Persbericht BBTK

PERSBERICHT
Hof van Beroep vernietigt verkoop
van Antwerp Ship Repair.
Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft in een arrest van 9 januari jl. de verkoop van Antwerp
Ship Repair aan het consortium Antwerp Dry Docks vernietigd. Deze verkoop werd in eerste
aanleg door de Rechtbank van Koophandel op 11 oktober aan het consortium toegewezen en
was zeer omstreden. Zowel de curatoren van het failliete Antwerp Ship Repair, een andere
kandidaat-overnemer Palumbo en de socialistische vakbond BBTK gingen tegen het vonnis in
beroep. Zij krijgen nu van het Hof van Beroep gelijk.
De werknemers reageren opgelucht en hopen dat nu de mogelijkheid wordt geboden aan een
overnemer die een geloofwaardig toekomstperspectief kan bieden voor de scheepswerf. De
vakbond BBTK heeft steeds respect geëist voor het vakmansschap van de Antwerpse
scheepsherstellers en heeft steeds geijverd voor het maximaal behoud van de tewerkstelling.
Het Hof van Beroep heeft BBTK in die stelling gevolgd.
Met dit arrest wordt het plan van Antwerp Dry Docks naar de prullenmand verwezen. In de
luwte van de zomerse vakantiemaanden probeerde dit consortium van bedrijven, waaronder
Engine Deck Repair, Navitec Marine Services, Roll-It (Ivens en Aertssen) en Brabo, bovenop de
overname, ook de concessie van de dokken in te palmen. Omdat in het kader van de WCOprocedure de verkoop van Antwerp Ship Repair door de gerechtsmandataris niet breed publiek
bekend werd gemaakt en in de achterkamers van de politiek een nieuwe
concessieovereenkomst met het Gemeentelijk Havenbedrijf werd bedisseld, leek deze
planning vlotjes te passeren.
De activa zouden verpatst worden voor 800.000 euro en een twintigtal van de 96 werknemers
zou nog terecht komen bij één van de vier overnemende firma’s, weliswaar aan slechtere loonen arbeidsvoorwaarden. Hiermee zou het vakmanschap van de Antwerpse scheepsherstellers
in de droogdokken begraven worden, want niemand van het consortium maakte er een
geheim van dat ze het personeel liever kwijt dan rijk waren. Bovendien zou de
vakbondsaanwezigheid met de opsplitsing in één klap uitgeschakeld zijn. Het enige argument
om deze soldendeal met dramatische sociale gevolgen verkocht te krijgen was dat er slechts
één bod was, het was dit of niets.
Met het opdagen van een tweede geïnteresseerde, de Italiaanse groep Palumbo, die
verschillende scheepswerven heeft in het zuiden van Europa, zag het plaatje er in oktober
plotseling helemaal anders uit. De groep deed met 3,6 miljoen euro een bod dat het
viervoudige was van wat er al op tafel lag. Deze investeerder sprak bovendien van het
overnemen van 60 werknemers met behoud van hun loon- en arbeidsvoorwaarden, zonder
opsplitsing in verschillende bedrijven.
De Rechtbank van Koophandel besliste op 11 oktober echter om in te gaan op het lagere bod
van Antwerp Dry Docks. Dit was een kaakslag voor de werknemers die mogelijk behoud van
de job en behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden zagen verdwijnen. Ook de schuldeisers,
waaronder de RSZ, waren grote verliezers, terwijl er een beter bod op tafel lag. Met de
vernietiging van de verkoop maakt het Hof van Beroep nu een einde aan deze vaudeville.
Info : Guy Vertommen – Secretaris BBTK Antwerpen
+32 495 239 339