdagen per gebied (voor
de data wordt verwezen naar bijlage: A data openstelling winkels zon- en feestdagen).
Paraaf team-manager:
Begrotingsconsequenties
B . e n W. d . d . :
Portefeuillehouder:
-
Inl ei din g:
Op grond van de "Verordening Winkeltijden Woerden 2011" heeft u de bevoegdheid om ten hoogste acht
zon- en feestdagen voor 2014 aan te wijzen per gebied.
De winkeliersverenigingen zijn uitgenodigd voor het aangeven van acht data. Daarnaast zijn er verzoeken
van individuele ondernemers binnengekomen. Met ondernemers in gebieden waarbij de verzoeken niet
overeenstemden is het gesprek aangegaan en zijn ondernemers uitgenodigd om tot overeenstemming te
komen over de voor te stellen dagen.
Bev o egd he id:
He t a an wij ze n v a n d e ac h t zo n - e n f e es td ag en per k al e nd erj aar is ee n b e v oe g dh e i d v an
de bur g em ees t er e n w et h ou d ers ( ar tik e l 2 Ver o r d e ni n g W ink elt ij d e n W oer de n 2 0 11) .
Beo ogd ef fe ct :
Het toestaan van de winkelopenstelling op acht zon- en feestdagen voor bepaalde gebieden in Woerden in
2014
Ar g um ent en:
1.1. In de verordening wordt onderscheid gemaakt in verschillende delen in de gemeente Woerden.
De gemeente wordt volgens de verordening opgedeeld in gebieden/delen:
* Woerden-centrum
* Schilderskwartier
* Molenvliet
* Snel en Polanen
* Staatsliedenkwartier en Geestdorp
* Honthorst
* Barwoutswaarden en Rietveld
* Harmelen
* Kamerik
* Zegveld
Per gebied worden de openingsdagen voor zon- en feestdagen in 2014 aangewezen. De
winkeliersverenigingen hebben ingestemd met de voorgestelde dagen. In gebieden waar ondernemers qua
gewenste dagen niet op één lijn zaten zijn ondernemers uitgenodigd voor een gesprek en is tijdens dit
gesprek overeenstemming bereikt over de voor te stellen data. Voor de data wordt verwezen naar Bijlage A
van dit advies.
1.2. Het is van belang dat de acht koopzondagen van te voren door u worden vastgesteld. Ondernemers
weten dan waar ze aan zijn gehouden en op welke zondagen de winkel open mag.
Kan tte k eni ng:
n.v.t.
Fin an ci ën:
n.v.t.
Uit v o er ing :
Ondernemers mogen open zijn op de vastgestelde zon- en feestdagen.
Com mun ic at ie / Web s ite:
De ondernemers die een verzoek hebben ingediend bij de gemeente worden schriftelijk op de
hoogte gesteld van de vastgestelde data.
Bijlage A: datum openstelling winkel zon- en feestdagen publiceren in de Woerdense Courant.
Tevens worden deze data vermeld op de website van de gemeente Woerden.
O nde rn em ing s r aad :
N.v.t.
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g:
Besluit 13A.01130: Uw college heeft besloten om met ondernemers in gesprek te gaan over de verzoeken.
De nu voorliggende voor te stellen dagen zijn afgestemd met en met instemming van winkeliersverenigingen.
Daarnaast is met ondernemers in gebieden waarbij de verzoeken niet op één lijn lagen het gesprek
aangegaan en zijn ondernemers uitgenodigd om tot overeenstemming te komen over de voor te stellen
dagen. Dit is gelukt.
Bij l ag en:
14i.00191: BIJLAGE A: VOORSTELDE DATA KOOPZONDAGEN
13A.01130: voorlopige besluit
Bijlage A
Voorgestelde data openstelling winkels zon- en feestdagen
De gemeente wordt volgens de verordening Winkeltijden Woerden 2011 opgedeeld in de
onderstaande gebieden/delen. Per gebied zijn de koopzondagen afgestemd met de
winkeliersverenigingen en individuele aanvragers. Op basis hiervan wijzen wij de volgende acht
koopzondagen aan;
Woerden-centrum
Van “stadshart Woerden” hebben wij een verzoek ontvangen voor 6 koopzondagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9 juni
30 november
7 december
14 december
21 december
28 december
-
Schilderskwartier
1. 09 november
2. 16 november
3. 23 november
4. 30 november
5. 07 december
6. 14 december
7. 21 december
8. 28 december
Winkeliersvereniging Tournoysveld heeft ingestemd met de hierboven voorgestelde zondagen
Molenvliet
Snel en Polanen
Honthorst
1. 2 februari
2. 21 april
3. 29 mei
4. 9 juni
5. 7 december
6. 14 december
7. 21 december
8. 28 december
Bovengenoemde zondagen zijn overeengekomen met winkeliersvereniging Snel en Polanen,
Molenvliet, het woonrond en directe omgeving (Kwantum, Beter Bed, Leenbakker, Slaapwereld,
Roobol, Carpet Right, Beddenreus, Houtsma keukens en Praxis) en Twinsport
Staatsliedenkwartier
Geestdorp
Voor dit gebied zijn geen verzoeken binnengekomen. Op basis van verzoeken uit het verleden worden
volgende zondagen voorgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
21 april
27 april
5 mei
18 mei
29 mei
6. 9 juni
7. 7 december
8. 14 december
Bomen- en Bloemenkwartier
9. 21 april
10. 27 april
11. 29 mei
12. 9 juni
13. 7 december
14. 14 december
15. 21 december
16. 28 december
Voor dit gebied is een verzoek binnengekomen van Lidl voor 21 december en 28 december.
Voorgesteld wordt om ook de overige zondagen toe te wijzen.
Barwoutswaarder
Rietveld
1. 21 april
2. 27 april
3. 29 mei
4. 09 juni
5. 7 december
6. 14 december
7. 21 december
8. 28 december
Voor dit gebied zijn aanvragen binnengekomen van Gamma, Autobedrijf Jongerius en Tuincentrum
de Bosrand. Bovengenoemde data zijn met hen overeengekomen.
Harmelen
Voor dit gebied zijn geen koopzondagen toegewezen.
Kamerik
Voor dit gebied zijn geen koopzondagen toegewezen.
Zegveld
Voor dit gebied zijn geen koopzondagen toegewezen.
Tijdelijk niet openbaar
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Van:
M. van Luyt
Datum: 25 november 2013
Tel.nr. 8836
:
Geraadpleegd
consulent
Datum: 2 5 n o ve m b e r
2013
Team: Ruimtelijk beleid en
Financieel:
Nee
Juridisch
Ja
Personeel
Nee
Communicatie
Nee
ICT
Nee
Inkoop:
Nee
Nummer: 13A.01130
projecten
Tekenstukken: Ja
Afschrift aan:
Bijlagen:
1
archief; J. Zwaneveld; M. Goossens; J. Steens
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Onderwerp:
Aanwijzen winkelopenstelling acht zon- en feestdagen per gebied
Advies:
- in te stemmen met het aanwijzen van de openstelling van ten hoogste acht zon- en feestdagen per gebied
(voor de data wordt verwezen naar de bijlage A: data openstelling winkels zon- en feestdagen)
Paraaf team-manager:
B . e n W. d . d . :
Begrotingsconsequenties
NEE
03-12-2013
Besluit 03-12-2013: Akkoord, met de toevoeging dat deze data als voorstel worden voorgelegd aan de
ondernemers en daarna een definitief besluit wordt genomen. Tijdelijk niet openbaar
Portefeuillehouder:
-
wethouder Duindam
Inl ei din g:
Op grond van de "Verordening Winkeltijden Woerden 2011" heeft u de bevoegdheid om ten hoogste acht
zon- en feestdagen voor 2014 aan te wijzen per gebied.
Bev o egd he id:
He t a an wij ze n v a n d e ac h t zo n - e n f e es td ag en per k al e nd erj aar is ee n b e v oe g dh e i d v an
de bur g em ees t er e n w et h ou d ers ( ar tik e l 2 Ver o r d e ni n g W ink elt ij d e n W oer de n 2 0 11) .
Beo ogd ef fe ct :
Het toestaan van de winkelopenstelling op acht zon- en feestdagen voor bepaalde gebieden in Woerden in
2014.
Ar g um ent en:
1.1. In de verordening wordt onderscheid gemaakt in verschillende delen in de gemeente Woerden.
De gemeente wordt volgens de verordening opgedeeld in gebieden/delen:
* Woerden-centrum
* Schilderskwartier
* Molenvliet
* Snel en Polanen
* Staatsliedenkwartier en Geestdorp
* Honthorst
* Barwoutswaarder en Rietveld
* Harmelen
* Kamerik
* Zegveld
Per gebied worden de openingsdagen voor zon- en feestdagen in 2014 aangewezen. Het is niet mogelijk om
met alle ondernemers rekening te houden. Er is daarom een keuze gemaakt in de voorkeuren van
verschillende ondernemers. Voor de data wordt verwezen naar Bijlage A van dit advies.
1.2. Het is van belang dat de acht koopzondagen van te voren door u worden vastgesteld. Ondernemers
weten dan waar ze aan zijn gehouden en op welke zondagen de winkel open mag.
Kan tte k eni ng:
1. De procedure voor aanwijzing koopzondagen 2014 is iets anders verlopen dan voorgaande jaren.
Op 13 september 2012 is er een brief gestuurd, waarin wij de winkeliers- en ondernemersverenigingen
hebben uitgenodigd voor het aangeven van acht data. Winkeliers- en ondernemersverenigingen behartigen
de belangen van de aangesloten ondernemers. Voor de gebieden (genoemd bij argumenten) zijn
verschillende aanvragen voor zon- en feestdagen binnengekomen. Voor 2014 zijn we met dezelfde input aan
het werk gegaan en hebben we ook winkelgebieden die toen niet hebben gereageerd ingevoegd, zodat ook
zij koopzondagen hebben. De ervaring leert immers dat winkeliers in de verschillende gebieden jaarlijks rond
dezelfde zondagen in het jaar open willen als het jaar ervoor. Hier is in dit advies dan ook zoveel mogelijk
rekening mee gehouden. Dit houdt ook in dat er voor de kernen Harmelen, Zegveld en Kamerik geen
koopzondagen zijn toegewezen.
Fin an ci ën:
n.v.t.
Uit v o er ing :
Ondernemers mogen van 12u tot 17u open zijn op de vastgestelde zon- en feestdagen
Com mun ic at ie / Web s ite:
•
De ondernemers die een verzoek hebben ingediend bij de gemeente worden schriftelijk op de
hoogte gesteld van de vastgestelde data.
•
Bijlage A: data openstelling winkels zon- en feestdagen publiceren in de Woerdense Courant. Tevens
worden deze data vermeld op de website van de gemeente Woerden.
O nde rn em ing s r aad :
n.v.t.
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g:
n.v.t.
Bij l ag en:
- 1 3 i. 0 50 3 3: Bij l a ge A: v o or ges te l d e d ata op ens t el l i ng wi nk e ls zo n - e n f ees td a ge n