dec

Inhoudsopgave
Van de redactie
Opinie door ds. Hanneke Keur ...................... 2
Meditatie door ds. Henk van Veen .................. 4
Geloof op maandag door dr. Arjan Plaisier ....... 5
Berichten van de pastores
wijkteams west en oost ........................... 6
Wij gedenken ... ...................................... 7
In memoriam .......................................... 8
Bloemengroet .......................................... 9
Mutaties Emmaüs .................................... 10
Kerstkaart sturen .................................... 11
Van de taakgroepen en commissies
Collecteopbrengst oktober ...................... 12
Verantwoording giften ........................... 12
Financiële thermometer Emmaüs .............. 12
Eindejaarscollecte 2014 ......................... 12
Enquête “verlanglijstje Salvatorkerk” ........ 13
Meldpunt Ontmoetingskerk ...................... 14
De kerktaxi ........................................ 14
Mantelzorg, onze zorg ........................... 14
Ontmoetingen onder de koffie .................. 15
Inzamelen kerstpakketten ....................... 15
Collecte Avondmaal 7 december ............... 15
Collecte Buddynetwerk 21 december .......... 15
Collecte Exodus 24 december .................. 15
Ap Normaal, nieuwe rubriek ....................... 16
Amnesty ............................................... 16
Uit Kerkbulletin, ambtsdragers .. .................. 17
Advents App van Kerk in Actie ..................... 17
Kerk in Actie Wereldwijd ........................... 18
Taakgroep Pastoraat ................................. 18
Adventszondag in de DDR ........................... 19
Kerk en media
Contactbanden .................................... 20
Kerkplein 15 ....................................... 20
B.O.C.-nieuws ..................................... 21
Agenda Kerk in de week ............................ 21
Leesrooster Taizé .................................... 22
Open doors, Bangladesh ............................ 23
Kinderpagina
Kindernevendienst en Sirkelslag Kids .......... 24
Kidsclub kerstmiddag ............................ 25
Basics informatie ................................. 25
Jongerenpagina
Kerstnachtdienst - Droom en tegendroom .... 26
Cat-kamp Sinter-Kerstavond .................... 26
20+ update ......................................... 26
Reisverslag Ghana, oktober 2014 .................. 27
World Servants Malawi 2014 ........................ 28
World Servants Jongeren ........................... 29
Onderweg naar Kerst 2014 .......................... 30
Groot Bodegraafs Kerstconcert .................... 30
Kerst in Damme en Local Care Kerstconcert ..... 31
Prikbord ............................................... 32
PCOB kerstviering .................................... 33
Volkskerstzang ........................................ 33
Vrouwenkoffieochtend .............................. 33
Pagina Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug ...... 34
Kerstkaarten bezorgactie ........................... 35
Weeksluitingen Vijverhof ........................... 35
Kerkdiensten Prot. Wijkgemeente Emmaüs ...... 36
Dovendiensten ........................................ 36
KERKMAGazine BODEGRAVEN
A
ls alles duister is …. Het thema voor deze
maand. Ja, het is duister, overal ter wereld. De
aanslag op biddenden in een synagoge in Jeruzalem afgelopen dinsdag 18 november. In Israël leven
joden en moslims op gespannen voet. In Nederland, ja in Bodegraven leven we mee met de nabestaanden van de 298 slachtoffers van de MH17. Ook
hier is veel verborgen verdriet: elk huisje heeft
zijn kruisje.
In september 2014 bezocht ik Yad Vashem, het
Holocaust Museum in Jeruzalem. Hier worden de
slachtoffers én de helden herdacht, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog inzetten voor Joden
in Europa. Children’s Memorial is een grote hal
waarin constant de namen van de ruim 1,5 miljoen
omgekomen kinderen worden opgenoemd. Het is
een donkere hal met kinderfoto’s. Er branden duizenden kaarsen. Maar dat is schijn! Er branden
slechts 5 kaarsen. In de hal hangen onzichtbare
spiegels die het licht doorgeven.
Laten we ook een
kaarsje / spiegel zijn
en Gods licht brengen in het leven van
anderen, veraf en
dichtbij. Dat heeft
onze World Servants
groep in Malawi gedaan. Zij vertellen in
het kort wat zij beleefd hebben. U kunt
ook meedraaien in
het taxischema naar
de diensten in de
Ontmoetingskerk.
Bram het water in helpen tijdens de nieuwjaarsduik van de World Servants jongeren. Of een bijdrage aan de voedselbank geven en drink eens een
kopje koffie met uw buren en praat bij!
Dan brengen we nieuw licht in elkaars leven. Gods
liefde overwint de duisternis en wij mogen daarvan
uit(delen). Hij is onze lamp, die nooit uitgaat!
Wij wensen u veel licht toe, ook in deze decembermaand.
In het Hebreeuws: Hatikvah (de hoop) en
Mazzel tov (veel geluk)!
Jacqueline van Spengen
Voor KERKMAG van januari 2015
moet de kopij
op 2 januari 2015 binnen zijn!
Let op: gebruik het juiste e-mailadres:
[email protected]
1
december 2014
Opinie
Als alles duister is….. en dan toch blijven verwachten!
W
onen in een verpleeghuis bestaat voor een
belangrijk deel uit wachten. Hoe minder je
nog zelf kunt doen, hoe vaker je moet wachten.
Hoe dikwijls hoort iemand niet: “U moet even
wachten hoor, ik kom zo.” Wachten is afwachten
geworden. Wachten tot je geholpen wordt…. met
gewassen worden, met naar het toilet gaan, met
de maaltijd. Wachten is dan niet altijd gemakkelijk. Sommigen wachten geduldig, anderen geïrriteerd, weer anderen gelaten.
Gelukkig bestaat het leven in een verpleeghuis
soms ook uit verwachten. Bewoners, die regelmatig bezoek ontvangen van hun partner, hun kinderen, familie of andere goede bekenden, wachten
met hoop. Ze zien hoopvol uit naar dat ene vertrouwde gezicht. Ze zijn blij als ze die vertrouwde
stem weer horen.
vent biedt wat dit betreft allerlei aanknopingspunten. Advent is immers bij uitstek de tijd van
‘verwachten’.
Voor de meeste bewoners is er zo aan de avond
van hun leven ook een wachten op het levenseinde. Sommigen verwachten enkel de dood, anderen
een nieuw leven. Zij verwachten een terugzien of
een eindelijk thuiskomen in het Licht. Sommigen
wachten hoopvol, anderen angstig. Voor sommigen
is het leven in een verpleeghuis echt een “wachten
in de nacht” geworden. Enkel leven in de duisternis.
“Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een
schitterend licht.
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.”
(Jesaja 9: 1)
Ik wordt verteerd door vrezen,
o Heer, kom mij genezen,
mijn hart is droef en bang.
Hoe lang al zijn de nachten
één luisteren en wachten?
Ach Here, tot hoe lang?
‘Verwachten’ is een Bijbelse manier van kijken en
denken. Joodse kinderen leren al vroeg naar de
sterren te kijken. Wanneer het donker wordt, gaat
een joods kind op zoek naar de eerste flonkeringen
aan de donkere hemel. Op zoek naar kleine tekenen dat het ook in de nacht nooit helemaal donker
is. Wanneer het kind drie sterren heeft geteld, begint de nieuwe dag. Elke nieuwe dag wordt uit de
nacht geboren. Zoals op de vrijdagavond de feestelijke sabbatdag begint. Zo heeft het volk Israël zijn
eigen geschiedenis elke keer opnieuw beleefd: uit
het duister geboren en door het donker heen aan
het licht gebracht:
Het is een oer-Bijbels principe: ons leven is van
Godswege bevochten op de nacht. Ook al is het
aardedonker, de nieuwe dag is geboren. De dag
begint niet pas als wij wakker worden en opstaan,
of als het licht wordt, maar als Hij opstaat, de
wachter van Israël. “Nee, Hij sluimert niet, Hij
slaapt niet, de wachter van Israël” (Psalm 121: 4).
Ons slapen mag dan misschien een wachten zijn,
maar de Eeuwige sluimert noch slaapt. Hij waakt
over ons als wij slapen, en ook, misschien wel juist
als wij wachtend wakker liggen in de nacht.
(Psalm 6:2 NLB)
Wat is het belangrijk om mensen niet alleen te laten bij dit “wachten in de nacht”! Om mensen een
gevoel van veiligheid en thuis te bieden en natuurlijk goede zorg. Gelukkig gebeurt dat - ondanks
alle huidige bezuinigingen - elke dag opnieuw. Er
wordt met veel liefde en toewijding gewerkt door
verzorgenden, verplegenden, gastvrouwen en vrijwilligers. En naast allerlei hulpverleners als artsen,
diëtisten, fysiotherapeuten, activiteitenbegeleiders, psychologen, maatschappelijk werkers etc.
hebben wij als geestelijk verzorgers hierin een eigen taak met eigen mogelijkheden.
Geloven bestaat voor een groot deel uit verwachten. In tijden van ballingschap van het joodse volk
zagen profeten toch nog sterren aan de zwartste
hemel staan. Zij bleven de terugkeer van het volk
Israël naar Jeruzalem verwachten. De profeet
Jesaja zag het als het ware voor zich: God zelf
komt zich een weg banen, Hij trekt zich een spoor,
gerechtigheid gaat voor Hem uit, Zijn glorie zal
wonen in het land.
De kerk heeft deze verwachting vervuld gezien in
de komst van een klein en kwetsbaar Kind. Een
Mensenkind, dat onze lasten heeft gedragen, onze
angst en pijn. Met Kerst vieren we de vervulling
van deze verwachting:
Ik zie het als één van onze taken om onze bewoners op zodanige wijze te begeleiden, dat hun
‘wachten’ niet alleen maar leeg en zinloos is. Om
een klein beetje te bevorderen dat hun wachten
tot ‘verwachten’ kan worden. De periode van adKERKMAGazine BODEGRAVEN
2
december 2014
“De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldere morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.
Misschien nog wel méér dan in de kerk, kijken wij
daarom in het verpleeghuis in de adventstijd verlangend uit naar de komst van het Licht in het
duister. We verlangen reikhalzend naar dit Licht.
Om echt Kerst te kunnen vieren zou iedereen eerst
eens advent in het verpleeghuis mee moeten maken. Om dan samen met ons te zingen:
“Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht”.
(NLB 444)
Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen\
en draagt ze met geduld”
(NLB 445: 1 en 2)
Gelukkig wordt er in het verpleeghuis ook veel gelachen. Maar inderdaad bestaat het leven in het
verpleeghuis uit ‘wachten’ en beleven mensen dat
dikwijls als ‘wachten in de duisternis’.
KERKMAGazine BODEGRAVEN
Ds. Hanneke Keur,
geestelijk verzorger Vijverhof
3
december 2014
Meditatie
Als alles duister is…
A
Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen,
Middenin wat mensen zijn,
heeft Hij willen wonen
ls alles duister is... en je in verwarring en
twijfel bent geraakt door de toestand in de
wereld, in de kerk, in je naaste omgeving, in je
eigen lijf en ziel en de donkere decemberdagen je
neerslachtig maken, ga er dan mee naar God en
gebruik je liedboek als gebedsboek en bid dit
prachtige lied uit Taizé:
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
- Lied 528
Zo is het gebeuren in de natuur, de zonnewende,
een gelijkenis geworden van de blijde boodschap.
Zo zingt lied 444:
‘Nu daagt het in het oosten’:
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht,
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekend pracht.
- Lied 598
Een echt adventslied, een gebed tot God vanuit
het duister: Ontsteek een lichtend vuur in mij, in
onze situatie in de kerk en in de wereld. Ontsteek
een lichtend vuur dat nooit meer dooft!
Zend mij Uw waarheid en Uw licht
O kom, o kom Immanuel
Ook wij
Ook wij gaan het Kerstfeest vieren, met eten en
drinken en vrolijk zijn en we vieren thuis en in de
kerk uitbundig het Kerstfeest als Christusfeest,
want Kerst=Christus. Onze aandacht gaat naar Hem
uit:
- Psalm 43
- Lied 466
Onze heidense voorouders
Onze heidense voorouders beleefden het korten
van de dagen en de aansluipende duisternis als een
angstwekkende periode.
Ook wij moderne(?) mensen beleven daar in mindere of meerdere mate iets van. Ik vind het tenminste heerlijk als de dagen weer gaan lengen.
Onze verre voorouders vierden daarom van 25 december tot 6 januari het Yulfeest met het roepen
om licht, om de terugkeer van de zon, met offers
aan de goden en de gestorvenen, met het ontsteken van vuren en veel lawaai, met overdadig eten
en uitbundig drinken.
Komt laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden:
Het licht van de Vader,Licht van de beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in`t vlees,
goddelijk kind,gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden die Koning! -Lied 477
Als we dat tóch ondanks alles met groot verlangen
doen, verwachten we iets te ervaren van wat
dat andere Taizé-lied zingt over het licht:
Heel het duister is vol van luister
door uw licht,
De nacht is als de dag zo helder.
Dat feest van twaalf dagen stond in betrekking tot
de zonnegod. De winter-zonne-stilstand werd beschouwd als begin van het zonnejaar, als de tijd
waarop de zonnegod werd geboren. Na de twaalfde
nacht zijn de Yuldagen voorbij en gaat de zon het
weer winnen. De doodse natuur ontwaakt langzamerhand weer tot leven.
- Lied 139d
Dat lied past goed in de kerstnacht. Middenin het
duister van de nacht klinkt daar het evangelie:
“Heden is u de Zaligmaker geboren.”
De nacht wordt opgeluisterd door een engelenkoor
met een veelbelovende tekst:
“Ere aan God en vrede op aarde.”
Het Kerstfeest
Het Kerstfeest wordt in de westerse kerk vanaf de
4e eeuw gevierd. Paus Gregorius de Grote geeft de
missionarissen de opdracht om de oude heidense
feesten van een christelijke inhoud te voorzien.
Een gouden greep waaruit het Kerstfeest ontstaat.
In de eerste nacht van die twaalf dagen- 24/25 december-, wordt dan in plaats van de geboorte van
de zon de geboorte van Jezus Christus gevierd, de
Zon der gerechtigheid, het Licht van de wereld.
Gezegende kerstdagen en
veel heil en zegen in het nieuwe jaar,
Ds. Henk van Veen
Middenin de winternacht ging de hemel open
- Lied 486
Zijn stralende verschijning en eerste optreden valt
dan op de 12e dag, op 6 januari, het feest van
Epifanie.
KERKMAGazine BODEGRAVEN
4
december 2014
Geloof op maandag
‘De mens kan prima zonder kerk’
die niemand tellen kan’. Als het erop aankomt zullen ze allemaal kiezen om liever in die foute kerk
te zitten, dan in een heel deugdelijk instituut,
waar het gezonde verstand ons vertelt dat geloven
in God onzin is.
Wie een leven lang meeloopt in de kerk, weet wat
er allemaal mis kan gaan. Die heeft geen enkele
behoefte om constructiefouten te ontkennen, fouten van opzichters goed te praten, scheve muurtjes te ontkennen, het gehannes van de gelovigen
onder het tapijt te schuiven. Wie een leven lang
meeloopt, weet dat de kerk het moet hebben van
de trouw en goedheid van God. Die is hemelhoog.
‘Maar weten ze dan niet dat God een uitvinding is
van mensen?’ Hier is de theoloog Kuitert op uitgekomen. Dit is inderdaad de kernvraag. Of de mens
is naar het beeld van God geschapen, of God naar
het beeld van de mens. Of de mens is een inbeelding van God, of God een inbeelding van de mens.
De wetenschap beslist hier niets. Hier staat het
ene geloof tegenover het andere.
In een interview met het dagblad Trouw zegt
de theoloog Harry Kuitert dat sinds de Verlichting de mensen zich prima zonder kerk
hebben kunnen redden.
I
k zal dan maar bekennen dat ik niet hoor bij ‘de
mensen’. Zonder de kerk zou ik me niet kunnen
redden. Ik zou diep ongelukkig zijn als er op zondagmorgen geen kerkklok meer zou luiden. Ik wil
het experiment liever niet wagen, maar het zou
met mijn ziel slecht aflopen wanneer ik niet samen
met anderen het loflied zou aanheffen. Ik zou met
mijn zondag geen raad weten als er niet een plaats
was om God te vereren. Er zou iets in mij sterven
als ik niet in de kring mocht staan, brood in de
hand krijg en iemand zegt: ‘het lichaam van Christus voor jou’. Wat zou ik ze missen, die grijze koppies, die jonge kinderen, die mijn broeders en zusters zijn, in Jezus naam.
Ooit liepen er twee mannen van Jeruzalem naar
Emmaüs. Zij zaten dicht tegen de opvatting dat
het allemaal inbeelding was geweest. Die avond
braken zij het brood met een vreemdeling in hun
midden. En hun ogen gingen open en zij herkenden
hem. En zij stonden op met brandend hart. Dat
was opstanding uit de dood. Hij was hier. Hij is
hier. De levende Heer. En het herhaalt zich honderden, duizenden malen. Dat is de kerk. ‘Hier in
dit stervend bestaan, wordt Gij voor ons geloofwaardig’. Moge ik nooit van deze kerk gescheiden
worden. Ik kan niet zonder.
Momenteel zijn er nog miljoenen mensen die het
zonder de kerk niet kunnen redden. Het is de
plaats van hoop, van troost, van diepe vreugde.
Hebben zij de Verlichting nog niet meegemaakt?
Het zou kunnen, het zijn tenslotte maar mensen,
zoals bijvoorbeeld in een sloppenwijk van een miljoenenstad in Afrika. Als ik Kuitert goed begrijp,
hebben zij de kerk dus nog nodig. En wij niet
meer.
Door: dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland
Bron: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/
Nieuws/
En wat te denken van al die mensen in de westerse
cultuur die zich sinds de Verlichting met hart en
ziel verbonden hebben geweten aan een christelijke gemeenschap? Hebben zij misschien de lessen
van de Verlichting nog niet geleerd?
Het interview in Trouw is naar aanleiding van een
boek van Kuitert met als ttel: ‘De kerk als constructiefout. Dan zit ik voortaan maar in de kerk
die een constructiefout is. En met mij ‘een schare
KERKMAGazine BODEGRAVEN
5
december 2014
Berichten van de pastores
Pastoraat
De afgelopen weken overleden Jan Steven Kersbergen, Willemijntje de Vos-den Ouden, Johannes
Richter, Gerritje van Os-van Zelderen, Jacobus
Spies. Een IM vindt u in deze of volgende KERKMAG. Geleidelijk aan werd duidelijk dat het met
Jan de Jong (Oranjeplantsoen 33) toch niet goed
gaat. Ondertussen is hij met een nieuwe serie chemokuren bezig. Wij wensen hem heel veel sterkte
toe en Gods liefdevolle nabijheid.
Kerkdiensten
a de dienst op de 30 november met aandacht
voor onze gebouwen, vieren we komende zondag op tweede advent de maaltijd van de Heer.
Met Schrift en Tafel zijn we bij het meest wezenlijke van ons geloof. Hopelijk kunt u er allemaal bij
zijn en zetten we zo een trend voor onze erediensten in de komende tijd. Op de derde en vierde
advent treft u 's morgens Leo Webbink en Henk van
Veen.
Kerkdiensten
Op zondag 14 december zal ik weer uw voorganger
zijn, met medewerking van de Emmaüscantorij.
We maken er een mooie viering van, onderweg
naar Kerst.
Woensdag 24 december hebben wij
een kerstnachtviering in de Dorpskerk
om 22.00 uur met medewerking van
Revival. Dit zal een enthousiaste en
feestelijke viering worden.
Donderdag 25 december, kerstmorgen
zullen wij met ons allen samen Kerst
vieren in de Ontmoetingskerk. Voor
deze ene keer zullen ds. Bram Tack
en ondergetekende samen in deze
viering van de geboorte van het Kind
van Kerst voorgaan. Muzikale medewerking wordt verleend door zanggroep Entheos o.l.v. John van Gulik.
In het nieuwe jaar vieren wij samen
Epifanie op 4 januari. Op 11 januari
hebben wij een viering met gezongen liturgie in de
Lutherkerk naast de viering in de Ontmoetingskerk.
’s Avonds op 11 januari hebben wij onze eerste
‘Preek van de Leek’. De precieze inhoud is nu nog
niet bekend, maar het ziet er naar uit dat dit zeer
spraakmakend zal worden.
Kerstavond valt dit jaar op woensdag. In de Dorpskerk gaat Leo Webbink voor en zingt Revival. Ik
mag dan voorgaan in de jongerendienst in de Ontmoetingskerk. Op kerstmorgen gaan we samen
voor.
N
Meeneemlijst
De taakgroep Eredienst publiceert het
resultaat van de peiling op 16 november bij het koffiedrinken in de Dorpskerk. Hopelijk leest u dit verderop.
Deze taakgroep zal ook nagaan hoe
e.e.a. in de Ontmoetingskerk in te
passen is. De tijd is wat krap, maar
we proberen een voorstel te maken
voor de vergadering van de kerkenraad op 10 december. We realiseren
ons dat we met de uitkomst niet
iedereen tevreden kunnen stellen,
maar u verstaat vast de intentie om
de verschillende achtergronden van
onze Emmaüsgemeente zo goed mogelijk te bundelen.
Oudejaarsduik
Ik heb toegezegd mee te doen aan de duik van de
WS-jongeren in de Reeuwijkse plas op 31 december. Doel is een bedrag van €1.000,- voor de bouwprojecten waar zij heen zullen gaan. Ik hoop natuurlijk dat dit gauw vol is en dat u hen ook nog
rechtstreeks wilt sponsoren.
Ziekmelding
Voorlopig zal ik nog steeds minder aanwezig zijn,
vooral op vergaderingen en in vieringen.
Ik hoop dat dit in de loop van het nieuwe jaar geleidelijk aan beter zal worden, maar het lijkt een
lange weg te zijn.
Preekrooster 2015
Als regel zullen we nu één morgendienst hebben,
met daarnaast tien keer een dienst voor een wat
kleinere groep in de Lutherkerk en het rooster voor
onze avondiensten verandert niet.
U zult minder gastpredikanten op de kansel van
Emmaüs horen. En af en toe gaan onze kerkelijk
werkers Ivanka Druijf en Esther Dijkstra voor.
Voor Leo Webbink en mij blijft het jaarlijkse aantal beurten ongeveer veertig. Zodoende zullen we
's morgens vaak om en om voorgaan. We gaan daarom meer overleggen over de doorlopende lijnen.
En u treft u ons vaker in de avonddiensten.
Mede namens Esther Dijkstra,
Ds. Leo Webbink
wijkteam west
pastores:
Esther Dijkstra
ds. Leo Webbink
wijkteam oost
pastores:
Ivanka Druijf
ds. Bram Tack
KERKMAGazine BODEGRAVEN
 0348-501859
 06-36256808
Goede wens
In de paarse adventstijd bereiden we ons voor op
het geboortefeest van Jezus de Zoon en in de witte
 030-6361630
 0172-645351
6
december 2014
kersttijd zingen van de God die kwam als een kind.
Zo viert de kerk dat God afdaalt tot in ons bestaan
en dat Hij onze vreugde, moeite en pijn deelt.
Daarmee kantelt heel ons bestaan tot leven in Zijn
licht.
Wij gedenken .....
Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.
De één heeft grote zorgen en de ander heeft juist
reden tot dankbaarheid. Van harte wens ik u allen
toe dat u iets van Immanuël (God-met-ons) mag
beleven.
NLB 916
O
p Eeuwigheidszondag, 23 november, lazen we
de namen van gemeenteleden die in het kerkelijk jaar van advent 2013 tot november dit jaar
overleden zijn.
Mede namens Ivanka Druijf,
Ds. Bram Tack
Pastoraat
Op zaterdag 22 november overleed Jacobus Spies.
Een In Memoriam leest u in de volgende KERKMAG.
Duike Batelaan - Westerterp
Willem Sprokkerieft
Willem Goedhart
Geertruida Clasina Wilhelmina Zwaan
Johannes Verbeek
Anthonie Christiaan de Jong
Arie Teunis Verbaan
Evert Riggeling
Johannes Gijsbertus Spee
Johanna Maria Verheul - de Groot
Maria Wouthera Kersbergen - de Jager
Marrigje Cornelia Pols - van Ommen
Martin Jan van Staalduinen
Geertje Margje Francina Roubos
Maria van Buren - Staal
Max Evert Willy Mars
Maria Scheepmaker - van den Berghe
Anna Geesje Riggeling - de Block
Hendrikus Donatz
Arie Kranenburg
Antoon Schonewille
Thijs Huisman
Gretha van der Bijl - Vermeulen
Jan Oskam
Pieternella Maria van den Berg - van Kruiningen
Dirkje Kooistra - Boef
Elizabeth Niesje Zwaneveld-Scheer
Pieternella Maria Voordouw - Verboom
Aagje Maria Huisman-Berghout
Teuna Maria Jacoba Francken-Schouten
Petronella Spierenburg-van Luinen
Pieter Lardée
Cornelia Hendrika Korver - Demeris
Theodora Johanna van der Kreeft-Markering
Jan Steven Kersbergen
Willemijntje de Vos - den Ouden
Johannes Richter
Gerritje van Os van Zelderen
Jacobus Spies
Oudejaarsdienst
Op 31 december hoop ik voor te gaan in de dienst.
We begonnen dit jaar met elkaar op 1 januari
rondom de Aäronitische zegen (Numeri 6:24- 6). Op
deze laatste dag van 2014 zullen woorden uit de
Bemoediging en Groet centraal staan (Psalm 124: 8
en Psalm 138: 8).
Basics
In januari en februari zijn er weer 5 bijeenkomsten
basiscatechese Basics, die gezamenlijk worden afgesloten in de kerkdienst op zondagmorgen 8 februari. Op pagina 25 leest u hier meer over. De
kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 ontvangen thuis een
persoonlijke uitnodiging.
Gezegende kerstdagen gewenst,
Ivanka Druijf
De mensen van voorbij
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij
90
75
79
70
99
86
66
79
64
89
87
92
86
92
85
87
96
82
82
89
83
76
85
74
98
84
88
86
93
91
88
78
90
85
66
97
87
92
87
Hanna Lam ( 1928-1988)
KERKMAGazine BODEGRAVEN
7
december 2014
In Memoriam
Willemijntje de Vos-den Ouden
Z
e was geboren als schippersdochter, in Gouderak, Krimpenerwaard. Dat is lang geleden als je
97 jaar bent geworden. De boot en het water, dat
was er als het ware met de paplepel ingegoten. Ze
vond het dan ook heel fijn dat ze zo lang aan de
Noordzijde heeft kunnen wonen. Zo vanuit je achterraam het water zien en horen kabbelen. En van
de vele reisjes die ze in haar leven maakte, waren
die met een boot favoriet.
mijntje de Vos - den Ouden. Dat zij mag rusten in
Gods vrede, en dat wij in Zijn vrede mogen leven.
Mevrouw de Vos overleed op 31 oktober 2014. De
dankdienst voor haar leven vond plaats in de
Lutherkerk op 6 november, waarna wij haar in de
handen legden van de levende God, in het graf van
haar man Dirk de Vos, op Begraafplaats Vredehof.
Ds. Wim van Beek
Haar man was, veel te vroeg, in 1971 gestorven,
maar hun kinderen kregen ook weer kinderen, en
die ook weer. Zoveel mensen om zich, groot en
klein, stemde haar dankbaar. Hun zorg en aandacht voor haar, en haar belangstelling voor hen,
zorgde er voor dat ze zich niet eenzaam en alleen
voelde. Al zou ze daar niet zo gauw hardop over
geklaagd hebben. Niet alleen omdat ze een sterke
en opgewekte vrouw was, maar ook omdat het niet
bij haar en wellicht ook niet bij haar generatie
paste. Als je hard moest werken had je niet zoveel
tijd om je emoties te uiten.
Gerritje van Os – van Zelderen
O
Zij was geboren en getogen in Bodegraven, als
dochter van een bakker. Zij trouwde met Huibert
Jasper van Os en samen kregen zij drie kinderen,
twee dochters en een zoon. De familie breidde later uit met schoonkinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Haar leven was niet makkelijk. Ze kreeg last van
depressies, die hun invloed hadden op het hele gezin en de laatste periode van haar leven versluierde haar geest steeds meer. Uiteindelijk kwam ze in
Vijverhof. In het begin van die tijd werd zij trouw
bezocht door haar man, totdat hij in 2007 overleed. Naarmate de dementie vorderde was contact
steeds minder mogelijk. Afscheid nemen van hun
moeder was begonnen lang voor 15 november
2014.
Het geloof was Gerritje van Zelderen meegegeven
door haar ouders en werd voor haar een houvast,
haar hele, verdere leven. Daarom stonden boven
aan de kaart woorden uit Psalm 23: “Gij zijt met
mij.” God ging met haar mee.
Wij danken U Heer God, dat wij mogen leven
onder Uw hoede. Dat wij bij U mogen schuilen.
Dat wij op U kunnen vertrouwen. Bij U zijn wij
geborgen, bij U vinden wij bescherming, U
blijft de mensen trouw, in leven en sterven.
Zo begonnen we psalm 91. En we lazen het verhaal
van Israël, na de bevrijding uit Egypte een leven
lang onderweg. Tot de verspieders het beloofde
land zien, Kanaän. Eindelijk je levensreis voltooid
en op je bestemming aangekomen. Grote vreugde
vanwege de overvloed of geloven we onze eigen
ogen niet en keren we ons in angst en beven om?
Geest van hierboven, leer ons te blijven geloven in
Uw belofte van een goed leven.
Vroeger werd bij haar thuis veel gezongen en daarom klonken in de dienst van Woord en Gebed bekende liederen en psalmen. De oudste kleindochter
Esther vertelde over haar oma en deelde met ons
goede herinneringen aan haar.
Mevrouw de Vos, ‘kleine oma’ voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, was de moeilijke en
soms duistere perioden in haar leven te boven gekomen. En al zou ze zelf waarschijnlijk het niet in
die termen hebben gezegd: ja, veel van het goede
van het beloofde land is haar ten dele gevallen, in
de zorg en aandacht van kinderen, kleinkinderen
en alle mensen om haar heen, en in de vreugde die
ze in het leven vond.
In de overdenking dachten we na over de psalm
van de herder. Gerritje van Os had het ervaren in
haar leven: ook al gaan we door een donker dal,
Gij zijt bij mij. Hoe ons leven ook gaat, we mogen
leven met een visioen voor ogen, dat de bazuinen
eens zullen klinken.
Zo reislustig als ze was, haar levensreis is nu ten
einde gekomen. Onder Gods hoede heeft zij geleefd en is ze gestorven.
Gerritje van Os-van Zelderen werd begraven op
Vredehof.
Je kunt naar allerlei plaatsen reizen, soms ver
weg. Je kunt ook naar binnen reizen. Een reis naar
je gedachten, je herinneringen, je gevoelens. En
die reis naar binnen is minstens zo spannend als
een wereldreis. Daar, binnen in je, kan je ook de
herinneringen bewaren die ieder heeft aan WilleKERKMAGazine BODEGRAVEN
p 15 november overleed Gerritje van Os – van
Zelderen, op de leeftijd van bijna 93 jaar.
Het verdriet was er al voor het einde,
het verlies voordat het afscheid kwam,
toen de onzekere verwarring
bezit van je gedachten nam.
Esther Dijkstra-Rensen
8
december 2014
Bloemengroet
In Memoriam
D
ie bloemen in de kerk, elke zon- en feestdag
weer, als “groet of teken van meeleven”. Ze
horen erbij – ze stáán er gewoon. Hoewel, gewoon…. Ik sprak met een paar mensen die voor die
bloemen zorgen.
Johannes Richter
In de Ontmoetingskerk zorgen An en Nelie Koning
voor een bloemstuk. Al
sinds er bloemen in de
kerk zijn (1958), samen
met hun vader. Hij had
een kwekerij net over het
spoor. Vanaf 1970 gaan ze
wekelijks op stap om bloemen uit te zoeken. Ze hebben zelfs van alle antependia een klein lapje, om te
controleren of bijvoorbeeld het paars niet vloekt
bij het paars van de beoogde bloemen. Want vloeken in de kerk - dat kan niet. Ze maken met liefde
en vakmanschap een bloemstuk, coördineren de
bestemming, brengen het stuk zelf weg en halen
zo nodig vaas of bakje weer op. Koninklijk!
O
p 8 november is dominee Johannes Richter
overleden, wonende op Oranjehof 4. Hij werd
bijna 88 jaar. In “Het leven van Johannes Richter
in vogelvlucht”, het boekje dat hij schreef in 2006
eindigt hij met de woorden: “Eén ding weet ik zeker: God zal mij genadig blijven!” Daarmee wees
hij op de betekenis van zijn naam: God is genadig.
Geboren en opgegroeid in Heelsum, maakte hij van
dichtbij de oorlog mee, moest met zijn familie geëvacueerd worden na de luchtlandingen in juni
1944. Na de oorlog ging hij als dienstplichtig soldaat naar het voormalig Nederlands-Indië. Hij was
actief als leiding van de zondagsschool, ook daar in
dat verre land.
Terug in Nederland begon hij op een gegeven moment aan de studie theologie. Een lange weg, omdat hij door de oorlog alleen maar lagere school
had! Intussen was hij getrouwd met Nel Hegï en
was hij vader geworden van drie zonen en een
dochter. Van 1965 (hij was toen 38!) tot 1989 was
hij predikant in Zoelen, Sleeuwijk, Bodegraven en
Hattem. Na het overlijden van zijn vrouw kwam hij
terug naar Bodegraven: dichter bij de kinderen.
In de Salvatorkerk/Dorpskerk is het een grote
groep, onder aanvoering van Mirjam van Duijvenbode. Mirjam, Janny Hoogendoorn, Ris Rijlaarsdam, Rieneke van Rijn, Anneke van Vliet en Natascha van Vliet zorgen bij toerbeurt voor een boeket. De bloemengroet gaat altijd vergezeld van de
kaart, die ± 25 jaar verzorgd wordt door Dita Jongkind. Dit zeergewaardeerde blijk van onderlinge
verbondenheid gaat mee naar de Ontmoetingskerk!
Bij bezoek aan onze partnergemeente in Belzig
gaan er ook altijd bloemen en een kaart mee.
De laatste jaren nam zijn gezondheid af waardoor
met name zijn spraak werd beïnvloed. Hij vertelde
zo graag op humoristische wijze verhalen van vroeger!
Mirjam verzorgt al 25 jaar het liturgisch bloemschikken in de advents- en 40-dagentijd. Het is een
hele toer om die schikkingen dan steeds van de
Salvatorkerk naar de Dorpskerk en weer terug te
transporteren. Hiervoor dank aan koster Dirk
Bouwman! Het is goed opletten in welke kerk de
wekelijkse bloemen moeten staan. Dat was nóg
lastiger toen wijk 3 ook nog diensten in de Bethlehemkerk had. Eigenlijk is het wel bijzonder, dat
het altijd weer goed gegaan is. En die éne keer dat
het bijna mis ging en er zondagmorgen vroeg nog
iemand pijlsnel naar een naburig benzinestation
moest rijden…. Ook toen stonden er bloemen in de
dienst!
Op vrijdag 14 november namen we afscheid van
hem in de Dorpskerk in Bodegraven. Kinderen vertelden over hem, een kleinzoon speelde op het orgel, een zoon zong een lied. Daarbij klonken woorden uit de Bijbel, over de Heer die onze Bewaarder
is. En we zongen over de Heer, Die ons ziet zoals
wij zijn.
Tijdens de condoleance werden veel goede herinneringen aan hem opgehaald en gedeeld. De familie heeft hun vader begeleid naar de begraafplaats
bij het “Kerkje op de heuvel” te Heelsum, waar hij
begraven is bij zijn vrouw.
Esther Dijkstra-Rensen
Nu Emmaüs alle diensten concentreert in de Ontmoetingskerk en de Lutherkerk, vonden An en Nelie, Dita en Mirjam en haar groep het een goed moment om het stokje over te dragen. Alleen Rieneke
gaat door met de bloemengroet. Dat betekent dat
we een vrijwel nieuwe Bloemengroetgroep krijgen.
De kaart wordt voortaan verzorgd door Janny van
Rijn.
Op de vrijwilligersavond was er een welgemeend
en passend Dankjewel voor deze trouwe
‘bloemenmeisjes’!
Noor van der Ploeg
KERKMAGazine BODEGRAVEN
9
december 2014
Mutaties Emmaüs
Geboren
Op 26 oktober 2014
Xavi Richard Krijn Ruessink,
zoon van Riza Ruessink en Marga Blonk,
Goudplevier 22, 2411KZ, (O-5)
naar Utrecht
Mevr. A.A. Groenendijk
Appelgaard 2, 2411DV, (O-2
naar Waarder
Mevr. M.J.M. van der Weide
Mevr. Y. Hoogendoorn
Nieuwstraat 19, 2411EJ, (W-3)
Verhuisd
Dhr. T.H. Spierenburg
van v.d. Goesstraat 47, 2675TT, Honselersdijk, (W-3)
naar Maasdijk 46, 2676AG, Maasdijk, (W-3)
Dhr. D.A. van der Bleek
van Anna van Meeertenstraat 10, 2804TL, Gouda,
naar Burg v D de Bruijnstr 23, 2411AP, (RVOM-V)
Mevr. M. Hinderink-Lindeijer
van Korenmolen 4, 2406KC, Alphen a/d Rijn, (W-3)
naar van Galenstraat 211, 1782EZ, Den Helder, (W-3)
Mevr. J.E.N. Windhorst
van Zuwe 6, 2411ZK, (O-6)
naar Mauritsstraat 21, 2411CN, (O-6)
Mevr. E. van Vliet
van Meije 32, 2421NB, Nieuwkoop, (W-1)
naar Gravenstein 84, 2411GM, (W-4)
Dhr. J.L. van den Hadelkamp
Mevr. N. van den Hadelkamp-Groenendijk
Dhr. J.L. van den Hadelkamp
Dhr. S.J. van den Hadelkamp
van Eiber 68, 2411LB, (O-4)
naar Zuidzijde 105, 2411RW, (O-2)
Op eigen verzoek uitgeschreven
Dhr. M. Six
Sleutelbloem 71, 2412AL, (O-4)
Op eigen verzoek overgeschreven
naar Hervormd 2
Dhr. T. de Bruin
Mevr. M.N. de Bruijn-Hooftman
Willem de Zwijgerstraat 8 n, (W-1)
Op eigen verzoek overgeschreven:
naar Amstelveen-Buitenveldert
Ds. E.M. Post
Jeanne d’Arclaan 42, 1183BA, Amstelveen
Overleden
Op 21 okt 2014 op de leeftijd van 66 jaar
Dhr. J.S. Kersbergen
Karel Doormanstraat 40, 2411VG, (W-1)
Op 31 okt 2014 op de leeftijd van 97 jaar
Mevr. W. de Vos-den Ouden
Noordzijde 32, 2411RB, (O-2)
Op 8 nov 2014 op de leeftijd van 87 jaar
Ds. J. Richter
Oranjehof 4, 2411XA, (RVOM-O)
Op 15 nov 2014 op de leeftijd van 92 jaar
Mevr. G. van Os-van Zelderen
Burg v D de Bruijnstraat 23, 2411AP,(RVOM-V)
Ingekomen
uit Benthuizen
Mevr. M.J.P. Verweij-Blijleven
Heemraadslaan 4, 2411SW, (W-6)
Overgeschreven tgv verhuizing naar
Hervormde Gemeente Zwammerdam
Dhr. M. Vrieswijk
Koninginneweg 192, 2411XW, (W-1)
Ingekomen vanuit Boskoop
Dhr. H. Verploeg
Warmoeskade 6, 2771NE, Boskoop, (W-6)
Ingekomen vanuit Hervormd 1 & 2
Dhr. J.C. Schouten
Rijngaarde 324, 2411EZ, (RVOM_R)
Mevr. W.A. Niese-van Wensveen
Prins Hendrikstraat 33, 2411CS, (W-3)
Dhr. J. Maaijen
Mevr. S.C. Maaijen – Geling
Meije 9, 2411PG, (W-1)
Vertrokken
naar Waarder
Dhr. A. Koster
Mevr. M. Koster-Hogerwerf
Goudseweg 153, 2411HK, (W-6)
KERKMAGazine BODEGRAVEN
Geef uw
verhuizing
door aan
het kerkelijk
bureau
10
december 2014
Kerstkaart
anaf week 47 zijn de decemberzegels weer te koop. En kerstkaarten liggen al veel langer te kust en te
keur in de winkels. En dat terwijl het nog zo lang “nazomerde”! Maar de dagen worden steeds korter.
V
Advent is begonnen, Kerst staat voor de deur. We denken na over de invulling van de feestdagen. Met wie
willen we die delen? Een groep gemeenteleden is daarbij afhankelijk van anderen. Zij verblijven in zorginstellingen of in woongroepen waar zij begeleiding krijgen die bij hen past. Koopt u een paar kaarten extra
voor hen?
Gezegende kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.
Esther Dijkstra-Rensen
Zorgcentrum Vijverhof Burg. van Dobben de Bruijnstraat 23, 2411 AP Bodegraven
Mevr. J.C. de Jong
Dhr. W.L.Veerman
Mevr. M.C. Brokerhof - Huisman
Mevr. M.L. Blanken – Lagerweij
Mevr. M.S. de Bruijn – Kamperman
Dhr. D.A. van der Bleek
Dhr. T. Beijer
Mevr. T.P.M. Burggraaf - Domburg
Mevr. G. Jongeneel - Zaal
Dhr. M.J. Dijkshoorn
Ipse de Bruggen, loc. Hooge Burch, Spoorlaan 19, 2471 PB Zwammerdam
Niekie Kapteyn (Bovensloot 561) Ria Spijker (De Kreek 524)
Marjo de Bruin (De Kreek 522)
Sjoerd Schouten
Pauline de Bruin Carine van Straten
Zorgcentrum Reehaven, Treebord 19, 2811 EA Reeuwijk
Mevr. J.M. Brinks - Dekker
Mevr. P.J. Bergshoef - Stolwijk
Zorgcentrum Hanepraij, Fluwelensingel 110, 2806 CH Gouda
Dhr. C.J. Koelewijn
Mevr. W. Gründmann – Kroesen
Mevr. J.J. Zaal-Verboom
Zorgcentrum Prinsenhof, Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda.
Mevr. E.M.L. Doornebal
Zorgcentrum Savelberg, Savelberghof 200, 2805 RX Gouda
Mevr. C. Creutzberg - van Seventer,
Irishof, Middenmolenplein 266, Kamer 122, 2807 GV Gouda.
Mevr. P. van Benthem- Colijn
Verpleeghuis Oudshoorn, Henry Dunantweg 21, 2402 NM, Alphen aan den Rijn
Mevr. G.A. Labordus – Macdaniel
Verpleeghuis Humanitas “Hannie Dekhuijzen”, Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam
Mevr. J. Duim – Snaauw
De Lozerhof, Randveen 64, 2544 RP, Den Haag
Mevr. C. Mak-Plomp
Ypendael, Laan van Hoornwijck 196/244, 2497 ED ‘s-Gravenhage
Dhr. Jan Mostert
Boerderij de Elsenhoeve, Tiendweg West 6, 2941 EP Lekkerkerk
Jaïro Verweij
Boerderij Gouda, Bloemendaalseweg 50, 2804 AB Gouda
Cor Teekens
Arie Teekens, Van Aalstlaan 718, 2722 SJ Zoetermeer
Bertina Teekens, Westhaven 9 101, 2801PH, Gouda
Heleen van Zelderen, Bernadottelaan 168, 2806, JR Gouda
KERKMAGazine BODEGRAVEN
11
december 2014
Van de taakgroepen en commissies
Beheer en Financiën
Financiële thermometer Emmaüs
Collecteopbrengsten oktober
5-okt Israëlzondag (Kerk & Israël) €
Kerkenwerk Emmaüs
€
12-okt Diaconie
€
Kerkenwerk Emmaüs
€
Heilig avondmaal (Voedselbank) €
19-okt KIA/WW (Werelddiaconaat) €
Wijkgemeente Emmaüs
€
26-okt KIA/WW
€
Kerkenwerk Emmaüs
€
Jongerendienst (Dalit India) €
okt Busjes tbv Exodus
€
Totaal oktober
€
Hieronder is de stand van de ontvangen vrijwillige
bijdragen, collecten en giften/acties opgenomen.
De ontvangsten zijn verwerkt tot en met oktober
2014.
368,41
384,74
382,30
373,81
493,85
697,61
502,82
473,80
523,20
80,10
175,45
4.456,09
Pieter Tijsterman, penningmeester
Verantwoording giften
 Via Joke Duim € 20,- voor het kerkenwerk van
Emmaüs.
 Via Bram Tack € 28,15 van de gesprekskring Ouderen t.b.v. de Taakgroep Bouwen & Ontmoeten.
 Via Jannie van Wensveen € 40,- voor het kerkenwerk van Emmaüs en € 15,- voor het bloemenfonds.
 Via Ada de Bruijn € 50,- voor het kerkenwerk
van Emmaüs.
Veel dank aan alle gevers en geefsters.
Vrijwillige bijdragen
Nodig voor kostendekkende begr.
Begroot 2014
Toegezegd
Ontvangen tot en met oktober
€ 310.000
€ 275.000
€ 296.300
€ 247.400
Nog te ontvangen toezeggingen
€
Ontvangen zonder toezegging
Nabetaling 2013 tot en met oktober
Totaal ontvangen
€
1.000
€
4.600
€ 253.000
Collecten wijkgemeente
Begroot 2014
Ontvangen tot en met oktober
Verschil
€
€
€
25.000
21.300
3.700
Giften algemeen en acties
Begroot 2014
Ontvangen tot en met oktober
Verschil
€
€
€
17.000
11.900
5.100
48.900
Eindejaarscollecte 2014
“Vieren en Verbinden”
iermee opent de brief over de eindejaarscollecte van 2014 die u tegelijk met deze KERKMAG heeft
ontvangen. Tijdens onze kerkdiensten vieren we dat Jezus in ons midden is. Dat Hij ons verbindt.
H
Aan het eind van het jaar blikken we terug en kijken we tegelijk hoopvol uit naar een nieuw kalenderjaar.
Ook in het nieuwe jaar laten wij als wijkgemeente Emmaüs ons weer inspireren door het Evangelie! Met
uw bijdrage aan de eindejaarscollecte ondersteunt u het werk van onze eigen kerkelijke wijkgemeente en
worden we in staat gesteld alle activiteiten te blijven aanbieden. Wilt u ons helpen met uw extra gift? U
kunt de acceptgiro gebruiken om uw eindejaarsgift over te maken.
Dit is de laatste keer dat wij u op deze wijze vragen om een extra gift. Zoals u wellicht weet en ook
hebt kunnen lezen in KERKMAG van november is besloten de Actie Kerkbalans te veranderen. Een van de
veranderingen is dat de drie extra acties in de loop van het jaar komen te vervallen in 2015 en worden
ingebouwd in de Actie Kerkbalans. Met de opbrengst van deze laatste Eindejaarscollecte 2014 is echter in
begroting van 2014 nog wel rekening gehouden. Daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan.
Alvast heel hartelijk dank.
Pieter Tijsterman,
Taakgroep Beheer & Financiën
KERKMAGazine BODEGRAVEN
12
december 2014
Verslag van bespreking/enquête ‘verlanglijst Salvatorkerk’ op 16 november 2014
H
et ging er deze morgen om dat kerkgangers hun voorkeur konden uitspreken. De uitslag is een goed uitgangspunt om als taakgroep eredienst met kerkenraad, taakgroep beheer en financiën en andere betrokkenen het overleg aan te gaan en beslissingen te nemen. Men kon 5 onderwerpen van de lijst aankruisen.
De uitslag
Een dik gedrukt nummer en een nummer met een a of b er achter wil zeggen dat deze onderwerpen door
gemeenteleden zijn toegevoegd aan de lijst.
Verlanglijst Salvatorkerk
1. Paaskaars
2. Doopvont
2a idem
3. Avondmaalsservies
3a idem
3b idem
4. Bijbel kansel
4a idem
5. Bijbel liturgische tafel
6. Belzig
6a idem
6b idem
7. Vrijwilligers kosters
8. Vrijwilligers organisten
9. Koffieschenkers eredienst
10. Bloemen in de eredienst
en liturgisch bloemschikken
10a idem
11. Kaart bij de bloemen
12. Collectezakken
12a idem
13. Liturgische tafel
14. Gemeentetafel
15. Antependia
15a idem
15b idem
16. Gebedsmuur
17. Ster (naast kansel)
18. Lopend avondmaal
19. Verrijdbare lectuurstandaard
20. Koekje bij de koffie
Voorstel Taakgroep Eredienst
Stemmen
naar liturgisch centrum OK – Nieuw in 2014
8
bezien welk doopvont qua stijl mooier past in OK
15
1 doopvont verkopen -- >> inkomsten
1
gebruiken in OK (taakgroep diaconaat)
10
1 avondmaalsservies verkopen -- >> inkomsten
1
Vijverhof wil graag een avondmaalsstel
1
passende plaats geven in OK
5
Bijbel kansel SK naar kansel LK
1
passende plaats geven in OK
2
blauwe (Belzig)vaas plaatsen in liturgisch centrum OK
14
Belzig-ster kerstboom in OK gebruiken
2
foto’s Belzig
1
opnemen in rooster OK door Kerkrentmeesters
9
opnemen in rooster OK door Hoofdorganist
13
opnemen in rooster verzorging koffie/thee na de eredienst
9
taakgroep eredienst is al bezig om samenwerking te regelen
8
tijdens de dienst meedelen waar de bloemen heen gaan
dit gebruik in OK voortzetten
naar Lutherkerk, daar is aanvulling nodig
nieuwe collectezakken in OK
belangrijk element in de SK, zou in OK een mooi ‘stukje SK’ zijn
zo mogelijk passende plek zoeken in OK
bezien of deze kleden passend zijn in OK
nieuwe antependia maken voor OK
antependia SK naar DK, bruidsparen vragen hier soms om
gebruiken in OK, samen met schaal OK (andere ingang)
zo mogelijk in bijzaal OK ophangen
plaatsen in torenruimte OK
gebruik overnemen in OK 
Als verlangens, suggesties en/of aandachtspunten werden genoemd:
21. parkeerdruk fietsen bij OK.
22. Doopvont SK mist stukje glas
Aangedragen via e-mail:
23. Kussens en kussenrek gebruiken in OK plus een kussenrek erbij maken (2 ingangen)
24. houten adventskaarsenstandaard en lessenaar liturgietafel SK (familielid v.d. maker)
25. de stoelen (SK) voor mensen die slecht in een bank kunnen zitten in OK plaatsen
26. SK kerstboom-groep biedt aan de kerstboomartikelen uit te zoeken
KERKMAGazine BODEGRAVEN
13
3
24
11
1
18
10
15
1
1
21
17
1
1
 3
3
1
1
1
december 2014
Meldpunt Ontmoetingskerk
Diaconale hulpgroep ter ondersteuning van mantelzorgers
I
n het vorige nummer van KERKMAG vroegen wij u
om aan de taakgroep Beheer en Financiën door
te geven of u problemen ervaart als u een kerkdienst in de Ontmoetingskerk bijwoont. We noemden daarbij een aantal voorbeelden.
De taakgroep ontving in totaal 12 reacties.
Met stip bovenaan stond de vraag of het niet mogelijk was om (in ieder geval een aantal) banken te
vervangen door stoelen. Die vraag wordt op dit
moment bestudeerd door de Technische Adviescommissie. Zij kijken of het mogelijk is en waar
dat dan het beste zou kunnen.
Mantelzorg, onze zorg!
W
anneer iemand door ziekte of invaliditeit
langdurige zorg nodig heeft, dan vormen familieleden en vrienden als het ware een warme
deken om hem heen.
Ook werd er gevraagd of de kussens en kussenrekken konden meeverhuizen. U ziet ze nu terug in de
Ontmoetingskerk.
Er is gevraagd of we de taxidienst nog eens duidelijk wilden weergeven. We zullen het adres een
aantal malen vermelden op de zondagsbrief en
misschien ziet de redactie van KERKMAG mogelijkheden om deze gegevens op de eerste pagina op te
nemen.
Dringende oproep aan mensen die hun
medemens willen helpen
Mantelzorgers zijn mensen, die langdurig en onbetaald hun bejaarde vader, moeder, gehandicapte
kind, zieke buurvrouw of kennis verzorgen. Vaak
zijn dit mensen die ook nog een baan hebben.
Maar het kan ook die vrouw of man zijn, die haar
of zijn dementerende partner verzorgt.
Er werd gevraagd om een duidelijke vermelding
van de naam “Ontmoetingskerk”. Als het goed is
heeft u vanaf 30 november een duidelijk naambord
in de tuin zien staan.
De overige vragen waren heel uiteenlopend. Daar
wordt op dit moment nog naar gekeken. U ziet
daar in de loop van het komend jaar wellicht meer
van.
Zoals bekend gaat er vanaf 1 januari 2015 veel in
het zorgaanbod veranderen. Mensen, die vroeger
naar een verzorgingshuis of verpleeghuis gingen,
blijven langer thuis. Het is de verwachting dat de
mantelzorgers nog veel zwaarder belast gaan worden…
Namens de taakgroep Beheer en Financiën,
Marianne Schipperus
Al vele jaren is er een groep(je) mensen actief binnen de gemeente Bodegraven, die vrijwilliger zijn
van de diaconale hulpgroep ter ondersteuning van
mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen een beroep
doen op deze vrijwilligers, om bijvoorbeeld op te
passen op een zorgvrager zodat de mantelzorger
eens onbekommerd boodschappen kan doen, naar
de kapper kan gaan of gewoon wat kan ontspannen. Het hoeft maar weinig tijd te kosten, maar
voor de mantelzorger kan het net die hulp zijn om
het vol te houden.
De kerktaxi
W
ie willen vanaf januari graag naar de kerkdienst in de Ontmoetingskerk gereden worden? Als u denkt dat u graag opgehaald wil worden,
dan kunt u zich opgeven bij
Huug Peters
 61 33 79 of  06 51 68 57 93
Graag voor 10 december!
Heeft u wat vrije tijd over en bent u bereid
voor een paar uur (1x per week, 1x per 2
weken- alles is mogelijk) die vrije tijd aan
een medemens te besteden? Geeft u dan op
bij de Diaconale Mantelzorggroep!
Oproep vrijwilligers
Wie wil meedoen om op zondagmorgen 1x in de 6
of 8 weken een paar mensen op te halen voor de
kerkdienst? Er wordt gereden volgens een rooster.
Voor u een kleine moeite, voor de mensen die opgehaald worden een groot plezier.
Reacties graag voor 10 december bij
Huug Peters
 61 33 79 of
Informatie en/of opgave bij:
Dita Jongkind  0172-615 313
Greet Meijers  0172-616 884 of
 06-10477301
 06 51 68 57 93
KERKMAGazine BODEGRAVEN
14
december 2014
Z
Avondmaalscollecte 7 december
voor de Voedselbank
oals u weet zijn er iedere laatste dinsdag van
de maand ontmoetingsochtenden waar een
aantal mensen van de taakgroep diaconaat
aanwezig zijn om u onder het genot van een kopje
koffie of thee te ontmoeten.
O
ok nu is de avondmaalscollecte weer voor de
voedselbank.
U weet dat de Voedselbank een bijdrage wil leveren aan de vermindering van (verborgen) armoede
en verspilling in Nederland, waarbij de gehele organisatie moet worden gedragen door vrijwilligers,
in alle functies. Er maken steeds meer mensen gebruik van de Voedselbank ook in Bodegraven.
In een ontspannen sfeer drinken we een
kopje koffie of thee, maken een praatje
en informeren naar elkaar.
Zo staan ook op de laatste dinsdag van het
jaar, op 30 december de deuren van
’t Centrum van de Ontmoetingskerk vanaf
09.30 uur tot 11.30 uur open. Loop eens
binnen. Iedereen is hartelijk welkom.
Daarom denken wij dat het goed is dat we d.m.v.
deze collecte ook delen met anderen zoals wij bij
het Heilig Avondmaal brood en wijn delen.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Taakgroep Diaconaat
Taakgroep Diaconaat
Collecte 21 december Buddy Netwerk
B
uddy Netwerk is een professionele organisatie
die zich inzet voor de ondersteuning van mensen met een chronische en/of levensbedreigende
ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of
een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen
met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Dit
doen we door de inzet van vrijwilligers (buddy’s).
Ons motto “tijd, aandacht en betrokkenheid” staat
centraal in onze dienstverlening. U kunt dit werk
steunen d.m.v. uw gift.
Hartelijk aanbevolen.
Inzamelen kerstpakketten 2014
V
Taakgroep Diaconaat
eel gemeenteleden krijgen een kerstpakket
van hun werkgever en dat is een mooi gebaar.
U kunt het nog mooier maken door het af te geven
bij de diaconie. De diaconie kan er voor zorgen dat
de pakketten bij mensen terecht komt die nooit
een extraatje krijgen en zeker geen kerstpakket.
Er zijn veel mensen die ondersteund moeten worden en bij de voedselbank staan ingeschreven ook
in Bodegraven. Misschien kunnen wij hen voor de
kerst verrassen met iets extra’s. Wij houden ons
aanbevolen en zien uw kerstpakket graag tegemoet.
Collecte 24 december Exodus
Z
oals u weet is de laatste collecte altijd voor
ons busjesproject. Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden in de laatste
fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
Zij kunnen terecht in één van de Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het vrijwilligersnetwerk. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een
integrale en structurele aanpak beoogt die ingrijpt
op alle aspecten van het leven van de (ex) gedetineerde. Wij hopen op een mooi resultaat.
U kunt uw pakket inleveren bij:
Ans Rodenburg Koninginneweg 111
Fred Voortman Noordstraat 80A
 611863
 614841
Wij zorgen dat de geschonken pakketten een goede bestemming krijgen.
Taakgroep Diaconaat
Taakgroep Diaconaat
KERKMAGazine BODEGRAVEN
15
december 2014
waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water
en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Meteen stak Jezus
zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei:
‘Waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein?’
Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus.
Ze zeiden: ‘U bent echt de Zoon van God!’
Ap Normaal verwondert zich elke maand over een
bizar nieuwsbericht. Hoe denkt de Bijbel hierover?
Uit het nieuws
D
e Amerikaanse koorddanser Nik Wallenda is in
de Amerikaanse stad Chicago op zo'n 180 meter
hoogte geblinddoekt en zonder beveiliging over
een metalen kabel van de ene wolkenkrabber naar
de andere gelopen. Hij was in één minuut en zeventien seconden aan de overkant.
Stop uitbuiting arbeidsmigranten
Decemberbrief 2014 Qatar
Kort ervoor stak hij ook al over tussen twee gebouwen, maar daarbij had hij geen blinddoek om. Tijdens die oversteek van 138 meter overbrugde hij
wel een hoogteverschil van zo'n 25 meter. De
hoogste toren was ruim tweehonderd meter hoog.
Bij beide overtochten was Wallenda niet gezekerd
en was er geen vangnet. Wallenda oogde ontspannen en praatte tijdens zijn acties rustig met zijn
familie en begeleiders. Na zijn succesvolle pogingen zei Wallenda dat hij ''vol zelfvertrouwen'' over
was gestoken.
E
en jaar geleden bracht Amnesty International
een rapport uit over uitbuiting van arbeidsmigranten in Qatar. Sindsdien is er nauwelijks
vooruitgang geboekt.
Wallenda had bewust gekozen voor Chicago, de
stad die bekend staat om harde wind. Zijn overtocht kwam er niet door in gevaar, al gooide de
wind wel wat roet in het eten. Wallenda had onderweg namelijk willen stoppen om met zijn mobiel een selfie te maken, maar besloot dat vanwege de wind niet te doen. Vorig jaar stak Wallenda
over een metalen kabel de Grand Canyon over.
In het rapport werden verschillende vormen van
uitbuiting beschreven zoals het niet uitbetalen van
lonen, gevaarlijke arbeidsomstandigheden, slechte
leefomstandigheden en schokkende verhalen over
dwangarbeid en fysiek en seksueel geweld tegen
huishoudelijke arbeiders.
Uit de Bijbel
De autoriteiten van Qatar doen weinig om de uitbuiting van arbeidsmigranten aan te pakken. Dat
concludeert Amnesty International in een nieuw
rapport, dat zes maanden nadat de regering maatregelen aankondigde om de uitbuiting van migranten in aanloop naar het WK in 2022 aan te pakken,
uitkomt. Maar tot dusver heeft Qatar niet veel
meer gedaan dan valse beloften en het opstellen
van wetsontwerpen.
J
ezus loopt over het water (Mattheüs 14:22-33)
Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de
boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de
overkant varen. Jezus zou later komen. Hij wilde
eerst de mensen naar huis sturen. Toen iedereen
weg was, ging hij een berg op om te bidden. Hij
was daar alleen. Het werd nacht.
De leerlingen waren al een heel stuk het meer op
gevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen
hard tegen de boot.
Schrijf vóór 1 januari 2015 naar de ambassadeur
van Qatar en roep hem op een einde te maken
aan de uitbuiting van arbeidsmigranten.
Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het
water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze
schreeuwden het uit van angst en riepen: ‘Een
geest!’ Maar Jezus zei: ‘Rustig maar, ik ben het.
Jullie hoeven niet bang te zijn.’ Toen zei Petrus:
‘Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het
water naar u toe moet komen.’ Jezus zei tegen
hem: ‘Kom naar mij toe.’
Na de morgendienst van 14 december worden de
brieven aangereikt.
Michiel Karssen, Edith Vermeij
Doet u mee, want schrijven helpt!
Wilt U de brief nog per e-mail krijgen, stuur dan
een mailtje naar
Asha Bruinsma:  [email protected]
Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water
naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het
KERKMAGazine BODEGRAVEN
16
december 2014
Uit Kerkbulletin
Dat vragen wij ons als PCTE af: Hoe kunnen we
mensen in hun talenten toerusten? Helpen te ontdekken waar zij goed in zijn en daar dan in te
groeien. Zoals Christien langzaam ontdekt dat zij
pastoraal veel voor mensen kan betekenen. Dat
vraagt waarschijnlijk wat anders van ons dan het
organiseren van een cursus voor nieuwe ambtsdragers, hoe belangrijk ook. Daar gaan we de komende tijd over nadenken en mee experimenteren. U
hoort nog van ons. Of misschien horen wij wel van
u.
11 november 2014 - Henk Hogendoorn, hoofd Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie
Ambtsdragers,
je zult ze maar nodig hebben
Gratis adventsapp van Kerk in Actie
H
K
et kwam recent op mijn weg, maar je komt
het vaker tegen: een plaatselijke gemeente
met veel activiteiten waarin een paar honderd vrijwilligers actief zijn. Maar tegelijkertijd zijn er
structureel vacatures voor een wijkouderling of –
diaken. Dan ontstaat bij diezelfde gemeenteleden
(vrijwilliger of niet) vanzelf wel het beeld dat dat
wel een hele zware job moet zijn. Daar kun je
maar beter vandaan blijven. Dat wordt nog moeilijker zoeken…
Maar waar zoeken we naar?
erk in Actie brengt deze kerst een gratis advents-app uit. De app is bedoeld voor mensen die op een leuke en zinvolle manier willen
toeleven naar Kerst.
Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De
commercie speelt daar op een handige manier op
in, maar wil ons vooral verleiden tot een koopgedrag dat maar weinig met Kerst te maken heeft. Je
kunt je ook op een andere manier op Kerst verheugen, door je te realiseren wat je allemaal hebt
ontvangen en je af te vragen hoe je dat kunt delen
met anderen.
Het pastoraat wordt zo wel een probleem, zonder
wijkouderling, zeiden we tegen elkaar. Maar toen
we erover doorspraken vroegen we ons af of dat
wel zo is? Gebeurt er in al die activiteiten al niet
heel veel pastoraat. Tijdens de Bijbel- en gesprekskringen, tijdens de activiteiten van de jonge
gezinnen, enzovoort. Hoe vaak lezen we niet in het
kerkblad de bedankjes voor de kaarten en aandacht. Zoeken mensen met een pastorale nood dat
wel bij een wijkouderling? Of eerder in de kring of
groep, naast de predikant of kerkelijk werker?
De advents-app van Kerk in Actie helpt je daarbij.
De app is een mooi vormgegeven en inspirerende
digitale adventskalender met een christelijke focus. In de adventsperiode biedt deze iedere dag
een nieuw ‘cadeautje’. Kerk in Actie is ervan overtuigd dat de app interessant is voor zowel kerkleden als mensen die geen lid meer van een kerk zijn
of die (bijna) nooit een kerk bezoeken.
De app is vanaf eind november gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store.
Wilt u een seintje ontvangen als u de app kunt
downloaden? Laat dan uw e-mailadres achter op
www.kerkinactie.nl/adventsapp.
Ik weet het nog van vroeger. Je volgde catechisatie, deed belijdenis en zat op de jeugdvereniging.
Je werd als vanzelf klaargestoomd om jouw plek in
te nemen, je werd ouderling of diaken. Dat was
min of meer vanzelfsprekend. Maar zo werkt het
niet meer. Je gaat naar de diensten en neemt deel
aan activiteiten die bij jou passen. Daar wordt je
actief en zo leer je langzamerhand wat jouw plek
binnen de gemeenschap is, welke verantwoordelijkheid jij wilt en kunt dragen. Dat heeft met je
talenten te maken en het is maar de vraag of je
uitkomt bij de functies die we bedacht hebben.
KERKMAGazine BODEGRAVEN
17
december 2014
Van de taakgroep Kerk
in Actie Wereldwijd
Vorige maanden schreef ik tweemaal iets over ons
werelddiaconale project. Nu iets over ons zendingsproject:
Advent
‘Het doorgeven van Gods liefde’ – verspreiding
van het evangelie in Cambodja
De organisatie World Relief Cambodja geeft voorlichting aan kinderen in dorpen. In kinderclubs horen kinderen op een speelse, interactieve manier
over Gods liefde voor hen. Daarnaast gaat het over
dingen, die belangrijk zijn voor hun lichamelijke,
emotionele en geestelijke ontwikkeling. Ook stimuleren de medewerkers hen om een maatje te
worden van jongere kinderen en zo elkaar verder
te helpen en verantwoordelijkheid te leren.
W
ij zijn alweer in de adventtijd aangekomen. De herfsttijd was de tijd van dankbaarheid
voor wat God ons het afgelopen jaar gaf, maar ook
de tijd van bezinning op de vergankelijkheid van
ons leven. Vanaf de vierde zondag voor Kerst begint de adventtijd, een tijd van verwachting. In de
kerkdienst wordt iedere zondag een extra kaars
ontstoken, op weg naar het licht van Kerst.
Kerstmis – Feest van het Licht, het geboortefeest
van Christus. God laat zijn licht schijnen in onze
duisternis. Het feest van God onder ons, feest van
hoop en vrede.
Hoop brengen
World Relief Cambodja wil graag positieve veranderingen brengen in
het Cambodja van
vandaag.
Aan de wieg van het
´Hope Programma´
dat in 1994 van start
is gegaan, staat de
Nederlandse
Joke
van Opstal. Zij zette het project op
voor jonge kinderen en tieners in sloppenwijken en
op het platteland. Hope werkt via kinderclubs in
dorpen. In deze kinderclubs is ruimte voor poppenkast en drama. Maar door kinderen te bereiken
met onderwijs en het geloof in Gods liefde, krijgen ook hun ouders het evangelie mee. Met een
staf van 138 mensen worden een groeiend aantal
kinderen en volwassenen bereikt.
Helaas is de vrede die wij met kerst vieren in grote
delen van de wereld zo ver te zoeken. Naast alle
oorlogsgeweld crisissen en rampen, wil ‘Kerk in
Actie’ met de Kerst daarom graag stil staan bij een
extra kwetsbare groep, namelijk die van het
‘kind’.
Kerstcampagne -Kinderen in de knel: ‘Geef
deze kerst een pleegouder cadeau’
Dit jaar staat de opvang van weeskinderen in
Rwanda centraal. Op 1e kerstdag zal voor dit werk
ook in onze gemeente voor gecollecteerd.
Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Hij
groeide op in een gezin met zijn moeder Maria en
Jozef die als een vader vorm hem zorgde. Jozef
was zo een pleegvader van Jezus. ‘Kerk in Actie’
vindt dat ieder kind een Jozef verdient. Een vaderof moederfiguur die
hen steunt en ervoor
zorgt dat kinderen
echt kind kunnen zijn.
De partner van ‘Kerk in
Actie’, Mwana Ukundwa, zorgt ervoor dat
kinderen in Rwanda
een Jozef krijgen.
En wij willen hen daar deze Kerst samen met u
bij steunen.
Als taakgroep ‘Kerk in Actie Wereldwijd’ hebben
wij besloten om dit project volgend jaar het bestemmingsproject te laten zijn voor de zendingswinkel. Maar hierover de volgende keer meer.
Namens taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd,
Bert Uithol
Taakgroep Pastoraat
I
n november konden we melden dat de vacature
voor Rijngaarde wordt ingevuld door Dick Bukman. Nu zijn we blij dat Johan den Hertog zich per
januari 2015 als pastoraal medewerker gaat inzetten voor het ouderenpastoraat bij Vijverhof, Oranjehof en De Meent.
Daarnaast heeft Ben Schenkels aangegeven het bezoekwerk aan zijn oude adressen van Oost 5 te willen voortzetten.
Onze eigen projecten:
Hieronder nog even de verdeling en de bestemmingen.
Werelddiaconaat
40%
Opvang en scholing voor verstandelijk
gehandicapte kinderen
Zending
30%,
Verspreiding van het evangelie in Cambodja
Kinderen en de Knel: 20%,
Bescherming van staatloze kinderen in Mianmar
FairClimate:
10%,
Milieueducatie en ecologische landbouw in Paraná
KERKMAGazine BODEGRAVEN
Wij wensen Johan en Ben veel wijsheid en God’s
zegen bij hun taak.
Namens de stuurgroep Pastoraat,
Richard de Mooij
18
december 2014
Adventszondag in voormalige DDR
(vroegere Oost-Duitsland)
V
Dit concert stond onder leiding van de ‘Kantorin’ mevr.
Labes en was van een hoog
muzikaal gehalte. Dank zij
de beginnende democratisering was dit concert in de
plaatselijke pers aangekondigd en de kerk liep helemaal vol.
ijfentwintig jaar geleden, zondag 3 december
1989, stonden we daar tussen Oost-Duitse mensen. We, dat waren ds. Leendert Terlouw, Hil Hortensius, Jaap Voordouw en Rien Rolloos.
Het was ten tijde van het eerste bezoek aan onze
partnergemeente in Belzig (ca. 60 km ten zuidwesten van Berlijn).
Met een brandende kaars in de hand, langs de weg,
in de buurt van Belzig. We maakten deel uit van
vele inwoners van de DDR die een menselijke ketting vormden.
Het programma bestond uit
werken van Buxtehude, Telemann en Bach:
Es ist gewisslich an der Zeit;
Wachet auf, ruft uns die Stimme;
Bachcantate 61: Nun kommt der Heiden Heiland;
Mach hoch die Tür, die Tor mach weit.
Het lint van mensen, in de vorm van een kruis,
werd gelegd van Rostock in het noorden tot
Zwickau in het zuiden en van Frankfurt aan de
Oder in het oosten tot aan de grens met WestDuitsland. De DDR was nog niet vrij. Deze menselijke ketting wilde de vraag naar meer democratie
onderstrepen.
Tussendoor werden gedeelten uit Jesaja 62 en
Openbaring 21 gelezen. Na afloop van het concert
gingen de koperblazers de kerktoren op, waar vanaf de trans het ‘Turmblasen’ plaats vond. Elke
zaterdagavond om 6 uur gebeurde dit en gebeurt
dit nog steeds. Er worden dan een paar geestelijke
liederen gespeeld als voorbereiding op de zondag.
Minder dan een maand geleden was de Berlijnse
Muur gevallen. De mensen waren nog niet vrij,
maar de verbondenheid als christen werd bij deze
eerste ontmoeting direct ervaren. De mensen uit
beide kerkelijke gemeenten die aan deze en latere
uitwisselingen hebben deelgenomen hebben allemaal deze verbondenheid ervaren.
Rien Rolloos
Voor ons was dit een zeer indrukwekkende ervaring
om mee te maken.
Het was al donker toen we vrijdagavond
1 december in Belzig aankwamen. De kerk
was vrij snel gevonden, maar de pastorie
niet omdat er geen huisnummer was.
Maar eenmaal gevonden werden we hartelijk welkom geheten.
Zaterdagochtend moesten we ons melden
bij de plaatselijke politie. Op vertoon van
het bewijs dat men 25 Mark per dag had
omgewisseld, kreeg men een uitreisvisum
in het paspoort gestempeld. Om vijf uur
werd in de stadskerk (de Marienkirche)
een adventsconcert gegeven.
KERKMAGazine BODEGRAVEN
19
december 2014
Kerk en Media
C
ontactbanden: het verzoekplatenprogramma
met geestelijke muziek, door en voor luisteraars, is te beluisteren:
5 januari
Vanavond gaat het team van Contactbanden de
volgende uitzending samenstellen. Graag ontvangen we uw verzoeken tot 19.00 uur. Met onder andere aandacht voor jarigen van 2 t/m 16 januari.
• Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur via
de kerkradio en de computer op www.pge.nu
(opnames diensten – Ontmoetingskerk – meeluisteren).
• Elke donderdagavond van 21.00 tot 22.00 uur op
radio Bodegraven
• (103.4 via de kabel of 107.8 via de ether).
• Via de website van de Emmaüsgemeente kunt u de
uitgezonden programma’s alsnog beluisteren
(opnames diensten – Contactbanden).
7 en 8 januari
Herhaling van de Nieuwjaarsuitzending.
Uw verzoek voor een muzikale felicitatie, groet,
bemoediging of medeleven is van harte welkom op
een van onderstaande adressen:
• door een e-mail aan [email protected]
• Contactbanden p/a Watersnip 46, 2411 MD,
 611923 (Nel Ubels)
• Contactbandenbrievenbus in Vijverhof (bij de balie)
• Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde (in de hal)
• bij de medewerkers van Contactbanden.
Het cd-boek met aan te vragen muziek is in te zien
in ’t Centrum van de Ontmoetingskerk, de boekentafel in de Salvatorkerk en Dorpskerk, bij de Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde of op aanvraag
te verkrijgen.
3 en 4 december
Welkom bij de nieuwe uitzending van Contactbanden, met felicitaties en muzikale groeten, betreffende de periode van 21 november t/m 4 december.
Een uitzending rondom Advent, met medewerking
van mevr. Tineke Burggraaff.
8 december
De uitzending die we vanavond gaan voorbereiden
is de kerstuitzending. Heeft u wensen voor dit speciale uur laat u het ons dan weten? Dit kan tot
19.00 uur.
Digitaal: het Contactbandenboek met alle aan te
vragen muziek is ook in te zien op www.pge.nu –
activiteiten van de kerk – Contactbanden – cbboek. We wensen u veel gebruiksgemak met deze
digitale aanvulling.
10 en 11 december
Herhaling van de uitzending van 3 en 4 december.
Een eventuele bijdrage is welkom op rekening
NL81 INGB 0000555439 t.n.v. Contactbanden te
Bodegraven.
17 en 18 december
Vanavond brengen we een nieuw programma: het
Kerstevangelie en mooie kerstliederen.
We wensen u een goed luisteruur toe.
22 december
Uw aanvragen voor verjaardagen van 5 december
tot en met 1 januari 2015 ontvangen wij graag op
de onderstaande adressen. Ook een muzikale groet
of muziek ter bemoediging wordt erg gewaardeerd.
Hartelijk dank daarvoor. Uw goede wensen voor
het nieuwe jaar passen in het volgende programma, misschien met een bijpassend lied? Uw verzoeken zijn welkom tot 22 december om 19.00 uur.
Kerkplein 15
K
erkplein 15 is het zondagmorgenprogramma
van Radio Bodegraven, de lokale omroep voor
Bodegraven, de Meije en Nieuwerbrug. In het programma Kerkplein 15 is iedere week een kerkdienst te beluisteren vanuit één van de deelnemende kerk-/geloofsgenootschappen.
24 en 25 december
Welkom bij de herhaling van de Kerstuitzending
van Contactbanden.
De planning voor de komende weken is als volgt:
7 dec
31 december en 1 januari
Hartelijk welkom bij een nieuw programma van
Contactbanden.
KERKMAGazine BODEGRAVEN
14 dec
20
RK Willibrorduskerk, viering 11.00 uur
2e advent
PGB Hervormd Wijk 2, Dorpskerk
Ds. P.F. Bouter, 3e advent
december 2014
21 dec
24 dec
25 dec
26 dec
28 dec
31 dec
1 jan
4 jan
11 jan
18 jan
Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt op zondagmorgen herhaald van
8.00 - 9.00 uur, dus voorafgaand aan Kerkplein 15
dat om 9.00 uur begint en tot 12.00 uur duurt.
PGB Emmaüs, Ontmoetingskerk,
Ds. H. van Veen, 4e advent
PGB Emmaüs, Dorpskerk
Ds. L.L.J. Webbink, kerstnachtdienst
m.m.v. Revival
PGB Hervormd Wijk 2, Bethlehemkerk
Ds. P.F. Bouter, 1e kerstdag
PGB Hervormd Wijk 1 en 2, Dorpskerk
2e kerstdag, kerstviering zondagschool
PGB Hervormd Wijk 1, Bethlehemkerk,
Ds. T. Jacobs, Leiden
PGB Emmaüs, Ontmoetingskerk,
Mw. I. Druijf-den Hoedt
PGB Emmaüs, Ontmoetingskerk
Mw. E. Dijkstra-Rensen
PGB Hervormd Wijk 2, Dorpskerk
PGB Emmaüs, Ontmoetingskerk,
Ds. A.P. Tack
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Kerkplein 15 is te ontvangen op de volgende
frequenties: 103,4 via de kabel en
107.8 via de ether.
Gert Bregman
Eindredacteur Kerkplein 15
 0172-616692
 [email protected]
Andere religieuze programma’s bij Radio Bodegraven:
B.O.C.-nieuws
Op donderdagavond kunt u luisteren naar:
O
Gospel time
Gewijde Muziek
Contactbanden
Toetsen & Snaren
van
van
van
van
19.00
20.00
21.00
22.00
-
20.00
21.00
22.00
23.00
uur
uur
uur
uur
p zaterdag 13 december komen wij uw
oud papier en karton weer ophalen.
De opbrengst van 18 oktober
110.260 kg (5 weken)
Uw B.O.C.-team
Agenda Kerk in de week
Datum
3 dec
6 dec
12 dec
13 dec
16 dec
20 dec
20 dec
20 dec
20 dec
20 dec
22 dec
23 dec
24 dec
24 dec
25 dec
25 dec
30 dec
31 dec
1 jan
2 jan
5 jan
6 jan
9 jan
14 jan
Tijd
15.15
19.30
16.30
19.00
21.00
20.30
20.00
20.00
18.00
22.00
22.00
9.30
18.30
9.30
19.30
10.30
20.00
10.00
15.30
Activiteit
KERKMAG nr 11: december
Inleveren oude metalen World Servants
Knutselmiddag Kidsclub
BOC
Kerstviering PCOB
Volkskerstzang
Volkskerkzang
Volkskerstzang
Groot Bodegraafs Kerstconcert
Cat-kamp Sinter-kerstavond
Kerstconcert Local Care
Kerstwandeling
Kerstnachtdienst
Kerstnachtdienst jongeren
Kerstviering
Christmas Songs of Praise
Ontmoeting onder de koffie
Oudejaarsdienst
Nieuwjaarsdienst
Kopy sluiting KERKMAG nr.1, januari
Informatieavond ouders Basics
Vrouwenkoffieochtend
Basics
Bezorging KERKMAG nr.1, januari
KERKMAGazine BODEGRAVEN
21
Plaats
Buitenkerk 57a
‘t Centrum
Rijngaarde
Dorpskerk
Dorpskerk
Dorpskerk
Ontmoetingskerk
‘t Centrum
Evertshuis
Ankerplein
Dorpskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Lutherkerk
’t Centrum
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
’t Centrum
‘t Anker
’t Centrum
december 2014
Taizé-leesrooster 3 december t/m 16 januari
3 wo (Ps 72)
Moge in Gods dagen de
rechtvaardige bloeien, de
vrede wereldwijd zijn tot
het einde der tijden. Hij
zal bevrijden wie arm is en
om hulp roept, wie zwak is
en geen helper heeft.
4 do (2 Kor 1:18-22)
Paulus schreef: Jezus
Christus was niet iemand
die ja zei en nee bedoelde. Hij belichaamt het ja.
5 vr (Jak 5:7-11)
Jakobus schreef: Neem
een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van
de Heer spraken. Degenen
die standhielden prijzen
we gelukkig!
6 za (Kol 3:12-21)
Paulus schreef: Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen.
7 zo (Mc 1:1-8)
Johannes de Doper verkondigde: Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij
die na mij komt, zal jullie
dopen met de heilige
Geest.
8 ma (Ef 1:3-14)
In Christus heeft God,
voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol
liefde uitgekozen om voor
hem heilig en zuiver te
zijn.
9 di (1 Kor 2:1-9)
Paulus schreef: Toen ik
kwam om u het geheim
van God te verkondigen,
beschikte ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had
besloten u geen andere
kennis te brengen dan die
over Jezus Christus – de
gekruisigde.
10 wo (Hos 14:2-9)
Dit zegt de Heer: Ik genees
mijn volk van zijn ontrouw, mijn hart gaat naar
hen uit.
11 do (Heb 10:1-18)
Zo spreekt de Heer: In hun
hart zal ik mijn wetten
leggen, in hun verstand zal
ik ze neerschrijven. Aan
hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer
denken.
12 vr (1 Tim 4:7-16)
Paulus schreef: Oefen jezelf in een vroom leven,
omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het
leven dat komen zal.
13 za (1 Kor 12:3-13)
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
er zijn verschillende dienende taken, maar er is
één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is
één God die ze allemaal en
bij iedereen teweegbrengt.
14 zon (Joh 1:19-28)
Johannes de Doper zei: Ik
ben de stem die roept in
de woestijn: “Maak recht
de weg van de Heer.”
15 ma (Gal 6:1-10)
Paulus schreef: Wie op de
akker van de Geest zaait
oogst het eeuwige leven.
16 di (Sir 4:1-10)
Bevrijd wie onrecht werd
gedaan van zijn belager.
Dan zul je als een zoon van
de Allerhoogste zijn, hij
zal van je houden, meer
dan je moeder.
17 wo (Mt 19:23-30)
De leerlingen vroegen Jezus: “Wie kan er nog gered
worden?” Jezus antwoordde hun: “Bij mensen is dat
onmogelijk, maar bij God
is alles mogelijk.”
18 do (Ps 73)
God, u houdt mij aan de
hand en leidt mij volgens
uw plan. Naast u wens ik
geen ander op aarde.
KERKMAGazine BODEGRAVEN
teksten voor elke dag
19 vr (Fil 3:17—4:1)
Paulus schreef: Wij hebben
ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de
Heer Jezus Christus. Hij
zal ons armzalig lichaam
gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
20 za (Rom 12:9-13)
Paulus schreef: Laat uw
liefde oprecht zijn. Wees
het goede toegedaan. Heb
elkaar lief met de innige
liefde van broeders en zusters.
21 zo (Lc 1:26-38)
De engel zei tegen Maria:
Wees niet bang, Maria,
God heeft je zijn gunst
geschonken. Luister, je
zult zwanger worden en
een zoon baren, en je
moet hem Jezus noemen.
22 ma (1 Kor 1:4-9)
Paulus schreef: U wacht op
de komst van onze Heer
Jezus Christus. Hij is het
die u tot het einde toe zekerheid geeft.
23 di (Rom 8:22-27)
Paulus schreef: In de hoop
zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien
waarop we hopen, zou het
geen hoop meer zijn. Maar
als wij hopen op wat nog
niet zichtbaar is, blijven
we in afwachting daarvan
volharden.
24 wo (Js 25:6-9)
Uit de profeet Jesaja: Dat
is onze God! Hij was onze
hoop: hij zou ons redden.
Juich en wees blij: hij
heeft ons gered!
25 do (Joh 1:1-5)
In het begin was het
Woord. In het Woord was
leven en het leven was het
licht voor de mensen.
22
26 vr (Mt 10:17-22)
Jezus zegt: Wanneer ze je
uitleveren, vraag je dan
niet bezorgd af hoe je
moet spreken of wat je
moet zeggen. Want wat je
moet zeggen, zal je op dat
moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers
niet zelf die dan spreken,
het is de Geest van jullie
Vader die in jullie spreekt.
27 za (Joh 20:1-9)
De leerling van Jezus ging
het lege graf in. Hij zag en
geloofde.
28 zo (Lc 2:22-32)
Simeon nam het kind Jezus
in zijn armen en loofde
God met de woorden: Met
eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt
hebt ten overstaan van
alle volken: een licht dat
geopenbaard wordt aan de
naties.
29 ma (1 Joh 1:1-7)
God is licht, er is in hem
geen spoor van duisternis.
Als we onze weg in het
licht gaan, dan zijn we
met elkaar verbonden.
30 di (1 Pe 5:6-11)
Petrus schreef: U mag uw
zorgen op God afwentelen,
want u ligt hem na aan het
hart.
31 wo(1 Joh 3:16-20)
Christus heeft zijn leven
voor ons gegeven. Daarom
horen ook wij ons leven te
geven voor onze broeders
en zusters.
1 do (Lc 2:16-21)
Toen de herders het kind
Jezus in de voederbak zagen, vertelden ze wat hun
over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd, maar Maria
bewaarde al deze woorden
in haar hart en bleef erover nadenken.
december 2014
2 vr (1 Joh 5:18-21)
Johannes schreef: Wij
zijn in God, omdat we in
zijn Zoon Jezus Christus
zijn. Hij is de ware God,
hij is het eeuwige leven.
3 za (Lc 1:67-79)
Zacharias zei: Geprezen
zij de Heer, hij heeft zich
om zijn volk bekommerd
en het verlost. Een reddende kracht heeft hij
voor ons opgewekt, zoals
hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn
heilige profeten.
4 zo (Joh 1:9-12)
Het Woord was het ware
licht. Wie hem ontvingen,
heeft hij het voorrecht
gegeven om kinderen van
God te worden.
5 ma (Dt 31:1-8)
De Heer, uw God, gaat
met u mee. Hij zal niet
van uw zijde wijken en u
niet verlaten.
6 di (Mt 2:1-12)
Toen de magiërs de ster
zagen, werden ze vervuld
van diepe vreugde. Ze
gingen het huis binnen en
vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer
te bewijzen.
7 wo (Ps 139)
Doorgrond mij, God, en
ken mijn hart, peil mij,
weet wat mij kwelt, leid
mij over de weg die eeuwig is.
8 do (Js 64:3-7)
Heer, u komt ieder tegemoet die van harte rechtvaardig handelt, die uw
weg gaat, met u voor
ogen.
9 vr (Lc 13:18-21)
Jezus zegt: Het koninkrijk
van God lijkt op zuurdesem die door een vrouw
met drie zakken meel
werd vermengd tot alle
meel doordesemd was.
Bangladesh
Arrestaties tijdens doopdienst
10 za (Fil 3:12-21)
Paulus schreef: Ik beeld
me niet in dat ik het al
heb bereikt, maar ik vergeet wat achter me ligt
en richt mij op wat voor
me ligt. Ik ga recht op
mijn doel af.
11 zo (Mc 1:6-11)
Toen Jezus zich liet
dopen klonk er een stem
uit de hemel: Jij bent
mijn geliefde Zoon, in jou
vind ik vreugde.
12 ma (Mc 3:13-19)
Jezus riep bij zich wie hij
wilde. Hij stelde er
twaalf aan, met de bedoeling dat ze hem zouden vergezellen, en uitgezonden zouden worden
met de macht om demonen uit te drijven.
13 di (2 Tes 3:1-5)
Paulus schreef: De Heer is
trouw, hij zal u kracht
geven en u tegen het
kwaad beschermen.
14 wo (Joh 9:1-41)
Jezus zei tot zijn leerlingen: Zolang het dag is,
moeten we het werk doen
van hem die mij gezonden heeft. Zolang ik in de
wereld ben, ben ik het
licht voor de wereld.
15 do (Apk 1:1-8)
Jezus Christus is de betrouwbare getuige, de
eerstgeborene van de doden, hij heeft ons lief en
heeft ons van onze zonden bevrijd.
16 vr (Ef 2:1-10)
God heeft ons, die dood
waren door onze zonden,
samen met Christus levend gemaakt.
KERKMAGazine BODEGRAVEN
B
egin deze maand werden twee pastors en
42 dopelingen opgepakt tijdens een doopdienst
in het noorden van Bangladesh. Dit gebeurde nadat
een groep van ruim tweehonderd moslims de christenen aanviel en vervolgens de politie belde.
De mensen die zich wilden laten dopen waren tot
geloof gekomen vanuit een moslimachtergrond. Ze
werden na een nacht in de cel vrijgelaten. De twee
voorgangers zaten langer vast, maar zijn inmiddels
op borgtocht vrijgelaten. Zij worden ervan beschuldigd moslims omgekocht te hebben om zich te
bekeren. “De betrokken politieofficier zei dat hij
hen niet kon vrijlaten vanwege de druk van islamitische leiders”, vertelt een lokaal contactpersoon
van Open Doors.
Ook al heeft Bangladesh een seculiere regering,
het land is officieel een islamitische staat. Christenen met een moslimachtergrond worden door hun
familie en in de werksfeer gediscrimineerd. Dit
jaar kwam het land opnieuw binnen op plaats 48
van de Ranglijst Christenvervolging.
 Dank voor de spoedige vrijlating van de gearresteerde christenen.
 Bid om wijsheid voor de mensen die hen juridisch begeleiden.
 Bid om bescherming, rust en vrede voor de pastors, de dopelingen en hun gezinnen.
 Bid voor moslimbekeerlingen in Bangladesh.
 Bid dat zij sterk blijven staan in hun geloof in
de Here Jezus.
Waar geloof het meeste kost.
23
december 2014
Kindernevendienst
H
Graag bedanken we onze juryleden Johan en Heleen Vlaardingenbroek en Mirjam Wieman en ook
bedanken we Sanne de Mooij en Yorick Spits voor
het begeleiden van de groepen. Maar vooral bedanken we de kinderen voor hun enthousiasme!
We hopen jullie volgend jaar weer te zien!
et is alweer december. De Sint en de Pieten
hebben ons land weer verlaten en nu kijken
we uit naar het volgende feest, Kerstfeest. Eigenlijk zijn we hier al mee begonnen op zondag
30 november, de eerste adventszondag. Elke zondag tot aan Eerste Kerstdag horen we over een verderkijker, iemand die verder kijkt dan wij. Heb je
een zondag in de adventsperiode gemist, dan kan
je het verhaal van de verderkijker nog teruglezen
in een boekje dat bij het project hoort en dat we
zondag 7 december in de kindernevendienst zullen
uitdelen.
Namens de Taakgroep Jongeren,
Bas en Klaartje van Vliet
Zoek de 7 verschillen.
Sirkelslag Kids!
V
rijdagavond 7 november hebben we met twee
groepen meegedaan aan Sirkelslag Kids. 17 enthousiaste kinderen uit de basisschoolgroepen 6, 7
en 8 hebben die avond op de Jeugdzolder allemaal
gekke, leuke, snelle opdrachten uitgevoerd. Tegelijkertijd waren ook honderden andere kinderen in
Nederland bezig met dezelfde opdrachten.
Het thema van dit jaar was: “Een wereld te winnen”. Op het scherm van de beamer werden de
opdrachten uitgelegd en tikte de tijd af. De presentator vertelde aan de hand van de verhalen uit
Genesis (o.a. het scheppingsverhaal en het verhaal
van Noach) over hoe we goed om kunnen gaan met
onze wereld. De spellen hadden allemaal een link
met het scheppingsverhaal of het milieu.
KERKMAGazine BODEGRAVEN
24
december 2014
Basics
I
n januari 2015 start Basics en we nodigen alle
kinderen van 8 tot en met 12 jaar (groep 5, 6, 7
en 8 van de basisschool) hiervoor uit.
Kidsclub knutselmiddag
Basics staat voor Kindercatechese. Aan de hand
van verschillende opdrachten en werkbladen verdiepen we ons met elkaar in het christelijk geloof.
12 december
Thema:
Kerst
Waar:
Op de jeugdzolder van ’t Centrum, via buitentrap
Wanneer:
Vrijdag 10 oktober van 15.15 tot 17.00 uur.
Je mag gelijk uit school komen.
Wie:
Kinderen van groep 3 t/m groep 7
Kinderen uit groep 1 en 2 mogen komen
met een ouder/ verzorger
Info:
[email protected]
Bijvoorbeeld:
 Wat gebeurt er in een kerkdienst?
 Welke feesten vieren we met elkaar?
 Spelen kinderen ook een rol in de Bijbel?
In elke groep komt ds. Leo Webbink een keer iets
vertellen over het Heilig Avondmaal. Op zondag
8 februari is de afsluitende kerkdienst waarvoor we
in alle groepen een stukje voorbereiden en samen
het Heilig Avondmaal vieren.
Voor de ouders is er voorafgaand aan het programma een informatieavond op maandagavond
5 januari in ‘t Centrum.
De data en algemene gegevens op een rijtje:
Basics
Vrijdagmiddag 9, 16, 23, 30 januari en 6 februari
2015 van 15.30 – 16.30 uur in ’t Centrum
(Ontmoetingskerk, Spoorstraat 11).
Je bent vanuit school direct welkom.
Informatieavond voor ouders
Maandagavond 5 januari 2015,
vanaf 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur
in ’t Centrum (Ontmoetingskerk)
Gezamenlijke afsluitende kerkdienst
Zondagmorgen 8 februari 2015 om 9.30 uur. In deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd.
Als alles duister is
Nu het vroeg al donker is,
merk ik dat ik de zon wel mis.
Meer informatie bij
Karin Wiltenburg
Ivanka Druijf
Maar met wat mooie kaarsen erbij,
ben ik ook dit seizoen weer blij.
 0172- 61 66 14
 030 – 63 61 630
Aanmelden voor Basics of de informatieavond voor
ouders kan via: [email protected]
Met een hartelijke groet, ook namens Karin,
Ivanka Druijf – den Hoedt
 030 – 63 61 630
KERKMAGazine BODEGRAVEN
25
december 2014
Droom en Tegendroom
20 december CAT-kamp Sinter-kerstavond
D
O
eze kerstnacht vieren we het warme kerstfeest
met het Gospelkoor Tehillah uit Voorburg. Samen met ds. Bram Tack staan we stil bij het thema
p zaterdag 20 december organiseert de CATkampcommissie op de Jeugdzolder een Sinterkerstavond voor alle jongeren in de leeftijd van
(bijna) 12 tot 18 jaar.
‘Droom en Tegendroom’.
Tijdens deze avond willen we een start maken met
de voorbereidingen voor het CAT-kamp van 2015
door alvast te kijken hoeveel jongeren zin hebben
om volgend jaar weer mee te gaan. Ook zijn we
heel benieuwd naar jullie wensen en ideeën voor
de activiteiten van het weekendje weg.
De evangelist Mattheüs schrijft over de dromen van
God. We lezen over een droom die gegeven wordt
aan Jozef, de verloofde van Maria. In de kerstnachtdienst staan we stil bij deze droom.
Want: was het wel een droom?
Of was het meer een Tegendroom?
Maar wat is dan die Tegendroom?
Daarnaast willen we er vooral een leuke avond van
maken waarop gezellig bijgekletst kan worden,
maar het lijkt ons ook heel leuk om een Sinterkerst-spel met elkaar te doen. We willen daarom
vragen of je een cadeautje (iets klein/iets wat je
thuis hebt liggen en niet meer nodig hebt) mee
wilt nemen.
Meer weten? Kom naar de kerstnachtdienst op 24
december 2014, om 22:00 uur in de Ontmoetingskerk (vanaf 21:30 open met Sing-In).
Fijn Kerstfeest gewenst,
Jongerendienstcommissie
Izaura Bregman, Ivanka Druijf, Erik Dijk en
Arne van der Ben
De deur gaat om 20.00 uur open, maar als je pas
later kunt komen (door werk bijvoorbeeld) kun je
later zeker ook nog aansluiten.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met
Annamarie Steenhoven
 [email protected] of
 06-28558948.
Tot de 20e december!
Het CAT-kampteam
P.S. Heb je 20 december al iets anders te doen,
maar denk je wel dat je volgend jaar mee gaat
met het CAT-kamp?
Laat het even weten door een mailtje te sturen
naar
 [email protected]
20+ update
D
e 20+ groep is zondag 16 november weer bij
elkaar gekomen. Na een lunch hebben we gesproken over het geloof met betrekking tot talenten en gaven. De volgende keer komen we op 1
februari 2015 samen. Mocht je geïnteresseerd zijn,
of een keer mee willen doen. Kom erbij, je bent
welkom!
Neem contact op met Arne van der Ben, Marijke
Voshart of Martijn de Bruin.
E-mailen mag ook:  [email protected]
KERKMAGazine BODEGRAVEN
26
december 2014
Ghana, Nkoranza Hand in Hand Community, oktober 2014
K
ort geleden hebben we een
fantastische reis gemaakt. Deze reis vond plaats in Ghana. Voor
de aanleiding moeten we even
terug in de tijd. In 2012 is een
groep mensen vanuit de Emmaüsgemeente Bodegraven met de
World Servants een project aangegaan in Ghana. In Saboba hebben we daar toen lerarenwoningen gebouwd. Een prachtige ervaring.
Op de heenweg hebben we Ghana doorkruist. Voor
de overnachting stopten we in Nkoranza, bij de
PCC Hand in Hand Community. Onder de indruk
van wat daar gebeurde, spraken een aantal mensen de wens uit om terug te keren naar Ghana en
juist hier de handen uit de mouwen te willen steken.
en de Ark van Noach. Zoals eerder
gemeld, hebben we allerlei, kleinere klussen tussentijds aangepakt. Het bleek ons dat er genoeg
werk te doen is. Naast het klussen
hebben we ook veel tijd met de
kinderen doorgebracht. We waren
na enige dagen een van hen.
Wat ons opviel is de vrolijkheid die er heerst binnen de Community. Men creëert daar een veilige
woon- en leefomgeving, waar enorm veel gelachen
wordt. Bewonderingswaardig was de begeleiding
van de kinderen door zogenaamde caregivers, jongelui die de kinderen lesgeven, oefeningen met
hen doen, met hen spelen en als een soort vader of
moeder optreden. Al met al een prachtige ervaring, die uitnodigt tot meer!!
Twee jaar later is deze wens voor een aantal uitgekomen. Cora en Kees Pool, Wim Minnaard en Frank
Baas zijn ‘teruggekeerd’. Martin Kemp, enthousiast
gemaakt, wilde de uitdaging ook aangaan. In de
zomerperiode, voorafgaand aan onze reis, is de
Hand in Hand Community al bezocht door drie andere leden van de groep (waarover al eerder is bericht in KERKMAG).
Martin, Cora, Kees, Wim en Frank
Na een heerlijk weekend langs de kust, waar we de
toerist hebben uitgehangen, zijn we naar Nkoranza
gereden. Na de hartelijke ontvangst zijn we aan de
slag gegaan. De plaatsing van zonnecollectoren
was inmiddels door het ingehuurde bedrijf gestart.
Aanvankelijk zouden wij daarbij ondersteunen,
maar dit bleek niet nodig. Er was,
naast allerlei reparatiewerkzaamheden, nog een belangrijke klus
te klaren.
De fysiotherapieruimte was gebouwd, maar moest nog worden
geschilderd en ingericht. En als je
op het terrein rondloopt, zie je
de vrolijke kleuren en schilderingen op allerlei gebouwen. In die
trant moest de ruimte ook worden geschilderd.
Daarnaast moest ook een open werkruimte, in de
vorm van een boot, worden gepimpt. Dus hebben
we diverse dieren, twee aan twee, op de buitenzijde geschilderd. Op de dag voor ons vertrek werden
de ruimtes feestelijk geopend als het Fysio Palace
KERKMAGazine BODEGRAVEN
27
december 2014
Nieuws van de World Servants Malawi 2014
Terug uit Malawi
N
a anderhalf jaar van acties voeren en voorbereiding was het eind oktober eindelijk zover
om te gaan bouwen aan de klaslokalen in Malawi.
Wat een ervaring om daar te zijn!
We waren meer dan welkom. Toen we aankwamen
in Kandezu leek het alsof het Palmpasen was. Met
zang, dans en takken werden we binnengehaald.
De fundering van de school was gelegd. Met man
(vrouw) en macht is er gewerkt om binnen 14 dagen het dak er op te krijgen. Ook de woning voor
de leerkracht heeft het hoogste punt bereikt.
Begin van de school
Samen met de lokale bevolking werd er gewerkt:
stenen laden en doorgeven in een lange rij, metselen, spanten maken, “ramen” storten, betongaas
vlechten. Heel bijzonder om op zo’n manier samen
te werken aan de toekomst van de kinderen daar.
Onbeschrijflijk wat een wereld van verschil. De
mensen leven daar in grote armoe. Ze hebben een
huis/hut, kleren aan het lijf en eten van de opbrengst van hun akkertjes.
Betonijzer vkechten
Ze eten 2x per dag. Nsima, een brij van water en
maïsmeel, is het hoofdvoedsel. Daarnaast eten ze,
als dat er is, nog een beetje groente, meestal bladeren van de pompoen. De kinderen gaan ’s morgens zonder ontbijt naar school.
Veel kleding hebben ze niet en wat ze dragen is
ook vaak kapot. De meeste kinderen en ook ouderen lopen op blote voeten. Maar ze waren erg blij
en dankbaar met de bouw van de school. Wat is er
veel gezongen en gedanst!
Hoogste punt bereikt
Wat zijn ze tevreden met zo weinig. Daar kunnen
wij een voorbeeld aan nemen.
We kijken terug op een project waar we veel hebben kunnen geven, maar ook veel mochten ontvangen. Een bijzondere en rijke ervaring die we nooit
zullen vergeten.
Agnes, Sandra, Wil, Harry en Hendriek
Het dak zit er op
KERKMAGazine BODEGRAVEN
28
december 2014
Nieuws van de
World Servants jongerengroep
T
ijdens de dienst op 16 november in de Ontmoetingskerk, hebben wij ons voorgesteld. Aankomende zomer gaan Willem de Graaf, Izaura Bregman en Sanne de Mooij klaslokalen bouwen in Bolivia. Sjoerd van Oosterom, Jurjan de Bruin en Lucas
van Waveren gaan een centrum voor cacaoverwerking bouwen in Ecuador. Tessa Verra gaat naar
Guatemala om te bouwen aan een naschoolse opvang en Helga Kemp gaat in Malawi bouwen aan
klaslokalen en lerarenwoningen.
Huisbezoek
Onze eerste actie zal nog net dit jaar plaatsvinden,
want 31 december houden wij een
oudejaarsduik in de Reeuwijkse Plassen.
Maar niet alleen wij gaan het water in, ook onze
wijkpredikant Bram Tack zal het ijskoude water
gaan trotseren. Hier hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan.
Bij € 1000,- zal Bram Tack met ons mee zwemmen.
Wij hopen dat u ons hierbij wilt helpen. Na de
diensten op zondag zullen wij achterin de kerk
staan met sponsorlijsten.
Ook kunt u uw bijdrage overmaken op:
Kerkdienst
NL 70 RABO 0303 5644 66
t.n.v. World Servants Bodegraven Jongeren.
Help Bram het water in!
Kinderwerk
Spanten op de lerarenwoning
KERKMAGazine BODEGRAVEN
29
december 2014
N
og een paar weken en dan gaat het echt gebeuren: De Kerstwandeling 2014. Op dinsdag
23 december 2014 om 18.00 uur verzorgt onze burgemeester Christiaan van der Kamp de opening.
Daarna worden er tot 20.30 uur telkens groepen op
pad gestuurd om te wandelen langs de vele scenes
in ons dorp. De wandeling start op het Ankerplein
achter de Dorpskerk en eindigt bij de Ontmoetingskerk.
Zing mee met het
Groot Bodegraafs Kerstkoor 2014
H
et najaar is in volle gang, de maand december
komt zo langzamerhand in het vizier en daarmee ook het kerstconcert van het Bodegraafs Vocaal Ensemble dat u zeker dit jaar niet wilt missen.
Het Groot Bodegraafs Kerstkoor onder leiding van
John Bouwmans wordt namelijk voor de 20e keer
georganiseerd en vanwege deze mijlpaal wordt dat
speciaal opgeluisterd, met o.a. de medewerking
van sopraan Miranda van Kralingen, operazangeres
en sinds 2004 tevens artistiek leider van Opera
Zuid.
Meer dan 100 vrijwilligers zorgen er voor dat u een
onvergetelijke wandeling gaat beleven. Een groep
enthousiastelingen uit meerdere kerken en koren
gaan het inspirerende kerstverhaal uitbeelden in
ons dorp Bodegraven. Op maandag 17 november
hebben we al met de 40 meest betrokkenen als
voorbereiding een inspirerende avond gehad. Met
veel enthousiasme zien we met elkaar uit naar een
succesvolle wandeltocht.
Naast de leden van het Bodegraafs Vocaal Ensemble is er plaats voor ongeveer 60 gastleden, die de
liederen instuderen met behulp van een oefen-cd.
We willen met elkaar dat zoveel mogelijk mensen
het Kerstevangelie kunnen horen, zien, begrijpen,
beleven en in hun hart bewaren. De wandeling is
gratis en bevat een mix van traditionele en moderne uitbeeldingen.
Daarnaast zijn er twee repetities op woensdagavond 10 en 17 december en een generale repetitie met Miranda van Kralingen op zaterdagmiddag
20 december.
Onze vraag aan u is om zoveel mogelijk personen
te activeren om mee te gaan wandelen. Er is geen
sprake van inschrijven, zodat iedereen gewoon
mee kan doen. Jong en oud, kerkelijk of niet kerkelijk, Iedereen is van harte welkom. Loop zelf
mee en neem zoeel mogelijk anderen mee. Naast
publiciteit in de plaatselijke pers gaan we in de
week ervoor flyers uitdelen om heel veel mensen
te bereiken.
De uitvoering is op zaterdag 20 december 2014 en
begint om 20.30 uur.
Wil je meedoen, meld je dan aan via het formulier
op www.bodegraafsvocaalensemble.nl of bel met
We zullen enige kosten maken voor de kerstwandeling, zoals voor drukwerk, licht en geluid. Een gift
is dan altijd welkom. U kunt uw gift overmaken op
rekening NL18FVLB0635809958 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bodegraven, onder vermelding
van "Op weg naar Kerst 2014". Daarnaast staat er
bij het einde van de wandeltocht een fooienpot.
Liesbeth Koolmees
Gerda van der Roer
 0172-637000
 0182-585486
De kosten om mee te zingen zijn € 12,50
De inititiatiefgroep:
Richard van Duuren, Wim Hoogenboom, Linda
Mook, Cea Muller, en Bas van Vliet en
Elian van Wijk  [email protected]
Kijk voor meer informatie op
www.onderwegnaarkerst.nl
KERKMAGazine BODEGRAVEN
30
december 2014
Kerstfeest in Damme
naast een groot plezier in zingen, ook een geweldig
vakmanschap uit. Anthem is een projectkoor dat
elk jaar opnieuw wordt gevormd door enthousiaste
koorzangers uit diverse plaatsen in de omgeving.
Onder de vakkundige leiding van Dirk Jan Warnaar
geven ook zij blijk van hun liefde voor muziek. Een
bijzondere avond die u ook eigenlijk niet mag missen!
De kaarten kunnen gereserveerd worden bij het
Evertshuis  0172 618484 en indien voorradig aan
de zaal.
De netto-opbrengst van deze avond komt ten
goede aan Stichting Local Care voor het MoederBaby project in Pakistan.
O
p zondagmiddag 21 december om 15.00 uur is
het feest in de Dorpskerk van Zwammerdam:
Vocalgroup Chantdante brengt u een keur van
prachtige Christmas Carols van heden en verleden.
Bijgestaan door Dirk Jan Warnaar aan de piano en
Dick van Vliet op dwarsfluit. Ook spelen deze twee
musici enkele solostukken. Ondertussen wordt u
verwend met thee, koffie en lekkere hapjes en na
afloop zingen we met elkaar rond de piano nog een
aantal oude, vertrouwde kerstliederen. Een bijzondere middag, warm aanbevolen!
De kaarten, á € 15,00 zijn te bestellen bij
Marianne de Bruin  (0172) 611710 of via
 [email protected]
Indien voorradig zijn er ook kaarten aan de kerk.
Marianne de Bruin
Local Care Kerstconcert
O
p maandagavond 22 december om 20.00 uur
treden het bekende en geliefde mannenensemble "Orpheus" samen met projectkoor "Anthem"
o.l.v. Dirk Jan Warnaar voor u op in het Evertshuis,
Julianastraat 4 in Bodegraven. Orpheus, uit Lviv dicht tegen de grens met Polen, is al jaren een
graag geziene gast in o.a. Frankrijk, Engeland,
Zwitserland, Duitsland en natuurlijk ook in eigen
land Oekraïne. Dit ensemble bestaat uit allemaal
aan het conservatorium afgestudeerde zangers die
elkaar gevonden hebben in de muziek. Ze stralen,
KERKMAGazine BODEGRAVEN
H
et Local Care steunpunt in Kherson - Oekraïne
heeft haar handen vol aan de opvang van
vluchtelingen uit Oost Oekraïne en de Krim. Nu de
winter invalt is "buiten slapen" geen optie meer.
Ook aan voedsel is gebrek. Wilt u helpen ?
Graag uw gift op bankrekeningnummer
NL24RABO 0149 087 071
t.n.v. Stichting Local Care
o.v.v. Noodhulp Oekraïne.
Alvast heel hartelijk bedankt.
31
december 2014
Prikbord
Lieve mensen,
Allemaal hartelijk bedankt voor de vele kaarten
die ik mocht ontvangen bij mijn ziekenhuisopname en tijdens mijn verblijf in Weddesteyn.
Ook het boeket bloemen van de kerk heb ik zeer
op prijs gesteld.
Als alles duister is (2)
Soms is er wel veel duister ja,
maar alles vind ik zo'n groot woord.
Truus Zwaneveld-van der Waaij
Zie je ergens toch een lichtpuntje...
zeg het voort, zeg het voort,
zeg het voort
Dankbaar en blij zijn we met de vele felicitaties en
beste wensen die wij ter gelegenheid van ons 60jarig huwelijk mochten ontvangen. Hartelijk dank
hiervoor. Wij voelen ons, door God, rijk gezegende
mensen.
de oma van
D. van Dam-Bies,
H.A. van Dam
Lieve mensen,
Lieve mensen,
Op vrijdag 7 november moest ik mij om 7.00
uur melden in het Groene Hartziekenhuis. Op
zondag 9 november kwam Dick mij om 12.00
uur weer halen. Het leek wel een weekendje
uit, maar er was toch echt een nieuwe knie geplaatst. Thuis mocht ik verder revalideren.
Hartelijk dank voor de vele, lieve en positieve
reacties via kaarten, e-mails, telefoontjes en
bezoek. Hartverwarmend is het te weten, dat
er zo met ons wordt meegeleefd, het deed ons
goed.
Allereerst wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor al uw medeleven en zorg tijdens
mijn ziekteperiode. Langzaam aan probeer ik,
met steun van al die geweldige vrijwilligers
die mijn taken hebben overgenomen, de draad
op te pakken en weer in mijn rol te komen. Zo
was ik aanwezig op de vrijwilligersavond op
21 november j.l. georganiseerd door kerkrentmeesters, Waaruit weer blijkt dat wij niet zonder vrijwilligers kunnen. Maar zeker ook dank
aan het team kerkrentmeesters die er voor
zorgen dat alles reilt en zeilt in onze Emmaüsgemeente.
Mede namens Dick een hartelijke groet van
Corrie Miep Bukman
Lieve mensen, samen één! Ik nodig kosters,
vrijwilligers uit de Salvatorkerk uit ons team te
versterken. Er is behoefte aan meer van deze
geweldige mensen, zoals ik al zei, samen op
weg!
Gezegende kerstdagen
en een vreugdevol 2015
Hartelijke groet,
Marja Sandifort – Elema
beheerder ‘t Centrum = Ontmoetingskerk
KERKMAGazine BODEGRAVEN
32
december 2014
Vrouwen-koffieochtend
Uitnodiging
H
Op dinsdag 6 januari hopen wij u weer te mogen
begroeten. Het thema van dit seizoen is
JOY
Dit woord betekent blijdschap, maar de letters
kunnen ook nog voor iets anders worden gebruikt.
et bestuur van de afdeling BodegravenReeuwijk nodigt u hartelijk uit voor de
kerstviering
Jesus first
Others next
Yourself last
op dinsdagavond 16 december om 19.30 uur in
de grote zaal van Rijngaarde 1 in Bodegraven,
waaraan het koor Spirit o.l.v. Sjaak Warnaar medewerking verleent.
Nieuwsgierig geworden?
U/jij bent van harte welkom.
Er is oppas aanwezig.
De zaal is open om 19.00 uur.
Voor aanvang is er koffie en thee.
Na de kerstviering is er nog een gezellig samenzijn.
Belangstellenden zijn van harte welkom.
Plaats:
Aanvang:
‘t Anker, Pastorieplein
10.00 uur. Deur open: 9.00 uur
Hartelijke groeten,
Rowiny Bakker,
Gretha Oskam, Ingrid van Tilburg,
Elly Maarleveld en
Jannie van Rijn  0172-615541
Volkskerstzang 2014
D
e Volkskerstzang vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 december. Het is de 19e editie van het
inmiddels traditionele kerstfeest in Bodegraven.
Net als voorgaande jaren is de locatie de Dorpskerk. Promising Voices verzorgt drie concerten: om
half vijf (16.30 uur), om zeven uur (19.00 uur) en
om negen uur (21.00 uur). Kaarten zijn vanaf eind
november te koop via de website van het koor, bij
Christelijke boekhandel ’t Lichtpunt en keurslager
Kamerling in Bodegraven.
Op de vrouwen-koffieochtenden willen we elkaar bemoedigen
vanuit Gods Woord; vertrouwend en wetend dat God ons
leidt, vasthoudt, draagt en beschermt.
Natasia Zeeman
Promising Voices is
trots dat Natasia
Zeeman de soliste
zal zijn tijdens de
Volkskerstzang 2014.
De jonge Haagse
zangeres is veelzijdig en zit niet stil. Ze heeft zich diverse muziekstijlen eigen gemaakt, waaronder motown, soul,
black gospel en pop. Ze betreedt podia van het
sportpaleis in Antwerpen tot Rio de Janeiro en
Curacao, waarbij ze samenwerkt met o.a. grote
internationale gospel artiesten als Bob Fitts, Don
Moen en Jessy Dixon. Ze woont in Nieuw Den Helder met haar man en kinderen.
Joy to the world
Het thema van deze Volkskerstzang is Joy to the
World. De invulling van het programma zal hier op
afgestemd zijn. Een orkest van elf muzikanten begeleidt het koor en het geheel wordt omlijst door
de karakteristieke aankleding van de kerk die kerst
te midden van duizenden lichtjes zal symboliseren.
Er is vertelling en samenzang verweven in het programma. Net als altijd is de Volkskerstzang voor
alle leeftijden en toegankelijk voor minder
validen.
Voor meer informatie: www.promisingvoices.nl
KERKMAGazine BODEGRAVEN
33
december 2014
Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug
zondag 7 december
Dorpskerk
9.30
18.30
Bethlehemkerk
9.30
18.30
zondag 14 december
Dorpskerk
9.30
18.30
Bethlehemkerk
9.30
18.30
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
P.F. Bouter, H.A.
P.F. Bouter, H.A. en nabetr.
J.K.M. Gerling, Veenendaal, H.A.
J.K.M. Gerling, Veenendaal, H.A. en nabetr.
wijk 2
wijk 2
wijk 1
wijk 1
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
P.F. Bouter
L.W. Smelt, Voorthuizen
W.J. Gorissen, Voorthuizen
A. Baas, Amstelveen
wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2
zondag 21 december
Dorpskerk
9.30
18.30
Bethlehemkerk
9.30
18.30
Ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
Ds. J. Prins, Ederveen
Kand. W. Braaksma
Ds. M. van Dam, Hagestein
wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1
woensdag 24 december
Bethlehemkerk
19.00
22.00
Ds. J. Aarnoudse, Nieuwerbrug, Kinderkerstfeestviering
Ds. H.G. de Graaf, Nieuwerbrug, Kerstnachtdienst
wijk 1
wijk 1
donderdag 25 december Eerste Kerstdag
Dorpskerk
9.30 Ds. G. van Goch, Scherpenzeel
18.30 Ds. P.F. Bouter
Bethlehemkerk
9.30 Ds. P.F. Bouter
18.30 Ds. A. van Duinen, Oud-Loosdrecht
vrijdag 26 decemberTweede Kerstdag
Dorpskerk
9.30 Kerstfeest Zondagsschool
Bethlehemkerk
9.30 Ds. H. Schipaanboord, Rotterdam
wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1
wijk 1 en 2
wijk 1
zondag 28 december
Dorpskerk
9.30
18.30
Bethlehemkerk
9.30
18.30
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
P.F. Bouter
J.E. de Groot, Ede
T. Jacobs, Leiden
W.C. Polinder, Kamperveen
wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2
woensdag 31 december
Dorpskerk
19.00
Bethlehemkerk
19.30
Ds. P.F. Bouter
Dr. C.A. van der Sluijs, Veenendaal
wijk 2
wijk 1
donderdag 1 januari
Dorpskerk
9.30
Bethlehemkerk
10.00
Ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
Ds. P.F. Bouter
wijk 1
wijk 2
Ds. M.J. Tekelenburg, Reeuwijk
Ds. C.G. Geluk, Huizen
Kom over de Brugdienst
Ds. M.P.D. Barth, Barneveld
wijk 2
wijk 1
wijk 1
wijk 2
zondag 11 januari
Dorpskerk
9.30
18.30
Bethlehemkerk
9.30
18.30
Heilige Doop (ochtendiensten)
Ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
Ds. P.F. Bouter
Ds. P.F. Bouter
Ds. Johz. A. de Koeijer, Ermelo
wijk 1
wijk 2
wijk 2
wijk 1
zondag 18 januari
Dorpskerk
9.30
14.30
Bethlehemkerk
9.30
18.30
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
wijk 1
wijk 1
wijk 2
wijk 2
zondag 4 januari
Dorpskerk
Wierickehuis
Bethlehemkerk
9.30
18.30
11.30
18.30
C. Mijderwijk, Besoyen, bevestiging predikant
M.J. van Oordt, Middelburg, intrede predikant
C.G. op ‘t Hof, Harskamp
C. van de Scheur, Veenendaal
KERKMAGazine BODEGRAVEN
34
december 2014
Mutaties Hervormd Bodegraven
Geboren
Op 3 november
Serrah Bertha Elly Nagel (Serrah), Vogelwikke 3,
2412 AK Bodegraven
Dhr. J.H.Kok van Oranjelaan 63)
naar Statenlaan 8, 2411 ST Bodegraven
Fam. M.C. Nobel van Statenlaan 15
naar Hooijerdijk 8, 2411 ZV Bodegraven
Fam. J.N. Neuteboom van Oranjelaan 67)
naar Erasmushof 20, 2411 NX Bodegraven
Ingekomen
Uit de Hervormde Gemeente van Waarder
Mevr. J. van Brenk, Prinses Maximalaan 39,
3466 LP Waarder
Overgegaan naar de Gereformeerde Kerk te Waarder
Fam. C.J. Sterk, Oosteinde 50, Waarder
Vertrokken
Verhuisd
Dhr. A.G. de Koning (Woerden)
naar Rietveld 16, 3443 XC Woerden
Dhr. J. Hoevers Burg. van Dobben de Bruijnstraat 23
naar Oranjehof 18, 2411 XA Bodegraven
Mevr. J. van den Akker van Zuidzijde 105
naar Noordstraat 57F, 2411 BH Bodegraven
Dhr. A. de Kleer van Noordstraat 57F
naar Noordzijde 110, 2411 RE Bodegraven
Fam. J. Vrieswijk van Koninginneweg 192
naar Zwammerdam
Dhr. J. Oosterloo van Prins Bernhardstraat 54
naar Uddel
Dhr. L. Bosman en
mevr. M.W. van Woerden van Oud Bodegraafseweg 27
naar Ermelo
Dhr. V. Curt van Emmakade 76c naar Rotterdam
Wijkgemeente 1
Predikant:
vacant
Scriba:
A.J. Smits, Oude Markt 1
 06-38256050,
[email protected]
Wijkgemeente 2
Predikant:
Ds. P.F. Bouter, Burg. G.R. Vonklaan 15, 2411 AX
 612590, [email protected]
Scriba:
W. Braaksma, Dronensingel 149, 2411 GX
 651269, [email protected]
Kerstkaartenactie
O







ok dit jaar zullen we weer de
kerstkaartenactie houden. Met de
opbrengst hiervan zullen de zendingswerkers worden ondersteund, die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden. Actie: 19 en 20 december.
We roepen hierbij iedereen op om de kerstkaarten die
naar familie, vrienden & bekenden in de plaatsen Bodegraven, Nieuwerbrug en Zwammerdam worden gestuurd, in te leveren op een aantal inleveradressen. Deze kerstkaarten zullen dan op zaterdag 20 december door vrijwilligers worden bezorgd. Met de kerstkaartenactie zal dit jaar de zending worden ondersteund.
Fam. J. Kastelein; Meije 57
Receptie Vijverhof; Burg. v. Dobben de Bruijnstr. 23
Mevr. Nagel; Oranjelaan 8
Fam. J.P. Gorissen; Boesemsingel 27
Fam. J. Luking; Dronensingel 138
Fam. K. van Rijn; Karperlaan 18
Fam. Verhoef; Weijland 16 Nieuwerbrug
Het inleveren van de kerstkaarten op de inleveradressen
kan t/m vrijdag 19 december 17.00 uur.
Het sorteren gebeurt op vrijdagavond 19 december
(aanvang 19.00 uur in 't Anker) en het bezorgen op zaterdag 20 december (Kaarten kunnen om 9.00 uur worden opgehaald in 't Anker)
Het bezorgen van de kaarten kost € 0,50 per kaart. Gelieve dit met gepast geld te betalen bij de inleveradressen. U kunt de kaarten, zonder postzegel, t/m vrijdag
19 december 17.00 uur inleveren bij de volgende adressen:
Vrijwilligers voor het sorteren en/of bezorgen zijn van
harte welkom! Aanmelden kan via
 [email protected]
 06-21426836
Weeksluitingen Vijverhof
6 dec
13 dec
20 dec
27 dec
3 jan
10 jan
17 jan
Dhr. K. de Wit
Mw. N. v.d. Vlist en Nel Pauw
Ds. L.L.J. Webbink
Dhr. Jan Slappendel en Wijna Groeneveld
Geen weeksluiting in verband met met kerstdiner
Dhr. P. v.d. Zee
Algemeen Dameskoor
Dhr. G.J. Versloot
Chr. Gem. Koor Nieuwerbrug
Dhr. J. Smit
Dhr. Jan Slappendel en Cathy de Goede
Ds. Mw. H. Keur
Mw. A. v.d. Bleek en Suzan Hille
KERKMAGazine BODEGRAVEN
35
december 2014
Kerkdiensten
Iedere zondag is er tijdens de morgendienst oppas voor de kleinsten
en kindernevendienst voor groep 0 t/m 7
zondag 7 december
9.30 Ontmoetingskerk
9.30 Jeugdzolder
18.30 Lutherkerk
2e advent Heilig Avondmaal
Ds. A.P. Tack
Tienerdienst
Dirk Jan Warnaar
zondag 14 december
9.30 Ontmoetingskerk
18.30 Lutherkerk
3e advent
Ds. L.L.J. Webbink
m.m.v. Emmaüscantorij o.l.v. Jan Slappendel
Mw. Ds. B.H. van der Weg, Den Hoorn
zondag 21 december - 4e advent
9.30 Ontmoetingskerk
Ds. H. van Veen
18.30 Lutherkerk
Ds. H.A. Keur, Hilversum
woensdag 24 december
22.00 Ontmoetingskerk
22.00 Dorpskerk
donderdag 25 december
9.30 Ontmoetingskerk
18.30 Lutherkerk
Ds. A.P. Tack
Rijngaarde verbonden met de Ontmoetingskerk
Lopende viering
groep 8 en klas 1 en 2 v.o.
Songs of Praise
Gezongen Liturgie
Kerstnachtdienst met Jongeren
m.m.v. Gospelkoor Tehillah
o.l.v. Richard van den Bos, Voorburg.
Kerstnachtdienst m.m.v. Prot. Chr.
Zangver. Revival o.l.v. Henk Hilgeman
Ds. L.L.J Webbink
1e kerstdag samenzang voorafgaande aan de dienst
Ds. L.L.J. Webbink en Ds. A.P. Tack m.m.v. Koor Entheos o.l.v.
John van Gulik, Woerden
Dirk Jan Warnaar
Christmas Songs of Praise
zondag 28 december
9.30 Ontmoetingskerk
Ds. S. Janse, Ameide
woensdag 31 december
19.30 Ontmoetingskerk
Oudejaarsavonddienst
Mw. I. Druijf-den Hoedt
donderdag 1 januari
10.30 Ontmoetingskerk
Nieuwjaarsmorgendienst
Mw. E. Dijkstra-Rensen
zondag 4 januari
9.30 Ontmoetingskerk
18.30 Lutherkerk
Epifanie - Doopzondag
Ds. L.L.J. Webbink
Dirk Jan Warnaar
Songs of Praise
zondag 11 januari
9.30 Ontmoetingskerk
9.30 Lutherkerk
9.30 Jeugdzolder
18.30 Lutherkerk
Ds. A.P. Tack
Ds. L.L.J. Webbink
Tienerdienst
Ds. L.L.J. Webbink
Themadienst met Gezongen Liturgie
Groep 8 en klas 1 en 2 v.o.
Preek van de leek
zondag 18 januari
9.30 Ontmoetingskerk
18.30 Lutherkerk
Eenheid van de Christenen
Ds. L.L.J. Webbink
Ds. A.P. Tack
Preek van de leek
Interkerkelijke diensten voor doven en slechthorenden
7 dec 11.30 doven
21 dec 9.30 doven
25 dec 9.30 doven en horenden
KERKMAGazine BODEGRAVEN
Mw. J. Sneep
Ds. L.A. de Graaf
Ds. Visser
36
Maranathakerk
De Bron
Open Poort
Woerden
Alphen a/d Rijn
Boskoop
december 2014