Bijlage 11 Rapport gebiedsverkenning Oud Woensel

A
gemeente Eindhoven
versie 20140523
Gebiedsverkenning
Maatschappelijk Vastgoed
Oud-Woensel
April 2014
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
Colofon
Uitgave
Gemeente Eindhoven
Datum
April 2014
gemeente Eindhoven
A
gemeente Eindhoven
Inhoudsopgave
Colofon------------------------------------------------------------------------------------2
Inhoudsopgave -------------------------------------------------------------------------3
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Inleiding ----------------------------------------------------------------------------------4
Inleiding gebiedsverkenningen ------------------------------------------------------4
Het gebied van deze verkenning: Oud-Woensel ----------------------------------4
Leeswijzer---------------------------------------------------------------------------------4
Verantwoording -------------------------------------------------------------------------5
2
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
Gebiedsschets ---------------------------------------------------------------------------5
Limbeek -----------------------------------------------------------------------------------6
Gildebuurt --------------------------------------------------------------------------------8
Hemelrijken-------------------------------------------------------------------------------9
Rol van de gemeente -------------------------------------------------------------------9
Rol van de gemeente in Oud-Woensel -------------------------------------------- 11
3
Bouwstenen voor Oud-Woensel -------------------------------------------------- 11
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
Gebiedsverkenning ------------------------------------------------------------------ 12
Activiteiten en gemeentelijk maatschappelijk vastgoed---------------------- 12
Wat is er in Oud-Woensel ------------------------------------------------------------ 13
Activiteiten ----------------------------------------------------------------------------- 13
Maatschappelijk vastgoed----------------------------------------------------------- 13
5
Constatering gemeente Eindhoven ---------------------------------------------- 17
6
6.1
6.2
Kansen en bedreigingen ------------------------------------------------------------ 17
Kansen ----------------------------------------------------------------------------------- 17
Bedreigingen --------------------------------------------------------------------------- 18
7
7.1
7.2
Proces: realiseren gebiedsvisie---------------------------------------------------- 19
Co-creatie: wat is dat en met wie doe je dat? ------------------------------------ 19
Co-creëren in Oud-Woensel --------------------------------------------------------- 19
8
Tot slot ---------------------------------------------------------------------------------- 20
9
Bijlagen --------------------------------------------------------------------------------- 20
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
1
Inleiding
1.1
Inleiding gebiedsverkenningen
De gemeente Eindhoven wil graag haar beleidsdoelstellingen realiseren op het
terrein van onderwijs, jeugd, cultuur, sport en welzijn. En op het gebied van
maatschappelijke activiteiten. De gemeente streeft daarom naar een optimale mix
van voorzieningen op gebiedsniveau door gemeentelijk maatschappelijk vastgoed
gericht in te zetten, in samenhang met het vastgoed van samenwerkingspartners.
Hiervoor is een actueel en volledig beeld nodig van de maatschappelijke activiteiten
die er in een gebied al zijn, de maatschappelijke activiteiten waaraan behoefte is en
de huisvesting van deze activiteiten. Deze gebiedsverkenningen dragen bij aan een
beter inzicht in de financiële als maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het
(gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed.
Alle sectoren die betrokken zijn bij de totstandkoming van deze gebiedsverkenning
hebben minder (financiële) middelen. Daarom wil de gemeente maatschappelijk
vastgoed zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten en afstemmen op de behoefte in
een gebied.
1.2
Het gebied van deze verkenning: Oud-Woensel
Per wijk brengt de gemeente de maatschappelijke activiteiten (vraag) en het
maatschappelijk vastgoed (aanbod) in kaart. Hierbij worden ook sportactiviteiten
betrokken, omdat de gemeente de sportparticipatie wil verhogen om bij te dragen
aan het gezondheidsniveau. Deze verkenning gaat over de wijk Oud-Woensel in het
stadsdeel Woensel Zuid. We hebben de bij ons bekende gegevens verzameld en waar
mogelijk met elkaar verbonden. Deze informatie is vervolgens vertaald naar een
gemeentelijk beeld van het gebied en van de rol die de gemeente zou kunnen spelen
in de samenwerking met de externe partijen. Deze verkenning is een eerste aanzet.
1.3
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 leest u enkele kerngegevens over Oud-Woensel. Ook gaat het
hoofdstuk in op de rol die de gemeente voor zichzelf ziet bij deze wijk. Hoofdstuk 3
gaat over de bouwstenen in Oud-Woensel die kunnen dienen als uitgangspunt voor
de co-creatie. Vervolgens komt in hoofdstuk 4 het proces van de gebiedsverkenning
aan de orde: Welke informatie hebben we verzameld en hoe verhoudt die zich tot het
gemeentelijke beleid? De huidige situatie brengen we volledig in beeld. In hoofdstuk
5 geven we onze constateringen. Hoofdstuk 6 laat de kansen en bedreigingen van het
gebied zien. In hoofdstuk 7 leest u hoe we komen tot een gezamenlijke invulling van
de gewenste situatie.
4
gemeente Eindhoven
A
1.4
gemeente Eindhoven
Verantwoording
De gemeente nam het initiatief voor deze integrale gebiedsverkenning en
verzamelde eerst alle interne informatie over het gebied. De sectoren Grond en
Vastgoed, Gebiedsontwikkeling, Mens en Maatschappij, Sport en Bewegen en
Economie en Cultuur verzamelden de andere relevante gegevens. Daarna volgde een
toets van de interne gebiedsverkenning, met aanvullingen uit het gebied zelf.
Dit leidde tot een totaalbeeld van wat er is, wat er zou moeten zijn en hoe we met
elkaar kunnen zorgen dat het er komt. Daarbij is de gemeente slechts één van de
stakeholders in de stad naast samenwerkingspartners zoals wijk- en
bewonersorganisaties, besturen van VTA’s (vrijetijdsaccommodaties), SPIL-centra
(een alomvattend concept voor peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en
jeugdgezondheidszorg), corporatiebesturen, school- en sportverenigingsbesturen en
welzijnspartners.
2
Gebiedsschets
Oud Woensel is een unieke buurt waarin veel te beleven valt en waar het tegelijkertijd
in de luwte rustig wonen is. Het gebied ligt in het stadsdeel Woensel-Zuid en bestaat
uit de buurten Hemelrijken, Gildebuurt, Woenselse Watermolen, Limbeek Noord en
Limbeek Zuid.
Oud-Woensel heeft twee basisscholen: Fellenoord, de Driestam ofwel twee spilcentra:
Fellenoord en Schoenmakerstraat.
De Kruisstraat/Woenselse Markt scheidt de buurten Hemelrijken en Gildebuurt. In
2005 zijn beide buurten opgenomen in een masterplan voor integrale
wijkvernieuwing. Vooruitlopend op de wijkvernieuwing rond het Vredesplein zijn de
Kruisstraat en de Woenselse Markt de afgelopen jaren vernieuwd en opnieuw
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
ingericht. De stoepen zijn veel breder geworden, bankjes zijn geplaatst en de
Kruisstraat is een ‘fietsstraat’ geworden ( auto is te gast). Bij de herinrichting en
vernieuwing van het winkelgebied was samenspraak belangrijk. Zo waren alle
betrokkenen vertegenwoordigd in de klankbordgroep en zijn de leden van het begin
af aan betrokken geweest bij de planvorming en later ook bij de uitvoering.
Op 1 januari 2013 had de wijk telt 9.664 bewoners en 5.092 woningen.
In Oud-Woensel bedraagt de sportparticipatiegraad 71% (Eindhoven algemeen is dit
67%) en haalt 76% de bewegingsnorm (Eindhoven algemeen is dit 69%). De wijk is
sportiever dan het gemiddelde in Eindhoven.
Uit Leefstijlen Eindhoven blijkt dat de bewoners van Oud-Woensel assertieve, sociale
en nuchtere bewoners zijn met een beperkt vertrouwen in de gemeente.
Woensel-Zuid heeft een hoge concentratie actiegebieden. Actiegebieden zijn
gebieden die de gemeente extra aandacht geeft. In Oud-Woensel gaat het om 2 van
de 5 buurten, namelijk Hemelrijken en Gildebuurt. Voor de buurt Limbeek Noord
wordt de actiegebiedstatus en daarmee de extra aandacht de komende 2 jaar
afgebouwd. Omdat het accent op de actiegebieden en het af te schalen gebied ligt,
schetsen we ook de specifieke kenmerken voor dit deel van de wijk Oud-Woensel. En
voor Limbeek Zuid wordt onderzocht of de gevoelens van onveiligheid aanleiding
zijn om deze buurt een actiegebiedstatus te geven.
De buurtmonitor en de buurtthermometer laten zien dat alle Hemelrijken, Gildebuurt
en Limbeek onder gemiddeld scoren op de domeinen economie, sociaal en
veiligheid. De buurten hebben relatief veel werkzoekenden en veel huishoudens en
personen hebben een laag inkomen. Buurtbewoners denken dat hun buurt niet zo’n
geweldig imago heeft. De sociale cohesie is laag. Veel bewoners zeggen een matige
tot slechte gezondheid te hebben. Naar verhouding veel buurtbewoners klagen over
verkeersoverlast, geluidshinder, verloedering en sociale overlast. Het gevoel van
onveiligheid in eigen buurt is hoog en velen hebben de indruk dat er veel
criminaliteit is in de buurt. Voor zowel veiligheid als leefbaarheid geven bewoners
hun buurt een laag rapportcijfer.
Voor Hemelrijken en de Gildenbuurt is in het kader van de integrale wijkvernieuwing
in 2005 een masterplan vastgesteld. Vandaag de dag worden nog verschillende
onderdelen uit het masterplan uitgevoerd waaronder: nieuwe woonbuurt
Vredesplein, buurtlint Hemelrijken en het sociaal economisch programma. Winkels
aan de Kruisstraat en de Woenselse Markt zijn sfeerbepalend.
2.1.1
Limbeek
De buurt ligt tussen de spoorlijn, Marconilaan en de Boschdijk. De Steenstraat scheidt
Limbeek in een noordelijk en zuidelijk deel. De groene parkzone met de speeltuin en
volkstuinen scheidt de woonwijk van de spoorlijn. Limbeek heeft een gunstige
ligging ten opzichte van het stadscentrum en ligt dichtbij uitvalswegen
6
gemeente Eindhoven
A
gemeente Eindhoven
Het noordelijk deel boven de Steenstraat bestaat voornamelijk uit goedkope
huurappartementen. Er wonen veel studenten, alleenstaanden en deels jonge
starters op de woningmarkt.
Het zuidelijk deel is gebouwd in de jaren ’80. Hier staan eengezinswoningen, HAT-jes
(Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens) en appartementen
(Aletta Jacobsplein).
Winkels en bedrijven bevinden zich vooral aan de Marconilaan, Boschdijk en
Lijmbeekstraat. De bedrijvigheid op de Marconilaan wordt betrokken bij de
ontwikkeling ‘kop Edisonstraat’ in Woensel-West.
De buurt heeft geen onderwijs- of gezondheidsvoorzieningen en is daarvoor
aangewezen op omliggende buurten.
Met ingang van 2010 is besloten de buurt te verdelen in Limbeek Noord en Limbeek
Zuid. Deze delen verschillen nogal qua samenstelling en problematiek.
Limbeek Zuid
In Limbeek-Zuid wonen 1.308 mensen, 20% is jonger dan 20 jaar en 8% is 65 jaar of
ouder. Samen vormen zij 715 huishoudens. Daarvan is 53% een
eenpersoonshuishouden. Er staan 673 woningen, waarvan 25% een koopwoning is. Er
zijn veel corporatiewoningen, eenoudergezinnen en allochtonen.
Limbeek-Zuid scoort vooral economisch en sociaal slecht. Ook de veiligheid en de
veiligheidsbeleving zijn zorgwekkend.
Voor Limbeek Zuid wordt medio 2014 bekeken of dit aangemerkt moet worden als
actiegebied. Gevoel van onveiligheid is hoog en het is nog onduidelijk waar dit
vandaan komt Dit moet onderzocht worden en dan kan bepaald worden of hier een
gebiedsgerichte aanpak nodig is.
Limbeek Noord
In Limbeek-Noord wonen 2.303 mensen, 9% is jonger dan 20 en 8% is 65 jaar of
ouder. Samen vormen zij 1.725 huishoudens. Daarvan is 77% een
eenpersoonshuishouden. Er staan 1.324 woningen, waarvan 22% een koopwoning is.
Limbeek-Noord was in het verleden een actiegebied, maar deze status wordt met
ingang van 2015 geleidelijk afgebouwd naar normale inzet van mens en middelen
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
55% van de inwoners is tussen de 20 en 35 jaar en is veelal student.
Op geen van de vier domeinen scoort Limbeek-Noord ver beneden het gemiddelde,
al is de situatie op het domein veiligheid wel zorgwekkend
2.1.2
Gildebuurt
In de Gildebuurt wonen 1.599 mensen, 11% is jonger dan 20 en 22% is 65 jaar of
ouder. Samen vormen zij 1.075 huishoudens. Daarvan is 66% een
eenpersoonshuishouden. In de Gildebuurt staan 858 woningen, waarvan 39% een
koopwoning is (buurtmonitor, peildatum 1 januari 2013)
Gildebuurt scoort vooral slecht op het domein veiligheid. Ook het domein economie
is zorgwekkend.
In de Gildebuurt was wijkvernieuwing gepland, maar woningcorporatie Wooninc.
blijft haar 120 woningen verhuren en gaat ze niet slopen. Dit besluit is eind 2012
genomen vanwege de economische crisis. De woningcorporatie vindt het niet
verantwoord huizen te slopen in een tijd dat de vraag naar betaalbare woonruimte
weer toeneemt.
8
gemeente Eindhoven
A
2.1.3
gemeente Eindhoven
Hemelrijken
In Hemelrijken wonen 3.419 mensen, 16% is jonger dan 20 en 10% is 65 jaar of ouder.
Samen vormen zij 2.130 huishoudens. Daarvan is 65% een eenpersoonshuishouden.
Er staan 1.676 woningen, waarvan 15% een koopwoning is. In Hemelrijken wonen
relatief veel allochtonen (buurtmonitor, peildatum 1 januari 2013).
Hemelrijken scoort slecht op het domein economie. Ook de domeinen sociaal en
veiligheid (objectief en beleving) zijn zorgwekkend.
Eén van de grootste opgaven voor de wijkvernieuwing in Oud-Woensel is het
vervangen van de ruim 400 huurwoningen van Woonstichting ’thuis, rond het
Vredesplein. De sloop/nieuwbouw gebeurt in vijf fases en gaat verschillende jaren
duren. De wijkvernieuwing is in volle gang, de eerste fase van de nieuwbouw wordt
verwacht in 2014. Samenspraak loopt als rode draad door het hele sloop- en
nieuwbouwproces. Zo is in overleg met bewoners, gemeente en Woonstichting ’thuis
het stedenbouwkundig plan opgesteld. Samen met bewoners is de keuze van de
architecten bepaald en is afgestemd in welke fase de sloop/nieuwbouw gaat plaats
vinden. Er is bewust gekozen voor uitvoering in verschillende fases, waardoor
bewoners de keuze hebben om in de buurt kunnen blijven wonen.
Dat de wijkvernieuwing in Hemelrijken niet alleen een ‘stenen’ aangelegenheid is,
bewijst het project Huisbuurt om het Vredesplein. Deze sociale ondersteuning is
gestart om uitval van kwetsbare bewoners te voorkomen en hun perspectief te
bieden. De basisgedachte is mensen een stapje vooruit te helpen en de woon-, werken leefsituatie te verbeteren. Een kernteam van verschillende disciplines
(maatschappelijk werk, sociaal werk, sociaal beheer economisch adviseur) is hiervoor
in het leven roepen. ‘thuis, gemeente, en Lumens in de Buurt werken hier nauw
samen.
2.2
Rol van de gemeente
De rol van de overheid en dus ook van de gemeente Eindhoven verschuift van een
overheid die alles bepaalt (government) naar beleid dat wordt ontwikkeld in coalities
(governance). In governance staat de gebruiker centraal. In een coalitie kan de
gemeente verschillende rollen aannemen. Binnen coalities in het domein van
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
maatschappelijke voorzieningen onderscheidt Van Leent (2012) vier rollen voor de
gemeente.
Ze zijn geordend naar twee dimensies, te weten “hardware” (hoe actief stuurt de
gemeente op het vastgoed) en “software” (hoe actief stuurt de gemeente op
programma’s en subsidie).
Leidinggevende gemeente: deze vervult een actieve rol. Ze initieert, coördineert en
selecteert partijen waarmee ze samen wil werken. Ze kan de leidende rol zelf
ambiëren of kan deze opgelegd krijgen (burgers en maatschappelijke partners gaan
er vanuit dat gemeente deze rol oppakt) onder het motto “daar hebben we de
overheid toch voor?”.
Voorwaardenscheppende gemeente: staat haaks op de leidinggevende gemeente en
initieert en coördineert juist niet, maar laat ze over aan de bedrijven, instellingen en
particulieren. Ondersteunen kan de gemeente hierin wel. ‘Slapende’ initiatieven en
ambities worden losgemaakt en waar mogelijk met elkaar verbonden.
Accommoderende gemeente: hier ontstaat de overeenkomst met de openbare
ruimte. De gemeente zoekt binnen iedere wijk naar aantrekkelijke plekken waar
burgers, instellingen en bedrijven elkaar kunnen treffen voor uiteenlopende
activiteiten. Ze laat de verantwoordelijkheid voor activiteiten en programma’s bij de
partijen zelf.
Programmerende gemeente: deze staat tegenover de accommoderende gemeente en
concentreert zich op programma’s en activiteiten. Instrument hiervoor is
bijvoorbeeld de subsidieverordening, waarmee de gemeente de meest geschikte
partij selecteert en afspraken maakt om haar maatschappelijke doelen te bereiken.
10
gemeente Eindhoven
A
2.2.1
gemeente Eindhoven
Rol van de gemeente in Oud-Woensel
Voor de gebiedsverkenningen zoekt de gemeente de samenwerking met haar
partners in het gebied. Oud-Woensel is een wijk waarin bewoners (sociale)
onveiligheid ervaren. Dit vraagt allereerst om een gemeente die veiligheid en
vertrouwen uitstraalt. Maar ook om een maatschappij waarin iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt. Ruimte voor cocreatie is belangrijk. Daarom past in dit
gebied een voorwaarde scheppende rol vanuit de gemeente als het gaat om
maatschappelijke activiteiten.
In het gebied is meer ruimte dan dat er vraag is. Dit maakt Oud-Woensel bij uitstek
een gebied waarin maatschappelijk vastgoed efficiënter gebruikt kan worden
waardoor ander maatschappelijk vastgoed objecten vrij van huurder afgestoten
kunnen worden. De gemeente neemt daarom voor haar eigen maatschappelijke
vastgoed een leidinggevende rol.
3
Bouwstenen voor Oud-Woensel
De gemeente heeft op verschillende onderwerpen beleid voor de stad. De gemeente
wil dit beleid op een goede wijze vertaald krijgen in de wijk. Hoe zorg je voor een
goede uitvoering van het beleid in de wijk Oud-Woensel? De hiervoor gegeven
gebiedsschets dient daarbij als uitgangspunt, samen met een overzicht wat er al in de
wijk aanwezig is en wat er nog ontbreekt (hoofdstuk 4).
-
--
-
De gemeente wil een netwerk van ontmoetingsplaatsen voor sociaalmaatschappelijke activiteiten over de hele stad. Dit betekent niet dat er
automatisch in elke buurt een ontmoetingsplaats moet zijn.
Daarnaast wil de gemeente de sportparticipatie verhogen en zo ook bijdragen
aan het gezondheidsniveau in de wijk. Onder andere door inzet van Sportformule
Eindhoven. Deze formule wil het bewegingsonderwijs bij het basis- en speciaal
onderwijs verbeteren, de doorontwikkeling van verenigingen aanjagen en het
maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven ten behoeve van
sport vergroten. Uiteindelijk leidt dat tot een stijgende sportparticipatie,
waardoor er meer maatschappelijk rendement op accommodaties, activiteiten en
sportgebieden wordt gerealiseerd aangevuld met een optimale sociale cohesie
op wijkniveau.
De gemeente nodigt sportverenigingen uit om, in het verlengde van hun
kernactiviteiten, de maatschappelijke focus nog verder te verbreden naar en voor
hun (directe) omgeving. Het komend jaar beginnen we met die
sportverenigingen die zélf aangeven daaraan toe te zijn om het vervolgens op
langere termijn (vraaggericht) uit te breiden naar alle sportverenigingen
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
4
Gebiedsverkenning
De gemeente heeft veel informatie over gebieden, wijken en buurten, deze gegevens
zijn echter over de hele organisatie verspreid. De eerste stap is dus om beschikbare
informatie uit de organisatie op te halen en deze te bundelen. Vervolgens wordt
beoordeeld of de informatie actueel en compleet is.
4.1
Activiteiten en gemeentelijk maatschappelijk
vastgoed
Per gebied brengen we activiteiten in kaart en welk maatschappelijk vastgoed in het
gebied zitten. De gemeente onderscheidt 5 type activiteiten. Elke activiteit draagt bij
aan een of meerdere gemeentelijke doelstellingen:
1 sociaal-maatschappelijke activiteiten: gericht op meedoen en participeren;
2 sportactiviteiten: bevorderen van sport en bewegen
3 economische activiteiten:
4 culturele activiteiten: dragen bij aan culturele participatie en educatie van
bewoners
5 leefbaarheidsactiviteiten: behouden en verbeteren van de leefbaarheid in een
gebied
NB. Ondernemers welke commerciële doelstellingen nastreven en hun activiteiten
hierop afstemmen, ook al zijn deze op sociaal-maatschappelijk gebied (zorg- en
kinderopvang) komen in eerste instantie niet in aanmerking voor huisvesting in
gemeentelijke (maatschappelijke) accommodatie en worden daarom verwezen naar
de vrije markt.
Voordat we tot de inventarisatie overgaan is het goed om ook het begrip
maatschappelijk vastgoed duidelijk te definiëren:
Maatschappelijk vastgoed is verwant aan het begrip publiek vastgoed. Deze termen
komen vaak in het spraakgebruik met elkaar overeen, maar hebben nader beschouwd
in de kern een verschillende betekenis.
Van Leent (2012) geeft aan dat onder het begrip publiek vastgoed het vastgoed met
een publieksfunctie moet worden verstaan. De financiering met betrekking tot het
vastgoed speelt hierbij eveneens een belangrijke rol om de scheiding tussen publiek
en maatschappelijk vastgoed te duiden. Publiek vastgoed (zoals een bakkerij) wordt
‘particulier’ gefinancierd, terwijl maatschappelijk vastgoed (zoals scholen) via
collectieve middelen worden gefinancierd.
Uiteindelijk is de definitie die door Van Leent (2012) gegeven kan worden aan het
begrip maatschappelijk vastgoed “het vastgoed dat nodig is om collectief
gedefinieerde doelen te realiseren. Dat vastgoed kan een publieksfunctie hebben,
12
gemeente Eindhoven
A
gemeente Eindhoven
zoals bij een school, maar kan ook privaat van aard zijn, zoals bij sociale
woningbouw”.
Daarmee is de definitie primair een beleidsmatig en bestuurskundig vraagstuk,
waarbij de verhouding tussen de in te zetten middelen en de te realiseren effecten zo
goed mogelijk afgestemd moet worden.
4.2
Wat is er in Oud-Woensel
4.2.1
Activiteiten
In Oud-Woensel zijn 43 uiteenlopende organisaties die sociaal-maatschappelijke
activiteiten organiseren, geïnventariseerd. Per organisatie bracht de gemeente in
kaart of de activiteiten die zij organiseren deze buurt-/wijk-, gebieds-, stedelijk of
regionaal/landelijk georiënteerd zijn. Ook is bepaald of en in welke mate een
activiteit bijdraagt aan de gemeentelijk geformuleerde beleidsdoelstellingen. Het
overzicht met gewaardeerde activiteiten vindt u in bijlage 3.
4.2.2
Maatschappelijk vastgoed
De wijk heeft verschillende ontmoetingsplekken. U vindt deze terug op de
ontmoetingskaart Oud-Woensel.
Fig. Ontmoetingskaart Oud-Woensel, eigendommen van de gemeente Eindhoven.
Eigendom gemeente
Een deel van de activiteiten vindt plaats/heeft plaatsgevonden in maatschappelijk
vastgoed van de gemeente Eindhoven.
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
Adres
Antony van Leeuwenhoeklaan 30
Hemelrijken 75 A tm F
Hemelrijken 75/G
Hemelrijken 77
Kronehoefstraat 19 (Van Brakelstraat 2)
Nieuwe Fellenoord 7
Naam accommodatie
Speeltuin, Hoofdgebouw
Ateliers
Gymzaal
Ateliers Oude School
Kantoorgebouw (De Kroon)
Nieuw Fellenoord
BVO m2
Ca. 55 m2 / atelier
Ca. 130 m2
Ca. 165 m2
Ca. 1.500 m2
Ca. 572 m2
Limbeek
Speeltuin, Anthony van Leeuwenhoeklaan 30
De speeltuin is het middelpunt van Limbeek. Het biedt een ontspannen
ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en buurt. De speeltuin draait volledig op
vrijwilligers. Het vinden van voldoende vrijwilligers om de speeltuin open te houden
is een uitdaging.
Het speeltuingebouw is oorspronkelijk gerealiseerd als schuilhut voor vrijwilligers en
ouders van spelende kinderen, maar voldoet ook voor het huidige gebruik dat ruimer
is. In de speeltuin worden diverse activiteiten georganiseerd (o.a. bejaardensoos,
kinderhobbyclub en lunch voor gehandicapten). In het gebouw van de speeltuin
heeft Steunpunt Limbeek haar zetel.
De ruimte is ongeschikt voor grotere buurtgerichte activiteiten. In de buurt is echter
geen behoefte aan een locatie voor grotere buurtgerichte activiteiten. De ruimte is
ook ongeschikt om meerdere activiteiten gelijktijdig te programmeren (o.a.
gebrekkige akoestiek). Er is nog ruimte voor programmering van kleinschalige
buurtgerichte activiteiten.
Hemelrijken
Nieuw Fellenoord 7
Nieuw Fellenoord 7 is bedoeld voor zowel stedelijk gerichte als wijk- en buurt
georiënteerde organisaties en activiteiten. Er is voldoende invulling op stadsniveau.
De wijk- en buurtgerichte activiteiten blijven daarbij achter. Dit komt onder andere
doordat in dit gebied er meer ruimte is dan vraag. Er is vanuit die optiek weinig
noodzaak om buurtgerichte activiteiten te verplaatsen naar deze locatie.
Er is nog ruimte voor een extra structurele partner en een verdere programmering.
De Kroon, Kronehoefstraat 21-29
Op deze locatie zitten vooral organisaties met belangenbehartigende en/of
zorggerichte activiteiten. Deze organisaties gebruiken het pand de hele week (dus
ook in het weekend).
Ateliers, Hemelrijken 75A-G (Oude School)
Het object aan de Hemelrijken 75A – G is bestempeld als gemeentelijk monument en
maakt onderdeel uit van het verkoop- en beheerdossier Monumenten met als
uitgangpunt “verkoop, tenzij…”.
Kunstenaars gebruiken het monumentale pand om te wonen en werken en als
opslag. De buurt wil het pand graag behouden voor buurtontmoetingsactiviteiten,
maar dit zal financieel lastig worden. Het object Hemelrijken 77 wordt sinds 1981 om
niet in gebruik gegeven aan de kunstenaars.
14
gemeente Eindhoven
A
gemeente Eindhoven
Sportaccommodaties
Oud-Woenselnaren zijn voor hun sportparticipatie aangewezen op andere wijken.
Buiten een gymzaal voor met name bewegingsonderwijs zijn er in deze wijk geen
gemeentelijke sportaccommodaties.
Maatschappelijk vastgoed derden
De gemeente is niet de enige partij die maatschappelijk vastgoed in de stad bezit.
Voor zover de gemeente de informatie heeft over het maatschappelijk vastgoed van
derden is dit opgenomen in de ontmoetingskaart. In de co-creatie met de partners in
de stad is het overzicht aanvullen en actualiseren één van de eerste stappen.
Hemelrijken
Stadshof’t Hemelryck, Hemelrijken 222
Woningcorporatie Wooninc. is eigenaar van Hemelrijken 222. De accommodaties is
primair bedoeld voor 55+-ers. In het pand is het buurtcentrum Stadshof ‘t Hemelryck
gehuisvest. Hier vinden veel activiteiten gericht op ontmoeten georganiseerd:
kienen, koffieuurtjes, sjoelen en kaarten. De bewonerscommissie organiseert daar
haar seizoensactiviteiten met Sinterklaas, kerst, Pasen. Bovendien organiseert ze
maandelijks op zondag een dansmiddag.
Stadshof ’t Hemelryck biedt ruimte voor grotere ontmoetingsactiviteiten. Hier kan
meer gebruik van gemaakt worden.
Ook is er in Hemelryck een Buurtinfowinkel: bewoners en professionals weten elkaar
te vinden als het gaat om het verbeteren van de leefomgeving. Het steunpunt vormt
een coördinatiepunt van waaruit acties worden uitgezet richting bewoners, politie,
corporatie, gemeente, school etc.
’t Hemeltje, Hemelrijken 117
Dit pand is eigendom van stichting Diaconaal Centrum en biedt opvang voor dak –en
thuislozen en vertrekt maaltijden. Verder zijn er taalcursussen en kunstzinnige
activiteiten.
Vredesplein 1,
‘thuis heeft in het kader van de wijkvernieuwing van Vredesplein e.o. een hoekpand
vrijgemaakt voor de sociaal zwakkere doelgroep die in beeld is gekomen bij
huisgesprekken (project Huisbuurt). Deze buurtbewoners kunnen elkaar hier
ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. De bovenverdieping dient als uitvalsbasis
voor de aannemers van de sloop en nieuwbouw. Wekelijks kunnen mensen daar
terecht met vragen over de werkzaamheden. Deze locatie is is geschikt voor
buurtontmoetingen op kleine schaal. De huidige activiteiten zijn laagdrempelig en
gericht op de sociaal zwakkeren in de samenleving. Er lijkt nog ruimte voor verdere
programmering.
Sancta Maria, Kruisstraat 53
‘thuis is eigenaar van Sancta Maria en biedt onderdak aan De GgzE (en de Boei),
maatschappelijke opvang. De Boei richt zich primair op een specifieke doelgroep en
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
activiteiten. De Boei stelt ruimtes beschikbaar in ruil voor een maatschappelijke
wederdienst. Medegebruik is wenselijk om de verbinding met de samenleving te
leggen. Dit kan breder zijn dan wijkgeoriënteerd.
Centrum voor de Kunsten, Pastoor Petersstraat 180
In het centrum voor de kunsten vinden algemene kunstzinnige vormingsactiviteiten
plaats (dans, muziek; in de toekomst mogelijk ook open podium, kinderatelier,
beeldend, multistudio's). Het CvK bezint zich op haar toekomst en de invulling van
haar programma en haar locaties.
Kronehoefstraat
Volgend jaar levert woonstichting ‘thuis een nieuw kantoor op met op de begane
grond een gezondheidscentrum en een ruimte voor buurtontmoeting op kleine
schaal. Over de invulling wordt nog nagedacht.
Gildebuurt
Buurtsalon Bakkersraat 4,
Wooninc. verhuurt dit huisadres aan de bewonersorganisatie. Het adres wordt
gebruikt voor vergaderingen en voor kleinschalige buurtactiviteiten. Op de begane
grond is ruimte voor 10 personen en op de eerste etage voor 8 personen. In de
buurtsalon worden verschillende buurtgerichte activiteiten georganiseerd. Vooral op
woensdagen is de ruimte eigenlijk te klein voor alle activiteiten.
Daarnaast zit steunpunt Bakker 4 op deze locatie. Bewoners en professionals weten
elkaar te vinden als het gaat om het verbeteren van de leefomgeving. Het steunpunt
vormt een coördinatiepunt van waaruit acties worden uitgezet richting bewoners,
politie, corporatie, gemeente, school etc.
Humanitas Montgomerylaan 333
Het pand is van een makelaar en Humanitas huurt het voor maatschappelijke
activiteiten. Er zijn 20 vaste medewerkers werkzaam en per week 50 tot 100
vrijwilligers. De inloop is wisselend voor alle projecten en de hele week zijn ze
geopend (behalve het weekend) 's Avonds worden er ook nog trainingen gegeven.
De activiteiten richten zich voor al op kwetsbare doelgroepen.
Moskee Visserstraat
Leger des Heils, Visserstraat
Woenselse Watermolen
Fontys Hogescholen, Rachelsewatermolen 4
Spilcentra
Er zijn twee spilcentra in dit gebied namelijk: Fellenoord, met basisschool Hemelrijken
en Schoenmakersstraat met basisschool de Driestam. In het gebied zit geen
voortgezet onderwijs, wel hoger beroepsonderwijs (Fontys).
16
gemeente Eindhoven
A
gemeente Eindhoven
Spilcentrum Fellenoord heeft verschillende ruimtes, zoals een aula, gymzaal en
digitolklokaal en kan daarom voor verschillende buurtgerichte
ontmoetingsactiviteiten gebruikt worden. De ruimtes worden o.a. gebruikt voor
jeugdwerk. Het SKPO bestuur zoekt voor de voormalige BSO-ruimte huurders en ziet
graag dat buurgerichte activiteiten naar deze locatie komen in plaats van dat ze naar
Nieuw Fellenoord 7 gaan. Ook de Driestam wordt gebruikt bij grotere
buurtactiviteiten.
5
Constatering gemeente Eindhoven
Op basis van de kennis over de wijk, de geformuleerde bouwstenen, de inventarisatie
van de activiteiten, het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed en de rol die de
gemeente voor zichzelf in het gebied ziet, komt de gemeente tot de volgende
propositie:
- In Oud-Woensel past buurtontmoeting op kleine schaal omdat de buurten en
gebruikersgroepen versnipperd zijn over de wijk. Daarbij is van belang dat er
verbinding blijft tussen de ontmoetingen op kleine schaal.
- Er is meer ruimte voor ontmoeten dan dat er vraag is. De gemeente voldoet aan
de opgave voor elke buurt in Oud-Woensel een ontmoetingsplek. In de wijk zijn
voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten voor alle activiteiten die er nu
in het gebied zijn. Echter, ontmoetingsruimten kunnen wellicht efficiënter
geprogrammeerd worden, waarmee de maatschappelijke en financiële waarde
geoptimaliseerd wordt. De gemeente wil hier een nadrukkelijke, actieve en
sturende rol in nemen en duidelijke keuzes maken in samenwerking met haar
partners in de stad.
6
Kansen en bedreigingen
De gemeente ziet kansen, en ook bedreigingen voor het gebied. Met haar partners in
de stad wil zij alle kansen en bedreigingen aanvullend onderzoeken en gezamenlijk
bepalen welke kansen gegrepen dienen te worden en hoe bedreigingen afgewenteld
kunnen worden.
6.1
-
-
Kansen
De corporaties ‘thuis en Woonbedrijf stellen buurtvisies op voor hun eigen bezit
in het gebied. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente aan de hand van
gebiedsanalyses die gemaakt worden van de actiegebieden.
Optimalisatie in programmering en efficiënter ruimtegebruik zorgt voor beter te
exploiteren objecten en op deze manier wordt er ruimte vrijgespeeld, waardoor
objecten vrij van huur en gebruik aangeboden kunnen worden aan de markt.
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
-
-
6.2
-
-
-
-
-
Zeker in Oud-Woensel liggen hier kansen omdat het aanbod van ruimte groter is
dan de vraag.
het sociaal economisch programma is gericht op sociale stijging, opgroeien in
Oud-Woensel en veiligheid in Oud-Woensel. Er zijn voor de uitvoering
verschillende projecten opgestart: het project huisbuurt, het
activiteitenprogramma ‘opgroeien in Oud Woensel’, ‘het moestuinproject’ en
veiligheidsprojecten. Ook (actieve) bewoners en ondernemers weten elkaar
steeds beter te vinden en organiseren buurt- wijkactiviteiten.
Hemelrijken en Gildenbuurt kent een breed netwerk van organisaties,
ondernemers en bewoners die met elkaar samenwerken.
De volkstuinen, speeltuin Philipsdorp en de daar tussen gelegen
groenvoorziening zijn mooie plekken om elkaar te ontmoeten.
met de inzet van buurtconciërge en stadstoezicht blijft de leefbaarheid op peil.
de zaterdagmarkt en het winkelgebied Kruisstraat, Woenselse Markt
verlevendigen het gebied en hebben een ontmoetingsfunctie;
Spilcentra meer benutten als uitvalsbasis naar de buurt
plannen CKE en de benutting van hun pand?
het gebied ligt redelijk centraal in Eindhoven waardoor er sprake is van een groot
aantal gebiedsoverstijgende activiteiten. In Oud-Woensel is het aanbod echter
groter dan de vraag waardoor er geen spanningsveld is tussen ruimte voor
stedelijke en buurtgerichte activiteiten.
Bedreigingen
Geringe betrokkenheid door bewoners door veel tijdelijke bewoning (studenten,
werknemers Oostbloklanden;
bewonersparticipatie is versnipperd. Elke organisatie of vereniging wil zijn eigen
plek in de wijk.
weinig animo bewoners voor deelname aan buurtactiviteiten (Gildebuurt) en in
Hemelrijken is weinig initiatief voor het organiseren van buurtactiviteiten op een
bewonersclub na;
Het braakliggende terrein aan de Marconilaan/Johannes van de Waalsweg brengt
veel overlast met zicht mee in de wijk (vervuiling en ontmoetingsplaats
randgroepen). Dit heeft een met name een negatieve uitstraling naar Limbeek.
De parkeerdruk is hoog en alleen maar hoger geworden met de invoering van
betaald parkeren op de Kruisstraat en de Woenselse Markt tot 21.00 uur.
Vanwege zwakke bewonersorganisaties (door beperkt aantal vrijwilligers) en de
grote verhuisbeweging worden moeizaam resultaten geboekt om de
leefbaarheid te bevorderen.
voor de Spilcentra is er geen financiële noodzaak om (buurt- en/of wijkgerichte)
activiteiten te accommoderen, terwijl dit met het oog op buurtontmoeting wel
een mogelijkheid is.
Op stedelijk niveau worden keuzes en afspraken gemaakt om overlast van
verslaafden zoveel mogelijk te beperken. Zo staat aan de Boschdijk 260-270
binnenkort de woonvoorziening voor chronisch verslaafden. Om ervoor te
18
gemeente Eindhoven
A
-
7
gemeente Eindhoven
zorgen dat deze voorziening overlast in de omliggende buurten vermindert, is
een beheerplan gemaakt en een beheergroep opgericht.
geen vertrouwen in de toekomst, gemeente en overige instellingen.
Zonder duidelijke uitgangspunten krijgen partners verkeerde verwachtingen
over wat er mogelijk is en hun eigen rol. Partners willen duidelijke
uitgangspunten en uitspraken: Wat wil de gemeente doen met het leegstaande
maatschappelijke vastgoed: verkopen! Is dit onduidelijk dan gaat hier veel
verloren energie inzitten.
Proces: realiseren gebiedsvisie
Niet langer bepaald de overheid het maatschappelijk perspectief, maar de burger met
zijn vraag. En voor de gebiedsverkenning is dat de burger met een behoefte aan
sociaal-maatschappelijke, culturele, sportieve en educatieve activiteiten. Waren
sporten, spelen, onderwijs, vrijetijdsbesteding, zorg voor ouderen en
jeugdbegeleiding voorheen gescheiden werelden, nu wordt er ‘gebiedsgericht
geprogrammeerd’. Bij gebiedsgericht programmeren wordt per buurt of wijk
bekeken hoe sport-, beweeg- en Vrijetijdsaccommodaties passen in het totale wijk- of
buurtconcept. Daarbij is de gemeente slechts een van de spelers in het veld. Dat
betekent dat zij niet alleen de visie op de stad en het gebied kan en wil bepalen.
Daarom zoekt zij de samenwerking met de bewoners en de partners in de stad.
7.1
Co-creatie: wat is dat en met wie doe je dat?
Co-creatie is een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers invloed hebben
op het proces en het resultaat van dit proces, zoals een plan, advies of product.
Kenmerken van co-creatie zijn dialoog, 'common ground', enthousiasme, daadkracht
en focus op resultaat. Voorwaarden voor succesvolle co-creatie zijn gelijkwaardigheid
van de deelnemers, wederkerigheid, openheid en vertrouwen.
Voor de gebiedsverkenningen zoekt de gemeente de samenwerking met haar
partners in het gebied.
7.2
Co-creëren in Oud-Woensel
Doel van de co-creatie is om te komen tot gezamenlijk en gedragen beeld van het
gebied en wat we met elkaar in het gebied willen, hoe we daar invulling aan geven,
wanneer we dat doen en wie dat doet.
Er is een inspanningsverplichting om met elkaar het beste voor de wijk te doen. Dat
betekent dat zowel de partners als gemeente hun verantwoordelijkheid nemen om
hier invulling aan te geven. Niet langer is het de gemeente die alleen bepaald en
doet.
April 2014
Gebiedsverkenning
Oud-Woensel
De gemeente heeft daarom voor zichzelf in kaart gebracht hoe zij de wijk ziet, welke
activiteiten er zijn en of deze activiteiten bijdrage aan de beleidsdoelstellingen, wat
het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed hier is en met welk maatschappelijk
vastgoed zij kan deelnemen aan de volgende stap, de co-creatie.
De gemeente vraagt haar partners in de eerste co-creatiestap om hetzelfde te doen
voor het vastgoed van haar partners en ook om het overzicht met activiteiten
compleet te maken. Zodat er een totaal overzicht komt van wat er op dit moment in
de wijk aan activiteiten en maatschappelijk vastgoed is.
Het beeld van de huidige situatie is de basis het co-creatieproces. Van hieruit werken
we gezamenlijk aan de toekomst voor de wijk. Wat gaat er goed, wat kan beter? Waar
liggen kansen en belemmeringen? Wat kan nu en wat kan later?
8
-
-
-
9
1
2
Tot slot
Deze verkenning is een momentopname. Wil dit instrument haar toegevoegde
waarde voor de stad en de gemeente Eindhoven behouden dan dient de
gebiedsverkenning een structurele plaats in de beleidsontwikkeling te krijgen;
Verschillende beleidsterreinen zijn stedelijk niveau ingestoken, waarbij gekeken
wordt naar de inhoud en niet naar het gebied of buurt en wijk. Voor een goede
gebiedsgerichte aanpak is een heldere vertaling van stedelijk beleid naar
gebiedsgericht beleid een must.
De verbanden met parallel lopende ontwikkelingen moet worden georganiseerd
en geborgd: Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP), drie decentralisaties
(jeugdzorg/AWBZ/WMO), bibliotheek, WIJeindoven, gebiedsprogramma’s
actiegebieden. Dit valt buiten de scope: van opdracht van de
gebiedsverkenningen, maar heeft wel effect op activiteiten, vastgoed en partners
in de stad.
Bijlagen
Buurt in cijfers: Oud-Woensel;
Leefstijlen in Eindhoven;
20
gemeente Eindhoven