HAVO5 PTA 2014-2015 - Rembrandt College

2014-2015
Programma van toetsing en afsluiting
HAVO 5
Rembrandt College
Veenendaal
september 2014
Inhoudsopgave
1.
Voorwoord
2
2.
Overzicht Programma van Toetsing en Afsluiting 2014-2015
3
Algemene informatie met betrekking tot de toetsing in de diverse profielen.
3
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Maatschappijleer
CKV
Loopbaanoriëntatie en Begeleiding
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Kunstvak Algemeen - Beeldende Vormgeving
Kunstvak Algemeen - Drama
Lichamelijke opvoeding
Wiskunde A
Wiskunde B
Biologie (nieuw programma)
Biologie (oud programma)
Natuurkunde (nieuw programma)
Natuurkunde (oud programma)
Scheikunde (nieuw programma)
Scheikunde (oud programma)
Economie
Management en Organisatie
5
8
10
12
14
15
18
19
21
23
26
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
3.
Profielwerkstuk en weging bij het combinatiecijfer
53
4.
Herkansingsregeling schoolexamentoetsen
54
5.
Onregelmatigheden
56
6.
Overzicht schoolexamentoetsen HAVO 2014-2015
57
7.
Rooster centrale examens HAVO 2015 (incl. planning rekentoets)
58
8.
Uitslagbepaling eindexamen HAVO 2015
60
9.
Kandidatenlijst eindexamen HAVO 2015
61
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
1
1.
Voorwoord
Het eindexamen HAVO bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Het schoolexamen van
het HAVO is gespreid over beide leerjaren van de bovenbouw. Conform het examenbesluit heeft het
Rembrandt College een Examenreglement en een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
opgesteld. Het PTA en het Examenreglement vormen samen het geheel van planning en regelgeving
m.b.t. de toetsing (schoolexamens en centraal eindexamen).
Elke examenkandidaat dient op de hoogte te zijn van deze regelingen.
Dit is het PTA - HAVO 5 van het Rembrandt College voor het schooljaar 2014-2015 (cohort 2013-2015).
In dit PTA is o.a. opgenomen:
• overzicht van de toetsing en afsluiting per vak, inclusief profielwerkstuk en rekentoets
• de herkansingsregeling voor schoolexamentoetsen (zie ook examenreglement)
• overzicht van de toetsing per periode
• rooster van het centraal eindexamen HAVO 2015
• de bepaling van de uitslag van het examen (zie ook examenreglement)
• kandidatenlijst eindexamen HAVO 2015
Dit PTA is bindend behoudens eventuele aanpassingen. Van noodzakelijke aanpassingen worden
kandidaten schriftelijk op de hoogte gebracht.
Naast dit PTA is een Examenreglement van kracht. In dit reglement zijn alle regelingen opgenomen met
betrekking tot het schoolexamen en het centraal eindexamen. Dit examenreglement is, samen met het PTA,
te vinden in Its Learning en op de web-site van het Rembrandt College ( www.rembrandt-college.nl )
Het examendossier is het geheel van toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen, die samen het
cijfer resp. de beoordeling voor het schoolexamen bepalen. In dit PTA is per vak aangegeven in welke
periode de toetsing plaats vindt, welke toetsing onderdeel is van het examendossier en wat het gewicht
van deze toetsen is bij het bepalen van het eindcijfer van het schoolexamen.
Over de exacte planning van toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen worden de leerlingen
via de vaksecties geïnformeerd.
De indeling van de periodes is als volgt:
Periode 1: 1 sept. - 7 nov. 2014
Periode 2: 10 nov. 2014 - 23 jan. 2015
Periode 3: 26 jan - 24 apr. 2015
Toetsweek 1:
Toetsweek 2:
Toetsweek 3:
3 – 7 nov. 2014
19 – 23 jan. 2015
27 mrt. – 3 apr. 2015
Tijdens de toetsweken wordt geen les gegeven. Vaksecties hebben de vrijheid ook buiten de
toetsweken toetsen af te nemen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de unitleiding of het examensecretariaat.
We wensen alle leerlingen een succesvol examenjaar toe.
Unitleiding Tweede Fase,
G. v.d. Brink
E. van Kalmthout
Examensecretariaat Tweede Fase,
unitleider
teamleider
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
L. Dilling
examensecretaris
2
2.
OVERZICHT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015
Algemene informatie met betrekking tot de toetsing in de diverse profielen.
Indeling periodes:
Periode 1: 1 sept. - 7 nov. 2014
Periode 2: 10 nov. 2014 - 23 jan. 2015
Periode 3: 26 jan - 24 apr. 2015
Toetsweek 1:
Toetsweek 2:
Toetsweek 3:
3 – 7 nov. 2014
19 – 23 jan. 2015
27 mrt. – 3 apr. 2015
Deadline handelingsdelen en praktische opdrachten per periode:
Voor het schooljaar 2014-2015 gelden voor handelingsdelen en praktische opdrachten de volgende
deadlines per periode:
Periode 1: 17 oktober 2014
Periode 2: 9 januari 2015
Periode 3: 16 maart 2015 (alle handelingsdelen en PO’s moeten zijn afgerond)
De in periodeplanners genoemde inleverdata zijn bindend. De school-brede deadline geeft aan dat na
deze datum geen inlevermomenten voor de betreffende periode gepland kunnen zijn. Op deze manier
kan de laatste week van de periode volledig in het teken staan van voorbereiding op de toetsweek.
Hieronder volgt een korte omschrijving van de toetsing, zoals die binnen het examendossier plaats
vindt.
Toetsen met open en/of gesloten vragen (zowel mondeling, schriftelijk als m.b.v. de computer)
• Het beantwoorden van vragen en het oplossen van vraagstukken
• Het geven van een mening met argumentatie.
• Het werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin mogelijke antwoorden
en een puntenverdeling zijn opgenomen.
Praktische opdrachten
Het uitvoeren van een aantal onderzoeksopdrachten.
Voorbeelden van typen opdrachten zijn:
• het verrichten van een literatuurstudie
• het verkennen, aanpakken en oplossen van een probleemsituatie uit de praktijk van beroep of
dagelijks leven.
• Het uitvoeren van een opdracht waarbij ICT(informatie- en communicatietechnologie) functioneel
wordt gebruikt.
• Een technisch ontwerp
De presentatie van het verrichte werk vindt plaats op een van de volgende manieren:
• een geschreven verslag
• een essay of een artikel
• een mondelinge voordracht
• een reeks stellingen met onderbouwingen
• een posterpresentatie met toelichting
• een presentatie met gebruik van media
De keuze van het onderwerp en de wijze van presenteren vindt plaats in overleg met de docent.
De keuzemogelijkheden per vak/profiel alsmede de beoordelingscriteria worden vroegtijdig aan de
kandidaten medegedeeld.
Bij praktische opdrachten wordt, voor zover relevant, het doorlopen van het proces door de kandidaten
gedocumenteerd (onderwerpskeuze, vraagstelling, verrichte werkzaamheden, geraadpleegde
hulpbronnen en dergelijke) Dit wordt in de beoordeling betrokken.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
3
Handelingsdelen
Het handelingsdeel bestaat uit activiteiten, die een kandidaat moet uitvoeren, maar waarvoor in het
algemeen geen cijfers worden toegekend. Handelingsdelen verschillen per vak. Enkele voorbeelden zijn:
• oriëntatie op studie en beroep.
• bezoeken aan musea, voorstellingen, bedrijven en de verslaglegging hiervan.
• extensief luisteren, lezen en spreken bij de diverse talen.
De school stelt in het jaar waarin het centraal eindexamen wordt afgenomen een deadline waarop alle
handelingsdelen “voldoende” of “goed” moeten zijn afgerond. Is op de deadline de beoordeling van
enig handelingsdeel “onvoldoende” dan kan de kandidaat niet slagen voor het Eindexamen. Inleverdata
zijn vastgelegd in de periodeplanners of het PTA van de vakken.
Profielwerkstuk
Het profielwerkstuk is bedoeld als “meesterproef”: via met name dit onderdeel laat de kandidaat zien
wat hij of zij in de loop van de schoolloopbaan aan vaardigheden heeft opgedaan en in welke mate het
gekozen profiel wordt beheerst.
Het profielwerkstuk heeft betrekking op minimaal één vak uit het profieldeel van het
examenpakket van de betreffende kandidaat.
Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 320 uur of meer.
Om het vereiste niveau te bereiken zal de uiteindelijke uitvoering plaats vinden in het eindexamenjaar.
De kandidaten ontvangen vroegtijdig nadere informatie omtrent de uitvoering, planning en beoordeling.
(zie ook p.53: 3. Profielwerkstuk)
Rekentoets
Met ingang van het examenjaar 2014 is deelname aan de rekentoets verplicht. Het resultaat maakt in
de examenjaren 2014 en 2015 nog geen deel uit van de uitslagregel.
Het cijfer van de rekentoets moet wel op de cijferlijst vermeld worden.
Vanaf examenjaar 2016 wordt het resultaat wel meegewogen bij de bepaling van de uitslag.
(zie Uitslagbepaling Eindexamen p.60)
Voor afnameplanning van de rekentoets:
Zie rooster Centrale Examens HAVO 2015 - p.58
Over de exacte data van de afname worden de leerlingen tijdig geïnformeerd.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
4
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
: Gemeenschappelijk deel
: Nederlands
1. Inleiding
• Het vak Nederlands wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als Centraal Eindexamen.
• De domeinen:
A leesvaardigheid
B mondelinge taalvaardigheid
C schrijfvaardigheid
D argumentatieve vaardigheden
E literatuur
F oriëntatie op studie en beroep
2. De toetsing
Methode: Talent (handboek en tekstenboek); Literatuur, LL: Laagland, literatuur & lezer (theorieboek havo).
Toets
Afnameperiode
Gewicht
voor het
examendossier
Duur in
min.
Onderwerp
Domeinen
Toets
Vorm
MT1
P
1
25%
20
Module Mondelinge taalvaardigheid en
Argumenteren. Debat
B+D
BT5
S
1
‘voldoende’
afgerond
90
Boektoets Literatuur: theorie LL +
gelezen boek + schrijfopdracht
C/E
ST5
S
1
15%
45
BT6
S
2
‘voldoende’
afgerond
90
ST6
S
2
35%
120
Module Schriftelijke taalvaardigheid en
module Argumenteren.
Gedocumenteerde tekst
BT7
S
3
‘voldoende’
afgerond
90
Poëziedossier; twee gedichten analyseren
E
ST7
S
3
10%
60
Literatuurgeschiedenis Laagland;
cursus 9 en 10.
E
MT2
M
3
15%
20
HD1
S
3
‘voldoende’
afgerond
180
3
‘voldoende’
afgerond
HD2
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
Woordenschat en modules
Formuleren/Spellen/Leestekens.
Taaltoets WFSL
Boektoets Literatuur: theorie LL +
gelezen boek + schrijfopdracht
Literatuur; gelezen boeken (boektoetsen)
+ poëzieanalyse + Middeleeuwen
(theorie Laagland+ verwerkingsopdracht)
Mondeling.
Examentraining: oefenexamen maken
tekst verklaren en samenvattingsopgaven
Sollicitatiebrief en motivatiebrief.
C
C/E
C/D
E
A
C
5
Centraal Eindexamen:
Op het Centraal Eindexamen worden de domeinen A en D getoetst in de vorm van een langere tekst met
vragen en enkele kortere teksten met samenvattingsopgaven op referentieniveau 3F.
Verklaring van de toetscodes:
ST : schriftelijke toets
MT : mondelinge toets
BT: boektoets
HD : handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S : schriftelijk
P : presentatie
M : mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde
toetsen.
3. Vakspecifieke informatie
I Handelingsdelen: literatuurdossier
Het handelingsdeel Literatuur
Het literatuurdossier bevat:
- zeven toetsen/verslagen van oorspronkelijk Nederlands werk (minimaal 1000 bladzijden)’;
- één van de zeven boeken is een Middeleeuws werk;
- toetsen/verslagen a.d.h.v. instructie van je docent;
- geen verhalenbundels en jeugdliteratuur;
- een auteur mag maar één keer voorkomen op je lijst;
- poëzie: twee verschillende soorten gedichten analyseren;
- leesautobiografie en balansverslag;
- verwerkingsopdrachten (zie Its Learning);
- secundaire literatuur bij vier boeken;
- relevante schrijversinformatie bij alle schrijvers.
In klas 5 lees je drie boeken die samen minimaal 400 bladzijden omvatten en analyseer je twee
gedichten. Zittenblijvers overleggen met hun docent over de inhoud van hun literatuurdossier. Hierbij
worden de geldende regels in acht genomen (zie bijlage I). Aan het begin van het nieuwe schooljaar
wordt een actuele literatuurlijst op Its Learning gezet. Deze lijst is bindend voor de keuze van de
werken die je dit schooljaar voor je dossier leest. Alleen in overleg met de docent kan een boek en
opdracht van de site www.lezenvoordelijst.nl gekozen worden.
Het handelingsdeel Schrijfvaardigheid
Het schrijfdossier bevat alle zakelijke teksten die in de leerjaren 4 en 5 geschreven zijn (voor
opdrachten raadpleeg periodeplanners). Het dossier wordt bewaard op papier en op Its Learning.
II Beoordeling Literatuurdossier
Het literatuurdossier moet compleet zijn en alle boektoetsen moeten ‘voldoende’ afgerond zijn om deel
te kunnen nemen aan de schoolexamens literatuur. Het dossier is op tijd ingeleverd. De precieze
inleverdatum staat in de periodeplanner en is bindend.
Een onvoldoende voor het literatuurdossier kost een herkansing.
Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen:
zie herkansingsregeling schoolexamentoetsen p. 54 van dit PTA
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
6
Bijlage I
Regels voor zittenblijvers met betrekking tot het literatuurdossier.
Onderbouw (alle niveaus t/m leerjaar 3):
Een leerling die blijft zitten mag geen boeken/boekverslagen meenemen naar het nieuwe schooljaar. De
leerling leest andere boeken dan het voorafgaande jaar en maakt alle boekverslagen/opdrachten
opnieuw. Leerling uit T3 mag één boek laten staan.
Bovenbouw havo en theoretische leerweg:
Literatuurdossier H4: drie moderne romans en één middeleeuws werk (klassikaal) en vier boektoetsen die
over het gelezen werk gaan met schrijfopdrachten.
Zittenblijver H4: moet alle boektoetsen opnieuw maken, maar mag één boek laten staan. Dit moet een van
de moderne romans zijn, want het middeleeuws werk wordt klassikaal gelezen. De zittenblijver levert aan
het eind van het schooljaar zijn literatuurdossier met boektoetsen bij de docent in.
Doorstromer van V4 naar H4: mag één moderne roman laten staan. Moet twee moderne romans opnieuw
lezen en een middeleeuws werk (klassikaal).
Doorstromer van T4 naar H4: geen probleem. Deze leerling gaat gelijk op met de H4-leerlingen (er wordt
namelijk niets uit de onderbouw meegenomen, maar er wordt vanaf H4 een compleet nieuw
literatuurdossier aangelegd).
Zittenblijver T4: mag één boek laten staan en leest dus drie nieuwe boeken.
Literatuurdossier H5: drie moderne romans met verwerkingsopdrachten en het poëziedossier (twee
gedichten analyseren).
Zittenblijver H5: moet twee andere boeken lezen en twee andere gedichten analyseren. Mag dus één boek
met verwerkingsopdracht laten staan. Tenzij de leerling een moeizame lezer is, dan het advies geven om
alles opnieuw te doen.
Doorstromer van H5 naar V5: deze leerling heeft essentiële zaken zoals Gijsbrecht van Aemstel en
Hieronymus van Alphen gemist. Hier zal een reparatie moeten gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld worden
gepland in het cultuurblok, mentorles of aparte kwt-uren (via het roosterbureau blokkeren voor andere
leerlingen).
Doorstromer van V5 naar H5: mag één moderne roman laten staan. Moet twee moderne romans opnieuw
lezen en het poëziedossier (twee gedichten analyseren).
Bovenbouw VWO:
Literatuurdossier V4: drie moderne romans en één middeleeuws werk en Gijsbrecht van Aemstel
(klassikaal) alles met verwerkingsopdrachten.
Zittenblijver V4: mag één boek met verwerkingsopdracht laten staan (moderne roman of middeleeuws
werk) en moet drie boeken met verwerkingsopdrachten opnieuw lezen en maken. Gijsbrecht van
Aemstel wordt dus klassikaal herhaald.
Literatuurdossier V5: twee moderne romans met verwerkingsopdrachten, één werk 19e eeuw, één werk
1900-1940 en één werk uit de gehele literatuurgeschiedenis.
Zittenblijver V5: moet drie van de vijf werken opnieuw doen.
Literatuurdossier V6: één moderne roman en het poëziedossier (vijf gedichten analyseren).
Zittenblijver V6: alles opnieuw doen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
7
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
: Gemeenschappelijk deel
: Engels
1. Inleiding
De gebruikte methode is een Reader die teksten, grammatica, schrijfopdrachten en leesopdrachten bevat.
Daarnaast wordt gewerkt met de “Examenbundel Engels HAVO”
• Het vak Engels wordt afgesloten in leerjaar 5
Het examen bestaat uit zowel Schoolexamen als Centraal Eindexamen
• De domeinen:
A
Leesvaardigheid
D
Schrijfvaardigheid
B
Luistervaardigheid
E
Literatuur
C
Gespreksvaardigheid
F
Oriëntatie op studie en beroep
2. De Toetsing
Toets
Code
Afnameperiode
Gewicht voor
het Examendossier
Onderwerp
Domeinen
Vorm
HD1
1
‘voldoende’
afgerond
ST9
S
1
33 1/3%
HD2
*
HD3
S
2
‘voldoende’
afgerond
‘voldoende’
afgerond
ST10*
S
2
33 1/3%
HD4
*
HD5
S
3
HD6
S
3
‘voldoende’
afgerond
‘voldoende’
afgerond
‘voldoende’
afgerond
MT1
M
3
*
Duur in
min.
2
3
33 1/3%
Aftekenlijst periode 1
(Kijk- en Luistervaardigheid)
60
90
Kijk- en Luistervaardigheid
A/B
A/B
Boektoets
E
Aftekenlijst periode 2
Portfolio Schrijfvaardigheid
90
90
D
Schrijfvaardigheid (brief / betoog)
D
Boektoets
E
Teampresentatie periode 3
Aftekenlijst periode 3
(Opdrachten leesvaardigheid)
20
C
A/D/E
Gespreksvaardigheid
C
Toets wordt gemaakt op pc
Voor alle schoolexamentoetsen geldt dat leerlingen een portfolio aanleggen met opdrachten
voor de diverse vaardigheden. Deze portfolio’s inclusief de aftekenlijst moeten door de docent
voldoende zijn bevonden om deel te kunnen nemen aan het betreffende schoolexamen.
Centraal Eindexamen:
Op het Centraal Eindexamen wordt domein A getoetst.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
8
Verklaring van de toetscodes:
ST
: schriftelijke toets
MT
: mondelinge toets
HD
: handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer schoolexamen:
Het eindcijfer schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
3. Vakspecifieke informatie
Handelingsdeel
HAVO 5:
-
2 boeken (samen minimaal 300 bladzijden)
De boektoetsen worden afgenomen in de verlengde lesdag.
Het tijdstip van afname wordt vermeld in de periodeplanner.
Literatuurdossier
bevat aan het einde van klas 5:
3 boeken, oorspronkelijk Engels werk,
samen minimaal 450 bladzijden,
verhalenbundels zijn niet toegestaan,
maximaal 1 boek dat onderdeel uitmaakt van een reeks.
Zittenblijvers en instromers in HAVO 5 lezen in leerjaar 5 een nieuw
boek.
Doubleurs uit HAVO 4 lezen in HAVO 5 twee boeken.
 Indien een boektoets als onvoldoende wordt beoordeeld, zal een
ander boek gelezen moeten worden waarbij een nieuwe boektoets
wordt gemaakt.
Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen:
zie herkansingsregeling schoolexamentoetsen p. 54 van dit PTA
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
9
Afdeling
Leerjaar
: HAVO
: 5 (2014-2015)
Profiel
Vak
: alle profielen (keuzevak)
: Frans
1. Inleiding
• Het vak Frans wordt afgesloten in leerjaar 5
Het examen bestaat uit zowel Schoolexamen als Centraal Eindexamen
• De domeinen:
A: leesvaardigheid
D: schrijfvaardigheid
B: kijk- en luistervaardigheid
E: literatuur
C: gespreksvaardigheid
F: oriëntatie op studie en beroep
2. De Toetsing
Toets
Code
Afnameperiode
Gewicht
voor het
Examendossier
Onderwerp
Domeinen
Vorm
Voldoende
afgerond
Voldoende
afgerond
Voldoende
afgerond
HD1
S
1, 2 en 3
HD2
S
1
HD3
S
1
ST12
S
1
25%
2
Voldoende
afgerond
HD4
Duur in
min.
S
90
ST13
S
2
25%
90
ST14
S
3
25%
70
MT1
M
3
25%
20
Schriftelijke overhoringen vocabulaire
(zie vakspecifieke informatie)
Oefenbrieven (minimaal 7)
(zie vakspecifieke informatie)
Boekverslag
(zie vakspecifieke informatie)
schoolexamen
schrijfvaardigheid
Boekverslag
(zie vakspecifieke informatie)
schoolexamen
literatuur
schoolexamen
luistervaardigheid
schoolexamen
gespreksvaardigheid
A/D
D
E
D
E
E
D
C
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
HD
: Handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen
Centraal Eindexamen:
Op het Centraal eindexamen wordt domein A getoetst.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
10
3. Vakspecifieke informatie
Handelingsdeel:
a.
Deelname aan ST12 kan alleen als in de periode voorafgaand aan de toets tenminste
7 oefenbrieven zijn ingeleverd.
b.
Leesverslagen
Twee boekverslagen, inleveren in periode 1 en 2. Zwart/blauwe stip.
Leerlingen die hun leesverslag niet hebben ingeleverd op het in de planner vermelde moment,
komen dit verslag op school maken op een door de docent te bepalen tijdstip.
Om deel te kunnen nemen aan het schoolexamen literatuur moeten de leesverslagen van
klas 4 en 5 door de docent zijn goedgekeurd. (totaal 4 leesverslagen)
c.
Vocabulaire:
Elke les leer je één bladzijde uit je vocabulaireboek. Elke week krijg je een SO.
Hiervoor moet je minimaal een 5,5 halen. Bij een onvoldoende wordt de leerstof opnieuw
geleerd en de SO opnieuw gemaakt na schooltijd totdat het een voldoende wordt.
Het handelingsdeel wordt voldoende afgesloten als de leerling voor de toetsen gemiddeld het
cijfer 6 heeft behaald.
Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen:
zie herkansingsregeling schoolexamentoetsen p. 54 van dit PTA
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
11
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
: alle profielen (keuzevak)
: Duits
1. Inleiding
• Het vak Duits wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit een Schoolexamen en een Centraal Eindexamen.
• Het vak Duits bestaat uit de domeinen:
A : leesvaardigheid
D : schrijfvaardigheid
B : kijk- en luistervaardigheid
E : literatuur
C : gespreksvaardigheid
F : oriëntatie op studie en beroep
2. De Toetsing Methode: eigen lesmateriaal + HCE examenidioomboek
Toets
Code
Afnameperiode
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
Onderwerp
Domeinen
Vorm
Voldoende
afgerond
Voldoende
afgerond
Voldoende
afgerond
Schriftelijke overhoringen vocabulaire
(zie vakspecifieke informatie)
Oefenbrieven
(zie vakspecifieke informatie)
Boekverslag / verwerkingsopdracht
(zie vakspecifieke informatie)
HD1
S
1, 2 en 3
HD2
S
1
HD3
S
1
ST8
S
1
25%
HD4
S
2
Voldoende
afgerond
ST9
S
2
25%
90
ST10
S
3
25%
70
Kijk-en luistervaardigheid
B
MT2
M
3
25%
20
Gespreksvaardigheid
C
90
Schrijfvaardigheid
Boekverslag / verwerkingsopdracht
(zie vakspecifieke informatie)
Schriftelijk literatuur:
a-gelezen romans uit klas 4+5
b-lesstof literatuurlessen klas 5
A t/m E
D
A/E
D
A/E
E
Centraal Eindexamen:
Op het Centraal Eindexamen wordt domein A getoetst.
Verklaring van de toetscodes:
ST
: schriftelijke toets
MT
: mondelinge toets
PO
: praktische opdracht
HD
: handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
12
3. Vakspecifieke informatie
Voor het handelingsdeel geldt het volgende:
a.
Idioom:
Elke les leer je één bladzijde woorden. Per 2 hoofdstukken krijg je een SO. Hiervoor moet je minimaal
een 5,5 halen. Bij een onvoldoende wordt de leerstof opnieuw geleerd en de SO opnieuw gemaakt na
schooltijd totdat het een voldoende wordt.
b.
Brieven:
Deelname aan ST8 kan alleen als in de periode voorafgaand aan de toets alle oefenbrieven zijn
gemaakt en verbeterd.
c.
Literatuur:
In periode 1 wordt er klassikaal één roman gelezen en in periode 2 één zelfgekozen roman.
Bij beide romans worden telkens verwerkingsopdrachten gemaakt.
De inleverdata hiervoor staan in de desbetreffende periodeplanners.
Vanaf periode 2 wordt er literatuurgeschiedenis behandeld.
Leerlingen met afgekeurde en / of ontbrekende verwerkingsopdrachten worden uitgesloten van
deelname aan dit schoolexamen. (totaal 4 boeken: 2 uit klas 4 en 2 uit klas 5)
Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen:
zie herkansingsregeling schoolexamentoetsen p. 54 van dit PTA
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
13
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
: Gemeenschappelijk deel
: Maatschappijleer
1. Inleiding
• Het vak maatschappijleer wordt afgesloten in leerjaar 4, het examen bestaat uit een schoolexamen.
• Het schoolexamen heeft betrekking op de volgende domeinen:
A
Vaardigheden en benaderingswijzen
B
De Rechtstaat
C
Parlementaire democratie
D
Verzorgingsstaat
E
Pluriforme samenleving
2. De Toetsing
Toets
Code
Vorm
Afnameperiode
Gewicht voor Duur in Onderwerp
het Examenmin.
dossier
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2013-2014)
Domeinen
ST1
15 %
60
De Rechtstaat
B
ST2
25 %
90
Parlementaire democratie
C
ST3
15 %
60
Verzorgingsstaat
D
15 %
60
Pluriforme samenleving
Maatschappelijk vraagstuk
(zie vakspecifieke informatie)
E
ST4
PO1
P
2013
2014
15 %
PO2
P
Het gemiddelde
van de drie
nieuwstoetsen
10 %
PO3
P
5%
A
Nieuwstoets 3x
(zie vakspecifieke informatie)
A
Presentatie
(zie vakspecifieke informatie)
A
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
Het eindcijfer maakt deel uit van het combinatiecijfer.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
14
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
: Gemeenschappelijk deel
: CKV
1. Inleiding
• Het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt afgesloten in leerjaar 4.
Het examen bestaat uit alleen een Schoolexamen.
• Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
A
Culturele activiteiten
B
Kennis van kunst en cultuur
C
Praktische activiteiten
D
Reflectie en kunstdossier
2. De Toetsing
Voortgang
Elk cluster in havo 4 worden de weblog’s beoordeeld. Kwaliteit en volledigheid zijn daarbij de
beoordelingscriteria. Deze tussentijdse evaluatie krijgt elke periode een plek op het rapport als een o,v
of een g. Afkortingen die staan voor onvoldoende, voldoende of goed.
Tussentijdse beoordeling eind periode 2:
Halverwege het schooljaar aan het eind van Cluster 2 vindt een tussentijdse beoordeling van het weblog
plaats. Het weblog moet worden bijgewerkt indien het niet in orde is. Dit gaat ten koste van een herkansing
(zie herkansingsregeling p.49 van dit PTA)
Eindbeoordeling
Aan het eind van havo 4 worden de weblog’s opnieuw beoordeeld zoals ook in de voorgaande clusters.
Als het weblog in orde is komt de leerling in aanmerking voor een mondelinge presentatie van het
Weblog. Is het weblog niet in orde dan moet dit ten koste van een herkansing alsnog worden
bijgewerkt.
Wordt een leerling bevorderd naar havo 5 met de beoordeling “onvoldoende” voor CKV, dan dient hij/zij
in het eindexamenjaar, ten koste van een herkansing, opdrachten opnieuw uit te voeren die uiteindelijk
moeten leiden tot de beoordeling “voldoende”.
(zie herkansingsregeling p.46 en uitslagbepaling eindexamen HAVO p.48 van dit PTA)
Toets
Code
HD
d-BV
HD
d-BV
Afnameperiode
Vorm
S/P
PO
S/P
M
2013
2014
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in min.
Onderwerp
Leerjaar HAVO 4 (2013-2014)
Voldoende
Diverse opdrachten rond de
afgerond
n.v.t
disciplines en Cult.
Activiteiten
90 SLU
Voldoende Mond.
Presentatie PO in les
afgerond
15 min.
Mondeling in toetsweek
over een heel jaar CKV
30 SLU
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
Domeinen
A/B
C/D
A/B
C/D
15
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
M
: Mondeling
M - d-BV
: Mondelinge presentatie van het Balansverslag / Kunstdossier / Weblog
Verklaring van de toetsvormen
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
Bepaling van de eindbeoordeling:
De eindbeoordeling wordt gebaseerd op de beoordeling van het kunstdossier / Weblog in klas 4.
De beoordeling voor dit dossier samen met de PO en de Presentatie en Mondeling moet tenminste
“voldoende” zijn.
3. Vakspecifieke informatie
Toelichting op de domeinen.
A
1
Culturele activiteiten
De kandidaat heeft actief deelgenomen aan tenminste 6 culturele activiteiten in leerjaar 4 HAVO.
Daarbij moet gedacht worden aan:
- het bezoeken van tentoonstellingen en/of collecties voor beeldende kunst en/of vorm- geving;
- het bezoeken van concerten, dans- en filmvoorstellingen, toneelstukken, enz.;
- het deelnemen aan excursies (architectuurwandelingen, beeldenroutes e.d.);
- het lezen van werken uit de (wereld)literatuur.
De culturele activiteiten zijn gespreid naar de verschillende kunstdisciplines in beeldende
vormgeving, dans, drama, literatuur en muziek.
B
Kennis van kunst en cultuur
De eindtermen met betrekking tot kennis van kunst en cultuur worden geconcretiseerd in thema’s,
die gekoppeld zijn aan de culturele activiteiten.
De kandidaat kan;
relaties aangeven tussen diverse kunstdisciplines en daarbij gebruik maken van gangbare
begrippenapparaten.
aan de hand van enkele concrete voorbeelden aangeven hoe verschillende culturen (waar onder
ook subculturen en niet-westerse culturen) elkaar beïnvloeden.
vorm, inhoud, functie en historische achtergronden aangeven bij voorbeelden van verschillende
vormen van kunstuitingen en deze zowel op elkaar als op de kunstuitingen betrekken.
2
3
4
C
5
Praktische activiteiten
De kandidaat heeft, individueel en/of samen met andere kandidaten, actief deelgenomen aan
praktische activiteiten .
bijvoorbeeld:
- bij beeldende vormgeving: het maken van een aantal schetsen, het samenstellen van een fotoreportage;
- bij dans: het samenstellen en/of uitvoeren van een dans;
- bij drama: het spelen / vormgeven van enkele scenes;
- bij literatuur: het uitvoeren van een literaire schrijfopdracht;
- bij muziek: het uitvoeren van een muziekstuk of het componeren van (een gedeelte van) een
muziekstuk.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
16
D Reflectie en kunstdossier/weblog / digitaal portfolio
6 De kandidaat heeft een kunstdossier/weblog samengesteld, waarin hij in woord, beeld en/of geluid
verslag doet van de culturele activiteiten (domein A) en de behandelde thema’s (domein B). In het
kunstdossier is ook het resultaat (verslagvorm) van de praktische activiteiten (domein C)
opgenomen.
7 De kandidaat kan in een mondeling zijn ervaringen met, interpretaties en waarderingen van de
culturele activiteiten (Domein A) toelichten onder verwijzing naar vorm, inhoud, functie en
historische achtergronden. Hij maakt daarbij gebruik van gangbare begrippenapparaten voor de
verschillende kunstdisciplines.
8 De kandidaat kan aan de hand van het kunstdossier/weblog reflecteren op zijn keuzen en zijn
ervaringen in de vorm van een gesprek, a.d.h.v een schriftelijk verslag. (evt. aangevuld met een
presentatie.)
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
17
Afdeling:
Leerjaar:
HAVO
5 (2014-2015)
Profiel
Vak
: gemeenschappelijk deel
: loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
1. Inleiding
In havo 5 richt LOB zich op:
A. Inzicht verwerven in eigen keuzeproces door zelfonderzoek en persoonlijk loopbaanonderzoek.
B. Verzamelen van informatie over studie en beroep.
C. Verkennen van hoger onderwijs en kennismaking met verschillende opleidingen.
D. Leren kiezen (goed gefundeerde definitieve studiekeuze maar ook om kunnen gaan met een
eventuele verkeerde studiekeuze in het hoger onderwijs).
2. Invulling
De opdrachten voor LOB staan in It’s Learning en worden gedurende leerjaar vier en vijf uitgevoerd.
De totale studielast is 60 SLU (havo 4: 40 SLU en havo 5: 20 SLU).
Het examendossier/toekomstdossier
Het toekomstdossier bestaat uit een weerslag van opdrachten en andere oriënterende activiteiten op
het gebied van opleidingen en beroepen in It’s Learning.
De leerling is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten en wordt hierbij ondersteund
door de mentor en/of de decaan.
3. Beoordeling
De leerling wordt aan het einde van het schooljaar door de mentor beoordeeld op verschillende
onderdelen: zie onderstaand schema.
Onderwerp:
Gemaakte opdrachten in It’s Learning
Bezoeken van open dagen/meeloopdagen en/of
proefstudeerdagen*
Presentatie of verslag definitieve studiekeuze
Wanneer afgerond
Uiterlijk maand maart in
havo 5
Uiterlijk maand maart in
havo 5 *
Uiterlijk maand maart
havo 5
Domein:
A, B, C, D
A, B, C
A, B, C, D
∗ De leerling moet open dagen/meeloopdagen doen in havo 4 en havo 5. Qua tijdsplanning is het
handig om de open dagen in havo 4 te bezoeken en meeloopdagen in havo 5.
Mocht het beter uitkomen om dit anders in te delen dan is dat mogelijk als het maar is afgerond in
de maand maart van havo 5.
Let hierbij goed op de data van open dagen en meeloopdagen van de opleidingen.
Wanneer LOB niet is afgerond of onvoldoende wordt beoordeeld, zal de leerling op een door school
aangewezen moment, op een door school aangewezen manier, LOB moeten inhalen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
18
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
:C&M/E&M
: Geschiedenis
1. Inleiding
• Het vak Geschiedenis wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel een Schoolexamen als een Centraal Eindexamen.
• Het vak Geschiedenis bestaat uit de domeinen:
A
Historisch besef: de vaardigheden.
B
Oriëntatiekennis: de tien tijdvakken
C
Thema’s
D
Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie
E
Oriëntatie op studie en beroep
2. De Toetsing
Toets
Code
Afnameperiode
Vorm
ST4
S
2013
2014
ST5
S
1
ST6
S
2
ST7
S
3
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
Onderwerp
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2013-2014)
Tijd van pruiken en revoluties
Tijd van burgers en stoommachines
25%
120
(8.1, 8.4, 8.5, 8.6)
Alle tijdvakken (herhaling) Thema 2
Examendossiertoetsen HAVO 5 (2014-2015)
Tijd van burgers en stoommachines
(8.2 en 8.3)
25%
90
Tijd van de wereldoorlogen
Geschiedenis van de rechtstaat en de
parlementaire democratie
Tijd van televisie en computer
25%
90
Historische context 2 Duitsland 1871-1945
Historische context 3 De Koude oorlog
Alle Tijdvlakken
3 Historische contexten
25%
120
(complete korte herhaling van de
eindexamenstof)
Domeinen
A/B/C/D
A/B/D
A/B
A/B
Centraal Eindexamen
Leerstof: tien tijdvakken en historische contexten
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
19
Verklaring van de toetscodes:
ST
: schriftelijke toets
PO
: praktische opdracht
HD
: handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
20
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
:C&M/E&M/N&G
: Aardrijkskunde
1. Inleiding
• Het vak aardrijkskunde wordt afgesloten in leerjaar 5
Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als Centraal Eindexamen .
• De domeinen voor het schoolexamen zijn:
A
Vaardigheden
D
Ontwikkelingsland
B
Wereld
E
Leefomgeving
C
Aarde
F
Oriëntatie op studie en beroep
2. De Toetsing
Toets
Code
Afnameperiode
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
Onderwerp
Domeinen
Vorm
HD1
S
1
Voldoende
afgerond
45
ST9
S
1
30%
120
HD2
S
2
Voldoende
afgerond
45
ST10
S
2
30%
120
HD3
S
3
HD4
P
3
ST11
S
3
Voldoende
afgerond
Voldoende
afgerond
40%
45
135
Begrippen / vaardigheden toets
(zie vakspecifieke informatie)
Globalisering in de Wereld/ India
Indonesië als ontwikkelingsland
Begrippen / vaardigheden toets
(zie vakspecifieke informatie)
Nederland als leefomgeving
( Rivierengebied en stedelijke
ontwikkeling)
Begrippen / vaardigheden toets
(zie vakspecifieke informatie)
Excursie Arnhem
(zie vakspecifieke informatie)
A, B, C, D en E
Alle examenleerstof
(zie examenprogramma)
A
A,E
A
A,D
A
A,E
A,B,C,D,E
Centraal Eindexamen:
De domeinen voor het centraal eindexamen 2015 zijn:
A1
B2
C2
Geografische benadering
Samenhangen en verschillen in de wereld
Samenhangen en verschillen op aarde
D1
E1
Gebiedskenmerken
Nationale en regionale vraagstukken
Atlas: Grote Bosatlas – 54e druk
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
21
Verklaring van de toetscodes:
ST
: schriftelijke toets
PO
: praktische opdracht
HD
: handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
3. Vakspecifieke informatie
Handelingsdelen
HD 1, 2 en 3
Per hoofdstuk / onderdeel wordt ieder cluster een begrippen / vaardigheden-toets afgenomen.
Elke toets moet een score van 5,5 of hoger hebben om de beoordeling voldoende te kunnen krijgen.
De toets wordt digitaal afgenomen.
HD 4
-
Excursie is verplicht
Excursie in onderdeel van het schoolexamen
Onderdeel van ‘Nederland als leefomgeving’.
Excursie zal een dag(deel) beslaan.
Opdracht voor excursie wordt nog geleverd.
Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen:
zie herkansingsregeling schoolexamentoetsen p. 54 van dit PTA
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
22
Afdeling
Leerjaar
: HAVO
: 5 (2014-2015)
Profiel
Vak
:C&M
: Kunstvak Algemeen Beeldende Vormgeving
1. Inleiding
Het vak Kunst Algemeen- Beeldende Vormgeving wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit:
• een centraal schriftelijk eindexamen voor Kunst Algemeen
• een schoolexamen voor Beeldende Vormgeving.
De domeinen:
Binnen Kunst Algemeen zijn drie domeinen te onderscheiden:
•
Domein A Vaardigheden en benaderingswijzen
Kennis en vaardigheden m.b.t. een begrippenapparaat dat nodig is om toegang te krijgen tot de
invalshoeken van domein B en de onderwerpen in domein C.
Er wordt voortgebouwd op het beschouwings-apparaat dat de leerlingen zich voor de twee
kunstvakken, beeldende vormgeving en muziek, in de basisvorming hebben eigen gemaakt.
Dit zal worden uitgebreid met:
1. termen en begrippen uit de twee voor de leerlingen nieuwe kunstvakken
2. met specifiek genoemde termen en begrippen in het domein Onderwerpen.
Samenhangen en verschillen tussen de beschouwings-apparaten van de vier kunstvakken
komen daarbij aan bod. Domein A bevat voor de leerlingen de instrumenten voor een goed
begrip van het domein B en C.
•
Domein B Invalshoeken voor reflectie
Kennis en vaardigheden m.b.t. de invalshoeken die cruciaal zijn bij het verwerven van inzicht in de
maatschappelijke functies van kunst in culturele contexten, genoemd in domein C.
Invalshoeken voor reflectie:
Kunst en religie, levensbeschouwing;
Kunstenaar en opdrachtgever;
Politieke en Economische macht;
Kunst en vermaak;
Kunst wetenschap en techniek;
Kunst intercultureel;
Algemene Vraag
Hoe verbeelden kunsten het denken,
Ideeën van mensen?
Hoe verloopt de opleiding van de kunstenaar?
Hoe is de verhouding tussen de kunstenaar
en de opdrachtgever?
Welke functies van vermaak hebben kunsten?
Wat is de verhouding van kunst tot
Wetenschap en techniek?
Welke waarderingen worden gekoppeld aan
eigen en andere cultuur?
Domein C
Onderwerpen
Onderwerpen uit de geschiedenis van de Westerse cultuur, bedoeld om de kandidaat inzicht te verschaffen
in samenhang tussen kunst en de culturele, maatschappelijke, economische en politieke context.
Havo 4:
Verplichte onderwerpen:
- Massacultuur
- Cultuur van het Moderne
Havo 5:
- Hofcultuur 16de en 17de eeuw.
- Massacultuur
- Cultuur van het Moderne
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
23
In de gehanteerde werkwijze wordt gebruik gemaakt van:
1
“De Bespiegeling” van Uitgeverij EPN.
(Met bijbehorende video, muziek en beeldend materiaal. )
2
Eigen materiaal zowel al bestaand en nog te ontwikkelen.
(Materiaal op multimedia gebied. CD, video, muziek, beeldmateriaal. )
Binnen het praktijkdeel Beeldende Vormgeving zijn drie domeinen te onderscheiden:
•
A–1
•
A–2
•
B
Beeldende Praktijk.
De leerlingen houden zich gedurende een van te voren bekend gemaakte periode
bezig met het maken van een praktijkwerkstuk beeldend. Het werk wordt door twee
docenten beeldend beoordeeld.
Reflectie op de praktijk met behulp van praktische opdrachten.
Het proces waarin en waardoor het werk is ontstaan is nadrukkelijk onderdeel van
de eindbeoordeling voor het onderdeel praktisch werk. Beeldanalyses van schetsen
en vooronderzoek, logboek en werkverslag maken deel uit van het beeldende
praktijkwerk.
Vaktheorie. (schriftelijke toets en/of verslag)
(Aan te leren door gericht onderzoek naar de kunstenaar, technieken en materialen
en werkbesprekingen en verslaglegging van e.e.a in de dummy.)
2. De Toetsing
Toets
Code
PO1
PO2
PO3
PO4
PO5
PO6
Vorm
P/V
PF
P/V
PF
P/V
PF
P/V
PF
P/V
PF
P/V
PF
Afnameperiode
Gewicht
Duur in
Onderwerp
voor het
min.
Examendossier
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2013-2014)
15%
Praktijkopdracht:
Autonoom / toegepast
15%
Praktijkopdracht:
2013
Autonoom / toegepast
2014
15%
Praktijkopdracht:
Autonoom / toegepast
15%
Praktijkopdracht:
Autonoom / toegepast
Examendossiertoetsen HAVO 5 (2014-2015)
Praktijk opdracht:
1
20%
Autonoom/toegepast
Praktijk opdracht:
2
20%
Autonoom/toegepast
Domeinen
A1 / A2
A1 / A2
A1 / A2
A1 / A2
A1 / A2/ B
A1 / A2/ B
Centraal examen:
Onderwerpen Centraal Eindexamen 2015:
•
•
•
Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw
De cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw
Hofcultuur in de 16de en 17de eeuw.
Het centraal examen Kunst Algemeen wordt digitaal afgenomen.
Antwoorden moeten op papier worden gegeven.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
24
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
V
: Verslag
Verklaring van de toetsvormen
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
PF
: portfolio.
De leerling heeft een verzameling aangelegd van schetsen, beeldanalyses en
werkverslag. Hierin is ook opgenomen een reflectie en verantwoording van handelen.
V
: verslag
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen
3. Vakspecifieke informatie
Werkwijze in de lessen Kunst Algemeen-Cultuurgeschiedenis/ zelfstandig leren:
De contacturen worden verdeeld over Instructielessen en Zelfstudietijd waarin:
•
•
•
door docenten een inleiding zal worden gegeven, als kennismaking met één van de
examenonderwerpen.
leerlingen kennismaken met diverse invalshoeken t.a.v. kunst en zij vervolgens worden aangestuurd
om zich deze benadering zelfstandig eigen te maken door deelonderwerpen en invalshoeken
individueel uit te werken en/ of in werkgroepen.
leerlingen presentaties houden van de resultaten van onderzoek in de werkgroepen.
Werkwijze in de lessen Praktijk Beeldende Vormgeving/ zelfstandig leren.
De opzet van de contacturen is verdeeld over Instructielessen en Zelfstudietijd:
•
•
•
•
•
•
een inleiding in het onderwerp van de opdracht door de docent zal worden gegeven.
de leerlingen zelfstandig werken en opdrachten uitvoeren om zowel het probleem te onderzoeken,
een keus te maken en gedurende het proces de verschillende overwegingen en consequenties te
documenteren en op hun waarde te schatten.
de docent begeleiding geeft bij de diverse stappen en problemen.
een tussentijdse klassikale ‘voortgang’ evaluatie zal plaatsvinden.
de leerling zelfstandig een beeldanalyse uitwerkt
eindevaluatie zal plaatsvinden. (leerling en docent en klas in samenspraak) Twee docenten geven
een beoordeling. De eigen vakdocent geeft na overleg met collega docent het definitieve eindcijfer.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
25
Afdeling
Leerjaar
: HAVO
: 5 (2014-2015)
Profiel
Vak
:C&M
: Kunstvak Algemeen Drama
1. Inleiding
Het vak Kunst Algemeen- Drama wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit:
•
•
een centraal schriftelijk eindexamen voor Kunst Algemeen
een schoolexamen voor Drama.
De domeinen:
Binnen Kunst Algemeen zijn drie domeinen te onderscheiden:
•
Domein A Vaardigheden en benaderingswijzen
Kennis en vaardigheden m.b.t. een begrippenapparaat dat nodig is om toegang te krijgen tot de
invalshoeken van domein B en de onderwerpen in domein C.
Er wordt voortgebouwd op het beschouwings-apparaat dat de leerlingen zich voor de twee
kunstvakken, beeldende vormgeving en muziek, in de basisvorming hebben eigen gemaakt. Dit zal
worden uitgebreid met:
3. termen en begrippen uit de twee voor de leerlingen nieuwe kunstvakken
4. met specifiek genoemde termen en begrippen in het domein Onderwerpen.
Samenhangen en verschillen tussen de beschouwings-apparaten van de vier kunstvakken
komen daarbij aan bod. Domein A bevat voor de leerlingen de instrumenten voor een goed
begrip van het domein B en C.
•
Domein B Invalshoeken voor reflectie
Kennis en vaardigheden m.b.t. de invalshoeken die cruciaal zijn bij het verwerven van inzicht in de
maatschappelijke functies van kunst in culturele contexten, genoemd in domein C.
Invalshoeken voor reflectie:
Kunst en religie, levensbeschouwing;
Algemene Vraag
Hoe verbeelden kunsten het denken,
Ideeën van mensen?
Kunstenaar en opdrachtgever; politieke Hoe verloopt de opleiding van de kunstenaar?
en Economische macht;
Hoe is de verhouding tussen de kunstenaar
en de opdrachtgever?
Kunst en vermaak;
Welke functies van vermaak hebben kunsten?
Kunst wetenschap en techniek;
Wat is de verhouding van kunst tot
Wetenschap en techniek?
Kunst intercultureel;
Welke waarderingen worden gekoppeld aan
eigen en andere cultuur?
Domein C
Onderwerpen
Onderwerpen uit de geschiedenis van de Westerse cultuur, bedoeld om de kandidaat inzicht te verschaffen
in samenhangen tussen kunst en culturele en maatschappelijke context.
Havo 4:
Verplichte onderwerpen:
- Massacultuur
- Cultuur van het Moderne
Havo 5:
- Hofcultuur 16de en 17de eeuw.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
26
In de gehanteerde werkwijze wordt gebruik gemaakt van:
1
“De Bespiegeling” van Uitgeverij EPN.
(Met bijbehorende video, muziek en beeldend materiaal. )
2
Eigen materiaal zowel al bestaand en nog te ontwikkelen.
(Materiaal op multimedia gebied. CD, video, muziek, beeldmateriaal. )
Binnen kunst drama zijn de volgende domeinen te onderscheiden:
Domein A: Vaktheorie
Subdomein A1: Drama en maatschappij
1. De kandidaat kan mede op basis van bronnenmateriaal in een gegeven cultureel-maatschappelijke
context:
- kenmerken benoemen van theatrale uitingsvormen en orale tradities;
- samenhangen aangeven tussen functie, vorm en inhoud van toneel;
- dramatische aspecten benoemen van vormgegeven informatie op televisie.
Subdomein A2: Betekenis
2. De kandidaat kan theatrale conventies aangeven en aanwijzen, evenals de betekenissen die ze
kunnen oproepen.
Subdomein A3: Beschouwen
3. De kandidaat kan:
- een toneelvoorstelling informatief beschrijven;
- aangeven met welke theatrale middelen de inhoud vormgegeven is;
- een eigen mening geven over de effectiviteit van enkele van deze middelen.
Domein B: Praktijk
Subdomein B1: Spelen
4. De kandidaat kan:
- spelgegevens combineren en toepassen, en daarbij gebruikmaken van timing en verandering in
stemgebruik en bewegingspatroon;
- de interactie tussen personages intensiveren door middel van actie en reactie;
- in spel een sociaal of maatschappelijk vraagstuk analyseren en onderzoeken.
Subdomein B2: Vormgeven
5. De kandidaat kan:
- een rol opbouwen gebaseerd op personage en dramatische ontwikkeling;
- scènes creëren en realiseren, rekening houdend met de intentie ten opzichte van het publiek.
Subdomein B3: Presenteren
6. De kandidaat kan:
- spel- en vormgevingsvaardigheden toepassen bij het optreden voor een publiek;
- het publiek van de nodige informatie voorzien.
Domein C: Oriëntatie op studie en beroep
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
27
2. De Toetsing
Toets
Code
Vorm
Afnameperiode
Gewicht
Duur in
Onderwerp
voor het
min.
Examendossier
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2013-2014)
Voorstelling tekstregie ondergaan
10%
Cluster 1 deel 1
reflectieverslag
Voorstelling tekstregie ondergaan
2013
10%
Cluster 2 deel 2
spelen
2014
Cluster 3 – 1 Solo – monoloog of fysiek spel
20%
10 minuten Spelen
Cluster 4
Eigen regie
20%
15 minuten Regie en spel
Examendossiertoetsen HAVO 5 (2014-2015)
Domeinen
PO1
P+S
A/B/C
PO2
P+S
PO3
P+S
PO4
P+S
PO5
P+S
1
25%
Cluster 1
Voorstelling dramatiseren
A/B/C
PO6
P
2
15%
Cluster 2
Solo
A/B/C
A/B/C
A/B/C
A/B/C
Centraal examen:
Onderwerpen Centraal Eindexamen 2015:
•
•
•
Massacultuur in de tweede helft van de twintigste eeuw
De cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw
Hofcultuur in de 16de en 17de eeuw.
Het centraal examen Kunst Algemeen wordt digitaal afgenomen.
Antwoorden moeten op papier worden gegeven.
Verklaring van de toetscodes:
ST
: schriftelijke toets
PO
: praktische Opdracht
S
: schriftelijk verslag
Verklaring van de toetsvormen
S
: schriftelijk verslag (dit kan zijn een reflectieverslag, analyse)
P
: presentatie (dit is een theatrale presentatie
M
: mondelinge presentatie (dit is een mondelinge toelichting in de vorm van een presentatie
over het gemaakte werk)
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
28
3. Vakspecifieke informatie
Werkwijze in de lessen Kunst Algemeen-Cultuurgeschiedenis/ zelfstandig leren:
De contacturen worden verdeeld over Instructielessen en Zelfstudietijd waarin:
•
•
•
door docenten een inleiding zal worden gegeven, als kennismaking met één van de
examenonderwerpen.
leerlingen kennismaken met diverse invalshoeken t.a.v. kunst en zij vervolgens worden aangestuurd
om zich deze benadering zelfstandig eigen te maken door deelonderwerpen en invalshoeken
individueel uit te werken en/ of in werkgroepen.
leerlingen presentaties houden van de resultaten van onderzoek in de werkgroepen.
Werkwijze in de lessen Praktijk Drama/ zelfstandig leren.
Bij Praktijk drama is de opzet van de contacturen verdeeld over Instructielessen en Zelfstudietijd:
Binnen de instructielessen wordt er uitleg gegeven over de opdracht. Daarnaast wordt er door de
docent geregisseerd. Binnen de zelfstudietijd maakt de leerling de opdracht eigen, leert teksten, regelt
de voorwaarden voor een goede voorstelling.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
29
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
: Gemeenschappelijk deel
: Lichamelijke Opvoeding
1. Inleiding
Het vak lichamelijke opvoeding wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit alleen een schoolexamen.
•
De domeinen:
A: Algemene vaardigheden
B: Bewegen
C: Bewegen en regelen
D: Bewegen en gezondheid
E: Bewegen en samenleving
Voorts is het goed om vooraf op te merken dat de eindtermen uit de verschillende domeinen
doorgaans geïntegreerd behandeld zullen worden.
•
2. De Toetsing
Toets
Code
HD1
HD2
Afnameperiode
Vorm
PM
PMS
2013
2014
2013
2014
PM
HD3
-
1
1
Gewicht
voor het
Examendossier
1 dag
Survival
Leerjaar HAVO 5 (2014-2015)
3 wk
Lessenreeks flag football
voldoende
afgerond
3 wk
Lessenreeks sportoriëntatie 1
2
HD4
PM
PM
2
Onderwerp
Leerjaar HAVO 4 (2013-2014)
3 wk
Lessenreeks atletiek
4 wk
Lessenreeks doelspelen
3 wk
Lessenreeks turnen
voldoende 3 wk
Lessenreeks racketspelen
afgerond
3 wk
Lessenreeks trefspelen
4 wk
Lessenreeks sportoriëntatie
3 wk
Lessenreeks frisbee / kanjam
3 wk
Lessenreeks softbal
3 wk
Bewegen en regelen (volleybal)
voldoende 3 wk
Bewegen en gezondheid
afgerond
1
2
Duur
voldoende
afgerond
2
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
Domeinen
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B
A+B+C
A+B+D
A+B+E
A+B
A+B
3 wk
Lessenreeks spelkeuze
A+B
3 wk
Lessenreeks bewegen en muziek:
Clipdansen
Lessenreeks sportoriëntatie 2
A+B
3 wk
1 wk
1 dag
Bewegen en samenleving +
inhaallessen
Sportdag H5 en V6
A+B
A+E
A+B+E
30
Aanvraag vrijstelling:
Bij het niet deel kunnen nemen aan de lessen lichamelijke opvoeding (i.v.m. langdurige
blessure/ziekte) dient de kandidaat contact op te nemen met de docent lichamelijke opvoeding.
De kandidaat krijgt een brief mee die, ondertekend door ouder(s) / verzorger(s), ter goedkeuring aan
de schoolleiding wordt voorgelegd.
Aanwezigheid en afsluiten van de modulen:
1 - Om af te sluiten moet je minimaal 2 van de 3 lessen aanwezig zijn, inclusief de afsluitles.
2 - Het niet kunnen afsluiten betekent inhalen binnen de geplande inhaallessen en eventueel afsluiten
mits aan regel 1 voldaan is.
3 - Wanneer je niet aan regel 1 kan voldoen, volgt er één herkansingsmogelijkheid.
Mocht deze herkansing niet voldoende worden afgesloten, volgt er een officiële herkansing.
4 - Bij het niet aanwezig zijn op de sportdagen volgt er één herkansingsmogelijkheid.
Mocht deze herkansing niet voldoende worden afgesloten, volgt er een officiële herkansing.
Verklaring van de toetscodes:
HD
: Handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
P
: Presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: Mondeling
S
: Schriftelijk
Bepaling van het eindresultaat Schoolexamen:
Voor het vak lichamelijke opvoeding wordt geen cijfer toegekend. De handelingsdelen HD1 t/m 4
moeten ieder afzonderlijk “voldoende” zijn afgesloten.
Voor de consequentie van onvoldoende handelingsdelen:
zie herkansingsregeling schoolexamentoetsen p. 54 van dit PTA
De docent heeft een map waarin staat afgetekend hoe de voortgang is. Deze map kan tijdens de
lessen worden ingezien. Verder wordt op ieder rapport aangegeven hoe de voortgang is.
3. Vakspecifieke informatie
Lesindeling Havo 5 2014-2015
Module
1a cluster 1
Flag football
2a cluster 2
Bewegen muziek: Clipdansen
3a
4a
Module
1b
2b
3b
4b
Activiteit
Sportoriëntatie 1
Sportoriëntatie 2
Module
1c
3c
4c
Activiteit
Spelkeuze
2c
Bewegen en samenleving +
Inhaallessen
Toetsweek
Geen les
Geen les
Activiteit
Opmerking
Opmerking
Act.week
Sportdag H5 en V6
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
31
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
:E&M/N&G
: Wiskunde A
1. Inleiding
• Het vak Wiskunde A wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit het School Examen en het Centraal Examen.
• Het examendossier bestaat uit de volgende domeinen:
A Vaardigheden
B Veranderingen
C Tellen en kansen
D Statistiek
E Verbanden
F Toegepaste analyse
G De binomiale verdeling
2. De Toetsing
Methode: Getal en Ruimte (EPN)
Toets
Code
PO1
Afnameperiode
Vorm
P
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
Onderwerp
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2013-2014)
Zie vakspecifieke informatie
2013-2014
15%
ST7
S
1
ST8
S
2
ST9
S
3
Examendossiertoetsen HAVO 5 (2014-2015)
Getal en Ruimte HAVO A
25%
90
deel 1,2,3:
Hoofdstuk 1,4,6,8,9
Getal en Ruimte HAVO A
30%
90
deel 1,2,3:
Hoofdstuk 2,3,5,7,10
Getal en Ruimte HAVO A
30%
135
deel 1,2,3:
Hoofdstuk 1 t/m 11
Domeinen
A
A,C,D,G
A,B,E,F
A,B,C,D,E,F,G
Centraal Eindexamen:
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen A, B, C, D, E en G.
Verklaring van de toetscodes:
ST
: schriftelijke toets
PO
: praktische opdracht
Verklaring van de toetsvormen
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge uiteenzetting, geschreven verslag,
essay of artikel, presentatie met gebruik van media)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
32
3. Vakspecifieke informatie
a.
Schriftelijke toetsen:
Het werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin mogelijke antwoorden en
een puntenverdeling zijn opgenomen.
b.
Praktische Opdracht(en)
De praktische opdracht(en) omvat(ten)
• het verkennen, aanpakken en oplossen van een probleemsituatie uit de praktijk
van een beroep of uit het dagelijkse leven
• het verrichten van een literatuurstudie
• het verrichten van een opdracht waarbij informatie- en communicatietechnologie (ICT) functioneel
wordt gebruikt.
• een andersoortige opdracht.
De keuze van het onderwerp vindt plaats in overleg met de docent.
De opdracht moet uit de verschillende kennisdomeinen A t/m G zijn gekozen.
Uitvoering
(Tenminste één van) de praktische opdracht(en) wordt uitgevoerd in een groep van 2 of 3 personen.
Deze samenwerking moet akkoord verklaard zijn door de docent.
Bij elke opdracht wordt een logboek bijgehouden, waaruit blijkt op welke wijze het onderzoek is
aangepakt en uitgevoerd (planning, geraadpleegde hulpbronnen, werkzaamheden)
Bij de afsluiting van elke praktische opdracht dient bij het logboek een ondertekende authenticiteitsverklaring te worden gevoegd.
Presentatie
De presentatie van het verrichtte werk vindt op een van de volgende wijzen plaats:
• Geschreven verslag
• Mondelinge uiteenzetting
• Essay of artikel
• Presentatie met gebruik van media (audio, video, ICT)
In het geval van een groepsopdracht kan elk groepslid gevraagd worden een toelichting te geven bij de
uitvoering van de opdracht.
De kandidaat dient er voor zorg te dragen, dat het totale pakket van praktische opdrachten voor de
profielvakken gevarieerd is samengesteld, zowel in type opdracht als in presentatievorm.
Beoordeling
De beoordelingscriteria worden van tevoren aan de kandidaten bekend gemaakt.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
33
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
:N&G/N&T
: Wiskunde B
1. Inleiding
• Het vak Wiskunde B wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit het School Examen en het Centraal Examen.
• Het examendossier bestaat uit de volgende domeinen:
A
Vaardigheden
B
Veranderingen
D
Ruimtemeetkunde 1
E
Toegepaste Analyse 1
H
Toegepaste Analyse 2
2. De Toetsing
Methode: Getal en Ruimte (EPN)
Toets
AfnameGewicht
Duur in
Onderwerp
periode
voor het
min.
Examendossier
Code
Vorm
Examendossiertoetsen HAVO4 (2013-2014)
Zie vakspecifieke informatie
PO1
P
2013-2014
15%
ST7
ST8
ST9
S
S
S
1
2
3
Domeinen
A
Examendossiertoetsen HAVO5 (2014-2015)
Getal en Ruimte HAVO B
deel 1,2,3:
25%
135
Hoofdstuk 1,3,5,7,9,11
30%
30%
135
135
Getal en Ruimte HAVO B
deel 1,2,3:
Hoofdstuk 4,6,8,12
Getal en Ruimte HAVO B
deel 1,2,3:
Hoofdstuk 1 t/m 12
A,E
A,B,E,H
A,B,D,E,H
Centraal Eindexamen
Het Centraal Examen omvat alle genoemde domeinen uit het examenprogramma Wiskunde B
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
Verklaring van de toetsvormen
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge uiteenzetting, geschreven verslag,
essay of artikel, presentatie met gebruik van media)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
34
3.
Vakspecifieke informatie
a.
Schriftelijke toetsen:
Het werk wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin mogelijke antwoorden en
een puntenverdeling zijn opgenomen.
b.
Praktische Opdracht(en)
Onderwerp
De praktische opdracht(en) omvat(ten)
• het verkennen, aanpakken en oplossen van een probleemsituatie uit de praktijk van een beroep of
uit het dagelijkse leven
• het verrichten van een literatuurstudie
• het verrichten van een opdracht waarbij informatie- en communicatietechnologie (ICT) functioneel
wordt gebruikt.
• een andersoortige opdracht.
De keuze van het onderwerp vindt plaats in overleg met de docent.
De opdrachten moeten uit de verschillende kennisdomeinen B, D, E en H zijn gekozen.
Uitvoering
(Tenminste één van) de praktische opdracht(en) wordt uitgevoerd in een groep van 2 of 3 personen.
Deze samenwerking moet akkoord verklaard zijn door de docent.
Bij elke opdracht wordt een logboek bijgehouden, waaruit blijkt op welke wijze het onderzoek is
aangepakt en uitgevoerd (planning, geraadpleegde hulpbronnen, werkzaamheden)
Bij de afsluiting van elke praktische opdracht dient bij het logboek een ondertekende authenticiteitsverklaring te worden gevoegd.
Presentatie
De presentatie van het verrichtte werk vindt op een van de volgende wijzen plaats:
• Geschreven verslag
• Mondelinge uiteenzetting
• Essay of artikel
• Presentatie met gebruik van media (audio, video, ICT)
In het geval van een groepsopdracht kan elk groepslid gevraagd worden een toelichting te geven bij de
uitvoering van de opdracht.
De kandidaat dient er voor zorg te dragen, dat het totale pakket van praktische opdrachten voor de
profielvakken gevarieerd is samengesteld, zowel in type opdracht als in presentatievorm.
Beoordeling
De beoordelingscriteria worden van te voren aan de kandidaten bekend gemaakt.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
35
Afdeling
Leerjaar
: HAVO
: 5 (2014-2015)
Profiel
Vak
: NG, NT, EM
: Biologie
(nieuw programma)
1. Inleiding
• Het vak biologie wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als Centraal Eindexamen.
• Het eindexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
A
Vaardigheden
B
Zelfregulatie
C
Zelforganisatie
D
Interactie
E
Reproductie
F
Evolutie
2. De Toetsing
Methode; 10voorbiologie, betawerk & Auteursgroep Synaps
Toets
Afname- Gewicht Duur Onderwerp
periode
voor het in
Examen- min.
dossier
Code
Vorm
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2013-2014)
ST2
S
5%
45
Voortplanting(T16) t/m 33.10
ST4
S
10%
90
Cellen (T6) t/m 28.8
2013
Erfelijkheid en DNA (T8) t/m 30.10
2014
ST8
S
5%
45
Gedrag (T9) t/m 34.9
PO1
P
2%
Biologie en de maatschappij (T4)
PO3
P
3%
Microscopie PO Cellen
Examendossiertoetsen HAVO 5 (2014-2015)
ST9
S
1
20 %
90
Planten (T13) t/m 44.5 (herh)
Ecologie (T7) t/m 41.7
Mens en milieu (T12) t/m 42.7
Biodiversiteit (T3) t/m 43.8
ST10
S
2
25 %
90
Voeding en vertering (T15) t/m 36.5
Lever en Nieren (T11) t/m 37.4
Ademhaling (T1) t/m 39.4
Hart en Bloedsomloop (T5) t/m 40.8
ST11
S
3
25 %
90
Stofwisseling (T14) t/m 35.9
Bescherming en afweer (T2) t/m 29.10
Hormonen (T10) t/m 38.8 (deels herh)
Zenuwstelsel en spieren (T17) t/m 31.7
(herh)
Zintuigen (T18) t/m 32.6 (herh)
PO4*
P
1, 2 en 3
5%
Verslag van de vaardigheden van havo 5
(o.a. practica)
Domeinen
A,E3
A,B1,B2,
C1,D1,E1,
E2, E4
A,D2
A
A,B2,E1, E2
A,B2, B3
B8,C3,D4,
F1,F2,F3
A,B3,B4,C2
A,B1,B2,
B3,B4,B5,
B6,B7,D1
A
* Vóór elke schriftelijke toets moeten de bij de stof behorende practica en vaardigheidsonderdelen
worden ingeleverd.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
36
Centraal Eindexamen
Het centraal examen omvat de volgende subdomeinen uit het examenprogramma biologie:
- Domein A: Vaardigheden
- Domein B: Zelfregulatie (m.u.v. B1 en B6)
- Domein C: Zelforganisatie van cellen (C1)
- Domein D: Interactie in ecosystemen (D4)
- Domein E: Erfelijke eigenschap (E4)
- Domein F: Evolutie (F1 en F2) selectie en soortvorming
- Basiskennis scheikunde en natuurkunde voor havo biologie
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
HD
: Handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
3. Vakspecifieke informatie
Schriftelijke toetsen
Schriftelijke toetsen worden beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin mogelijke
antwoorden en een puntenverdeling zijn opgenomen.
Praktische opdrachten
De praktische opdrachten kunnen bestaan uit:
•
Het uitvoeren van een onderzoek aan organismen.
•
Een literatuurstudie naar aspecten van de levende natuur op één of meer organisatieniveaus
(van cel tot biosfeer)
De praktische opdrachten worden uitgevoerd in een groep van bij voorkeur 3 kandidaten. De groep
houdt een logboek bij waaruit blijkt op welke wijze het onderzoek is aangepakt en uitgevoerd.
(planning, geraadpleegde hulpbronnen, verrichte werkzaamheden etc.) De praktische opdracht wordt
uitgevoerd op een manier zoals beschreven in het stappenplan voor de praktische opdracht van de
natuurprofielen. Elk groepslid kan worden gevraagd toelichting te geven bij de gekozen
presentatievorm. De beoordelingscriteria worden vooraf aan de kandidaten bekend gemaakt.
ICT
Bij de verschillende onderdelen van het examendossier is de kandidaat in staat gebruik te maken van
de diverse toepassingen van informatie- en communicatietechnologie.
Hulpmiddelen
Bij de examinering mogen kandidaten gebruik maken van een informatieboek (alleen BINAS 6e druk)
en een rekenmachine (niet grafisch).
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
37
Afdeling
Leerjaar
: HAVO
: 5 (2014-2015)
Profiel
Vak
: NG, NT, EM
: Biologie
(oud programma)
1. Inleiding
• Het vak biologie wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als Centraal Eindexamen.
• Het eindexamenprogramma bestaat uit de volgende domeinen:
A1
vaardigheden
A2
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek
B
structuren van ecosystemen, organismen en cellen
C
voortplanting erfelijkheid en ontwikkeling
D
stofwisseling
E
dynamisch evenwicht
Alleen voor
kandidaten die
HAVO5 doubleren
2. De Toetsing
Methode; Biologie interactief, uitgeverij Nijgh Versluys
Toets
Afname Gewicht Duur Onderwerp
voor het in
periode Examen- min.
dossier
Code Vorm
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2012-2013)
H3: bouw en functie van cellen
ST4
S
20 %
90
H4: levenscyclus van cellen
H5: Invloed van DNA
2012
2013
Onderwerp in overleg met de kandidaat
PO1
P
15 %
ST9
S
1
ST10
S
2
ST11
S
3
PO2*
P
1, 2 en
3
Examendossiertoetsen HAVO 5 (2014-2015)
Deel 1 H 8: Leven van de zon
H 9: Structuur in de natuur
20 %
90
Deel 2 H 8: Bouw en werking zenuwstelsel
H 9: Hormonen
Deel 1 H 1: Biologie een levende wetenschap
H 2: sexualiteit en voorplanting
Deel 2 H 1: Stofwisseling
20 %
90
H 2: Ademhaling
H 3: Voeding
H 4: Transport
Deel 1 H 6: Erfelijkheid
H 7: Alles verandert
20 %
90
Deel 2 H 5: Lever en nieren
H 6: De grens tussen binnen en buiten
H 7: Zintuigen
Verslag van de vaardigheden van havo 5
(o.a. practica)
5%
Domeinen
B2, C2, C3
A en verder
afhankelijk
van de
invulling
A, D1, D2,
E1, E4
A2, B1, D3
A, E2, E4,
E5
A
* Vóór elke schriftelijke toets moeten de bij de stof behorende practica en vaardigheidsonderdelen
worden ingeleverd.
Hoofdstuk 10 uit deel 2 (gedrag) wordt niet getoetst in het schoolexamen, maar maakt wel onderdeel uit van
het centraal examen. Dit onderwerp wordt als laatste behandeld.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
38
Centraal Eindexamen
Het centraal examen omvat de volgende subdomeinen uit het examenprogramma biologie:
- Domein A: Vaardigheden
- Domein B: Structuren van ecosystemen, organismen en cellen (B1)
- Domein C: Voortplanting, erfelijkheid en ontwikkeling (C1)
- Domein D: Stofwisseling (D1 en D3)
- Domein E: Dynamisch evenwicht (E1 t/m E4)
- Basiskennis scheikunde en natuurkunde voor havo biologie
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
HD
: Handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
3. Vakspecifieke informatie
Schriftelijke toetsen
Schriftelijke toetsen worden beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin mogelijke
antwoorden en een puntenverdeling zijn opgenomen.
Praktische opdrachten
De praktische opdrachten kunnen bestaan uit:
•
Het uitvoeren van een onderzoek aan organismen.
•
Een literatuurstudie naar aspecten van de levende natuur op één of meer organisatieniveaus
(van cel tot biosfeer)
De praktische opdrachten worden uitgevoerd in een groep van bij voorkeur 3 kandidaten. De groep
houdt een logboek bij waaruit blijkt op welke wijze het onderzoek is aangepakt en uitgevoerd.
(planning, geraadpleegde hulpbronnen, verrichte werkzaamheden etc.) De praktische opdracht wordt
uitgevoerd op een manier zoals beschreven in het stappenplan voor de praktische opdracht van de
natuurprofielen. Elk groepslid kan worden gevraagd toelichting te geven bij de gekozen
presentatievorm. De beoordelingscriteria worden vooraf aan de kandidaten bekend gemaakt.
ICT
Bij de verschillende onderdelen van het examendossier is de kandidaat in staat gebruik te maken van
de diverse toepassingen van informatie- en communicatietechnologie.
Hulpmiddelen
Bij de examinering mogen kandidaten gebruik maken van een informatieboek (alleen BINAS 5e druk)
en een rekenmachine (niet grafisch).
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
39
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
: N & T (N & G)
: Natuurkunde
(nieuw programma)
1. Inleiding
• Het vak natuurkunde wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als centraal eindexamen
• Het examendossier bestaat uit de volgende domeinen:
A
Vaardigheden
B
Beeld- en geluidstechniek
C
Beweging en Energie
D
Materialen
E
Aarde en Heelal
F
Menselijk Lichaam
G
Meten en Regelen
H
Natuurkunde en technologie
I
Onderzoek en Ontwerp
2. De Toetsing
De kandidaat is in staat bij examinering gebruik te maken van diverse toepassingen van ICT en modelleren.
Methode: Newton (Thieme Meulenhoff)
Toets
Afnameperiode
Code Vorm
PO3
P
1
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
10%
135
ST8
S
1
25%
90
ST9
S
2
30%
120
PO4
P
3
5%
135
ST10
S
3
30%
135
Onderwerp
Praktische Opdracht
Onderzoeken, rekenvaardigheden,
elektriciteit, technische automatisering,
zonnestelsel en heelal
(hoofdstuk 6.1 en 6.2 / 1 / 9 /
aparte module Technische
Automatisering)
Onderzoeken, rekenvaardigheid,
technisch ontwerpen, module optica,
materialen, ioniserende straling,
trillingen en golven ( Hfst. 6.1, 6.2, 6.4,
aparte module optica, 3, 5 en 7)
2 experimenten uit Ioniserende Stralen
Practicum (ISP)
Onderzoek, rekenvaardigheid,
dynamische modellen, beweging,
krachten, energie en arbeid
(hoofdstuk 6.1, 6.2, 6.3, 2, 4, 8) en de
lesstof uit ST8 en ST9.
Domeinen
A t/m I
A,G1,G2,E1,
A,I3,B3,D,
B2,B1
A ,B,G,H,I
A,C1,C2,I2
Centraal Eindexamen:
Het Centraal Examen omvat alle domeinen, met uitzondering van
B3
Optica
D2
Functionele materialen
E1
Zonnestelsel en Heelal
E2
Aarde en Klimaat
F
Menselijk Lichaam
G2
Technische Automatisering
I
Onderzoek en Ontwerp
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
40
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
HD
: Handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen
en praktijk opdrachten.
3.
Vakspecifieke informatie
Praktische Opdrachten:
De praktische opdrachten omvatten het doen van onderzoek naar verschijnselen in de natuur of aan
technische producten.
Tijdens ieder practicum houdt de kandidaat een labjournaal met vaardighedenlijst bij.
Hulpmiddelen
Het gebruik van de grafische rekenmachine is niet toegestaan binnen het nieuwe programma.
Dit geldt voor zowel schoolexamen als centraal eindexamen
Verder mag uitsluitend Binas 6e druk worden gebruikt
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
41
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2013-2014)
: N & T (N & G)
: Natuurkunde
(oud programma)
1. Inleiding
• Het vak natuurkunde wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel Schoolexamen als Centraal Examen
• Het examendossier bestaat uit de volgende domeinen:
A1
Vaardigheden
A2
Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek
B
Elektrische processen
C
Licht en geluid
D
Kracht en beweging
E
Materie en energie.
Alleen voor
kandidaten die
HAVO5 doubleren
2. De Toetsing
De kandidaat is in staat bij examinering gebruik te maken van diverse toepassingen van ICT.
Methode: Newton (Thieme Meulenhoff)
Toets
Afnameperiode
Gewicht
voor het
Examendossier
Code Vorm
Duur in
min.
PO3
P
1
10%
135
ST7
S
1
25%
90
ST8
S
2
30%
90
PO4
P
3
5%
135
ST9
S
3
30%
135
Onderwerp
Praktische Opdracht
Onderzoeken, De Elektrische
Huisinstallatie, Technische
automatisering, elektromotor, Dynamo
en Transformator (Hoofdstuk 1, 2, 9, 11,
12)
Onderzoeken, Lichtbeelden, Verwarmen
en Isoleren, Straling en gezondheid,
Materie, Muziek, Kernenergie (Hoofdstuk
1, 3, 7, 8, 10, 14, 15)
2 experimenten uit Ioniserende Stralen
Practicum (ISP)
Onderzoeken, Krachten in de Sport,
Brandstofverbruik in het Verkeer,
Verkeersveiligheid, Beweging in de Sport
(Hoofdstuk 1, 4, 5, 6, 13) en de lesstof
van ST7 en ST8
Domeinen
A t/m E
A,B
A, C, E
A t/m E
A, D
Centraal Eindexamen:
Het centraal examen omvat alle domeinen, met uitzondering van
A2
Analyse van en Reflectie op natuurwetenschap en techniek
B3
Elektromagnetisme
B4
Opwekking en Transport van elektrische energie
E1
Energie
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
42
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
HD
: Handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen
en praktijk opdrachten.
3.
Vakspecifieke informatie
Praktische Opdrachten:
De praktische opdrachten omvatten het doen van beperkt onderzoek naar verschijnselen in de natuur
of aan technische producten.
Hulpmiddelen
Het gebruik van de grafische rekenmachine is toegestaan binnen het oude programma.
Dit geldt voor zowel schoolexamen als centraal eindexamen
Verder mag uitsluitend Binas 5e druk worden gebruikt
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
43
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
:N&G/N&T
: Scheikunde
(nieuw programma)
1. Inleiding
• Het vak scheikunde wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als Centraal Eindexamen
• Het examendossier bestaat uit de volgende domeinen
A1
Vaardigheden
A2
Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek
B
Stoffen en materialen 1, Anorganisch
C
Stoffen en materialen 2, Organisch
D
Stoffen en materialen 3, Biochemisch
E
Sturen van reacties
F
Chemische industrie
G
Zuren en basen
H
Reacties en stroom
2. De Toetsing
Gebruikte methode:
Chemie Overal (bovenbouw havo; vierde editie), Noordhoff uitgevers, 2012
Toets
Code
PO3
Afnameperiode
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
Vorm
P/S
1
10%
120
ST8
S
1
25%
90
ST9
S
2
25%
90
PO4
P
3
15%
ST10
S
3
25%
90
Onderwerp
Zuur/base onderzoek, praktisch
tentamen
Hfst 2 + 3 + 5 + 6 + 8
Zouten, Rekenen aan reacties,
Zuren en basen
Hfst 6 + 9 + 11.1 t/m 11.4
Redoxreacties en Chemische
industrie en duurzaam produceren
Praktische opdracht: Groene chemie.
Werkstuk over productie van stoffen
voor de groene chemie
Hoofdstuk 7 + 10 + 11.1 t/m 11.5
(zonder 11.4)
Domeinen
A1,G
B,G,E
B,E,C,D
A2, F
A,E,H,F
Centraal Eindexamen:
Het Centraal Eindexamen omvat de hierboven omschreven domeinen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
44
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
3. Vakspecifieke informatie
Schriftelijke toetsen
Schriftelijke toetsen die meetellen in het examendossier worden beoordeeld aan de hand van een
correctievoorschrift waarin antwoorden en puntenverdeling zijn opgenomen.
Praktische opdracht PO3
Bij deze toets moet een practicum worden uitgevoerd.
Naar aanleiding van dit practicum moeten vragen worden beantwoord en berekeningen worden
uitgevoerd.
De beoordeling vindt plaats op grond van de antwoorden op de vragen en op grond van de
experimentele vaardigheden, die tijdens deze toets worden beoordeeld.
Praktische opdracht PO4
De leerlingen moeten in een groep van maximaal vier personen een werkstuk maken over de
ontwikkelingen in de groene chemie. Het werkstuk krijgt een groepsbeoordeling.
In het werkstuk moet zowel aandacht zijn voor chemisch inhoudelijke informatie, de chemische
omzetting van grondstof tot product, als ook voor de maatschappelijke context.
Hulpmiddelen
Het gebruik van de grafische rekenmachine is niet toegestaan binnen het nieuwe programma.
Dit geldt voor zowel schoolexamen als centraal eindexamen
Verder mag uitsluitend Binas 6e druk worden gebruikt
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
45
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2013-2014)
:N&G/N&T
: Scheikunde
(oud programma)
1. Inleiding
• Het vak scheikunde wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel schoolexamen als Centraal Eindexamen
• Het examendossier bestaat uit de volgende domeinen
A1
Vaardigheden
A2
Analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek
B
Stoffen en materialen 1, Anorganisch
C
Stoffen en materialen 2, Organisch
D
Stoffen en materialen 3, Biochemisch
E
Sturen van reacties
F
Chemische industrie
G
Zuren en basen
H
Reacties en stroom
Alleen voor
kandidaten die
HAVO5 doubleren
2. De Toetsing
Gebruikte methode: Curie (scheikunde voor de tweede fase) ThiemeMeulenhoff ,2003
Toets
Code
PO3
Afnameperiode
Vorm
P
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
Onderwerp
Domeinen
Examendossiertoetsen HAVO4 (2012-2013)
2012
2013
Zie vakspecifieke
informatie
5%
A
Examendossiertoetsen HAVO5 (2014-2015)
PO4
P
1
20%
120
ST7
S
1
25%
90
ST8
S
2
25%
90
ST9
S
3
25%
90
Zie vakspecifieke
informatie
Hfst 1 + 3 + 4 + 6 + 8
Zouten, Rekenen aan
reacties, Zuren en basen
Hfst 11 + 12
Redoxreacties en
Chemische industrie
Hfst 2 + 7 + 9 + 10
Koolstofchemie;
Macromoleculaire stoffen;
Evenwichten
A1,G/H
B,G,E
A,E,H,F
B,E,C,D
Centraal Eindexamen:
Het Centraal Eindexamen omvat de hiervoor omschreven domeinen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
46
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondelinge presentatie, schriftelijk verslag,
Posterpresentatie, presentatie met gebruik van media ,......)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
3. Vakspecifieke informatie
Schriftelijke toetsen
Schriftelijke toetsen die meetellen in het examendossier worden beoordeeld aan de hand van een
correctievoorschrift waarin antwoorden en puntenverdeling zijn opgenomen.
Praktische opdracht PO3 (in leerjaar 4)
Stofomschrijving
: dossier reflectie op chemie
Praktische opdracht PO4
Het betreft hier een practicumtoets.
Naar aanleiding van dit practicum moeten vragen worden beantwoord en berekeningen worden
uitgevoerd. De beoordeling vindt plaats op grond van de antwoorden op de vragen en op grond van de
experimentele vaardigheden, die tijdens deze toets worden beoordeeld.
Hulpmiddelen
Het gebruik van de grafische rekenmachine is toegestaan binnen het oude programma.
Dit geldt voor zowel schoolexamen als centraal eindexamen
Verder mag uitsluitend Binas 5e druk worden gebruikt
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
47
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
: E&M / C&M (keuze)
: Economie
1. Inleiding
• Het vak Economie wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel een Schoolexamen als Centraal Eindexamen
• De domeinen:
A
Vaardigheden
B
Concept Schaarste
C
Concept Ruil
D
Concept Markt
E
Concept Ruilen over de tijd
F
Concept Samenwerken en
onderhandelen
G
H
I
J
K
Concept Risico en informatie
Concept Welvaart en groei
Concept Goede tijden, slechte tijden
Onderzoek en Experiment
Keuzeonderwerpen
2. De Toetsing
Toets
Code
Afnameperiode
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
Onderwerp
Domeinen
Vorm
ST3
S
ST4
S
PO1
S/P
ST5
S
1
ST6
S
2
ST7
S
3
2013
2014
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2013-2014)
15%
90
H7 Arbeidsverdeling en productie
H8 Een eigen bedrijf
H9 Omzet, kosten en winst
15%
90
H10 Marktaanbod
H11 Overheidsproductie
(uitvoering PO)
10%
Praktische opdracht (o.a. excursie)
Uitvoering / presentatie (apr-jun )
Examendossiertoetsen HAVO 5 (2014-2015)
20%
90
Markt en Welvaart, H12 t/m 14
H 6 Marktvraag (samenvatting)
H10 Marktaanbod (samenvatting)
20%
90
Markt en Welvaart, H15
Conjunctuur en structuur, H 16 + 17
H7 Arbeidsverdeling en productie
(samenvatting)
H11 Overheidsproductie
(samenvatting)
20%
90
Conjunctuur en structuur, H 18 t/m 20
Keuzeonderwerp : Globalisering
Examentraining
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
A/B/C/D/
F/G/J
A/C/D/F/
H/J
A/K
A t/m J
A t/m J
At/m J
K
A/D/E/G/
H/I
48
Centraal Eindexamen:
Op het CE worden de volgende domeinen en concepten getoetst :
A
D
E
F
Vaardigheden
Concept Markt
Concept Ruilen over de tijd
Concept Samenwerken en
onderhandelen
G
H
I
Concept Risico en informatie
Concept Welvaart en groei
Concept Goede tijden, slechte tijden
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
HD
: Handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen:
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondeling, schriftelijk, een andere presentatievorm)
M
: mondeling
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen
3. Vakspecifieke informatie
Het vak Economie wordt in cluster 1 en 2 gedurende 3 uur per week gevolgd, in cluster 3 en 4 is dat
(inclusief examentraining) 4 uur per week.
Toelichting kolom domeinen:
J = één maal per cluster kan de docent aangeven dat als voorbereiding op een te behandelen
onderwerp als onderwijsvorm gekozen wordt voor het uitvoeren van een experiment / onderzoek.
K = keuzeonderwerp. Naast boek 1 en 2 is dit een verplicht onderdeel van het schoolexamen.
Lesmateriaal wordt nog door de docent aangeboden.
Nieuwe examenprogramma en gebruik van de grafische rekenmachine
Het vak economie op het HAVO wordt geëxamineerd volgens het nieuwe examenprogramma.
Bij het schoolexamen en het centraal examen is volgens dit nieuwe examenprogramma de grafische
rekenmachine NIET toegestaan, de eenvoudige rekenmachine uit het basispakket uiteraard wel.
Als gevolg hiervan mag in HAVO 4 en 5 tijdens de lessen en de toetsen voor het vak
Economie de grafische rekenmachine niet worden gebruikt
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
49
Afdeling
Leerjaar
Profiel
Vak
: HAVO
: 5 (2014-2015)
:E&M
:M&O
1. Inleiding
• Het vak Management en organisatie wordt afgesloten in leerjaar 5.
Het examen bestaat uit zowel een Schoolexamen als Centraal Eindexamen
• De domeinen:
A: Vaardigheden
B1: Interne organisatie
B2: Personeelsbeleid
C1: Rechtsvormen
C2: Aantrekken van geld
D1: Marketing van niet-commerciële organisaties
D2: Marketing van commerciële organisaties
E1: Financieel beleid in niet-commerciële organisaties
E2: Financieel beleid in commerciële organisaties
F1: Informatiestromen in organisaties
F2: Toepassing van computerprogramma’s in het kader van
informatievoorziening van organisaties
G: Externe financiële verslaggeving
2. De Toetsing
Toets
Code
Afnameperiode
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur in
min.
Onderwerp
Domeinen
Vorm
ST3
S
ST4
S
PO1
S/M
Examendossiertoetsen HAVO 4 (2013-2014)
15%
90
H12 VVLT, H14 enkelvoudige interest
H15 samengestelde interest
Deel 1B
H16 Marketing en H17 Productbeleid
Uitvoering / presentatie PO / Excursie
15%
90
H18 Prijs- en distributiebeleid
2013
H19 Communicatiebeleid. H20
Voorraadwaardering
2014
H21 Kosten van duurzame
prod.middel.
H24 BEP analyse
10%
Uitvoering / presentatie in mei/juni
2012
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
A/C/D/F
D/E
A
50
2. De Toetsing (vervolg)
Toets
Afnameperiode
Gewicht
voor het
Examendossier
Duur
in
min.
Onderwerp
Domein
Code Vorm
ST5
S
1
ST6
S
2
ST7
S
3
Examendossiertoetsen HAVO 5 (2014-2015)
20%
135 Deel 1A H3 en H9-15 en H24 (herhaling)
Deel 1B H22 BWO en H23 NWO
Deel 2A
H25 Interne verslaggeving
H26 Ondernemingsplan
Deel 1A
Herhalen H4-8 interne org. en pers.
beleid
20%
135 Deel 2A
H27 Niet-commerciële organisaties
Deel 2B
H31 Externe verslaggeving
H32 Regels voor de activa
H33 Regels voor de passiva
Deel 2A H28-30 Selectie excel oefenopg. ICT
H24 BEA (herh.)
20%
135 Deel 2B
H34 Regels voor de W&V rekening
H35 en H36 Kengetallen en Cashflow
Aanvulling stof cash-/stockdividend
Hefboom
Deel 1B
H20 voorraadwaardering H21 kosten
duurz. prod. middelen H22 BWO en
H23 NWO en H24 BEA (herh)
A/B/C/E/
G
A/E/F
C/E/G
Centraal Eindexamen:
Het centraal examen heeft betrekking op de domeinen C, E en G, in combinatie met domein A.
Verklaring van de toetscodes:
ST
: Schriftelijke toets
PO
: Praktische Opdracht
HD
: Handelingsdeel
Verklaring van de toetsvormen :
S
: schriftelijk
P
: presentatie (dit kan zijn: mondeling, schriftelijk, een andere presentatievorm)
Bepaling van het eindcijfer Schoolexamen:
Het eindcijfer Schoolexamen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van alle genoemde toetsen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
51
3. Vakspecifieke informatie
In het 5e leerjaar wordt voor het ICT onderdeel ook gewerkt Elementair boekhouden voor het VWO,
Account view (boekhoudmethode) en readers.
Gebruik van de grafische rekenmachines bij het M&O
Voor het vak Havo M&O is de grafische rekenmachine vanaf het centraal examen 2015 niet meer
toegestaan. Hetzelfde geldt ook voor het gebruik ervan in de lessen en tijdens de schoolexamens in het
examenjaar 2014-2015. Elke leerling dient dus voor het SE en CSE te beschikken over een analoge (niet
grafische) rekenmachine.
Examenbundels
Leerlingen die zich op het examen willen voorbereiden, kunnen in periode 3 op eigen kosten een
examenbundel aanschaffen. Het is echter niet perse noodzakelijk, want de examens inclusief de
antwoordmodellen zijn gratis van de websites te downloaden.
Havo M&O samengevat
Het is wel verstandig het boekje Vwo M&O samengevat aan te schaffen. Dit boekje bevat een
schematisch overzicht van de examenstof. Het is vooral handig te gebruiken bij het uitwerken van de
examenopgaven. Je kunt in één oogopslag zien welke stappen je volgens de rekenschema’s moet
zetten.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
52
3.
Profielwerkstuk en weging bij het combinatiecijfer
Het profielwerkstuk heeft betrekking op minimaal één vak uit het profieldeel van het examenpakket van de
kandidaat. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 320 uur of meer.
Het profielwerkstuk wordt gemaakt in groepen van 2 of 3 personen.
Om het vereiste niveau te bereiken zal de uiteindelijke uitvoering plaats vinden in het eindexamenjaar.
De kandidaten ontvangen vroegtijdig nadere informatie omtrent de uitvoering, planning en beoordeling.
De hierin opgenomen planning en de uiteindelijke deadline zijn bindend voor de afronding van de
diverse fasen.
De fasen en de deadline:
Fase 1: Oriëntatie en planning
Fase 2: Uitvoering, concept werkstuk af
Fase 3: Definitief werkstuk inleveren
Fase 4: Presentatie voorbereiden + uitvoeren
Presentatieavond 11 december 2014
Deadline 22 september 2014
Deadline 27 oktober 2014
Deadline 4 december 2014
(go / no-go presentatie PWS-avond)
Deadline 11 december 2014
Beoordeling:
De school stelt de beoordelingscriteria voor het profielwerkstuk vast. De groep krijgt een groepsbeoordeling, zodat iedere deelnemer van die groep dezelfde beoordeling krijgt.
In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.
De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer op 1 decimaal op de schaal van 1 tot 10.
Vakken waarop het Profielwerkstuk betrekking kan hebben (mits vak in profiel leerling):
Cultuur en Maatschappij:
Frans, Duits, Geschiedenis, Economie
Aardrijkskunde, Kunstvak Beeldend, Kunstvak Drama
Economie en Maatschappij:
Wiskunde, Geschiedenis, Aardrijkskunde,
Economie, Frans, Duits, M&O
Natuur en Gezondheid:
Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde,
Biologie, Aardrijkskunde
Natuur en Techniek:
Wiskunde, Natuurkunde
Scheikunde, Biologie
Opmerking: er mag altijd een tweede vak bij, hiervoor gelden geen regels.
Weging bij het combinatiecijfer:
Bij de bepaling van de uitslag van het examen worden de cijfers (dat zijn de afgeronde hele cijfers) van
Maatschappijleer en het Profielwerkstuk rekenkundig gemiddeld in het zogenaamde Combinatiecijfer.
Alleen het Combinatiecijfer weegt mee bij de uitslagbepaling. De cijfers voor Maatschappijleer en het
Profielwerkstuk worden, samen met het Combinatiecijfer, wel op de cijferlijst vermeld. Om te kunnen
slagen mogen de afzonderlijke cijfers voor Maatschappijleer en het Profielwerkstuk niet lager zijn dan 4.
(zie ook Bepaling Uitslag Examen p.60)
Een voorbeeld:
Cijfer Maatschappijleer:
6
Cijfer Profielwerkstuk:
7
Combinatiecijfer =
6+7
= 6,5
2
→ Dit wordt dan afgerond naar het cijfer 7
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
53
4. Herkansingsregeling schoolexamentoetsen (zie ook examenreglement)
4.1
Herkansingen van toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen en
profielwerkstuk
a. Algemeen
Alle examendossiertoetsen zijn herkansbaar. Zowel voldoende als onvoldoende resultaten
mogen worden herkanst. In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer als eindcijfer
voor de betreffende toets.
Herkansingen vinden plaats in het eindexamenjaar aan het einde van elke periode.
Examendossiertoetsen uit voorexamenjaren zijn slechts herkansbaar in het eindexamenjaar.
De herkansingen betreffen uitsluitend examendossiertoetsen die in de betreffende periode zijn
afgenomen, tenzij de kandidaat ervoor kiest een toets uit voorexamenjaren te herkansen.
Herkansingen van toetsen uit voorexamenjaren worden afgenomen op het herkansingmoment
behorend bij periode 1.
b. Aantal herkansingen:
1.
Het maximale aantal herkansingen per toets bedraagt één.
2.
In het eindexamenjaar (HAVO 5) heeft de kandidaat recht op twee herkansingen
per periode. In totaal heeft de kandidaat dus recht op zes herkansingen in dat jaar.
c. Herkansing van Praktische Opdrachten.
1.
Een praktische opdracht is herkansbaar; deze herkansing vindt plaats in het
eindexamenjaar en komt in de plaats van één van de twee herkansingen in de periode
waarin de praktische opdracht wordt herkanst.
2.
Een praktische opdracht herkansen betekent dat de kandidaat een nieuwe opdracht
krijgt (van begin tot einde).
d. Herkansing voor vakken die in voorexamenjaren worden afgesloten.
In leerjaar HAVO 4 worden de vakken maatschappijleer en ckv afgesloten met een
schoolexamen. In dat jaar heeft de kandidaat elk semester ( = twee periodes) recht op
één herkansing voor de toetsen die in dat semester voor deze twee vakken zijn
afgenomen.
Data herkansingen schooljaar 2014 – 2015
Periode 1: 17 december 2014
Periode 2: 20 februari 2015
Periode 3: 15 april 2015
4.2
Te laat inleveren van praktische onderdelen van het Schoolexamen:
(praktische opdracht, handelingsdeel, profielwerkstuk)
De inleverdata van praktische onderdelen van het schoolexamen worden vermeld in PTA of
periodeplanners. Een kandidaat, die een praktisch onderdeel van het schoolexamen (praktische
opdracht, handelingsdeel, profielwerkstuk) te laat inlevert dient aan het einde van de
betreffende periode dit onderdeel alsnog in te leveren ten koste van een
herkansingsmogelijkheid.
Deadline handelingsdelen en praktische opdrachten per periode:
Voor het schooljaar 2014-2015 gelden voor handelingsdelen en praktische opdrachten de
volgende deadlines per periode:
Periode 1: 17 oktober 2014
Periode 2: 9 januari 2015
Periode 3: 16 maart 2015 (alle handelingsdelen en PO’s moeten zijn afgerond)
De in periodeplanners genoemde inleverdata zijn bindend. De school-brede deadline geeft aan
dat na deze datum geen inlevermomenten voor de betreffende periode gepland kunnen zijn.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
54
4.3
Handelingsdelen met “onvoldoende” beoordeling:
Om te kunnen slagen voor het eindexamen dienen alle handelingsdelen met de beoordeling
“voldoende” of “goed” te zijn afgesloten.
Een kandidaat dient een handelingsdeel (of een deel daarvan), dat niet aan de gestelde
criteria voldoet en daarmee “onvoldoende” is beoordeeld, opnieuw uit te voeren.
Hij / zij gebruikt hiervoor een herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing vindt plaats aan het
eind van de betreffende periode.
Wordt een kandidaat bevorderd met enig “onvoldoende” handelingsdeel (zie bevorderingsnormen) dan dient hij/zij in het volgende schooljaar dit handelingsdeel op een door de school te
bepalen moment opnieuw te doen ten koste van een herkansing.
4.4
Afwezigheid bij schoolexamentoetsen (o.a. door ziekte) (zie ook examenreglement)
Als een kandidaat door ziekte of om andere redenen niet kan deelnemen aan een toets voor het
schoolexamen dan wordt dit op de dag zelf door de ouders/verzorgers medegedeeld aan de
unitleiding. Dit wordt met een brief van de ouders/verzorgers bevestigd op de dag van
terugkeer van de kandidaat op school. Wordt hieraan niet voldaan dan kunnen maatregelen
worden genomen als bij onregelmatigheden.
Een door afwezigheid gemiste schoolexamentoets geldt als een toets die moet worden
herkanst. Een kandidaat, die door langdurige, rechtmatige afwezigheid meer toetsen heeft
gemist dan volgens de geldende herkansingsregeling mogen worden herkanst, wordt uiteraard
tot herkansing in de gelegenheid gesteld.
Afwezigheid op het moment van herkansing van een al eerder afgelegde toets betekent, dat de
betreffende herkansingsmogelijkheid komt te vervallen.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
55
5.
Onregelmatigheden (zie ook examenreglement)
a.
b.
c.
d.
Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan bedrog of
enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, zich aan het schoolexamen
of een onderdeel daarvan onttrekt, of zich schuldig maakt aan ongeoorloofd verzuim
van lessen, kan de rector maatregelen nemen.
De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar
genomen kunnen worden zijn:
1.
het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het
centraal examen;
2.
het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer
zittingen van het schoolexamen of het centraal examen;
3.
het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel
van het schoolexamen of centraal examen;
4.
het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt
na een hernieuwd examen in de door de rector aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwde examen, bedoeld in de vorige volzin, betrekking heeft
op een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat
examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten
overstaan van de staatsexamencommissie.
Alvorens een beslissing ingevolge lid b. wordt genomen, hoort de rector de
kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten
bijstaan. De rector deelt de beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling,
in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op
het bepaalde in lid d.
De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de
inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze
minderjarig is.
De kandidaat kan tegen de beslissing van de rector in beroep gaan bij de commissie
van beroep, bestaande uit drie leden: de wethouder van onderwijs van de gemeente
Veenendaal namens het bevoegd gezag, één lid namens de oudergeleding MR en
één lid namens de personeelsgeleding MR van de school. Bij afwezigheid kunnen de
leden zich doen vervangen door hun vaste plaatsvervanger. Als een commissielid
belanghebbende is in een geschil, dient hij / zij zich te laten vervangen. Het beroep
wordt binnen vijf werkdagen, nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de
kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De
commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep, tenzij
zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De
commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog
in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen,
onverminderd het bepaalde in de volzin van het tweede lid. De commissie beslist
hierover bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist
de voorzitter. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat,
aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is,
aan de rector en aan de inspectie.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
56
6.
Overzicht Schoolexamentoetsen HAVO5 2014 2015
(onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)
Vak
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Periode 1
buiten de
toetsweek
Toetsweek 1
3 - 7 nov.
2014
Periode 2
buiten de
toetsweek
Toetsweek 2
19 - 23 jan.
2015
Periode 3
buiten de
toetsweek
Toetsweek 3
27 mrt - 03 apr
2015
MT1, BT5
ST5
BT6
ST6
HD1, HD2, BT7
MT2, ST7
HD1
ST9
HD2, HD3
ST10
HD4, HD5, HD6
MT1
HD1, HD2, HD3
ST12
HD1, HD4
ST13
HD1, ST14
MT1
HD1, HD2, HD3
ST8
HD1, HD4
ST9
HD1, ST10
MT2
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Kunstvak
(beeldend)
Kunstvak
(drama)
Lichamelijke
Opvoeding
Wiskunde A
ST5
HD1
Management en
Organisatie
HD2
PO5
PO6
PO5
PO6
HD3
HD4
Wiskunde B
Biologie
(nieuw)
Biologie
(oud)
Natuurkunde
(nieuw)
Natuurkunde
(oud)
Scheikunde
(nieuw)
Scheikunde
(oud)
Economie
ST9
ST6
ST10
ST7
HD3, HD4
ST11
ST7
ST8
ST9
ST7
ST8
ST9
PO4
ST9
PO4
ST10
PO4
ST11
PO2
ST9
PO2
ST10
PO2
ST11
PO3
ST8
ST9
PO4
ST10
PO3
ST7
ST8
PO4
ST9
ST8 + PO3
ST9
PO4
ST10
ST7 + PO4
ST8
ST9
ST5
ST6
ST7
ST5
ST6
ST7
Rooster met tijdstippen van afname wordt vroegtijdig aan de kandidaten uitgereikt.
Data herkansingen schooljaar 2014 – 2015
Periode 1: 17 december 2014
Periode 2: 20 februari 2015
Periode 3: 15 april 2015
Deadline handelingsdelen en praktische opdrachten per periode:
Voor het schooljaar 2014-2015 gelden voor handelingsdelen en praktische opdrachten de volgende
deadlines per periode:
Periode 1: 17 oktober 2014
Periode 2: 9 januari 2015
Periode 3: 16 maart 2015 (alle handelingsdelen en PO’s moeten zijn afgerond)
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
57
7.
Rooster Centrale Examens HAVO 2015
(onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)
Eerste tijdvak:
DAG
TIJD
VAK
11 t/m 24 maart 2015
---
Eerste afnameperiode Rekentoetsen
Maandag 11 mei 2015
09.00 – 12.00
Dinsdag 12 mei 2015
Woensdag 13 mei 2015
Donderdag 14 mei 2015
13.30 – 16.30
Economie
09.00 – 12.00
Kunstvak
13.30 – 16.30
Nederlands
09.00 – 11.30
Duits
13.30 – 16.30
Biologie
09.00 – 11.30
13.30 – 16.30
Vrijdag 15 mei 2015
09.00 – 12.00
13.30 – 16.00
Maandag 18 mei 2015
Dinsdag 19 mei 2015
09.00 – 12.00
Geschiedenis
13.30 – 16.00
Frans
09.00 – 12.00
13.30 – 16.00
Woensdag 20 mei 2015
09.00 – 12.00
13.30 – 16.30
Donderdag 21 mei 2015
Scheikunde
09.00 – 12.00
13.30 – 16.30
Maandag 25 mei 2015
Wiskunde A - B
09.00 – 12.00
13.30 – 16.30
Vrijdag 22 mei 2015
Engels
M&O
09.00 – 12.00
13.30 – 16.30
Dinsdag 26 mei 2015
09.00 – 12.00
Aardrijkskunde
13.30 – 16.30
Woensdag 27 mei 2015
28 mei t/m 9 juni 2015
09.00 – 12.00
13.30 – 16.30
Natuurkunde
---
Tweede afnameperiode Rekentoetsen
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
58
Tweede tijdvak:
In maart 2015 wordt bekend op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het tweede tijdvak
worden afgenomen. Deze zullen in ieder geval plaats vinden in de periode van 16 - 19 juni.
Derde tijdvak:
In juni 2015 wordt bekend op welke dagen en tijdstippen de centrale examens in het derde tijdvak
(staatsexamens) worden afgenomen.
Dit derde tijdvak (afname half augustus) is bedoeld voor leerlingen die:
• het examen eerst hebben kunnen voltooien in het tweede tijdvak (bijvoorbeeld door ziekte)
en daarmee het eventuele herexamen afleggen in het derde tijdvak.
• het examen niet hebben kunnen voltooien in het eerste en tweede tijdvak en daarvoor zijn
aangewezen op het derde tijdvak.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
59
8.
Uitslagbepaling Eindexamen HAVO examenjaar 2015
Bij de bepaling van de uitslag wordt het gemiddelde van de gehele eindcijfers van de volgende
onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het zogenaamde combinatiecijfer.
Voor HAVO zijn dit de vakken / onderdelen:
Maatschappijleer en het profielwerkstuk
De kandidaat, die eindexamen HAVO heeft afgelegd, is geslaagd indien:
a. het gemiddelde van de cijfers (op één decimaal) van het centraal examen onafgerond
minimaal 5,5 is
en
b. voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde ten hoogste één keer het eindcijfer 5 is
behaald terwijl de andere twee vakken een eindcijfer van 6 of hoger kennen.
(de zgn. Kernvakkenregel)
Heeft de kandidaat geen Wiskunde in het pakket, dan geldt de bepaling alleen voor de vakken
Nederlands en Engels
en
c.
de kandidaat de rekentoets heeft afgelegd (*)
(behaalde cijfer wordt vermeld op de eindlijst maar is niet van invloed op de uitslag)
en
d. 1. voor alle vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer is behaald
of
2. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5 en voor de
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer is behaald
of
3. voor de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer
of één keer het cijfer 4
of twee keer het cijfer 5
of één keer het cijfer 4 en één keer het cijfer 5
is behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6
of meer is behaald en het gemiddelde van de gehele eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt
en
e. indien geen van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen van het combinatiecijfer
lager is dan 4.
en
f. indien de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het
gemeenschappelijk deel van elk profiel zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’
(*)
Met ingang van examenjaar 2016 maakt de Rekentoets deel uit van de
kernvakkenregel. Dit betekent, dat voor Nederlands, Engels, Wiskunde en de
Rekentoets maximaal één keer het eindcijfer 5 mag worden behaald en de overige
eindcijfers moeten 6 of hoger zijn.
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
60
9.
Kandidatenlijst Eindexamen HAVO 2015
In verband met privacy is de kandidatenlijst niet opgenomen in de web-versie
Rembrandt College PTA HAVO 5 2014 2015
61