zondag 26 oktober 2014

Mededelingen liturgieblad zondag 26 oktober
Mededelingen:
 Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag naar mevrouw H. de Jonge-Brouwer
en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp

Inzameling gaven: Vandaag is de eerste inzameling van gaven bestemd voor de
kerk. De 2e collecte is bestemd voor de CDC-actie. Bij de uitgang zal er weer de
extra maandelijkse inzameling voor onderhoud van de gebouwen gehouden
worden.

Koffiedrinken: Na de dienst is er de mogelijkheid om met broeders en zusters
te genieten van een kopje koffie of thee.

Zondagsschool: Tijdens de middagdienst is er weer zondagsschool in zaal 1, het
thema van vanmiddag is: ‘Abrahams geloof beproefd’.
Mededelingen D.V.

Zondag 2 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om half tien
en om half drie. In de ochtenddienst hoopt ds. Roosendaal voor te gaan en in de
middagdienst hoopt ds. Bergsma voor te gaan. De ochtenddienst staat in het
teken van de viering van het Heilig Avondmaal.

Donderdag 30 oktober is er gebedssamenkomst om 19.30 in de kosterswoning.
De daaropvolgende gebedsbijeenkomst is op 20 november waarbij we in het
bijzonder willen gaan bidden voor de kledingactie.

Woensdag 5 november is het weer dankdag! Die middag is er weer een speciale
kindermiddag van de zondagsschool. De middag begint om 13.30u en om
16.00u is het weer afgelopen. Een middag voor alle kinderen tussen 4 en 10
jaar. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Jij komt toch ook?!

Ministrycursus: In samenwerking met New Wine organiseert CGK Groningen dit
najaar de Ministrycursus. Dit is een levendige cursus die bedoeld is voor mensen
die meer verlangen naar vrijmoedigheid en oefening in het bidden voor
mensen. De cursus wordt gegeven op 31 oktober, 1 november en 22
november. Meer informatie zie poster in de ontmoetingsruimte. Het is leuk en
goed om met meerdere gemeenteleden heen te gaan, als u geïnteresseerd ben
kunt u dit doorgeven aan br J. Woltjer of zuster M. Raveling.
Liturgie Morgendienst
 Welkom en mededelingen
 Zingen: Opwekking 717
Stil, mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is erbij, in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet
wank’len,
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnenin mij die rust in
U alleen
Stil, mijn ziel wees stil
En dwaal niet af, dwars door het dal zal
Hij je leiden
Stil vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van
verleiding
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in
U alleen
Stil, mijn ziel wees stil
En laat nooit los de waarheid die je
steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer.
De zwartste nacht verdwijnt wanneer
het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God
En ik vertrouw op u en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
Een vaste geest binnenin mij die rust in
U alleen
Ik rust in U alleen, in U alleen
 Moment van stil gebed (staande)
 Woord van verwachting
 Groet namens God
 Zingen: Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
waar komt mijn hulp vandaan?
ik hef mijn ogen op naar U Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!
 Gebed om de Heilige Geest
 De wet van God uit Deuteronomium 24: 6-16
 Zingen: Gez. 463: 1 en 5
1 O Heer die onze Vader zijt,
5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
vergeef ons onze schuld.
geen hartstocht ons verwart.
Wijs ons de weg der zaligheid,
Maak Gij ons rein en welgezind,
en laat ons hart, door U geleid,
en spreek tot ons in vuur en wind,
met liefde zijn vervuld.
o stille stem in 't hart.
 Schriftlezing: Exodus 22: 21-31
Wetten inzake het gedrag tegenover vreemdelingen, weduwen en wezen
21
U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf
vreemdelingen geweest in het land Egypte.
22
U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken.
23
Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot Mij om hulp roepen, zal
Ik hun roep zeker verhoren.
24
Mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen
weduwen en uw kinderen wezen worden.
Wetten inzake rente
25
Als u iemand van Mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet
als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen.
26
Als u het kleed van uw naaste in onderpand neemt, moet u dat aan hem teruggeven
voordat de zon ondergaat.
27
Dat is immers zijn enige bedekking. Het is de kleding over zijn huid. Waarin zou hij
anders moeten slapen? Wanneer hij tot Mij om hulp roept, zal het gebeuren dat Ik het
zal horen, want Ik ben genadig!
28
U mag de rechters niet vervloeken, en de leiders van uw volk mag u niet verwensen.
29
U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. De eerstgeborene van
uw zonen moet u Mij geven.
30
U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee; zeven dagen mogen ze bij
hun moeder blijven, op de achtste dag moet u ze Mij geven.
31
U moet voor Mij geheiligde mensen zijn. Daarom mag u geen vlees eten van een dier
dat op het veld verscheurd is. U moet dit voor de honden werpen.
 Zingen: Ps. 132: 7 en 9
Recht is het kleed van heiligheid,
daar zijn uw priesters mee bekleed,
wees dan, o God, tot recht gereed,
geef uw Gezalfde levenstijd,
gedenk aan David, aan zijn leed.
Sion is van den Heer voorgoed,
Hij heeft het aan zijn eer gewijd;
"Hier is Mijn rust in eeuwigheid,
hier geef Ik brood in overvloed
en spijze alwie honger lijdt!
 Verkondiging: ‘God geeft om een jas.’
 Zingen: Ps. 146: 3, 4 en 5
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
Wees en weduw’ en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!
 Dankgebed
 Inzameling van de gaven
 Zingen: Opwekking 378: 1, 2, 4 en 5 (staande)
1. Ik wil jou van harte dienen
2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
en als Christus voor je zijn.
vinden bij elkaar houvast.
Bid dat ik genade vind, dat
Naast elkaar als broers en zusters,
jij het ook voor mij kunt zijn.
dragen wij elkanders last.
4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Zegen
5. Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
Middagdienst, 14.30 uur, ds. M. Bergsma
 Lied: Opwekking 355
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En u gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
 Stil gebed
 Afhankelijkheidsbetuiging en groet.
 Zingen: Psalm 103: 1 en 3 NB
Zegen, mijn ziel, de grote naam des
Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft
geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil
vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met
goedertierenheid.
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de
daden
van Hem die niet voor altijd met ons
twist,
die ons niet doet naar alles wat wij
deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft
uitgewist.
 Gebed
 Schriftlezing: Efeze 1: 1-14 (HSV)
Afzender, geadresseerden, groet
1
Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en
gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:
2
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Lofzang op Gods welbehagen in Christus
3
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft
met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
4
omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij
heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
5
Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus
Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
6
tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de
Geliefde.
7
In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
8
die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,
9
toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had,
het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
10
om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te
brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
11
In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar
het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
12
opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op
Christus gevestigd hadden.
13
In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van
uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met
de Heilige Geest van de belofte,
14
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof
van Zijn heerlijkheid.
 Zingen Psalm 33: 1 en 6 OB
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den Heer.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten Naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaân uit.
Laat de keel zich paren,
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.
 Verkondiging: Thema: Gezegend!
 Zingen : Gezang 445: 1, 2 en 3 LvdK
1 God heeft mij zijn Zoon gegeven,
door 't geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven,
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,
heeft mij God in Hem verkoren,
eer zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.
Maar d' altoos wijze raad des Heren,
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht.
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren,
't Blijft van geslachte tot geslacht!
Zalig moet men noemen,
Die hun Maker roemen
Als hun Heer en God.
't Volk, door Hem tevoren
Gunstig uitverkoren
Tot Zijn erv' en lot.
2 Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.
3 Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, doe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.
 Dankgebed en voorbede
 Inzameling van gaven
 Zingen : Gezang 451: 1, 2 en 3 LvdK
1 Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niet tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
2 Alzo lief had God de wereld,
dat Hij zijn geliefde Zoon
voor de afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk de Vader ons gena,
leed de Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o englenstem,
mensentong verheerlijkt Hem!
3 Dat heet weergalooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding en bescherming,
aan verloornen, ook aan mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godlijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o englenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!
 Tijdens het naspel komen de kinderen van de zondagsschool de kerk weer in.
 Wij belijden ons geloof (staande)
 Zingen: Opwekking 277
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor Uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster
niemand is als U.
Prijst de Vader,
Prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der Heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Zegen