2014 - April - Gereformeerde Kerk Almkerk

KERK WIJZER
38e Jaargang nummer 4
April 2014
KERK WIJZER IN EEN NIEUW JASJE
Na meer dan 38 jaar trouwe dienst verschijnt vanaf deze maand Kerk wijzer in een nieuw jasje.
Niet alleen het formaat is anders, ook ziet u dat de inhoud een gedaanteverwisseling heeft ondergaan.
Anders van opmaak en volledig in kleur uitgevoerd.
Ook de samenstelling van de redactie is deels gewijzigd.
Tineke Pruissen, Bas Verschoor en Teus Sprangers hebben na een zeer lange staat van dienst het redactiestokje aan
anderen overgedragen. Hen is veel dank verschuldigd voor hun inzet.
Het (nieuwe) Kerk wijzer redactieteam bestaat uit: Jeanet Ambachtsheer-van der Stelt, Christa van As-Crielaard, Mariska van der Pijl-Sprangers, Hanno van der Stelt en Kees Noorloos, aangevuld met Zeger van der Stelt die de financiën
beheert.
De redactie wil in Kerk wijzer meer achtergrondartikelen gaan plaatsen over activiteiten die binnen onze kerk plaatsvinden. Daar hebben wij echter wel uw hulp bij nodig. Wij doen dan ook een beroep op u als u iets leuks te melden
heeft dit aan ons door te geven, liefst ook met een foto. Dat kan zijn over activiteiten rondom vorming en toerusting,
van een club of een andere bijeenkomst. Laat zien waar we allemaal mee bezig zijn in onze kerk.
Deze maand de eerste nieuwe uitgave van Kerk wijzer. Er zal ongetwijfeld aan het model nog wat gesleuteld gaan
worden. Suggesties, op- of aanmerkingen van uw kant zijn van harte welkom.
U kunt deze mailen naar: [email protected] of doorgeven aan een van de redactieleden.
De redactie van Kerk wijzer
AGENDA
04 april : “contact met de Kerk” in Antonia, aanvang 19.00 uur
08 april : paasviering ouderen en alleenstaanden, aanvang 16.00 uur in
d'Ontmoeting
13 april : koffiedrinken na de morgendienst in d’Ontmoeting
16 april : bijeenkomst CPBV in d’Ontmoeting, aanvang 19.45 uur
18 april : avondmaalsviering in Antonia, aanvang 15.00 uur
21 april : activiteiten 2e paasdag (auto- of fietspuzzelrit etc.) vanaf 14.00 uur
d'Ontmoeting
23 april : Vakantie Bijbel Club 2014 in de voetbalkantine
24 april : open kerk project van 10.00 tot 12.00 uur in de kerk en
d’Ontmoeting
2 mei
2
: “contact met de Kerk” in Antonia, aanvang 19.00 uur
MEDITATIE
ds. Bert Ridder
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee… (Lukas 24:15)
Emmaüswandeling.
Het is op de namiddag van de eerste Paasdag. Twee mensen zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Ze zijn druk
in gesprek over wat er de laatste dagen in Jeruzalem allemaal gebeurd is. Ze zijn in verwarring: Jezus, van wie ze veel
verwachtten, is ter dood veroordeeld en ook daadwerkelijk gekruisigd. Nu gaat het verhaal dat Hij zou zijn opgestaan,
maar het blijft een verhaal van horen zeggen, niemand uit hun kring heeft Hem levend gezien. Opmerkelijk is ondertussen wel dat zijn graf leeg is aangetroffen… Ze weten niet wat ze er mee aan moeten.
Dan voegt een derde reiziger zich bij hen - Hij is er zomaar. Hij vraagt waarover ze in gesprek zijn. Moeten ze dat nog
uitleggen? Is Hij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat het gesprek van de dag is?! Gaandeweg het
gesprek draaien de rollen om: dan is de derde degene die aan de andere twee steeds meer tekst en uitleg geeft. Niet
alleen over wat er de laatste dagen in Jeruzalem gebeurd is, maar eigenlijk over heel Jezus’ levensweg. De medereiziger
zet het leven van Jezus in het perspectief van Mozes en de Profeten. Geboeid hangen ze aan de lippen van deze reisgezel die toch veel meer blijkt te weten dat hij eerst deed vermoeden.
Eenmaal in Emmaüs aangekomen nodigen ze hem uit om bij hen de maaltijd te gebruiken. En dan gebeurt er iets opmerkelijks: de gast aan tafel gedraagt zich als gastheer – hij is degene die het zegengebed uitspreekt, het brood breekt
en het uitdeelt… Dat is het teken waarmee deze derde reiziger zijn identiteit prijsgeeft: de ogen van de twee gaan open
en ze herkennen Jezus in hun medereiziger!
--Het is zaterdagmorgen 15 maart. Twee aan twee lopen de kerkenraadsleden van de Gereformeerde Kerk Almkerk
vanuit het klooster te Huissen het open veld of het stadje in (zie ook het verslag van Theo Koekkoek elders in deze Kerk
wijzer). Ze zijn druk in gesprek over jeugd- en jongerenwerk. Of nee, eerst zijn ze een tijdje stil, om de gedachten wat
te ordenen, om de overgang te maken. Dan gaan ze in gesprek over een aantal vragen die ze op vrijdagavond samen
op het spoor zijn gekomen. Eerst doet de één haar verhaal - de ander vraagt af en toe wat ter verduidelijking. Dan doet
de ander zijn verhaal. Het is goed om zo samen in gesprek te zijn. Heel anders dan wanneer je aan een tafel tegenover
elkaar zit. Het lijkt wel vanzelf te gaan. Het lijkt wel of er ook veel meer uitkomt. Al lopend en vertellend komen ervaringsen geloofsverhalen aan de oppervlakte. Al lopend en vertellend vergeten ze bijna de tijd. Het lijkt wel alsof er iemand
met hen meeloopt, iemand die hen inspireert. Als ze terugkomen in het klooster, voelen ze zich verrijkt.
Een Emmaüswandeling kan heel heilzaam zijn: twee aan twee, eerst zwijgen, daarna ieder zijn, haar verhaal, geen afleiding omdat je elkaar niet hoeft aan te kijken. Je geeft (de Geest van) Jezus de ruimte om je te vergezellen. Dan kan
er zomaar iets van Pasen, van hoop, van toekomst zichtbaar worden…
Tot besluit lied 647 uit het Nieuwe Liedboek van de hand van Henk Jongerius, een van de bewoners van het Dominicanenklooster te Huissen. Het is een lied dat aansluit bij het gedeelte over de Emmaüsgangers.
LIED 647
Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
3
GEMEENTENIEUWS
Op donderdag 20 maart overleed Dick van den Driest-Walraven, ze werd 82 jaar. Op dinsdag 25 maart hebben we in
een dienst van Woord en Gebed Dick herdacht. Daarna hebben we haar begraven op de Algemene Begraafplaats aan
de Burg. Blokstraat. We wensen haar gezin, familie, allen die haar zullen missen Gods nabijheid en troost. In de Kerk
wijzer van mei komt een uitgebreider ‘in memoriam’.
Voor Huib en Thea van der Steen-de Peuter, Anjerlaan 7, is het op 27 april 25 jaar geleden dat ze elkaar hun ja-woord
gaven. Dat betekent dus een huwelijksjubileum, waarmee we ze van harte feliciteren. We wensen hun en hun kinderen
een fijne dag!
Voor mw. Henny van Kesteren-Wildeboer, Bloemweg 3, lijken de zorgen maar niet op te houden. Evenals in de vorige
Kerk wijzer melden we dat ze een niersteenoperatie moet ondergaan – wanneer u dit leest heeft ze naar verwachting
de operatie achter de rug. Maar wat heb je allemaal nog voor de boeg? Hopelijk datgene waarmee er toch een keer
een andere tijd mag aanbreken. We wensen haar en Frank moed en kracht om vol te houden.
Mw. Angela van der Geld-Berm, De Ridderstraat 18, heeft ook een operatie aan de nieren ondergaan. Naar het zich
laat aanzien heeft ze er deze keer baat bij gehad – we wensen haar een goed herstel.
Dhr. Jan van Helden, Burg. Blokstraat 12, werd aan een knie geopereerd. Ook de andere knie staat nog op de lijst voor
een operatie. We wensen hem sterkte en goede moed.
Mw. Ment Koekkoek-Schouten, Emmikhovenseweg 6, onderging eveneens een operatie. Al een hele tijd was ze weinig
mobiel meer – dat had te maken met te grote druk van binnenuit op het hoofd. Hopelijk draagt de operatie er aan bij
dat haar mogelijkheden om te gaan en te staan zullen toenemen.
De gezondheid van dhr. Jaap van der Plas, Provincialeweg Noord 21, en van dhr. Job Verschoor, Hoekje 7c, blijft
kwetsbaar. Hoe lang nog, welke kant zal het opgaan, kan ik het volhouden en hoe – allemaal vragen waarop het antwoord
niet vast ligt... We wensen hen toe dat ze mogen loslaten wat te zwaar is, dat ze mogen vasthouden aan wat en Wie
hun hoop, vertrouwen en rust geeft.
En zo ervaren we allemaal wel wat leven is. Soms valt er nieuw licht over je bestaan, soms is het zo donker als de nacht.
De dichter van Psalm 92 zingt:
Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw.
ds. B. Ridder
VOORSTRAAT 14
Inmiddels is het jaar 2014 een paar maanden op gang. En daarmee ook de nieuwe werkverdeling. Voor mijn vrouw is
het natuurlijk wennen in Breda, ze krijgt in deze periode allerlei nieuwe indrukken (en gelukkig zijn die goed).
Voor mij is er op het eerste gezicht niet zoveel veranderd: mijn werksituatie blijft immers dezelfde. Maar de werkzaamheden nemen wel toe. Gelukkig heb ik daar nu ook meer tijd voor: van 2/3 naar fulltime – en ik ben blij dat de kerkenraad me deze gelegenheid biedt!
Af en toe krijg ik wel de vraag: kunt u het allemaal aan? Het doet altijd goed om te ervaren dat u meeleeft en meedenkt!
Ik merk dat ook ik mijn weg daarin moet zoeken. Zo zijn er behoorlijk wat bezoekadressen bijgekomen, met name in
wijk B, de ouderenwijk. Tegelijk zijn er meer situaties en zaken die aandacht vragen. Ook mij zal het wat tijd kosten om
me in te werken. Ik probeer een goede balans te vinden in wat kan en wat moet. In datgene wat wenselijk is en wat
meteen aandacht vraagt. Dan weet u een beetje hoe ik er in sta. Indien nodig kunt u altijd contact opnemen, en dan
komen we vast wel tot een afspraak.
Van 22 april t/m 4 mei houden we vakantie. Zo nodig kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad,
Theo Koekkoek (tel. 409160). Wanneer dat wenselijk is kan hij een vervangende collega inschakelen.
Ontvang een hartelijke groet,
ds. Bert, ds. Saskia, Meike en Fien
4
DIENSTEN
in de kerk
Het koffiedrinken na de morgendienst van zondag 6 april verschuift naar 13 april i.v.m. de doopdienst op die zondag.
De avonddienst van 6 april is een vesper waarin Roel Pierik hoopt voor te gaan. Muzikale medewerking is er van
Christiane van As (dwarsfluit) en Celis Dekker (orgel). Psalm 143: 8 Laat mij in de morgen uw liefde horen is de leidraad.
In de morgendienst van zondag 13 april wordt de doop bediend aan Jur (zoon van Arjan van Burgel en Iris Kolff) en aan
Lieke (dochter van Clement en Jacoline Platenburg-van Burgel). Neef en nicht in één dienst gedoopt! Toch is het niet
alleen maar een familiegebeuren, het is iets waar we als heel de gemeente bij betrokken worden – als het er op aankomt
zijn we allemaal familie van elkaar: we hebben God als Vader, Jezus als Broeder, elkaar als broeder en zuster.
Na deze dienst is er koffiedrinken.
Dan volgen de diensten in de Stille Week:
Witte Donderdag, 17 april: avondmaalsviering (lopend), met muzikale medewerking van Christiane van As (dwarsfluit).
Goede Vrijdag, 18 april: lezen, beluisteren en overdenken van het lijdensevangelie; organist is dan Zeger Scherff.
Stille Zaterdag, 19 april: overgang naar de Paasmorgen met o.a. doopgedachtenis, met zang van Corina de Peuter,
voorganger is Roel Pierik.
Paasmorgen, 20 april: we vieren de opstanding van Christus, we zingen de Paasjubel begeleid door koperensemble en
orgel.
Zondag 27 april en zondag 4 mei zijn er gastvoorgangers – we wensen u goede vieringen samen met hen.
In de avonddiensten graag voorin zitten.
Een tijdje zijn leden van de ambtsgroep eredienst actief geweest om de kerkgangers in de avonddiensten naar hun
zitplaats te begeleiden. Helaas niet omdat het dan zo druk is dat er naar een plekje gezocht moet worden… Zoals u
wellicht is weet is het tegenovergestelde het geval: de avonddiensten zijn dunbevolkt, en als iedereen dan achterin of
verspreid gaat zitten, is dat niet fijn. Voor de voorganger niet, maar het lijkt ons ook voor u als kerkgangers fijner om
meer bij elkaar te zitten. Zo voed je het gemeenschapsgevoel.
Daarom deze kleine herinnering: we zijn blij dat u er bent in de avonddienst, en laat onze blijdschap dan volkomen zijn
door rekening te houden met waar u gaat zitten!
In de kerkenraad hebben we trouwens al een aantal keren gesproken over de avonddienst, niet alleen over de opkomst,
maar ook over de invulling van de diensten. Waar doen we goed aan, wat kan anders, beter? Zoals bij zoveel onderwerpen zijn ook hier geen kant en klare oplossingen voor handen. Wanneer er meer concrete plannen zijn, zullen we
u daarover inlichten.
in Antonia
Op vrijdag 4 april is er ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is ds. G.J. Wolters,
aanvang: 19.00 uur
Op vrijdag 18 april (Goede Vrijdag) is er avondmaalsviering in Antonia, voorganger is ook dan ds. G.J. Wolters,
aanvang: 15.00 uur
Op vrijdag 2 mei is er ‘Contact met de kerk’ in Antonia, voorganger is dan ds. R.A. Wouda te Nieuwendijk,
aanvang: 19.00 uur
ds. B. Ridder
5
WIJ FELICITEREN
datum leeftijd Naam
2 april
92
Mevr. J. Boels - van den Heuvel
7 april
74
Dhr. H. de Rooij
10 april 77
Mevr. L. van Steenis - van der Stelt
10 april 75
Dhr. A. Koekkoek
11 april 73
Mevr. H.J. Koekkoek - Walraven
12 april 88
Dhr. M. Kant
13 april 82
Dhr. G.C. Timmer
13 april 75
Mevr. D. de Ruiter - Bassa
15 april 80
Dhr. C.A. Verschoor
17 april 82
Mevr. J. Kolf - van der Meijden
18 april 87
Mevr. P.A. Lankhaar - van Herwijnen
21 april 94
Dhr. H. Pruijsen
24 april 74
Dhr. W. Teuling
24 april 71
Dhr. B.W. van Vuuren
28 april 81
Mevr. T. Timmer - Poorter
Antonialaan
Schenkeldijk
Brugdam
Emmikhovenseweg
Emmikhovenseweg
Antonialaan
Provincialeweg Noord
Provincialeweg Zuid
Citadel
Antonialaan
De Ster
Mr. L.A. Donkerstraat
Kruisstraat
Melkweg
Provincialeweg Noord
56
9
6C
8
8
86
89
77
29
102
3
11
4
7
89
4286 CW
4271 LM
4286 AZ
4286 LH
4286 LH
4286 CW
4286 ED
4286 LK
4285 EG
4286 CW
4286 CG
4286 BS
4286 AN
4286 CE
4286 ED
ALMKERK
DUSSEN
ALMKERK
ALMKERK
ALMKERK
ALMKERK
ALMKERK
ALMKERK
WOUDRICHEM
ALMKERK
ALMKERK
ALMKERK
ALMKERK
ALMKERK
ALMKERK
VANUIT DE KERKENRAAD
Maandag 3 maart heeft de Grote Kerkenraad weer vergaderd. Hieronder vindt
u enkele punten vanuit deze bijeenkomst.
• We hebben een hele mooie presentatie gekregen over de verbouwing van
d’Ontmoeting. De ambtsgroep Beheer en Financiën heeft hier al een mooi en
goed stuk werk verzet. Peter van den Bosch (afgevaardigde van de ambtsgroep)
heeft deze presentatie verzorgd. Met mooie beelden via de beamer is voor alle
aanwezigen duidelijk geworden wat voor iets moois ons te wachten staat als
de verbouwing gerealiseerd zal zijn. Elders in deze Kerk wijzer kunt u hier meer
over lezen.
• De financiële jaarverslagen van de diverse commissies, de diaconie en de kerk
zijn besproken.
• We hebben gesproken over de invulling van de kerkenraad voor het seizoen
2014-2015. Binnenkort worden mensen benaderd. In de volgende vergadering
(begin mei) hopen we alles rond te hebben.
• De talentenavond van 25 februari is geëvalueerd. De opkomst was vrij mager.
De mensen die deze avond bezocht hebben waren erg enthousiast. We zullen
volgend jaar bekijken hoe we deze avond aantrekkelijker kunnen maken en
een grotere doelgroep bereiken. Deze avond zal zeker zijn vruchten af gaan
werpen, want er gaan mensen toegevoegd worden aan diverse commissies.
• De 24 uurs sessie (het bezinningsweekend voor de kerkenraad op 14 en 15
maart in het klooster in Huissen) is kort besproken.
• Op deze avond hebben we als kerkenraad ds. Ridder verrast met een mooie
bos bloemen, omdat we blij zijn dat alles rond de uitbreiding van de formatie
definitief is en om hem hiermee te feliciteren, succes te wensen, maar bovenal Gods zegen.
Voor vragen of andere dingen aangaande onze kerk en / of de kerkenraad kunt
u altijd contact opnemen met de voorzitter of de scriba.
6
KORT VERSLAG VAN DE 24 UURS SESSIE KERKENRAAD
Vrijdag 14 en zaterdag 15 maart is de kerkenraad naar een klooster geweest in Huissen. Twee jaar geleden is dit voor
het eerst gedaan. Toen met als thema levensverbintenissen. Deze bijeenkomst was goed bevallen; je kunt meer tijd
aan een thema besteden en daardoor meer de diepte ingaan met elkaar en het is ook heel goed om even uit de vertrouwde omgeving te zijn en intensief met elkaar op te trekken. De bestemming was wederom het Dominicanen
klooster in Huissen. Een mooie sobere, stille plek waar vaak gasten zijn. Het thema voor dit weekend was jeugd- en
jongerenwerk.
Vrijdagavond zijn we om 18.00 uur vertrokken. Het was goed dat we bijna compleet waren als kerkenraad. Na aankomst
zijn de kamers verdeeld waar we konden slapen. Om 19.45 uur zijn we gestart met ons programma onder leiding van
Dirk Jan Bierenbroodspot. Hij is jongerenmedewerker bij de PKN. Hij heeft ons op een inspirerende wijze deze avond
verder geholpen in de zoektocht wat ons samen drijft om bezig te zijn met jeugd- en jongerenwerk.
De zaterdag zijn we om 8.00 uur begonnen met een viering in de kapel samen met de bewoners en andere gasten van
het klooster. Vervolgens zijn we aan de hand van voorstellen van Dirk Jan zelf verder gegaan met het thema. Na de
warme maaltijd hebben we een rondleiding gehad in het klooster en zo meer gehoord over de geschiedenis en de
dagelijkse bezigheden van de bewoners. Vervolgens hebben we ons eigen programma weer opgepakt.
Als afsluiting hebben we daar gezamenlijk gegeten en vervolgens weer een viering bijgewoond in de kapel. Daarna weer
terug naar Almkerk waar we rond 20.00 uur weer zijn gearriveerd.
Een heel fijn weekend. Vermoeiend, maar zeker de moeite waard! Goed om met elkaar zo op te trekken om inhoudelijk op het thema een verdiepingsslag te maken en elkaar beter te leren kennen.
Onze voorlopige formulering van waarom we zo bezig zijn in onze gemeente luidt: Wij gunnen jong en oud God (beter)
te leren kennen!
Een prachtige eerste formulering, met daarbij al veel uitwerkingen die we de komende maanden met elkaar zullen gaan
uitwerken!
En als afsluiting van dit weekend heeft Gerda deze zin geschilderd en hebben we allemaal onze vingerafdruk en naam
hierbij gezet.
Wij gunnen jong en oud God (beter) te leren kennen!
Nieuwsgierig? Spreek rustig een van kerkenraadsleden hierover aan!
Namens de Kerkenraad, Theo Koekkoek
bijschrift groepsfoto:
Helaas ontbreken enkele
kerkenraadsleden, die wegens
andere verplichtingen eerder
weg moesten.
7
VAN DE AMBTSGROEP BEHEER EN FINANCIEN
Aan het einde van het jaar maken we altijd een tussenstand op voor de financiën en vragen we ons af zit het goed of
niet. Eind 2013 zat het volgens de verwachting goed. Dit blijkt nu ook bij het opmaken van de jaarcijfers 2013 dat met
een goed positief resultaat van ca. € 12.000 is afgesloten.
Dit positieve resultaat geeft ook goede moed om de plannen voor het onderhoud en de verbouwing van d’ Ontmoeting
verder uit te werken. Het is de bedoeling om een brochure voor alle onderhouds- en verbouwplannen in april onder
alle leden te verspreiden. In de brochure geven we een uitgebreide toelichting op de plannen en de financiële consequenties. Tevens zullen we een inventarisatie houden en aan u vragen op welke wijze u wilt en kunt bijdragen aan de
realisatie van alle plannen.
In onze kerkgemeenschap gebeurt natuurlijk veel meer dan alleen maar onderhoud. Op vele manieren zijn gemeenteleden betrokken bij de uitvoering van alle taken. Elk jaar is het ook weer een hele puzzel om alle taken ingevuld te
krijgen en rond deze tijd zijn veel ambtsgroepen bezig vacante plaatsen voor het nieuwe seizoen in te vullen. Om inzicht
te verkrijgen wat onze gemeenteleden aan talenten hebben, willen we bij de inventarisatie van de bereidheid te helpen
bij de verbouwing ook inventariseren voor welke taken we u in de toekomst ook zouden kunnen vragen. Het bezorgen
van de brochure en weer ophalen van de inventarisatie formulieren willen we graag met gemeenteleden doen. Helpt
u mee?
Impressie van d' Ontmoeting na de verbouwing
Nieuw schoonmaakteam.
Het schoonmaken van de kerk en Ontmoeting met vrijwilligers doen we nu al zo’n 6 jaar. Dit seizoen hebben we afscheid
moeten nemen van 1 schoonmaakteam, bestaande uit Sonja Koekkoek en Ina en Machiel Verschoor. Zij hebben vanaf
het begin punctueel en met veel plezier hun schoonmaakbeurten uitgevoerd, waarvoor wij hen op deze plaats graag
willen bedanken.
M.i.v. het nieuwe seizoen is er dus wel een nieuw schoonmaakteam nodig. Beurtelings, om de 6 weken, is elk team aan
de beurt om in die week de taken, die voor elke week omschreven zijn, uit te voeren. Dat kan op een met je eigen team
gekozen moment in de week, maar uiteraard liefst als er geen activiteiten in kerk of Ontmoeting zijn. Als je de handen
mee uit de mouwen wilt steken en met deze belangrijke taak wilt helpen, geef je dan samen of alleen op bij Ad van
Andel, tel. 401003 of [email protected]
De redactie van onze kerkenraad.
Onze Kerk wijzer is een graag gelezen blad waar onze leden elke maand naar uitzien. De redactie heeft vele jaren in
dezelfde samenstelling gefunctioneerd tot volle tevredenheid van onze gemeente. Elke derde maandag van de maand
werd Kerk wijzer samengesteld. Bas Verschoor heeft hieraan 35 jaar als voorzitter sturing gegeven, Tineke Pruissen was
het centrale verzamelpunt van alle aangeleverde kopij, zij heeft dit bijna 30 jaar gedaan, Teus Sprangers was 15 jaar de
spil bij het kopiëren en verdelen van Kerk wijzers. Het verzorgen van Kerk wijzer is een maandelijks terugkerende activiteit die veel tijd vergt. We zijn als gemeente de leden van de redactie veel dank verschuldigd voor al het werk dat ze
hebben verzet.
In de gemeentevergadering van 26 mei a.s. zullen we nog aandacht besteden aan het afscheid van de redactie van Bas,
Tineke en Teus.
Voor de vertrokken redactieleden zijn 3 nieuwe redactieleden aangetreden. Zij gaan samen met de 3 overgebleven
leden de nieuwe Kerk wijzer verzorgen. De samenstelling van de redactie is nu Mariska van der Pijl, Christa van As,
Zeger van der Stelt, Kees Noorloos, Hanno van der Stelt en Jeanet Ambachtsheer. Wij wensen de nieuwe redactie veel
succes met het verzorgen van Kerk wijzer nieuwe stijl.
8
Het verjaardagsfonds
Het verjaardagfonds is al vele jaren een begrip in onze gemeente. Alle gemeenteleden worden rond hun verjaardag
bezocht. Al vele jaren is het verjaardagsfonds door Annelies de Boer gecoördineerd. Ze heeft aangegeven te willen
stoppen met deze taak. Vanaf april zal deze taak tijdelijk door ondergetekende overgenomen worden. We zijn echter
nog op zoek naar een gemeentelid die de coördinatie op zich wil nemen en mensen die voor het verjaardagfonds de
gemeenteleden willen bezoeken. Er zijn op dit moment een aantal straten vacant. Voelt u zich geroepen! Neem dan
contact op met mij. Tijdens de gemeente-avond zullen we aandacht besteden aan de inzet van Annelies voor het verjaardagsfonds.
Bas van Breugel
SCHOONMAKEN
Schoonmaakdag kerk en Ontmoeting.
Voor wie dit fenomeen niet kent: de kerk en de Ontmoeting worden wekelijks schoon gehouden door een team van
vrijwilligers. Maar één keer per jaar, in het voorjaar, doen we dat als een jaarlijks terugkerend evenement met z’n allen.
Dit jaar zal dat zijn op zaterdag 24 mei.
Net als andere jaren doen we het werk in één ochtend, vanaf 09.00 uur, met een grote groep vrijwilligers en maken er
een gezellige boel van. Hoe gezellig? Vraag maar eens aan de mensen die eerder hebben meegedaan, dan wilt u vast
zelf ook mee doen!
Opgeven kan bij Ad van Andel, tel. 401003 of [email protected]
We hopen natuurlijk op een echt grote groep vrijwilligers. Er is werk voor zo’n 40 mannen en vrouwen. Jong en oud
kan meedoen, getuige de foto’s van vorig jaar die deze oproep vergezellen.
Denk nou niet: er zijn mensen genoeg dus ik hoef mij niet op te geven. Als iedereen dat denkt staan we alleen!
U kunt niet op zaterdag? Geen nood. Verschillende taken en voorbereidende werkzaamheden, zoals b.v. ragebollen
van de kerkzaal en het schoonmaken van de lampen kun je beter gedaan hebben voordat er gezeemd en gestoft wordt.
Die taken plannen we daarom op vrijdagavond. Vanaf 18.30 uur hebben we dus ook op vrijdag 23 mei al een clubje
mensen nodig. Enne, zonder te willen discrimineren: voor de vrijdag taken zijn de mannen meer geschikt dan de dames!
U heeft zich vergeten op te geven? Dat is jammer, dat maakt het indelen van de taken wat lastiger, maar er zijn vast
mogelijkheden de handjes te laten wapperen. Kom dus vrijdagavond 23 mei of zaterdag 24 mei toch gewoon naar
d’Ontmoeting en breng stoffer, zeem, emmer en heel veel goede zin mee!
KERKELIJK BUREAU
Ingekomen:
Vanuit Woudenberg,
Machiel Martinus Schouten, Prov. weg Noord 69 en
Alice van der Slikke (Wijk E)
Van de Herv. Gemeente te Almkerk,
Laurens van Wijk, Johanna Wilhelmina van Wijk-Schouten,
Fleur en Suze van Wijk, Melkweg 15 (Wijk F)
Verhuisd:
Fam. J. de Peuter van Duylweg 4 (Wijk G) naar
Muilkerk 28b, Dussen (Wijk C)
Uitgeschreven:
Fam. G. Kraaij, Van Hogendorpstraat 23 (Wijk A)
9
OPBRENGST COLLECTEN 4E KWARTAAL 2013
06-10-13
13-10-13
20-10-13
27-10-13
03-11-13
06-11-13
10-11-13
17-11-13
24-11-13
01-12-13
08-12-13
15-12-13
22-12-13
24-12-13
25-12-13
29-12-13
31-12-13
1e collecte
2e collecte
PKN Kerk en Israël
506,06 Diakonaat
415,97 Israël zondag
Kerk in Actie / Werelddiakonaat
425,63 Kerk
282,18 Werelddiakonaat
Kerk
366,87 Diakonaat
299,45
PKN Hervormingsdag
285,85 Ora
250,40
Kerk in Actie / Zending (ZWO)
365,50 Kerk
294,00 Avondmaal
Kerk
1.080,22 Diakonaat
993,25 Dankdag
Diakonaat
393,65 Jeugdwerk
307,36 Jongerenviering
Kerk
35,00
Kerk in Actie / Diaconaat
350,15 Ora
294,10
Kerk
437,30 Diakonaat
1.834,58 Laatste zondag kerkelijk jaar
PKN Missionair werk Vinexlocaties
284,33 Diakonaat
241,41
Kerk
116,75 Diakonaat
115,50
PKN Pastoraat
414,25 Ora
353,83
Diakonaat
376,15 Ora
331,80
Diakonaat
316,00 Jeugdwerk
257,77
geen collecte
geen collecte
Kerstnachtdienst
Kerk in Actie / Kinderen in de knel
837,98 Bloemenfonds 567,51 1e kerstdag
Diakonaat
166,10 Ora
136,45
Kerk
253,42 Ora
232,91
Collectebonnen gezamenlijke diensten
46,10
POTGRONDAKTIE
WEBSITE
Zaterdag 15 maart hebben de leden
van de activiteitencommissie samen
met enkele vrijwilligers 361 zakken
potgrond rondgebracht.
Onze eigen website is bedoeld om onze leden, maar ook niet leden, te informeren over alle activiteiten binnen onze gemeente, hoe alles is geregeld en
wie daar allemaal bij betrokken zijn.
Dit heeft in totaal € 380,00 opgebracht.
Iedereen bedankt voor zijn / haar
inzet.
Het resultaat mag er zijn.
In de “Nieuwsrubriek” treft u het laatste nieuws aan en zult u o.a. een groot
deel van onze wekelijkse kerkbrief terug vinden. We streven er naar dat de
kerkbrief uiterlijk zaterdag op de site staat. In de “Agenda” worden de belangrijkste activiteiten in de komende weken aangegeven.
Daarnaast informeren wij u over de komende kerkdiensten en verschillende
andere ontmoetingsmomenten. Ook plaatsen we regelmatig foto’s van recente activiteiten of bijzondere diensten. De diensten in onze kerk kunt achteraf
nogmaals beluisteren via onze website!
Onder rubrieken “Kerkenraad” en “Ambtsgroepen” kunt u niet alleen lezen hoe
we een en ander binnen onze gemeente hebben georganiseerd, maar kunt u
tevens onze beleidsplannen en verslagen van de gemeentevergaderingen terugvinden.
Wist u dat in de laatste 12 maanden onze website ruim 15.000 keer is bezocht?
Nog nooit onze website bezocht?
Neem dan snel eens een kijkje op www.gereformeerdekerkalmkerk.nl
10
JEUGDKERK OOK VOOR JOU?
CATECHESE NIEUWS
Zit jij al op de Middelbare School en ben je nog nooit naar de Jeugdkerk geweest? Kom eens een keer kijken, het is de moeite waard. Vanaf oktober t/m juni
is er iedere 2e zondag van de maand een aparte dienst, de jeugdkerk voor
jongeren.
Binnen de gemeente zijn er verschillende groepen van het voortgezet
onderwijs die catechese ontvangen.
De onderwerpen die behandeld worden zijn heel verschillend o.a.: Hoe ga je
op een goede manier om met de schepping; hoe sta je in het leven; je mag zijn
wie je bent; wat verwacht God van jou, enzovoort.
Als je binnenkomt zul je al merken dat er een heel relaxte sfeer is. We zitten
samen gezellig wat bij te kletsen, de telefoon wordt nog even gecheckt, enzovoort.
Zoals je misschien wel hebt gezien, is er dan ook 1x in de maand een ouderling,
die samen met de kerkenraad de kerk binnenkomt, maar niet in de bank gaat
zitten bij de andere ouderlingen, hij/zij neemt het “licht” dat bij de preekstoel
staat mee. Zodra deze ouderling met het “licht” bij ons is, gaan we beginnen.
Ook wij mogen leiding geven aan een
groep en wel het VO4. Als u dit leest,
zijn we al bijna aan het einde van ons
seizoen. We hebben hele fijne gesprekken met elkaar gevoerd over
verschillende onderwerpen zoals: de
tien geboden, het onze vader, afscheid nemen, kerst, jeugdouderling
zijn, sport en de bijbel.
Met dit laatste onderwerp sluiten we
ons seizoen af met het bekijken van de
film; The Climb. Een indrukwekkende
film. Als groep komen we daarna nog
1 keer bij elkaar om met elkaar te eten
en elkaar in een ontspannende sfeer
te ontmoeten.
Tijdens het onderwerp over het ‘Onze
Vader” hebben we de jeugd in tweetallen gevraagd om zelf een gebed
zoals het ‘’onze vader” te schrijven.
Hieronder leest u er een.
Door een gesprek, of door een vraag die gesteld wordt, maken we een opstapje naar het onderwerp van deze morgen. Daarna spreken we de votum en groet
uit bij de kaars. We staan even stil bij wat er de afgelopen tijd is gebeurd en
vragen in ons gebed aan God om bij de ander en bij ons te zijn.
Daarna lezen we uit de bijbel en is er een korte overdenking. Na de overdenking
is er de verwerking van wat we samen gehoord hebben. Dit kan heel serieus
zijn, met opdrachten of stellingen, maar soms ook gewoon gezellig met een
spel. Tijdens de verwerking wordt er ook nog een lekker drankje geschonken.
Ook gaat het spaarvarken rond voor een goed doel. We sparen namelijk voor
Oxfam Novib.
Aan het eind van het seizoen kiezen we waar het gespaarde geld precies naar
toe gaat.
We overleggen ook met elkaar naar wie de bloemen gebracht moeten worden,
en daarna volgen de gebeden en eindigen we met een zegenbede.
Onze Vader, die in de hemel is.
Uw naam wordt gehoord.
Uw koninkrijk zal komen.
U wil genade,
In de hemel maar ook op aarde.
Geef ons alle dagen brood
En vergeef onze schulden,
Wat wij ook doen met de schulden van
onze naaste.
Houd ons niet in verwachting,
Bevrijd ons van het kwaad.
U bent de kracht en de heerlijkheid
voor nu en altijd.
Amen.
Leiding VO4
Kom eens kijken! Je bent van harte welkom !
De leiding: Christa, Johan en Ineke
11
OPEN KERK PROJECT
In onze gemeente vinden veel activiteiten plaats.
De laatste donderdag van de maand is Oproep oppasdienst
de kerk ’s morgens van 10:00 uur tot
Er zijn een aantal mensen die stoppen
12:00 uur open.
met oppassen.
U kunt er zomaar even rustig zitten,
een mooie tekst lezen, bidden, of Dus vragen we met klem:
ouders, oma's, tantes of andere vrijluisteren naar de stilte.
willigers: meldt u aan!
Ook d’Ontmoeting is open; daar is
uitgebreid aandacht voor de boeken- Als we met veel zijn, is iedereen mintafel en kunt u boeken lenen of terug- der vaak aan de beurt om op te passen.
brengen.
Liselotte van de Water
Er is gelegenheid om voor Amnesty tel. 0183-510396
brieven te schrijven of te onderteke- e-mail: [email protected]
nen, maar ook om elkaar te ontmoeten zomaar voor de gezelligheid.
En met veel enthousiasme wordt daar
melding van gemaakt op de kerkbrief.
Vaak worden er veel gegevens bij
vermeld om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Daardoor worden
de stukjes tekst soms te lang voor de
kerkbrief.
Deze is bedoeld voor korte mededelingen, oproepen, uitslagen van acties
e.d.. Te denken valt aan stukjes van
max. 5 tot 7 regels (voor de specialisten: lettertype Verdana; lettergrootte
10), met eventueel een verwijzing
naar de Kerk wijzer en/of naar de
website voor uitgebreide informatie.
Daar kunnen wel uitvoeriger items
worden geplaatst.
Op de website en in de Kerk wijzer
kunnen ook foto’s worden bijgevoegd.
Door de items kort en bondig te houden zorgen we met elkaar voor een
kerkbrief die vlot te lezen blijft.
C.P.B.V. ALMKERKNIEUWENDIJK
Woensdagavond 16 april komt mevr.
Janna Waarts de avond verzorgen.
Ze komt ons vertellen over het Lam
Gods aan de hand van het drieluik
van de schilder Jan van Eyk.
Ook worden er dia’s vertoond.
Gasten en leden zijn van harte welkom.
We beginnen zoals gewoonlijk om
19.45 uur in de Ontmoeting.
Namens het bestuur,
Kuinira Verschoor
Koffie en thee is er altijd. Wij hopen
dat u er gebruik van wilt maken.
CONCERT JOHANNES
PASSION
Graag wil ik jullie nogmaals attendeDe vrouwen van het ‘het open kerk ren op een schitterend concert wat wij
met ons koor Tourdion gaan uitvoeren
project’.
in de week voor Pasen.
SCHOONMAAKAVOND
OPPASLOKAAL
Het is de Johannes Passion van Johann
Sebastian Bach.
Onze jaarlijkse schoonmaakavond In de Johannes Passion staat het lijden
en sterven van Jezus volgens het
staat weer voor de deur.
evangelie van de apostel Johannes
Gedurende het hele jaar wordt er door centraal. Bach’s muzikale interpretade kinderen intensief gebruik ge- tie van dit lijdensverhaal, met thema’s
maakt van het oppaslokaal en ge- als verraad, lijden, overgave en liefde,
raakt mensen nog steeds.
speeld met het speelgoed.
Daarom willen we jullie van harte
uitnodigen op onze schoonmaak- Wij voeren het uit op:
avond op donderdag 3 april a.s. vanaf zaterdagavond 12 april 20.15 uur St.
Jansbasiliek te Oosterhout en
19.00 uur.
zondagmiddag 13 april 14.30 uur St.
Met elkaar kunnen we het speelgoed/ Jan de Doper te Waalwijk.
lokaal in korte tijd sorteren + schoonmaken. Vele handen maken licht
werk! We hopen op jullie komst!
(nemen jullie een emmer, doekjes +
schoonmaakmiddel mee?)
Voor informatie en/of het bestellen
van kaarten kun je bij mij terecht,
of via onze website:
www.tourdionwaalwijk.nl
Wil je via dit mailadres doorgeven of Corina de Peuter
je komt, zodat we weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen? ([email protected])
Gerda Verschoor en Liselotte van de
Water
12
OPPASDIENST
KERKBRIEF
PAASVIERING VOOR
OUDEREN EN
ALLEENSTAANDEN
De paasviering voor ouderen en alleenstaanden is dit jaar op 8 april in
d'Ontmoeting.
Net als vorig jaar hebben we gekozen
voor een broodmaaltijd.
We willen de viering om 16.00 uur
beginnen.
Net als anders zal de wijkmedewerkster u persoonlijk komen uitnodigen
voor deze middag. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan hopen we dat
u ons dit laat weten! telnr.: 443713.
PUZZELRIT MET MEERDERE AKTIVITEITEN OP
2E PAASDAG
Op 2e Paasdag, 21 april, organiseert de activiteitencommissie van de kerk een
fiets- en auto puzzeltocht.
Inschrijven tussen 14.00 uur en 15.00 uur.
Diegene die hier niet aan mee kunnen of willen doen, zijn welkom vanaf 15.00
uur in d’Ontmoeting voor een kopje koffie / thee met iets lekkers, zelfgemaakte advocaat en voor hen die dat leuk vinden is er bingo. Heeft u geen eigen
vervoer ? Dan kunt u bellen met Kees van de Meijden tel.nr.: 403443
We vragen een bijdrage van € 5 per persoon; de opbrengst is voor de kerk.
Er is ook een mogelijkheid om rond de klok van 17.00 uur te komen eten:
frietjes met snack of poon. Hiervoor wordt een klein bedrag gerekend, ook voor
het goede doel.
Hopelijk mogen wij u / jullie begroeten! Graag tot dan!
Willy Groeneveld
VAKANTIE BIJBELCLUB
BEDANKJES
In de april-meivakantie, op woensdag
23 april willen we weer een VBC-dag
organiseren in de voetbalkantine met
dit jaar als thema:
Lieve gemeente,
Graag wil ik u allen bedanken die met mij meegeleefd hebben toen ik voor de
tweede keer zo ziek werd. Bedankt voor alle mooie kaarten, bezoekjes en telefoontjes, ook mede namens mijn vrouw en kinderen, die mij ook tot grote
steun zijn geweest toen het allemaal zo moeilijk was voor mij, vooral toen ik
niet kon praten. Nu ga ik een keer in de week naar een logopedist. Met veel
dingen moet ik leren leven en het overgeven aan de Heer die alles bestuurt.
Zelf had ik niet gedacht dat ik nog thuis zou komen. Gelukkig was God ons weer
genadig en ben ik heel dankbaar. Het gaat nu ook behoorlijk goed met mij.
“Te Gek”.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
We willen deze leuke dag nu alvast
onder de aandacht brengen omdat we
hopen dat er veel enthousiaste en
vrolijke kinderen zullen komen.
Kom jij ook?
Heb je al eens vaker geholpen als medewerker en wil je dat dit jaar weer
doen? Meld je aan! Ook de tieners die
ons vorig jaar zo succesvol hebben
geholpen mogen zich aanmelden.
Voor vragen kun je terecht bij Patricia
Verschoor 401393 of per email:
[email protected]
Aanmelden kan per e-mail: [email protected]
We kunnen nu al verklappen dat het
een te gekke dag zal worden!
Een hartelijke groet van de VBC-commissie
Hartelijke groet,
Aart Kamp en familie.
Bedankt,
Voor de vele blijken van medeleven die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis, de revalidatie in Altenahove en bij mijn thuiskomst, wil ik
iedereen heel hartelijk bedanken. Het was hartverwarmend. Bovenal dank ik
de Heer voor het herstel en de kracht die ik opnieuw mocht ontvangen.
Hartelijke groeten,
G. voor den Dag-Kamp.
KERKRIJDEN
6 april
13 april
17 april
18 april
19 april
20 april
27 april
:
:
:
:
:
:
:
Gijs Kuipers
Ad Sprangers
Piet de Peuter
Toon Koekkoek
Teunis den Dekker
Arie Schouten
Bas Verschoor
0183-402924
0183-403323
0183-402223
0183-401511
0183-403458
0183-402776
0183-403544
13
OVERZICHT VAN DE KERKDIENSTEN
6 april zondag
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
Kindernevendienst
Oppasdienst
Bijzonderheden
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
Bijzonderheden
13 april zondag
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
Kindernevendienst
Oppasdienst
Bijzonderheden
Aanvang
Voorganger
Collecten
Bijzonderheden
17 april donderdag
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
Bijzonderheden
14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09:30 uur
Mevr. J.C. Scholte-de Jong te Raamsdonksveer
G.B. Nieuwenhuizen-Timmer
Kerk in Actie / veertigdagentijd
Ora
Groep 1 t/m 7
Rozanne van Diggelen
Arthur Koekoek
5e zondag in de veertigdagentijd
18.30 uur
Dh R. Pierik te Almkerk
G.B.Nieuwenhuizen-Timmer
Kerk in Actie / veertigdagentijd
Ora
Vesper
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
9.30 uur
Ds. B. Ridder te Almkerk
R. Pierik
Kerk in Actie / Totale werk
Jeugdwerk
Groep 1 t/m 8
Florida Benjamins
Christiane van As
6e zondag in de veertigdagentijd
Jeugdkerk / koffiedrinken na de dienst
18:00 uur
Ds. G. Lock te Uitwijk
Kerk
Diaconie
Gezamenlijke dienst in N.H.K.
:
:
:
:
:
:
19:30 uur
Ds. B. Ridder teAlmkerk
T. Pruissen - van der Veer
Kerk
Diakonaat
Witte donderdag avondmaal
paars
Paars is de kleur van boete en rouw.
Het drukt het bankroet van de mens
uit, dat schreeuwt om een verlosser
en middelaar. Het paars hoort daarom
thuis in de advent- en in de lijdensweken.
Het Lam is het symbool van de lijdende Christus.
18 april vrijdag
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
Bijzonderheden
:
:
:
:
:
19:30 uur
Ds. B. Ridder te Almkerk
W. Schouten - van Tilborg
Geen
Goede vrijdag
19 april zaterdag
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
Bijzonderheden
:
:
:
:
:
21:00 uur
Dhr. R. Pierik te Almkerk
M.C. van Tuil
Geen
Paaswake
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09:30 uur
Ds. B. Ridder te Almkerk
B. Verschoor
PKN JOP / Jeugdwerk
Ora
Groep 1 t/m 8
Jacolien Dekker
Henjoelle Schouten
Tom Koekkoek
Pasen
18.30 uur
Ds. A.A. Wisman te Nieuw-Lekkerland
B. Verschoor
PKN JOP / Jeugdwerk
Ora
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09:30 uur
Ds. J.M.B. van der Plaat te Nieuwegein
L.L.B. Verschoor
PKN Eredienst en Kerkmuziek
Diakonaat
Groep 1 t/m 7
Carola Hooghiemstra
Anika Schonewille
18:00 uur
Ds.C.van Andel te Amsterdam
Kerk
Diakonie
Gezamenlijke dienst in N.H.K.
20 april zondag
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
Kindernevendienst
Oppasdienst
Bijzonderheden
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
27 april zondag
Aanvang
Voorganger
Ouderling van dienst
Collecten
Kindernevendienst
Oppasdienst
Aanvang
Voorganger
Collecten
Bijzonderheden
wit
Wit is de kleur van het feest van vrede
en reinheid, een feest, dat alleen God
kan aanrichten. Het wordt gebruikt in
heel de Kerstkring, d.w.z. van 1e kerstdag tot en met 6 januari (Epiphanie) of
de eerste zondag na 6 januari; in heel
de Paaskring, die loopt van 1e Paasdag
tot en met zondag na Hemelvaartsdag
en eventueel ook op de zondag na
Pinksteren (Trinitatis).
De vis met de broden is het symbool
van de wonderbare broodvermenigvuldiging.
Zondag 27 april
Aanvang 18.30 uur
Voorganger:
ds. Koos Staat
Amsterdam
m.m.v.:
Christiaan Verwoerd
Nieuw-Lekkerland
&
onze huisband
15
INFORMATIE
PREDIKANT
PRESES
SCRIBA
AMBTSGROEP PASTORAAT
AMBTSGROEP EREDIENST
AMBTSGROEP BEHEER EN FINANCIEN
AMBTSGROEP KERK & JEUGD
KERKELIJK BUREAU
KERKBRIEF
BEHEERDER
WEBSITE
d’ONTMOETING
PREEKVOORZIENING
BANKREKENINGNUMMERS:
Kerk
Kerk Vrijwillige bijdrage
Boekhouding kerk
Diaconie
Boekhouding diaconie
Ds. Bert Ridder, Voorstraat 14, tel. 401265
email: [email protected]
Theo Koekkoek, Uppelsehoek 28, tel 409160
email: [email protected]
Peter Kant, Sportlaan 26, tel. 301157
email: [email protected]
Roel Pierik, D. van Clevestraat 19, tel. 409024
email: [email protected]
Gerda Nederveen, Weth. Raamsstraat 8, tel. 403688
email: [email protected]
Bas van Breugel, Van Hogendorpstraat 19, tel. 409280
email: [email protected]
Marco van Tuil, Sjersestraat 19, tel. 403826
email: [email protected]
Ada en Liana Boevé, Provincialeweg Zuid 50, tel. 402846
email: [email protected]
Wilma Raams-Harberink, D. v. Clevestraat 17, tel. 403088
email: [email protected]
Jaap en Sjana van Burgel, Anjerlaan 28, tel. 403127
email: [email protected]
Arnik Plomp, Brugdam 25, tel. 403909
email: [email protected]
Voorstraat 16, tel. 401184
Ankie de Peuter-Davidse, Muilkerk 28b, Dussen
email: [email protected],
tel. 0416-785586
Bankrekening: NL33RABO0301555583
Bankrekening: NL39RABO0301500282
Truida Nieuwenhuizen-Timmer, Uppelsehoek 8, tel. 403809
email: [email protected]
Bankrekening: NL98RABO0301504555
Dick van de Water, Rozenlaan 7, tel. 510396
REDACTIE KERK WIJZER
Jeanet Ambachtsheer-van der Stelt
Christa van As-Crielaard
Mariska van der Pijl-Sprangers
Hanno van der Stelt
Kees Noorloos
Bankrekening Kerk wijzer: NL08RABO0301515875
Boekhouding Kerk wijzer : Zeger van der Stelt, Laagt 12, tel. 400169
Kopij digitaal inleveren voor de 15e van de maand via het emailadres:
[email protected] of bij Kees Noorloos, Vlinderslag 60.
Voor Kerk wijzer wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De kostprijs bedraagt € 20,-- per jaar per adres.
16