Folder algemeen.indd - ERKA asbest inventarisaties

ASBEST
Vrijstelling voor een asbestinventarisatierapport
Als we een pand willen slopen of verbouwen is er in de meeste gevalen een asbestinventarisatierapport nodig. Er zijn echter drie situaties waarin dat niet hoeft:
1.
Bij het slopen of verbouwen van een pand van ná 1994;
2.
Bij het verbouwen van een pand van vóór 1994 waarbij
minder dan 10 m3 sloopafval vrij komt;
3.
Informatie over de
Als wordt voldaan aan de vrijstellingen voor asbestverwijdering voor particulieren. (zie hierna)
Asbestinventarisatie
Vrijstellingen asbestverwijdering voor particulieren
bij slopen of verbouwen
In het asbestverwijderingsbesluit zijn een aantal vrijstelling
opgenomen Een particuliere eigenaar van een woning mag
bepaalde asbesthoudende materialen zelf verwijderen. En
is hierbij ook vrijgesteld voor de inventarisatieplicht. Er moet
wel een sloopmelding worden gedaan en de eigenaar moet
de verwijderingswerkzaamheden zelf uitvoeren. Voorwaarde
is dat het gaat om de eigen woning of om bijbehorende opstallen. Het gaat dan om het losmaken, oppakken, verpakken
en afvoeren van:
•
max. 35 m2 losliggende asbesthoudende vloerbedekking;
•
max. 35 m2 losliggende of geschroefde niet verweerde
asbestcement golfplaten of vlakke platen (behalve dakleien);
•
objecten van asbestcement, zoals bloembakken;
•
objecten die asbest bevatten, maar als één geheel kunnen worden afgevoerd. (zoals een geiser, kachel of een
CV ketel)
Een asbestinventarisatie wordt alleen erkend als deze is gemaakt door een gecertificeerd bureau. ERKA asbest is een
adviesbureau voor bouwkunde en asbestverwijdering en is
gecertificeerd voor het maken van asbestinventarisaties.
ERKA
asbest
● Asbestinventarisaties
● Saneringsbegeleiding
● Asbestadvies
Geeresteinselaan 58
T : 06 16 65 61 94
3931 JD Woudenberg
M: 06 81 36 02 72
www.erka-asbest.nl
[email protected]
Wat is een Asbestinventarisatie type A?
Welk deel van het pand moet worden onderzocht?
Asbestinventarisatie type A is een onderzoek naar alle as-
Als we een pand geheel willen slopen moet natuurlijk het ge-
besthoudende materialen die ‘direct zichtbaar’ zijn of met licht
destructieve handelingen zichtbaar kunnen worden gemaakt.
Met licht destructieve handelingen worden handelingen bedoeld met licht gereedschap. Hierbij worden bouwkundige
onderdelen beschadigd maar de integriteit van het pand
wordt niet aangetast. Bijvoorbeeld: los maken, insnijden, boren van gaten enz. Maar ook het afbreken van monsters.
In een Asbestinventarisatierapport type A staat of er asbest
hele pand onderzocht worden. Bij een verbouwing wordt er
gekeken naar welke delen gesloopt gaan worden. Op basis
hiervan bepaalt de onderzoeker het ‘inspectiegebied’. Oftewel
welke ruimten van het pand onderzocht moet worden. In principe bestaat het inspectiegebied bij een verbouwing uit alle
ruimten waar sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd en alle
ruimten die hiermee in open verbinding staan nadat er gesloopt is.
aanwezig is en zo ja, hoe dat verwijderd moet worden.
Volledig of onvolledig onderzoek
Vermoeden van niet zichtbaar asbest
Wanneer is een Asbestinventarisatie type A nodig?
Een asbestinventarisatierapport type A wordt alleen erkend als
Als er tijdens een Asbestonderzoek type A het vermoeden
In principe zijn er drie situaties waarin een asbestinventarisa-
deze ‘volledig’ is. Oftewel, als het hele inspectiegebied is on-
tie type A verplicht is.
derzocht. Dit is alleen mogelijk als de onderzoeker onbelem-
1.
Als we een pand van vóór 1994 willen slopen;
2.
Als we een pand van vóór 1994 willen verbouwen en
ties binnen het inspectiegebied.
daarbij komt meer dan 10 m3 sloopafval vrij. (ook al is de
verbouwing vergunningsvrij);
3.
Als we asbest willen verwijderen. Bijvoorbeeld als er tijdens een verbouwing asbest wordt aangetroffen.
In al deze gevallen moet een sloopmelding bij de gemeente
worden ingediend, met daarbij een Asbestinventarisatierapport. In sommige gevallen moet daarnaast ook nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
merd en passende toegang heeft tot alle ruimten en construcWanneer een ruimte of een materiaal niet, of slechts gedeeltelijk onderzocht kan worden, wordt dat een ‘belemmering’ genoemd. Als de belemmering niet op korte termijn kan worden
opgeheven, wordt er een “onvolledig” rapport gemaakt. Een
onvolledig rapport kan niet gebruikt worden voor de sloopmelding en de asbestverwijdering. De uitgesloten ruimten of
bouwdelen dienen (bij een vervolgonderzoek) alsnog te worden onderzocht waarna het rapport volledig gemaakt kan worden. Zijn er geen belemmeringen dan kan een ‘Volledig Asbestinventarisatierapport type A’ worden opgesteld.
ontstaat dat er in het pand ook verborgen asbesthoudende
materialen zijn, dan komt er in het rapport de nadrukkelijke
aanbeveling om een ‘type B onderzoek’ te laten uitvoeren.
Een type B onderzoek is een onderzoek naar asbesthoudende materialen die pas zichtbaar worden of bemonsterd
kunnen worden na destructieve handelingen die de integriteit
van het pand aantasten.
Een volledig asbestinventarisatierapport type A, zonder aanbeveling om een type B onderzoek te laten uitvoeren, kan
gebruikt worden voor de sloopmelding én voor het laten verwijderen van het asbest door een SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
Een volledig asbestinventarisatierapport type A, met een
aanbeveling om een type B onderzoek te laten uitvoeren kan
gebruikt worden voor de sloopmelding maar niet voor de verwijdering. Voor het verwijderen van het asbest moet vooraf
aan de sloop een Asbestinventarisatierapport type B worden
gemaakt.