Inrichtingskader Zorg voor Jeugd West Brabant West versie Raad

Inrichtingskader
Zorg voor Jeugd in West-Brabant We st
VÏj
S/WENWERKIN6
ÍYlET VlNPPW/WEN
VR/W6VERHËLPERIN6
IMRICHTIM6
LICHTE
OPVOËPONPER5TEUNIN6
BEPALEN V/W BEN0PI6PE
0NPĒRSTĒÜNIN6 ÉN ľORS
RECHTEN
M N HET
UITVOEREN O f RĒSELEN M N
0NPERSTEUNIN6
T0ELEIPIN6 N / W
NIET VRIJ TOESANKELI3KE
20R6
Colofon
i n r i c h t i n g s k a d e r ' Z o r g v o o r J e u g d in W e s t - B r a b a n t W e s t ' .
Ontwikkeld door:
Regio W e s t - B r a b a n t W e s t :
G e m e e n t e Bergen o p Z o o m
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Halderberge
Gemeente Moerdijk
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rucphen
Gemeente Steenbergen
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Zundert
versie:
2 januari 2014
1 Waarom het inrichtingsplan?
1.1
Inleiding
De g e m e e n t e n v a n W e s t - B r a b a n t West (WBW) w e r k e n s a m e n bij het i n v o e r e n v a n de n i e u w e
J e u g d w e t per 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . Ze z i j n i n d i v i d u e e l v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r het o r g a n i s e r e n v a n
j e u g d z o r g , m a a r w e r k e n r e g i o n a a l s a m e n w a a r d a t v o o r d e l e n b i e d t , b i j v o o r b e e l d o p het
g e b i e d v a n c o m m u n i c a t i e , i n f o r m a t i s e r i n g en a u t o m a t i s e r i n g , i n k o o p , c o n t r a c t e r i n g en
b e k o s t i g i n g . G e m e e n t e n z e t t e n de o n d e r s t e u n i n g d e c e n t r a a l i n , d u s de l o k a l e b e l e i d s r u i m t e
b l i j f t b e s t a a n . In het i n r i c h t i n g s k a d e r
' Z o r g v o o r J e u g d in W e s t - B r a b a n t W e s t ' z i j n d e z e
l i j n e n n a d e r u i t g e w e r k t en v a s t g e s t e l d .
De n e g e n g e m e e n t e n v a n W e s t - B r a b a n t West z i j n :
.
Bergen o p Z o o m
.
Etten-Leur
.
Halderberge
.
Moerdijk
.
Roosendaal
.
Rucphen
.
Steenbergen
.
Woensdrecht
.
Zundert
1.2
Samenwerking
De n e g e n g e m e e n t e n z i j n l a n g e r g e z a m e n l i j k aan de slag m e t de v o o r b e r e i d i n g e n v o o r de
d e c e n t r a l i s a t i e v a n de j e u g d z o r g . In het v o o r j a a r v a n 2 0 1 3 h e b b e n z i j h u n v i s i e o p de
i n r i c h t i n g v a n het n i e u w e s t e l s e l v a s t g e s t e l d , de Schets Z o r g v o o r J e u g d 2 0 1 5 W e s t - B r a b a n t
W e s t . De p e r i o d e t o t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d r a a i t o m het - s a m e n m e t a a n b i e d e r s v a n j e u g d z o r g i n r i c h t e n v a n het s t e l s e l Z o r g v o o r J e u g d . O n d e r d e e l h i e r v a n is het z o r g e n v o o r een g o e d e
o v e r g a n g v a n het o u d e naar het n i e u w e s t e l s e l . Het in o k t o b e r o p g e s t e l d e r e g i o n a l e
t r a n s i t i e a r r a n g e m e n t (RTA) g e e f t aan o p w e l k e w i j z e d i t p r o c e s in de r e g i o WBW v o r m k r i j g t .
Het i n r i c h t i n g s k a d e r w o r d t aan de g e m e e n t e r a d e n v a n alle n e g e n g e m e e n t e n v o o r g e l e g d .
O p basis v a n het k a d e r z a l z o snel m o g e l i j k een u i t v o e r i n g s a g e n d a v o o r de d e c e n t r a l i s a t i e s
in het sociale d o m e i n w o r d e n o p g e s t e l d .
Het i n r i c h t i n g s k a d e r is e e n r e g i o n a a l k a d e r v o o r 2 0 1 5 , w a a r b i j a f s p r a k e n o v e r de i n k o o p
v a n Z o r g v o o r J e u g d k u n n e n w o r d e n g e m a a k t d i e l o p e n t o t en m e t het j a a r 2 0 1 7.
3
2 Waar gaat het inrichtingsplan over?
2.1
De j e u g d w e t
De J e u g d w e t , d i e naar v e r w a c h t i n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 in w e r k i n g t r e e d t , r e g e l t d a t de
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r het b i e d e n v a n j e u g d z o r g bij de g e m e e n t e n w o r d t
o n d e r g e b r a c h t . Het g a a t d a a r b i j o m m i d d e l e n en b e v o e g d h e d e n v o o r alle v o r m e n v a n
o n d e r s t e u n i n g en z o r g v o o r j e u g d en g e z i n die nu z i j n b e l e g d bij het Rijk, de p r o v i n c i e en
de z o r g v e r z e k e r a a r . D o o r de ( f i n a n c i ë l e ) v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r de j e u g d z o r g o n d e r te
b r e n g e n bij de g e m e e n t e , h o o p t de r e g e r i n g een e i n d e te m a k e n aan de v e r s n i p p e r i n g v a n
z o r g o v e r v e r s c h i l l e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k e n en de z o r g d i c h t b i j de j o n g e r e en z i j n n e t w e r k
te o r g a n i s e r e n .
2.2
Opgave v o o r de g e m e e n t e
De d e c e n t r a l i s a t i e v a n de j e u g d z o r g g a a t g e p a a r d m e t een e f f i c i e n c y k o r t i n g , een
v e r k l e i n i n g v a n het b u d g e t . Het Rijk h e e f t b e s l o t e n t o t o p l o p e n d e k o r t i n g s p e r c e n t a g e s
op
het b u d g e t d a t de g e m e e n t e k r i j g t . Het b u d g e t v o o r j e u g d z o r g v o o r 2 0 1 5 in d e r e g i o W e s t B r a b a n t West is v o l g e n s d e c i j f e r s v a n d e c e m b e r 2 0 1 3 71 m i l j o e n e u r o . In de m e i 2 0 1 4
w o r d t het d e f i n i t i e v e b u d g e t v a s t g e s t e l d .
2.3
Een i n t e g r a l e a a n p a k in h e t s o c i a l e d o m e i n
H o e w e l het i n r i c h t i n g s p l a n e n k e l de d e c e n t r a l i s a t i e v a n de j e u g d z o r g in W e s t - B r a b a n t West
b e h a n d e l t , is het n i e t los te z i e n v a n de a n d e r e " t r a n s i t i e s in het sociale d o m e i n " : de
d e c e n t r a l i s a t i e v a n de AWBZ naar de W m o en de i n v o e r i n g v a n de P a r t i c i p a t i e w e t en het
Passend O n d e r w i j s . Er l i g g e n veel k a n s e n v o o r een i n t e g r a l e a a n p a k .
Gezamenlijke uitgangspunten hierbij zijn:
.
Eigen k r a c h t en het sociale n e t w e r k m o e t e n e e r s t w o r d e n a a n g e s p r o k e n v o o r d a t een b e r o e p
w o r d t gedaan op publiek gefinancierde middelen;
.
O o k w a n n e e r er h u l p g e b o d e n m o e t w o r d e n v a n u i t de g e m e e n t e , b l i j f t de b u r g e r o f het
g e z i n in p r i n c i p e de r e g i e o v e r z i j n o f haar e i g e n leven h o u d e n ;
.
V o o r k o m e n w o r d t d a t z o r g v e r l e n e r s l a n g s e l k a a r h e e n w e r k e n : 'Eén g e z i n , één p l a n , één
r e g i s s e u r ' is a l g e m e e n u i t g a n g s p u n t v o o r het sociale d o m e i n .
C o n c r e e t l e i d t d i t t o t s a m e n w e r k i n g o p de v o l g e n d e t h e m a ' s :
.
I n k o o p . De g e m e e n t e n v a n W e s t - B r a b a n t West s t r e v e n naar h e t z e l f d e m o d e l v a n
o p d r a c h t g e v e r s c h a p v o o r z o w e l J e u g d als A W B Z / W m o .
.
C o m m u n i c a t i e . De t r a n s i t i e s v r a g e n o m een c u l t u u r o m s l a g , w a a r b i j u i t g e g a a n w o r d t v a n
e i g e n k r a c h t e e r s t en regie bij het g e z i n o f de b u r g e r . In het l i c h t v a n die c u l t u u r o m s l a g is
een b e l a n g r i j k e r o l w e g g e l e g d v o o r de c o m m u n i c a t i e . D a a r o m w o r d t er een g e z a m e n l i j k e
c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e o p g e s t e l d , w a a r b i j een " g e z a m e n l i j k s t e r k m e r k " n e e r g e z e t k a n
worden.
.
I n f o r m a t i s e r i n g en a u t o m a t i s e r i n g .
.
T o e g a n g . Er k o m t één t o e g a n g v o o r de v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v a n z o r g en o n d e r s t e u n i n g
d i e de g e m e e n t e b i e d t .
4
2.4
Transitie en transformatie
In h e t p r o c e s v a n d e d e c e n t r a l i s a t i e v a n d e j e u g d z o r g z i j n v e r s c h i l l e n d e p r o c e s s e n t e
o n d e r s c h e i d e n . T o t aan 1 j a n u a r i 201 5 ligt de n a d r u k o p de "transitie", de overdracht v a n
de j e u g d z o r g t a k e n naar d e g e m e e n t e . D a a r b i j s t a a t h e t i n r i c h t e n v a n h e t n i e u w e s t e l s e l e n
z o r g e n d a t er e e n g o e d e o v e r g a n g p l a a t s v i n d t c e n t r a a l . T e g e l i j k d r a a i t d e d e c e n t r a l i s a t i e
o o k o m het blijvende proces van het anders laten f u n c t i o n e r e n v a n en d e n k e n over
j e u g d z o r g : d e " t r a n s f o r m a t i e " . D a a r b i j g a a t h e t o m de b e w e g i n g
.
v a n z o r g e n v o o r naar z o r g e n d a t
.
v a n z o r g naar p r e v e n t i e
.
v a n i n d i v i d u e l e o n d e r s t e u n i n g naar s y s t e e m g e r i c h t e o n d e r s t e u n i n g
.
v a n i n t r a m u r a a l naar e x t r a m u r a a l
»W| 1-1-2014
1-1-2014 ļ
1-1-2015 I
WI| 1-1-2015
»
1-1-2015]
»j 1-1-20161
» 1-1-2017
^
I
O m t e z o r g e n d a t er d i r e c t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 j e u g d z o r g b e s c h i k b a a r is e n l o p e n d e
b e h a n d e l i n g e n k u n n e n w o r d e n v o o r t g e z e t ("continuïteit v a n zorg"), blijft een g r o o t deel v a n
het j e u g d z o r g a a n b o d in 2 0 1 5 h e t z e l f d e als h e t n u i s . H i e r o v e r z i j n e n w o r d e n m e t d e
aanbieders afspraken g e m a a k t . Daarbij w o r d t o o k g e s p r o k e n over t r a n s f o r m a t i e en
budgetkorting.
O m d e z e s t a p p e n t e k u n n e n z e t t e n is v e r t r o u w e n e n r u i m t e n o d i g v a n de C o l l e g e s v a n B&W
en d e g e m e e n t e r a d e n . E n e r z i j d s m o e t e n er s t a p p e n g e z e t k u n n e n w o r d e n m e t b e t r e k k i n g
t o t het vastleggen v a n afspraken v o o r meerdere j a r e n o m de continuïteit v a n zorg en
k w a l i t e i t t e b o r g e n ; a n d e r z i j d s m o e t er r u i m t e z i j n o m t e k u n n e n l e r e n , o n t w i k k e l e n e n
i n n o v e r e n e n z a k e n o p basis v a n v o o r t s c h r i j d e n d i n z i c h t a n d e r s in t e v u l l e n d a n e e r d e r
bedacht.
5
3 Hoe pakt de regio West-Brabant West het aan?
3.1
Visie
In 'Schets Z o r g v o o r J e u g d 2 0 1 5' h e b b e n de g e m e e n t e n v a n WBW h u n v i s i e o p het
' J e u g d b o s ' n e e r g e l e g d . U i t g a n g s p u n t h i e r b i j is " h a n d e l a l s o f het j e e i g e n k i n d is". D a a r n a a s t
is het i n t e r n a t i o n a a l v e r d r a g i n z a k e de r e c h t e n v a n het k i n d o n v e r k o r t v a n t o e p a s s i n g .
De
g e m e e n t e n s p r e k e n de a m b i t i e uit d a t k i n d e r e n en j o n g e r e n de m o g e l i j k h e i d h e b b e n o m
z i c h te o n t w i k k e l e n t o t z e l f s t a n d i g e v o l w a s s e n e n , die a c t i e f d e e l n e m e n aan de s a m e n l e v i n g .
Waar d i t n i e t l u k t , s t r e v e n de g e m e e n t e n e r n a a r de t o e g a n g t o t o n d e r s t e u n i n g s n e l ,
e e n v o u d i g en i n t e g r a a l te o r g a n i s e r e n , o n d e r het m o t t o ' l i c h t w a a r k a n , z w a a r w a a r m o e t ' .
T e v e n s h a n t e r e n w i j e e n v i e r t a l l e i d e n d e p r i n c i p e s ( b e n o e m d in de visie) e i g e n k r a c h t e e r s t ,
r e g i e bij het g e z i n , g e e n k i n d b u i t e n spel en l o s l a t e n z o n d e r het z i c h t te v e r l i e z e n .
Het g a a t er in a l g e m e n e z i n o m het g o e d e in het b e s t a a n d e z o r g a a n b o d te b e h o u d e n ,
w a a r b i j de b e w e g i n g w o r d t i n g e z e t :
.
Van z o r g e n v o o r naar z o r g d a t
.
v a n z o r g naar p r e v e n t i e
.
v a n i n d i v i d u e l e o n d e r s t e u n i n g naar s y s t e e m g e r i c h t e o n d e r s t e u n i n g
.
v a n i n t r a m u r a a l naar e x t r a m u r a a l .
Het j e u g d s t e l s e l h e e f t de v o l g e n d e e l e m e n t e n :
.
.
T o e g a n g en v r i j - t o e g a n k e l i j k e o n d e r s t e u n i n g ( v o o r i e d e r e e n b e s c h i k b a a r )
N i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k e z o r g ( n i e t v o o r i e d e r e e n b e s c h i k b a a r in v e r b a n d m e t c o m p l e x i t e i t ,
i m p a c t en k o s t e n )
.
J e u g d en v e i l i g h e i d
G e m e e n t e n k i e z e n v o o r b e l e i d s r e g i e , w a a r b i j de g e m e e n t e n de d o e l e n , r e s u l t a t e n en
m i d d e l e n v o o r j e u g d z o r g v a s t s t e l l e n en de u i t v o e r i n g v a n d e z e t a k e n o v e r l a t e n aan de
zorgaanbieders.
3.2
T o e g a n g en v r i j - t o e g a n k e l i j k e o n d e r s t e u n i n g (lokaal)
B u r g e r s m a k e n in p r i n c i p e z e l f , v a n u i t h u n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , de k e u z e o f en
w a n n e e r ze i n f o r m a t i e , a d v i e s o f o n d e r s t e u n i n g v r a g e n . Er w o r d e n v e r s c h i l l e n d e
i n s t r u m e n t e n o n t w i k k e l d o m d e z e e i g e n k r a c h t te o n d e r s t e u n e n , z o a l s het o n t w i k k e l e n v a n
een L i f e b o o k , een PGB, k e u z e v r i j h e i d v a n o u d e r s , k l a n t t e v r e d e n h e i d s o n d e r z o e k e n ,
cliëntenmedezeggenschapsraden.
In elke g e m e e n t e w o r d t de t o e g a n g i n g e r i c h t . De v o r m k a n v e r s c h i l l e n en s l u i t aan bij de
l o k a l e s i t u a t i e en l o k a l e p o l i t i e k e k e u z e s . A l s u i t g a n g s p u n t h a n t e r e n de n e g e n g e m e e n t e n
d a t in de t o e g a n g m i n i m a a l de v o l g e n d e f u n c t i e s a a n w e z i g z i j n :
.
c o n t a c t m e t en o p v i n d p l a a t s e n ( s c h o l e n , k i n d e r o p v a n g e t c . ) ;
.
v r a a g v e r h e l d e r i n g (wat h e e f t een j e u g d i g e o f g e z i n é c h t n o d i g ) ;
.
lichte o p v o e d o n d e r s t e u n i n g ;
.
bepalen van benodigde ondersteuning;
.
uitvoeren of regelen van o n d e r s t e u n i n g ;
.
r e g i e v o e r i n g (in het k a d e r v a n één g e z i n , één p l a n , één r e g i s s e u r )
.
t o e l e i d i n g ( " d o o r v e r w i j z i n g " , z o n d e r d a t de regie w o r d t o v e r g e g e v e n ) naar n i e t - v r i j toegankelijke zorg;
6
De g e m e e n t e n b e p a l e n z e l f o f ze b o v e n s t a a n d e f u n c t i e s in één p e r s o o n o f in een t e a m
g e b u n d e l d z i j n . JOOP is een J e u g d O p v o e d - en O p g r o e i P r o f e s s i o n a l die alle b o v e n s t a a n d e
g e m e e n t e l i j k e t o e g a n g s t a k e n k a n u i t v o e r e n . Er w o r d t o p r e g i o n a a l n i v e a u een o p d r a c h t
v o o r de u i t v o e r i n g v a n de J O O P - f u n c t i e u i t g e z e t en l o k a a l k u n n e n d e z e J O O P - e n w o r d e n
a f g e n o m e n en a a n g e s t u u r d . De l e v e r i n g v a n J O O P - e n m o e t g e b e u r e n bij a a n b i e d e r s d i e
v e r d e r g e e n z o r g b i e d e n in het n i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k e d e e l .
De v r i j t o e g a n k e l i j k e o n d e r s t e u n i n g b e s t a a t naast JOOP o o k b i j v o o r b e e l d uit de
j e u g d g e z o n d h e i d s z o r g , w e l z i j n , p e u t e r s p e e l z a l e n , e t c . O o k j e u g d a r t s e n en
v e r p l e e g k u n d i g e n v a n de JGZ en de c o n s u l t a t i e b u r e a u s h o r e n h i e r t o e . Zij k r i j g e n o o k een
rol bij de d o o r v e r w i j z i n g . G e m e e n t e n k u n n e n z e l f k i e z e n hoe het v r i j t o e g a n k e l i j k e g e d e e l t e
in te r i c h t e n en w a a r ze d e z e o n d e r s t e u n i n g i n k o p e n ; d i t m a g o o k bij a a n b i e d e r s d i e z o r g
b i e d e n in het n i e t v r i j t o e g a n k e l i j k e d e e l .
O p l o k a a l n i v e a u w o r d e n a f s p r a k e n g e m a a k t o v e r w i e m a g d o o r v e r w i j z e n naar w e l k e
v o r m e n v a n n i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k e z o r g . Bij het d o o r v e r w i j z e n k a n de h u l p v a n e x p e r t s uit
de n i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k e z o r g (het " e x p e r t t e a m " ) w o r d e n i n g e r o e p e n .
Huisartsen/jeugdartsen
h e b b e n o o k in het n i e u w e J e u g d s t e l s e l de m o g e l i j k h e i d o m
k i n d e r e n en j o n g e r e n r e c h t s t r e e k s d o o r te v e r w i j z e n naar j e u g d h u l p en j e u g d G g z .
G e m e e n t e n z i j n o o k h i e r b i j v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de k w a l i t e i t , z o r g v o l u m e en f i n a n c i ë n v a n
de z o r g . De g e m e e n t e n s t e m m e n d a a r o m af m e t de h u i s a r t s e n / j e u g d a r t s e n
e n de
z o r g v e r z e k e r a a r s , die de h u i s a r t s e n v e r g o e d e n , o m m a x i m a l e a a n s l u i t i n g m e t het sociale
d o m e i n te b o r g e n . Deze a f s p r a k e n w o r d e n g e m a a k t v o o r de d e c e n t r a l i s a t i e s J e u g d en
AWBZ.
3.3
N i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k e z o r g (regionaal)
K i n d e r e n , j o n g e r e n en o u d e r s l o s s e n het m e r e n d e e l v a n h u n v r a g e n z e l f o p , s a m e n m e t h u n
o m g e v i n g , o f m e t l i c h t e o n d e r s t e u n i n g . Een k l e i n e g r o e p v a n j e u g d i g e n en g e z i n n e n is
a a n g e w e z e n o p i n t e n s i e v e r e z o r g - b e h a n d e l i n g en b e g e l e i d i n g , z o n o d i g in c o m b i n a t i e
m e t v e r b l i j f in een i n s t e l l i n g . De g e m e e n t e n k o p e n d e z e n i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k e z o r g o p het
n i v e a u v a n WBW i n . Een k l e i n d e e l w o r d t l a n d e l i j k i n g e k o c h t .
V o o r het o r g a n i s e r e n en c o n t r a c t e r e n v a n n i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k e z o r g m a a k t de r e g i o WBW
a f s p r a k e n m e t de b e s t a a n d e a a n b i e d e r s , in i e d e r g e v a l v o o r het j a a r 2 0 1 5. De a a n b i e d e r s
die de g e m e e n t e n c o n t r a c t e r e n , z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r u i t v o e r i n g v a n het
j e u g d z o r g a a n b o d , w a a r b i j z i j v o l d o e n aan w e t t e l i j k e en p r o f e s s i o n e l e v e r e i s t e n . In de
o v e r e e n k o m s t m e t a a n b i e d e r s w o r d e n a f s p r a k e n g e m a a k t o v e r s a m e n w e r k i n g b i n n e n de
j e u g d k e t e n en het b r e d e sociale d o m e i n . Bij het b e o o r d e l e n v a n de k w a l i t e i t v a n de
g e l e v e r d e z o r g en o n d e r s t e u n i n g , l a t e n g e m e e n t e n het c l i ë n t o o r d e e l een b e l a n g r i j k e r o l
s p e l e n . De m a n i e r w a a r o p d i t zal g e b e u r e n w e r k t de r e g i o WBW in 2 0 1 4 v e r d e r u i t . Een d e e l
v a n het h u i d i g e b u d g e t v a n d e z e a a n b i e d e r s w o r d t g e r e s e r v e e r d v o o r i n n o v a t i e v a n het
aanbod.
3.1
Jeugd en veiligheid (regionaal)
O u d e r s z i j n als e e r s t e v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r het b e h a r t i g e n v a n de b e l a n g e n v a n h u n
k i n d ( e r e n ) . Het k a n e c h t e r z i j n d a t de v e i l i g h e i d e n / o f o n t w i k k e l i n g v a n een j e u g d i g e w o r d t
b e d r e i g d . In d a t g e v a l k o m t JOSE in b e e l d . De a f k o r t i n g JOSE s t a a t v o o r J e u g d O p v o e d e n in
Safety E x p e r t , die een d e e l v a n het o u d e r l i j k g e z a g k a n o v e r n e m e n o p g r o n d v a n een
7
m a a t r e g e l die d o o r de r e c h t e r w o r d t o p g e l e g d . Zij is d a n g e z i n s v o o g d o f
j e u g d r e c l a s s e e r d e r en w e r k t d a n i n t e n s i e f s a m e n m e t JOOP. Zij v e r l e e n t z e l f g e e n z o r g
m a a r r e g i s s e e r t d e z e . JOSE's w o r d e n r e g i o n a a l i n g e k o c h t bij een i n s t e l l i n g d i e b e v o e g d is
J O S E - t a k e n uit te v o e r e n .
In de n e g e n s a m e n w e r k e n d e g e m e e n t e n l o o p t m o m e n t e e l de p i l o t G e z i n s k r a c h t . Dit b e t r e f t
de m u l t i - p r o b l e m a a n p a k v a n g e z i n n e n w a a r i n s p r a k e is v a n d r a n g t e r v o o r k o m i n g v a n
d w a n g . A a n de h a n d v a n de e v a l u a t i e v a n d e z e p i l o t b e g i n 2 0 1 4 , w o r d t de p o s i t i o n e r i n g
van deze v o r m van drang bepaald.
Het i n g r i j p e n in een g e z i n k a n b e s t a a n uit j e u g d r e c l a s s e r i n g (JR; b e g e l e i d i n g v a n j o n g e r e n
v a n 12 j a a r en o u d e r d i e een s t r a f b a a r f e i t h e b b e n g e p l e e g d en v o o r de r e c h t e r m o e t e n
k o m e n ) en j e u g d b e s c h e r m i n g (JB; een g e d w o n g e n m a a t r e g e l d i e de r e c h t e r k a n o p l e g g e n
als v r i j w i l l i g e h u l p n i e t w e r k t , o o k w e l b e k e n d als " o n d e r t o e z i c h t s t e l l i n g " ) . In o v e r l e g m e t
Bureau J e u g d z o r g en de g e m e e n t e n o p het n i v e a u v a n M i d d e n W e s t - B r a b a n t w o r d t
uitgewerkt op welke wijze deze functie w o r d t ingericht.
D a a r n a a s t z i j n g e m e e n t e n per 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o p basis v a n de W m o (Wet m a a t s c h a p p e l i j k e
o n d e r s t e u n i n g ) v e r p l i c h t o m o p b o v e n l o k a a l n i v e a u een A d v i e s en M e l d p u n t H u i s e l i j k
g e w e l d en K i n d e r m i s h a n d e l i n g ( A M H K ) te o r g a n i s e r e n , w a a r i n het h u i d i g e SHG ( S t e u n p u n t
H u i s e l i j k G e w e l d ) en A M K ( A d v i e s - en M e l d p u n t K i n d e r m i s h a n d e l i n g ) s a m e n g a a n . Het
A M H K w o r d t i n g e r i c h t o p het n i v e a u v a n W e s t - B r a b a n t , d u s s a m e n m e t W e s t - B r a b a n t O o s t .
Er w o r d t b e k e k e n w e l k e s y n e r g i e m o g e l i j k is m e t de f u n c t i e s v a n JB/JR en c r i s i s d i e n s t .
T e v e n s v i n d t b o v e n r e g i o n a l e a f s t e m m i n g p l a a t s m e t de Raad v o o r de K i n d e r b e s c h e r m i n g .
Hoe het p r o c e s v a n z o r g m e l d i n g en d o o r v e r w i j z i n g g a a t v e r l o p e n w o r d t v e r d e r u i t g e w e r k t
d o o r de r e g i o n a l e w e r k g r o e p die o v e r de p r o c e s i n r i c h t i n g v a n JOSE g a a t .
8
4 Hoe wordt er samengewerkt?
4.1
Regionaal opdrachtgeverschap
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 z i j n g e m e e n t e n o p d r a c h t g e v e r v o o r de u i t v o e r i n g v a n de J e u g d z o r g in
h u n g e m e e n t e . De v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r het i n r i c h t e n v a n de t o e g a n g l i g t bij de
g e m e e n t e . De r e g i o WBW o r g a n i s e e r t de i n k o o p v a n o n d e r d e l e n die g e m e e n t e n k u n n e n
i n z e t t e n in de t o e g a n g al naar g e l a n g de b e h o e f t e v a n de g e m e e n t e n
Dit is h a n d i g in v e r b a n d m e t de schaal v a n de i n k o o p en het f e i t d a t z i j g e z a m e n l i j k een
sterkere marktpositie innemen.
De g e m e e n t e n v a n WBW r i c h t e n h i e r v o o r s a m e n een s t u r i n g s t e a m in d a t in o p d r a c h t v a n de
a f z o n d e r l i j k e g e m e e n t e n de v o l g e n d e z a k e n i n k o o p t :
.
O p r e g i o n a a l n i v e a u w o r d t een o p d r a c h t v o o r de u i t v o e r i n g v a n de J O O P - f u n c t i e u i t g e z e t en
l o k a a l k u n n e n d e z e J O O P - e n w o r d e n a f g e n o m e n en a a n g e s t u u r d .
.
O p r e g i o n a a l n i v e a u w o r d e n de n i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k z o r g en de JOSEs i n g e k o c h t .
Het s t u r i n g s t e a m zal b e s t a a n uit a m b t e n a r e n v a n de v e r s c h i l l e n d e g e m e e n t e n , d a a r b i j
o n d e r s t e u n d d o o r i n k o o p e x p e r t s v a n de r e g i o W e s t - B r a b a n t . Het S t u r i n g s t e a m laat z i c h
o o k v o e d e n d o o r c l i ë n t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g . H u n i n b r e n g is v a n g r o o t b e l a n g v o o r het
o r g a n i s e r e n v a n t e g e n k r a c h t b i n n e n het s t e l s e l . Het s t u r i n g s t e a m h e e f t de v o l g e n d e t a k e n :
i n k o o p en c o n t r a c t e r i n g , m o n i t o r i n g en r i s i c o b e h e e r s i n g .
4.2
Onderlinge risicodeling
De g e m e e n t e n z i j n f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r de j e u g d z o r g d i e z i j v e r b r u i k e n .
D a a r o m w o r d t v o o r de r e g i o n a l e i n k o o p v a n het a a n b o d v a n J O O P - e n g e w e r k t v o l g e n s het
m o d e l v a n v e r r e k e n i n g . Dit b e t e k e n t d a t e l k e g e m e e n t e z e l f b e t a a l t v o o r het a a n t a l J O O P en d a t z i j a f n e e m t . V o o r de n i e t - v r i j - t o e g a n k e l i j k z o r g e c h t e r k i e z e n de g e m e e n t e n v o o r
een c o m b i n a t i e m o d e l v a n v e r z e k e r i n g en v e r r e k e n i n g , w a a r b i j elke g e m e e n t e in p r i n c i p e
b e t a a l t v o o r de z o r g d i e haar b u r g e r s g e b r u i k e n , m a a r g r o t e a f w i j k i n g e n v a n het b u d g e t
o n d e r l i n g v e r r e k e n d w o r d e n . Beide v e r r e k e n i n g s m o d e l l e n w o r d e n in de k o m e n d e p e r i o d e
nader uitgewerkt.
4.3
Financiering
4.4
Voorlopige omvang budget
In c i j f e r s v a n b e g i n d e c e m b e r 2 0 1 3 is een i n d i c a t i e v a n het b u d g e t per g e m e e n t e
o p g e n o m e n . Het t o t a a l b u d g e t v o o r de r e g i o WBW is o p basis v a n de m e i c i r c u l a i r e 6 9 . 6
m l n . I n m i d d e l s is het b e d r a g in d e c e m b e r b i j g e s t e l d naar 71 m l n , een t o e n a m e v a n
o n g e v e e r 2?o. De e e r s t e t r a n c h e l a n d e l i j k e t a a k s t e l l i n g (4?o) is h i e r i n m e e g e n o m e n . In de
m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 4 w o r d e n de d e f i n i t i e v e b u d g e t t e n o p g e n o m e n . In het r e g e e r a k k o o r d z i j n
v o o r de j a r e n d a a r n a de v o l g e n d e k o r t i n g s p e r c e n t a g e s o p g e n o m e n .
.
2 0 1 6 : 109Ž
.
2 0 1 7: 1 5?á.
D a a r n a a s t is het s t r e v e n o m v a n a f 2 0 1 6 te k o m e n t o t een o b j e c t i e f v e r d e e l m o d e l , w a a r het
v e r d e e l m o d e l nu n o g o p h i s t o r i s c h e g r o n d e n is v e r d e e l d . Dat k a n l e i d e n t o t een
v e r s c h u i v i n g v a n het m a c r o b u d g e t t u s s e n de r e g i o ' s .
9
3.995.062
3.994.441
B Bergen op Z o o m
a Etten-Leur
5.087.451
.451
ŗ:
14.830.349
14.830.349
3.650.838
Halderberge
B M oerdijk
a Roosendaal
O
C 1 C "ì A"J
8.615.243
9.432.495
Rucphen
Steenbergen
Woensdrecht
5.469.647
Zundert
5 897 937
Verdeling budget meicirculaire naar huidige gemeente, na update van december 2013
Het b u d g e t d a t o v e r g e h e v e l d w o r d t naar de g e m e e n t e is a f k o m s t i g u i t v e r s c h i l l e n d e
f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n . Een v a n de d o e l e n v a n de o v e r h e v e l i n g v a n de b u d g e t t e n is o n d e r
m e e r o m i n e f f i c i ë n t i e s t u s s e n de g e l d s t r o m e n t e v o o r k o m e n . Het g a a t o m de v o l g e n d e
verschillende soorten Zorg voor Jeugd:
.
p r o v i n c i a a l g e f i n a n c i e r d e z o r g . J e u g d en o p v o e d h u l p , Bureau J e u g d z o r g ( j e u g d b e s c h e r m i n g
en j e u g d r e c l a s s e r i n g )
.
.
Z v w - z o r g . Kortdurende geestelijke gezondheidszorg
AWBZ z o r g . L a n g d u r i g e g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g , z o r g v o o r j e u g d i g e n m e t e e n
beperking
In m e i 2 0 1 4 w o r d t het d e f i n i t i e v e b u d g e t v o o r de r e g i o WBW b e k e n d g e m a a k t . O p basis
d a a r v a n z a l de r e g i o de d e f i n i t i e v e i n k o o p k u n n e n d o e n . O p basis v a n de analyse v a n de
c i j f e r s v a n de m e i c i r c u l a i r e 2 0 1 3 is de e e r s t e v o o r l o p i g e v e r d e l i n g v a n h e t b u d g e t b e z i e n .
Het g a a t o m de v o l g e n d e t o e d e l i n g
.
Ca. 2?o v a n h e t b u d g e t w o r d t g e r e s e r v e e r d v o o r u i t v o e r i n g s k o s t e n en a l g e m e n e k o s t e n v a n
de r e g i o WBW, z o a l s k o s t e n v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n de i n k o o p
.
Ca.1 8?o v a n het b u d g e t w o r d t g e r e s e r v e e r d v o o r de c o n t i n u ï t e i t v a n de PGB's. De r e g i o WBW
v e r w a c h t d a t d i t b e d r a g in 2 0 1 5 n i e t o m l a a g z a l g a a n , o m d a t e e n g r o o t d e e l v a n de PGB's
v o o r l a n g d u r i g e z o r g is b e s t e m d , w a a r v a n de a f b o u w m i n d e r snel z a l v e r l o p e n .
.
C a . 4 - 7 % v a n het b u d g e t w o r d t b e s t e e d a a n v r i j g e v e s t i g d e n en o v e r i g e a a n b i e d e r s . Het is
l a s t i g o m t e v o o r z i e n o f h e t g e b r u i k v a n d e z e z o r g v o r m e n z a l g r o e i e n o f d a l e n als g e v o l g
v a n de t r a n s i t i e . V o o r l o p i g w o r d t d a a r o m u i t g e g a a n v a n e e n g e l i j k b l i j v e n d b u d g e t .
.
Ca. 5?o v a n h e t b u d g e t w o r d t v o o r de JB/JR en het A M H K a a n g e w e n d . H i e r b i j is de
v e r w a c h t i n g d a t d i t in 2 0 1 5 g e l i j k b l i j f t
Ca 6 8 - 71?o v a n h e t b u d g e t v o o r t o e g a n g en s p e c i a l i s t i s c h a a n b o d is b e s t e m d v o o r v r i j
t o e g a n k e l i j k e o n d e r s t e u n i n g en v o o r n i e t v r i j t o e g a n k e l i j k e z o r g . Deze v e r d e l i n g w o r d t in
het e e r s t e k w a r t a a l v a n 2 0 1 4 n a d e r in k a a r t g e b r a c h t . V o o r de i n k o o p v a n n i e t - v r i j t o e g a n k e l i j k e z o r g m a a k t WBW in i e d e r g e v a l a f s p r a k e n o v e r de a f n a m e v a n z o r g m e t JUZT,
GGZ WNB, de V i e r s p r o n g , GGZ B r e b u r g , I d r i s / A m a r a n t en SDW, d i e s a m e n ^ 5 ? o v a n de
10
j e u g d z o r g m a r k t in W e s t - B r a b a n t West in h a n d e n h e b b e n . De a f s p r a k e n b e s l a a n de p e r i o d e
v a n 2 0 1 5 t o t en m e t 2 0 1 7. Z o r g c o n t i n u ï t e i t en t r a n s f o r m a t i e z i j n h i e r v a n een o n d e r d e e l . Er
zal t e g e l i j k o o k r u i m t e z i j n v o o r n i e u w e a a n b i e d e r s o m de m a r k t te b e t r e d e n .
In de k o m e n d e j a r e n w o r d t het r i j k s b u d g e t v o o r de j e u g d z o r g a f g e b o u w d . D a a r n a a s t w o r d t
een d e e l v a n het b u d g e t b e s t e m d v o o r i n n o v a t i e . Dit b e t e k e n t v o o r 2 0 1 5 een k o r t i n g v a n
20?o en k o r t i n g e n v a n 26?o ( 2 0 1 6) en 31?o ( 2 0 1 7 ) . Een d e e l v a n de k o r t i n g k a n o p basis v a n
i n n o v a t i e f a a n b o d t e r u g v l o e i e n naar de a a n b i e d e r s
Het is o p d i t m o m e n t n i e t g e l u k t o m te k o m e n t o t een g e z a m e n l i j k a f s p r a k e n k a d e r te
k o m e n m e t de b o v e n s t a a n d e p a r t i j e n , z o a l s o p g e n o m e n w a s als s u g g e s t i e in het R e g i o n a a l
T r a n s i t i e A r r a n g e m e n t . D a a r o m z u l l e n de g e m e e n t e n v o o r 2 0 1 5 v o o r het
overgangsscenario kiezen.
D a a r n a a s t r e a l i s e r e n de g e m e e n t e n v a n WBW een r i s i c o r e s e r v e r i n g o m d a t g e z i e n alle
o n z e k e r h e d e n r o n d het b u d g e t het n o d i g is o m o n v e r w a c h t e k o s t e n te k u n n e n d e k k e n , d i e
b i j v o o r b e e l d z i j n g e m o e i d m e t de c o n t i n u ï t e i t v a n z o r g o f de m o g e l i j k h e i d o m v i a de
h u i s a r t s d o o r v e r w e z e n te w o r d e n naar de GGZ. Hier k a n de g e m e e n t e b e p e r k t o p s t u r e n ,
z o d a t een r e s e r v e r i n g o p z i j n p l a a t s is.
T e n a a n z i e n v a n de c o n c r e t i s e r i n g v a n de v e r d e r e i n r i c h t i n g m a k e n w e n o g e n k e l e
v o o r b e h o u d e n . We n o e m e n h i e r b i j de o n z e k e r h e i d v a n het m a c r o b u d g e t ( in m e i 2 0 1 4
v o l g e n de d e f i n i t i e v e c i j f e r s ) , m o g e l i j k e a f s p r a k e n t u s s e n de z o r g v e r z e k e r a a r s en de s e c t o r
J e u g d G g z , d u b b e l t e l l i n g e n in PGB en t o t s l o t d a t de j e u g d w e t t o t o p h e d e n n o g n i e t is
vastgesteld.
U i t g a n g s p u n t is d a t het r i j k s b u d g e t v o o r de d e c e n t r a l i s a t i e s in het sociale d o m e i n d i e in de
p e r i o d e 2 0 1 5 t o t 2 0 1 7 aan de g e m e e n t e n in W e s t - B r a b a n t w o r d e n t o e g e k e n d k o m e n t e n
g o e d e aan het sociale d o m e i n .
4.5
Overgangsmaatregelen
V o o r c l i ë n t e n d i e o p g r o n d v a n een i n d i c a t i e z o r g o n t v a n g e n , b i e d e n de g e m e e n t e n v a n
WBW in ieder g e v a l in 2 0 1 5 c o n t i n u ï t e i t v a n z o r g . Dat b e t e k e n t d a t b e s t a a n d e
b e h a n d e l i n g s t r a j e c t e n , i n d i e n n o d i g , n o g een j a a r d o o r l o p e n . C l i ë n t e n die o p 31 d e c e m b e r
2 0 1 4 o p een w a c h t l i j s t s t a a n , z u l l e n in 2 0 1 5 de z o r g o n t v a n g e n w a a r v o o r ze een i n d i c a t i e
h e b b e n g e k r e g e n . De r e g i o WBW r e s e r v e e r t v o o r d e z e o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n b u d g e t en
z o r g t v o o r de a d m i n i s t r a t i e v e a f w i k k e l i n g . Waar n o d i g m a a k t de r e g i o a f s p r a k e n o v e r de
z o r g d i e n o d i g is n a d a t het t r a j e c t o p g r o n d v a n de i n d i c a t i e is a f g e r o n d .
Voor vrijgevestigde zorgaanbieders geldt dat zij hun behandeling o n d e r dezelfde
v o o r w a a r d e n k u n n e n a f m a k e n . Over de t a r i e v e n en a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g h i e r v a n zal
m e t z o r g v e r z e k e r a a r CZ, de v e r a n t w o o r d e l i j k z o r g v e r z e k e r a a r in de r e g i o WBW, o v e r l e g d
worden.
V o o r PGB c l i ë n t e n g e l d t d a t z i j in 2 0 1 5 r e c h t h o u d e n o p h u n PGB. H i e r o v e r m a a k t de r e g i o
WBW a f s p r a k e n m e t de sociale v e r z e k e r i n g s b a n k . In 2 0 1 5 w o r d t d a n , o p g r o n d v a n het
n i e u w e b e l e i d , b e k e k e n o p w e l k e w i j z e de z o r g in 2 0 1 6 k a n w o r d e n g e l e v e r d . De r e g i o
WBW w e r k t n a d e r u i t , o f en o n d e r w e l k e v o o r w a a r d e n PGB's in de r e g i o m o g e l i j k w o r d e n
gemaakt. Hierover zullen cliëntenorganisaties
g e c o n s u l t e e r d w o r d e n . V o o r z o v e r een r e c h t
o p een PGB n i e t z o u w o r d e n g e c o n t i n u e e r d , b i e d t d e r e g i o WBW h i e r v o o r g o e d e
a r r a n g e m e n t e n aan c l i ë n t e n a a n .
11
I n d i c a t i e s die d o o r l o p e n na 2 0 1 5 z u l l e n in 2 0 1 5 o p n i e u w b e o o r d e e l d w o r d e n . De r e g i o
z o r g t v o o r een p a s s e n d a a n b o d v o l g e n s het stelsel v a n het J e u g d b o s .
12