04 - SVDU

40ste JAARGANG – MAART 2013
1
2
40ste JAARGANG – MAART 2013
Redactioneel
Beste lezers,
In de afgelopen weken zijn de
beslissingen van scheidsrechters in de
media weer breed uitgemeten. Vooral
onze collega’s in het betaald voetbal
kwamen weer eens voor het voetlicht.
Beslissingen, door de scheidsrechter
genomen in een fractie van een seconde,
worden in televisieprogramma’s
gedurende 10-15 minuten besproken
met beelden vanuit diverse punten. De
sportcommentatoren in de geschreven
media hebben het nog makkelijker. Zij
hebben vele uren de tijd om de
beslissing van een scheidsrechter te
analyseren, te schrijven en te
herschrijven. Een scheidsrechter anno
2014 dient, vooral in het betaalde
voetbal zo lijkt het, foutloos te moeten
zijn. Niet alleen moet de scheidsrechter
de 17 regels handhaven, ook moet hij
rekening houden met de (vooral
financiële) belangen van de clubs.
Immers, deelname aan grote
internationale toernooien levert vele
miljoenen op en dus zijn verreweg de
meeste beslissingen van een
scheidsrechter daarom steeds cruciaal.
Het betoog van Marco van Basten, recht
in de camera, tijdens de wedstrijd
Feyenoord – Heerenveen was weer
voeding voor veel analisten. En dat,
terwijl Pieter Vink, scheidsrechter
tijdens deze wedstrijd, goed de regel
hanteerde. Maar, waar velen aan voorbij
gaan is dat er op het moment van de
beslissing maar één persoon het
gezichtsveld heeft van de scheidsrechter,
en dat is de arbiter zelf. Nu ik sinds
enkele jaren onze startende collega’s
voor de KNVB mag begeleiden, ben ik
erg voorzichtig geworden met het
beoordelen van beslissingen door de
scheidsrechter. Juist vanwege het feit
dat ik een andere positie en dus een
ander gezichtsveld heb dan de
scheidsrechter. Overtredingen,
waargenomen door camera’s vanuit een
ander gezichtspunt dan de
scheidsrechter behoeven immers niet
door de scheidsrechter of een van zijn
assistenten te zijn waargenomen. Is het
niet juist een van de aantrekkelijke
punten in het voetbal dat ook een
scheidsrechter wel eens iets anders
waarneemt dan de camera of het
publiek? Ik moet er niet aan denken dat
de arbitrage geheel of vrijwel geheel in
handen komt van computers…….
uw redacteur
Martin de Knegt
Inhoudsopgave
Redactioneel ....................................... 1
Inhoudsopgave .................................. 3
Belangrijke gegevens ....................... 5
Activiteitenagenda ............................ 5
Bericht van de voorzitter ................. 7
Noodnummer KNVB .......................... 8
FC Utr. – FC Groningen als prijs .... 9
Wegafsluiting. .................................. 10
Heb jij je al opgegeven? ................ 11
60 jaar betaald voetbal in Utrecht14
Slotavond met bbq tijdens WK .... 16
2e ronde klaverjascup. .................. 19
Ledenadministratie ......................... 21
Wist u dat……. .................................. 21
40ste JAARGANG – MAART 2013
3
4
40ste JAARGANG – MAART 2013
Belangrijke gegevens
H. van der Schilden
E-mail: [email protected] 030-606.55.77
Bestuur
Voorzitter
E. de Vos
030-637.63.13
E-mail: [email protected]
Penningmeester / Vice-voorzitter
R.J.W. Dijkgraaf
0344-61.99.11
E-mail: [email protected]
Bankrekening SVDU 39.42.17.039
t.n.v. SVDU te Tiel
Secretaris
R.W.H.J. Dumont
030-271.76.49
E-mail: [email protected]
H.F. van Riellaan 2, 3571 WB Utrecht
Leden
M. Ritmeester
0346-57.21.79
J. Knetsch
06- 105.384.76
Commissies:
Vz Commissie Ontspanning
L.J. Visch
030-294.61.06
E-mail: [email protected]
Vz Commissie Opleidingen
E. Hoving
06-42472907
E-mail: [email protected]
Vz Commissie Paviljoenbeheer
A.Scheen
0348-41.60.59
E-mail: [email protected]
Vz Commissie Redactie Off. Organen
M.H. de Knegt
030-273.41.75
E-mail: [email protected]
Vz Commissie Training – Voetbal
H. van der Schilden
030-606.55.77
E-mail: [email protected]
Vz Commissie Werving & Behoud
J. Knetsch
06- 105.384.76
E-mail: [email protected]
Molestatie-team
C.G.L. Kerkhof
R.W.H.J. Dumont
Trainer SVDU
030-603.65.87
030-271.76.49
Redactie SVDU-er
E-mail: [email protected] 030-273.41.75
Bestuursmedewerkers
Ledenadministratie
L, van Zanten
06-191.162.73
E-mail: [email protected]
S.V.D.U.-Paviljoen
(let op: géén postadres) 030-251.22.61
Mytylweg 79, 3585 LK Utrecht
Agendabeheer
L.J. Visch
030-294.61.06
E-mail: [email protected]
Barindeling
E. Visch
030-693.11.07
E-mail: [email protected]
Activiteitenagenda
Elke donderdagavond training van
20.30 uur tot 21.45 uur onder leiding
van Henny van der Schilden van 15
augustus 2013 tot 30 mei 2014.
7 april 2014
Klaverjassen
Commissie Ontspanning
Aanvang: 20.00 uur
25 april 2014
Districtsfinale spelregels
Org. COVS Zaanstreek
Aanvang: 20.00 uur
31 mei 2014
Landelijke finale spelregels
Org. COVS Boxmeer-Cuijk
Locatie: Boxmeer
40ste JAARGANG – MAART 2013
5
6
40ste JAARGANG – MAART 2013
Bericht van de voorzitter
Vrijwilligerswerk binnen de
S.V.D.U.
Ter Inleiding
Ik had al eerder aangekondigd om
mijn visie aan jullie voor te leggen
aangaande het vrijwilligerswerk
binnen de S.V.D.U. Verenigingen
worden in toenemende mate
geconfronteerd met een afnemende
belangstelling voor het doen van
vrijwilligerstaken. Vrijwilligerswerk
is de levensader van verenigingen en
daarmee een toenemend punt van
zorg. Ook binnen onze vereniging is
het inmiddels een belangrijk
aandachtspunt. De S.V.D.U. koestert
zijn vrijwilligers die er wel zijn,
want gelukkig is het (nog) niet zo dat
er een acuut probleem is. Voor de
wat langere termijn is het echter een
item, omdat ook wij als vereniging
vergrijzen. Naast het vergrijzen gaat
het er ook om met welke intentie je
lid wordt van een vereniging en
welke visie een vereniging heeft.
Kortom duidelijk
verwachtingspatroon over en weer.
Visie
Mijn visie op dit punt is heel
eenvoudig:
‘lidmaatschap van de S.V.D.U.
betekent participeren in een
vrijwilligerstaak’.
Het benutten van talenten, maar ook
het verdelen van al het noodzakelijke
wat moet gebeuren binnen de
vereniging. Daarnaast is het wat mij
betreft een gezamenlijke
verplichting, waar we elkaar ook op
aanspreken. We willen graag
voorkomen dat we in de vereniging
te veel werk door een te beperkt
groepje vrijwilligers laten doen. Het
beeld doorbreken dat vrijwilligers
bijna dag en nacht voor de club in
touw zijn. We willen het graag
samen doen, waarbij de
werkzaamheden beter verdeeld zijn
en de werkdruk voor de huidige
vrijwilligers verlaagd kan worden.
Wat betekent dit in de praktijk?
De vereniging is opgedeeld in
allerlei commissies. Deze bestaan uit
een aantal leden die allerlei
activiteiten ontwikkelen of
verantwoordelijk zijn voor een deel
van de vereniging. Hier vloeien
allerlei taken uit voort, de een wat
intensiever dan de ander. Het kan
bestaan uit het draaien van een
bardienst, doen van een klus of
40ste JAARGANG – MAART 2013
7
helpen een activiteit te organiseren.
Tenslotte is er een enorme toename
van wet- en regelgeving, waar onze
sportvereniging aan moet voldoen,
wat een toename van deskundigheid
van het kader in het algemeen en van
het bestuur in het bijzonder vraagt.
Waarom zou men vrijwilligerswerk
doen?
Als vereniging stellen we dat
vrijwillige inzet van leden
noodzakelijk is om de kosten te
beperken. We vinden dat
vrijwilligerswerk een bijdrage levert
aan de gedachte om het samen te
doen en je verantwoordelijkheid te
nemen. Je kunt doen waar je goed in
bent en nieuwe uitdagingen aangaan.
Maar het is vooral erg prettig de
resultaten van je inspanningen te
ervaren. Allemaal zaken die je ook in
het dagelijkse leven van pas komen.
Een gratis leerschool voor het leven.
Vrijwilligerswerk is dus vooral
nuttig in heel brede zin.
Tijd
Voor veel mensen is de beschikbare
vrije tijd een motivatie geen
vrijwilligerswerk te doen. We
hebben het druk, druk, druk. Hier
geldt echter de regel: vele handen
maken licht werk! Op die manier
doet iedereen een beetje en houden
we met elkaar ook meer vrije tijd
over voor andere zaken. Of je nu een
paar uur in de week
8
vrijwilligerswerk doet of een paar
uur in de maand. Op doordeweekse
dagen of in het weekend, er is altijd
wel een taak binnen de vereniging,
die daarbij aansluit.
Begeleiding
Je hebt als vrijwilliger recht op
ondersteuning en begeleiding. Voor
de nieuwe vrijwilliger wordt
natuurlijk tijd vrij gemaakt om je
wegwijs te maken in de rol die je
wenst te vervullen.
Hoe nu verder
Alle leden krijgen binnenkort een
persoonlijke mail waarin gevraagd
wordt welke vrijwilligerstaak je zou
wilt uitvoeren. Ook wordt gevraagd
wat je leuk vindt en hoeveel tijd je
beschikbaar hebt. Wat mij betreft
pakken we het met elkaar op, en als
alle leden meedoen valt de
investering in tijd reuze mee!
Ik reken op eenieder zijn/haar
sportieve bijdrage,
Eric de Vos
Voorzitter
Noodnummer KNVB
Sinds maart 2013 bestaat de hulplijn
voor noodgevallen. Dit is een
samenwerking tussen het Ministerie van
Veiligheid & Justitie en de KNVB.
Indien er na een gewelddadige
40ste JAARGANG – MAART 2013
handeling op of rond het veld behoefte
is aan spoedeisende hulp, is er voor
leden van de KNVB een speciaal
telefoonnummer beschikbaar.
Deze hulplijn is bestemd voor acute
noodgevallen zoals vechtpartijen,
bedreigingen, mishandelingen of
andersoortige voorvallen van agressie.
Doel is KNVB-leden direct bij te staan
en waar mogelijk werk uit handen te
nemen. Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar
via 0800-2299555. Een melding wordt
direct doorgegeven aan de politie en de
KNVB. Indien noodzakelijk gaat de
politie direct ter plaatse om de orde te
herstellen en eventueel aangiften op te
nemen. Zo nodig wordt Slachtofferhulp
ingeschakeld. De KNVB neemt direct
contact op met de melder om het verhaal
aan te horen. Wanneer daar behoefte aan
is denkt de voetbalbond met de
(assistent-)scheidsrechter mee over
mogelijke
Vervolgstappen. Aangeraden wordt om
dit nummer in je telefoon te zetten,
zodat je het snel kunt bellen in geval van
nood op of rond het voetbalveld.
KNVB
FC Utrecht – FC Groningen
als prijs
Als winnaar van de Ko-Tech open
“dommetje” bokaal op 8 november
jl. mocht ik als hoofdprijs de
wedstrijd FC Utrecht - FC Groningen
op 23 februari 2014 bijwonen in de
skybox van Frans van Seumeren.
Daarom reden Hans de Jong (zonder
wie ik waarschijnlijk al lang niet
meer aan wedstrijden had
meegedaan) en ik op een zonnige
lentemorgen in de winter vanuit het
Gooi naar Utrecht.
De auto parkeren op P1 voor het
stadion (wat een luxe), daarna de
kaarten ophalen in de hal,
polsbandjes om krijgen en
vervolgens via roltrappen en
gewone trappen het gebouw door
naar boven. In de skybox werden wij
verwelkomd door de heer en
mevrouw Van Seumeren en
voorzien van koffie. In tegenstelling
tot de meeste skyboxen, die vooral
aangehouden worden voor
zakenrelaties, is deze vooral bedoeld
voor familie en vrienden (en een
enkele prijswinnaar). Waarbij
mevrouw Van Seumeren zelf voor
de bediening zorgt en het verder
40ste JAARGANG – MAART 2013
9
vooral over voetbal en FC Utrecht
gaat.
De wedstrijd van deze middag moest
eigenlijk hoe dan ook gewonnen
worden, want met FC Twente en
PSV als volgende tegenstanders
kwam de laatste plaats voor FC
Utrecht akelig dichtbij. Het belang
en de spanning waren dan ook goed
voelbaar. De wedstrijd was qua
voetbal misschien niet zo
denderend, maar er gebeurde
genoeg en het was zeker niet saai.
Frans van Seumeren bleek een
fanatiek supporter, die zijn jongens
enthousiast aanmoedigde en volop
meeleefde met de wedstrijd.
Ondanks een paar goede kansen
voor beide partijen (Utrecht mistte
zelfs een strafschop) bleef het heel
lang 0-0 en kon de wedstrijd beide
kanten opvallen. Toen het
uiteindelijk in 88e minuut met een
mooi schot 1-0 voor Utrecht werd,
was er een fikse ontlading in het
stadion, maar daarna ook een
behoorlijke spanning tijdens de
slotminuten, waarin beide partijen
op het oog hadden kunnen/moeten
scoren.
Maar het bleef 1-0 en de sfeer was
na afloop dan ook geweldig. In de
skybox werd het een drukte van
10
belang, waar veel mensen een
glunderende Frans kwamen
feliciteren.
Na wat hapjes en drankjes namen
wij weer afscheid van de familie en
kwam er een einde aan een hele
leuke middag, die absoluut een
hoofdprijs was.
Dick Visser
WEGAFSLUITING.
13 maart was de toegangsweg naar
de atletiekbaan afgesloten. Een heel
ongelukkige planning omdat dit één
van de drukste avonden is voor de
S.V.D.U. en de atletiek. Er was
rekening gehouden met Kampong,
de donderdagavond is voor hen een
rustige avond. Maar Kampong is
vanaf de parkeerplaats gemakkelijker
40ste JAARGANG – MAART 2013
te bereiken dan de atletiekbaan. Het
was opmerkelijk stil op de baan.
Maar goed, wat mij betreft, genoeg
daarover. Al met al was de
trainingsgroep 22 deelnemers groot,
normaal minimaal 40 deelnemers.
Opmerkelijk veel jeugdige
trainingsenthousiastelingen.
Aan het einde van de training maakte
een aantal deelnemers van de nood
een deugd. Toen de trainer zei: “zo,
nu lekker even een rondje uitlopen”
was de vraag; mogen wij de cooling
down ook over de weg doen?
Hoezo? Pakken we de autosleutels
en komen we met de auto terug. En
daar gingen de meesten.
Jan Visch
HEB JIJ JE AL
OPGEGEVEN?
Ja, dat vroeg ik mij af. Op vrijdag 11
april a.s. gaan we klaverjassen tegen
de donateurvoetbalverenigingen.
Maar, ik kom nooit klaverjassen bij
de S.V.D.U.? Nou, dan is dit een
mooie gelegenheid om dat nu eens
een keertje wel te doen. En wat om
de S.V.D.U.- klaverjascup niet kan,
kan nu wel; je mag/kan je eigen maat
meebrengen, want het is
koppelklaverjassen. Je mag dus met
je eigen partner komen, maar ook
met iemand anders.
Wij hopen er een gezellige avond
van te maken, maar daar hebben we
ook deelnemers voor nodig. Wil je
meer informatie of wil jij je opgeven:
[email protected] of 030.2946106. Kom
op en doe mee.
40ste JAARGANG – MAART 2013
Jan Visch
11
12
40ste JAARGANG – MAART 2013
Rapporten
Het is al weer een hele tijd geleden
dat ik trainde bij de SVDU. Mijn
motoriek was destijds nog optimaal
en ik was nog volop in de running als
scheidsrechter. Begonnen op het
allerlaagste niveau met de wedstrijd
PUEM 2 tegen JSV 3, kreeg ik
steeds vaker mooie rapporten. Vaak
met een zwierig handschrift ingevuld
door de onlangs overleden Jan van
Dokkum en steevast ondertekend
met de volgende aanmoediging (in
oud-Nederlands): Ga zoo door...(dat
zoo stond er echt met twee o’s).
Ergens heb ik die oude legendarische
rapporten van Jan van Dokkum nog
liggen om er op een onbewaakt
moment naar te kijken. Dan komen
flitsen terug van achteraf-velden
waar ik op een vroege
zaterdagmorgen mijn kwaliteiten
moest tonen en de diagonaal (die
toen nog heilig was) in praktijk
bracht. Er kon in het struikgewas
immers een rapporteur op de loer
liggen. Destijds werd ik nog niet
getraind door Henny van der
Schilden, die is voor jongere
collega’s dan ik in touw gekomen.
Neen, ik had trainers als Leo van
Veen, Henk Vonk en Ries Coté en de
laatste heb ik onlangs bezocht in zijn
woonplaats Almere. Net als ik is hij
getroffen door een herseninfarct
maar voor Ries zijn de gevolgen
beduidend ernstiger. Zijn
spraakvermogen is aangetast in
hevige mate en het lopen gaat steeds
moeizamer. Het praten over zijn
sportieve verleden bij FC Utrecht en
de trainingswerkzaamheden bij de
SVDU hebben we helaas
mondjesmaat kunnen doen.
40ste JAARGANG – MAART 2013
13
In ons jubileumjaar wordt me steeds
duidelijker hoeveel plezier is heb
overgehouden aan de contacten
binnen en buiten de SVDU. Dan
praat ik niet alleen over de collega’s
maar ook over de
clubvertegenwoordigers die ik in de
loop van de tijd op allerlei
accommodaties ontmoet heb. Nog
steeds loop ik in kantines oud-spelers
en clubvertegenwoordigers tegen het
lijf met wie ik als scheidsrechter ooit
te maken heb gehad. Mooie
rapporten zijn leuk om in de kast te
hebben, maar sociale contacten en
vriendschappen uit mijn arbitrale
verleden zijn beduidend meer waard.
Hans van Echtelt
Zestig jaar betaald
voetbal in Utrecht
In het Volksbuurtmuseum Utrecht
komt medio september 2014 een
mooie tentoonstelling “60 jaar
betaald voetbal in Utrecht 19542014”
De bekende watersnoodwedstrijd
van 12 maart 1953 in Parijs wordt
gezien als de directe aanleiding voor
14
de invoering van het betaald voetbal.
De roep om betaald voetbal werd
daarna steeds groter, temeer omdat
deze wedstrijd zichtbaar maakte dat
de Nederlandse profs in de
buitenlandse competities op een
beduidend hoger niveau speelden
dan de beste amateurs van
Nederland.
Een initiatief om betaald voetbal te
bedrijven ontstond in Nederland in
1954 toen de Nederlandse Beroeps
Voetbalbond (NBVB) de eerste
profcompetitie organiseerde. De
beste spelers van het land gingen al
snel over naar een van de tien
NBVB-clubs. De KNVB tot dan toe
tegen profvoetbal ging daarna snel
overstag. Op 13 november 1954
werd in Utrecht door de KNVBvoorzitter Hans Hopster en NBVBvoorzitter Egidius Joosten een fusie
tussen de KNVB en de NBVB
afgesproken. Men besloot met
ingang van 28 november 1954 over
te gaan tot een gezamenlijke
nationale profcompetitie.
DOS en Elinkwijk traden in 1954 toe
tot het betaalde voetbal, Velox
volgde in 1958. In 1970 fuseerden de
drie clubs tot FC Utrecht.
40ste JAARGANG – MAART 2013
De tentoonstelling gaat een mooi
overzicht geven van alle Utrechtse
successen.
Zo zal er onder andere veel aandacht
zijn voor de kampioenschappen van
de drie clubs, het twee maal winnen
van de KNVB-beker door FC
Utrecht, de geschiedenis van Stadion
Galgenwaard en de talrijke Utrechtse
internationals zoals Marco van
Basten, Wesley Sneijder, Tonnie van
der Linden, Jan Wouters en Ronald
Spelbos. Voor de officiële opening
worden oud-spelers uitgenodigd.
Het mooie is dat deze tentoonstelling
juist in Utrecht gaat plaatsvinden.
Immers in Utrecht werd in 1954
besloten een betaald
voetbalcompetitie te starten.
Het comité “60 jaar betaald voetbal
in Utrecht 1954-2014” roept een
ieder op die waardevolle spullen
heeft voor de tentoonstelling deze
tijdelijk af te staan. Het gaat dan met
name om materiaal uit de periode
1954-1970. Voor de periode na 1970
wordt er samengewerkt met FC
Utrecht.
Inleveren kan bij het
Volksbuurtmuseum Waterstraat 2729. Wel graag even uw komst
aankondigen via het telefoonnummer
030-231 8292. Inleveren kan ook bij
Sporthuis Henk Temming, Sint
Jacobsstraat 321.
Het comité “60 jaar betaald voetbal
in Utrecht 1954-2014” bestaat uit
Hans van Echtelt, Gert van Es, Piet
Rison, Hans Schut, Gert Jan Vader,
Ted Vermeulen en Albert van
Wersch.
Meer informatie via Gert van Es,
telefoon 06 4502 9154
Met dank aan Gert van Es
en Arie Scheen voor het toesturen
40ste JAARGANG – MAART 2013
15
Slotavond met
barbecue in
WK stemming!
Op vrijdag 13 juni a.s. wordt bij de
S.V.D.U. de slotavond van het seizoen
georganiseerd. Vanaf 18.00 uur wordt er
gebarbecued waarna aansluitend op
groot scherm gekeken kan worden naar
de eerste WK wedstrijd voor ons Oranje,
Spanje - Nederland! Vanzelfsprekend
verwachten we iedereen gezellig in het
oranje uitgedost.
Kaarten kunnen persoonlijk besteld
worden bij Jesse Knetsch of Marco
Ritmeester (of via [email protected]).
Betaling kan per bank
(NL46INGB0008912813 t.n.v. J.
Knetsch o.v.v. BBQ SVDU) of cash
tijdens een trainingsavond of andere
S.V.D.U. activiteit bij Jesse of Marco. Je
aanmelding is pas definitief als je
betaling ontvangen is.
Reageer snel, want vol = vol!
Commissie Werving & Behoud en
Ontspanning
Jesse Knetsch & Jan Visch
Voor deze activiteit zijn maximaal 75
BBQ kaarten beschikbaar. De bijdrage
voor een BBQ kaart is € 15,00 (voor
kinderen tot 12 jaar € 8,00). Hiervoor
krijg je naast een gezellige avond, een
overheerlijke barbecue en 2
consumptiemunten aangeboden.
Partners zijn natuurlijk ook van harte
welkom!
16
40ste JAARGANG – MAART 2013
40ste JAARGANG – MAART 2013
17
18
40ste JAARGANG – MAART 2013
2e RONDE
KLAVERJASCUP.
Werd de 2e ronde uiteindelijk pas
op 17 maart j.l. gespeeld (i.p.v.
de 1ste maandag van de maand,
dit vanwege carnaval en
bezetting paviljoen), de 3e ronde
in april is het weer gewoon op de
eerste maandag van de maand
en wel op 7 april. a.s. Maar nu
eerst even een terugblik op de 2e
ronde. Het gebeurt meestal één
keer per seizoen; het begin was
heel erg rommelig. Er was één
deelnemer over, dus drie
vrijwilligers doen dan één boom
niet mee. We hadden geloot aan
welke tafel je moest beginnen,
iedereen zat er klaar voor. Toen
bleek dat er iets fout was gegaan
met inschrijven en we twee
deelnemers over hadden. (26
deelnemers) Martin de Knegt
gebeld en gelukkig zei hij; JA. En
omdat ikzelf ook mee ging
kaarten waren er 28 deelnemers.
Daardoor begonnen we
uiteindelijk om 20.30 uur. Maar
door Martin werd het voor een
aantal klaverjassers een avond
waarvoor zij waren gekomen.
Klaverjassen! Klaverjassen doe
je met 4 personen aan een tafel.
Eén deelnemer tekort is geen
probleem. Kaart ik zelf wel mee.
Eén deelnemer over, dan speelt
er iedere ronde één deelnemer
niet mee. Gebeurt wel vaker.
Maar twee deelnemers over Dan
zouden er zes deelnemers één
boom niet mee kunnen kaarten.
Beetje veel. Bedankt Martin. Ja,
en als er uiteindelijk wordt
gespeeld, dan komt er ook een
winnaar. Kennelijk waren velen
iets van slag want er waren geen
uitschieters naar boven. Slechts
één deelnemer scoorde meer
dan 5000 punten, de winnares
had 5019 punten. Riet Piek was
blij met haar eerste plaats en die
was natuurlijk dik verdiend. 2e
was Choe Claessens met 4803
punten. U begrijpt het, er was
een hele grote middenmoot.
Maar iedereen heeft gezellig
zitten klaverjassen en daar gaat
het om. Voor iedereen was er
een prijs(je); cadeaubonnen,
staatsloten, dozen bonbons,
blikken soep, aflopend naar een
reep chocola. Maar ja, wat wil je
als je in de achterhoede
geëindigd bent. Tot 7 april a.s.
20.00 uur.
40ste JAARGANG – MAART 2013
Jan Visch
19
20
40ste JAARGANG – MAART 2013
Ledenadministratie (wijzigingen per 1 maart 2014)
Overleden.
E.A. Tol (Evert), Anne Franklaan 74, 3471 GG Montfoort.
Nieuw adres: Relaties met clubblad:
P. Timmer (Piet), Vuurscheschans 77, 3432 TX Nieuwegein.
Wist u dat…….
Coby van Muijden onlangs is aangevallen…………………….
Dit gebeurde bij de kinderboerderij……………….
Een van haar kleinkinderen snel Opa Henk erbij heeft geroepen………….
Coby aan haar rolstoel een tas met brood had hangen……………
De geiten dit snel ontdekt hadden……………………
Arie Scheen de knoppen niet kon vinden……………………
Wij dachten dat Arie geroutineerd genoeg was………………………..
Hij nu wel gewend zal zijn aan zijn nieuwe telefoon……………….
ASR Assistent Scheids Rechter betekent, voor wie dat niet wist…………….
In de Amersfoortse courant een ASR Salinero wordt genoemd…………..
Dit slaat op de mooie galop van het paard van Anky van Grunsven………
Er in het artikel over de ASR ook staat; “ook nog foutloos gevlagd”………
40ste JAARGANG – MAART 2013
21
Wij weten dat Jacco Baas een ASR is met heel veel overgave ………………
Hij bij sommige supporters groepen ook heel graag gezien is………….
Zijn echte naam soms zelfs door de supporters gescandeerd wordt ………
Je dan wel wat in je mars moet hebben, klasse Jacco……………
Er een S. is die de 3J’s uit Volendam in 2014 al 8x heeft gezien…………
De 3J’s niet J Winkelman, J Heimensen, en J Visch zijn……………….
Ferdinand van Helmondt zijn Sanne hem overal waar 3J’s zijn
meeneemt…………….
Hij de letter J voorlopig even niet meer kan zien, Jammer Jochie…………
Martin de Knegt FC Utrecht O 10 – Hercules E1 heeft gefloten…………
Martin zijn shirt erg veel (qua kleur) op de shirts van de FC leek…………
De spelers gelukkig niet in de war kwamen……………………..
Martin er met kop en schouders bovenuit stak, qua postuur …………………
Er vaak S.V.D.U. scheidsrechters bij de FCU te zien zijn……………..
Foto’s van deze wedstrijden te zien zijn op www.rij13sportfotografie.nl..........
Martin de Knegt en Nico Landzaat de coördinatie van de S. doen…………
De Scheidsrechtersvereniging ’s Hertogenbosch een nieuwe voorzitter heeft...
Een van onze leden vorig jaar naar Den Bosch is verhuisd …………….
Niels Janssen de nieuwe Voorzitter van deze vereniging is……………
Wij Niels heel veel succes toewensen……………………
22
40ste JAARGANG – MAART 2013
40ste JAARGANG – MAART 2013
23
24
40ste JAARGANG – MAART 2013
40ste JAARGANG – MAART 2013
25