Invulinstructie verliesdeclaratie V1.4 405 KB

Invulinstructie verliesdeclaratie
Voor een snelle en juiste afhandeling!
Behorend bij het formulier verliesdeclaratie V1.4
Op basis van Voorwaarden & Normen 2014-3
Invulinstructie verliesdeclaratie
Inhoudsopgave
1.
Inleiding ........................................................................................................................ 3
2.
Tabblad 1; Verliesdeclaratie ....................................................................................... 4
3.
Tabblad 2; Verliesberekening..................................................................................... 7
4.
Tabblad 3; Checklist dossier .................................................................................... 11
5.
Wijze van aanlevering documenten ......................................................................... 12
5.1
Gebruikershandleiding NHG FTP server....................................................... 13
5.2
Bijlage Voorbeeld verlies declaratie formulier ............................................. 14
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 2 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
1. Inleiding
Voor het indienen bij het WEW van een ontstaan verlies uit verkoop gebruikt u het document
verliesdeclaratie.xls.
In dit Excel document kunt u alle benodigde gegevens invoeren, wordt een berekening gemaakt van het
verliesbedrag en wordt een checklist samengesteld van alle aan te leveren documenten.
Het document is te vinden op de website van NHG: https://www.nhg.nl/geldverstrekker/downloads.html
en bestaat uit drie werkbladen:
1. Verliesdeclaratie
2. Verliesberekening
3. Checklist dossier
Deze invulinstructie geeft ondersteuning bij het correct invullen van deze drie werkbladen.
Kort overzicht van de wijzigingen van versie V1.3 t.o.v. V1.2.
• Een handtekening is niet meer nodig, een vinkje “voor akkoord” is voldoende.
• Door het plaatsen van het vinkje “voor akkoord” worden controles uitgevoerd zodat heel snel kan
worden gecontroleerd of het formulier volledig en correct is ingevuld.
• De gewogen gemiddelde toetsrente is aangepast.
• Berekening annuïtaire daling
o
Indien de kosten “Premiebetaling voor Kapitaalsopbouw” worden gedeclareerd, wordt de
annuïtaire daling berekend op basis van de “datum verkoop”, anders op “datum laatste
reguliere betaling.
o
Bij de berekening wordt rekening gehouden met eventuele aanvullende leningdelen.
• Te declareren kosten
Er resteert nog 1 veld “Overig, nl.” voor kosten die niet binnen één van de vaste omschrijvingen
vallen.
• Rentewijzigingen
De invoer van periodes is gereguleerd zodat het invoeren van een niet correcte datum wordt
voorkomen.
• Bijzondere constateringen
Om een bijzondere Constatering aan te geven kan nu via een dropdownmenu kiezen uit meerdere
opties. Hierdoor wordt in één oogopslag duidelijk wat de Bijzondere Constatering is.
• Berekening “aantal maanden onbetaald”
De berekening hield geen rekening met eventuele “Tussentijdse rentebetalingen”. Dit is nu
gecorrigeerd zodat het correcte aantal maanden onbetaald wordt berekend.
• Geen verlies
Indien er daadwerkelijk geen sprake is van een verlies, wordt dit op het formulier vermeld.
• Checklist dossier
Alle op te vragen documenten zijn voorzien van een prioriteit.
1=Noodzakelijk
Zonder deze documenten is de beoordeling van het dossier niet mogelijk.
2=Belangrijk
Deze documenten zijn belangrijk om het dossier te beoordelen. Ontbreken
van deze documenten kan tot gevolg hebben dat er gekort moet worden op
de uitbetaling van het verlies.
3=Indien van
Deze documenten zijn alleen van toepassing in specifieke situaties.
toepassing
De documenten speken voor zich. Veelal zal deze prioriteit samen gaan met
1 of 2.
4=Indien
Deze documenten willen wij graag ontvangen omdat deze bijdragen tot een
beschikbaar
goed beeld van het dossier. Bij het ontbreken van deze documenten zal het
dossier wel in behandeling worden genomen..
Indien documenten wel opgevraagd worden, maar niet beschikbaar zijn kunt u dit aangeven.
Wij zullen dan deze documenten niet alsnog bij u gaan opvragen.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 3 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
2. Tabblad 1; Verliesdeclaratie
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op een aantal velden van het werkblad verliesdeclaratie.
Onderpand
Opschortende
voorwaarde –
Indien ‘ja’
NHG borgtocht gaat pas in, als de opschortende voorwaarde is vervuld.
Vul één van de volgende mogelijkheden in:
feitelijke bewoning niet mogelijk
eerste woning nog niet verkocht
polis nog niet verpand
echtscheiding niet ingeschreven
woningen nog niet samengevoegd
Verkoop
De informatie uit de velden in dit kader wordt gebruikt voor de beoordeling van kwijtschelding van de
geldnemer voor de restschuld. Op basis van de ingevulde gegevens wordt op het tabblad ‘Checklist
dossier’ de aan te leveren documenten voor u geselecteerd.
Oorzaak verkoop
Bij dit onderdeel wordt u gevraagd of sprake is van één van onderstaande
oorzaken die hebben geleid tot de verkoop van het onderpand:
Relatiebeëindiging
Niet alleen de beëindiging van de relatie is
van belang, maar ook de beëindiging van de
samenwoning en de hieruit ontstane
betalingsonmacht.
Arbeidsongeschiktheid
De arbeidsongeschiktheid moet zijn
vastgesteld en hebben geleid tot de
betalingsonmacht.
Werkloosheid
De ‘niet verwijtbare’ werkloosheid moet zijn
vastgesteld en hebben geleid tot de
betalingsonmacht.
Onvrijwillige inkomensdaling
De onvrijwillige of ‘niet verwijtbare’
inkomensdaling moet blijken uit een
verklaring van de werkgever,
boekhouder/accountant of de bewindvoerder
(meerderjarigenbewind of aangesteld op
grond van de WSNP) /faillissementscurator).
Ook kan het zijn dat inkomenscomponent
partneralimentatie (gedeeltelijk) wegvalt en
dit niet verwijtbaar is.
Overlijden (OVL)
Geen nadere informatie nodig.
Anders, nl…
Indien geen van bovenstaande oorzaken van
toepassing is, kunt u in dit veld aangeven
wat de oorzaak is. De bewijsstukken die dit
onderschrijven moeten worden meegeleverd.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 4 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
Verkoopwijze
In dit onderdeel wordt u gevraagd welke verkoopwijze van toepassing is,
onderhandse verkoop danwel (onderhandse) executie.
Als u bij volmacht, verkoopopdracht of verklaring makelaar ‘ja’ invult wordt u
gevraagd bewijs(stukken) mee te leveren met uw verliesdeclaratie.
(Onderhandse) executie zonder
getekende volmacht of
verkoopopdracht (aan makelaar)
(Onderhandse) executie met
getekende volmacht of
verkoopopdracht (aan makelaar)
Bijzondere
constateringen
Gevraagde bewijsstuk(ken):
Geen aanvullende documenten benodigd.
Verklaring van de makelaar, waaruit blijkt
waarom onderhandse verkoop niet
mogelijk was.
Relevante correspondentie tussen
geldgever en geldnemer (maakt standaard
onderdeel uit van het door u aan te leveren
dossier).
Hier wordt gevraagd of sprake is van een bijzondere constatering.
Er is sprake van een bijzondere constatering wanneer de geldnemer in strijd heeft
gehandeld met de wet, regelgeving, overeenkomst van geldlening en/of
hypotheekakte. Hierbij dient wel sprake te zijn van een causaal verband met de
oorzaak en/of de hoogte van het verlies.
U kunt in de dropdownbox een keuze maken uit onderstaande Bijzondere
Constateringen
Beheerbeding
Gevraagde bewijsstuk(ken):.
Uitspraak voorzieningenrechter.
Valsheid in geschrifte:
Werkgeversverklaring;
Loonstrook;
Identiteitsbewijs;
Taxatierapport;
Facturen t.b.v. uitbetaling depot;
etc.
Proces-verbaal en melding SFH en het
dossierstuk waarmee valsheid in geschrifte is
gepleegd. Voorbeelden:
aangepaste bedragen/teksten op
werkgeversverklaring;
cumulatieven, BSN en/of inhoudingen op
loonstrook niet juist;
aannemer achter de factuur (bouwdepot)
bestaat niet;
uit verkooptaxatie blijkt dat gedeclareerde
verbouwing niet is uitgevoerd
Detentie
Stukken waaruit blijkt dat geldnemer in
penitentiaire inrichting verblijft.
Hennepplantage
Proces-verbaal óf schrijven van Gemeente.
Verhuur zonder toestemming
Aktes van veiling en vonnis huurbeding
Opzettelijk en bewezen
brandstichting
Proces-verbaal en/of verklaring
verzekeringsmaatschappij.
Geen opstalverzekering bij
opstalschade
Verkooptaxatie, waaruit de waardedaling als
gevolg van de schade blijkt.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 5 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
Verantwoording
Ondertekening
Het verliesdeclaratieformulier hoeft niet (meer) te worden voorzien van een
handtekening.
Door middel van het plaatsen van een vinkje bij “voor akkoord” verklaart de
persoon, zoals vermeld op de declaratie, zich bevoegd om de declaratie namens
de geldgever in te dienen.
Een eventuele uitbetaling van het ingediende verlies zal plaatsvinden op het bij
ons bekende rekeningnummer.
Controles
(Aanvinken
indien volledig
gevuld)
Het formulier bevat zeer veel gegevens en met een aantal controles willen wij u
helpen om het formulier zo goed mogelijk in te vullen.
Na het plaatsen van het vinkje “Voor akkoord” worden er controles uitgevoerd op
verschillende velden van de declaratie.
Velden die niet gevuld zijn, of niet correct zijn, worden gemerkt met x achter het
veld.
Tevens wordt er een korte verklaring gegeven van de gevonden fouten.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 6 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
3. Tabblad 2; Verliesberekening
Dit hoofdstuk geeft een toelichting op het invullen van velden op het werkblad verliesberekening.
Restant hoofdsom
Hoofdsom lening
Dit is de oorspronkelijke volledige hoofdsom van de lening.
Vermeld in: de hypotheekakte of de leningovereenkomst.
Waarvan bouwdepot
Dit is de oorspronkelijke hoogte van het bouwdepot. Dit is een onderdeel van de
hoofdsom lening. Lever nota’s aan voor dat deel van het bouwdepot dat besteed
is gedurende de looptijd.
LET OP: Is er sprake van nieuwbouw?
Vul in dat geval in dit veld alleen het bedrag aan meerwerk in zoals vermeld in de
koop-/aanneemovereenkomst of meerwerkspecificatie.
Aflossing
Dit zijn aflossingen op de oorspronkelijke hoofdsom lening gedurende de looptijd.
Hier is bijvoorbeeld sprake van als een annuïteitenhypotheek is afgesloten
Afkoopwaarde / inleg
banksparen
Dit is de totaal opgebouwde poliswaarde gedurende de looptijd.
LET OP: Indien u als geldgever de verzekeringspremies/polisbetalingen heeft
doorbetaald, declareer deze dan onder bijkomende kosten.
Berekende annuïtaire
daling
De annuïtaire daling is de som van de annuïtaire daling van de verschillende
leningdelen. Dit wordt door het formulier berekend.
Overschot uit depot
Dit is het deel van het depot dat niet gebruikt is gedurende de looptijd van de
lening.
LET OP: Als er een overschot is, dient ook altijd het veld ‘waarvan bouwdepot’
ingevuld te zijn.
1e Premiestorting
Hier wordt automatisch een 1e premiestorting ingevuld, als deze is ingevuld bij
leningdelen. Zie hierna.
Restant hoofdsom
De restant hoofdsom wordt berekend op basis van de hoofdsom lening:
verminderd met de hoogte van
- of de annuïtaire daling
- of de ingevulde aflossing + ingevulde afkoopwaarde – eerste premiestorting
verminderd met overschot uit depot
verminderd met eerste premiestorting
Leninggegevens en onbetaalde hypotheekrente
De gegevens in dit kader vormen de basis voor de berekening van:
De gewogen gemiddelde toetsrente (op het tabblad verliesdeclaratie)
De onbetaalde hypotheekrente
De annuïtaire daling
De maandtermijn (zichtbaar bij boete te late betaling)
LET OP: Vul de gegevens in chronologische volgorde in per leningdeel.
Zijn er meerdere leningdelen? Vul dan ook meerdere leningdelen in.
Zijn er meer dan 4 leningdelen? Tel de overige leningdelen dan op in de kolom van het laatste leningdeel.
Vermeld dit in uw begeleidende brief.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 7 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
Leningdelen
Hoofdsom leningdelen
Dit is de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel.
Vermeld in: de offerte.
LET OP: De hoofdsom leningdelen moeten samen optellen tot de hoofdsom
lening onder de kop ‘restant hoofdsom’.
1e Premiestorting
Hier wordt een 1e premiestorting ingevuld, als deze is gedaan bij het afsluiten
van de lening.
LET OP: Vul de 1e premiestorting in bij het leningdeel waarin de storting is
gedaan.
Datum hypotheekofferte
De offertedatum van de laatst geaccepteerde offerte.
Ingangsdatum
De passeerdatum vermeld in de hypotheekakte/ leningovereenkomst.
Looptijd in maanden
De looptijd in maanden vermeld in de offerte (maximaal 360 maanden).
Rente
Rentepercentage offerte
De (niet effectieve) rente per leningdeel vermeld in de offerte.
Rentevast periode
De rentevaste periode in maanden per leningdeel vermeld in de offerte
Gewogen gem.
toetsrente
De gewogen gemiddelde toetsrente wordt gebruikt om te bepalen wat de
maximale hypotheek op basis van het inkomen was op het moment van
offreren. De toetsrente wordt berekend op basis van gegevens die ingevuld
worden op het werkblad verliesberekening onder de kop leninggegevens en
onbetaalde hypotheekrente/leningdelen.
Rentepercentage bij
aanvang
Het eerste werkelijke rentepercentage.
Vermeld in de hypotheekakte/ leningovereenkomst.
Rentewijzigingen
Dit onderdeel dient uitsluitend te worden ingevuld als sprake is geweest van rentewijzigingen gedurende
de looptijd van de lening.
Vul dag 1 in van de maand waarin de rentewijziging heeft plaatsgevonden.
Is er sprake van meer dan 3 rentewijzigingen (bijv. variabele rente)?
Neem het gemiddelde per leningdeel over de gehele looptijd en vul dit gemiddelde in bij ‘rentepercentage
bij aanvang’.
Periode 1 / 2 / 3 vanaf
Eerste, tweede, derde datum waarop de rente gewijzigd is.
Percentage 1 / 2 / 3
Het werkelijke rentepercentage na wijziging per leningdeel
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 8 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
Verkoop
Restant hoofdsom
leningdeel
Hoofdsom leningdeel na mogelijke aflossing gedurende de looptijd. Over dit
restant wordt de onbetaalde hypotheekrente berekend.
LET OP: De restant hoofdsom leningdelen tezamen moeten gelijk zijn aan de
oorspronkelijke hoofdsom minus een eventuele aflossing.
Datum laatste
reguliere betaling
De datum waarop de laatste reguliere rentebetaling is ontvangen. Dit is de eerste
van de maand.
Datum verkoop
(Onderhandse) executie: de datum waarop de veiling op afslag plaatsvindt.
Onderhandse verkoop: de datum waarop de notariële akte van levering wordt
getekend.
Aantal maanden
onbetaald
Dit aantal wordt automatisch berekend en is het verschil tussen:
datum laatste reguliere betaling of de berekende datum laatste betaling;
datum verkoop;
Tussentijdse betaling
(niet zijnde aflossing)
Betalingen gedaan tussen de datum laatste reguliere betaling en de datum
verkoop (gesplitst per leningdeel), als deze betalingen toegekend zijn aan een
openstaande termijn.
LET OP: dit zijn rentebetalingen. Vul aflossing in onder restant hoofdsom.
Berekende datum
laatste betaling
Deze datum wordt berekend op basis van:
datum laatste reguliere betaling;
datum verkoop;
tussentijdse betalingen.
Boete te late betaling
Maandtermijn
Deze termijn wordt berekend op basis van:
restant hoofdsom van dat leningdeel;
laatste afgesproken rente;
aantal rekendagen per jaar = 360;
Boeterente per maand
(conform
hypotheekakte)
Boeterente zoals afgesproken met geldnemer(s)
Vermeld in: de hypotheekakte.
Aantal maanden
onbetaald (max. 12)
Het aantal maanden onbetaald wordt afgerond en gemaximeerd op 12
maanden. Dit is het maximum dat mag worden gedeclareerd.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 9 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
Bijkomende kosten
De bijkomende kosten maken onderdeel uit van het verlies voor de geldgever, zoals benoemd in Artikel
B13 – bepaling verlies en de gedragslijn IB. Voor alle gedeclareerde moeten nota’s worden aangeleverd.
Specificeer alle kosten zoveel mogelijk op basis van de aangeleverde kostenstructuur. Mocht het echt niet
anders mogelijk zijn, kunt u kosten declareren in het veld ‘Overig nl.’.
Premiebetaling voor
kapitaalsopbouw
Overig nl.
Indien hier kosten worden gedeclareerd wordt ervan uitgegaan dat de
premiebetaling van de kapitaalsopbouw doorloopt tot datum verkoop. De
annuïtaire daling zal dan ook op basis van deze datum worden berekend.
Overige kosten die worden gemaakt ter beperking van het verlies, voor zover de
beperkende werking hiervan - naar redelijkheid en billijkheid - kan worden
aangetoond. Graag specificeren in begeleidende brief.
Geaccordeerde kosten NHG IB (Intensief Beheer)
Het betreft hier kosten die gemaakt zijn conform de Gedragslijn Intensief Beheer en waar de NHGafdeling Intensief Beheer aantoonbaar akkoord voor heeft gegeven.
Debiteuren
onderzoek
Juridische
dossierkosten
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor:
Buitendienst
Debiteurenverhaalsonderzoek
Buitenlandonderzoek
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor:
Overname beslag per exploot
Legalisatie volmacht
Procedure vervangende toestemming
VVE – beslag
Diensten
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor:
Mediator voor verkrijgen volmacht
Beheerskosten
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor:
Nutsvoorzieningen
Schoonmaakkosten
Verkoopkosten
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor:
Woningverbetering
Woonstyling
Opbrengst woning
Alle ontvangen gelden bij verkoop van de woning.
Vermeld in: de notarisafrekening.
LET OP: Splits alle ontvangen gelden op, vul ze niet samen in bij totaal.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 10 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
4.
Tabblad 3; Checklist dossier
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het werkblad checklist dossier.
In de checklist dossier staan alle documenten opgesomd die nodig zijn voor het beoordelen van uw
verliesdeclaratie.
De gevraagde documenten zijn afgestemd op basis van de informatie die u heeft ingevuld op de
voorgaande tabbladen. Dit kan per verliesdeclaratie verschillend zijn.
Wij zijn er ons van bewust dat er veel documenten worden opgevraagd. Informatie van het ene document kan wellicht
uit andere documenten worden gehaald, etc.
Wij hebben daarom documenten een rangvolgorde meegegeven.
Rangvolgorde documenten
Noodzakelijk
*1
Deze documenten zijn aangemerkt met *1
Zonder deze documenten is het voor ons niet mogelijk een oordeel te geven
over de ingediende verliesdeclaratie.
Belangrijk
*2
Deze documenten zijn aangemerkt met *2
Deze documenten zijn zeer belangrijk om een oordeel te geven over de
ingediende verliesdeclaratie.
Bij het ontbreken van deze documenten zullen wij ons oordeel moeten baseren
op wel aanwezige informatie. Dit kan eventuele financiële consequenties
hebben.
Indien van toepassing
*3
Deze documenten zijn aangemerkt met *3
Deze documenten zijn alleen van toepassing in specifieke situaties.
In een aantal gevallen zal deze categorie in combinatie met *1 of *2 worden
aangemerkt. Dat wil zeggen dat als het document van toepassing is, dat dit
document als “Noodzakelijk” of “belangrijk” wordt aangemerkt.
Indien beschikbaar
*4
De informatie uit deze documenten dragen bij om goed beeld te krijgen van het
dossier. Wij willen ook graag deze documenten ontvangen, maar het ontbreken
ervan zal behandeling van het dossier niet vertragen.
Indien nodig kan er tijdens de behandeling van het dossier om aanvullende
informatie worden gevraagd.
Documenten niet (meer) beschikbaar
Indien u gevraagde documenten niet kunt aanleveren omdat deze niet (meer) in uw dossier aanwezig
zijn, dan kunt u dit aangeven door het vinkje “niet beschikbaar” aan te vinken.
Wij zullen deze documenten dan niet bij u gaan opvragen en handelen het dossier voor zover mogelijk af
zonder deze documenten.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 11 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
5.
Wijze van aanlevering documenten
Veilig en efficiënt documenten uploaden met de NHG FTP-server
Een compleet dossier verliesdeclaratie omvat veel documenten.
Om deze documenten op een efficiënte en veilige wijze naar NHG te verzenden hebben wij hiervoor
een FTP-service ingericht.
Door middel van een eigen account krijgt u toegang tot een aantal mappen waar u documenten kunt
plaatsen. Zodra u een dossier heeft opgeladen, ontvangen wij hiervan automatisch bericht en zullen wij
deze documenten van de NHG FTP-server downloaden.
Standaard is de volgende mappen-structuur voor u aangemaakt:
• Verliesdeclaraties
Hier kunt u een volledig dossier uploaden. Het is mogelijk meerdere documenten tegelijk op te
laden. Voor ieder dossier kunt u een eigen mapje aanmaken.
• Haircut
Indien u in het Haircut proces een verzoek krijgt om documenten aan te leveren kunt u die in deze
map uploaden.
• IB-Voorlegger
Ook de voorleggers voor onze afdeling Intensief Beheer kunt u op deze wijze naar ons toesturen
• Matching
Bestanden die nodig zijn voor matching kunnen in deze map worden geplaatst.
Account en wachtwoord
Heeft u nog geen account en wachtwoord voor deze service? Vraag deze aan bij onze medewerkers
van de afdeling DIV via [email protected] . Zij zorgen ervoor dat u een account toegewezen krijgt.
Een algemeen account geeft toegang tot alle mappen.
Het is ook mogelijk een account aan te vragen die slechts toegang geeft tot één of enkele mappen.
Het account geeft je direct toegang tot al jouw mappen op de NHG FTP-server. Je kunt ook extra
accounts aanvragen die toegang geven tot alle of juist specifieke mappen, gebruik hiervoor bijgevoegd
aanvraagformulier.
Deel deze informatie
De nieuwe online server draagt bij aan onze ambitie om efficiënt, toegankelijk en klantgericht samen te
werken. We verzoeken je dan ook de juiste personen in de organisatie te informeren over de nieuwe
server en aan hen de inloggegevens te verstrekken.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 12 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
5.1
Gebruikershandleiding NHG FTP server
1. Inloggen https://ftp.nhg.nl
Via de link kunt u met uw persoonlijke inloggegevens inloggen op het NHG FTP-server.
2. Uw omgeving
Na het inloggen komt u direct in uw persoonlijke mappenstructuur.
3. Documenten uploaden
Na het selecteren van de map met het onderwerp waarvoor uw documenten bestemd zijn, ziet u
bovenin het scherm een taakbalk met een aantal acties.
Selecteer vervolgens de gewenste actie:
Wilt u 1 document uploaden, dan ziet u het scherm hiernaast. Via
‘Bladeren’ selecteert u het document, klik vervolgens op ‘Upload’.
Wilt u meerdere documenten tegelijk uploaden, dan klikt u op de
-toets. Klik vervolgens op ‘Bladeren’ en selecteer meerdere
bestanden door de Ctrl (Control)-toets ingedrukt te houden en
vervolgens de documenten te selecteren. Klik vervolgens op
‘Upload’.
4. Uitloggen
Als u wilt uitloggen, klikt u rechtsboven op de button ‘Uitloggen’ en vervolgens op ‘Ok’.
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 13 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
5.2
Bijlage Voorbeeld verlies declaratie formulier
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 14 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
Invulinstructie verliesdeclaratie april 2014
Versie: 1.4 oktober 2014
Pagina 15 van 16
Invulinstructie verliesdeclaratie
Invulinstructie verliesdeclaratie oktober 2014
Versie: 1.4
Pagina 16 van 16