Jaarstukken 2013 Aquon - Waterschap Hollandse Delta

Datum:
Agendapunt nr:
26 juni 2014
6.a.
Aan de Verenigde Vergadering
Jaarstukken 2013 Aquon
Aard voorstel
Aantal Bijlagen
Informerend stuk
3
Voorstel behandeld door
Verenigde Vergadering
Commissie Water
College Dijkgraaf en Heemraden
Voorstel geparafeerd door
Secretaris-Directeur
Dijkgraaf
Naam
Arnoud van Vliet
Jan Geluk
Datum
26 juni 2014
10 juni 2014
6 mei 2014
Paraaf
Akkoord
Akkoord
Datum
21-05-2014
22-05-2014
Ridderkerk, 26 juni 2014.
Dijkgraaf en heemraden voornoemd,
secretaris-directeur,
dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet.
ing. J.M. Geluk.
Bijlagen:
Voorstel: Voorstel_1718.docx
Bijlage: Brief jaarstukken.pdf
Bijlage: Jaarstukken AQUON 2013 versie 28 maart incl controleverklaring.pdf
Stukken ter inzage:
Jaarstukken 2013 Aquon.
1.
Aanleiding
De jaarstukken 2013 zijn op 28 maart 2014 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van
AQUON. Conform artikel 32 lid 3 van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) AQUON 2011,
wordt de jaarrekening ter kennisneming toegezonden aan de besturen van de deelnemers.
2.
Voorstel
Ter kennisgeving
-
3.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2013 van de GR en de bijbehorende
accountantsverklaring
Motivering
Jaarverslag
De transitie die in 2012 is ingezet met het verbeterplan Sturen op rendement loopt ook door
in 2013. Halverwege 2013 kwam al naar voren dat de verbeteringen niet gelijk tot het
gewenste resultaat leidden. Daarom is de focus in 2013 verlegd naar het robuust krijgen van
de basisprocessen in zowel het primaire als het secundaire proces. Ook het LIMS
(Laboratorium Informatie Management Systeem) project, een groot project t.b.v. de
productie, bleek in augustus nog niet gereed en werd op grond van de voortgang tijdelijk
stopgezet. Het project wordt in 2014 weer opgepakt. Hierdoor zijn de huidige vier LIMS-en
nog steeds operationeel. Daarnaast heeft een externe audit plaatsgevonden op de
robuustheid van de administratie. De uitkomsten van deze audit hebben geleid tot
organisatorische en personele aanpassingen. In aansluiting op deze uitkomsten staat er voor
2014 een aantal verbeteringsprocessen op de planning die getoetst gaan worden door de
externe accountant.
Jaarrekening
Uit de jaarrekening blijkt het volgende:
Algemeen
De totale exploitatiekosten voor 2013 overschrijden het budget met € 931.000 (3,9%). Door
hogere bijdragen van derden en onvoorziene meevallers is de extra bijdrage van de
deelnemers € 782.000 hoger dan begroot.
Oorzaken hogere exploitatiekosten:
Voor de tot en met 2012 geactiveerde eigen uren voor LIMS en de ten onrechte
geactiveerde jaarlijkse licentiekosten van LIMS is besloten deze af te waarderen. Tot
afwaarderen is besloten, omdat dit in lijn ligt met het activeringsbeleid;
Het uitvoeren van extra productie en de daaraan gekoppelde uitbesteding;
Het extra inhuren van personeel voor het uitvoeren van de transitie.
Ontwikkelingen voor 2014 zijn:
Afbouw van inhuur van tijdelijke krachten en terugdringen van uitbesteding;
Sturen op kosten en de relatie met de productie;
Verhogen eigen productie.
Realisatie productie en aandeel WSHD
In 2013 zijn er ruim 11,6 miljoen ILOW- punten geproduceerd, waarvan 11,4 miljoen voor de
deelnemende waterschappen. De resterende ILOW-punten van 0,2 miljoen is door derden
afgenomen en separaat afgerekend.
Over heel 2013 geldt voor WSHD:
1e begrotingswijziging Werkelijk inclusief
Verschil 1e
2013 (5 juli 2013)
garantieregeling
begrotingswijziging
inclusief
en werkelijk
garantieregeling
Meetvraag
2.584.045
2.726.020
2.395.895*
-364.125
ILOW-punten
ILOW-punten
ILOW-punten
ILOW-punten
Kosten Aquon € 3.745.000
€ 5.028.653
€ 4.546.887
481.766
*gerealiseerde productie t.b.v. WSHD 1.882.754 ILOW-punten exclusief garantieregeling
Begroot
voorjaar 2012
De uiteindelijke doorberekende kosten zijn lager dan begroot. Dit wordt verklaard doordat er per
saldo minder ILOW-punten zijn afgenomen dan waarmee in de 1e begrotingswijziging is geraamd.
Kostentoedeling deelnemers
In onderstaande tabel is de toedeling naar de deelnemende partijen weergegeven. De
bijdrage van WSHD bedraagt inclusief de correcties voor de garantieregeling 18,75% van de
totale kosten, zijnde € 4.546.887. De correctie op de betaalde voorschotten á € 481.766 is
verwerkt in de jaarrekening 2013 van WSHD.
Totale bijdrage
deelnemers
2013
€
24.251.754 €
Betaald
voorschot
deelnemers
2013
23.469.358 €
Nog af te
rekenen per
deelnemer
782.396
Delfland
Brabantse Delta
Hollandse Delta
Aa en Maas
De Dommel
Rijnland
Schieland en Krinpenerwaard
Rivierenland
Stichtse Rijnlanden
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.410.342
3.141.835
4.546.887
1.996.862
2.022.997
4.110.747
1.205.244
4.054.534
1.762.306
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.356.047
2.737.221
5.028.653
1.838.014
1.964.429
4.138.132
1.191.625
4.009.088
1.206.149
€
€
€
€
€
€
€
€
€
54.295
404.614
-481.766
158.848
58.568
-27.385
13.619
45.446
556.157
Totaal deelnemers AQUON
€
24.251.754
€
23.469.358
€
782.396
4.
Risico’s
N.v.t.
5.
Financiële aspecten
De financiële gevolgen van de jaarrekening 2013 van AQUON zijn verwerkt in de jaarrekening
2013 van WSHD.
6.
N.v.t.
Personele aspecten
7.
Juridische aspecten
N.v.t.
8.
duurzaamheidsaspecten
N.v.t.
9.
Communicatieve aspecten (in-en extern)
N.v.t.
10.
Wijze van publiceren
Kies één of meerdere items:
☒
☐
☐
☐
Niet van toepassing
Intranet
Internet
Pers
11.
Verdere aanpak/ procedure
N.v.t.
12.
N.v.t.
Evaluatie
Jaarstukken AQUON 2013
Jaarverslag en jaarrekening 2013
28-03-2014
1
1
INHOUDSOPGAVE
1
Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 2
2
Voorwoord ...................................................................................................................................... 4
3
Kerngegevens .................................................................................................................................. 5
4
Jaarverslag 2013.............................................................................................................................. 6
4.1
Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar ...................................................................... 7
4.1.1
Inleiding:.......................................................................................................................... 7
4.1.2
Klanten/markt: ................................................................................................................ 7
4.1.3
Productie: ........................................................................................................................ 7
4.1.4
HRM ................................................................................................................................ 8
4.2
Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 9
4.2.1
Financiën algemeen: ....................................................................................................... 9
4.2.2
Tarieven......................................................................................................................... 10
4.2.3
BTW op activiteiten ....................................................................................................... 10
4.2.4
Kapitaal goederen ......................................................................................................... 10
4.2.5
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen ....................................... 10
4.3
Financiering ........................................................................................................................... 10
4.3.1
Kasgeldlimiet ................................................................................................................. 11
4.3.2
Renterisiconorm ............................................................................................................ 11
4.3.3
Liquiditeitspositie .......................................................................................................... 11
4.3.4
Loon-, prijs- en rentestijgingen ..................................................................................... 11
4.4
Topinkomens......................................................................................................................... 11
4.5
Incidentele baten en lasten .................................................................................................. 12
4.6
Weerstandsvermogen........................................................................................................... 12
4.6.1
5
2
Risicobeheer .................................................................................................................. 12
4.7
Onttrekkingen aan bestemmingsreservers en voorzieningen .............................................. 12
4.8
Waterschapsbelastingen....................................................................................................... 12
4.9
Verbonden partijen ............................................................................................................... 13
4.10
EMU-saldo ............................................................................................................................. 13
jaarrekening 2013 ......................................................................................................................... 14
5.1
De balans ............................................................................................................................... 15
5.2
De exploitatierekening over het begrotingsjaar ................................................................... 16
5.3
Toelichtingen......................................................................................................................... 17
5.3.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................... 17
5.3.2
Toelichting op de balans per 31 december 2013.......................................................... 19
5.3.3
Toelichting op de passiva .............................................................................................. 21
5.3.4
Niet uit de balans blijkende verplichtingen .................................................................. 22
5.3.5
Toelichting op de exploitatierekening over het begrotingsjaar.................................... 24
6
Besluit tot vaststelling van de jaarrekening .................................................................................. 28
7
Controleverklaring ........................................................................................................................ 29
8
Bijlagen .......................................................................................................................................... 31
8.1
Bijdrage deelnemers ............................................................................................................. 31
3
2
VOORWOORD
Voor u liggen de jaarstukken 2013, welke het jaarverslag 2013 en de jaarrekening 2013 bevat. In
aansluiting op 2012 is ook het jaar 2013 een jaar van transitie geweest. De te verwachten resultaten
uit de Business Case bleven ook in 2013 uit. Via de interventies “Sturen op rendement” gedateerd
november 2012 en het aanstellen van een Interim directeur vanaf 1 juli 2013 zijn er wel slagen
gemaakt. De organisatie is nu teruggebracht naar 3 locaties voor de laboratorium werkzaamheden
en AQUON heeft nu een eigen IT infrastructuur. De focus ligt meer dan in het verleden op het
primaire proces en de kwaliteit hiervan is duidelijk verbeterd. De Raad van Accreditatie heeft dit
onlangs, januari 2014, tijdens een controle bezoek bevestigd.
Het meest intensieve project binnen AQUON is en blijft de implementatie van een nieuw LIMS.
(Laboratorium Informatie Management Systeem). In augustus 2013 is dit traject vanwege de
onvoldoende voortgang tijdelijk on Hold gezet. In 2014 wordt het project vanuit een meer
beheersmatige aanpak voortgezet.
Financieel is AQUON in 2013 over de vastgestelde begroting heen gegaan. De overschrijding, 3 % van
het begrotingsbedrag is voornamelijk toe te schrijven aan extra inhuur en desinvestering van het
LIMS traject. (Laboratorium Informatie Management Systeem).
Bestuurlijk is er in 2013 frequent contact geweest. De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zijn
opgeschroefd naar maandelijks en ook in de samenstelling hebben er zich in 2013 wisselingen
voorgedaan.
Een nadere toelichting vindt u in de onderliggende stukken. Redactioneel is getracht het dubbel
weergeven van informatie te voorkomen tenzij wet en regelgeving in relatie tot het jaarverslag en de
jaarrekening anders voorschrijft.
Tiel, 28 maart 2014
Namens het Dagelijks Bestuur,
De algemeen directeur a/i
4
de voorzitter,
3
KERNGEGEVENS
Producten
Monstername
Chemische analyses
Hydrobiologische analyses
Advisering
Gebied
Circa 45% van Nederlandse oppervlakte
Circa 50% van Nederlandse bevolking
Circa 50% van vervuilingseenheden
Totaal begrote productie in ILOW-punten
Totale begroting
Aantal fte’s in dienst 31-12-2013
Deelnemende water- en
hoogheemraadschappen
10.376.713
€ 23.769.358
166,37 fte
Aa en Maas
Brabantse Delta
De Dommel
Delfland
Hollandse Delta
Rivierenland
Rijnland
De Stichtse Rijnlanden
Schieland en de Krimpenerwaard
Provincies
Gelderland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Utrecht
Zuid-Holland
Bestuurssamenstelling
Dhr. R.W. Bleker (Bestuursvoorzitter) (*)
Dhr. P. Beltman
Dhr. B. Besselink (*)
Dhr. A.C.M. van Eekhout
Mw. C.P.M. Moonen
Dhr. H. Pluckel (*)
Mw. E. van der Vorm-Gouman
Mw. I.J.A. ter Woorst
Mw.. A.M. van Zoelen (*)
(*) Dagelijks Bestuur
5
4
JAARVERSLAG 2013
Het Waterschapsbesluit schrijft in artikel 4.30 voor dat de jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en
de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en een aantal
voorgeschreven standaardparagrafen. In artikel 30 van het Waterschapsbesluit wordt
voorgeschreven dat het jaarverslag de paragrafen bevat die ingevolge artikel 4.11 van het
Waterschapsbesluit ook in de begroting zijn opgenomen. Het betreft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar
Bedrijfsvoering
Financiering
Topinkomens
Incidentele baten en lasten
Weerstandsvermogen
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen
Waterschapsbelastingen
EMU saldo
Verbonden partijen
4.1 ONTWIKKELINGEN SINDS HET VORIG BEGROTINGSJAAR
4.1.1
Inleiding:
Vanaf eind 2012 is invulling gegeven aan het verbeterplan Sturen op rendement, welke dateert van
november 2012. Halverwege het jaar kwam duidelijk naar voren dat de verbeteringen niet gelijk tot
het gewenste resultaat leiden. Een aangepaste begroting 2013 werd in het Algemeen bestuur van 5
juli 2013 vastgesteld en tevens kwam de roep naar een meer bedrijfsmatige aanpak van de
problematiek binnen AQUON. Na het vertrek van Piet Hein Kolff als algemeen directeur, werd voor
een bepaalde periode een externe interim directeur aangetrokken.
Vanuit deze koers is vanaf juli 2013 invulling gegeven aan de transitie binnen AQUON. Op meerdere
vlakken bleek dat de fusie en integratie van de oorspronkelijke laboratoria nog onvoldoende vorm
had gekregen. Focus is vervolgens gelegd op het robuust krijgen van basis processen binnen AQUON,
zowel in het primaire proces als het secondaire proces.
Langs de meest belangrijke ondernemingsgebieden volgt nu een korte terugblik.
4.1.2
Klanten/markt:
De 9 aangesloten waterschappen hebben in totaal de werkzaamheden aangeboden conform de
begroting 2013. Het aanbod van de projecten en meetvraag en de weersomstandigheden hebben in
begin 2013 geleid tot een lagere productie en in het tweede helft 2013 tot de noodzaak van meer
uitbesteding. Via directere contacten tussen AQUON en de waterschappen is eind 2013 begonnen
met een meer passende afstemming tussen aanbod en productiecapaciteit. Het sneller en vollediger
aangeven van de jaarplanning is hier een onderdeel van.
In 2013 heeft AQUON voor 2% werkzaamheden voor derden verricht.
4.1.3
Productie:
AQUON verleent voor een belangrijk deel haar bestaansrecht aan het juist en op tijd produceren van
meetresultaten tegen een acceptabel kostenniveau. Dit vraagt aandacht voor het productieproces
en van de organisatie vooral snel en adequaat handelen bij verstoringen. Door via het management
de focus terug te brengen naar het primaire proces is in de tweede helft van 2013 vooruitgang
geboekt. Een en ander is bevestigd door een positief resultaat van het controlebezoek van de Raad
van accreditatie in januari 2014.
Het terugbrengen van de huisvesting van 5 naar 3 locaties heeft in 2013 ook een positieve bijdrage
geleverd aan de harmonisatie van het laboratorium proces. Vooral in de eerste helft van 2013 is de
organisatie druk geweest met deze logistieke transitie, die zich natuurlijk wel vertaalt naar een
betere productiebeheersing. Door ingebruikname van bestaande ruimtes binnen de panden,
aangevuld met bouwkundige en installatie aanpassingen, zijn omvangrijke verbouwingen
achterwege gebleven. Dit heeft wel geleid tot het afboeken van geactiveerde onderzoekskosten
binnen de exploitatie 2013.
Een groot project ten behoeve van de productie is het LIMS project. Initieel gepland op Go live in de
eerste helft 2013. In augustus was het project echter nog niet gereed en gezien de voortgang is
besloten tot een time out. Doorstart van het project staat in 2014 op de agenda. Voor de exploitatie
2013 heeft dit ook geleid tot het niet activeren en het afboeken van in het verleden geactiveerde
kosten van interne uren met betrekking tot het LIMS project.
De time out betekende wel dat AQUON haar productie draaiend moest houden met de bestaande 4
LIMS systemen. Door de applicatie beheerders zijn er noodverbanden aangelegd, teneinde de
7
productiemedewerkers zo goed als mogelijk te faciliteren. Voorop blijft staan dat een laboratorium
organisatie als AQUON gebaat is met 1 LIMS.
In 2013 zijn er 11,6 mln. ILOW-punten geproduceerd, waarvan 11,4 mln. voor de deelnemende
waterschappen. Hoewel het niveau voor de deelnemers circa 12,7% lager is dan het niveau dat in de
business case voor 2013 opgenomen was, ligt het totaal hoger dan verwacht werd bij het opstellen
van de gewijzigde begroting (9,1%). Het aantal ILOW-punten voor derden is met 241.000 hoger dan
het begrote aantal van 200.000.
Productie AQUON 2013 voor deelnemers GR
Prognose uit Business Case +
Prognose uit initiële begroting 2013 (juli 2012)
Prognose in eerste begrotingswijziging 2013 (juli 2013)
Gerealiseerde productie
Toe te rekenen ILOW punten in het kader van de garantieregeling
ILOW punten
13.040.336
11.159.798
10.376.713
11.324.054
12.558.319
In onderstaand overzicht is de gerealiseerde productie inclusief het effect van de garantieregeling1
opgenomen uitgesplitst over de verschillende waterschappen.
Delfland
Brabantse Delta
Hollandse Delta
Aa en Maas
De Dommel
Rijnland
Schieland en Krimpenerwaard
Rivierenland
Stichtse Rijnlanden
TOTAAL
Prognose BC
AQUON + 2013
760.000
1.745.900
2.786.000
913.814
1.082.316
2.266.500
547.405
2.346.061
521.745
12.969.741
Prognose initiële
begroting
AQUON 2013,
(juli 2012)
687.547
1.151.287
2.584.045
865.679
911.650
1.862.885
639.748
1.831.250
625.707
11.159.798
Prognose eerste
begrotings
wijziging
AQUON 2013,
(juli 2013)
709.255
1.419.616
1.584.258
940.263
852.220
1.865.912
625.190
1.556.952
823.047
10.376.713
Gereali-seerde
productie
AQUON 2013
746.737
1.451.053
1.882.754
945.817
974.167
1.982.684
646.886
1.776.793
917.163
11.324.054
Productie
2013, incl.
collectieve
toepassing
garantie
754.272
1.618.558
2.395.895
945.817
1.035.607
2.143.922
646.886
2.100.199
917.163
12.558.319
BC AQUON+ 2013 is voor Schieland en Krimpenerwaard verlaagd met 70.595 ILOW punten in verband met WABO's.
4.1.4
HRM
Ook op het personeelsvlak is 2013 turbulent geweest. In het eerste halfjaar zijn er veel
uitzendkrachten ingehuurd ten behoeve van verschillende projecten. Na het besluit het LIMS traject
tijdelijk stop te zetten en mede vanwege de afloop van het verhuisproject, is AQUON begonnen met
de afbouw van de inhuur van tijdelijke krachten. Eind 2013 zijn er alleen nog tijdelijke krachten op
productieplaatsen waar geen interne plaatsing mogelijk is.
Een andere vorm van inhuur zijn tijdelijke medewerkers die ingehuurd worden vanwege hun
specifieke expertise. De organisatie en vorming van AQUON vraagt kennis en kunde die niet altijd
aanwezig is bij het personeel afkomstig van de vier oorspronkelijke laboratoria. Voorbeeld is
expertise omtrent Europese aanbesteding of projectmanagement van een IT Infrastructuur project.
Vanwege de verdere ontwikkeling zal inhuur van dergelijke functionarissen het komende jaar
noodzakelijk blijven, waarbij gelijktijdig gestuurd zal worden op kennis overdacht naar de vaste
medewerkers van AQUON. Voorbeelden van deze laatste categorie zijn de coördinator hydrobiologie
en coördinator waterbodemonderzoek.
1
Ten aanzien van de toedeling op basis van ILOW-punten geldt dat in de jaren 2011 t/m 2015 voor de toerekening van de het relevante aantal ILOW-punten
wordt bepaald door het aantal werkelijk afgenomen ILOW punten te nemen en, bij het eventueel achterblijven van de meetvraag, dit aantal te vermeerderen
met 75% van het verschil tussen de bij het opstellen van de business case AQUON+ opgegeven meetvraag en in de praktijk niet afgenomen punten. Deze
afspraak staat bekend als de garantieregeling.
8
Het ziekteverzuim is in 2013 ook nog hoog geweest. In samenwerking met de Arbodienst wordt
gestuurd op verlaging van het verzuimpercentage en ziekmeld frequentie. In 2013 zijn, na een
langdurig ziekbed, twee medewerkers van AQUON overleden.
Aantal
Ziekmeld Ziekteverzuim
percentage
Geslacht medewerkers Aantal fte frequentie
Man
120,0
113,37
0,88
6,01%
Vrouw
68,0
53,00
1,41
5,05%
Totaal
188,0
166,37
1,07
5,70%
Op managementniveau is tevens te melden dat de directeur Piet Hein Kolff vertrokken is naar een
andere werkgever per 1 juli 2013. Hoofd concernstaf / controller Monique van der Valk heeft
middels een minnelijke schikking afscheid genomen van AQUON. Beide functies worden momenteel
door interim functionarissen ingevuld.
4.2 BEDRIJFSVOERING
4.2.1
Financiën algemeen:
In de jaarrekening zijn de exploitatie en balans inclusief de toelichting opgenomen. In het algemeen
kan in de terugblik gesteld worden dat de volgende gebeurtenissen voor AQUON belangrijk geweest
zijn:
• de noodzaak tot het indienen van een herziene begroting, geaccordeerd door het Algemeen
Bestuur op 5 juli 2013;
• de externe audit met betrekking tot de financiële rapportage.
Deze audit heeft geleid tot organisatorische en personele aanpassingen binnen de afdeling financiën
van AQUON. In 2014 staan een aantal verbeteringsprocessen op de planning, welke medio 2014
zullen worden getoetst door de externe accountant middels de interim controle 2014.
Een analyse van de jaarresultaten geeft een overschrijding van het budget aan van 3,9% met daar
tegenover een 9,1% hogere productie dan gehanteerd in de begrotingswijziging 2013.
Een belangrijke kostenpost binnen de begroting van AQUON is de uitbesteding naar derden. Met de
focus op interne productie wordt op deze post een belangrijke reductie verwacht in 2014.
Vanuit de balans is als belangrijke gebeurtenis te melden dat in 2013 AQUON invulling heeft gegeven
aan het bestuurlijke besluit de panden Breda en Leiden over te nemen. Hiervoor is ook externe
financiering aangetrokken.
Ook in 2013 is het niet mogelijk gebleken om het LIMS project te implementeren in de tweede helft
van 2013 is het project on hold gezet, met als consequentie dat de vier huidige LIMS-en nog steeds
operationeel zijn. Tot en met 2012 waren de eigen uren voor LIMS geactiveerd. Verder was in 2012
onterecht een bedrag geactiveerd voor jaarlijkse licentiekosten van LIMS. In 2013 is besloten de
eigen uren en de licentiekosten af te waarderen.
De totale exploitatiekosten voor 2013 komen uit op € 24.700.778. In de door het bestuur
goedgekeurde eerste begrotingswijziging van 5 juli 2013 was € 23.769.358 begroot. Dit resulteert in
een overschrijding van het budget met € 931.420 (3,9%). Door hogere bijdragen van derden en
onvoorziene meevallers is de extra bijdrage voor de deelnemers € 782.396 (3,3%) hoger dan
begroot.
9
4.2.2
Tarieven
In de eerste begrotingswijziging was voor 2013 gerekend met een tarief van € 2,26 per ILOW punt.
Het gemiddeld gerealiseerde tarief voor de deelnemers kwam uit op € 1,93 rekening houdend met
de garantieregeling. Als we alleen kijken naar de werkelijke gerealiseerde productie kwam het tarief
uit op € 2,14.
4.2.3
BTW op activiteiten
Doordat AQUON over ongeveer 1% haar omzet BTW afdraagt, mag AQUON ongeveer 1% van de in
rekening gebrachte BTW aftrekken van de kosten. De vooraftrek van 2013 is in de jaarrekening
verwerkt.
4.2.4
Kapitaal goederen
AQUON heeft in 2013 de gebouwen waarin zij is gevestigd in Breda en Leiden verworven voor een
bedrag van € 5,2 mln., conform bestuurlijk geaccordeerde notitie Huisvesting, Advies voor een
integrale oplossing d.d. 5 april 2011. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening zijn de volgens
deze notitie overeengekomen frictiekosten Huisvesting geheel afgewikkeld. Ten behoeve van de
centralisatie van AQUON op drie locaties is er in deze locaties voor € 0,6 mln. geïnvesteerd. Verder
werd er voor € 1,2 mln. geïnvesteerd in ICT en bedrijfsapparatuur.
4.2.5
Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen
AQUON kent geen bestemmingsreserves. Er zijn geen onttrekkingen geweest in 2013. De
frictiekosten sociaal plan en de frictiekosten bovenformatieven worden verantwoord onder de
overlopende passiva. De kosten sociaal plan 2013 zijn ten laste gebracht van de reeds vooruit
ontvangen gelden.
4.3 FINANCIERING
AQUON is een gemeenschappelijke regeling van negen waterschappen. Als overheidsorganisatie
conformeert AQUON zich aan de regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen
(BBVW).
Bij het aantrekken van vreemd vermogen moet AQUON zich houden aan de
financieringsvoorschriften zoals die zijn vastgesteld in de wet financiering decentrale overheden
(wet Fido).
De wet Fido heeft als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de
decentrale overheden. Daarvoor staan twee instrumenten ter beschikking:
• de kasgeldlimiet ten behoeve van de beperking van het renterisico in geval van financiering
met kort geld (< 1 jaar);
• de renterisiconorm ten behoeve van de beperking van het renterisico in geval van
financiering met lang geld (> 1 jaar).
In 2008 heeft rechtsvoorganger Delta Waterlab, om de vaste activa te financieren, een bedrag
geleend van € 2.1 miljoen. De lening heeft een looptijd van 7 jaar, wordt lineair afgelost, en kent een
rentepercentage van 4,42%.
In december 2011 is door AQUON een geldlening afgesloten, om de aankoop van het pand in Tiel te
kunnen bekostigen. Hiervoor is een bedrag geleend van € 4.535.000. De lening heeft een looptijd
van 30 jaar, wordt lineair afgelost en kent een rentepercentage van 3,38%.
In december 2013 zijn door AQUON geldleningen afgesloten, voor een bedrag van € 5.120.000, om
de aankoop van de panden in Breda en Leiden te financieren. Om de looptijden van de leningen te
spreiden is gekozen voor drie leningen met verschillende looptijden. De leningen zijn afgesloten per
10
16 december 2013 en hebben een looptijd van 20, 24 en 29 jaar. Een overzicht van de vaste
schulden vindt u in de toelichting 5.3.3.3 X Vaste schulden op pagina 21.
4.3.1
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft de maximale kortlopende schuld (inclusief banksaldo) van AQUON aan. Dit is
de grens waarbinnen decentrale overheden hun activiteiten met kortlopende middelen mogen
financieren in 1 jaar. Elk kwartaal wordt het gemiddelde van de kortlopende middelen getoetst aan
de kasgeldlimiet.
De wettelijk vastgestelde limiet is bepaald op 23% van het begrotingstotaal. Voor AQUON betekent
dit, dat voor 2013 de kasgeldlimiet € 5.466.952 (23% van € 23.769.358 mln.) bedraagt. In 2013 is
AQUON onder deze norm gebleven.
4.3.2
Renterisiconorm
Uitgangspunt voor het invoeren van de renterisiconorm is het streven naar een spreiding van de
looptijden van lang lopende leningen met als doel een beperking van renterisico’s. Het bedrag aan
aflossingen en het lening bedrag, dat in aanmerking komt voor renteherziening mag in het
betreffende jaar de renterisiconorm niet overschrijden. Voor gemeenschappelijke regelingen is de
renterisiconorm bepaald op 30% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm voor AQUON voor
2013 bedraagt op basis van het voorgaande € 7.130.807.
Voor wat betreft de externe toetsing van renterisico’s geldt dat AQUON te allen tijde zal voldoen aan
de wettelijke kasgeldlimiet en renterisiconorm. Wordt hiervan afgeweken dan zal dit met redenen
onderbouwd worden gerapporteerd aan bestuur. In 2013 is AQUON onder deze norm gebleven.
AQUON heeft in 2013 uitsluitend gelden aangetrokken voor haar uitvoeringstaak. Dit betekent dat
alleen geld is aangetrokken voor activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd.
Er heeft in 2013 geen uitzetting van gelden plaatsgevonden en er is geen gebruik gemaakt van
financiële instrumenten (derivaten, opties en dergelijke). Het risicobeleid is erop gericht toekomstige
risico’s inzichtelijk te maken, te beheersen, te verminderen of te spreiden.
4.3.3
Liquiditeitspositie
Ten aanzien van de liquiditeitspositie geldt dat met de deelnemende waterschappen is
overeengekomen dat er voorafgaand per kwartaal, 25% van het begrote jaaraandeel van de
jaarkosten wordt gestort. Dit is noodzakelijk om tijdig aan de financiële verplichtingen die AQUON
heeft te kunnen voldoen.
4.3.4
Loon-, prijs- en rentestijgingen
Prijs- en rentestijgingen vertegenwoordigen een beperkt risico. Hiermee was binnen de begroting
2013 rekening gehouden.
4.4 TOPINKOMENS
Het Waterschapsbesluit bepaalt dat in het jaarverslag een paragraaf moet worden opgenomen die
informatie bevat over topinkomen, zoals bedoeld in de Wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De WNT is sinds 1 januari 2013 officieel
van kracht. De WNT beoogt drie doelen:
• Het bieden van een democratisch gelegitimeerd instrument op basis waarvan normen en
verplichtingen kunnen worden opgelegd ten aanzien van de bezoldiging van bestuurders en
andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector,
11
•
Het bieden van een afbakening welke instellingen en organisaties tot de publieke
respectievelijk semipublieke sector worden gerekend en te bepalen wat dat betekent voor
het bezoldigingsbeleid van topfunctionarissen dat de bedoelde sectoren dienen te voeren,
• Het verhinderen dat de instellingen in de publieke en semipublieke sector rechtens in staat
zijn bovenmatige bezoldiging toe te kennen.
Zoals beschreven in de wet valt AQUON als publiekrechtelijke organisatie onder de wet WNT. De
maximale bezoldiging voor het algemene bezoldigingsregime bedraagt in 2013 € 228.599. Hiernaast
wordt de ontslagvergoeding gemaximeerd op € 75.000, dan wel een beloning plus voorzieningen
betaalbaar op termijn over een periode van 12 maanden voorafgaande aan datum ontslag als dit
lager is dan € 75.000.
In het kader van de WNT rapporteren wij de volgende gegevens:
Naam
P.H. Kolff
T. Houterman
E.F.M. Nieuwenhuis
Dhr. R.W. Bleker (*)
Dhr. P. Beltman
Dhr. B. Besselink (*)
Dhr. A.C.M. van Eekhout
Mw. C.P.M. Moonen
Dhr. H. Pluckel (*)
Mw. E. van der Vorm-Gouman
Mw. I.J.A. ter Woorst
Mw.. A.M. van Zoelen (*)
Functie
Algemeen directeur
Algemeen directeur
Adjunct directeur
Bestuursvoorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Duur
dienstverband
6 mnd
6 mnd
1 jaar
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Omvang dienst
verband
36 uur p week
32 uur p week
36 uur p week
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€
€
€
Beloning
55.732
97.000
100.097
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Door
werkgever
betaalde
SVpremies
€
4.619
€
€
6.918
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Belastbare
kosten- Voorzieningen
vergoedinge
betaalbaar op Beëindigingsn
termijn
uitkeringen
€
€
8.677 €
€
2.927 €
€
€
€
15.917 €
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Jaar
beëindiging
2013
(*) Dagelijks Bestuur
4.5 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
In de vaste activa was eind 2012 een tweetal bedragen opgenomen die in 2013 zijn afgeboekt als
kosten. Dit betreft voor € 586.000 de activering van advieskosten voor verbouwing en uitbreiding
voor de drie panden van AQUON en voor € 289.000 voor het LIMS project. Deze afwaarderingen zijn
onder de kapitaalslasten opgenomen.
4.6 WEERSTANDSVERMOGEN
AQUON kent in 2013 geen (algemene) reserves. In 2013 is een voorziening gevormd. De organisatie
heeft daarom een weerstandsvermogen van € 66.700. De deelnemers van de gemeenschappelijke
regeling zijn op basis van gemaakte afspraken naar rato aansprakelijk voor niet afgedekte risico’s.
4.6.1
Risicobeheer
AQUON loopt bij het uitoefenen van zijn taken financiële risico’s. Onder risico wordt hier bedoeld de
kans dat een onverwachte en onzekere gebeurtenis plaatsvindt, waarbij gevolgen ontstaan waarvan
de financiële omvang nog niet is vast te stellen. Hierbij valt te denken aan claims van derden,
rechtsgedingen en onzekerheden in investeringen.
In dit kader worden de verzekeringsportefeuille en de belastingafdrachten periodiek beoordeeld.
4.7 ONTTREKKINGEN AAN BESTEMMINGSRESERVERS EN VOORZIENINGEN
AQUON kent in 2013 geen onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen. Daarom is
deze paragraaf niet van toepassing.
4.8 WATERSCHAPSBELASTINGEN
Omdat AQUON geen belasting heft is deze paragraaf niet van toepassing.
12
4.9 VERBONDEN PARTIJEN
AQUON had in 2013 geen verbonden partijen.
4.10 EMU-SALDO
De opname van het EMU-saldo in de jaarrekening 2013 is niet van toepassing voor AQUON omdat
het rekeningresultaat van AQUON volledig door de deelnemers in hun respectievelijke
jaarrekeningen wordt opgenomen.
13
5
14
JAARREKENING 2013
5.1 DE BALANS
BALANS AQUON (bedragen in euro's)
VASTE ACTIVA
I
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
31-12-13
Overige immateriële vaste activa
II
1.749.560
11.938.584
7.196.158
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
1 Overige langlopende leningen
2 Overige uitzettingen met een oorspronkelijke looptijd van één jaar of langer
145.452
139.002
6.450
TOTAAL VASTE ACTIVA
IV
1.683.338
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Overige investeringen met een economisch nut
III
13.767.374
9.153.692
522.383
722.596
VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN
JAAR
1 Vorderingen op openbare lichamen
2 Overige vorderingen
VI
867.165
812.134
55.031
LIQUIDE MIDDELEN
OVERLOPENDE ACTIVA
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren komen.
1.493
1.691.125
1.105.352
715.578
1.105.352
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA
TOTAAL ACTIVA
715.578
2.496.393
5.514.972
16.263.767
14.668.664
31-12-13
VASTE PASSIVA
VIII EIGEN VERMOGEN
IX VOORZIENINGEN
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
X
2.385.673
2.311.782
73.891
Bank- en girosaldi
VII
207.974
207.974
0
Grond- en hulpstoffen
V
31-12-12
31-12-12
0
0
66.700
66.700
0
0
VASTE SCHULDEN
binnenlandse banken en overige financiële instellingen
TOTAAL VASTE PASSIVA
9.952.667
5.283.833
10.019.367
5.283.833
VLOTTENDE PASSIVA
XI NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD
KORTER DAN ÉÉN JAAR
3.500.507
1 Bank- en girosaldi
2 Overige schulden
1.211.872
2.288.635
XII OVERLOPENDE PASSIVA
Transitoria
2.743.893
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL PASSIVA
5.135.181
1.067.672
4.067.509
2.743.893
4.249.650
4.249.650
6.244.400
9.384.831
16.263.767
14.668.664
15
5.2 DE EXPLOITATIEREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR
(Bedragen in euro's)
Kostensoort
groepen
Kostensoorten
LASTEN
2.1
Salaris huidig personeel en bestuurders
2.2
Sociale premies
2.4
Overige personeelslasten
2.5
Personeel van derden
Personeelslasten
3.11
Uitbestedingen analyses
Uitbesteding
3.1
Duurzame gebruiksgoederen
3.2
Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen
3.3
Energie
Materiële lasten
1.1
Externe rentelasten
1.2
Interne rentelasten
1.3
Afschrijvingen activa
1.4
Afwaarderingen activa
1.5
Boekwinst activa
Kapitaalslasten
3.4
Huren en rechten
3.5
Leasebetalingen operational lease
3.7
Verzekeringen
3.8
Belastingen
3.9
Onderhoud door derden
3.10
Overige diensten door derden
Overige indirecte lasten
5.2
Onvoorzien
Onvoorzien
TOTAAL LASTEN
BATEN
1.1
Externe rentebaten
3.6
Diensten voor derden
5.2
Onvoorzien
Bijdrage deelnemers
TOTAAL BATEN
16
Goedgekeurde
Verschil
aangepaste Realisatie en
Realisatie 2013 begroting 2013
Begroting
8.000.199
2.065.277
515.742
1.881.734
12.462.952
2.673.273
2.673.273
112.421
2.958.257
277.378
3.348.056
195.508
0
1.415.005
875.050
-45.389
2.440.174
850.949
510.715
54.334
9.685
739.604
1.611.036
3.776.323
0
0
24.700.778
7.926.039
1.881.635
436.242
1.558.250
11.802.166
2.450.000
2.450.000
192.990
2.856.427
260.000
3.309.417
266.356
0
1.532.891
0
0
1.799.247
957.375
645.000
60.620
136.069
736.000
1.873.464
4.408.528
0
0
23.769.358
-74.160
-183.642
-79.500
-323.484
-660.786
-223.273
-223.273
80.569
-101.830
-17.378
-38.639
70.848
0
117.886
-875.050
45.389
-640.927
106.426
134.285
6.286
126.384
-3.604
262.428
632.205
0
0
-931.420
0
379.181
69.843
24.251.754
24.700.778
0
300.000
0
23.469.358
23.769.358
0
-79.181
-69.843
-782.396
-931.420
5.3 TOELICHTINGEN
5.3.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Op de jaarrekening is naast het gestelde in het waterschapbesluit de Regeling beleidsvoorbereiding
en verantwoording waterschappen (BBVW) van toepassing. M.b.t. de verslaggeving worden de
verslaggevingsvoorschriften vanuit het waterschapbesluit gehanteerd.
De indeling van de jaarrekening ten opzichte van 2012 is aan deze voorschriften aangepast. De
indeling van 2012 is aangepast voor de volgende posten:
Liquide middelen en Vlottende passiva
De bank- en girosaldi kunnen voor 2012 als volgt worden weergegeven:
Vordering 2012
NWB Bank AQUON
€
1.690.321
Rabobank
€
804
Totaal
€
NWB Bank Delta Waterlab
Schuld 2012
€
1.691.125 €
Saldo
31-12-2012
€
1.690.321
-1.067.672 €
-1.067.672
€
804
-1.067.672 €
623.453
De liquide middelen van de NWB bank staan dit jaar onder de passiva. Voor een betere presentatie
is de bankschuld van NWB Bank Delta Waterlab van ultimo 2012 nu afzonderlijk verantwoord onder
“bank- en girosaldi” onder ” Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar”. In de jaarstukken van 2012 werden liquide middelen getoond van € 623.453. Door deze
herclassificatie is het balanstotaal van 2012 gestegen van € 13.600.992 met € 1.067.672 naar €
14.668.664
Kortlopende vorderingen
In 2012 werd kortlopende vorderingen de post “Uitzettingen bij bedrijven” weergegeven voor een
bedrag van € 2.385.673. Deze worden nu weergegeven als “Uitzettingen met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar”.
In 2012 werden de “Transitoria” en de “Nog te ontvangen bijdragen deelnemers” weergegeven
onder “Kortlopende vorderingen”. Deze worden nu weergegeven onder “overlopende activa” als
“Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen.”.
Netto vlottende schulden
Deze post wordt dit jaar verantwoord onder “Netto-vlottende schulden met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar”.
5.3.1.1 Activa
De waardering van de vaste activa vindt plaats tegen de historische kostprijs onder aftrek van
ontvangen bijdragen en afschrijvingen. De historische kostprijs bestaat uit de werkelijke/historische
uitgaven. Afschrijving vindt plaats vindt plaats conform het afschrijvingsbeleid dat is vastgesteld
door het Algemeen Bestuur.
Activering vindt plaats op het moment van ingebruikname. De afschrijving vindt plaats vanaf het jaar
na het moment van ingebruikname, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verstreken
levensduur.
De volgende afschrijvingstermijnen worden in overeenstemming met de verordening gehanteerd:
•
•
Immateriële vaste activa
Vervoermiddelen
5 jaar
5 jaar
17
•
•
•
Bedrijfsgebouwen
Verbouwingen en gebouw gebonden installaties
Overige materiële activa
40 jaar
15 jaar
5 jaar
Voorraden
De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard
verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de laatst betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard
verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden
worden afgewaardeerd naar marktwaarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een
voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte
inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
5.3.1.2 Passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het
voorzienbare verlies.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
5.3.1.3 Baten en lasten
De baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Een bate wordt genomen
zodra deze is gerealiseerd, terwijl een last wordt verwerkt zodra dit bekend is.
De baten bestaan voor 99% uit de bijdragen van de deelnemers.
De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Een bate wordt genomen
zodra deze is gerealiseerd, terwijl een last wordt verwerkt zodra dit bekend is.
Er is geen exploitatierekening naar programma opgenomen vanwege het feit dat AQUON maar één
programma kent
18
5.3.2
Toelichting op de balans per 31 december 2013
5.3.2.1 I Immateriële vaste activa
De immateriële activa worden alle gecategoriseerd onder de “overige immateriële vaste activa“. Alle
hier ondergebrachte activa zijn software en licenties.
Onderstaand wordt het verloop van de immateriële vaste activa weergegeven.
Boekwaarde
31-12-2012
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijdragen
van
derden
Boekwaarde
31-12-2013
Afwaarderingen
Immateriele vaste activa
€
1.749.560 €
534.427 €
-7.075 €
-304.955 €
-
€
-288.619 €
1.683.338
Totaal
€
1.749.560 €
534.427 €
-7.075 €
-304.955 €
-
€
-288.619 €
1.683.338
De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking
gestelde krediet aangegeven, het in 2013 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag dat tot
en met 2013 ten laste van het krediet is gebracht. Het project ICT software is in 2013 opgeleverd.
Alleen het LIMS project is nu nog onderhanden werk (€ 1.360.569).
Werkelijk besteed in
2013
Beschikbaar gesteld krediet
LIMS
€
1.400.000 €
€
1.002.078
LIMS extra
€
500.000 €
358.491
€
358.491
175.936
€
175.936
534.427 €
1.536.505
ICT software
€
149.000 €
Totaal
€
2.049.000 €
-
Cumulatief besteed
t/m 2013
Bij het LIMS project zijn de kosten van eigen medewerkers die in 2011 en 2012 zijn geactiveerd
afgeboekt in 2013 als afwaardering voor een bedrag van € 231.052. Het restant van de
afwaarderingen wordt gevormd door de 2012 geactiveerde licentiekosten.
5.3.2.2 II Materiële vaste activa
In de staat van vaste activa is tevens een nadere specificatie opgenomen van de materiële vaste
activa, zoals bedrijfsgebouwen, vervoermiddelen, machines, apparaten en installaties en overige
materiële vaste activa. Het verloop van de materiële vaste activa wordt hieronder weergegeven.
Boekwaarde
31-12-2012
Gronden en terreinen
€
Bedrijfsgebouwen
€
Verbouwingen en gebouw
gebonden installaties
€
Vervoermiddelen
Investe- Mutatie activa in
ringen
uitvoering
635.366 €
Desinves- Afschrij-vingen
teringen
-
€
-
€
-
€
9.087 €
-
€
1.618.850
-
€
-
€
-59.633 €
-1.649.778 €
-
€
4.630.285
-
€
-
€
-190.522 €
1.640.691 €
-
€
3.728.043
-
€
-
€
-6.845 €
-
€
-
€
6.845
-29.161 €
-853.050 €
-
€
-
€
1.453.113
-
-
-
€ 2.277.874 €
€
1.858.336 €
171.208 €
305.780 €
892.211 €
501.447 €
-305.780 €
-
-
-29.161 €
€
€
Boekwaarde
31-12-2013
974.397 €
13.690 €
Totaal
Afwaarderingen
3.796.554 € 2.543.142 €
€
Machines, apparaten en
installaties
Overige materiële vaste
activa
Herclassificatie
-
€
7.196.157 € 6.468.069 €
€
€
€
-1.110.049 €
€
-586.431 €
501.447
-0 €
-586.431 €
11.938.584
De afwaardering bij de overige vaste activa betreft advieskosten voor verbouwing en uitbreiding die
zijn geactiveerd in 2011 en 2012, voor de drie panden van AQUON.
19
De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Van deze investeringen was de
Spectofotometer met de bijbehorende automatisering nog onderhanden aan het einde van 2013.
Werkelijk besteed in
2013
Beschikbaar gesteld krediet
Cumulatief besteed
t/m 2013
Huisvesting - aankoop
€
5.405.650 €
Huisvesting - verbouw
€
467.968 €
355.293
€
355.293
Huisvesting - inrichting
€
133.100 €
292.615
€
292.615
ICT werkplekapparatuur
€
225.885 €
234.485
€
234.485
ICT Infra LAN
€
80.000 €
144.199
€
144.199
Spectofotometer+ automatisering
€
100.000 €
Diverse apparatuur Hydrobiologie
€
100.000 €
Overige investeringen
€
Totaal
€
5.187.051 €
5.187.051
83.217 €
125.801
83.217
€
125.801
2.231.097 €
45.408 €
45.408
8.743.699 €
6.468.069 €
6.468.069
5.3.2.3 III Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
Saldo
31-12-2012
Vermeerderingen
-
Aflossingen
€
Saldo
31-12-2013
Lening aan bedrijven
€
207.974 €
Waarborgsom huur
€
-
€
6.450 €
-68.972 €
-
€
139.002
6.450
Totaal
€
207.974 €
6.450 €
-68.972 €
145.452
De lening aan bedrijven betreft een door Delta Waterlab afgesloten financiering aan een
leasemaatschappij waarvoor maandelijks een aflossing ontvangen wordt.
5.3.2.4 IV Voorraden
De voorraden zijn grond- en hulpstoffen voor eigen gebruik en zijn gewaardeerd tegen vaste
verrekenprijs. De voorraden zijn sterk afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het sluiten van
het magazijn in Rotterdam.
5.3.2.5 V Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen op waterschappen (openbare lichamen) zijn dit jaar lager dan vorig jaar, doordat de
voorschotten voor het eerste kwartaal van 2013 al in 2012 in rekening waren gebracht. De overige
vorderingen zijn ontstaan door de uitgevoerde werkzaamheden voor derden. Op deze overige
vorderingen is een voorziening getroffen van € 13.821. Het verloop van deze voorziening was als
volgt:
31-12-2012
Voorziening dubieuze debiteuren
€
-
Toevoeging
€
13.821 €
Onttrekking
-
31-12-2013
€
13.821
5.3.2.6 VI Liquide middelen
Dit bedrag betreft het saldo op de bankrekening van de Rabobank. De bank- en girosaldi kunnen als
volgt worden weergegeven:
Vordering 2013
NWB Bank AQUON
NWB Bank Delta Waterlab
Schuld 2013
Saldo Vordering 2012
31-12-2013
€
-299.422 €
-299.422 €
€
-912.451 €
-912.451
Rabobank
€
1.493
Totaal
€
1.493 €
€
1.493 €
-1.211.872 €
-1.210.379 €
Schuld 2012
1.690.321
€
804
1.691.125 €
Saldo
31-12-2012
€
1.690.321
-1.067.672 €
-1.067.672
€
804
-1.067.672 €
623.453
De liquide middelen van de NWB bank staan dit jaar credit. Voor een betere presentatie is de
bankschuld van NWB Bank Delta Waterlab van ultimo 2012 nu afzonderlijk verantwoord onder bank20
en girosaldi onder de netto-vlottende schulden. In de jaarstukken van 2012 werden liquide middelen
getoond van € 623.453.
5.3.2.7 VII Overlopende activa
De overlopende activa betreffen, voorschotten, vooruitbetaalde facturen, nog te factureren
leveringen aan derden en de nog af te rekenen bijdrage van de deelnemers.
31-dec-13
Omschrijving
Nog te factureren kosten
31-dec-12
€
105.490 €
141.074
Vooruitbetaalde kosten
€
217.407 €
284.126
Voorschotten
€
60 €
28.950
N.t.o.bijdragen deelnemers
€
€
782.397 €
1.105.353 €
261.428
715.578
Totaal
5.3.3
Toelichting op de passiva
5.3.3.1 VIII Eigen vermogen
AQUON is een uitvoeringsorganisatie van de negen deelnemende waterschappen en bouwt geen
eigen vermogen op.
5.3.3.2 IX Voorzieningen
De voorziening betreft een verplichting aan het UWV, waarvan de duur op dit moment nog niet
bekend is. De hoogte van deze voorziening is bepaald door rekening te houden met het maandelijks
te betalen bedrag en een inschatting van de uitkeringsduur. Het verloop van deze voorziening was
als volgt:
31-12-2012
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
€
-
Toevoeging
€
Onttrekking
66.700 €
-
31-12-2013
€
66.700
5.3.3.3 X Vaste schulden
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd
langer dan één jaar over het jaar 2013:
Saldo
31-12-2012
Vermeerderingen
Aflossingen
Saldo
31-12-2013
Onderhandse leningen
- binnenla ndse banken en overige financiële instellingen
NWB Bank
€ 5.283.833 €
BNG Bank
€
Totaal
€ 5.283.833 € 5.120.000 €
-
-
€
€ 5.120.000 €
-451.167 € 4.832.666
-
€ 5.120.000
-451.167 € 9.952.666
De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer
dan één jaar bedraagt € 195.508. De vermeerdering betreffen nieuw aangegane leningen voor de
financiering van de panden in Breda en Leiden. Voor deze schulden zijn geen zekerheden gesteld.
5.3.3.4 XI Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één
jaar
Bij de NWB Bank is eind 2013 voor AQUON een rekening courant krediet afgesloten tot een
maximaal bedrag van € 7,0 mln. Ten name van Delta Waterlab staat nog een rekening courant
krediet geregistreerd van € 2,1 mln. Dit laatste krediet is in 2014 opgeheven. Voor beide kredieten
zijn geen zekerheden gesteld. De banksaldi kunnen als volgt worden weergegeven:
21
Vordering 2013
NWB Bank AQUON
NWB Bank Delta Waterlab
Schuld 2013
Saldo Vordering 2012
31-12-2013
€
-299.422 €
-299.422 €
€
-912.451 €
-912.451
Rabobank
€
1.493
Totaal
€
1.493 €
€
1.493 €
-1.211.872 €
-1.210.379 €
Schuld 2012
1.690.321
€
€
1.690.321
-1.067.672 €
-1.067.672
804
1.691.125 €
Saldo
31-12-2012
€
804
-1.067.672 €
623.453
In de jaarstukken van 2012 werd de NWB Bank Delta Waterlab gesaldeerd met de NWB Bank
AQUON onder Liquide middelen.
De overige schulden zijn als volgt te specificeren:
Omschrijving
31-dec-13
31-dec-12
Crediteuren
€
1.530.476 €
3.285.813
Belastingen en sociale lasten
€
€
758.159 €
2.288.635 €
771.185
4.056.998
Totaal
Binnen de crediteuren is voornamelijk de schuld aan de waterschappen afgenomen (van € 1,4 mln.
naar € 0,6 mln.), verder zijn de facturen voor het LIMS betaald aan Thermo Fisher Scientific.
5.3.3.5 XII Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:
31-dec-13
Omschrijving
31-dec-12
Nog te ontvangen facturen
€
Vooruitontvangen betalingen
€
-
€
768.969
Verlofsaldo
€
411.363 €
334.712
Nog te ontvangen facturen/goederen
€
10.333 €
10.449
Frictiekosten Sociaal Statuut
€
1.247.990 €
1.416.165
Frictiekosten Bovenformatieven
€
121.852 €
23.514
Overig
€
€
142.699 €
2.743.893 €
4.249.650
Totaal
809.655 €
1.695.841
De vooruit ontvangen betalingen eind 2012 betrof vooruit ontvangen voorschotten van
waterschappen voor het eerste kwartaal van 2013. De post nog te ontvangen facturen is lager dan
eind 2012, doordat de facturen van de waterschappen nog in de boekhouding van 2013 verwerkt
konden worden.
5.3.4
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
5.3.4.1 Huurverplichtingen
AQUON is de volgende, niet uit de balans blijkende huurverplichtingen aangegaan:
Locatie
Breda bedrijfshal
s Hertogenbosch Bedrijfshal +
kantoor
Totaal
22
Resterende
looptijd
4 jaar
4 jaar
Tot
Verplichting per jaar
Totale verplichting
31-12-2017
€
18.500 €
74.000
28-2-2018
€
€
24.600 €
43.100 €
102.500
176.500
5.3.4.2 Overige verplichtingen
AQUON is de volgende, niet uit de balans blijkende overige verplichtingen aangegaan:
Product
Looptijd
Tot
Verplichting per jaar
Totale verplichting
Printer/copier Leiden
Printer/copier Tiel
Hosting ICT
Actacom hosting
Actacom beheer
Salarisadministratie
Salarisadministratie
Schoonmaak
GOM Schoonhouden
CSU Cleaning services
5 jaar
5 jaar
1-5-2016
31-12-2018
€
€
5.202 €
15.173 €
12.138
75.867
3 jaar
3 jaar
1-8-2016
1-8-2016
€
€
186.824 €
123.118 €
498.197
328.313
1 jaar
1-1-2015
€
107.000 €
107.000
1 jaar
1 jaar
1-1-2015
1-1-2015
€
€
31.891 €
38.200 €
31.891
38.200
Aalbers
Lease auto's
Wagenplan
Leaseplan
Dutchlease
RouteVision
Totaal
1 jaar
31-12-2014
€
24.590 €
24.590
5 mnd / 2 jaar
2 jaar
4 jaar
5 jaar
2014/2015
7-7-1905
november 2017
1-3-2018
€
€
€
€
€
99.270
25.672
308.564
31.340
960.302
€
€
€
€
€
218.424
51.344
1.182.830
132.733
2.701.526
23
5.3.5
Toelichting op de exploitatierekening over het begrotingsjaar
5.3.5.1 Algemeen
De indeling van de bovenstaande exploitatierekening wijkt (gedeeltelijk) af van de indeling zoals die
is opgenomen in bijlage 2 van de Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen.
Bij de bovenstaande exploitatierekening is de indeling van de programmabegroting gevolgd om de
vergelijking tussen de Businesscase AQUON+, de begroting en jaarrapportage te vereenvoudigen.
In de exploitatierekening zijn de volgende begrotingskolommen opgenomen:
• Begrotingswijziging 2013 5 juli 2013,
• Realisatie 2013,
• En het verschil tussen de beide kolommen.
Het jaar 2013 sluit af met een extra bijdrage voor de deelnemers van € 782.396.
In het kader van begrotingsrechtmatigheid melden wij dat de overschrijding van de kosten van
€ 931.420 voornamelijk wordt veroorzaakt door het uitvoeren van extra productie en de daaraan
gekoppelde uitbesteding. Ook heeft er in tegenstelling tot de begroting geen activering eigen uren in
het LIMS project plaatsgevonden en was ook de afwaardering van LIMS niet begroot. Hiernaast werd
er extra personeel van derden ingehuurd voor het uitvoeren van de transitie. De overschrijding
wordt voor de 9 deelnemers deels gecompenseerd door meer productie voor derden.
5.3.5.2 Personeelslasten
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de werkelijke kosten en de begroting.
Kostensoorten
Realisatie 2013
Sa laris personeel en
bestuurders
2.2 Sociale premies
Overige
2.4
personeelslasten
2.5 Personeel van derden
Totale personeelslasten
2.1
Aangepaste Verschil realisatie
begroting AQUON
t.o.v. Begroting
incl. Transitie en
Plan van Aanpak
€
8.000.199 €
7.926.039 €
-74.160
€
2.065.277 €
1.881.635 €
-183.642
€
515.742 €
436.242 €
-79.500
€
€
1.881.734 €
12.462.952 €
1.558.250 €
11.802.166 €
-323.484
-660.786
Aan de directie en het bestuur van AQUON werden de volgende vergoedingen verstrekt:
Naam
P.H. Kolff
T. Houterman
E.F.M. Nieuwenhuis
Dhr. R.W. Bleker (*)
Dhr. P. Beltman
Dhr. B. Besselink (*)
Dhr. A.C.M. van Eekhout
Mw. C.P.M. Moonen
Dhr. H. Pluckel (*)
Mw. E. van der Vorm-Gouman
Mw. I.J.A. ter Woorst
Mw.. A.M. van Zoelen (*)
(*) Dagelijks Bestuur
24
Functie
Algemeen directeur
Algemeen directeur
Adjunct directeur
Bestuursvoorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Duur
dienstverband
6 mnd
6 mnd
1 jaar
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Omvang dienst
verband
36 uur p week
32 uur p week
36 uur p week
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€
€
€
Beloning
55.732
97.000
100.097
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Door
werkgever
betaalde
SVpremies
€
4.619
€
€
6.918
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Belastbare
kosten- Voorzieningen
vergoedinge
betaalbaar op Beëindigingsn
termijn
uitkeringen
€
€
8.677 €
€
2.927 €
€
€
€
15.917 €
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Jaar
beëindiging
2013
Salarissen
In 2013 waren er minder medewerkers in dienst van AQUON dan de toegestane basisformatie van
173 fte. Hierdoor zijn de uitgaven m.b.t. de salarissen lager uitgekomen dan begroot was. Door de
kosten voor de ontwikkelstimulans uit 2012 die geboekt werden in 2013 zijn de kosten bij 2.1
€ 87.000 hoger uitgekomen. In de kosten van 2013 is rekening gehouden met een nog uit te keren
ontwikkelstimulans uit 2013.
Sociale premies
Bij het opstellen van de begroting was de verdeling tussen de posten salarissen en sociale premies
nog niet geheel duidelijk waardoor de sociale premies te laag zijn begroot. Er was geen rekening
gehouden met het handhaven van de herstelpremie voor pensioenen door ABP.
Overige personeelslasten
Onder de overige personeelslasten worden de lasten verantwoord betreffende woon-werkverkeer,
dienstreizen, studiekosten, werving personeel, gratificaties en Arbo-gerelateerde kosten.
Personeel van derden
De post ‘personeel van derden’ omvat de kosten van personeel op detacherings- en uitzendbasis.
Met het oog op de transitie is ervoor gekozen om een aantal vacatures in te vullen met personeel
van derden in plaats van in loondienst nemen. Hierdoor wordt een flexibele schil opgebouwd.
Verder is na het vertrek van de Algemeen directeur er voor gekozen om deze positie tijdelijk in te
vullen. Nadat ook de concerncontroller besloten had AQUON te verlaten is ook deze positie op
tijdelijke basis ingevuld.
5.3.5.3 Uitbesteding
Hier worden de kosten voor de uitbesteding van werkzaamheden aan derden opgenomen. Dit
betreft met name werkzaamheden voor de afdelingen Chemie, Hydrobiologie en Monstername en
Logistiek met uitzondering van uitbesteding van transport.
5.3.5.4 Materiële lasten
Duurzame gebruiksgoederen
Onder deze post worden de duurzame gebruiksgoederen verantwoord die onder de activeringsgrens
van € 25.000 blijven. In verband met de verhuizing is er minder aangeschaft dan begroot.
Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen
Deze post omvat het verbruik van materialen, chemicaliën en gasflessen door het laboratorium.
Energie
Deze post bevat de energiekosten van de verschillende locaties, voor zover deze separaat in
rekening worden gebracht. Op een aantal locaties zijn deze kosten niet gespecificeerd maar
opgenomen in een totaal bedrag van huur- en servicekosten.
5.3.5.5 Kapitaalslasten
Externe rentelasten
Onder deze post is de rente over de periode van 1 januari 2013 van de bij NWB Bank en de BNG
afgesloten leningen opgenomen en de ontvangen rente in verband met credit saldo. De begroting
wordt met € 70.848 onderschreden omdat er bij het opstellen van de begroting rekening was
gehouden met een overname van de panden in Breda en Leiden eerder in het jaar. Het
rentepercentage is lager dan begroot.
Afschrijvingen
De post afschrijvingen komt € 117.886 lager uit dan begroot.
25
Afwaarderingen
De afwaarderingen betreffen de afwaarderingen van de in voorgaande jaren geactiveerde kosten
voor verbouwing en voor LIMS.
5.3.5.6 Overige indirecte lasten
Huur en rechten
Onder deze post worden de huur- en servicekosten verantwoord voor het laboratorium en de
kantoorruimte op de verschillende locaties. De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens CBS
index.
De huurprijzen van de locaties Breda, Boxtel, Leiden en Rotterdam zijn op basis van de betreffende
SLA’s en huurovereenkomsten tussen AQUON en de huidige eigenaren verrekend. Deze huren zijn in
de loop van 2013 beëindigd.
Leasebetalingen operational lease
Deze post betreft de kosten voor het lease van de bedrijfsauto’s op de locaties Breda, Leiden en
Tiel. Ten tijde van het opstellen van de begroting was er gerekend met een snellere vervanging van
auto’s in eigendom door het leasen van auto’s waardoor deze kosten lager uitvallen dan begroot.
Verzekeringen
Het betreft hier voornamelijk de premies van de polissen voor de wagenparkverzekeringen en de
wettelijke (bedrijfs- en beroeps)-aansprakelijkheidsverzekering.
Belastingen
De belastingen hebben betrekking op de houderschapsbelasting van het wagenpark voor zover de
auto’s in eigendom zijn. Ook overige belastingen zoals de verontreinigingsheffing zijn op deze post
opgenomen. De kosten worden dit jaar sterk beïnvloed door leges. Deze post was ook begroot,
Onderhoud door derden
Onder deze post wordt het gebouwbeheer en –onderhoud opgenomen. Daarnaast worden
onderhoud en reparaties van apparatuur die AQUON in opdracht geeft aan derden op deze post
geboekt.
Overige diensten door derden
Het betreft de diensten voor facilitaire ondersteuning (o.a. centrale repro, postdistributie, porto,
telefoniste/receptioniste en bibliotheek), diensten IT (beheer systemen, onderhoud en ontwikkeling
van standaardapplicaties en algemene IT-activiteiten) en cateringkosten.
Ook de diensten in het kader van advisering, accountants-kosten, kosten van afvoer
laboratoriumafval en (overige) uitbestede werkzaamheden zijn hierin opgenomen.
Onvoorziene baten en lasten
In deze post is een bijdrage opgenomen door de verkoop van auto´s, gebruiksgoederen, machines
die buiten gebruik werden gesteld en een incidentele ontvangst wegens beëindiging van een
onderlinge verzekeringsmaatschappij, waarvan de voorganger van AQUON lid was.
5.3.5.7 Diensten voor derden
De opbrengst is in verband met werken voor derden.
5.3.5.8 Onvoorzien
De onvoorziene baten betreft een bijdrage in de opheffing van de onderlinge
verzekeringsmaatschappij van de overheid voor frauderisico’s, verkoop van overtollig materiaal in
verband met de verhuizingen binnen AQUON en een correctie op de beginbalanspositie van AQUON
26
per 1 juli 2011 en is als volgt opgebouwd:
Realisatie
2013
Opheffing OVO frauderisico's
€
32.792
Verkoop overtollig materiaal
€
12.966
Correctie beginbalans 1 juli 2011
€
43.359
Correctie buitenlandse BTW 2012
€
-19.274
Totaal onvoorziene baten
€
69.843
27
6
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING
Op grond van artikel 104 van de Waterschapswet is de Jaarrekening 2013 d.d. 28 maart 2014 in
openbare vergadering vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
AQUON 2011.
Besloten is om het resultaat over 2013 conform resultaatverdeling in paragraaf 8 te verrekenen met
de, in de gemeenschappelijke regeling deelnemende, negen waterschappen.
28
7
CONTROLEVERKLARING
29
30
8
8.1
BIJLAGEN
BIJDRAGE DEELNEMERS
Voor de verdeling van de kosten moet de daadwerkelijk in 2013 gerealiseerde meetvraag worden
bepaald.
Meetvraag 2013
In onderstaande tabel wordt de meetvraag van 2013 weergegeven. Ook de begrote meetvraag van
2013 is opgenomen, evenals de meetvraag uit de Business Case+. Daarnaast is de productie
berekend met toepassing van de collectieve garantieregeling.
Delfland
Brabantse Delta
Hollandse Delta
Aa en Maas
De Dommel
Rijnland
Schieland en Krimpenerwaard
Rivierenland
Stichtse Rijnlanden
TOTAAL
Prognose BC
AQUON + 2013
760.000
1.745.900
2.786.000
913.814
1.082.316
2.266.500
547.405
2.346.061
521.745
12.969.741
Prognose initiële
begroting
AQUON 2013,
(juli 2012)
687.547
1.151.287
2.584.045
865.679
911.650
1.862.885
639.748
1.831.250
625.707
11.159.798
Prognose eerste
begrotings
wijziging
AQUON 2013,
(juli 2013)
709.255
1.419.616
1.584.258
940.263
852.220
1.865.912
625.190
1.556.952
823.047
10.376.713
Productie
2013, incl.
collectieve
toepassing
garantie
754.272
1.618.558
2.395.895
945.817
1.035.607
2.143.922
646.886
2.100.199
917.163
12.558.319
Gereali-seerde
productie
AQUON 2013
746.737
1.451.053
1.882.754
945.817
974.167
1.982.684
646.886
1.776.793
917.163
11.324.054
BC AQUON+ 2013 is voor Schieland en Krimpenerwaard verlaagd met 70.595 ILOW punten in verband met WABO's.
Kostenverdeelsleutel
Op basis van de gerealiseerde meetvraag, de garantieregeling en de afspraken inzake de verevening
is de nacalculatorische verdeelsleutel bepaald. De kosten zullen op basis van deze sleutel naar de
deelnemers verdeeld worden.
Sleutel Meetvraag
waterschappen 2013
ILOW punten
2013
incl gar.regeling
o.b.v. BC
AQUON+
Delfland
Brabantse Delta
Hollandse Delta
Aa en Maas
De Dommel
Rijnland
Schieland en Krinpenerwaard
Rivierenland
Stichtse Rijnlanden
Totaal deelnemers AQUON
Omschrijving
Sleutel jaarrekening (omzet)
Sleutel Realisatie
aandeel %
Gecorrigeerde
jaarrekening
2009 o.b.v.
meetvraag en
prijspeil 2011
Gecorrigeerde
jaarrekening
2009 o.b.v.
meetvraag en
prijspeil 2013
aandeel %
75/25
754.272
1.618.558
2.395.895
945.817
1.035.607
2.143.922
646.886
2.100.199
917.163
6,01%
12,89%
19,08%
7,53%
8,25%
17,07%
5,15%
16,72%
7,30%
1.113.494
2.697.431
4.086.482
2.112.601
1.851.230
4.085.768
893.991
3.759.866
860.880
1.136.352
2.851.121
3.849.145
2.241.252
1.869.804
3.594.649
959.172
3.620.079
1.551.153
5,24%
13,16%
17,76%
10,34%
8,63%
16,59%
4,43%
16,70%
7,16%
5,82%
12,96%
18,75%
8,23%
8,34%
16,95%
4,97%
16,72%
7,27%
12.558.319
100%
21.461.743
21.672.727
100%
100%
31
Kostenverdeelstaat
Hierdoor komen we tot de volgende verdeling van de bijdrage per deelnemer. Na aftrek van het
reeds betaalde voorschot resteert het nog af te rekenen bedrag per deelnemer.
Totale bijdrage
deelnemers
2013
€
24.251.754 €
Betaald
voorschot
deelnemers
2013
23.469.358 €
Nog af te
rekenen per
deelnemer
782.396
Delfland
Brabantse Delta
Hollandse Delta
Aa en Maas
De Dommel
Rijnland
Schieland en Krinpenerwaard
Rivierenland
Stichtse Rijnlanden
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.410.342
3.141.835
4.546.887
1.996.862
2.022.997
4.110.747
1.205.244
4.054.534
1.762.306
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.356.047
2.737.221
5.028.653
1.838.014
1.964.429
4.138.132
1.191.625
4.009.088
1.206.149
€
€
€
€
€
€
€
€
€
54.295
404.614
-481.766
158.848
58.568
-27.385
13.619
45.446
556.157
Totaal deelnemers AQUON
€
24.251.754
€
23.469.358
€
782.396
32