Trajectopzet Harderwijk Verbindt Talenten

Projectopzet Harderwijk Verbindt Talenten
•Outreachend
•Maatschappelijke
organisaties
•Hulpverlening
•Projecten
•Gemeente
•Scholing
•Leer/werk banen
•Vrijwilligerswerk
•Werk
•Projecten
•Hulpverlening
•Uitval
•Overig
•Activiteiten bij
(vanuit) Zwart Wit
•Persoonlijke
vaardigheidstraining
•Functiegerichte
vaardigheidstraining
•Individuele coaching
Werving
Activering
Uitstroom
Doorstroom
•Orienterende stages
•Leer/werk stages
•Vrijwilligerswerk
•Projecten
Fase 1: Werving
De werving van deelnemers vindt op verschillende manieren plaats. De kern van de werving laat zich het beste
omschrijven als: ‘er op af!’ De coaches van Harderwijk Verbindt Talenten zoeken de doelgroepen
‘vindplaatsgericht’ op. Dat kan zijn op straat, op aanwijzing van partnerprojectorganisaties, na verwijzing door
de gemeente, op signalen van zelforganisaties, onderwijs, leerlingzaken/RMC, jeugdzorg, bureau HALT, Joco,
religieuze instellingen, verenigingen etc.
In eerste instantie gaat het daarbij om ‘werkelijk ontmoeten’; een vertrouwensband opbouwen en voorlichting
over het project geven. Het gaat daarbij niet alleen om deelname aan het project, maar ook -waar nodigdoorverwijzing naar andere instanties zoals hulpverlening, onderwijs of SDV.
Tijdens de outreachende activiteiten worden mensen uitgenodigd om het project te bezoeken op een van de
ontmoetingsmiddagen of tijdens een activiteit.
De wervingsfase is tevens de meest ingewikkelde fase. Het is voor de randgroepwerkers/coaches zoeken naar
de juiste ‘toon’ en het vinden van aansluiting om aanwezige faalangst en passiviteit onder de jongeren om te
vormen naar het nemen van nieuwe initiatieven. Hiervoor is geen pasklare aanpak. Het vereist dat de werkers
kunnen luisteren en creatief, inventief kunnen reageren op wensen, ideeën en aanwezige talenten. Hierbij
wordt door de coaches intensief samengewerkt met o.a. ZorgDat, meer specifiek het straathoekwerk,
jongerenwerk en opbouwwerk.
Projectopzet Harderwijk Verbindt Talenten
1
Fase 2: Activering
Ieder mens beschikt over talenten en potentieel en niemand kiest ervoor om langdurig aan de zijlijn te staan.
We willen allemaal volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij en onze talenten benutten. Met andere
woorden: we willen participeren en gewaardeerd worden. Harderwijk Verbindt Talenten spreekt mensen aan
op deze intrinsieke waarden en stimuleert de persoonlijke ontwikkeling teneinde mensen optimaal te laten
participeren. Voor de een zal dat een zinvolle dagbesteding binnen sociale netwerken zijn en voor de ander kan
dat re-integreren in betaalde arbeid betekenen. Ofwel: meedoen naar vermogen.
Voor mensen die deelnemen aan het project zijn er vele mogelijkheden. Deze worden niet pasklaar
aangeboden, maar het is juist de bedoeling dat de mensen zelf initiatieven nemen en met elkaar hun talenten
in gaan zetten. Dit kan binnen de bestaande activiteiten op de locatie van Zwart-Wit’63 zijn, maar het kan ook
bij een nieuwe activiteit in de wijk of bij Zwart-Wit’63 zijn, mogelijk in samenwerking met andere deelnemers.
Bijvoorbeeld: samen muziek maken, een videoclip van een rap opnemen, helpen met het onderhoud van het
clubgebouw, sporten met Veld 42, een website bouwen, kleding maken, helpen bij de barexploitatie, een
computercursus organiseren, of misschien wel samen een bedrijfje opzetten.
Hierbij wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de deelnemers en het
ondersteunen van elkaar. Aansluiten bij de intrinsieke motivatie en aanwezige talenten brengt mensen in een
positieve stroom, waardoor zij weer perspectieven voor zichzelf gaan zien. Ondersteuning bij de activiteiten
wordt geboden door ervaren vrijwilligers en professionals. Deze treden binnen de activiteiten op als
leermeester en dragen tijdens de activiteiten vakvaardigheden over op de deelnemers (leermeester/gezel).
Persoonlijke vaardigheidstrainingen
Als aanvulling op het participatieprogramma biedt Harderwijk Verbindt Talenten een hoeveelheid
groepstrainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke presentatie. Tijdens de trainingen delen
de deelnemers hun ervaringen en gaan inzien dat zij niet alleen staan, dat een ieder kwaliteiten en potentie
heeft om iets van zijn leven te maken, dat je samen ergens kunt komen. Wekelijks is een dagdeel ingeruimd
voor deze trainingen.
Als onderdeel van de trainingen worden tevens excursies georganiseerd naar bedrijven en opleidingsinstituten.
Gastsprekers worden uitgenodigd om hun verhaal te vertellen. Mensen die als rolmodel dienen voor de
deelnemers: Iemand die vanuit zware problematiek weer een nieuw persoonlijk perspectief heeft weten te
realiseren, een succesvol ondernemer die ook onderaan de ladder begonnen is of een sporter die met hard
werken en motivatie de top heeft weten te bereiken. Vanuit RMC en Landstede vinden regelmatig
voorlichtingsbijeenkomsten plaats waar mogelijke perspectieven en scenario’s aan de orde komen.
Functiegerichte vaardigheidstrainingen:
Functiegerichte vaardigheidstrainingen in het kader van beroepsgerichte competenties worden op maat
ingezet op basis van het persoonlijk ontwikkeling plan (POP). Waar mogelijk wordt hierbij aangesloten op
passend aanbod binnen Landstede.
Daarnaast worden in samenwerking met Landstede of andere opleiders, functiegerichte vaardigheidstrainingen
in huis georganiseerd. Het betreft korte modulen die de in de praktijk opgedane competenties
complementeren met een certificaat. Hierbij is het doel om te komen tot een aantrekkelijk CV waarmee de
deelnemer zijn kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot.
Individuele coaching:
Iedere deelnemer heeft een persoonlijke coach. Tijdens de kennismaking wordt onderzocht op welke trede van
de participatieladder de deelnemer zich bevindt en wat zijn of haar persoonlijke doelstellingen zijn. Eén maal
per maand vindt er een coachinggesprek plaats, waarbij gekeken wordt naar het verloop en de ervaringen van
de afgelopen periode en er vooruit gekeken wordt naar komende periode. De persoonlijke doelstellingen
worden omgezet in concrete stappen en bijbehorende afspraken.
Doorstroom / uitstroom vindt plaats nadat de gewenste doelstellingen bereikt zijn, of op het moment dat
bemiddeling naar onderwijs, vrijwilligerswerk of (gesubsidieerde) arbeid mogelijk is.
Projectopzet Harderwijk Verbindt Talenten
2
Fase 3: Doorstroom
In het kader van de persoonlijke ontwikkeling is de doorstroomfase gericht op het maken van een volgende
stap buiten het project. Hiermee wordt tevens een volgende stap gemaakt in de richting van de te bereiken
persoonlijke doelen. Als vanzelf betekent deze stap tevens verdere stijging op de participatieladder.
De deelnemer bereidt deze stap samen met de coach voor door het leggen van de juiste contacten. Tijdens de
doorstroomfase blijft de begeleiding van de coach plaatsvinden.
Om de doorstroom te kunnen realiseren zijn vanuit Harderwijk Verbindt Talenten contacten gelegd met
werkgevers, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en collegaprojecten.
Fase 4: Uitstroom
Na 6 tot maximaal 12 maanden stromen de deelnemers uit. Afhankelijk van persoonlijke doelstellingen
opgedane competenties en mogelijkheden vindt de doorstroom plaats naar o.a.:
• Scholing
• Leer/werk banen
• Vrijwilligerswerk
• Beroepsgerichte projecten
• Betaald werk
Veelal zal de uitstroom een logisch vervolg zijn op de doorstroomfase. Na de uitstroom stopt de begeleiding en
deelname aan het project. In voorkomende gevallen kan, in het kader van nazorg, echter altijd nog een beroep
gedaan worden op de coach van Harderwijk Verbindt Talenten.
Harderwijk Verbindt Talenten wordt uitgevoerd door Stichting
Het Maatschappelijk Verantwoord Idee in opdracht van de
gemeente Harderwijk
© 2014 Maarten Reckman
Contact:
www.verbindttalenten.nl
[email protected]
Postbus 1166
3840 BD Harderwijk
T: 0653732441
Projectopzet Harderwijk Verbindt Talenten
3