Oosterkerk Zwolle Protestantse gemeente Zondag 17 augustus 2014

Oosterkerk Zwolle
Protestantse gemeente
Zondag 17 augustus 2014
Voorganger: ds. Iemke Epema
Lector: Nel vd Maden
Orgel: Gerrit Bril
Piano: Nel vd Maden
VOORBEREIDING
Inleidende muziek
Woord van welkom
Stilte
Muziek, de kaarsen worden aangestoken
Intochtslied: (allen gaan staan) L 212 vs 1,2 en 3
Bemoediging en drempelgebed
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: God wij danken U dat wij hier zijn
a: WIJ DANKEN U DAT WIJ LEVEN
v: Verlos ons van alles dat ons verhindert te leven
a: MAAK ONS VOL VAN UW LIEFDE - AMEN
Zingen: (daarna gaan allen zitten) L 212 vs 4 en 5
Kyriegebed
Glorialied: Ps 92 vs 1 en 2
SCHRIFT
Groet v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN
Gebed bij de opening van de Schrift
Met de kinderen
Zingen L 218 vs 1,2 en 3
Eerste Schriftlezing: Jes 56: vs 1 t/m 7
Zingen: Ps 67
Evangelielezing: Mt 15:21 t/m 28
Zingen: Ps 25a vs 1
Overdenking
Muzikale meditatie: Siciliano uit de fluitsonate in E-mol
(BWV 1031) bewerkt voor piano – J.S. Bach
-2-
Zingen: L 686
De kinderen komen terug
GEBEDEN EN GAVEN
Aandachtsboek
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied (allen gaan staan): L 657
Uitzending en zegen
- allen zingen ‘amen’
Uitleidende muziek
-3-
KERKGROET - MEDEDELINGEN
 Bloemengroet
de bloemen gaan vandaag ter bemoediging als een groet van de
gemeente naar de familie Westerbeek, Beelstraat 58.
 Zondag 7 september is een doopdienst. Er is al één dopeling
aangemeld. Ouders die hun kind graag willen laten dopen
kunnen contact opnemen met ds. Iemke Epema.
 In memoriam. Op donderdag 7 augustus overleed
Geertrui Maria Gesina Loor-van Leen op de leeftijd van 92
jaar. Mevr. Loor was sinds november 2011 weduwe na 65 jaar
getrouwd te zijn geweest. Zij woonde voorheen in Oldebroek
en was toen verbonden aan de Pauluskerk te Wezep. In deze
kerk hebben wij afscheid van haar genomen en is zij begraven
op begraafplaats Bovenheijgraaf te Wezep. We wensen haar 3
dochters en hun partners, 11 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen de troost van God toe.
 Informatie over de startzondag. Op 14 september wordt de
startzondag gehouden! Het thema dit jaar is “Verbinden”. Het
programma is te vinden op de website van onze gemeente,
maar voor wie geen internet heeft volgt hier heel kort het
plan. Ontmoeting rond de koffie vóór de dienst vanaf 9.15
uur. Van 10.00 – 10.45 uur kerkdienst. Om 11.00 uur een
sponsorloop voor kinderen op de Turfmarkt voor het goede
doel. Daar zal ook drinken voor iedereen klaar staan. Daarna is
er een keuzeprogramma met workshops en om 13.00 uur gaan
we aan tafel om onze zelf meegebrachte broodjes (ieder voor
zich en eigen gezinnen) te nuttigen. Voor drank en fruit wordt
gezorgd!
-4-