Collegebericht 33 van 2014-Terugblik aanpak

Collegebericht 33 van 2014
Weeknummer: 7
Datum vergadering
11-2-2014
Ambtenaar
O. Ceyhan
Registratienummer
Bb14.0020
Telefoonnr.
0255 567450
Portefeuillehouder(s)
F.M. Weerwind
E-mailadres
[email protected]
Bijlagen
-
Onderwerp: Terugblik aanpak woninginbraken in 2013
Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Inleiding
1
Een woninginbraak is een delict dat een grote impact heeft op de burger en om deze reden wordt het
aangemerkt als High Impact Crime (net zoals overvallen, straatroven en geweldsdelicten). Woninginbraken
hebben zowel lokaal als landelijk hoge prioriteit. Het doel van dit collegebericht is om:
1. een beeld te schetsen van de problematiek in Velsen;
2. een beeld te schetsen van de aanpak in Velsen;
3. een overzicht te geven van de interventies die in Velsen in 2013 zijn uitgevoerd;
4. vooruit te blikken op de geplande interventies in 2014.
1. Problematiek
De laatste jaren steeg het aantal woninginbraken, zowel landelijk als in Velsen. In 2013 is sprake van een
daling ten opzichte van het jaar daarvoor.
Woninginbraken in Velsen
Het aantal woninginbraken is gebaseerd op de meldingen en aangiften bij de politie. Dit zijn de objectieve
cijfers. De leefbaarheidsmonitor laat daarentegen het percentage inwoners zien dat vindt dat inbraak vaak
voorkomt in hun eigen wijk. Dit betreft de subjectieve cijfers; de beleving van de bewoners.
Velsen-Noord
Velsen-Zuid / Driehuis
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
IJmuiden-West
Zee- en Duinwijk
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velserbroek
Totaal
1
Meldingen en
aangiften woninginbraken 2011
Meldingen en
aangiften woninginbraken 2012
Meldingen en
aangiften woningInbraken 2013
Leefbaarheidsmonitor 2011
Leefbaarheidsmonitor 2013
334
357
328
10%
39%
3%
4%
8%
6%
11%
21%
8%
10%
20%
40%
7%
14%
7%
9%
27%
46%
14%
17%
Woninginbraak: diefstal uit een woning d.m.v. inbraak (verbreking van deur of raam) of d.m.v. insluiping (babbeltruc)
1
2. De aanpak
Binnen de politie-eenheid Noord-Holland worden diverse interventies opgezet om de woninginbraken zo
goed mogelijk te bestrijden en te voorkomen. In de aanpak van woninginbraken is er een netwerk
woninginbraken en een speciaal Woninginbrakenteam actief. Het basisteam IJmond van de politie geeft
volop uitvoering aan diverse interventies op het gebied van woninginbraken. De IJmond-gemeenten
stemmen zoveel als mogelijk af om het zgn. waterbedeffect te voorkomen.
De aanpak van woninginbraken is integraal, dat wil zeggen dat de ketenpartners (gemeente, politie,
corporaties) hun specifieke taken en verantwoordelijkheden oppakken. De wijkteams, waar de ketenpartners
in zitten, spelen hier een belangrijke rol in. De gemeente heeft de regie op het Integraal Veiligheidsbeleid,
i.c. de activiteiten die uitgevoerd worden. De aanpak is veelzijdig, dat wil zeggen dat er ingezet wordt op de
gehele veiligheidsketen:
1.
2.
3.
4.
5.
fase
pro-actie
preventie
preparatie
repressie
nazorg
: voorbeelden
2
: bestemmingsplannen, inrichting openbare ruimte, PKVW bij nieuwbouw;
: PKVW bij bestaande bouw, slot- & sluitwerk, voorlichtingsavonden;
: opleiding themadeskundigen, Woninginbraakteam Politie;
: opsporing en vervolging, wijk-op-slot acties;
: voorlichtingsavonden, slachtofferhulp.
3. De uitgevoerde acties
In 2013 zijn er diverse activiteiten uitgevoerd. Hieronder volgt per activiteit een toelichting.
Voorlichtingsavonden
Een belangrijke pijler in de aanpak van de woninginbraken is het vergroten van het bewustzijn van de
burgers op het gebied van preventie en het vergroten van de meldingsbereidheid van de burgers. In Velsen
hebben in 2013 in totaal zes voorlichtingsavonden plaatsgevonden in de wijken gericht op het voorkomen
van woninginbraken. Over het algemeen kan gesteld worden dat de bewoners de avonden positief ervaren
hebben en dat deze goed bezocht zijn. Naast de reguliere voorlichtingsavonden over woninginbraken wordt
er ook specifieke voorlichting gegeven over de babbeltruc. Deze voorlichting wordt door iedere wijkagent in
zijn of haar wijk gegeven aan senioren, die op dit thema een kwetsbare doelgroep vormen.
Datum
17 april 2013
3 juni 2013
10 juni 2013
5 september 2013
12 oktober
18 november 2013
Plaats
Santpoort-Zuid
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Driehuis / Velsen-Zuid
IJmuiden Noord en Zuid
Velsen-Noord
Opkomst
45 personen
30 personen
100 personen
70 personen
95 personen
110 personen
Voetstappenactie / witte voetjes
De voetstappenactie wordt vooral door de wijkagenten uitgevoerd. Hierbij worden witte “voetstappen”
achtergelaten bij het aantreffen van inbraakgevoelige situaties zoals open deuren en ramen. Het idee
hierachter is dat de voetstappen ook van een inbreker hadden kunnen zijn. Deze acties vinden niet alleen
3
willekeurig plaats, maar worden ook gericht ingezet bij hotspots . Dat brengt de volgende voordelen met zich
mee: ten eerste is er blauw op straat daar waar nodig (preventieve werking) en ten tweede worden de
bewoners gewezen op de risico’s van open deuren en ramen. Het is niet mogelijk om exact aan te geven
hoe vaak een voetstappenactie is uitgevoerd. Dit komt omdat de voetstappenactie vaak uitgevoerd wordt
tussen de werkzaamheden door. Dit wordt niet altijd geregistreerd.
2
PKVW staat voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen
Hotspot: een specifieke geografische locatie waar gedurende langere tijd al dan niet terugkerend sprake is van een hoge
concentratie van woninginbraken, die kunnen worden toegeschreven aan kenmerkende omstandigheden en/of gelegenheidsfactoren
3
2
Vakantiekaartenproject
Bij het vakantiekaartenproject kunnen burgers hun vakanties doorgeven aan de politie. De politie kan dan
gericht preventieve surveillances houden. In 2013 is dit 26 keer toegepast door het politieteam IJmond in de
gemeente Velsen. De verdeling over de dorpskernen ziet er als volgt uit:
Plaats
IJmuiden
Velsen-Noord
Velsen-Zuid
Driehuis
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velserbroek
Aantal keer toegepast
6
1
3
2
3
10
1
Woninginbraken surveillance (hotspotacties)
De surveillances worden door de politie zowel opvallend als onopvallend uitgevoerd in de hotspots. De
opvallende surveillance werkt vooral preventief. De onopvallende surveillance gebeurt door gericht te posten
en observeren van verdachte personen en voertuigen en werkt vooral repressief. Er wordt zoveel mogelijk
gesurveilleerd op locaties en tijden die statistisch gezien meer kans hebben waarop ingebroken kan worden.
Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
Lokale, bekende inbrekers worden structureel benaderd door een adoptieagent. Op deze manier worden zij
uit de anonimiteit gehaald en begeleid door een politieagent. De wijze en frequentie wordt door de
adoptieagent bepaald.
Week van de Veiligheid (week 41)
Het doel van de landelijke Week van de Veiligheid, die ieder jaar in week 41 valt, is om het thema veiligheid
en preventie extra onder de aandacht te brengen en mensen bewust te maken van hun eigen
verantwoordelijkheden hierin. Met de donkere wintermaanden voor de deur is week 41 daarvoor het
aangewezen moment. De ervaring leert dat juist in de wintermaanden de criminaliteit, en het overvalgeweld
in het bijzonder, stijgt.
De IJmond-gemeenten hebben de Week van de Veiligheid aangegrepen om gezamenlijk extra aandacht te
vragen voor de preventie van woninginbraken. Er is een gezamenlijk persbericht opgesteld met informatie
over preventieve maatregelen. Ook heeft elke gemeente haar lokale huis-aan-huis bladen hiervoor benut.
Social Media
Het politieteam IJmond twittert actief over woninginbraken via de volgende accounts: @politievelsen en
@politieijmondnoord. De informatie betreft zowel preventietips als een oproepen om verdachte situaties te
melden aan de politie. Op deze wijze wordt er getracht om het bewustzijn en de meldingsbereidheid van de
burgers op het gebied van woninginbraken te vergroten.
Voorlichtingsbrief en –folders
Na een woninginbraak vindt altijd een buurtonderzoek plaats. De politie probeert hiermee getuigen te vinden
en informatie te verzamelen ten behoeve van de opsporing. Sinds december 2013 krijgen de bevraagde
bewoners tijdens het buurtonderzoek een brief van de burgemeester waarin zij worden gewezen op
preventieve maatregelen die zij kunnen treffen om woninginbraken zoveel als mogelijk te voorkomen.
Daarnaast worden ook informatiefolders van o.a. de politie en Burgernet uitgedeeld. De persoonlijke
benadering vergroot niet alleen het bewustzijn van de burgers, maar ook het verantwoordelijkheidsgevoel.
Burgernetacties
Met Burgernet kan de politie burgers betrekken bij de opsporing. Signalementen van verdachte personen
kunnen bijvoorbeeld via sms of e-mail worden toegestuurd aan de deelnemers van Burgernet. Het aantal
burgernetacties in Velsen lijkt t.o.v. het aantal gepleegde woninginbraken aan de lage kant. Echter, een
burgernetactie wordt alleen ingezet bij heterdaad situaties. Dit is bij een woninginbraak vaak niet het geval.
Dit verklaart de lage inzet van Burgernet bij woninginbraken.
Voor Velsen geldt:
2 burgernetacties n.a.v. een woninginbraak. Op 19 mei 2013 in de Van Rijswijkstraat in VelsenNoord en op 30 september 2013 op het Burgemeester Weertplantsoen in Santpoort-Noord.
4 e-mailalertering (getuigenoproep) woninginbraak. Zwaanstraat, Raafstraat en Heerenduinweg in
IJmuiden en Spanjaardsberglaan in Santpoort-Noord.
3
-
Medio december 2013 heeft Burgernet aan alle deelnemers in de eenheid Noord-Holland (ruim
100.000) een nieuwsbrief over het Donkere Dagen Offensief en een waarschuwing voor
woninginbraken tijdens de feestdagen verstuurd.
“Wijk op slot” acties
Een “wijk op slot” actie is een controle in de buitenring van een wijk en richt zich op criminaliteit. Bij deze
acties worden voertuigen op de toegangswegen naar een inbraakgevoelige wijk geschouwd en eventueel
gecontroleerd. Dit zijn grootschalige controles die twee maal zijn uitgevoerd door de politie IJmond in de
gemeente Velsen. Daarnaast vinden er op kleinere schaal gerichte controles plaats in het kader van het
Donkere Dagen Offensief. Deze controles vinden plaats in de binnenring (bij een hotspot) en zijn flexibel
inzetbaar. Deze inzet vindt over het algemeen onopvallend plaats en wordt geïntegreerd met de
hotspotaanpak.
Deze kleinschalige en gerichte acties zijn vier keer uitgevoerd in Velsen. De acties hebben plaats gevonden
in Velserbroek, Santpoort-Noord en Velsen-Noord (2x).
Repressieve aanpak
Velsen
IJmond
Aantal
aanhoudingen
2012
Aantal
aanhoudingen
2013
15
40
35
71
De cijfers van het aantal aangehouden verdachten zijn exclusief het aantal aanhoudingen voor
overtreding van het APV art. 2:36 (verbod op vervoer inbrekerswerktuigen en hulpmiddelen voor
winkeldiefstal). Dit is een bevoegdheid die repressief van aard is, maar voornamelijk gericht is op
het voorkomen en tegenhouden van woninginbraken.
4. Gepland voor 2014
De bestaande activiteiten worden in 2014 zo mogelijk aangevuld met de onderstaande projecten.
Helingbestrijding
De aanpak van High Impact Crimes vraagt om een stevige integrale aanpak van de ketenpartners. Als
preventieve maatregel voor het terugdringen van High Impact Crimes in het algemeen, wordt gefocust op de
implementatie van het Digitaal Opkopers Register (DOR) binnen de gehele eenheid Noord-Holland. Door
middel van controles bij opkopers wordt verwacht via de opsporing bij daders van High Impact Crimes uit te
komen. Het invoeren van het DOR moet daarnaast de afzetmarkt om buit gemaakte goederen te verkopen
bemoeilijken. Op termijn wordt verwacht dat de DOR zal leiden tot een afname van het aantal High Impact
Crimes. De gemeenten in Kennemerland wachten eerst de ontwikkelingen en ervaringen af van de
gemeente Alkmaar voordat het DOR verder in de regio Kennemerland wordt uitgerold.
Project Waaks
Met het project Waaks worden hondenbezitters benaderd om extra ogen en oren te zijn voor de politie en
gevraagd om afwijkende situaties direct door te geven via 112. Bewoners die hun hond uitlaten zijn vaak op
straat in hun eigen buurt. Omdat zij vertrouwd zijn met hun woonomgeving, vallen afwijkende situaties hen
snel op. Door samen te werken met alerte bewoners wordt de veiligheid in de buurt vergroot.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
4